ยุคการเปลี่ยนผ่าน หนังสือพิมพ์ในระบอบรัฐธรรมนูญ
สถานการณ์หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองมีการต่อสู้ช่วงชิงอำนาจระหว่างกลุ่มเจ้านายและคณะราษฎร ทำให้หนังสือพิมพ์มีการแบ่งเป็นฝักฝ่าย คือ ฝ่ายอิสระ ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายนิยมกษัตริย์ รัฐบาล(คณะราษฎร) ควบคุมหนังสือพิมพ์อย่างเคร่งครัด
เพราะไม่มั่นใจในเสถียรภาพของตน หวาดระแวงฝ่ายกษัตริย์ รวมถึงหวาดกลัวต่อการแทรกแซงของต่างประเทศ มีการตรวจข่าวก่อนนำลงตีพิมพ์ หนังสือพิมพ์ถูกสั่งปิดในสมัยนี้หลายฉบับ แต่บางฉบับเลี่ยงโดยลดเนื้อหาข่าวการเมือง ไปนำเสนอข่าวชาวบ้าน และนิยายแทน
ในยุคนี้ได้ออกพระราชบัญญัติมาควบคุมหนังสือพิมพ์จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติการพิมพ์พุทธศักราช 2476 โดยกำหนดวุฒิการศึกษาของบรรณาธิการต้องสอบไล่ชั้นประโยคมัธยมบริบูรณ์หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ซึ่งมีวิทยาฐานะอันมีกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ต่ำกว่า 3 นาย เพื่อต้องการให้หนังสือพิมพ์มีมาตรฐาน ขณะเดียวกันเป็นการควบคุมจำนวนหนังสือพิมพ์ไปด้วย
อีกฉบับหนึ่งเกิดในยุคสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม(พ.ศ.2481-2487) ได้แก่ พระราชบัญญัติการพิมพ์พุทธศักราช 2484 เพื่อควบคุมหนังสือพิมพ์ในภาวะฉุกเฉินหรือภาวะสงคราม เจ้าพนักงานการพิมพ์ คือ อธิบดีกรมตำรวจ ทำหน้าที่ตรวจข่าวโฆษณา ถ้าเห็นว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน สั่งถอนใบอนุญาตหนังสือพิมพ์ได้ และกำหนดเงินทุนขั้นต่ำของการดำเนินงานหนังสือพิมพ์ไม่ต่ำกว่า 5 หมื่นบาท ทำให้หนังสือพิมพ์ต้องยุบรวมกัน ง่ายต่อการควบคุม อีกทั้งในช่วงภาวะสงคราม ต้องมีการปันส่วนกระดาษและมีการประกาศยกเลิกใช้หนังสือพิมพ์บางหัว ทำให้หนังสือพิมพ์ถูกควบคุมทางอ้อมจึงทำหน้าที่กลายเป็นผู้บันทึกเหตุการณ์

