กุมภาพันธ์ 2555

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
24
 
 
All Blog
วัฏฏะสงสาร
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สัพพัญญูรู้ทั้งอดีต ปัจจุบัน อนาคต รู้การเวียนว่ายตายเกิดของเวไนยสัตว์ทั้งหลาย ด้วยพระพุทธจักขุญาณ สมันตจักขุญาณ ทั้งมนุษย์โลก เทวโลก มารโลก พรหมโลก หมู่สัตว์และสมณะพราหมณ์ทั้งปวง ทรงรู้แจ้งแทงตลอดทั้งปวงในสรรพสิ่งทั้งปวง ทราบทุกข์ทั้งปวง เป็นด้วยการกระทำเหตุทั้งปวง กัมมุนาวัตตีโลโก สัตว์โลกเป็นไปตามกรรม ทรงแสดงชะตากรรมของสรรพสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นกรรมลิขิตขึ้นอยู่กับการกระทำ นั้นเองไม่ใช่พรหมลิขิต ทรงทราบชัดการปฏิบัติฌานของมนุษย์ให้ไปเกิดในโลกของพรหม พรหมก็ไปเสวยผลของฌานอย่างหยาบ อย่างกลาง อย่างละเอียด แม้พรหมก็ตกอยู่ภายใต้กรรมลิขิต เพราะมีการปฏิบัติอยู่เป็นกุศลกรรมและต้องไปเป็นตามนั้น ตามกรรม
ความทุกข์ เสียใจ ร้องไห้ น้ำที่ไหลออกมา ถ้ารวบรวมไว้มากกว่า ๔ มหาสมุทร เนื้อและกระดูกรวบรวมไว้มากกว่าภูเขาสูง ก็ทำให้รู้ว่ามนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายทำกรรมชั่วมากกว่ากรรมดี น้ำตาจึงมากกว่ามหาสมุทร เนื้อที่เกิดตายๆๆ มากกว่าภูเขาสูง

น้ำตาที่ไหลออกมาด้วยความดีใจ สมหวัง ปิติ เป็นน้ำที่เย็น น้ำตาที่ไหลออกมาด้วยความทุกข์ เสียใจเป็นน้ำตาที่ร้อน น้ำตาที่ไหลออกมาด้วยความสมหวังในชีวิตเป็นโชคลาภครั้งแรกที่ได้รับรางวัล ชีวิต มีใจปิติเบิกบาน น้ำตาก็ไหลออกมาเป็นน้ำตาเย็น

น้ำตาที่ไหลออกมาด้วยความอาลัยบุคคลเป็นที่รักจากไปเป็นความทุกข์ที่ พลัดพราก ที่ร้อนใจกินไม่ได้นอนไม่หลับ ก็เป็นน้ำตาที่ร้อน คนชั่ว คนพาลที่ต้องหลั่งน้ำตาเพราะสำนึกในความชั่วของตนเองก็เป็นน้ำตาร้อน สำหรับผู้รู้มีปัญญามีความเห็นว่าน้ำตาเป็นบทเรียนที่ต้องจำไว้สอนใจ ฟอกความโง่ของใจที่มันไหลออกมาด้วยความโง่เสียรู้ถูกเขาหลอก น้ำตาจึงไหลออกมาด้วยความอาลัยรัก๑ เจ็บแค้น๑ ถูกทรมาน๑ สำนึกตัว๑ มีปิติ๑ น้ำตาไหลออกมาได้ทั้งนั้น น้ำตาดุจห้วงมหรรณพกว้างใหญ่ไพศาล

ผู้ใดปรารถนาความสวัสดี มีความสุข ต้องปิดกั้น ป้องกันก่อสร้างทำนบกั้นไว้ไม่ให้มันไหลท่วมใจของเรา ท่วมโลกทุกแห่งหน หลั่งไหลมาเมื่อยามทุกข์ให้เป็นน้ำตาน้ำตกอยู่ข้างใน

เมื่อใดจิตใจอยู่เหนืออารมณ์อยู่เหนือกามารมณ์ อยู่เหนืออาสวะแล้วก็มีชัยชนะมีชีวิตสมบูรณ์แบบแล้ว โลกก็สดใส ใจก็สวยงาม มืดแล้วก็สว่าง กาลเวลาบอกเราเอง พระพุทธเจ้าตรัสรู้เอง ทรงตรัสว่า ธรรม คือสติความระลึกได้ เป็นธรรมเครื่องกั้นกระแสโลก เป็นทำนบหรือกำแพงกั้นความรู้สึก ให้มั่นใจในคติธรรมดา เห็นกาลเวลาหมดไปอย่างรวดเร็ว น้ำตาก็จะหมดไปเอง ระลึกรู้ดูความเปลี่ยนแปลงของโลก ของตัวเรา น้ำตาโปรดไหลให้เต็มตา มองดูกาลเวลาที่ผ่านไป ความเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวความแก่เฒ่าชรา ก็จะพบเห็นพระธรรม คือ พรหมวิหาร ๔ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เป็นสิ่งจำเป็น

ดุจห้วงน้ำใหญ่เป็นที่พึ่งพาอาศัยของปลาและของเต่า ทั้งมนุษย์ สัตว์ ฉลาด โง่ ก็ต้องการความมีน้ำใจด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ของผู้ประเสริฐ มีปัญญาและอำนาจหน้าที่ ไม่เลือกชั้นวรรณะที่เป็นใหญ่ เป็นผู้ใหญ่ถ้าเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาเหือดแห้งไปแล้ว ก็เหมือนธารธาราบ่อน้ำทุกสายก็พลอยเหือดแห้งไปด้วย ขอให้ท่านผู้เป็นใหญ่ทั้งทางโลกทางธรรมจงอยู่เป็นธารน้ำบ่อน้ำน้อยๆ ให้ชนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายได้อยู่เป็นครอบครัว พร้อมหน้าพ่อแม่ลูกเมียสามีภรรยาให้มีความสุขสมควรตามอัตตภาพ เป็นบ้านเป็นเมืองมีที่พักพิงอาศัยเป็นที่พึ่งหลบภัยคราวทุกข์คราวร้อนไม่ ทุกข์ยากลำบากเกินไป

แต่ภัยภายในจิตใจต้องระวังรักษาอารมณ์ใจด้วยมีสติและปัญญา! เออ ! โรคภัยของลูกหาย ! โรคใจของแม่ก็สุขสบาย ! ต้องวิจารณ์วิจัยส่วนกระทบเพราะมีผลข้างเคียงทั้งสองฝ่ายคือแม่กับลูก ! คอยแบ่งเบาบรรเทาพออยู่ได้ก็ดีแล้ว! หยุด ! ทำใจให้อยู่ในใจ ! อย่าให้ใจไปอยู่กับอารมณ์ ! ให้แยกใจออกจากใจ ดูความรู้สึกของใจ ก็เหมือนแม่แยกความรู้สึกออกจากอารมณ์รักลูก จำต้องแยกภาระหน้าที่ การงานกับความรักตน ! ความรักลูก!และอารมณ์หน้าที่ต้องเลี้ยงดูตนเองต้องหามาเลี้ยงลูก แต่ละอย่างทั้ง ๓ นี้มีความสำคัญเท่ากันหมดควรทำอย่างไร ควรแยกความสำคัญยิ่งใหญ่มากน้อยตามลำดับ ๓ อย่าง ด่วน! ด่วนมาก!ด่วนพิเศษ! ปัจจุบันอะไรด่วนพิเศษทำก่อน ด่วนมากทำเป็นลำดับ ๒ ด่วนทำเป็นลำดับ ๓ เหมือนนัยที่พระองค์ทรงสอนให้สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ

สละทรัพย์อวัยวะเพื่อรักษาชีวิต สละทรัพย์อวัยวะชีวิตเพื่อรักษาธรรม คือยุติธรรมฯลฯ

ถ้าแยกใจออกจากใจด้วยสติระลำถึงใจ !แยกใจออกจากสติการระลึก ! ก็เท่ากับแยกใจออกจากอารมณ์ได้ เพราะสติ ! เป็นตัวเชื่อมระหว่างจิตกับอารมณ์ ! สติความระลึกได้ก็ระลึกไปตามสัญญาอารมณ์ ยกสติออกไปหยุดว่างไม่ระลึก อารมณ์ก็เป็นอารมณ์ จิตก็เป็นจิต
สติก็ระงับสติด้วยสัมปชัญญะรู้สติ เมื่อรู้สติก็แยกจิตออกจากสติ อารมณ์ดับจิตทรงตัวรู้จิตอยู่ ความฟุ้งซ่านรำคาญใจก็อาศัยสติระลึกอยู่กับอารมณ์ จมอยู่ในอารมณ์นั้นเอง สติจึงเป็นสมุทัยเหตุให้เกิดโทษเป็นทุกข์ทั้งปวง ปัญญารู้แล้วอบรมสติ ให้สติระลึกถึงอนัตตาความว่างสติ ระลึกได้ตามนี้ก็เป็นสติวินัย ระลึกอยู่ในระเบียบก็เป็นสติสังวร ปัญญารอบรู้ อบรมสติได้สงบเป็นญาณสังวร ใจอยู่ด้วยสติอดทน ก็เป็นขันติสังวร จิตรู้สติมีสัมปชัญญะพร้อมแยกจิตจากสติอารมณ์ดับเป็นมรรคจิต เป็นทางดับอารมณ์ดับทุกข์ทั้งปวง นิโรธะดับทุกข์ก็ดับอารมณ์ทั้งปวง
เอาสติระลึกความว่าง สัมปชัญญะรู้ความว่าง จิตไม่มีอะไร จิตไม่อาลัย จิตว่างเปล่าจากอารมณ์ทั้งปวง จิตว่างจากอุปทานทั้งปวง วิมุติหลุดพ้นไปจากอารมณ์ทั้งปวง เป็นความดับไม่มีเชื้อทั้งปวง เพราะอารมณ์เป็นอาสวะหมักดองประทับใจขังไว้ที่ใจ เพราะอารมณ์เป็นต้นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความโลภ ความโกรธ ความหลง ทำเกิดราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ นิโรธะความดับทุกข์ก็ดับอารมณ์ทั้งปวง สติระลึกถึงความสงบก็เป็นสมถะกรรมฐาน อุบายสงบใจ สติระลึกไป รู้ไปละไปก็เป็นวิปัสสนากรรมฐาน เป็นอุบายเรืองปัญญา สติระลึกตามสัญญาอารมณ์เพื่อรู้อารมณ์ ละอารมณ์ได้เด็ดขาดจนจิตรู้แล้วละ รู้แล้ว รู้แล้วละเองโดยอัตโนมัติ ด้วยละจนชำนาญ จนจิตไม่รับอารมณ์ ว่างเปล่าจากอารมณ์จิตถึงความสงบระงับอารมณ์ ถ้าจิตดับจิตตอนนี้ก็นิพพานังปรมังสูญญัง เพราะดับสมมุติวิมุติ ทั้งสมมุติสัจจะและปรมัตถสัจจะที่ดับสมมุติและปรมัตถ์ก็เพราะเป็นบัญญัติ ด้วยกัน จึงใช้คำว่าดับสมมุติและวิมุติ สติสงบแล้วเกิดปัญญาดับทุกข์ดับอารมณ์ จึงขอเรียกว่าสมาธิอบรมปัญญา เกิดปัญญาแล้วทำใจทำสติให้สงบจากอารมณ์ เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิ เพราะจิตตั้งมั่น ไม่หวั่นไหวกับอารมณ์เป็นสุขเพราะรู้เท่าทันอารมณ์ ไม่ตกเป็นทาสอารมณ์ รู้แล้วซึ่งอารมณ์ทั้งปวง จิตเป็นสุขด้วยใจไม่ยึดอารมณ์ เพราะเข้าใจไม่สงสัยในอารมณ์ จิตดับลงขณะจิตเป็นสุขนี้เรียกว่านิพพานัง ปรมังสุขัง
ทำให้เข้าใจ ว่า สอุปาทิเสสนิพพาน คือการดับอารมณ์ดับอุปทานที่ก่อให้เกิดกิเลสละกองทุกข์ที่สะสมไว้ สะสมอารมณ์ สะสมอุปทาน จนตกผลึกเป็นอนุสัยวาสนาที่พระปัจเจกโพธิ์พุทธเจ้า พระอรหันต์สาวกพระพุทธเจ้า ละอนุสัยวาสนาได้ไม่หมด ละได้หมดคือสัพพัญญูพุทธเจ้าเท่านั้น เพราะอะไร? เพราะการสั่งสมพุทธการกธรรมไม่เท่ากัน

พระพุทธเจ้าปัญญาธิกะคิดปรารถนาต้องการเป็นพระพุทธเจ้า ๘ อสงไขยแสนกัลป์เป็นประมาณ จึงสามารถเผยวาจาบอกความปรารถนาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าๆ จึงทรงพยากรณ์สืบๆ กันมาอีก ๔ อสงไขยแสนกัลป์โดยประมาณจึงได้ตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้าสัทธาธิกะคิดปรารถนาต้องการเป็นพระพุทธเจ้า ๑๖ อสงไขยแสนกัลป์เป็นประมาณ จึงสามารถเผยวาจาบอกความปรารถนาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าๆ จึงทรงพยากรณ์สืบๆ กันมาอีก ๘ อสงไขยแสนกัลป์โดยประมาณจึงได้ตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้าวิริยาธิกะคิดปรารถนาต้องการเป็นพระพุทธเจ้า ๓๒ อสงไขยแสนกัลป์เป็นประมาณ จึงสามารถเผยวาจาบอกความปรารถนาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าๆ จึงทรงพยากรณ์สืบๆ กันมาอีก ๑๖ อสงไขยแสนกัลป์โดยประมาณจึงได้ตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระปัจเจกโพธิ์พุทธเจ้าคิดปรารถนาเป็นพระพุทธปัจเจกโพธิ์พุทธเจ้า ต้องสั่งสมบารมี อุปบารมี ปรมัตถบารมี ๒ อสงไขยแสนกัลป์โดยประมาณจึงได้สำเร็จเป็น พระปัจเจกโพธิ์พุทธเจ้า

พระอัครสาวกซ้ายขวา เช่นพระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร ต้องสร้างบารมี อุปบารมี ปรมัตถบารมี ๑อสงไขยแสนกัลป์โดยประมาณจึงได้สำเร็จเป็นอัครสาวกบารมีญาณตามปรารถนาต้อง การ

พระอสีติมหาสาวก ๘๐ องค์ต้องสร้างบารมี อุปบารมี ปรมัตถบารมี แสนกัลป์จึงสำเร็จเป็นเอตทัคคะเลิศกว่าพระสาวกรูป เป็นผู้ชำนาญเฉพาะทางเป็นเลิศในทางนั้น เช่น พระมหากัสสปะเป็นเลิศในทางธุดงค์

ส่วนพระอรหันต์สาวกธรรมดาได้ทำบุญกับพระอรหันต์สาวก เช่น ใส่บาตรแล้วอธิษฐานว่าขอเป็นผู้มีส่วนในธรรมทั้งหลายที่ท่านได้บรรลุถึงแล้ว พระท่านโมทนาว่า อิจฉิตังขิปปัง สมิจฉตุ ขอจงสำเร็จโดยพลันเพียงแค่นี้อาจส่งผลให้สำเร็จถ้ามีศรัทธาบวช แล้วศึกษาอบรมกับท่านด้วยความเคารพ มิช้านานคงสำเร็จตามท่านนี้มีกล่าวอยู่ในพระไตรปิฎกเช่น พระปูติกัสสะ ผู้มีกายเน่าเคยเป็นพรานจับนก

ระลึกมากด้วยการใช้ปัญญาเป็นมหาสติ!

