เอาบุญมาฝากเจ้าค่ะ "สมทบทุนบวชสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๕๔"ประวัติวัดสันคะยอม

ประวัติวัดสันคะยอมเสด็จพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
(ครูบาเจ้าธรรมทินอดีตสังฆราชามณฑลพายัพ)

วัดสันคะยอมตั้งอยู่ ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ในอดีตเป็นวันที่ครูบาเจ้าธรรมทินสังฆราชามณฑลพายัพได้สร้างขึ้นและอยู่จำพรรษาจนถึงมรณภาพ ท่านเป็นคนบ้านสันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ท่านได้บวชเป็นภิกษุได้บวชเป็นภิกษุในปี พ.ศ.๒๓๙๘ ซึ่งตอนนั้นอายุ ๒๒ ปี บวชวัดใดไม่ปรากฏหลักฐาน ท่านเป็นนักปฏิบัติธรรม ท่านมีความพึงพอใจในสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างมากจึงจำพรรษาในสถานที่ๆแห่งนี้ ท่านพร้อมลูกศิษย์คณะศรัทธาญาติโยมจึงพร้อมใจกันสร้างวัด ณ สถานที่แห่งนี้ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๑๘ โดยตั้งชื่อว่า
”วัดสันคะยอม”ท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกและองค์สุดท้ายของวัดนี้

ท่านเป็นนักปฏิบัติธรรมมีความรู้แตกฉานในด้านวิปัสสนากรรมฐาน จนถึงขั้นปรมัตถ์(สามารถฟังเสียงนกพูดคุยกันได้) จนมีลูกศิษย์ศรัทธาญาติโยมเลื่อมใสมีชื่อเสียงไปทั่วมณฑลพายัพ ตอนนั้นท่านเป็นพระรูปหนึ่งที่เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ ๗ พร้อมด้วยพระราชธิดาและเจ้าดารารัศมีพระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ราชวงศ์จักกรี ทรงกราบไหว้ ได้รับแต่งตั้งเป็นสังฆราชามณฑลพายัพปกครองสงฆ์ในสมัยนั้น ๔ แขวง คือ เมืองหอด(ฮอด) เมืองแม่วาง เมืองสันป่าตอง เมืองจอมทอง ซึ่งท่านได้รับตราแต่งตั้ง ปี พ.ศ.๒๔๔๙ ซึ่งตอนนั้นมีอายุ ๗๓ ปี พรรษา ๕๑ ตรงกับสมัยหลวงภิญโญยศได้รับแต่งตั้งเป็นนายอำเภอเขตแขวงแม่วางปี พ.ศ. ๒๔๖๕ วันสันคะยอม มีอายุรวมได้ ๔๗ ปี จึงตกเป็นวัดร้างอยู่ ๘๘ ปีจนมาถึงปี๒๕๕๐ จึงได้รับการปรับปรุงบูรณปฏิสังขรณ์ รวมอายุได้ ๑๓๒ ปี ( พ.ศ.๒๕๕๐)
ปัจจุบันพระสมุห์รุ่งศิริ วชิรญาโณ เป็นผู้ดูแลและเป็นประธานสงฆ์

วัดสันคะยอมพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
(ครูบาเจ้าธรรมทินอดีตสังฆราชามณฑลพายัพ)
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารีประจำปี ๒๕๕๔

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
๒. เพื่อเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ทั้งปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ
๓. เพื่อให้สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์อยู่คู่ฟ้าเมืองไทย
๔. เพื่อให้พสกนิกรชาวจังหวัดเลยและบุคคลทั่วไปแสดงความจงรักภักดีและร่วมบำเพ็ญกุศลรักษาพระศาสนาให้ดำรงอยู่ในสังคมปัจจุบัน
๕.เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนา
ขอบข่ายและเป้าหมาย

