Blog ของ นศ.หลักสูตร การจัดการความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะ โดยสันติวิธี ปขส.๖ สถาบันพระปกเกล้า....
Group Blog
 
 
สิงหาคม 2552
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
28 สิงหาคม 2552
 
All Blogs
 

หลักสูตร นักเจรจาไกล่เกลี่ย (ขั้นต่อไป ของพวกเรา)

หลักสูตรนักเจรจาไกล่เกลี่ย
หลักการและเหตุผล

ท่ามกลางความขัดแย้งในด้านนโยบายสาธารณะที่เพิ่มสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในด้าน คุณภาพสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน เป็นที่ปรากฏอย่างชัดเจนแล้วว่า ลำพังเพียงเจ้าหน้าที่จากภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และพยายามหาวิธีแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการจัดทำโครงการ กิจกรรม หรือจัดสรรงบประมาณ และแม้ว่าจะมีการกำหนดกฎหมาย สถาบัน หรือหน่วยงานภายใต้ข้อบังคับของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เป็นผู้รับผิดชอบเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง แต่ว่าปัญหาความขัดแย้งยังคงปรากฏอยู่ทั่วไป
ปัญหาความขัดแย้งที่ปรากฏอยู่นั้น มิอาจนำไปสู่ข้อตกลงอย่างสร้างสรรค์ระหว่างคู่กรณีโดย เฝ้ารอการไกล่เกลี่ยของสถาบันหรือองค์กรภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่ให้อำนาจในการไกล่เกลี่ย ข้อขัดแย้งได้ เนื่องจากความจริงที่ว่า แม้องค์กรและสถาบันเหล่านั้นจะทุ่มเทความพยายามอย่างมุ่งมั่นเพียงใด แต่ก็ยังไม่สามารถรองรับข้อขัดแย้งจำนวนมากที่สลับซับซ้อน และเร่งเร้าให้รวบรัดเข้าสู่ข้อยุติได้ด้วยข้อจำกัดหลายประการด้วยกัน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด ได้แก่ ความขัดแย้งเรื่องการดำเนินการของบ่อขยะราชาเทวะ จังหวัดสมุทรปราการ แม้ว่าศาลปกครองได้มีคำสั่งให้หยุดการดำเนินการทิ้งขยะดังกล่าวเพื่อหาทางออกที่ชัดเจนต่อไป แต่ยังไม่สามารถจะหาข้อยุติได้อย่างเหมาะสม
สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า เล็งเห็นว่า หนทางสำคัญในการเอื้ออำนวยให้เกิดการแบ่งเบาภาระของสถาบันและองค์กรเหล่านั้น คือ การส่งเสริมให้เกิดการเจรจาไกล่เกลี่ยความขัดแย้งโดยสันติวิธีก่อน ระหว่าง และหลังการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสถาบันและองค์กรที่มีอยู่ โดยการเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคคลที่สาม ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ย หากสามารถดำเนินการสร้าง “นักเจรจาไกล่เกลี่ย” ให้มีคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสม ก็จะส่งผลให้การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี ดำเนินการและหาข้อตกลงได้ภายในประชาคมระดับต่างๆ
การให้การศึกษาอบรม เป็นพันธกิจหนึ่งของสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า จึงพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรนักเจรจาไกล่เกลี่ย เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและทักษะแก่นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย เกี่ยวกับเทคนิคที่จำเป็นสำหรับการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยยึดหลัก “สันติวิธี” ในการจัดการความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรนักเจรจาไกล่เกลี่ย มีวัตถุประสงค์ที่จะให้นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะเชิงบูรณาการในการดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะโดยสันติวิธี สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลคาดหวังว่า นักศึกษาที่จบหลักสูตรนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ดังต่อไปนี้
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยสันติวิธี จนกระทั่งสามารถเชื่อมโยงแนวคิดที่จำเป็นสำหรับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยได้อย่างถูกต้อง
2.2 มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการเตรียมการ การดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยจนกระทั่งสามารถเลือกใช้เครื่องมือระดมความคิดตลอดจนเทคนิคการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนการเจรจาไกล่เกลี่ย ให้มุ่งไปสู่ทิศทางและข้อสรุปอันพึงปรารถนา
2.3 มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการจัดการกับอุปสรรคในการเจรจาไกล่เกลี่ย จนกระทั่งสามารถเลือกใช้แนวทางในการตอบสนองอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์


