วีซ่าคู่สมรส ประเทศออสเตรเลีย Part 2

มาต่อเรื่องวีซ่ากันต่อค่ะ Smiley

รายการเอกสารประกอบใบสมัคร

รายการเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาที่ระบุไว้ต่อไปนี้ช่วยในการพิจารณาใบสมัครของท่าน ในบางกรณีเจ้าหน้าที่อาจทำการขอเอกสารเหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านภายหลัง

รายการเอกสารส่วนตัวจากผู้สมัคร และผู้อุปถัมภ์(สปอนเซอร์)

- ฟอร์มหมายเลข 47SP ใบสมัครที่ผู้สมัครหลักจะต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษพร้อมลงนามและวันที่โดยเฉพาะคำถามข้อที่94 คือการรับทราบเกี่ยวกับการรับสวัสดิการสังคม ข้อที่ 95 ความสำคัญและคุณค่าของผู้ถือสัญชาติออสเตรเลียข้อที่ 96 เป็นการลงนามรับทราบและยินยอม

- ฟอร์มหมายเลข 40SP ซึ่งจะต้องกรอกและลงนามเป็นภาษาอังกฤษโดยสปอนเซอร์เพื่อรับการเป็นสปอนเซอร์โดยเฉพาะคำถามข้อที่ 57 ที่ต้องลงนามรับหน้าที่ของการเป็นสปอนเซอร์

- ฟอร์มหมายเลข 888 กรอกโดยญาติหรือเพื่อนอย่างน้อย 2 บุคคลขึ้นไป ที่รับรู้ถึงความสัมพันธ์และสามารถยืนยันและรับรองความสัมพันธ์ของผู้สมัครกับสปอนเซอร์และควรจะเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในออสเตรเลียหรือถือสัญชาติออสเตรเลีย

- จ่ายค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า

- หากผู้สมัครยื่นขอวีซ่าแบบคู่สมรส จะต้องแนบสำเนาถูกต้องของทะเบียนสมรส กรณีที่ได้จดทะเบียนสมรสในประเทศออสเตรเลียเอกสารนั้นจะออกให้โดยสำนักงานทะเบียนของรัฐนั้นๆ

- ในกรณีที่ผู้สมัครขอวีซ่าประเภทผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด อยู่กินฉันท์สามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสกับสปอนเซอร์โปรดแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้

o หลักฐานแสดงว่าความสัมพันธ์นั้นได้ดำเนินมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า12 เดือน ก่อนวันที่ยื่นใบสมัคร ดูรายละเอียดได้ที่ Fact Sheet 35 One-yearrelationship requirement at

o ในกรณีที่ผู้สมัครมีความสัมพันธ์น้อยกว่า12 เดือนให้แสดงหลักฐานหรือเหตุผลที่เจ้าหน้าที่ควรยกเว้นข้อบังคับนี้ (เช่น กรณีมีบุตรด้วยกันหรืออื่นๆ)

- รายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้สมัครและสปอนเซอร์ ระบุความสัมพันธ์กับสปอนเซอร์(เช่น การพบกันครั้งแรกเกิดขึ้นอย่างไร เมื่อใด และที่ไหน การแต่งงาน การพัฒนาความสัมพันธ์และอื่นๆรวมถึงการวางแผนของอนาคตร่วมกัน)

- หลักฐานที่แสดงว่าท่านได้มีความสัมพันธ์ที่เป็นจริงและต่อเนื่องกับสปอนเซอร์ (เช่นต้นฉบับจดหมายพร้อมซองไปรษณีย์ อีเมล์ ใบแจ้งค่าบริการโทรศัพท์ รูปถ่าย หลักฐานแสดงการโอนเงินฯลฯ) อ่านข้อมูลได้ที่http//www.immi.gov.au/migrants/partners/evidence-of-relationship.htm

- ในกรณีที่ได้มีการเปลี่ยนชื่อ/สกุล อย่างเป็นทางการของผู้สมัคร, สปอนเซอร์หรือบุคคลที่รวมอยู่ในใบสมัครขอวีซ่าให้แนบสำเนารับรองถูกต้องของเอกสารการเปลี่ยนชื่อ

- สำเนารับรองถูกต้องของเอกสารแสดงถึงสิทธิ์การปกครองของผู้ที่อยู่ในความดูแลหากได้รวมบุตรอายุน้อยกว่า18 ปีไว้ในใบสมัคร ยกเว้นบุตรที่เกิดระหว่างผู้สมัครกับสปอนเซอร์ของท่าน

- กรณีที่บุตรในปกครองเป็นบุตรบุญธรรม ให้แนบสำเนาถูกต้องของเอกสารแสดงสิทธิ์จากทางราชการ

- หลักฐานที่แสดงว่าบุตรหรือผู้ที่ได้รวมอยู่ในใบสมัครที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปเป็นผู้ที่อยู่ในความอุปถัมภ์ปกครอง ดูแลโดยผู้สมัครหลัก

