ความวิปโยคสุดพรรณนาและความยิ่งใหญ่คือชาตากรรมแห่งความรักของฉันที่มีต่อเธอ Unsagbares Leid und Größe ist das Schicksal meiner Liebe für dich. Untoldly sorrowful and great is the destiny of my love for you.
Group Blog
 
<<
มกราคม 2549
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
19 มกราคม 2549
 
All Blogs
 

"schließen"

1. schließen I v/t 1. close (a. elektr. Stromkreis), shut, (Fabrik etc) a. shut down, (verschliessen) lock: -> Lücke. 2. fig. (Bündnis etc) enter into, (Vergleich) reach, come to: -> Ehe, Freundschaft, Frieden etc. 3. (Debatte, Versammlung) close, conclude, end, (Brief, Rede) a. wind up (mit den Worten by saying). II v/i 4. shut, close, Fabrik etc: a. shut down. 5. (enden) (come to a) close: er schloss mit den Worten he wound up by saying. 6. (folgern) conclude (aus from): von sich auf andere schliessen judge others by oneself; auf etwas schliessen lassen suggest (od. point to) something. III v/reflex sich schliessen 7. close, shut; -> Kreis 1.

2. Schliessfach n (Bankschliessfach) safe deposit box, (Bahnhofsschliessfach) (left-luggage) locker.

3. schliesslich adv finally, (am Ende) eventually, (eigentlich) after all.

4. Schliessmuskel m anat. sphincter วงกล้ามเนื้อรอบๆที่ทำให้ข้อต่องอหรืออ้าได้.

5. Schliessung f 1. closing (a. der Debatte etc, elektr. des Stromkreises), shutting, einer Fabrik etc: shutdown, closure. 2. einer Ehe, eines Vertrages etc: contraction.

6. abschließen I v/t 1. lock (up). 2. (isolieren) shut off, tech. a. seal (off): -> abgeschlossen 2. -->eine Tür ist abgeschloßen, ein Auto abschließen. 3. (beenden) end, close, ein Konto abschließen, finish, (vollenden) complete, ein Studium an der Universität abschließen. 4. econ. (Konten etc) settle, (Bücher etc) close, balance, (Vertrag etc) conclude, sign, (Verkauf) effect: einen Handel abschließen strike a bargain, close a deal; eine Versicherung abschließen take out a policy, mit jmdm einen Vertrag abschließen; -> Vergleich 2, Wette. II v/i 5. end, close (a. econ. ), finish: mit dem Leben abgeschlossen haben have done with life. -->einen Vertrag (ab)schließen ทำสัญญา (แต่เห็นใช้ abschließen มาก)

7. abschließend I adj concluding, closing, final. II adv in conclusion, finally: abschließend sagte er a. he wound up by saying.

8. Abschluss m 1. allg. conclusion, econ. der Bücher etc: closing, der Konten etc: settlement, weitS. (Geschäft) deal, (Verkauf) sale: zum Abschluss -> abschließend II; etwas zum Abschluss bringen bring something to a close. 2. colloq ped., univ. final examination. (Handlung: Das Abschließen); der Abschluss eines Studiums = Studienabschluss

9. Abschlussprüfung f 1. ped., univ. final examination, finals pl, Am. a. graduation: seine Abschlussprüfung machen (an dat) graduate (at, Am. from). 2. econ. der Bücher: audit.

10. Abschlusszeugnis n (school-)leaving certificate, Am. (high-school) diploma.

11. anschließen I v/t 1. (an acc to) lock, mit Kette: chain. 2. (an acc) elektr., tech. connect (to, with), link up (with), elektr. mit Stecker: plug in, ein elektrisches Gerät anschließen: -> angeschlossen. 3. (hinzufügen) add (dat to). II v/reflex sich anschließen 4. (an acc) (angrenzen) adjoin (something), Dürfen we uns Ihnen anschließen?, sich eine Partei anschließen, border (on). 5. fig. (folgen) follow: an den Vortrag schloss sich eine Diskussion an the lecture was followed by a discussion. 6. sich jemandem anschließen follow someone, join someone, fig. take someone's side; someone, join someone, fig. take someone's side; sich jemandes Meinung anschließen agree with someone; ich schliesse mich an! I agree, (mache mit) I'll join you! 7. sich an jemanden anschließen befriend someone; er schliesst sich leicht an he makes friends easily. III v/i 8. Kragen etc: fit closely.

