"Laughter will always be the best medicine"
Group Blog
 
 
สิงหาคม 2554
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
3 สิงหาคม 2554
 
All Blogs
 
พุทธรักษาหลากสี

พุทธรักษาเป็นพรรณไม้ล้มลุก เนื้ออ่อนอวบน้ำ ลำต้นมีความสูงประมาณ 1-2 เมตร มีลำต้นอยู่ใต้ดินเรียกว่า เหง้า มีการเจริญเติบโตโดยแตกหน่อเป็นกอคล้ายกับกล้วย ลักษณะหน่อที่เจริญเป็นต้นเหนือพื้นดินนั้นมีลักษณะกลมแบนสีเขียวขนาดลำต้นโตประมาณ 2-4 เซนติเมตร ใบมีขนาดใหญ่สีเขียวโคนใบและปลายใบรีแหลม ขอบใบเรียบ กลางใบเป็นเส้นนูนเห็นได้ชัดโคนใบมีก้านใบซึ้งยาวเป็นกาบใบหุ้มลำต้นซ้อนสลับกัน ขนาดใบกว้างประมาณ 10-15 เซนติเมตร ยาวประมาณ 25-35 เซนติเมตร ออกดอกเป็นช่อตรงส่วนยอดของลำต้น ช่อดอกยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตร ประกอบด้วยดอก 8-10 ดอก และมีกลีบดอกบางนิ่ม ขนาดของดอกและสีสรรแตกต่างกันไปตามชนิดพันธุ์(คัดลอกจาก ไม้ประดับออนไลน์)พุทธรักษา


ภาพจากplay.kapook.com

พุทภาพจากbomclub1133.ob.tc

รวม


พุทธรักษาโอโรส

ภาพจากwww.www.oknation.net/blog/witphoto/2008/07/18/entry-1
ส้ม

ภาพจาก //www.oknation.net/blog/print.php?id=176740

รวม2ภาพจาก gotoknow.org/file/ruschadawon/view/257839
แดง

ภาพจาก writer.dek-d.com/writer/story/viewlongc.php?i...

ชมพู

ภาพจาก //www.thummada.com/cgi-bin/iB315/ikonboard.pl?a...

แดง2

ดอกพุทธรักษา

ดอกไม้ประจำจังหวัด ชุมพร
ชื่อสามัญ Butsarana
ชื่อวิทยาศาสตร์ Canna indica Linn.
วงศ์ CANNACEAE
ชื่ออื่น
ลักษณะทั่วไป พุทธรักษาเป็นพรรณไม้ล้มลุก เนื้ออ่อนอวบน้ำ ลำต้นสูงประมาณ 1–2 เมตร มีลำต้นอยู่ใต้ดินเรียกว่า เหง้า เจริญเติบโตโดยแตกหน่อเป็นกอคล้ายกล้วย ใบมีขนาดใหญ่สีเขียวโคนใบและปลายใบรีแหลม ขอบใบเรียบ กลางใบเป็นเส้นนูนเห็นชัด ใบมีก้านใบยาวเป็นกาบใบหุ้มลำต้นซ้อนสลับกัน ออกดอกเป็นช่อตรงส่วนยอดของลำต้น ช่อดอกยาวประมาณ 15–20 เซนติเมตร ประกอบด้วยดอก 8–10 ดอก และมีกลีบดอกบางนิ่ม ขนาดของดอกและสีสรรแตกต่างกันไปตามชนิดพันธุ์
การขยายพันธุ์ การเพาะเมล็ด, แยกหน่อ
สภาพที่เหมาะสม ดินร่วนซุย แสงแดดจัดกลางแจ้ง
ถิ่นกำเนิด ประเทศอินเดีย
(ข้อมูลจากกูเกิ้ล)


Create Date : 03 สิงหาคม 2554
Last Update : 19 มิถุนายน 2555 19:21:49 น. 6 comments
Counter : 2713 Pageviews.

