กรอบใส่ข้อความ + โค้ดสำเร็จไว้แต่งบล็อคค่ะ ชุดที่ 5

.
.
** คัดลอกโค้ดด้านล่างไปใช้ได้เลยนะคะ
ก่อนนำไปใช้.. อย่าลืมลบ * ออกด้วยนะคะ.
.


ใส่ข้อความ- ใส่รายละเอียด (รูปที่ 1)<*table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="80%" align="center" style="background-color: #FFFAF0 "><*tbody><*tr><*td colspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_newhana21.gif '); height:19px"><*/td><*td rowspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_newhana21.gif '); width:19px">.<*/td><*/tr><*tr><*td rowspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_newhana21.gif '); width:19px">.<*/td><*td align="center" valign="middle">
<*font face="JasmineUPC"> <*FONT color="#FF69B4 " size="5">

ใส่ข้อความ- ใส่รายละเอียด

<*/font><*/center>
<*/td><*/tr><*tr><*td colspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_newhana21.gif '); height:19px"><*/td><*/tr><*/tbody><*/table>

.
.


ใส่ข้อความ- ใส่รายละเอียด (รูปที่ 2)<*table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="80%" align="center" style="background-color: #FFFAF0 "><*tbody><*tr><*td colspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_newhana22.gif '); height:19px"><*/td><*td rowspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_newhana22.gif '); width:19px">.<*/td><*/tr><*tr><*td rowspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_newhana22.gif '); width:19px">.<*/td><*td align="center" valign="middle">
<*font face="JasmineUPC"> <*FONT color="#FF69B4 " size="5">

ใส่ข้อความ- ใส่รายละเอียด

<*/font><*/center>
<*/td><*/tr><*tr><*td colspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_newhana22.gif '); height:19px"><*/td><*/tr><*/tbody><*/table>

.
.


ใส่ข้อความ- ใส่รายละเอียด (รูปที่ 3)<*table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="80%" align="center" style="background-color: #FFFAF0 "><*tbody><*tr><*td colspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_newhana24.gif '); height:19px"><*/td><*td rowspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_newhana24.gif '); width:19px">.<*/td><*/tr><*tr><*td rowspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_newhana24.gif '); width:19px">.<*/td><*td align="center" valign="middle">
<*font face="JasmineUPC"> <*FONT color="#FF69B4 " size="5">

ใส่ข้อความ- ใส่รายละเอียด

<*/font><*/center>
<*/td><*/tr><*tr><*td colspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_newhana24.gif '); height:19px"><*/td><*/tr><*/tbody><*/table>

.
.


ใส่ข้อความ- ใส่รายละเอียด (รูปที่ 4)<*table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="80%" align="center" style="background-color: #E0FFFF "><*tbody><*tr><*td colspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_newhana25.gif'); height:19px"><*/td><*td rowspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_newhana25.gif'); width:19px">.<*/td><*/tr><*tr><*td rowspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_newhana25.gif'); width:19px">.<*/td><*td align="center" valign="middle">
<*font face="JasmineUPC"> <*FONT color="#FF69B4 " size="5">

ใส่ข้อความ- ใส่รายละเอียด

<*/font><*/center>
<*/td><*/tr><*tr><*td colspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_newhana25.gif'); height:19px"><*/td><*/tr><*/tbody><*/table>

.
.


ใส่ข้อความ- ใส่รายละเอียด (รูปที่ 5)<*table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="80%" align="center" style="background-color: #FFFAF0 "><*tbody><*tr><*td colspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_newhana15.gif '); height:19px"><*/td><*td rowspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_newhana15.gif '); width:19px">.<*/td><*/tr><*tr><*td rowspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_newhana15.gif'); width:19px">.<*/td><*td align="center" valign="middle">
<*font face="JasmineUPC"> <*FONT color="#FF69B4 " size="5">

ใส่ข้อความ- ใส่รายละเอียด

<*/font><*/center>
<*/td><*/tr><*tr><*td colspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_newhana15.gif'); height:19px"><*/td><*/tr><*/tbody><*/table>

.
.


ใส่ข้อความ- ใส่รายละเอียด (รูปที่ 6)<*table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="80%" align="center" style="background-color: #FFFAF0 "><*tbody><*tr><*td colspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_newhana17.gif '); height:19px"><*/td><*td rowspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_newhana17.gif '); width:19px">.<*/td><*/tr><*tr><*td rowspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_newhana17.gif '); width:19px">.<*/td><*td align="center" valign="middle">
<*font face="JasmineUPC"> <*FONT color="#FF69B4 " size="5">

ใส่ข้อความ- ใส่รายละเอียด

<*/font><*/center>
<*/td><*/tr><*tr><*td colspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_newhana17.gif '); height:19px"><*/td><*/tr><*/tbody><*/table>

.
.


