Group Blog
 
 
มิถุนายน 2550
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
3 มิถุนายน 2550
 
All Blogs
 
ทักษะชีวิต(Life Skills)

ทักษะชีวิตเป็นองค์ความรู้สำคัญที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิต

ในปัจจุบัน โลกแห่งการเรียนรู้ขยายตัวกว้างขวางมากขึ้น
ทักษะชีวิตในอดีตต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับปัจจุบัน

ทักษะชีวิต หมายถึง
ความสามารถต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาพจิตใจและความสัมพันธ์ที่บุคคลมีต่อสังคม ซึ่งจะทำให้บุคคลนั้นสามารถตัดสินใจได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล

ทักษะชีวิต หมายถึง
ความสามารถในการทำสิ่งต่าง ๆได้ด้วยตนเอง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และทำสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นจริงขึ้นมาได้ด้วยตนเอง

ทักษะชีวิต หมายถึง
การมีคุณสมบัติความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์
สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีชีวิตชีวา
ไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม

องค์ประกอบของทักษะชีวิต
1. ทักษะชีวิตด้านความคิด
2. ทักษะชีวิตด้านจิตใจ
3. ทักษะชีวิตด้านการกระทำ

ทักษะชีวิตด้านความคิด หมายถึง
การรู้จักใช้ เหตุ และ ผล โดยรู้สาเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้น
ผล ย่อมมาจาก เหตุ เมื่ออยากให้ ผลของการกระทำ
ออกมาดีเป็นที่พึงประสงค์แก่ทั้งของตนเองและส่วนรวม
ก็ควรคิดกระทำ เหตุที่จะทำให้เกิดผลที่ดี
เพื่อจุดประสงค์ที่จะพัฒนาชีวิตให้มีความเจริญก้าวหน้า
สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคมของมนุษย์

ทักษะชีวิตด้านจิตใจ หมายถึง
การฝึกฝนควบคุมนึกคิดให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง ใสสะอาดในความดีงาม ประกอบด้วยคุณธรรมต่าง ๆ เช่น ความรัก ความมีเมตตา กรุณา ความเป็นมิตร ความมีน้ำใจ ความมีสัมมาคารวะ ความรู้จักยอมรับ และ เห็นความสำคัญของผู้อื่น ความกตัญญู ความเพียรพยายาม ความซื่อสัตย์สุจริต

ทักษะชีวิตด้านการกระทำ หมายถึง
การฝึกฝนตนเองให้มีทักษะด้านวินัยให้ตนเอง
เพื่อควบคุมพฤติกรรมของตนเองให้เหมาะสม ไม่เบียดเบียน ไม่สร้างความรำคาญ ไม่สร้างความเดือดร้อน
ไม่สร้างความลำบาก ให้แก่ตนเอง และ สังคม
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยดี เป็นประโยชน์ต่อสังคม
เน้น ความสุจริตทางกายและวาจา

เราทุกคนที่อยู่ในยุคโลกาภิวัฒน์ ย่อมได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอันรวดเร็วนี้
เราทุกคนอาจสับสน วุ่นวาย เป็นทุกข์ แม้จะมีความสะดวกสบายทางวัตถุมากขึ้นก็ตาม แต่ก็มิอาจหลีกเลี่ยงจากความบีบคั้นทางสังคม จิตใจ และปัญญา
ทุกวันนี้มนุษยชาติขาดสัมผัสในส่วนลึกของจิตใจ อันเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของสังคมในปัจจุบัน
การมองโลกของเรา ความคิดของเรา ทัศนะคติของเรา
เป็นอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาชีวิตของเรา…บ้างหรือไม่ ?

คนมองโลกในแง่ร้าย มองเห็นอุปสรรคในทุกๆโอกาส
คนมองโลกในแง่ดี มองเห็นโอกาสในทุกๆอุปสรรค

คำพูด การกระทำ และความรู้สึก
ล้วนกำเหนิดมาจากความคิดในจิตใจทั้งสิ้น

เหตุและผล
ทุกอย่างในชีวิตเป็นเหตุเป็นผลของกันและกัน
มีผลสืบเนื่อง
วันนี้เป็นผลของสิ่งที่เราทำในอดีต
อนาคตเป็นผลของสิ่งที่เราทำในวันนี้
อดีตเปลี่ยนแปลงไม่ได้ อนาคตกำหนดได้
ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นอย่างไรก็ตาม
ถ้าเราทำเหตุในวันนี้ดี อนาคตก็จะดี