มหาปัญญา คือ การระลึกด้วยความรู้ระลึกไป รู้ไปๆๆเรื่อยๆ พิจารณารู้ไปในขณะนั้นเรื่อยๆ ก็เป็นวิปัสสนา คือเห็นตามรู้! ไม่ใช่รู้ตามเห็น ! ที่รู้ตามเห็นเป็นเพียงกิริยารู้ คือ รู้ไปตามหน้าที่ รู้แล้วมาเห็นเทียบเคียงได้ทันที เราต้องการรู้แบบไหน? ก็ฝึกรู้ไปตามนั้น ปัญญาที่ได้รู้เห็น มีความรู้สึกต่างกันปัญญาที่รู้ต่างกัน

ส่วนเห็นแล้วค่อยรู้มักช้าไปไม่ทันใจ อาจพลาดนาทีทอง สิ่งที่ทุกคนต้องการรู้คือตัวรู้นั่นเอง ครูบาอาจารย์ทั่วไปต้องการตัวรู้มาก เพราะเกิดยากหาได้ยาก ยิ่งรู้ได้โดยไม่ต้องกำหนดจิต เห็นปุ๊บ รู้ปั๊บ เข้าใจทันที เพราะไม่มีสังขารปรุงแต่ง จึงไม่มีทุกข์ในการรู้ อย่างนี้เองกระมังที่เรียกว่า อเสสะ หมดการศึกษา เห็นรู้เข้าใจทันที ถ้าเราไม่รู้ใครเขาจะรู้ สิ่งที่ถูกเห็นเป็นนิมิตเครื่องหมาย ผิดถูกเป็นเครื่องหมายให้ผู้รู้มีความรู้ได้รู้ เห็นพุทธะก็เห็นผู้รู้ เช่นเห็นพระเกตุมาลา มีเปลวรัศมีแหลมๆ เป็นนิมิตแสดงให้รู้ว่าปัญญาพัฒนารู้ ญาณเข้าใจในรู้เฉียบแหลมกว่าเก่า แหลมขึ้นดีกว่าเก่ามาก ความรู้เพิ่มไม่เหมือนเดิมที่เคยรู้มา ปัญญารู้เองว่า อนิจจังรู้เพราะจำเป็นต้องรู้ รู้ที่สุดรู้จะมีอะไรให้รู้ เมื่อไม่มีอะไรให้รู้ รู้มันก็สงบรู้นั่นเอง ว่างจากความรู้ก็ว่างจากอารมณ์ เรียกว่าอารมณ์สงบ จิตสงบ จิตทรงอารมณ์สงบ ธรรมารมณ์ก็สงบ จิตเป็นจิตเหมือนกับไม่มีอารมณ์ไม่มีรู้จิตไม่รับอารมณ์รู้ ครึ่งหลับครึ่งตื่นจิตจมอยู่ในสมาธิครึ่งหนึ่ง ครึ่งหนึ่งโผล่ครึ่งหนึ่ง อย่าพอใจแบบนี้

อารมณ์มากระทบรู้ไม่มีการปรุงแต่งอารมณ์ จิตไม่รับอารมณ์ ดีชั่วคราว ไม่เหมาะ ผู้มีความกังวลกับการเป็นแม่บ้านแม่ศรีเรือน ผู้ยังพัฒนาจิตไม่ถึงที่สุด แต่ก็เป็นธรรมดาต้องรู้ เรียกอเนญชาสมาบัติก็ได้ อเนญชาภิสังขาร รู้ แต่ปรุงแต่งไม่ได้ จิตเป็นจิต ไม่จมอยู่ในสมาธิ ทรงตัวรู้ผู้รู้อยู่เหมือนลอยอยู่เหนือสมาธิ จึงรู้ได้ตลอด รู้ไม่มีอะไรให้รู้ มีลักษณะจิตอย่างนี้ ไม่มีการปรุงแต่งและไม่ครึ่งหลับครึ่งตื่น จิตตื่นอยู่รู้อยู่ตลอด ไม่มีอารมณ์กับการกระทบ รู้แล้วแต่วางเฉย ไม่ใช่ปล่อยวาง รู้แล้วผ่านละเว้นไปทันที อุเบกขาเจโตวิมุติ คล้ายลักษณะอย่างนี้ รู้รอบหมดแล้วไม่มีอารมณ์ มีจึงเหมือนไม่มี ไม่มีอาลัย ไม่อย่างนั้นคงไม่เรียกอุเบกขา เพราะวางเฉยกับอารมณ์ที่มีอยู่ มีตัวรู้กับวางเฉย คงเป็นฌาน ๔ แต่มีตัวรู้มากกว่าวางเฉย ฤทธิ์เดชไม่มีแต่มีความสงบจิตไม่ดิ้นรน

ร่างกายอ่อนเพลีย๑ อดนอน๑ ตรากตรำทำงาน๑ อาหารไม่พอ๑ พักผ่อนไม่พอ๑ โรคร้ายเบียดเบียน๑ เลือดลมไม่ดี๑ มีทุกข์มากเกินไป๑

เป็นเหตุให้สุขภาพกายสุขภาพจิตไม่สมบูรณ์ มีปัญหาไม่สบาย ไม่สบายใจ ปัญญาไม่ผ่องใส ไม่สดชื่น เป็นเหตุให้ฟุ้งซ่าน รำคาญใจ หงุดหงิด โมโหง่าย ใจน้อย สร้างความไม่สงบให้กับตนเอง

การปฏิบัติฝึกหัดทำความเพียรให้เกิดขันติความอดทนอดกลั้นกับอารมณ์ยั่วยุที่ มากระทบให้ได้ทุกอย่าง ให้ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ให้อยู่อย่างสงบใจ ไม่ซุกซนปรุงแต่งรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ก็สงบไปเอง ทำความเพียรสู้อารมณ์ให้สมศักดิ์ศรี ผู้มีปัญญาตามสมควรแล้ว อด อิ่ม ยิ้มได้พอกัน ยอมรับสภาวะตามจริงแล้ว ไม่ฟุ้งซ่าน พล่านคิด มีจิตบริสุทธิ์

พ่อแม่ ญาติพลอยได้รับผลอานิสงส์เป็นสุข และยังช่วยอุปถัมภ์ค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง สืบทอดพระธรรมคำสั่งสอน ชนดีในประเทศชาติ ก็จะพาชาติให้เจริญรุ่งเรืองตลอดกาลนาน ฝึกจิตอบรมใจวันนี้ เดี๋ยวนี้ ด้วยขันติ ชนะใจตนเองด้วย ชนะทุกข์ด้วยใจ มีความสงบด้วย ทุกคนมีธรรม ขันติดีไหม? ชอบไหม? ปฏิบัติแล้วทุกคนจะโชคดี มีลาภ มีความสุขสงบ

มุทิตาโมทนาสาธุ มุทิตาโมทนาสาธุ มุทิตาโมทนาสาธุCreate Date : 28 กุมภาพันธ์ 2555
Last Update : 28 กุมภาพันธ์ 2555 21:46:40 น.
Counter : 715 Pageviews.