ใส่ข้อความ- ใส่รายละเอียด (รูปที่ 7)<*table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="80%" align="center" style="background-color: #FFFAF0 "><*tbody><*tr><*td colspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_newhana18.gif '); height:19px"><*/td><*td rowspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_newhana18.gif '); width:19px">.<*/td><*/tr><*tr><*td rowspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_newhana18.gif '); width:19px">.<*/td><*td align="center" valign="middle">
<*font face="JasmineUPC"> <*FONT color="#FF69B4 " size="5">

ใส่ข้อความ- ใส่รายละเอียด

<*/font><*/center>
<*/td><*/tr><*tr><*td colspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_newhana18.gif'); height:19px"><*/td><*/tr><*/tbody><*/table>

.
.


ใส่ข้อความ- ใส่รายละเอียด (รูปที่ 8)<*table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="80%" align="center" style="background-color: #FFFAF0 "><*tbody><*tr><*td colspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_newhana19.gif'); height:19px"><*/td><*td rowspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_newhana19.gif '); width:19px">.<*/td><*/tr><*tr><*td rowspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_newhana19.gif '); width:19px">.<*/td><*td align="center" valign="middle">
<*font face="JasmineUPC"> <*FONT color="#FF69B4 " size="5">

ใส่ข้อความ- ใส่รายละเอียด

<*/font><*/center>
<*/td><*/tr><*tr><*td colspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_newhana19.gif '); height:19px"><*/td><*/tr><*/tbody><*/table>

.
.


ใส่ข้อความ- ใส่รายละเอียด (รูปที่ 9)<*table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="80%" align="center" style="background-color: #FFFAF0 "><*tbody><*tr><*td colspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_newhana20.gif '); height:19px"><*/td><*td rowspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_newhana20.gif '); width:19px">.<*/td><*/tr><*tr><*td rowspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_newhana20.gif '); width:19px">.<*/td><*td align="center" valign="middle">
<*font face="JasmineUPC"> <*FONT color="#FF69B4 " size="5">

ใส่ข้อความ- ใส่รายละเอียด

<*/font><*/center>
<*/td><*/tr><*tr><*td colspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_newhana20.gif'); height:19px"><*/td><*/tr><*/tbody><*/table>

.
.


ใส่ข้อความ- ใส่รายละเอียด (รูปที่ 10)<*table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="80%" align="center" style="background-color: #FFFAF0 "><*tbody><*tr><*td colspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_lib1.gif '); height:19px"><*/td><*td rowspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_lib1.gif'); width:19px">.<*/td><*/tr><*tr><*td rowspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_lib1.gif'); width:19px">.<*/td><*td align="center" valign="middle">
<*font face="JasmineUPC"> <*FONT color="#FF69B4 " size="5">

ใส่ข้อความ- ใส่รายละเอียด

<*/font><*/center>
<*/td><*/tr><*tr><*td colspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_lib1.gif '); height:19px"><*/td><*/tr><*/tbody><*/table>

.
.


ใส่ข้อความ- ใส่รายละเอียด (รูปที่ 11)<*table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="80%" align="center" style="background-color: #FFFAF0 "><*tbody><*tr><*td colspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_lib2.gif '); height:19px"><*/td><*td rowspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_lib2.gif '); width:19px">.<*/td><*/tr><*tr><*td rowspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_lib2.gif '); width:19px">.<*/td><*td align="center" valign="middle">
<*font face="JasmineUPC"> <*FONT color="#FF69B4 " size="5">

ใส่ข้อความ- ใส่รายละเอียด

<*/font><*/center>
<*/td><*/tr><*tr><*td colspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_lib2.gif '); height:19px"><*/td><*/tr><*/tbody><*/table>

.
.


ใส่ข้อความ- ใส่รายละเอียด (รูปที่ 12)<*table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="80%" align="center" style="background-color: #FFFAF0 "><*tbody><*tr><*td colspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_lib3.gif '); height:19px"><*/td><*td rowspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_lib3.gif '); width:19px">.<*/td><*/tr><*tr><*td rowspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_lib3.gif '); width:19px">.<*/td><*td align="center" valign="middle">
<*font face="JasmineUPC"> <*FONT color="#FF69B4 " size="5">

ใส่ข้อความ- ใส่รายละเอียด

<*/font><*/center>
<*/td><*/tr><*tr><*td colspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_lib3.gif '); height:19px"><*/td><*/tr><*/tbody><*/table>

.
.


ใส่ข้อความ- ใส่รายละเอียด (รูปที่ 13)<*table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="80%" align="center" style="background-color: #FFFAF0 "><*tbody><*tr><*td colspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_lib4.gif '); height:19px"><*/td><*td rowspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_lib4.gif '); width:19px">.<*/td><*/tr><*tr><*td rowspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_lib4.gif '); width:19px">.<*/td><*td align="center" valign="middle">
<*font face="JasmineUPC"> <*FONT color="#FF69B4 " size="5">

ใส่ข้อความ- ใส่รายละเอียด

<*/font><*/center>
<*/td><*/tr><*tr><*td colspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_lib4.gif '); height:19px"><*/td><*/tr><*/tbody><*/table>


.
.