ความเชื่อ
อะไรก็ตามที่เราเชื่อด้วยความรู้สึก
สิ่งนั้นจะกลายเป็นความจริง
เหตุผลที่บางครั้งเราหยุดนิ่งอยู่กับที่
เพราะเราเชื่อว่า...จากผลในอดีตเราดีกว่านั้นไม่ได้แล้ว
แต่ทันทีที่เราได้รับสัมผัสจากใครบางคน
เราเริ่มเชื่อมั่นในตัวเอง เราเริ่มเชื่อว่าเราดีขึ้นได้
ความเชื่อนั้น เมื่อเราเชื่อด้วยความรู้สึก
เราจะยืนหยัดอยู่กับมัน แล้วในที่สุดมันก็เป็นความจริง

การจดจ่อ
อะไรก็ตามที่จิตจดจ่อ สิ่งนั้นจะขยายผลและทวีคูณขึ้น
เมื่อเราเชื่อในบางเรื่อง ใจเราก็จะจดจ่ออยู่กับมัน
เมื่อเราเชื่อในอนาคต ใจเราก็จดจ่อกับอนาคต
เมื่อเราเชื่อว่าเราดีขึ้นได้ ใจเราจดจ่อว่าดีขึ้นได้
เราก็จะจดจ่อตัวเองกับการกระทำในสิ่งที่เราจะดีขึ้น
และแน่นอน ในที่สุดเราก็ดีขึ้น

ความสัมพันธ์
ทุกอย่างในชีวิตเกี่ยวข้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
สิ่งใดก็ตามที่เรารู้สึกข้างในจะแสดงออกสู่ภายนอก
ผลลัพธ์ภายนอกเป็นผลมาจากวิธีคิดจากภายใน
ถ้าจะเปลี่ยนผลลัพธ์ภายนอก ต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากภายใน
เวลาที่ใครบางคนหรือหัวหน้า สัมผัสเรา แล้วเขาบอกเราว่า...เราดีขึ้นได้ แล้วเราเชื่อว่า...เราดีขึ้นได้ ความคิดจากภายในจะกำหนดผลลัพธ์ภายนอก
เวลาที่เราสัมผัสใครบางคน แล้วเราบอกเขาว่า...เขาดีขึ้นได้ เราทำให้เขาเชื่อว่า...เขาดีขึ้นได้
ความรู้สึกจากภายในจะกำหนดพฤติกรรมของเขาซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ภายนอก

การชดเชย
ความจริงข้อนี้ก็เหมือนกับการเพาะปลูก
อยากจะเก็บเกี่ยวมาก ก็ต้องเพาะปลูกมาก
อยากจะเก็บเกี่ยวผลไม้พันธ์ดี
ก็ต้องเพาะปลูกเมล็ดพันธ์ดี
ไม่ว่าอดีตจะเป็นอย่างไร
ถ้าวันนี้เราทำในสิ่งที่ดีที่จะนำไปสู่ผลที่ดี
อนาคตก็ย่อมต้องดี

การดึงดูด
ตัวเราเป็นเหมือนแม่เหล็กมีชีวิต
ความคิด ความเชื่อของเรา
จะดึงดูดสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมและคนรอบข้าง
ที่จะทำให้ความคิด ความเชื่อของเราเป็นจริง
เวลาที่เราได้รับสัมผัสจากใครบางคน
ที่ทำให้เราเชื่อว่าเราเคลื่อนไปข้างหน้าได้
ชีวิตเราก็จะเริ่มเปลี่ยน
เมื่อเราเชื่อว่าเราจะดีขึ้นได้
เราก็จะมุ่งหาคนที่จะช่วยเราให้ดีขึ้นได้
เราจะเปลี่ยนสังคมรอบตัวเราเอง
เพราะความคิด ความเชื่อของเรา
จะนำมาซึ่งสิ่งแวดล้อม คนรอบข้าง และ
สถานการณ์ที่จะสนับสนุนให้มันเป็นจริง
เวลาที่เราสัมผัสใครบางคน
ที่ทำให้เขาเชื่อว่าเขาเคลื่อนไปข้างหน้าได้
ชีวิตเขาก็จะเริ่มเปลี่ยน
เพราะเขาเปลี่ยนสังคมรอบตัวของเขาเอง

การควบคุม
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมีอยู่ 2 ประเภท คือ
ปัจจัยที่ควบคุมได้ และ ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้
ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวเรา ควบคุมได้
ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับคนอื่น ควบคุมไม่ได้
เมื่อเรารู้สึกว่าเราคุมสถานการณ์ได้ เราจะรู้สึกดี
ถ้าอยากรู้สึกดีกับตัวเอง คุมในสิ่งที่เราควบคุมได้
จดจ่อกับสิ่งที่เราควบคุมได้Create Date : 03 มิถุนายน 2550
Last Update : 4 มิถุนายน 2550 20:37:23 น. 1 comments
Counter : 1036 Pageviews.

 
เป็นคำสอนที่ดีจัง


โดย: Cheerfully วันที่: 3 มิถุนายน 2550 เวลา:23:16:01 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

joketerry
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add joketerry's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.