เกร็ดความรู้

หนังสือพิมพ์บางฉบับในสมัยรัชกาลที่ 7

หนังสือพิมพ์ในรัชกาลที่ 7 ก่อนปี 2475 ไม่มีอะไรแตกต่างกันสมัยรัชกาลที่ 6 เท่าใดนัก สิทธิเสรีภาพมีอยู่โดยเท่าเทียมกัน เนื้อหาสาระคล้ายคลึงกันคือ มีโฆษณามาก มีนิทาน บันเทิง ประเภทพงศาวดารจีนมากมาย รัชกาลที่ 7 มีความสนใจด้านเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น สิ่งที่น่าสนใจทางด้านการหนังสือพิมพ์สมัยนี้อยู่ที่ความผันแปร ในสมัยปฏิวัติล้มระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมากกว่า
12.1 หนังสือพิมพ์ก่อนปี 2475
12.1.1 หนังสือพิมพ์ศรีกรุงฉบับปี 2475 โดยพิจารณาจากเนื้อหา คือ บันเทิงคดี ข่าว การพาดหัวข่าว โฆษณาและสารคดี
บันเทิงคดี ประกอบด้วยพงศาวดารจีน
ข่าวในศรีกรุงมีประจำในหน้าแรก ซึ่งมักประกอบด้วย รูปภาพและโฆษณา ประกาศแจ้งความ บางทีก็มีบทบรรณาธิการ อยู่ในหน้าแรกด้วย
การพาดหัว มักจะสรุปเนื้อความของข่าวที่น่าสนใจมากกว่า จะเป็นการพาดหัวตัวโต แบบกระตุ้นความรู้สึกและความสนใจของผู้อ่าน
โฆษณา เป็นสาระใหญ่ของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ เรื่องที่โฆษณามักจะเป็นยาฝรั่ง ซึ่งคงจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใหม่ และเป็นที่นิยมในสมัยนั้น
วิธีการเขียนโฆษณา ก็มักมีการเน้นตัวหนังสือหนักเบาหรือตัวโต ตัวเล็ก พยายามใช้สำนวนแปลก ๆ หรือถ้อยคำพรรณนาโวหาร อย่างยืดยาว
สารคดี มีน้อยมากแต่ละฉบับจะมีสารคดีประมาณ 2-3 เรื่อง
ศรีกรุง เป็นหนังสือพิมพ์ที่น่าอ่านฉบับหนึ่ง ซึ่งมิได้กิติศัพท์ในทางคารมกล้านัก แต่อ่านแล้วได้ประโยชน์ และทำหน้าที่ของตนในกรอบที่สมควร
12.1.2 หนังสือพิมพ์ราษฎร เป็นหนังสือพิมพ์รายวัน กระดาษที่ใช้พิมพ์บางครั้งเป็นกระดาษสีปนอยู่ด้วย เป็นหนังสือพิมพ์ที่เน้นหนึกในทางด้านโฆษณา รองลงมาคือ ข่าวและบันเทิง ข่าวที่มีอยู่มักเกี่ยวกับเรื่องการบริหารงานของทางราชการเป็นส่วนมาก
ราษฎร ไม่มีลักษณะแปลกใหม่จากหนังสือพิมพ์ในสมัยเดียวกัน การโฆษณาก็เป็นไปในแนวเดิม
12.1.3 หนังสือพิมพ์หลักเมือง เป็นหนังสือพิมพ์รายวัน ส่วนใหญ่เป็นการโฆษณา รองลงมาเป็นบันเทิงคดี สารคดี ข่าวมีน้อยมาก
หลักเมือง แสดงความจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัว และพระราชินี เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นๆ จะเห็นได้จาก บทสรรเสริญพระเกียรติคุณของทั้งสองพระองค์ เป็นลักษณะที่แบ่งแยกสถาบันกษัตริย์กับสถาบันข้าราชการ ที่ถูกโจมตีตลอดเวลา ตลอดจนจุดประสงค์อันหนึ่ง ซึ่งแถลงไว้อย่างแจ้งชัดว่าต้องการจะกระทำงานสนองบุญคุณชาติประเทศ และสมเด็จพระราชาธิราชสยาม
12.2 หนังสือพิมพ์ในช่วงปี 2475
12.2.1 หนังสือพิมพ์ “10 ธันวา”
เริ่มออกเป็นฉบับแรกเมื่อปี พ.ศ. 2475 ออกเป็นรายสัปดาห์ผู้ก่อตั้งคือ นายหรุ่น อินทุวงศ์ “10 ธันวา” สาเหตุที่ตั้งชื่อนี้ก็เพื่อระลึกถึงความเป็นเอกราชและเสรีภาพของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ “ 10 ธันวา” มีจุดประสงค์ของตนว่า เพื่อ “อ้าปากออกเสียงสนับสนุนในวงการเมืองตามสติกำลังเท่าที่จะทำได้”
บทความใน “ 10 ธันวา” นอกจากจะเขียนเกี่ยวกับการเมืองแล้วยังสะท้อนภาพสังคมขณะนั้นด้วย บันเทิงคดีเป็นหลักสำคัญของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ มีทั้งนวนิยาย สั้น ยาว โคลง กลอนฉันท์
12.2.2 เฉลิมรัฐธรรมนูญ ก่อตั้งโดยสมาคมคณะราษฎร โดยหลวงสรรสารกิจ เป็นผู้จัดการทั่วไป นายกุหลาบ สายประดิษฐ์ เป็นบรรณาธิการ เริ่มออกครั้งแรกในช่วงระยะงานเฉลิมรัฐธรรมนูญปี 2475 เพื่อออกข่าวเกี่ยวกับงานและลงบทความทางการเมือง การปกครอง
หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ พยายามจะอธิบายถึงความหมายของการปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญและความหมายของรัฐธรรมนูญ ทั้งยังสนับสนุนคณะราษฎรอย่างเต็มที่
12.2.3 เสรีภาพ เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นบันเทิงคดี นอกนั้นเป็นข่าว โฆษณา สารคดี การ์ตูน
12.2.4 ชาติไท เป็นหนังสือพิมพ์รายวัน มีเนื้อหาประเภทบันเทิงคดีมากที่สุด ไม่ค่อยลงข่าวการเมือง ข่าวส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องข่าวเบ็ดเตล็ด ข่าวสังคม ข่าวแฟชั่นสตรีมากกว่า โฆษณามีลดน้อยลง
12.2.5 สยามใหม่ วัตถุประสงค์ในการออกหนังสือพิมพ์ฉบับนี้คือ เพื่อเสนอข่าวให้ความรู้และเสนอข่าวการบันเทิง เพื่อผ่อนคลายอารมณ์ของผู้อ่านให้ได้รับความสนุก
12.3 หนังสือพิมพ์หลังปี พ.ศ.2475
12.3.1 ไทเมือง มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งว่า ต้องการที่จะผดุงรัฐธรรมนูญและทำการเพื่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และเกี่ยวกับการเมืองมากที่สุดทั้งในข่าวและสารคดี
12.4 สรุปลักษณะของหนังสือพิมพ์ในสมัยรัชกาลที่ 7
จะเห็นได้ว่าการเมืองมีอิทธิพลต่อวงการหนังสือพิมพ์เป็นอย่างมาก ในเรื่องเกี่ยวกับสำนวนการเขียน การวางรูปเล่ม ยังไม่แตกต่างจากสมัยรัชกาลที่ 6 เท่าใดนัก
การหนังสือพิมพ์ที่เฟื่องฟูมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 และเจริญสืบต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 7 นั้น จึงเริ่มตกต่ำในปลายรัชกาล เนื่องจากผู้มีอำนาจได้สนับสนุน นักหนังสือพิมพ์จึงต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของตนเอง การปฏิวัติปี 2475 เป็นตัวแปลสำคัญที่ทำให้เกิดผันผวนอันยิ่งใหญ่ในวงการหนังสือพิมพ์ยังไม่เคยปรากฎมาก่อน
Create Date : 25 พฤศจิกายน 2558
Last Update : 25 พฤศจิกายน 2558 3:55:23 น.
Counter : 161 Pageviews.

0 comments
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

สมาชิกหมายเลข 2825669
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]พฤศจิกายน 2558

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30