นักเรียนชาวไทภูเขาเผ่าต่าง ๑.กระเหรี่ยง ๒.ลัวะ และชาวพื้นเมือง บรรชาเป็นสามเณร จำนวน ๔๐ รูป มาปฏิบัติธรรมที่วันสันคะยอมพระราชชายาเจ้าดารารัศมี เป็นเวลา ๒๕ วัน
ระยะเวลาและสถานที่
ระหว่างวันที่ ๙ เม.ย. - ๒๙ เม.ย. ๕๔ ณ วัดสันคะยอมพระราชชายาเจ้าดารารัศมีฯ หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ มีขั้นตอนดำเนินการดังนี้
- ๖ เมษายน. ๕๔ เข้ารายงานตัว ณ วัดสันคะยอม เตรียมซ้อมการขานบวชสามเณร
- ๑๖ เม.ย. ๕๔ พิธีปลงผมและบวชสามเณร
- ๖-๒๙ เม.ย. ๕๔ จำวัดและปฏิบัติธรรม
- ๒๙ เม.ย. ๕๔ ประกอบพิธีลาสิกขาบท/ออกเดินทางส่งกลับภูมิลำเนา

งบประมาณ

ผู้สมัครร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ทางวัดเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา รับเป็นเจ้าภาพ ดังนี้
-เครื่องบริขารบวชสามเณรชุดละ๑,๕๐๐ จำนวน ๔๐ ชุด เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาท)
-ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในระหว่างดำเนินกิจกรรม เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ
-พระสมุห์รุ่งศิริ วชิรญาโณ เจ้าอาวาสวัดสันคะยอมพระราชชายาเจ้าดารารัศมีฯ
-คณะศรัทธาวัดสันคะยอม

โดย พระสมุห์รุ่งศิริ วชิรญาโณ เจ้าอาวาสวัดสันคะยอมพระราชชายาเจ้าดารารัศมี(ครูบาเจ้าธรรมทินอดีตสังฆราชามณฑลพายัพ)
สำหรับผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมปริจาคได้ที่

ชื่อบัญชี พระสมุห์รุ่งศิริ จิโน
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา อ.สันป่าตอง
เลขที่บัญชี 367-0-57478-3
ที่ ว.สคย./๒๕๕๔ วัดสันคะยอม ต.ดอนเปา
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่20กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔


เรื่อง สมทบทุนบวชสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๕๔

ขอเจริญพร

ด้วยทางวัดสันคะยอมพระราชชายาเจ้าดารารัศมี (ครูบาเจ้าธรรมทินอดีตสังฆราชามณฑลพายัพ) ได้จัดงานอบรมบวชสามเณรภาคฤดูเป็นจำทุกปี โดยนำเด็กที่เข้าร่วมโครงการเป็นเด็กในพื้นที่และเด็กชาวเขามีเผ่า กระเหรี่ยง ลัวะ เป็นต้น จึงใคร่ขอความเมตตาบอกบุญมายังสาธุชนทุกท่านอนุเคราะห์อุปถัมภ์จัดหาทุนสงเคราะห์กิจกรรมทางพระศาสนาบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ ๙ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในงานคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่าน ทางคณะศรัทธาหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับความอนุเคราะห์จากสาธุชนทุกท่าน