0 comments
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

ความรักสีจาง
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]เริ่มปล่อยวาง , ปลายฝนต้นหนาว, อนาคตอันใกล้นี้, ถ้ารู้จักวางก็จะไม่หนัก, ยังรัก HOT PRICE HOT HOT หวานจังเลย ความนิ่ง lovelove ช่องว่างของหัวใจ ก้าวตามฝัน อยากสวย onlinesale สมาธิก่อปัญญา bestsaller ความว่างเปล่า fishkraf kraffish ตู้กับข้าว ความทรงจำ รักนี้ชั่วนิรันดร์ ข่าวเด่นประเด็นร้อน บ้านนี้มีรััก รักกันรักกัน หากคิดจะรัก Review ชีวิตนี้เพื่อเธอ โอลิมปิค2012 ตู้กับข้าว อาหารเย็นนี้ เตรียมตัวเที่ยว ชวนไปวัด เรื่องหวานหวาน หวานจัง ก้าวข้ามผ่าน เลือกที่จะเป็น เรื่องของเรื่อง สู้เพื่อฝัน ฝนตกที่หน้าต่าง ราคาทอง เรื่องของความรัก welovesky88 เรื่องทั่วไป coffeetoday verylovelove hotflower เพลิดเพลิน ฤดูเปลี่ยนใจคนเปลี่ยน ฤดูรัก ย่างเข้าฤดูหวาน มีกันตลอดไป วันสิ้นโลก อีโบลา ก่อนถึงพรุ่งนี้ ฆาตรกรแบทแมน ยอมไม่เป็นเย็นไม่ได้ วันนี้กินรัยดี โรคภัยไข้เจ็บ เข้าครัวกันเถอะ แม่ศรีเรือน วันฟ้าใส วันเมฆครึ้ม Samsung UN65ES8000 65-Inch 1080p 240Hz 3D Slim LED HDTV (Silver) SINGER 9960 Quantum Stylist 600-Stitch Computerized Sewing Machine Brother SE400 Computerized Embroidery and Sewing Machine with 67 Built-in Stitches, 70 Decorative Designs and More! Janome DC2012 Decor Computerized Sewing Machine with 50 Built-In Stitches AccuQuilt GO! Mix & Match Starter Set Brother LB6800PRW Project Runway Computerized Embroidery and Sewing Machine Brother PE-500 Embroidery Machine Silhouette Cameo Starter Kit Bundle Cutter Janome 7330 Magnolia Computerized Sewing Machine with 30 Built-In Stitches Janome DC3050 Computerized Sewing Machine SINGER Futura XL-400 Computerized Sewing and Embroidery Machine Brother HC1850 Computerized Sewing and Quilting Machine with 130 Built-in Stitches, 9 Presser Feet and More Brother PC-210 PRW Limited Edition Project Runway Sewing Machine Brother PE770 Embroidery Machine with USB Memory-Stick Compatibility Janome 8002D Serger JUKI MO654DE Portable Thread Serger Sewing Machine Pazzles Creative Cutter Inspiration Cc04 12-Inch Computerized Die Cut Machine Handy Living CAC4-S1-AAA89 050 Living Room Convert-A-Couch Microfiber Sleeper Sofa With Pillow Top Arms, Dark Brown With 2 Decorative Decorative Throw Pillows Coaster Futon Sofa Bed with Removable Arm Rests, Brown Vinyl BEST Richmond Espresso Leather Storage Ottoman Bobkona Manhattan Reversible Microfiber 3-Piece Sectional Sofa with Faux Leather Ottoman in Sage Color Bobkona Hungtinton Microfiber/Faux Leather 3-Piece Sectional Sofa Set, Saddle Bobkona Hungtinton Microfiber/Faux Leather 3-Piece Sectional Sofa Set, Mushroom Handy Living CAC4-S1-AAA85 050 Living Room Convert-A-Couch Microfiber Sleeper Sofa With Pillow Top Arms, Mocha With 2 Decorative Decorative Throw Pillows Bobkona Hungtinton Microfiber/Faux Leather 3-Piece Sectional Sofa Set, Hazelnut Flash Furniture MEN-DA3439-91-BRN-GG Brown Leather Rocker Recliner Home Leather Soft Pad Recliner 3 Positional Leather Cozy Recliner Chair Black Bobkona Manhattan Reversible Microfiber 3-Piece Sectional Sofa Set, Chocolate Relaxzen 60-078011 Leisure Massage Reclining Chair with Heat In Microsuede, Brown Bobkona Hungtinton Microfiber/Faux Leather 3-Piece Sectional Sofa Set, Sage Pavilion White Leather Modern Accent Chair Handy Living CAC1-S8-AAA89 Living Room Convert-A-Couch Microfiber, Dark Brown Dorel Home Products 3163 196 Belle Revolution Convertible Sleeper Futon, White Homelegance 9701BLK-3 Dwyer Sofa, Black Vinyl Fabric Contemporary Black Leather Sectional Sofa Left Side Chaise by Coaster Pavilion Black Leather Modern Accent Chair Oakwood Ultra Plush Recliner by Acme Furniture Bobkona Soft-Touch Reversible Bonded Leather Match 3-Piece Sectional Sofa Set, Espresso BEST Guernsey Black Leather Storage Ottoman Coaster Solid Wood Glass Corner China Curio Cabinet, Cherry Finish Dutailier Round Back Cushion Design Modern Glider Multiposition, Recline and Ottoman Combo, Light Brown Acme Mode Adjustable Futon Sofa, Beige Serta Midtown Euro Lounger, Black Bobkona Soft-touch Reversible Bonded Leather Match 3-Piece Sectional Sofa Set, Cream TMS Addin Recliner, Chocolate Bobkona Manhanttan Reversible Microfiber 3-Piece Sectional Sofa with Faux Leather Ottoman in Pebble Color Curio Cabinet with Queen Anne Style Legs in Oak Finish Leena Chaise in Beige Bobkona Rui 3-Piece Bonded Leather Reversible Sectional Sofa with Matching Ottoman, Dark Brown Isamu Noguchi Coffee Table - Modern Coffee Table Noguchi - Style Dark Walnut Base Bobkona Seattle Microfiber Sofa and Loveseat 2-Piece Set in Saddle Color Sleeper Bench/ottoman -- Coaster 500750 Bobkona Hungtinton Microfiber/Faux Leather 3-Piece Sectional Sofa Set, Chocolate BEST Forrester Brown Leather Square Storage Ottoman Flash Furniture MEN-DSC01078-BRN-GG Plush Brown Leather Rocker Recliner Comfort Vantin Deluxe Massage Recliner and Ottoman with 8 Motors and Heat Homelegance 9708BJ-1 Swivel Rocker Microfiber Recliner Chair, Brown Bomber-Jacket SEI Mahogany Curio Cabinet with Double Tempered-Glass Doors Flash Furniture MEN-DSC01035-BOMBER-GG Over Stuffed Bomber Jacket Microfiber Lever Rocker Recliner, Brown Clarendon Traditional Home Bar with Marble Top angelo:HOME Harlow Marzipan Cream Renu Sofa, Antique Finish Reflections Three piece Cabinet Set, 3 PIECE SET, WHITE Home Leather Soft Pad Recliner 3 Positional Leather Cozy Recliner Chair Ivory Callum Square Cocktail Table by Ashley Furniture TMS Storage Chaise, Black Coaster 902032 High-Back Chair with Round Wood Feet, Black Flash Furniture ZB-PRESIDEO-CH-001-OTT-BK-GG Hercules Presideo Series Top Grain Black Italian Leather Lounge Chair and Ottoman Set with Metal Base Home Leather Soft Pad Recliner 3 Positional Leather Cozy Recliner Chair Burgundy Futon Sofa Bed with Drop Down Console in Two Tone Finish Serta Sycamore Duct Cotton Queen Futon Mattress, Natural Mac Motion Chairs Model 2-Piece Recliner with