There is nothing either good or bad but thinking makes it so."- - W.Shakespeare - -

วันครูเนื้อเพลง รางวัลให้ครู

ศิลปิน ปาน ธนพร แวกประยูร
คำร้อง : สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา
ทุกคำบ่นว่าคือความปรารถนาดี ใช้ความเมตตาปราณีคอยชี้หนทางเดินให้
ร้อยเหนื่อยพันหนักกลั่นเป็นรัก และห่วงใย เพื่อทำหน้าที่ยิ่งใหญ่ เป็นคนผู้ให้วิชา
ทุ่มเทเพื่อศิษย์ จากจิตวิญญาณของครู แสงเทียนเพื่อการเรียนรู้ ยังสู้ยังส่องเรื่อยมา
ให้ศิษย์ถึงฝั่ง ด้วยแรงหวัง แรงศรัทธา เหนื่อยกายและใจทว่า เป็นสุขอยู่ทุกนาที

ความภูมิใจมิได้อยู่ในพานไหว้ครู แต่อยู่ในวันที่รู้ ว่าศิษย์นั่นไปได้ดี
เรือจ้างลำแกร่งยังพายสุดแรงที่มี พ่อพิมพ์ แม่พิมพ์วันนี้ยังพิมพ์คนดีสุดแรงหัวใจ
ทุกคนคือศิษย์ตลอดชีวิตของครู ถ้อยคำชื่นชมเชิดชู ไม่ต้องให้ครูก็ได้
รู้ถูกรู้ผิด มีชีวิตที่สดใส สิ่งนั่นที่ครูฝันใฝ่ เพื่อเป็นแรงใจให้ครู

ความภูมิใจมิได้อยู่ในพานไหว้ครู แต่อยู่ในวันที่รู้ ว่าศิษย์นั่นไปได้ดี
เรือจ้างลำแกร่งยังพายสุดแรงที่มี พ่อพิมพ์ แม่พิมพ์วันนี้ยังพิมพ์คนดีสุดแรงหัวใจ
ทุกคนคือศิษย์ตลอดชีวิตของครู ถ้อยคำชื่นชมเชิดชู ไม่ต้องให้ครูก็ได้
รู้ถูกรู้ผิด มีชีวิตที่สดใส สิ่งนั่นที่ครูฝันใฝ่ เพื่อเป็นแรงใจให้ครู
รู้ถูกรู้ผิด มีชีวิตที่ก้าวไกล เป็นคนที่ดีให้ได้ นั่นคือรางวัลให้ครู


เมื่อเช้านั่งแกะเนื้อเพลงเองค่ะ ฟังแค่ 4 รอบเองดอกกล้วยไม้ : ดอกไม้วันครู

คณะกรรมการจัดงานวันครู พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้มีมติกำหนดให้
ดอกกล้วยไม้เป็นดอกไม้ประจำวันครู โดยพิจารณาเห็นว่าธรรมชาติ
ของดอกกล้วยไม้มีลักษณะคล้ายคลึงกับงานจัดการศึกษาและ
สภาพชีวิตของครูดังคำกลอนของ ท่านหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ที่ว่า

"กล้วยไม้มีดอกช้า ฉันใด
การศึกษาเป็นไป ฉันนั้น
แต่ดอกออกคราวไร งามเด่น
การศึกษาปลูกปั้น เสร็จแล้วแสนงาม"

นอกจากนี้กล้วยไม้เป็นพืชที่อยู่ในที่สูง ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ
ไม่ร่วงโรยง่าย เปรียบเหมือนครูที่อยู่ทั่วแดนไทย ที่ต้องอดทนต่อสู้
เพื่ออุดมการณ์และอุทิศตนเพื่อการศึกษาของชาติ

สารวันครู

สารจากประธานกรรมการคุรุสภา

เนื่องในวันครูที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔

***************


เพื่อนผู้ประกอบวิชาชีพครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน

วันนี้ วันที่ ๑๖ มกราคม เป็นวันครู ในนามคณะกรรมการคุรุสภา ผมขอชื่นชมและขอบคุณเพื่อนครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกท่านที่ได้
ปฏิบัติหน้าที่ ในรอบปีที่ผ่านมาด้วยความเสียสละ ทุ่มเท ขยัน พากเพียร และอดทน จนก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาเยาวชน และการศึกษาของประเทศ