- ในกรณีที่ในอดีต ไม่ว่าฝ่ายผู้สมัครหรือสปอนเซอร์ก็ตาม ได้ทำการหย่าร้าง แยกกันอยู่แบบถาวรหรือมีการเสียชีวิตของบุคคลทีท่านมีความสัมพันธ์ด้วย ให้แนบใบมรณะบัตร (เช่นบุตรหรืออดีตคู่สมรส)และใบรับรองการหย่า หรือแยกกันอยู่ เป็นต้น

รายการเอกสารส่วนตัวจากผู้สมัครหลัก

- สำเนารับรองถูกต้องที่แสดงตนของผู้ขอวีซ่า (และของแต่ละบุคคลที่ได้ระบุรวมใว้ในใบสมัครของท่าน)เช่น สำเนาสูติบัตร บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือเดินทางของหน้าที่แสดงข้อมูลและรูปถ่ายของผู้สมัครทุกคนที่ได้ระบุไว้ในใบสมัครรวมถึงบุตรอายุต่ำกว่า 18 ปีที่แม้จะไม่ประสงค์ย้ายถิ่นฐานตามผู้สมัครหลัก (ในกรณีที่มีหนังสือเดินทางแล้ว)โปรดตรวจสอบข้อมูลราย ละเอียดของหนังสือเดินทาง การสะกดชื่อ นามสกุลรายละเอียดต่างๆที่จะต้องสอดคล้องกับเอกสารฉบับอื่นๆของท่านทั้งหมด

- เอกสารแสดงถึงสิทธิ์การดูแลปกครองของบุตรที่รวมไว้ในใบสมัครเช่น บันทึกการหย่า หรือป.ค.14 หรือใบมรณะบัตรของผู้ปกครองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหากเสียชีวิตแล้ว

- ข้อตกลง เป็นลายลักษณ์อักษรของผู้ปกครองเด็กตามกฎหมายที่ไม่ได้ย้ายถิ่นฐานด้วย อนุญาติให้เด็กย้านถิ่นฐานเป็นการถาวรไปกับผู้สมัครหลักพร้อมแนบสำเนารับรองถูกต้องของเอกสารแสดงตน เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง (หากมี)

- ต้นฉบับใบรับรองการสอบประวัติจากแผนกสันติบาลของกรมตำรวจจากทุกประเทศที่ผู้ขอวีซ่าหลักและบุตรหรือผู้ที่รวมอยู่ในใบสมัครทุกคนซึ่งมีอายุครบ 16 ปีขึ้นไป ได้พำนักอาศัยอยู่เป็นรวมระยะเวลาตั้งแต่12 เดือนขึ้นไปในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากCharacter Requirements Penal Clearance Certificate ที่เวปไซด์

http//www.immi.gov.au/allforms/character-requirements/character-penal.pdf

- ผู้สมัครที่ต้องขอใบสอบประวัติของไทย ติดต่อสอบถามได้ที่แผนกสอบประวัติของไทย กองสันติบาลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ อาคาร 24 , ถนนพระราม 1, กรุงเทพฯ อ่านข้อมูลได้ทีเวปไซด์

www.pcscentre.sb.police.go.th

- เอกสารรับรองการรับราชการทหารหากเคยรับราชการ และ/หรือ รับรองการพ้นจากการรับราชการทหาร

- รูปถ่ายปัจจุบันขนาดทำหนังสือเดินทาง 4 รูป

รายการเอกสารส่วนตัวจากสปอนเซอร์ (ผู้อุปถัมภ์)

- หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และถือสัญชาติออสเตรเลีย หรือถือวีซ่าถาวรของประเทศออสเตรเลียหรือเป็นชาวนิวซีแลนด์ได้รับอนุมัติตามกฎหมายให้มีสิทธิเป็นผู้สปอนเซอร์ เช่น

o สำเนารับรองถูกต้องของเอกสารการถือสัญชาติออสเตรเลียใบเกิด หนังสือเดินทางออสเตรเลีย หรือ หลักฐานการเป็นผู้ถือวีซ่าถาวรในประเทศออสเตรเลีย

o สำหรับชาวนิวซีแลนด์ได้รับอนุมัติตามกฎหมายให้มีสิทธิเป็นผู้สปอนเซอร์นั้นจะต้อง

1. ผ่านการตรวจสุขภาพและการสอบประวัติให้สมบูรณ์

2. ได้อยู่ในประเทศออสเตรเลียณ 26 กุมภาพันธ์ 2544 โดยวีซ่าประเภท 444 (Special Category) หรือ

3. ได้อยู่ในประเทศออสเตรเลียโดยถือวีซ่าประเภท444 รวมเวลาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ภายในระยะเวลา 2 ปี ก่อนวันที่ 26 กุมภาพันธ์2544 หรือ

4. มีเอกสารรับรองภายใต้พระราชบัญญัติสวัสดิการสังคมปี 1991 (2534) ว่าได้เป็นผู้อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียในวันที่ ที่ได้กำหนดไว้