Matching Ottoman Black Leather with Merlot Frame BEST Mansfield Leather Espresso Tray Top Storage Ottoman BEST Guernsey Leather Storage Ottoman, White Magnussen Brunswick Wood Round Cocktail Table Magnussen Sotto Wood Oval Cocktail Table Presley- Two Tone Espresso Reclining Loveseat # 4900513 Brown Microfiber Chaise Lounger with Storage Space Futon Sofa Bed in Beige Microfiber Acme Black Pu Adjustable Sofa Flash Furniture AM-9350-9075-GG Contemporary Bentley Brown Leather Chaise Rocker Recliner LexMod Classic Plywood Lounge Chair and Ottoman with Palisander Base and Black Leather Uphostery Dutailier Foam/Round Back Cushion Design Sleigh Glider Multiposition, Recline and Ottoman Combo, Beige Magnussen Studio 1 Wood Lift Top Cocktail Table Flash Furniture MEN-DSC01056-BRN-GG Plush Brown Leather Rocker Recliner Regatta 3 Piece Living Room Set By Coaster Mission Futon Twin Lounger w/ 9" Premium Futon Mattress Dorel Home Products Rome Sofa Bed, Brown Boyer 5-Pc Counter Height Table Set by Coaster Flash Furniture MEN-DSC01067-BRN-GG Brown Leather Push Back Recliner Breville BOV800XL The Smart Oven 1800-Watt Convection Toaster Oven with Element IQ Cuisinart MCP-12 MultiClad Pro Stainless Steel 12-Piece Cookware Set Omega J8006 Nutrition Center Commercial Masticating Juicer, Black and Chrome Cuisinart FP-14DC Elite Collection 14-Cup Food Processor, Die Cast Omega VRT350 Heavy Duty Dual-Stage Vertical Single Auger Low Speed Juicer Breville BDC600XL YouBrew Drip Coffee Maker Zojirushi BB-PAC20 Home Bakery Virtuoso Breadmaker Omega J8004 Nutrition Center Commercial Masticating Juicer, White Breville BFP800XL Sous Chef Food Processor Blendtec TB-621-26 Total Blender WildSide/FourSide, Black KitchenAid KSM150PSER Artisan Series 5-Quart Mixer, Empire Red DeLonghi Silver Lattissima Plus Nespresso Capsule System Breville BES860XL Barista Express Espresso Machine with Grinder KitchenAid KSM75WH Classic Plus Tilt-Head 4-1/2-Quart Stand Mixer, White Vitamix 1782 TurboBlend, 2 Speed Breville BEM800XL Scraper Mixer Pro 5-Quart Die-Cast Stand Mixer Cuisinart MCP-12N MultiClad Pro Stainless Steel 12-Piece Cookware Set KitchenAid KSM150PSMC Artisan Series 5-Quart Mixer, Metallic Chrome Weston 65-0201 Pro-2300 Vacuum Sealer, Silver Le Creuset Cast Iron Cookware Gift Set, Marseille Cuisinart 66-17 Chef's Classic Nonstick Hard-Anodized 17-Piece Cookware Set Nespresso Citiz D120-Us-Si-Ne1 Silver Chrome with Milk Excalibur 3900 Deluxe Non-Timer Series 9 Tray Food Dehydrator - Black Shun Ken Onion 10-Inch Chef's Knife Vitamix 1709 CIA Professional Series, Brushed Stainless Finish L'EQUIP Nutrimill Grain Mill All Clad Magnatrack 36-Inch Hanging Pot Rack Great Northern Popcorn Red Foundation Antique Style Popcorn Popper Machine Complete with Cart and 8-Ounce Kettle Hurom Slow Juicer Model HU-100S New Silver with Cookbook Vitamix 1732 TurboBlend VS Blender Le Creuset Signature Enameled Cast-Iron 5-1/2-Quart Round French Oven, Cherry Breville BDC550XL The YouBrew Glass Drip Coffee Maker Vitamix 5200 - 7 YR WARRANTY Variable Speed Countertop Blender with 2+ HP Motor and 64-Ounce Jar Black Champion Juicer G5-PG710 - BLACK Commerical Heavy Duty Juicer Royal Berkey with 2 Black Filters and 2 PF-2 Fluoride Filters 9pc Counter Height Storage Dining Table w/Lazy Susan & Chair Set Vitamix 5200s Black : Featuring Variable Speed Control and Large Capacity 64oz Container - Also includes Getting Started Plus Recipe Book, Instructional DVD, and 7 Year Warranty! Nostalgia Electrics KRS-2150 Kegorator Beer Keg Fridge, Stainless Steel Anolon Advanced Hard Anodized Nonstick 11-Piece Cookware Set Bosch Universal Plus Mixer with Cookie Paddles & Bowl Scraper Big Berkey Water Filter-2 Black Filters and 2 Pf-2 Fluoride Filters Technivorm Moccamaster Coffee Brewer With Thermo Carafe - Technivorm 9587 Anolon Advanced Bronze Hard Anodized Nonstick 11-Piece Cookware Set Philips Saeco RI9737/20 Vienna Plus Automatic Espresso Machine, Silver NewAir AW281E 28 Bottle Thermoelectric Wine Cooler Avanti 3.1 Cubic Foot Beverage Cooler / Sylish Black Cabinet With Stainess Steel Framed Double-Pane Tempered Glass Door Rachael Ray Hard Anodized Nonstick 14-Piece Cookware Set, Orange WonderMill Grain Mill PEM31SMSS GE Profile Spacemaker Countertop Microwave Oven Stainless Steel Excalibur 3900 Deluxe Series 9 Tray Food Dehydrator - White Shun Ken Onion 4-Piece Steak Knife Set Rancilio Rocky Doserless Coffee Grinder Vitamix 1723 Professional Series 200, Onyx Zojirushi NP-HBC18 10-Cup (Uncooked) Rice Cooker and Warmer with Induction Heating System, Stainless Steel Le Creuset Signature Enameled Cast-Iron 7-1/4-Quart Round French Oven, Cherry Great Northern Popcorn Commercial Quality Cotton Candy Machine and Electric Candy Floss Maker Big Berkey w/ 2 Black Berkey Zojirushi NP-HTC10 Induction Heating 5-1/2-Cup (Uncooked) Pressure Rice Cooker and Warmer 7-Piece Dining Set in Rich Cappuccino - Coaster Breville BBM800XL Custom Loaf Bread Maker Cooks Standard NC-00232 12-Piece Multi-Ply Clad Stainless-Steel Cookware Set 5-Piece Dining Set in Rich Cappuccino - Coaster Panasonic NN-CD989S Genius "Prestige" 1.5 cuft 1100-Watt Sensor Convection Microwave with Inverter Technology, Full Stainless Steel Margaritaville DM3000 Tahiti Frozen Concoction Maker Zojirushi NP-GBC05 3-Cup (Uncooked) Rice Cooker and Warmer with Induction Heating System Excalibur Model 3926T Electric White Food Dehydrator / Dryer with 26 Hour Timer -9 Tray - Dry Fruit & Vegetables 5pc Cappuccino Finish Counter Height Dining Table and 4 Barstools Set LEM Products .75 HP Stainless Steel Electric Meat Grinder KitchenAid K45SS Classic 250-Watt 4-1/2-Quart Stand Mixer, White Calphalon LRS1805P Contemporary Stainless Special-Value 16-Inch Roaster with Nonstick Roasting Rack Vitamix Turboblend 4500 Countertop Blender with 2+ HP Motor Country Living Hand