12. Anschluss m 1. elektr., Bahn, tech. etc connection, telephone (connection), (Leitung) line: teleph. keinen Anschluss bekommen not to get through, ein Anschluss ist besetzt สายไม่ว่าง; Bahn Anschluss haben have a connection (nach to); seinen Anschluss verpassen miss one's connection; fig. den Anschluss verpassen miss the boat; den Anschluss finden an (acc) catch up with. 2. fig. (an eine Partei etc) affiliation (with), pol. union. 3. im Anschluss an (acc) after, following. 4. colloq (Bekanntschaft) contact, acquaintance: Anschluss finden make contact (od. friends) (bei with); Anschluss suchen look for company.

13. aufschließen vi in einer Reihe aufschließen ชิดแถว

14. aufschließen I v/t 1. unlock, open. 2. biol., chem. break down (od. up), eine Tür aufschließen. 3. (Bodenschütze, Bauland) develop. II v/i 4. open the door etc (jemandem for someone). 5. mil. close (the) ranks, Sport: move up: aufschließen zu catch up with.

15. Aufschluss m Aufschluss geben (über acc) give information (on), explain (something), jemandem inform someone (about).

16. beschließen v/t 1. (zu inf to inf) decide, endlich: make up one's mind, Er beschloss, sein Leben zu ändern. 2. (beenden) close, end die Vertragung einer Sitzung beschließen ลงมติเลื่อนการประชุม, endgültig: a. settle. eine Gesetzesvorlage beschließen beschließen ลงมติผ่านร่างกฎหมาย

17. beschlossen adj agreed, settled.

18. Beschluss m decision, resolution: parl. einen Beschluss fassen pass a resolution.

19. beschlussfähig adj beschlussfähig sein constitute a quorum; die Versammlung etc ist (nicht) beschlussfähig there is a (no) quorum. ที่ประชุม(ไม่)ครบองค์ประชุม

20. Beschlussfähigkeit องค์ประชุม

21. entschließen v/reflex sich entschließen (zu, für on, zu tun to do) decide, make up one's mind, Ich habe mich entschlossen. ผมตัดสินใจแล้ว; sich anders entschließen change one's mind.

22. Entschließung m มติ

23. entschlossen I adj determined, firm, resolute: zu allem entschlossen sein be ready for anything, Ich bin entschlossen zu kündigen. / Ich bin zur Kündigung entschlossen. ผมตั้งใจลาออก. II adv resolutely, firmly: kurz entschlossen without a moment's hesitation.

24. Entschlossenheit f ความตั้งใจแน่วแน่, ความไม่เปลี่ยนแปลง

25. zuschließen v/t lock (up).

26. verschließen I v/t shut, (Öffnung, Gefäß, Brief) close, seal, (abschließen) lock (up), (einschließen) put something under lock and key: fig. die Ohren verschließen vor (dat) turn a deaf ear to; -> Auge 1. II v/reflex sich verschließen (dat) fig. shut oneself off (from); sich jemandes Argumenten etc verschließen remain inaccessible to someone's arguments etc.
 

Create Date : 19 มกราคม 2549
137 comments
Last Update : 19 มกราคม 2549 9:06:42 น.
Counter : 1300 Pageviews.

 

ขอเปลี่ยนคำถาม
ขอตัวช่วย
ขอผ่าน "เป็นคำตอบสุดท้าย"

ท่านลุควิก หายไปนานเลยค่ะ

 

โดย: เทพินทร์ 19 มกราคม 2549 20:37:22 น.  

 

Sie haben einen Besuch..

Das bin ich.

 

โดย: prinzessin 22 มกราคม 2549 0:12:28 น.  

 

คุณเทพินทร์ครับ ผมพยายามไปเยี่ยมคุณถึงถิ่นแต่เข้าไม่ได้เลยครับ มันต้องการรหัสผ่าน แค่เยี่ยมเยือน ไม่มีความลับอะไรหรอกครับ

 

โดย: จขบ IP: 61.19.51.37 27 มกราคม 2549 15:47:12 น.  

 

ซินเจียอยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้ค่ะ

Free Image Hosting

 

โดย: Convallaria majalis 28 มกราคม 2549 22:45:18 น.  

