ธรรมะเตือนใจ จาก "พระชลธรณ์ โกสโล"

เจริญพร พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า

"หนูบางตัวไม่ยอมขุดรู และไม่อยู่รู
หนูบางตัวขุดรูไว้ แต่ไม่อยู่รูนั้น
หนูบางตัวไม่ขุดรู แต่ไปอยู่ในรูที่มีแล้ว
หนูบางตัวทั้งขุดรูเอง และอยู่เอง

แต่อย่าถามอาตมานะว่าเป็นหนูชนิดไหน ยังมีอีกเรื่อง

ปลาที่ฉลาด กินเหยื่อของนายพราน แล้วก็จากไป ทิ้งเบ็ดไว้ ด้วยพิจารณาแล้วกิน โยมทั้งหลายมีสิทธิ์พิจารณาได้ ใครจะไปห้าม

ฉะนั้นโยมไม่ต้องสนใจว่าอาตมาปฏิบัติหรือไม่ ขอเพียงแต่โยมเห็นว่าดี ก็เอาไปแล้วกัน ปล่อยให้อาตมาอยู่อย่างนี้แหละ เพราะบอกแล้วว่า
"ดีใจที่ได้เหยื่อเพิ่ม"


การที่เรารู้จักให้เป็นเรื่องที่ดี แต่การให้ในพระพุทธศาสนานี้ พระพุทธเจ้าเน้นเรื่อง "ปัญญา" เมื่อเรามาใส่บาตรก็ย่อมปรารถนาจะได้บุญ ถึงกับมีการกล่าวไว้ว่า จะใส่บาตรหรือถวายของให้พระต้องไม่เลือกเฉพาะเจาะจงว่าจะใส่รูปไหน จึงจะได้บุญมาก เพราะทำเพื่อส่วนรวม

แต่ถ้าไม่พิจารณาให้ดี เห็นโกนหัวห่มเหลืองมาก็ใส่ให้ อาจจะไม่ได้บุญก็ได้ เพราะ
๑.เป็นพระจริงหรือเปล่า
๒.มีความสำรวมสมควรแก่ความเป็นพระหรือไม่ (นี่แหละคือศีล)
๓. การนุ่งหม่ผ้าสมแก่สมณะสารูปแค่ไหน เป็นต้น

เหตุการณ์ในสวรรค์ชั้นดุสิต

เมื่อพระพุทธเจ้าทรงเสด็จขึ้นแสดงธรรมเพื่อโปรดพระพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดุสิต ได้มีเหล่าเทวดาทั้งหลายมาร่วมฟังธรรมด้วย ในบรรดาเทวดาทั้งหลายเหล่านั้น มีเทพบุตรสองท่านที่มาก่อน เทพบุตรชื่ออินทกะมาแล้วและนั่งในที่ใกล้เบื้องขวาของพระพุทธเจ้า และเทพบุตรชื่อว่าอังกุระมาแล้วและนั่งในฝั่งเบื้องซ้าย

เมื่อเวลาผ่านไปเหล่าเทวดามากันมากขึ้น เทพบุตรที่ชื่ออังกุระได้หลีกห่างไปไกลจากพระพุทธเจ้าถึง ๑๒ โยชน์ เพราะตัวเองมีศักดิ์ต่ำกว่า ส่วนเทพบุตรอินทกะยังคงนั่งที่เดิม พระพุทธเจ้าจึงทรงสอบถามถึงกรรมที่เทพบุตรทั้งสองได้ทำไว้ในคราวเป็นมนุษย์


เทพบุตรอินทกะทูลบอกว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในคราวเป็นมนุษย์ตนเองได้ถวายข้าวเปล่า ๑ ทัพพีแก่พระอนุรุทธะซึ่งเป็นพระอรหันต์ ผู้ประพฤติดีมีความสำรวม ผู้ควรแก่ทักษิณา ที่บุคคลนำมาถวาย”


ส่วนเทพบุตรอังกุระทูลบอกว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ได้ให้คนทั้งหลายกระทำซึ่งแถวแห่งเตา เป็นเวลา ๑0 ปี ได้ระยะทาง ๑๒ โยชน์พระเจ้าข้า”

พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า “ดูก่อนอังกุระ ก็ทานอันใหญ่อันเธอกระทำแล้ว ทำไมจึงได้ไปนั่งไกลถึง ๑๒โยชน์ แล้วทำไมอินทกะซึ่งถวายข้าวเปล่าแค่ทัพพีเดียวจึงนั่งในที่ใกล้เราไม่ย้ายไปไหน”

เทพบุตรอังกระทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อันว่าทานใดอันบุคคลว่างไว้แล้วในบุคคลผู้ควรทักษิณา ทานนั้นย่อมยังประโยชน์ให้มากกว่า เมื่อเทียบกับทานอันข้าพระองค์กระทำแล้ว ย่อมราวกับพระจันทร์งามยิ่งในหมู่ดาว พระเจ้าข้า”

พระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่า “การเลือกแล้วให้ซึ่งทาน ทานนั้นย่อมมีผลมากเหมือนดั่งชาวนาหว่านข้าวในนาอันดี ข้าวย่อมงอกงาม” ดั่งคำบาลีที่ว่า
“ วิไจยยะ ทานัง ทาตัพพัง , ยัตถะ ทินนัง มหัปผะลัง, วิไจยยะ ทานัง สุคะตัปปะสัตถัง, เย ทักขิไณยยา อิธะ ชีวะโลเก. เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ พีชานิ วุตตานิ ยะถา สุเขตเตติ”

แปล “ทานอันบุคคลให้แล้วในเขตใดเป็นทานมีผลมาก ทานอันบุคคลเลือกแล้วพึงให้ในเขตนั้น เพราะการเลือกแล้วให้ เป็นกิริยาอันพระสุคตเจ้าทรงสรรเสริญแล้ว หมู่บุคคลผู้ควรทักษิณาเหล่าใดมีอยู่ในโลก ทานนั้นอันบุคคลให้แล้วแก่ผู้ควรทักษิณา เป็นทานมีผลมาก ราวกะพืชอันบุคคลหว่านแล้วในนาอันดี”

เรื่องนี้ยกมาเพื่อให้แค่คิดในการที่จะทำบุญตักบาตร แม้ปัจจุบันจะหาพระอรหันต์ได้ยาก หรือหาไม่ได้เลย แต่ถ้าเราท่านทั้งหลายช่วยกันเลือกที่จะให้หรือตักบาตรพระ ก็จะก่อให้เกิดผลดีมากกว่าเพราะจะได้ไม่มีคนปลอมบวช(พระปลอม)มาหากินอย่างนี้ หรือที่บวชมาเป็นพระแต่ยังทำตัวไม่ดีเที่ยวประจบญาติโยม ทำตัวคอยรับใช้ญาติโยม ไม่ยอมสั่งสอนธรรม จะได้ทำตัวให้ดีขึ้นปฏิบัตธรรมมากขึ้น อายุของพระพุทธศาสนาจะได้อยู่ยืนยาว ไม่แน่อาจจะได้พระอรหันต์เกิดขึ้นมาก็ได้ ก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายช่วยๆกันนะ เพราะการรู้จักพิจารณาแล้วทำ เป็นหนทางแห่งปํญญา ก็ขอเล่านิทานสักเรื่องแล้วกัน

ในกาลครั้งหนึ่งมีเศรษฐีคนหนึ่งจัดงานวันเกิดครบรอบ ๘๔ ปีจึงนิมนต์พระมาเลี้ยงฉลองที่บ้าน ลูกหลานก็มาร่วมงานกันมากมาย การเลี้ยงพระก็เป็นไปอย่างเรียบร้อย เมื่อได้เวลาพระก็ลากลับ หลวงพ่อที่เป็นผู้พระก็เข้าไปอวยพรให้เศรษฐีว่า

“ ขอให้ท่านตายก่อนลูก ลูกตายก่อนหลาน หลานตายก่อนเหลน เจริญพร” เศรษฐีได้ฟังโกรธมากถึงกับออกปากไล่ว่า

“ไป! กลับไปเลยไอ้พระบ้า อวยพรอย่างนี้ได้ไง ไป “
หลวงพ่อก็ไม่ว่าอะไรเดินจากไปด้วยความสงบ