Grain Mill Blendtec TB-631-25 Total Blender Classic WildSide, Red Megahome Countertop Water Distiller, Stainless Steel, Glass Bottle Kuhn Rikon Duromatic Top Pressure Cooker 7.4-Quart TMS 3-Piece Nook Dining Set, Black 9pcs Walnut Counter Height Dining Table with Lazy Susan & 8 Stools Set The Dog Hut Hotdog Steamer and Merchandiser Hurom HU-100 Slow Juicer, Snow White Big Berkey with (4) 9" British Berkefeld Ceramic SuperSterasyl Water Filters Simply Calphalon Nonstick 6-Piece Bakeware Set Sharp R-930CS 1-1/2-Cubic Feet 900-Watt Convection Microwave, Stainless Cuisinart FCT-10 French Classic Tri-Ply Stainless 10-Piece Cookware Set All-Clad 10-Piece Stainless Gourmet Cookware Set All-Clad Stainless 8-Quart Stockpot Cuisinart SM-55BC 5-1/2-Quart 12-Speed Stand Mixer, Brushed Chrome Calphalon Tri-Ply Stainless Steel 13-Piece Cookware Set Kuhn Rikon Duromatic 8-1/2-Quart Stockpot SousVide Supreme Sous Vide Water Oven Great Northern Popcorn Black 8 oz. Ounce Foundation Vintage Style Popcorn Machine and Cart Royal Berkey Water Filter System With 2 Black Berkey Filters Whynter IC-2L SNO 2-Quart Ice Cream Maker Breville BJS600XL Fountain Crush Masticating Slow Juicer Cuisinart SM-70BC 7-Quart 12-Speed Stand Mixer, Brushed Chrome Vitamix 1710 Professional Series 500, Brushed Stainless Steel Le Creuset Cast Iron Cookware Gift Set, Flame Zenith Academy Tourbillion Quantieme Perpetuel Men's Watch 65-1260-4033-77-C611 Baume & Mercier Men's 8818 Hampton Automatic Watch TAG Heuer Men's CV2A10.BA0796 Carrera Automatic Chronograph Watch TAG Heuer Men's CV2A10.FC6235 Carrera Automatic Chronograph Day-Date Watch SEIKO BRIGHTZ Star Wars C-3PO Wrist Watch 800 Limited SAGA127 [Japan Import] Omega Men's 2220.80.00 Seamaster 300M Chrono Diver Tag Heuer Men's Aquaracer Calibre 5 Stainless Steel Black Dial Watch #WAN2110.BA0822 TAG Heuer Men's WAU111A.BA0858 Formula 1 Black Dial Grande Date Alarm Watch TAG Heuer Women's WAF1415.BA0824 Aquaracer 28mm Stainless Steel Diamond Dial Watch TAG Heuer Men's WAP1110.BA0831 Aquaracer Black Dial Watch TAG Heuer Men's CAN1010BA0821 Aquaracer Chronograph Watch TAG Heuer Men's WV211A.BA0787 Carrera Automatic Stainless Steel Watch TAG Heuer Women's WV1411.BA0793 Carrera Diamond Watch Baume & Mercier Men's 8689 Classima Skeleton Display Watch TAG Heuer Men's CAT2010.BA0952 Link Chronograph Watch Cartier Men's W69012Z4 Ballon Bleu Stainless Steel Automatic Watch Cartier Women's W69007Z3 Ballon Bleu Stainless Steel and 18K Gold Watch Breitling Navitimer 01 Chronograph Automatic Black Dial Mens Watch AB012112-BA48BKLT TAG Heuer Men's Aquaracer Stainless Steel Watch (WAN2111.BA0822) TAG Heuer Women's CAH1213.BA0863 Formula One White Diamond Chronograph Watch TAG Heuer Men's CAF101F.BA0821 Aquaracer Quartz Silver Chronograph Dial Watch Cartier Midsize W51011Q3 Tank Francaise Stainless Steel Watch TAG Heuer Men's CV2A12.FC6236 Carrera Day Date Automatic Chronograph Watch Ritmo Mundo Men's 621/8 Gran Data Black/Silver-Tone Stainless Steel Watch TAG Heuer Men's WV211B.BA0787 Carrera Automatic Watch TAG Heuer Women's WAF1410.BA0823 Aquaracer Swiss Quartz Watch TAG Heuer Men's WAP1112.BA0831 Aquaracer Blue Dial Watch Cartier Men's W51002Q3 Tank Francaise Automatic Watch TAG Heuer Men's CAN1011BA0821 Aquaracer Blue Dial Watch TAG Heuer Men's CAU1114.FT6024 Formula 1 Black Dial Black Strap Chronograph Watch Omega Men's 2225.80 Seamaster Chronograph Dial Watch TAG Heuer Women's WAF1412.BA0823 Aquaracer Ladies Watch TAG Heuer Men's CV2014.FT6014 Carrera Automatic Chronograph Watch TAG Heuer Men's CV2A11.BA0796 Carrera Automatic Chronograph Watch Baume & Mercier Women's MOA10051 Quartz Stainless Steel Mother-of-Pearl Dial Watch Baume & Mercier Men's 10006 Capeland Chronograph Silver Chronograph Dial Watch TAG Heuer Men's CAP2111.BA0833 Aquaracer Silver Chronograph Dial Watch TAG Heuer Men's CAT2011.BA0952 Link Chronograph Watch Cartier Men's W6920047 Ballon Bleu Steel and 18kt Gold Watch Cartier Men's W7100016 Calibre De Cartier Black Dial Watch TAG Heuer Men's CAU1110.BA0858 Formula 1 Black Dial Chronograph Steel Watch TAG Heuer Men's WV2115.BA0787 Carrera Calibre 7 Twin Time Automatic Black Dial Steel Bracelet Watch TAG Heuer Men's WAV5113.FC6231 Grand Carrera Calibre 8RS Watch Panerai Men's PAM00356 Luminor Contemporary Chronograph Watch Omega Men's 3210.50 Speedmaster Chronograph Dial Watch Omega Men's 3220.50.00 Speedmaster Day Date Tachymeter Watch Zenith Men's 51.2080.4021/01.C494 Chronomaster Open Reserve Chronograph Dial Watch TAG Heuer Women's WJ1313.BA0572 Link Quartz Watch Tissot Men's T0484172705100 T-Race Black Chronograph Dial Watch Tissot Men's T0394171603700 V8 Chronograph White Chronograph Dial Watch Michael Kors Watches Michael Kors Ladies Horn & Gold Runway (Horn) Michael Kors Quartz Gold Round Dial Gold Band - Women's Watch MK5384 Invicta Men's 6555 Subaqua Noma IV Collection Chronograph Stainless Steel Watch Tissot Men's T0484172705700 T-Race Black Chronograph Dial Watch Invicta Men's 5733 Reserve Collection Rose Gold-Tone Chronograph Watch Hamilton Men's H32515535 Jazzmaster Black Dial Watch Emporio Armani Men's AR2434 Chronograph Stainless Steel Watch Luminox Men's 3954 Swiss Quartz Movement Watch Victorinox Swiss Army Men's 241474 Alliance Black Dial and Strap Watch Nixon 42-20 Chrono Watch All Rose Gold, One Size Victorinox Swiss Army Men's 241190 Ambassador Silver Dial Watch Tissot Men's T0484172705701 T-Race Red Strap Chronograph Watch Victorinox Swiss Army Men's 241404 Chrono Classic Black Dial Watch Michael Kors Quartz Rose Gold Bracelet Women's Watch - MK5491 Mulco Unisex MW5-93503-093 Fashion Analog Swiss Movement with Silicone Band Watch Victorinox Swiss Army Men's 24832 SAF Airboss Mach 5 GMT Watch Diesel Men's DZ7247 SBA Gunmetal Watch Seiko Sportura Black Dial Black Leather Band Mens Watch Victorinox