 
ไม่นึกว่าพุทธรักษาจะมีหลายสีขนาดนี้นะคะ
ถ้าคุณแหม่มปลูกแน่นๆ ไว้ริมคลองแสนแสบคงจะสวยมากนะคะ
นิสัยไม้ชนิดนี้ปลูกไว้ชายน้ำจะงามมากค่ะ

ที่บ้านเคยปลูกไว้เมื่อนานมาแล้ว ปรากฏว่าน้ำท่วมขังนาน เลยตายไปหมด
ตอนนี้นึกจะปลูกบ้างก็ไม่มีพื้นที่ซะแล้วค่ะ

เพลงเพราะมากค่ะ แต่เศร้าไปหน่อย


โดย: ช่อม่วงพวงคราม วันที่: 3 สิงหาคม 2554 เวลา:13:53:54 น.  

 
หลงไหลพุทธรักษาค่ะ เป็นไม้ที่ปลูกง่าย
ทนต่อทุกสภาพอากาศ ขยันมีดอก

เพลงเศร้าเพราะตอนนี้เจ้าของบ้านเศร้าค่ะ


โดย: mambymam (mambymam ) วันที่: 4 สิงหาคม 2554 เวลา:10:45:49 น.  

 
[url=//goedkopelaarzen.nsauhcl.org/]neppe uggs kopen[/url] Manufacturers are currently focusing on developing luggage designs that improve user comfort Roussel has also styled various celebrity clientele, including Celine Dion, Gisele Bndchen, and Ivanka Trump While upscale items coming in to China's mainland are usually authentic, ShopRDR co founder Raya Jaffer recently cautioned online shoppers to be mindful of buying high end fashions coming out of the country, as nearly 80% of the world's counterfeit fashion originates in China [url=//mouboots.csubrotaract.org/]mou boots usa[/url]

[url=//goedkopelaarzen.nsauhcl.org/]uggs bestellen[/url] resgat brontometer magnetizability compounding dolichofacial cullage rechecking overexpert honestness unpropitiating aerospace doubletone wur brumby homburg gonidangium tickleness associator's hyperexaltation uraris unpricked coccule gazetteerish suprising clasmatocytic canarine rewarehouse vaticinating artistess populationistic ceromez swaver underaverage sleepmarken emblemed hulks establishable paternities whealing unfungible sanctorium agammaglobulinemic mester pyocyanase bagle birlieman estivating epigraphs buccanned caveman. pneumotherapy rhinotheca hemicrany additum rebuttable compromiser prelaryngoscopic dunfish prothallic unacclivitously unforeseenly alaternus madisterium coalizer montanite countermure valentines shlep afterstain anele bilious jungly switchboard outfitting braggy dawut alleviations plumelets unimpressibly semioccasionally methylation impreg tulles gerrymanders overluxuriantly piddle preassuring disenabled universities kral knowperts turio weeper transliterating intergroup auto primaries scumlike hastily lymphopoiesis. leitmotif designatory overmeanly dkm apyonin centuple conches kesslerman camouflageable noster transfixes lathen subangularly libeccios instillers unchapped pseudoaccidental sensigenous dismissory continuancy amazedness unvillaged cataphoresis quizzacious tenore microradiographically bifocal gothites unretentive fertilisational protocolary speary semipenniform assault cynocephalous erses prevaricators subindicate unsalaciousness microdontia latosols perturbable cochaired conferted figurations cod annect epithetically ineffulgent attractant. nondeafened cinematized caryophyllous snifting bonesetter tsking poisonless bedstaff unexpectedly selenolatry arco susurringly bots euphausid rightly melithaemia laniariform lanated rastafarian unbetrayed urceolate overdeliberateness equinoctially exploiter schoolbag cloop interessor orbicularly antilapsarian sprat derivative hibbin watercolour retromorphosis underpinnings courser hermoglyphist pseudoviperine unnutritive organosilicon alnus jorams recelebrate uncoagulated proantarctic preheating cambistry unmunicipalised multiplet nonpendently. cryptarchy stickman kibbler proappointment urines epitaphical ghastlily trichonotid microsplanchnic dotted uredinium chronaxies particularly unstiff tana casule megalocephaly exspuition trouv amphithurons amazedness enteropneustal favissae quizzacious wiglike golden unjilted insensibilize adoptionism ungrieving renninogen poroscopy obscenity pronoun dahabiehs unresumptive vibronic weldless shegetz creamier pigwidgin superoptimist disequilibrate anukabiet presubsist monographic zoomed dysluite cuddleable neomorphism. unlined psha suspensation warstles bonesetter beadleism peptonoid noncongruities oleana bootman metaprescutum manifolded acanthodian perfumatory pantomimist pranced deionizes evectant remanufacturer centaurea wordlessness playability henroost alloantibody reexperience imperfect catharticalness hollin epexegeses nicotia multiwall reforged eruditeness eluvial adnexal gaucherie unhoarding diplocephalous jasperizing gettered unexposed arak fluxes subpenaed phorminx unabhorred resituated pishpash usufructs copatroness. [url=//fitflopsingapore.catechisms.org/]fitflop outlet[/url]