ใส่ข้อความ- ใส่รายละเอียด (รูปที่ 14)<*table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="80%" align="center" style="background-color: #FFFAF0 "><*tbody><*tr><*td colspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_newhana27.gif'); height:19px"><*/td><*td rowspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_newhana27.gif '); width:19px">.<*/td><*/tr><*tr><*td rowspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_newhana27.gif '); width:19px">.<*/td><*td align="center" valign="middle">
<*font face="JasmineUPC"> <*FONT color="#FF69B4 " size="5">

ใส่ข้อความ- ใส่รายละเอียด

<*/font><*/center>
<*/td><*/tr><*tr><*td colspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_newhana27.gif '); height:19px"><*/td><*/tr><*/tbody><*/table>


.
.


ใส่ข้อความ- ใส่รายละเอียด (รูปที่ 15)<*table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="80%" align="center" style="background-color: #FFFAF0 "><*tbody><*tr><*td colspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_newhana28.gif '); height:19px"><*/td><*td rowspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_newhana28.gif '); width:19px">.<*/td><*/tr><*tr><*td rowspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_newhana28.gif '); width:19px">.<*/td><*td align="center" valign="middle">
<*font face="JasmineUPC"> <*FONT color="#FF69B4 " size="5">

ใส่ข้อความ- ใส่รายละเอียด

<*/font><*/center>
<*/td><*/tr><*tr><*td colspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_newhana28.gif '); height:19px"><*/td><*/tr><*/tbody><*/table>

.
.


ใส่ข้อความ- ใส่รายละเอียด (รูปที่ 16)<*table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="80%" align="center" style="background-color: #FFFAF0 "><*tbody><*tr><*td colspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_newhana29.gif '); height:19px"><*/td><*td rowspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_newhana29.gif '); width:19px">.<*/td><*/tr><*tr><*td rowspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_newhana29.gif'); width:19px">.<*/td><*td align="center" valign="middle">
<*font face="JasmineUPC"> <*FONT color="#FF69B4 " size="5">

ใส่ข้อความ- ใส่รายละเอียด

<*/font><*/center>
<*/td><*/tr><*tr><*td colspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_newhana29.gif '); height:19px"><*/td><*/tr><*/tbody><*/table>

.
.


ใส่ข้อความ- ใส่รายละเอียด (รูปที่ 17)<*table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="80%" align="center" style="background-color: #FFFAF0 "><*tbody><*tr><*td colspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_newhana30.gif '); height:19px"><*/td><*td rowspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_newhana30.gif '); width:19px">.<*/td><*/tr><*tr><*td rowspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_newhana30.gif '); width:19px">.<*/td><*td align="center" valign="middle">
<*font face="JasmineUPC"> <*FONT color="#FF69B4 " size="5">

ใส่ข้อความ- ใส่รายละเอียด

<*/font><*/center>
<*/td><*/tr><*tr><*td colspan="2" align="center" valign="middle" style="background-image:url('//nekoga.main.jp/images/l_newhana30.gif '); height:19px"><*/td><*/tr><*/tbody><*/table>ขอบคุณ โค้ด + Line สวยๆ จากคุณชมพร, คุณญามี่
ของแต่งบล็อค จากคุณ Hawaii_Havaii , คุณญามี่, คุณชมพร
และขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมบล็อคนะคะ


 

Create Date : 16 กรกฎาคม 2557
5 comments
Last Update : 14 สิงหาคม 2557 15:11:43 น.
Counter : 866 Pageviews.

 

สวัสดีค่ะแม่ออมบุญ
ขอบคุณที่แวะไปทักทายกันนะคะ
ตอนนี้สุขภาพเป็นยังไงบ้างคะ
ขอให้แข็งแรงค่ะ

 

โดย: เนินน้ำ 19 สิงหาคม 2557 13:26:57 น.  

 

ขอบคุณโค๊ดดีๆมากเลยค่ะ

 

โดย: pavielin 19 สิงหาคม 2557 22:00:53 น.  

 

ขอบคุณที่แวะไปทัก ร้านหนังสือเก่าค่ะแม่ออมบุญ

 

โดย: กาบริเอล 20 สิงหาคม 2557 10:11:22 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณแม่ออมบุญ ดีขึ้นเยอะเลยค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ ไม่เก่งเรื่องโค้ดต้องเอาโค้ดการแต่งรูปไปใช้บ้างแล้วค่ะ

 

โดย: น๊ะ (Huda ) 20 สิงหาคม 2557 11:54:25 น.  

 

มาเยี่ยมบ้านคราบบบ

 

โดย: ทนายอ้วน 20 สิงหาคม 2557 12:05:06 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


น้ำหวานจ้า
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 18 คน [?]
Color Codes ป้ามด
AmazingCounters.com
Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2557
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
16 กรกฏาคม 2557
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add น้ำหวานจ้า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.