ผมขอเรียนกับท่านทั้งหลายว่าครูเป็นผู้มีพลังอันยิ่งใหญ่ ครูมีพลังเพียงพอ
ที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศได้ ผู้ประกอบวิชาชีพอื่น อาจมีพลังแต่ไม่เพียงพอ
ที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศพวกเราสามารถเปลี่ยนนิสัยใจคอ
เปลี่ยนความเชื่อ เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนค่านิยม เปลี่ยนพฤติกรรม
ของศิษย์ให้เป็นไปในทิศทาง ที่พึงประสงค์ ตลอดจนสามารถเพิ่มคุณธรรม
เพิ่มจริยธรรม เพิ่มความรู้ เพิ่มสมรรถนะ และเพิ่มความอยู่ดีกินดีให้แก่ศิษย์
เมื่อเราเปลี่ยนและเพิ่มสิ่งต่างๆ เหล่านี้ในตัวศิษย์ได้ คนในประเทศของเราก็จะเปี่ยมล้นด้วยความรู้คู่คุณธรรม ประเทศของเรา ก็จะน่าอยู่ และเติบโตอย่างยั่งยืน

เพื่อนผู้ประกอบวิชาชีพครูครับ ปีนี้เป็นปีมหามงคล เป็นปีที่ในหลวงของพวกเราจะทรงมีพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติ พระองค์ได้อุทิศทุ่มเทพระวรกายและพลังสติปัญญาของพระองค์เพื่อประชาชน
พระองค์ไม่เคยย่อท้อและไม่เคยลดละความพยายาม ที่จะนำความสุขความสงบมาสู่ พสกนิกร ในส่วนที่เกี่ยวกับวิชาชีพครู พระองค์ได้ทรงประพฤติปฏิบัติ พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างอันประเสริฐแก่พวกเราผู้ประกอบวิชาชีพครู
พระองค์ทรงเน้นเรื่องการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนที่มีพื้นฐานความรู้ ความสนใจ และความถนัดแตกต่างกันได้เรียนรู้ด้วยวิธีการที่แตกต่างและหลากหลาย พระองค์ทรงเน้นการเรียนรู้ด้วยการสาธิต การทดลอง การแก้ปัญหา
การลงมือปฏิบัติจริง การค้นคว้า และการสร้างความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง พระองค์ทรงรู้ว่าจะถ่ายทอดความรู้และทักษะต่างๆ
แก่ประชาชนหรือเยาวชนผู้มีพื้นฐานความรู้ ความสนใจ และความถนัดที่แตกต่างกันอย่างไร และยังสามารถทำให้ประชาชนของพระองค์เรียนรู้
ได้โดยง่าย ภาพข่าวในพระราชสำนักที่ปรากฏแก่สายตาของพวกเราในแต่ละวัน ตลอดจนหนังสือพระมหาชนก หนังสือ ตำรา หนังสือแปลอื่นๆ ที่พวกเราได้อ่าน และรู้จัก
สะท้อนให้เห็นว่าพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถอันล้ำเลิศในการถ่ายทอดความรู้ ข้อมูล และข่าวสารไปสู่ผู้อ่าน
ผู้ตามเสด็จ บุคคล คณะบุคคล และเยาวชน ที่เข้าเฝ้าหรือได้อ่านบทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ พระองค์ทำให้บุคคลที่ตามเสด็จหรือเข้าเฝ้าผ่อนคลายและสามารถเรียนรู้สิ่งที่
พระองค์ทรงแนะนำ สั่งสอนและ ถ่ายทอดได้ พระองค์ทรงนิพนธ์เรื่องที่เขียนหรือพูดแล้วน่าเบื่อให้สนุก
และที่สำคัญอย่างยิ่ง พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติพระองค์ให้เป็นแบบอย่างอันประเสริฐในด้านคุณธรรม และจริยธรรมแก่พวกเราผู้ประกอบวิชาชีพครู

ดังนั้น ในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ คุรุสภาและกระทรวงศึกษาธิการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ถวายพระราชสมัญญาแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันครู ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔
ให้พระองค์เป็น “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” และจัดให้มีพิธีทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญาดังกล่าวแด่พระองค์ ในเช้าวันนี้ด้วย

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กระทรวงศึกษาธิการ
โดยการนำของท่านรัฐมนตรีชินวรณ์ บุญเกียรติ และคุรุสภาจึงเห็นชอบให้ตั้ง “กองทุนครูของแผ่นดิน”
เพื่อนำดอกผลที่เกิดจากกองทุนมาใช้ในการพัฒนาครูและพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็น วิชาชีพชั้นสูงยิ่งๆ ขึ้นไป