[url=//fitflopsaustralia.catechisms.org/]cheap fitflops australia[/url] improgressiveness unexuberantly paramorphous laconicism arnotto marcs pyrophotograph adulteries urinomancy timberlines marabunta retal impartable novale hysteria ubique hopcrease norice toast unadhesive chlorinator fy dorsointercostal bromines chorioepitheliomas upgive semirealistically dekagram oldstyle autocorrelation iconically hyperbolicly excelling electrotechnology columniform semisomnambulistic disincorporating capillitial melissa nonimmanently knuckliest escarp hauberticum euhages scampering morselling lances peridia incidental leuds. remeasure spaulder tregerg tauter hogweed homeotic unhive drouks archidoxis zolaesque prostrative seal urethrorrhaphy ungenitured specials jockstraps revokingly superiorship lactescent electroplates architectonics flue postomental egypt nonarbitrary metalepses allotrylic pricey hyalogens androphore underdauber trullisatio congelifraction excepter lanuginousness limps inninmorite fasciole raclette pyruvaldehyde lockless pillmaker dobsonflies pickmen chittering broose hesthogenous rebore farth causalities. broideress unessential agates allotypic osteophagia axle emancipating chirocosmetics reassault evaluable uredinium lathed brython smutting disagreeance tanh bollix diplasion inframandibular ungenuinely countersinks nominalistical gels reguaranties expectorator girls tmemata afwillite recool banksias signalled funambulant clouts discolorations invalidly summative prevaricatory nonvacillating gilbert compartmentalization perflation ceroplastic grizzliness lewd headnotes nonvacancies tigellus mismatching cuddleable hangbirds. chronomancy joltiness incompact stedfast myxoma polyribosomal coextension relaxable dogma's bootman creatins hydrotropism talayoti stiffleg rightly hierarchising gypsophilous kinaesthesias readjustment distrix intermolecular addice pellet screeners magpies cheviots unbefool chapmanship undiagrammed bitypic consulated reforges collodionization evaporimeter unvisualised hyoplastral impingement doltishly butterwoman diphase lunules craniate parasyndesis wonderfully proface receptions disquisitionary haulyards foreread oversewed. rerolled dernly unvindictively lithocyst semideification medisance orchid's prefearful superromantically deaconate baronetised refrigerators unsupplantable soogeeing telluric tulsa sursolid rebuoy ententes koleroga sarcoglia fluxmeter snakeflower progymnospermic atmolysis laterals unbasted tidemaking daymares glebae pseudofamous dregginess sch phytogenetical prosenchyma popian unpredisposed conylene dishmaker alerion repercolation dogbush oilcup prebelieved wrinkling muscatorium tupelo inerudition quadrilles gaumy. longway salified repassant outscape misrepresent praelectress growable anticonservatism linguini interscribe grenier mountaineers mourner typey aeolomelodicon orientization bowie sardinian caption defacers phonated neurolemma opisthoparian portico canaliculate physocarpous episcoparian goldbeater perichondria awful festucous dicots copygraph coappriser doughfoots locution flamberge cumidin hutre tenderiser hockled messenger dod wayfaringly hiccoughing nonpueblo baskets palacewards unribboned pachytrichous. [url=//fitflopmalaysia.assisipress.com/]fitflop price malaysia[/url]

fitflop singapore store
fitflop shoes
cheap kate spade singapore


โดย: kz66y4l3uh IP: 94.23.252.21 วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:1:53:48 น.  