แล้วโยมๆทั้งหลายคิดว่าอย่างไรหลวงพ่อท่านให้สิ่งที่ดีหรือเปล่า หรือว่าต้องบอกให้เศรษฐีมีอายุยืนยาวถึงจะดี ลองคิดดูก็แล้วกัน แต่ว่านี้แหละคือความจริง(แล้วเอาไว้จะเฉลยภายหลัง)

ต้นไม้ต้องมีการดัด การแต่ง และการตัด ให้ดูงดงามฉันใด คนเราก็ต้องมีการฝึกฝน ด้วย ขันติ และวิริยะ ฉันนั้น เพราะตนที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้

(ทันโต เสฏโฐ มนุเสสุ ในหมู่มนุษย์ ผู้ที่ฝึกตนดีแล้วประเสริฐที่สุด)
คำภวนาเพื่อให้ใจสงบ เออ!ช่างมัน ๑ หรือ เออ !ก็ดี ๑ หรือ ตถาคตานัง มันเป็นเช่นนั้นเอง๑

แล้วแต่จะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ภวนาไว้ให้ขึ้นใจ ไว้ใช้ถ้าเราฝึกสมาธิไม่ได้ ตอนเราเกิดเราก็กำมือมาแน่น เพื่อจะมาไข้วคว้าทุกอย่าง แต่ตอนตายเราก็แบมือให้เห็นว่าไม่ได้เอาอะไรไป ฉะนั้นเมื่อเรามีชีวิตอยู่จงรู้จักกำและแบมือด้วยปัญญา ว่าเมื่อใดควรกำเมื่อใดควรแบ(รู้จักหาและรู้จักให้ เพื่อสร้างบารมี) เจริญพร


โดย: พระชลธรณ์ โกสโล
facebook " PraChollathon Kosalo Primgprakumkrong"


Create Date : 23 ธันวาคม 2553
Last Update : 23 ธันวาคม 2553 12:35:24 น. 10 comments
Counter : 683 Pageviews.

 
ได้แง่คิดดีครับ


โดย: ทัสนะ (atruthoflife10 ) วันที่: 23 ธันวาคม 2553 เวลา:22:22:22 น.  

 
Photobucket
.......................
สวัสดีปีใหม่ครับ...เที่ยวให้สนุกและปลอดภัยนะครับ


โดย: panwat วันที่: 24 ธันวาคม 2553 เวลา:13:01:37 น.  

 
อปฺปมาโท อมตํ ปทํ

ความไม่ประมาท เป็นทางแห่งความไม่ตาย

ฉลองทุกเทศกาลอย่างมีความสุข ด้วยความไม่ประมาท..นะคะ
โดย: พรหมญาณี วันที่: 24 ธันวาคม 2553 เวลา:13:43:36 น.  

 


เทศกาลแห่งความสุขกำลังใกล้เข้ามาแล้วค่ะ
ขอให้มีความสุขมาก ๆ นะคะ

..MerrY X'Mas & HappY NeW YeaR 2011..


โดย: I_sabai วันที่: 24 ธันวาคม 2553 เวลา:17:10:01 น.  

 
..MerrY X'Mas & HappY NeW YeaR 2011..


โดย: www.nongkhaicity.bloggang.com (gotobook ) วันที่: 24 ธันวาคม 2553 เวลา:17:31:15 น.  

 
สาธุ ค่ะ
ขอบคุณสำหรับคำอวยพรนะคะ
ขอให้พรนั้นกลับสู่ผู้ให้ร้อยเท่าค่ะ


โดย: kim_tiger วันที่: 24 ธันวาคม 2553 เวลา:20:07:00 น.  

 
โดย: nootikky วันที่: 24 ธันวาคม 2553 เวลา:22:46:06 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: สาวสะตอใต้ วันที่: 25 ธันวาคม 2553 เวลา:20:04:38 น.  

 
มีความสุขเช่นเดียวกันนะครับโดย: ทัสนะ (atruthoflife10 ) วันที่: 25 ธันวาคม 2553 เวลา:22:49:04 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: kimsamsoonni วันที่: 26 ธันวาคม 2553 เวลา:12:57:43 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

น้ำหวานจ้า
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 18 คน [?]
Color Codes ป้ามด
AmazingCounters.com
Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2553
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
23 ธันวาคม 2553
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add น้ำหวานจ้า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.