ในส่วนของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผมใคร่ขอเชิญชวนเพื่อนครูทั้งหลายให้มา
ร่วมกันสร้างความดีเป็นพิเศษ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระผู้ทรงเป็นครู
แห่งแผ่นดินของพวกเราด้วยการตั้งปณิธานอันแน่วแน่ในการอบรมสั่งสอนและ สร้างศิษย์ของพวกเราให้เป็นบุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ท่านอาจกำหนดเป้าหมายว่าภายในสิ้นปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ นี้
ท่านจะทำให้ศิษย์ ในความรับผิดชอบเป็นผู้มีคุณธรรมหรือจริยธรรมโดดเด่นในเรื่องใด แต่ก็ควรจะทำให้ประสบความสำเร็จ ให้ได้อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง
และปีต่อๆไปก็รักษาคุณธรรมที่สร้างสำเร็จนี้ไว้ และก็เลือกสร้างหรือพัฒนาคุณธรรมเรื่องอื่นๆ เพิ่มอีกอย่างต่อเนื่อง เช่นในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ นี้
ท่านอาจมุ่งมั่นทำให้ศิษย์ในความรับผิดชอบทุกคน เป็นคนกตัญญูรู้คุณ
มีสัมมาคารวะ มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นคนประหยัดอดออม
ยึดมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียง บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอยู่เป็นนิจ ขยัน พากเพียร ซื่อสัตย์ รู้รักสามัคคี เป็นต้น
เมื่อเลือกที่จะพัฒนาศิษย์ให้เป็นผู้มีคุณธรรมในเรื่องใดแล้ว
พวกเราก็ดำเนินการให้ประสบความสำเร็จ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนทำให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน

เพื่อนผู้ประกอบวิชาชีพครูครับ ศิษย์ของพวกเราจะมีคุณธรรมถ้วนหน้าไม่ได้
ถ้าพวกเราไม่เป็นแม่แบบที่ดีในด้านคุณธรรมและจริยธรรม ดังนั้น
ในวันครูปีนี้ นอกจากร่วมมือกันเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ศิษย์แล้ว
ผมใคร่ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้โปรดประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีใน ด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่ศิษย์โดยการปฏิบัติตนตามคำสอนของพระศาสดาของศาสนา
ที่ท่านนับถือ
เช่น ท่านที่เป็นชาวพุทธก็ร่วมมือกันรักษาศีลและปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด
เพื่อให้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินของพวกเราทรงพระเกษมสำราญ
อยู่เป็นมิ่งขวัญ ของพวกเราชาวไทยตราบนานเท่านาน
และนอกจากนั้นก็เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราและครอบครัวของเราด้วย ขอจงมาร่วมมือประพฤติปฏิบัติธรรมกันตั้งแต่วันนี้
และตลอดไปเถอะครับ เพื่อในหลวงของเราและเพื่อประเทศของเรา

สุดท้ายนี้ เนื่องในโอกาสวันครู วันที่ ๑๖ มกราคม ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง ผมใคร่ขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือและบุญบารมีของ พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
และของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ จงได้ดลบันดาลให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูทุกท่านประสบความสำเร็จในการประกอบ วิชาชีพ
ประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงาน
มีสุขภาพกายและพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีศีล สมาธิ ปัญญา
และทำให้ประเทศของเราเป็นประเทศแม่แบบ
ในด้านคุณธรรมและจริยธรรมสืบไป

(ดิเรก พรสีมา)
ประธานกรรมการคุรุสภา


สวัสดีเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ปี 2554
วันครูปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ กิจกรรมต่างๆ ก็คงไม่มากเท่าไหร่
เป็นอีกวันหนึ่งที่ทำให้ได้ระลึกถึง ความสำคัญของ วิชาชีพครู
 

Create Date : 14 มกราคม 2554
14 comments
Last Update : 15 มกราคม 2554 13:13:20 น.
Counter : 6044 Pageviews.

 

สวัสดีค่ะ

ศรัทธา และ กตัญญูครูบาอาจารย์

เป็นกุศล ผลบุญส่งเสิรมให้เราเจริญรุ่งเรืองค่ะ

สวัสดีวันคูรค่ะ

 

โดย: LoveTurJang 14 มกราคม 2554 14:13:36 น.  

 

ครูดีเป็นศรีแก่ชาตินะคะ
ครูดีเด็กก้ดีตาม

 

โดย: MaZZO 14 มกราคม 2554 18:55:42 น.  

 

สวัสดีค่ะ..

ขอรำลึกถึงพระคุณคุณครูด้วยคนค่ะ..

ขอให้คุณครูทั้งประเทศ..จงเจริญยิ่งๆขึ้นไปค่ะ..

 

โดย: คนผ่านทางมาเจอ 14 มกราคม 2554 20:47:22 น.  

 

ครูบาอาจารย์ที่ท่านประทานความรู้มาให้
อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดี....

พระคุณที่สามงดงามแจ่มใส
แต่ว่าใครหนอใครเปรียบเปรยครูไว้ว่าเป็นเรือจ้าง....