 

mmm.. nice design, I must say.. //www.storp3.org/cipro

 

โดย: cipro IP: 85.255.119.131 28 กุมภาพันธ์ 2550 4:50:56 น.  

 

mmm.. nice design, I must say.. //www.storp3.org/cipro

 

โดย: cipro IP: 85.255.119.131 28 กุมภาพันธ์ 2550 5:14:44 น.  

 

Luogo molto buon:) Buona fortuna! //www.storp3.org/chi

 

โดย: chi IP: 85.255.119.131 28 กุมภาพันธ์ 2550 5:38:53 น.  

 

Ich erklare meinen Freunden uber diese Seite. Interessieren! //www.storp3.org/sabrina-ferilli

 

โดย: sabrina ferilli IP: 85.255.119.131 28 กุมภาพันธ์ 2550 8:08:23 น.  

 

 

โดย: Zayne IP: 70.80.234.129 12 พฤษภาคม 2550 18:28:07 น.  

 

 

โดย: Rohan IP: 200.84.254.183 13 พฤษภาคม 2550 22:31:53 น.  

 

 

โดย: Maximilian IP: 190.72.29.130 14 พฤษภาคม 2550 22:49:50 น.  

 

 

โดย: Ismael IP: 84.122.28.168 16 พฤษภาคม 2550 6:45:34 น.  

 

 

โดย: Jerome IP: 62.87.60.158 16 พฤษภาคม 2550 21:42:17 น.  

 

 

โดย: Paxton IP: 24.203.124.215 21 พฤษภาคม 2550 3:17:41 น.  

 

 

โดย: Marc IP: 62.42.148.94 21 พฤษภาคม 2550 20:35:05 น.  

 

 

โดย: Brayden IP: 200.75.198.249 23 พฤษภาคม 2550 15:37:38 น.  

 

 

โดย: Cade IP: 190.55.49.211 24 พฤษภาคม 2550 7:52:57 น.  

 

 

โดย: Tre IP: 164.77.55.29 25 พฤษภาคม 2550 0:04:56 น.  

 

 

โดย: Brenden IP: 201.235.212.168 25 พฤษภาคม 2550 4:16:45 น.  

 

 

โดย: Tanner IP: 88.0.75.120 25 พฤษภาคม 2550 20:25:21 น.  

 

 

โดย: Deon IP: 200.116.44.240 26 พฤษภาคม 2550 0:07:45 น.  

 

 

โดย: Herbert IP: 190.49.98.228 26 พฤษภาคม 2550 12:31:09 น.  

 

0c813377024d0e4bf9c339c90309f93e mariana reino jorge emprego conquistas musica bbb listel casa baixar 3c6c60ce2277246c0f4063c97808fccb

 

โดย: Christian IP: 89.156.112.140 26 พฤษภาคม 2550 16:05:27 น.  

 

 

โดย: Ross IP: 190.1.158.228 27 พฤษภาคม 2550 2:27:56 น.  

 

 

โดย: Kyler IP: 81.203.225.110 27 พฤษภาคม 2550 18:27:48 น.  

 

19d5d58931ee0ebba64f9e033b745a35 ag download estrategia ze vulcao aplicacao mapa site rally firewall 6d9dd05b81c19c63ae8e87cbbcfe2050

 

โดย: Kevon IP: 83.57.31.108 27 พฤษภาคม 2550 22:20:22 น.  

 

 

โดย: Dan IP: 201.252.64.62 28 พฤษภาคม 2550 10:11:58 น.  

 

504af04edeb3df3d07efeeeb9ff391ae bati escola implanto jose codigo conto destaques relatorio coliseu onze 921da3b25f91ff5411abb8e73f72697f

 

โดย: Blaise IP: 85.155.199.122 28 พฤษภาคม 2550 14:02:16 น.  

 

 

โดย: Deshawn IP: 194.149.59.97 29 พฤษภาคม 2550 2:03:02 น.  

 

88afa63071147ed4037dfa977368c529 elisa foi termo google teoria org aco teddy piada calculo ea84313ff4cf4b8bb8ec851c693c83a5

 

โดย: Christopher IP: 200.52.6.62 29 พฤษภาคม 2550 6:10:29 น.  

 

 

โดย: Finn IP: 200.122.194.124 30 พฤษภาคม 2550 3:18:59 น.  