Swiss Army Men's 241494 Black Dial Chronograph Watch Victorinox Swiss Army Men's 241432 Maverick GS Black Chronograph Dial Watch Seiko Men's SNAA30 Alarm Chronograph Black Ion Watch Luminox Men's 1881.BO Black Leather Swiss Quartz Watch with Black Dial JanSport Big Student Backpack (Thai Redpepper) 5.11 Rush 72 Tactical Backpack Multicam ASICS Men's GEL-Cumulus 13 Running Shoe,Titanium/White/Electric Orange,9.5 M US Salomon Men's Quest 4D GTX Fast Light Backpacking Boot,Autobahn/Black/Flea,14 M US FRYE Women's Harness 12R Boot,Tan/ Tan,8 M Vibram FiveFingers Komodo Sport Shoes - 8 - Black MBT Men's Sport 2 Walking Shoe,White,43 2/3 EU (US Men's 10 M) MBT Women's Sport 2 Walking Shoe,White,40 1/3 EU (US Women's 9.5 M) Size 8 UGG® Australia Bailey Button Triplet Grey 8 Womens Boots Mephisto Men's Shark Fit Sandal,Chestnut Waxy/Tan Grain,13 M US FRYE Women's Veronica Boot,Black Tumbled Full Grain Leather,8.5 M Salomon 2012/13 Women's Comet 3D Lady GTX Backpacking Shoes (Absolute Brown/Burro/Black - 6.5) Timberland Men's Earthkeepers 6" Lace-Up Boot,Black,10.5 W US Saddleback Leather Classic Briefcase Large, Dark Coffee Brown Timberland Women's 21646 Earthkeepers Mount Holly Tall Lace Duck Boot,Wheat/Oatmeal,6 M US ASICS Women's GEL-Nimbus 12 Running Shoe,Titanium/Maui Blue/Lighting,9.5 2A US Timberland Women's Lexiss Boot,Dark Brown,9.5 W UGG Australia Women's Ultimate Short Boots Chocolate Size 8 Vibram Fivefingers Bikila Sports Shoes - 8 - Blue FRYE Women's Jane 14L Boot,Redwood Pebbled Full Grain,7.5 M US Timberland Men's 10054 6" Premium Boot,Black Smooth,10 W US Lowa Women's Renegade GTX Mid Hiking Boot,Slate/Orange,8.5 M US Timberland Women's 20667 Earthkeepers Bethel Knee-High Boot,Burgundy,7 W US MBT Men's Nafasi Walking Shoe (45, Syrup) Ray-Ban 3025 004/77 Gunmetal 3025 Aviator Aviator Sunglasses Polarised Size 62mm FRYE Women's Carson Pull-On Boot,Black Antique Soft Full Grain,8 M US Saddleback Leather Classic Briefcase Large, Chestnut Oakley 12-849 Whisker Oval Sunglasses Polarised Golf, Lens Category 3 Allen Edmonds Men's Strand Cap Toe With Perfing,Walnut,10.5 D US UGG Women's Adirondack ll Boots - Sand 8 Lowa Men's Renegade GTX Mid Hiking Boot,Sepia/Sepia,10 W US Track II Highcut Boot - Bison in 16-16.5 (Euro 50) FRYE Women's Melissa Button Knee-High Boot, Cognac Soft Vintage Leather, 8 M US MBT Men's Bosi Laceup Shoe,Black,44 EU (US Men's 10-10.5 M) FRYE Women's Engineer 12R Boot,Black,8 M US Badgley Mischka Women's Lacie Open-Toe Pump,Platinum,7.5 M US Timberland Women's Rudston Pull-On Boot,Plum,10 M US MBT Men's Siku Laceup Shoe,Charcoal,43 EU (US Men's 9-9.5 M) SCARPA Men's SL M3 Backpacking Boot,Bourdeaux,43.5 EU (US Men's 10 1/3 M) UGG Australia Women's Sheepskin Cuff Boot Casual Shoes,Sand/Natural,7 US Merrell Chameleon 4 Mid Waterproof Walking Boots - 12.5 - Brown La Sportiva N.A. Men's Nepal Evo GTX Mountaineering Boot (Yellow) - 42.5 Asolo TPS 520 GV Boot - Men's Chestnut, 12.0 Sorel Women's Cate The Great NL1642 Boot,Curry/Biscotti,8 M US UGG Australia Women's Kensington Boots Footwear Toast Size 5 FRYE Men's Harness 12R Pull-On Boot,Dark Brown,12 M US Chippewa Men's 25410 9" Waterproof Steel-Toe Super Logger Boot,Black Oiled,10 E US Chippewa Men's 25420 Super Logger Waterproof Insulated Boot,Briar Pitstop,10.5 E US Samsung Galaxy S III/S3 GT-I9300 Factory Unlocked Phone - International Version (Pebble Blue) Jawbone JAMBOX Wireless Bluetooth Speaker - Black Diamond - Retail Packaging Samsung Galaxy S III/S3 GT-I9300 Factory Unlocked Phone - International Version (Ceramic White) Apple iPhone 4 16GB (Black) - AT&T Apple iPhone 3GS 8GB - Unlocked Motorola MBP36 Remote Wireless Video Baby Monitor with Infrared Night Vision and Zoom, 3.5 Inch Blackberry Curve 3G 9300 Unlocked GSM SmartPhone with 2 MP Camera, Wi-Fi, GPS, Bluetooth - Unlocked Phone - International Version - Graphite Grey Samsung Galaxy Note II GT-N7100 - factory unlocked- 16GB Gray Motorola MOTOACTV 8GB GPS Sports Watch and MP3 Player - Retail Packaging Samsung Galaxy Note II N7100 Unlocked GSM International Version White HTC One V Prepaid Android Phone (Virgin Mobile) Motorola DROID RAZR MAXX HD 4G Android Phone (Verizon Wireless) Samsung S5830 Galaxy Ace - Unlocked Phone - Black Blackberry 9700 Bold Unlocked Quad-Band 3G Smartphone with 3.2 MP Camera, GPS, Wi-Fi and Bluetooth--International Version with Warranty (Black) Jawbone BIG JAMBOX Wireless Bluetooth Speaker - Graphite Hex - Retail Packaging Apple iPhone 5 16GB (Black) - Unlocked Samsung Galaxy S III/S3 GT-I9300 Factory Unlocked Phone - International Version (Garnet RED)) Blackberry Torch 9800 Unlocked Phone with 5 MP Camera, Full QWERTY Keyboard and 4 GB Internal Storage - Unlocked Phone - No Warranty - Black BlackBerry Bold 9780 Unlocked Cell Phone with Full QWERTY Keyboard, 5 MP Camera, Wi-Fi, 3G, Music/Video Playback, Bluetooth v2.1, and GPS (Black) Apple iPhone 4S 16GB Black - FACTORY UNLOCKED Samsung Galaxy S III / S3 Unlocked GSM Smart Phone (Marble White) Jawbone JAMBOX Wireless Bluetooth Speaker - Red Dot - Retail Packaging Apple iPhone 5 16GB (White) - Unlocked Wireless Extenders zBoost YX545 SOHO Dual-Band Cell Phone Signal Booster for Home and Office up to 2,500 sq. ft. of Coverage Blackberry Playbook 7-Inch Tablet (32GB) Samsung Galaxy S II SA-I9100 Unlocked Phone with 8 MP Camera and GPS support - International Version - Ceramic White Apple iPhone 4 16GB (Black) - Verizon Samsung Galaxy Ace S5830 US 3G 850/1900 5MP / WIFI / GPS / Touch Screen Unlocked World Smartphone International Version Blackberry 9320 Curve Unlocked GSM Quad-Band Smartphone with 3.2 MP Camera, Wi-Fi, GPS and 7.1 Blackberry OS - No Warranty - Black BlackBerry Bold 9900 Unlocked Phone Samsung I9250 Galaxy Nexus 16GB (Unlocked) Samsung Galaxy S II GT-I9100 Unlocked Phone with 8MP Camera and Touchscreen - International