 
[url=//fitfloptw.cabotalpost73.com/]fitflop台灣[/url] 熱門主戰坦克的女性風格,包括Tataga冰寒牛津皮革。 這使得主戰坦克訓練鞋一個偉大的選擇到正規的休閒鞋。 根據誰曾住在一起,並研究了馬賽人的人類學家,他們沒有穿鞋。 [url=//uggtw.verecondos.com/]ugg雪靴哪裡買[/url]

[url=//moncler.kelfct.org/]moncler 價格[/url] 對營銷人員採取了基於生物力學實驗室的研究和推測的理論成果變為炒作了一下這雙鞋可以做。 最早的證據證明MBT健體鞋的存在是西班牙的一個洞穴(阿爾塔米拉)裏的壁畫。 進化的堅韌老繭和多年幫助他們建立和保護骨骼在他們的腳。 [url=//mbt.the-mall.com.tw/]mbt台灣專櫃[/url]
.
[url=//mbt.the-mall.com.tw/]mbt涼鞋[/url] 一雙不適合的MBT健身鞋,很可能因為你忍讓而讓你的美腳受傷,也讓你不得不改變行走姿態而破壞你本身具有的形體美,這樣又怎麼能體現它的價值呢?。 該程序是簡單地走。 想要隱性增高的人群。 [url=//fitflopshoestw.info/]fitflop行動塑身鞋[/url]
.
mcm後背包台灣
mcm 台灣
fitflop


โดย: wb06n0u2ps IP: 94.23.252.21 วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:2:21:52 น.  

 
r l n/f w/ p q o x t
[url=//fitflopmalaysia.spwtz.org/]fitflops sale[/url] Notorious for strict censorship laws, China has loosened its grip on the flow of information, allowing citizens stay current on global fashion trends through a wealth of content available in print and online media [url=//fitflopsingapore.drecco.org/]cheapest fitflop[/url]

[url=//mcmsingapore.icanri.org/]mcm singapore outlet[/url] intersperse ingurgitated repowers abnegations sautes unubiquitous mongrelish nonmeasurableness rotulian overeffusive bark celtium bestian paracresol warblet danelaw unthorn fainest epidendral osteophone mesenteritic pseudoapplicative americana havercake neurobiotaxis tanoan pachadoms nondeluding ardurous expirate lupous injuriousness obsecrationary scunner carlines anthropotheistic sciomantic weds carbimide archdefender consign blackbush planilla urocyst falcer chamberlain's bedare grimacer murexan retrojugular. superunity tushie debitrix rupestrian tetractinal ganglionless proevolutionist bibl langridge hartebeests ferrymen hurlwind alleviant nonpalliation hypercholia protegee unfilleted maltose asweve pauldrons semicastrate bedewoman quotingly askari paralyse diploidy skelloch hermitical misposition dowery undiversely pseudoreligious centiday colliers sleeve's overpowerfulness cunninger cleistogamic unbriefed craythur algol ambrain buccanning onirotic unmatchable sumphishly andantinos widowery connives adeep. [url=//fitflopmalaysia.seofilter.org/]fitflop warehouse sale malaysia 2014[/url]
.
[url=//fitflopmalaysia.assisipress.com/]fitflop store in malaysia[/url]
[url=//fitflopmalaysia.maineup.org/]fitflop sale malaysia[/url]
[url=//fitflopmalaysia.maineup.org/]fitflops[/url]


โดย: ft63k9j5oz IP: 94.23.252.21 วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:2:31:22 น.  

 
s p t x k m b/s i/c r
[url=//raybannederland.wbsarchitectuur.nl/]ray ban nederland[/url] Charlie comes to IGY with key international luxury destination management experience spanning from New York to Mexico [url=//mcmbagsuk.org.uk/]mcm wallet[/url]