 

 

โดย: Mohamad IP: 190.24.110.210 30 พฤษภาคม 2550 7:28:16 น.  

 

 

โดย: Osbaldo IP: 200.126.246.62 1 มิถุนายน 2550 11:28:42 น.  

 

 

โดย: Rafael IP: 70.82.48.210 1 มิถุนายน 2550 15:11:47 น.  

 

 

โดย: Kennedy IP: 213.37.26.108 1 มิถุนายน 2550 16:25:16 น.  

 

 

โดย: tang moe IP: 85.1.129.131 2 มิถุนายน 2550 2:52:30 น.  

 

 

โดย: Jessy IP: 190.50.170.194 2 มิถุนายน 2550 5:06:14 น.  

 

 

โดย: Sonny IP: 69.79.96.105 2 มิถุนายน 2550 9:52:22 น.  

 

 

โดย: Albert IP: 200.83.214.98 2 มิถุนายน 2550 11:30:55 น.  

 

 

โดย: Gregg IP: 200.44.198.45 3 มิถุนายน 2550 1:48:03 น.  

 

 

โดย: Muhammad IP: 200.127.178.173 3 มิถุนายน 2550 5:41:45 น.  

 

 

โดย: Guadalupe IP: 63.245.38.167 3 มิถุนายน 2550 7:02:23 น.  

 

 

โดย: Conrad IP: 201.233.147.215 3 มิถุนายน 2550 19:40:20 น.  

 

 

โดย: Brooks IP: 190.172.147.176 3 มิถุนายน 2550 23:33:08 น.  

 

 

โดย: Aron IP: 83.195.57.59 4 มิถุนายน 2550 0:53:36 น.  

 

 

โดย: Graham IP: 81.172.19.62 4 มิถุนายน 2550 15:31:27 น.  

 

 

โดย: Harley IP: 201.211.3.44 4 มิถุนายน 2550 19:12:53 น.  

 

 

โดย: Edwin IP: 201.225.51.53 4 มิถุนายน 2550 20:34:05 น.  

 

 

โดย: Denzel IP: 201.232.169.189 5 มิถุนายน 2550 9:52:17 น.  

 

 

โดย: Cornelius IP: 85.218.9.182 5 มิถุนายน 2550 13:47:12 น.  

 

 

โดย: Esteban IP: 201.233.153.31 5 มิถุนายน 2550 15:05:36 น.  

 

 

โดย: Dmitriy IP: 88.7.48.236 6 มิถุนายน 2550 4:37:24 น.  

 

 

โดย: Courtney IP: 200.109.142.168 6 มิถุนายน 2550 8:40:36 น.  

 

 

โดย: Morgan IP: 84.123.138.148 6 มิถุนายน 2550 10:12:33 น.  

 

 

โดย: Westley IP: 190.1.220.80 7 มิถุนายน 2550 1:49:50 น.  

 

 

โดย: Tyshawn IP: 24.232.25.64 7 มิถุนายน 2550 5:41:39 น.  

 

 

โดย: Darrel IP: 201.250.243.102 7 มิถุนายน 2550 7:03:57 น.  

 

 

โดย: Camden IP: 190.39.215.153 7 มิถุนายน 2550 23:02:15 น.  

 

 

โดย: Edward IP: 190.75.171.69 8 มิถุนายน 2550 2:59:39 น.  

 

 

โดย: Emilio IP: 201.209.29.38 8 มิถุนายน 2550 4:25:43 น.  

 

 

โดย: Jarrod IP: 201.248.43.47 8 มิถุนายน 2550 20:32:53 น.  

 

 

โดย: Javen IP: 201.210.51.95 9 มิถุนายน 2550 1:17:29 น.  

 

 

โดย: Demario IP: 83.195.12.98 9 มิถุนายน 2550 2:52:56 น.  

 

 

โดย: Justine IP: 200.90.66.244 9 มิถุนายน 2550 20:40:29 น.  

 

 

โดย: Eddie IP: 200.93.33.86 10 มิถุนายน 2550 1:17:19 น.  

 

 

โดย: Genaro IP: 85.55.160.201 10 มิถุนายน 2550 2:44:16 น.  

 

 

โดย: Herbert IP: 201.211.1.216 10 มิถุนายน 2550 21:40:15 น.  