จึงเจริญพรมาเพื่อทราบและดำเนินการอนุเคราะห์ต่อไป

ขอเจริญพร

พระสมุห์รุ่งศิริ วชิรญาโณ

เจ้าอาวาสวัดสันคะยอมฯ

ปฎิทินกิจกรรมภาคฤดูร้อน

วัดสันคะยอมเสด็จพระราชชายาเจ้าดารารัศมี(ครูบาเจ้าธรรมทิน)
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๔ ลงทะเบียนโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๕๔
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ปฐมนิเทศ/แบ่งกลุ่ม/เชิญเจ้าภาพเข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญสนทนากับเด็กที่เข้าร่วมโครงการ
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. แจกชุดขาว/ซ้อมพิธีการการบวช/ให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องอัฐบริขารแปดและความรู้ทั่วๆไปเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.กราบสนัมการพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพและถวายเครื่องสักการะพระเด็จพระคุณหลวงพระเทพวรสิทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ รองเจ้าคณะภาค ๗ /พาเที่ยวชมสถานที่สำคัญในช่วงประเพณีสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง
วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.ปฏิบัติธรรมและร่วมกิจกรรมกับทางวัด
วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.ปฏิบัติธรรมและร่วมกิจกรรมกับทางวัด
วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.เริ่มพิธีปลงผมอาบน้ำนาคบายศรีสู่ขวัญนาคแก้ว
วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เริ่มพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๐๐ น. ปฎิบัติศาสนกิจ/อบรมความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๐๐ น. ปฏิบัติศาสนากิจ/พาทัศนศึกษาไนท์ซาฟารีย์
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๐๐ น. ปฏิบัติศาสนกิจ/ฟังการบรรยายธรรม
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๐๐ น. ปฏิบัติศาสนกิจ/พาทัศนศึกษาปางช้างเชียงใหม่/สวนพฤษาศาสตร์สิริกิติ์
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๐๐ น.ปฏิบัติศาสนกิจ/ฟังการบรรยายธรรม
วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๐๐ น.ปฎิบัติศาสนกิจ/พาทัศนศึกษาสวนสัตว์เชียงใหม่
วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๐๐ น.ปฏิบัติศาสนกิจ/กิจกรรมสันทนาการ
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๐๐ น.ปฏิบัติศาสนกิจ/อบรมวิปัสสนากรรมฐาน
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๐๐ น.ปฏิบัติศาสนกิจ/พาทัศนศึกษาหอวัฒนธรรมเชียงใหม่
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๐๐ น.ปฏิบัติศาสนกิจ/กิจกรรมสันทนาการ
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.ทำพิธีลาสิกขา/มอบทุนการศึกษาแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.ส่งตัวผู้เข้าร่วมโครงการกลับบ้านโดยปลอดภัย
หมายเหตุอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วัดสันคะยอม
เชิญร่วมทำบุญตามจิตศรัทธาหรือติดต่อทางวัดโดยตรงที่พระอาจารย์เจ้าอาวาส
พระสมุห์รุ่งศิริ วชิรญาโณ หมายเลขโทรศัพท์ 0871912871หรือโอนปัจจัยร่วมทำบุญได้ที่หมายเลข 367-0-57478-3ชื่อบัญชี พระสมุห์รุ่งศิริ จิโน บัญชีออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ สาขาสันป่าตอง


เชิญร่วมทำบุญถวายรับเป็นเจ้าภาพตามจิตศรัทธา
๑.ถวายภัตราหารเพล ๑,๕๐๐ บาท /วัน ๒๒ วัน
๒.ถวายน้ำปานะ ๕๐๐ บาท/วัน ๒๒ วัน
๓.ถวายผ้าไตรรอง ชุดละ ๔๙๙ บาท ๔๐ ชุด
๔.หมอน ๙๙ บาท ๔๐ ใบ
๕.ผ้าห่ม ๑๙๙ บาท ๔๐ ผืน
๖.เสื่อ ๙๙ บาท ๔๐ ผืน
๗.กลด ๒๙๙ บาท หลัง
๘.ผ้าเช็ดตัว ๙๙ บาท ๔๐ ผืน
๙.สบู่/ยาสีฟัน/แปลงสีฟัน/ขันอาบน้ำ ชุดละ ๙๙ บาท
Create Date : 07 มีนาคม 2554
Last Update : 7 มีนาคม 2554 15:07:02 น. 1 comments
Counter : 1164 Pageviews.

 
Photobucket

อัพบล๊อคเพิ่มใหม่แล้ว แวะไปนะค่ะ :)


โดย: สาวสะตอใต้ วันที่: 7 มีนาคม 2554 เวลา:22:37:11 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

น้ำหวานจ้า
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 18 คน [?]
Color Codes ป้ามด
AmazingCounters.com
Group Blog
 
<<
มีนาคม 2554
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
7 มีนาคม 2554
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add น้ำหวานจ้า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.