- ในกรณีที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีรวมอยู่ในใบสมัคร ฝ่ายสปอนเซอร์จะต้องยื่นเอกสารต่อไปนี้

o ใบรับรองการสอบประวัติของออสเตรเลีย– เต็มรูปแบบ (full disclosure) หาก ได้พำนักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียเป็นระยะเวลารวมตั้งแต่12 เดือนขึ้นไปตั้งแต่ อายุครบ16 ปีบริบูรณ์ และ

o ใบรับรองการสอบประวัติจากแผนกสันติบาลของกรมตำรวจจากทุกประเทศที่สปอนเซอร์ ได้เคยพำนักอาศัยเป็นระยะเวลารวมตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไปภายในช่วงระยะเวลา10 ปีที่ผ่านมา นับแต่อายุครบ 16 ปีขึ้นไป

- หากในอดีตสปอนเซอร์ได้เคยทำการยื่นขอสปอนเซอร์บุคคลอื่นมาก่อนหน้านี้ ให้เขียนแจ้งรายละเอียดว่าได้ทำการรับรองสปอนเซอร์ผู้ใดวีซ่าประเภทใด (คู่หมั้น หรือ คู่สมรส ฯลฯ) หรือได้ทำการสปอนเซอร์หรือยื่นเอกสารรับรองด้านการเงินให้แก่ผู้อื่นเป็นต้น โปรดเขียนแจ้งรายละเอียดถึงความสัมพันธ์กับบุคคลนั้นๆ ชื่อบุคคล วันที่ได้ยื่นขอและวันที่ความสัมพันธ์นั้นได้จบสิ้นลง

- เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงความสามารถทางด้านการเงินของสปอนเซอร์ที่จะดูแลการย้ายถิ่นฐานของผู้สมัครและผู้อยู่ในความปกครองทุกคนเช่น สำเนารับรองถูกต้องของหลักฐานแสดงการทำงาน ใบแจ้งประเมินภาษีในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมาหรือ เอกสารทางธุรกิจหากทำงานของตนเอง หรือเอกสารการรับบำนาญจากการเกษียณ (หากได้เกษียณแล้ว)เป็นต้น หากหลักฐานการรับรองด้านการเงินไม่เพียงพอ สปอนเซอร์อาจถูกขอให้ยื่นใบรับประกันการสนับสนุนคือ(Assurance of Support) อ่านข้อมูลได้ที่เวปไซด์http//www.immi.gov.au/media/factsheets/34aos.htm

- รูปถ่าย ปัจจุบันขนาดทำหนังสือเดินทาง 2 รูป

(ปรับปรุงข้อมูล1 กุมภาพันธ์ 2555)

คำถาสัมภาษณ์

-เจอกันที่ไหนครั้งแรกเมื่อไร ที่ไหน พอจะจำวันที่ได้ไหม บิวบอกจำได้ค่ะ แล้วก็บอกไป....

-แฟนกะเราทำงานที่เดียวไหมตอนที่เจอตอนนี้เขาทำงานที่ไหน เราทำที่ไหน

-แฟนอายุเท่าไร

-เราอายุเท่าไร
-เราและแฟนเคยมีครอบครัว มีลูก หรือต่งงานมาก่อนมั้ย
-ครอบครัวเรามีกี่คน พ่อแม่ พี่น้องตอนนี้อาศัยอยู่ที่ไหน

-ครอบครัวแฟนมีกี่คน คนชื่อนี้คือใคร

-ระยะเวลาที่คบกับแฟนและความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่เดท หมั้น แต่งงาน ถึงทุกวันนี้

-หมั้นที่ไหนแต่งงานที่ไหน ใครมาร่วมงานบ้าง

-เราเจอครอบครัวแฟน แฟนเจอครอบครัวเราเมื่อไหร่

-ใครเป็นคนกรอกในฟอร์ม888 รู้จักกันได้อย่างไร

-ทำไมเราต้องย้ายไปอยู่ออสทั้งที่ๆที่อยู่ที่นี่ก็นานแล้วและก็มีความสุขกันดีสะดวกสบาย

-วางแผนครอบครัวยังไง

-อนาคตเราวางไว้ยังไงบ้าง จะทำอะไรต่อไป

-ไปนู่นแฟนจะทำงานอะไร

-คิดว่าชีวิตเราที่อยู่ออสฯจะเปลี่ยนแปลงจากตอนนี้ยังไงบ้าง

-อนาคตถ้ามีลูกแบบที่วางแผนไว้แล้ว ลูกโต เราเกษียณแล้วจะกลับมาอยู่เมืองไทยมั้ย

-ใครเป็นคนดูแลค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

-เราจ่ายอะไรบ้างในครอบครัว

-เราจะนำเงินไปเท่าไร

-แฟนมีเท่าไหร่

-ลาออกจากงานหรือยัง ต้องลาล่วงหน้านานเท่าไร

วันหน้าจะเอารายการเอกสารที่เราใช้ยื่นมาอัพเดตนะคะ บ๊ายบาย Smiley
 

Create Date : 18 กุมภาพันธ์ 2556
0 comments
Last Update : 18 กุมภาพันธ์ 2556 21:16:26 น.
Counter : 1928 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 


Patty PP Berry
Location :
Adelaide Australia

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]
Group Blog
 
 
กุมภาพันธ์ 2556
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 
 
18 กุมภาพันธ์ 2556
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add Patty PP Berry's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.