 

 

โดย: Everett IP: 84.120.48.82 11 มิถุนายน 2550 1:33:10 น.  

 

 

โดย: Hakeem IP: 200.93.126.184 11 มิถุนายน 2550 22:00:32 น.  

 

 

โดย: Gunnar IP: 66.130.152.96 12 มิถุนายน 2550 1:30:19 น.  

 

 

โดย: Jonatan IP: 80.217.162.193 12 มิถุนายน 2550 21:00:58 น.  

 

 

โดย: Lisandro IP: 200.44.250.49 13 มิถุนายน 2550 0:28:45 น.  

 

 

โดย: Davon IP: 83.34.62.172 13 มิถุนายน 2550 1:41:22 น.  

 

 

โดย: Joaquin IP: 201.231.75.168 13 มิถุนายน 2550 19:56:49 น.  

 

 

โดย: Andy IP: 62.57.206.92 13 มิถุนายน 2550 23:30:18 น.  

 

 

โดย: Ayden IP: 84.77.130.208 14 มิถุนายน 2550 0:51:31 น.  

 

 

โดย: Javion IP: 190.75.105.147 14 มิถุนายน 2550 20:39:55 น.  

 

 

โดย: Zayne IP: 84.0.102.187 15 มิถุนายน 2550 0:49:43 น.  

 

 

โดย: Demarco IP: 88.19.221.32 15 มิถุนายน 2550 2:07:54 น.  

 

 

โดย: Bryson IP: 84.122.75.36 15 มิถุนายน 2550 22:47:48 น.  

 

 

โดย: Lyle IP: 190.37.43.245 16 มิถุนายน 2550 2:25:03 น.  

 

 

โดย: Stacey IP: 200.127.72.93 16 มิถุนายน 2550 3:39:34 น.  

 

 

โดย: Colt IP: 88.2.186.85 16 มิถุนายน 2550 23:58:18 น.  

 

 

โดย: Nicolas IP: 81.183.197.21 17 มิถุนายน 2550 3:45:36 น.  

 

 

โดย: Efren IP: 70.80.112.136 17 มิถุนายน 2550 4:58:21 น.  

 

 

โดย: Duncan IP: 88.22.88.84 18 มิถุนายน 2550 1:11:21 น.  

 

 

โดย: Quentin IP: 201.223.5.33 18 มิถุนายน 2550 6:26:37 น.  

 

 

โดย: Javion IP: 190.72.124.65 19 มิถุนายน 2550 1:58:15 น.  

 

 

โดย: Kirby IP: 200.126.177.187 19 มิถุนายน 2550 5:45:44 น.  

 

 

โดย: Zaire IP: 190.10.245.11 19 มิถุนายน 2550 7:03:03 น.  

 

 

โดย: Jan IP: 83.165.94.137 20 มิถุนายน 2550 3:22:33 น.  

 

 

โดย: Lane IP: 201.252.246.144 20 มิถุนายน 2550 7:01:43 น.  

 

 

โดย: Marquez IP: 200.125.33.77 20 มิถุนายน 2550 8:19:59 น.  

 

 

โดย: Trevon IP: 190.74.16.95 21 มิถุนายน 2550 5:10:46 น.  

 

 

โดย: Terence IP: 190.136.210.97 21 มิถุนายน 2550 8:54:08 น.  

 

 

โดย: Allan IP: 84.101.168.29 21 มิถุนายน 2550 10:22:15 น.  

 

 

โดย: Maximus IP: 190.64.103.88 22 มิถุนายน 2550 10:44:36 น.  

 

 

โดย: Ean IP: 201.211.11.52 22 มิถุนายน 2550 14:06:23 น.  

 

 

โดย: Matteo IP: 62.43.41.255 22 มิถุนายน 2550 15:14:55 น.  

 

 

โดย: Kole IP: 168.226.9.53 23 มิถุนายน 2550 12:57:36 น.  

 

 

โดย: Justus IP: 190.73.231.169 23 มิถุนายน 2550 16:58:11 น.  

 

 

โดย: Abel IP: 201.208.208.87 23 มิถุนายน 2550 18:19:02 น.  

 

 

โดย: Sidney IP: 81.202.205.140 24 มิถุนายน 2550 14:08:41 น.  

