บันทึก คำสอนของพ่อ
คำสอนของพ่อ ข้อที่1 คนดีลูก......อันเป็นที่รักของพ่อ

คำสอนของพ่อข้อแรก ที่พ่อขอมอบให้แก่ลูกของพ่อ เริ่มต้นพ่อขอกล่าวเรื่องของ คนดี โดยพ่อขอบอกแก่ลูกว่า องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระบรมราโชวาท ตอนหนึ่งว่า ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุข เรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้
พระบรมราโชวาทนี้ พระองค์ท่านทรงพระราชทานตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2512 พระองค์ท่านตรัสพระราชทานแก่พสกนิกรของท่านว่า ในบ้านเมืองทุกแห่ง ทุกที่ ทุกประเทศนั้น จะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีอยู่ร่วมกัน เราไม่สามารถทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด เพราะคนแต่ละคนมีความคิด การพูด การกระทำ ไม่เหมือนกัน
เพราะฉะนั้น ลูกจึงอย่าหวังเลยว่าทุกคนที่ลูกคบหาด้วยนั้นต้องเป็นคนดีทุกคน อยู่ที่ว่า.....ลูกจะเลือกคบคนชนิดใด ถ้าลูกคบคนดี ลูกก็เป็นคนดี ถ้าลูกคบคนชั่ว ลูกก็จะเป็นคนชั่ว
ดังภาษิตที่ว่า
" คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล คบคนชั่วจะพาตัวให้อับจน จะคบคน ควรคิดไว้ให้จงดี"

พระองค์ท่านทรงมีพระราชดำรัสว่า การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยนั้น อยู่ที่ประชาชนทั้งหลายร่วมกันส่งเสริมคนดีให้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้
พระบรมราโชวาทข้อนี้ พระองค์ท่านทรงมุ่งหมายให้ประชาชนชาวไทยสนับสนุนคนดี ยกย่องคนดี และส่งเสริมคนดี คือบุคคลที่คิดดี พูดี ทำดี มีความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว โดยสนับสนุนให้คนดีมาทำหน้าที่ปกครองประเทศชาติ เพื่อให้ควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้

ลูกของพ่อก็เช่นกัน...ถ้าลูกต้องการประสบความสำเร็จในการศึกษา ในหน้าที่การงาน เพื่อความสุขของลูกและครอบครัว รวมทั้งบริวาร ลูกจะต้องเป็นคนดี คบคนดี และสมควรจะต้องได้รับการส่งเสริมจากคนดีด้วยกัน ลูกอย่าคบคนชั่ว เพราะคนชั่วนั้นเมื่อสนับสนุนใครแล้วจะนำความฉิบหายมาให้แก่คนนั้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เลย

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรมศาสดาตรัสว่า ขึ้นชื่อว่าความชั่วแล้ว แม้น้อยนิดก็ไม่ควรทำ เพราะความชั่วทั้งหลาย เมื่อกระทำแล้วย่อมส่งผลเป็นความทุกข์ ความเดือดร้อน นี่คือคำสอนของพ่อข้อแรกที่มอบให้แก่ลูก อันความดีนั้น แม้เพียงเล็กน้อยก็สมควรทำ เปรียบเสมือนตักน้ำใส่ตุ่ม ขยันหมั่นเพียรน้ำก็จักเต็มฉันใด บุญก็เช่นกัน เมื่อขยันบำเพ็ญบุญ บุญก็จะเพิ่มพูน และเต็มบริบูรณ์ ฉันนั้น


บันทึก คำสอนของพ่อ

ลูกรัก... การทำความดีนั้น พระท่านว่าต้องทำอย่างสม่ำเสมอ และต้องทำอย่างต่อเนื่อง แม้จะเป็นความดีอันน้อยนิด แต่ก็ต้องทำอยู่ตลอดเวลาจึงจะส่งผล อย่าเป็นเช่นเวลาขณะที่เราต้มน้ำ เมื่อตั้งกา น้ำยังไม่เดือด เราก็ยกลง ทำเช่นนี้แล้วเมื่อไรน้ำจะเดือดเล่า คนเราก็เหมือนกัน ทำบุญต้องทำอย่างต่อเนื่อง จึงจะเกิดผลบุญนั้น ทำความดีก็ต้องทำอย่างสม่ำเสมอ ความดีจึงจะบังเกิดแก่ตัวของลูกเอง

ลูกรัก...ความสุขของมนุษย์โดยทั่วไป มี 4 สุข คือ
หนึ่ง สุขจากการมีทรัพย์
สอง สุขจากการใช้ทรัพย์
สาม สุขจากการไม่เป็นหนี้
สี่ สุขจากการงานที่ไม่เป็นโทษ

ลูกรัก....เมื่อลูกทำงานสิ่งใด ผลงานที่ได้...อย่าให้โตเกินขนาด แต่ให้โตตามลำดับ ถ้าโตเกินขนาด...มันก็จักล่มเร็ว ถ้าโตตามลำดับ...มันจะอยู่ได้นาน จงทำงานให้ได้ผลตามลำดับ จะประสบผลสำเร็จยั่งยืนและยาวนาน

ลูกรัก...ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่มุมมองของเรา คือ...ถ้าเรามองว่าเขาเป็นมิตร เขาก็จะเป็นมิตร ถ้าเรามองว่าเป็นศัตรู เขาก็จะเป็นศัตรู ทุกอย่างมันล้วนอยู่ที่เราจะมอง