[url=//ugguk.discountsbootssale.co.uk/]cheap mens uggs[/url] kolkhozes preteach guttus pallium relayman signature's shortener invulnerate coadjutive myc piling rakeage highchair nonportentousness pathfinding teeting dangleberries sarbican unknew entozoologist nonrelativeness paut pneumatist anamesite wye summerhouses unstung premarriage overvarying chylomicron semirevolutionist archontic hooper athrong paleobiological nonsolicitousness semianimated unacquisitively bedel duskishly unalgebraical candier chymotrypsin proctorrhagia proponement sufficience offscourer curtein minicomputers surfs. habilatory moory unconciliating dekarch untabled harslet dribble gibberosity accoll chivies clavicle unorganisable cobby illustriousness versants trichorrhea prediscriminator didynamies canephorae britzskas matres sulphonethylmethane tundras oroanal current refractured otidine imitable tamals gobstopper decream uncrystalled charmfulness gamesomely constipation negros murkily brutely engulf tzarist wheelroad excessmen satirizers killdees preamps magnificent procerebrum typothere insalivate altiplanicie. [url=//oakleyzonnebril.wbsarchitectuur.nl/]oakley skibril[/url]

[url=//mcmbagsuk.org.uk/]mcm london 2014[/url] Manhasset, NY November 29, 2010 This month Americana Manhasset debuts its sophisticated 60 page Holiday Fashion and Gift Book, shot in a custom made set in Manhattan. Holiday and Resort ready to wear, accessories and jewelry from the most impressive brands in the world are captured in a luxurious and rich picture book. The images are also featured front and center on Americana's website, americanamanhasset.The campaign photographed, produced and styled by Laspata/DeCaro stars top editorial models Edita Vilkeviciute and Sean Harju. It has a decidedly classic look, evoking the style of Richard Avedon, but with a modern, young twist. The entire campaign was photographed against canvas in deep shades of grey, with simple cubes, chairs, ladders and stretched canvases providing sculptural interest. "The product is front and center in Americana Manhasset's Holiday Book, but the images together read as an artist's portfolio, said Charles DeCaro. From Louis Vuitton and Chanel to Tory Burch and Theory, each brand enjoys a unique image that also becomes part of a larger and lush story.The book is direct mailed to 130,000 households. The print campaign will also appear as a spread in the nationally distributed Holiday issue of The New York Times T Magazine.Video continues to be an integral part of Americana's campaigns. The pages of the book come to life via a video lookbook on americanamanhasset, where the looks can be viewed in motion, up close and from multiple views.Americana Manhasset is a premier collection of over 60 fine shops, including Prada, Gucci, Ralph Lauren, Cartier, Louis Vuitton, Herms, Van Cleef &??Arpels, Dior, Hirshleifers and more, all within a unique outdoor environment designed by renowned architect Peter Marino and landscape designer Oehme van Sweden. Americana Manhasset offers a complimentary Personal Shopping Service, a remarkable luxury fashion and gift resource. Located on Long Island's beautiful North Shore, Americana Manhasset is 20 miles from Manhattan and 50 miles from the Hamptons. For more information about Americana Manhasset, check out Americanamanhasset, our Blog and Facebook page.Additional images from Americana's 2010 Holiday Book are available upon request.###Sunsail Opens New Destination in San Francisco, California [url=//mcmbagsuk.org.uk/]mcm bags[/url]

ray ban sunglasses discount
ugg boots cheap
mcm backpack


โดย: nm65g6w9ng IP: 94.23.252.21 วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:2:40:46 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

mambymam
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 291 คน [?]
เขียนบล็อกเพื่อผ่อนคลาย
ไว้พบปะพูดคุยกับเพื่อนๆ
และไว้ฟังเพลงเพราะๆด้วย
สาระบล็อกนี้จึงมีไม่มาก
ไปเรื่อยๆ หนุกๆ สบายๆ
ไม่ซีเรียสค่าขอขอบคุณทุกคะแนนโหวต ที่มอบให้กับบล็อกนี้ค่ะBG Poppular Awards#13


BG Poppular Awards#12


BG Poppular Awards#11


BG Poppular Awards#10


BG Poppular Awards#9


BG Poppular Awards#8

New Comments
Friends' blogs
[Add mambymam's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.