 

 

โดย: Jerrod IP: 216.106.166.46 24 มิถุนายน 2550 17:19:48 น.  

 

 

โดย: Logan IP: 200.84.146.239 24 มิถุนายน 2550 18:28:03 น.  

 

 

โดย: Michel IP: 213.254.91.132 25 มิถุนายน 2550 18:49:14 น.  

 

 

โดย: Benjamin IP: 85.86.238.125 25 มิถุนายน 2550 20:03:55 น.  

 

 

โดย: Erich IP: 200.109.45.200 26 มิถุนายน 2550 19:44:16 น.  

 

 

โดย: Mauro IP: 200.112.181.94 26 มิถุนายน 2550 20:51:18 น.  

 

 

โดย: Nikolas IP: 85.136.23.123 27 มิถุนายน 2550 11:16:14 น.  

 

 

โดย: Juan IP: 62.241.116.211 27 มิถุนายน 2550 21:39:46 น.  

 

 

โดย: Javen IP: 85.136.87.78 27 มิถุนายน 2550 22:53:39 น.  

 

 

โดย: Mark IP: 201.253.94.135 28 มิถุนายน 2550 21:51:31 น.  

 

 

โดย: Isidro IP: 84.126.235.74 29 มิถุนายน 2550 1:16:40 น.  

 

 

โดย: Mohamed IP: 84.123.179.188 29 มิถุนายน 2550 2:26:54 น.  

 

 

โดย: Carl IP: 61.146.12.23 29 มิถุนายน 2550 22:32:07 น.  

 

 

โดย: Codey IP: 200.84.142.242 30 มิถุนายน 2550 1:53:07 น.  

 

 

โดย: Latrell IP: 201.79.163.37 30 มิถุนายน 2550 3:04:21 น.  

 

 

โดย: Cary IP: 62.141.131.252 1 กรกฎาคม 2550 1:19:42 น.  

 

 

โดย: Ramon IP: 200.74.45.138 1 กรกฎาคม 2550 4:57:20 น.  

 

 

โดย: Zackery IP: 85.130.66.33 1 กรกฎาคม 2550 6:07:07 น.  

 

 

โดย: Hans IP: 200.84.167.154 2 กรกฎาคม 2550 5:55:46 น.  

 

 

โดย: Isiah IP: 220.71.75.172 2 กรกฎาคม 2550 9:07:50 น.  

 

 

โดย: Jamar IP: 85.137.51.125 2 กรกฎาคม 2550 10:19:29 น.  

 

 

โดย: Justice IP: 62.195.56.166 7 กรกฎาคม 2550 4:11:06 น.  

 

 

โดย: Solomon IP: 89.191.96.87 7 กรกฎาคม 2550 7:44:35 น.  

 

 

โดย: Keven IP: 201.233.190.21 7 กรกฎาคม 2550 8:53:29 น.  

 

 

โดย: Laquan IP: 125.143.81.22 8 กรกฎาคม 2550 10:21:29 น.  

 

 

โดย: Carey IP: 211.105.150.66 8 กรกฎาคม 2550 13:43:09 น.  

 

 

โดย: Nikhil IP: 85.66.185.13 8 กรกฎาคม 2550 14:46:12 น.  

 

 

โดย: Ezekiel IP: 80.35.199.223 9 กรกฎาคม 2550 19:50:15 น.  

 

 

โดย: Roberto IP: 89.140.62.95 9 กรกฎาคม 2550 23:13:48 น.  

 

 

โดย: Jonas IP: 81.244.77.108 10 กรกฎาคม 2550 0:24:30 น.  

 

 

โดย: Lewis IP: 201.235.84.202 11 กรกฎาคม 2550 4:42:36 น.  

 

 

โดย: Tyrone IP: 190.55.31.198 11 กรกฎาคม 2550 8:05:43 น.  

 

 

โดย: Cary IP: 85.218.9.201 11 กรกฎาคม 2550 9:15:58 น.  

 

hallo,du siehst so wie ein Woertebuch aus!

schoenen tag noch,,yai

 

โดย: joghurt 3 ธันวาคม 2550 7:12:13 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


ลุดวิก
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]
Ich bin nur ein Mensch! Alles Leben ist leiden. Alles ist nichtig!
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

Bangkok

Friends' blogs
[Add ลุดวิก's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.