...โรคและภัยอย่ามาแผ้วพานคุณครู
ขอกุศลบุญคุณค้ำชู ให้ครูมีสุขชั่วนิรันดร...

สวัสดีวันครูนะคะคุณเพ็ญ 

โดย: BUATALAY IP: 180.183.216.195 15 มกราคม 2554 11:01:42 น.  

 

สวัสดีค่ะ คุณLoveTurJang คุณMaZZO น้องอ้ิอมแอ้ม
คุณบัว

พรุ่งนี้เป็นวันครู ปีนี้มีเพลงมาให้ฟัง ฟังแล้วเพราะมาเลยนั่งแกะเนื้อเพลง ดู ความหมายดีตรงใจคนเป็นครูมากเลยค่ะ

ความจริงตัวเพ็ญเองก็ ระลึกถึง ภาระและหน้าที่ของคนเป็นครูมาเสมอ แต่การมีวันครูก็ทำให้เราได้ทบทวน บทบาทตัวเองใหม่ และรำลึกถึงพระคุณของครูที่ให้ความรู้เรามาทุกท่าน ไม่ว่าในห้องเรียนหรือครูนอกห้องเรียน อีกครั้ง ก็ดีค่ะ

 

โดย: PenKa 15 มกราคม 2554 13:21:17 น.  

 

อ้อมแอ้มขอฝากบล็อค
ให้เพื่อนๆดูแลหน่อยนะค่ะ
วันเสาร์นี้อ้อมแอ้มจะขึ้นเชียงใหม่ค่ะ
ไปเป็นตากล้องถ่ายภาพรับปริญญาเอก
ให้กับน้องๆที่มช.ค่ะรับ 24 ม.ค.นี้
และจะเอาหนังสือธรรมะไปบริจาค
ตามโครงการณ์ของคุณกะว่าก๋า
ก่อนไป..อ้อมแอ้มเลี้ยงOishi Dilivery
แก่แม่เจ้าโว๊ยและน้องๆค่ะ
แม่ชอบทานอาหารญี่ปุ่น/ปลาแซลมอนมาก

 

โดย: คนผ่านทางมาเจอ 21 มกราคม 2554 11:03:03 น.  

 


สวัสดีค่ะพี่เพ็ญ..

ได้มีโอกาสขึ้นเชียงใหม่..

ได้พบน้องหมิง หมิงด้วยตั้ง 5 นาทีแน่ะ..

รูปนี้คุณก๋า..พ่อน้องหมิงหมิงถ่ายให้ค่ะ

 

โดย: คนผ่านทางมาเจอ 28 มกราคม 2554 13:56:23 น.  

 

เข้ามาสถาปนาวันครูด้วยคนจ๊ะเพ็ญ
แล้วจะเข้ามาเที่ยวบ่อยๆ เลยนะ

 

โดย: _pat_ IP: 223.205.6.145 29 มกราคม 2554 14:50:41 น.  

 

สวัสดีค่ะ
น้องอ้อมแอ้ม
ไปเที่ยวเชียงใหม่ ช่วงนี้คงหนาวน่าดูเลยคะ ขอบคุณที่แวะมาแบ่งปันความสุขค่ะ

ยินดีจ้่า พัด
แต่ช่วงนี้ ก็ดูบล็อกเก่าๆ ไปก่อนแล้วกัน ไว้ปิดเทอม จะอัพบล็อกเพิ่ม ไว้จะอัพเรื่องไปเที่ยวแบบพัดบ้าง

 

โดย: PenKa 29 มกราคม 2554 20:54:31 น.  

 

ขอคอร์ดเพลงนี้หน่อยครับ....

 

โดย: มมส. IP: 10.5.50.39, 110.164.172.30 13 มิถุนายน 2554 22:18:23 น.  

 

ขอบคุณค่ะสำหรับเนื้อร้องของเพลงรางวัลให้ครู

 

โดย: ปนิดา เนื่องพะนอม IP: 202.28.120.203 19 ธันวาคม 2554 11:21:48 น.  

 

เพลงเนื้อไม่ครบ

 

โดย: เอม IP: 223.207.64.81 16 มกราคม 2555 12:13:46 น.  

 

โคลงของท่าน มล.ปิ่น มาลากุล มีบางคำไม่ถูกต้องค่ะ

 

โดย: su IP: 223.205.22.136 1 มิถุนายน 2555 21:50:45 น.  

 

รักครูนะค่ะ

 

โดย: หมวย IP: 125.25.46.63 4 กรกฎาคม 2555 17:52:33 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


PenKa
Location :
นครศรีธรรมราช Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
New Comments
Group Blog
 
<<
มกราคม 2554
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
14 มกราคม 2554
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add PenKa's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.