Version (Black) Blackberry Curve 9360 Unlocked Quad-Band 3G GSM Phone with 5MP Camera, QWERTY Keyboard, GPS and Wi-Fi - US Warranty - Black IPHONE 4 16GB - Factory Unlocked - Samsung Exhibit II 4G Prepaid Android Phone (T-Mobile) Blackberry Torch 9860 Unlocked Phone with 4GB Internal Memory, Blackberry OS 7, 3G and 5MP Camera - International Version (Black) Unlocked Quadband Dual sim with Android 4.0 3G Smart Phone 3.5 Inch Capacitive Touch Screen - AT&T, T-mobile, H20, Simple mobile and other GSM networks (White) Blackberry Playbook 7-Inch Tablet (16GB) Wilson Electronics Desktop Adjustable Gain Cell Phone Signal Booster for Home or Office - For Multiple Users New Sony Xperia S Lt 26i 32gb 4.3" 1.5 ghz 12 mp Black Android 2.3 Factory Unlocked Black Jaybird JF4MBL Freedom Sprint Bluetooth Headphones - Retail Packaging - Midnight Black Motorola Atrix MB860 4G Unlocked Dual Core Phone with Android Gingerbread 2.3 OS and 5MP Camera BlackBerry Bold 9790 GSM Unlocked Phone with Full QWERTY Keyboard and 5 MP Camera--No Warranty (Black) Sony Xperia U ST25A-BW Unlocked Phone with Android 2.3 OS and 3.5-Inch Touchscreen--U.S. Warranty (Black/ White) Samsung Galaxy Y Duos S6102 Android Dual SIM Quadband Unlocked Blackberry Playbook 7-Inch Tablet (64GB) MOTOROLA XOOM Android Tablet (10.1-Inch, 32GB, Wi-Fi) Apple iPhone 5 32GB (Black) - Unlocked Apple iPhone 3GS 16GB (Black) Nokia Lumia 710 5MP Camera, 3G, 8GB Memory, 1.4 GHz Processor, 7.5 Mango, Wi-Fi, Micro SIM, Factory Unlocked World Mobile Smartphone - Unlocked Phone - No Warranty - Black Samsung GT-S7500 Galaxy Ace Plus - Unlocked Phone - International Version - Dark Blue HTC A9192 Inspire 4G Unlocked Phone with Android OS, 3G Support, 8 MP Camera, Wi-Fi, and GPS--(Black) Apple iPhone 4 32GB (Black) - AT&T Jawbone JAMBOX Wireless Bluetooth Speaker - Grey Hex - Retail Packaging Apple iPhone 4 (Black) 32GB (Factory Unlocked) Sphero iOS and Android controlled ball with 20+ Apps for gameplay - Retail Packaging - White Samsung Galaxy Note 2 N7100 Factory Unlocked International Version - Titanium Silver/Gray Samsung i897 Captivate Android smartphone Galaxy S (Unlocked) Apple iPhone 5 64GB (Black) - Unlocked Nokia E5-00 Unlocked GSM Phone with Easy E-mail Setup, IM, QWERTY, 5 MP Camera, Ovi Store with Apps, and Free Ovi Maps Navigation (Black) Motorola MT352TPR Giant FRS Weatherproof Two-Way - 35 Mile Radio Triple Pack - Silver BlackBerry 9930 Blackberry Bold Touch 9930 Verizon CDMA GSM Unlocked Phone with Touch Screen, 5MP Camera and Blackberry OS 7 - Unlocked Phone - No Warranty - Black Motorola S11-Flex HD Wireless Stereo Bluetooth Headset - Retail Packaging - Black/White Samsung Galaxy S III 4G Android Phone, Blue 16GB (Verizon Wireless) BlackBerry Torch 9850 Unlocked Quadband GSM/3G Smart Phone with Touchscreen, 5-MP Camera, HD 720p video capture, Music Player, Wi-Fi and Bluetooth BlackBerry 9800 Torch Unlocked Phone with 5 MP Camera, Full QWERTY Keyboard, 4 GB Internal Storage, and Slider Card Slot Up to 32GB - International Version with No Warranty (Black) HTC EVO V 4G Prepaid Android Phone (Virgin Mobile) Plantronics CS50/HL10 Headset Bundle Jawbone JAMBOX Wireless Bluetooth Speaker - Blue Wave - Retail Packaging BlackBerry Curve 3G 9360 Black Qwerty Samsung GT-S5360L Galaxy Y Unlocked Quad-Band 3G GSM Phone with Android OS, 3-Inch Touchscreen, 2MP Camera, Wi-Fi and GPS - US Warranty - White Plantronics-CS540 Convertible Wireless Headset Bowflex SelectTech 552 Adjustable Dumbbells (Pair) GoPro Camera HD HERO3: Silver Edition Saucony Men's Powergrid Triumph 9 Running Shoe,Black/Yellow,12.5 M US Katadyn Pocket Water Microfilter Razor Pocket Mod (Hot Mod) Tissot Men's T0274171705100 T-Race Moto Black Stainless Steel Watch Timbuk2 Classic Messenger Bag, Dark Brown/Dark Brown/Valencia, Medium Kinetic by Kurt Road Machine Indoor Bicycle Trainer Columbia Women's Whirlibird Interchange Jacket, Light Grape Printed Plaid, 2X Casio Men's PRW2500T-7CR Pathfinder Triple Sensor Tough Solar Digital Multi-Function Titanium Pathfinder Watch Columbia Men's Whirlibird II Interchange Jacket, Autumn Orange, X-Large Concept2 Model D Indoor Rower with PM3 (Light Gray) The North Face Womens Denali Jacket Pink Pearl/ Squid Red, Large Razor MX500 Dirt Rocket Electric Motocross Bike Columbia Men's Lhotse Mountain II Interchange Jacket, Buffalo, Medium Garmin Forerunner 310XT Waterproof Running GPS With USB ANT Stick and Heart Rate Monitor JOOLA Inside Table Tennis Table Sole E35 Elliptical Trainer GSC Expando Supernova Mat (Royal Blue, 4 x8-Feet) Bushnell Tour V2 Standard Edition Golf Laser Rangefinder NorthFace Denali Jacket Mens Style# AMYN-S50 (XXL, R TNF RED) Citizen Men's BL5250-02L Eco-Drive Perpetual Calendar Chronograph Watch Marmot 8000 Meter Parka - Black XXL Marmot 8000 Meter Pants - Golden Yellow/ Fire M Bowflex PR1000 Home Gym Bushnell Tour V2 Slope Edition Rangefinder with Pinseeker CycleOps Fluid 2 Indoor Bicycle Trainer Men's 8000M Pant Men's 8000M Pant Barnett Jackal Crossbow Package (Quiver , 3 - 20-Inch Arrows and Premium Red Dot Sight) Lowa Men's Renegade GTX Mid Hiking Boot,Sepia/Sepia,7.5 M US First Alert 2096DF Waterproof Fire Safe with Digital Lock, 2.14 Cubic Foot, Gray Columbia Women's Lay 'D' Down Jacket, Sea Salt, X-Small Garmin Approach S3 GPS Golf Watch Ray-Ban 3025 001/57 Arista 3025 Aviator Aviator Sunglasses Polarised Lens Category 3 Size Small 55mm Garmin Forerunner 610 Touchscreen GPS Watch With Heart Rate Monitor Suunto Ambit Heart Rate Monitor: Silver Power Pro 1500 Yard Microfilament Line (150-Pound, Vermilion Red) Suunto Core Watch Callaway Golf Diablo Octane Rangefinder by Nikon Tissot Men's T17158652 PRC 200 Chronograph Watch Teeter Hang Ups EP-560 Ltd Inversion Table w/ bonus Acupressure Nodes & Lumbar Bridge Proform 505 CST Treadmill Fluidity Fitness Exercise Bar