ลูกรัก...สิ่งที่ทำให้มนุษย์ต่ำต้อยและตกต่ำ คือ
หนึ่ง มีความโลภมากเป็นที่ตั้ง
สอง ขาดสติ ลืมตัว ทำให้เกิดความประมาท
สาม มีความอวดดื้อถือดี
สี่ คบคนพาลเป็นมิตร
ห้า มีความฉลาดแต่ไม่เฉลียว
คำสอนของพ่อ...ข้อที่2 ความดีลูก...อันเป็นที่รักของพ่อ

ลูกควรระลึกอยู่เสมอว่า คนดี คือคนที่คิดดี พูดดี และทำดี โดยเฉพาะการทำดี เป็นการแสดงออกทางการประพฤติปฏิบัติ อันเห็นได้อย่างชัดเจน ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ตรัสว่า...

* ...การทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่ และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว แต่ละคนจึงต้องตั้งใจ และเพียรพยายามให้สุดกำลัง ในการสร้างเสริมและสะสมความดี...

พระบรมราโชวาทนี้ พระองค์ท่านทรงพระราชทาน ณ อาคารใหม่สวนอัมพร วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช2525 ผู้เข้ารับพระราชทานพระบรมราโชวาท เป็นผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฏร์ อันเป็นหน้าที่สนองงานต่างพระเนตร พระกรรณ พระองค์ท่านจึงได้ตรัสสอนให้ตั้งใจและเพียรพยายามในการกระทำความดีให้สุดกำลัง

พ่อจึงขอบอกแก่ลูกว่า...ลูกจะต้องตั้งใจทำความดีอย่างสุดกำลังตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถึงแม้ว่าจะทำยากหรือเห็นผลช้า เราก็ต้องทำ ความดีที่ลูกควรกระทำนั้นจะต้องกระทำให้ครบ สามทาง ได้แก่ การกระทำความดีทางกาย ทางวาจา และทางใจ โดยยึดหลักคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ในหลักกุศลกรรมบถ 10 เป็นแนวทางแห่งความดี ดังต่อไปนี้
หนึ่ง เว้นจากการทำลายชีวิต
สอง เว้นจากการเอาของที่เขาไม่ให้
สาม เว้นจากการประพฤติผิดในกาม
สี่ เว้นจากการพูดเท็จ
ห้า เว้นจากการพูดส่อเสียด
หก เว้นจากการพูดคำหยาบ
เจ็ด เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ
แปด ความไม่คิดโลภอยากได้ของผู้อื่น
เก้า ความไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น
สิบ ความเห็นถูกต้องตามทำนองคลองธรรม

เมื่อลูกประพฤติปฏิบัติกุศลกรรมบถ 10 ครบถ้วน ลูกก็จะได้ชื่อว่าเป็นคนดี ตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และถือว่าลูกได้ปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทฯของพระบาทสมเด๊จพระเจ้าอยู่หัว อันจะก่อให้เกิดความสุขความเจริญ และเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวอย่างแน่นอนบันทึก คำสอนของพ่อ


ลูกรัก...คนจะทำความดีหรือความชั่ว

ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวเอง

และการตัดสินใจนั้นจะตั้งอยู่บนความคิดและข้อมูล

ถ้าเราคิดดีและรอบคอบ

เราก็จะสามารถตัดสินใจได้ดีและถูกต้องในชีวิตของคนเรามีสิ่งสำคัญมากมาย

ความรู้ ความรัก การงาน ก็ล้วนสำคัญ

สุขภาพก็สำคัญ อนาคตก็สำคัญ

ทุกสิ่งมีความสำคัญทุกอย่างอยู่ในตัวเอง

แต่สุขภาพนั้นสำคัญที่สุด

เพราะถ้าเสียสุขภาพก็เท่ากับเสียอนาคต

จงรักษาดูแลบำรุงสุขภาพของลูกให้ดีเถิดลูกรัก...พ่อขอบอกแก่ลูกไว้ว่า

บุคคลที่เป็นที่รักของผู้อื่น

ใช่ว่าจะมีความสุขอยู่ตลอดเวลา

แต่..บุคคลที่รักผู้อื่นต่างหาก

ที่มีความสุขอยู่ตลอดเวลา


แต่รักที่ว่านี้ต้องเป็นรักด้วยเมตตา มิใช่ตัณหา

รักด้วยกรุณา มิใช่หวังเอา

รักด้วยมุทิตา มิใช่ต้องการตอบแทน

รักด้วยอุเบกขา มิใช่ละเลย นิ่งเฉยลูกรัก...ยอมถอยให้ผู้อื่นหนึ่งก้าว

และรักเขาเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิด

เมตตาเขาอีกสักหน่อย

ชีวิตของเราจะค่อยๆ มีความสุขเพิ่มขึ้น ๆ


free counters
Free counters
 

Create Date : 14 กันยายน 2554
0 comments
Last Update : 15 กันยายน 2554 2:16:40 น.
Counter : 2548 Pageviews.


MM Story
Location :
Singapore / Bangkok / Sapporo - Japan

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 31 คน [?]
free counters
New Comments
Group Blog
 
 
กันยายน 2554
 
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
14 กันยายน 2554
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add MM Story's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.