เนื้อหาหลักสูตร

รายละเอียดวิชาของหลักสูตร แบ่งออกเป็น 5 วิชา ดังนี้
1. ภาพรวมของกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยความขัดแย้งโดยสันติวิธี (18 ชั่วโมง)
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาไกล่เกลี่ย (18 ชั่วโมง)
3. การเตรียมตัวเพื่อการเจรจาไกล่เกลี่ย (18 ชั่วโมง)
4. การดำเนินกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ย (18 ชั่วโมง)
5. การจัดการกับบุคคลและสถานการณ์ที่ยากต่อการไกล่เกลี่ย (12 ชั่วโมง)


วิธีดำเนินการศึกษา - สถานที่

รูปแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วยการบรรยายแบบมีส่วนร่วม การอภิปรายระดมความ คิดเห็น การนำเสนอกลุ่มย่อยและเน้นฝึกปฏิบัติจริงโดยการแสดงบทบาทสมมติ โดยมุ่งที่จะให้ผู้เข้ารับการศึกษา เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมองและข้อมูลกับวิทยากร อย่างเชื่อมประสานกับเนื้อหาของแต่ละหัวข้อวิชา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้สูงสุด นอกจากนี้ ในทุกหัวข้อวิชา นักศึกษาต้องจัดทำกิจกรรมทางวิชาการ มีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติการเจรจาไกล่เกลี่ยอย่างทั่วถึง โดยถือเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่วิทยากรจะใช้สำหรับการวัดและประเมินผลด้วย

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษาในห้องเรียนประมาณไม่เกิน 5 เดือน เวลา 08.30-16.30 น. และฝึกเจรจาไกล่เกลี่ยอีก 3 เดือน โดยใช้เวลาสำหรับการเรียนรู้ทั้งสิ้น 138 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น
- การปฐมนิเทศ 18 ชั่วโมง
- การเรียนรู้ในชั้นเรียน 28 ครั้งๆ ละ 3 ชั่วโมง รวมเป็น 84 ชั่วโมง
- การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ พื้นที่ที่มีปัญหาความขัดแย้ง 18 ชั่วโมง
- นักศึกษาจะได้รับมอบหมายให้ทำงานกลุ่มนอกห้องเรียนหรือการทำงานร่วมในการเจรจา ไกล่เกลี่ยกรณีศึกษา
- การปัจฉิมนิเทศเพื่อนำเสนอรายงานวิชาการกลุ่ม 18 ชั่วโมง

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

ผู้สมัครเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรนักเจรจาไกล่เกลี่ย ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่ 1 ของสำนักสันติวิธีฯ และมีคุณสมบัติ ณ วันสมัคร ดังต่อไปนี้
3.1 ข้าราชการในระดับ 5 ขึ้นไป ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือ
3.2 เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐ หรือองค์การมหาชน หรือเป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ 5 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือ
3.3 นักการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น หรือ
3.4 นักวิชาการและสื่อสารมวลชน หรือ
3.5 เป็นผู้นำขององค์กรพัฒนาเอกชน หรือผู้นำชุมชน หรือ
3.6 เป็นผู้นำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
3.7 เป็นผู้บริหารขององค์กรภาคเอกชนที่ดำเนินโครงการอันเป็นผลมาจากนโยบายสาธารณะหรือ
3.8 เป็นบุคคลซึ่งกรรมการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้าเชิญให้เข้ามาศึกษา เพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขความขัดแย้ง และ
3.9 บุคคลข้างต้น ต้องเคยมีประสบการณ์ในการเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการความขัดแย้งของสถาบันที่สำนักสันติวิธีฯ ซึ่งกรรมการคัดเลือกของสำนักสันติวิธีฯ เห็นว่ามีความเหมาะสม
3.10 เคยมีประสบการณ์ในการเจรจาไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง ซึ่งกรรมการคัดเลือกของสำนักสันติวิธีฯ เห็นว่ามีความเหมาะสม

หมายเหตุ : การคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษา ถือเป็นเอกสิทธิ์ของสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา

จำนวนนักศึกษา รุ่นละไม่เกิน 30 คน

เกณฑ์การจบการศึกษา

ผู้เข้ารับการศึกษาที่จะได้รับประกาศนียบัตรนักเจรจาไกล่เกลี่ย ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. มีเวลาเข้าเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของเวลาเรียนทั้งหมด
2. ได้รับการประเมิน “ผ่าน” ในทุกหัวข้อวิชาของหลักสูตร
3. ผ่านการประเมินผลขั้นสุดท้ายอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
3.1 เสนอเอกสารส่วนบุคคล (Portfolio) หรือ
3.2 สอบปากเปล่า
3.3 การฝึกเจรจาไกล่เกลี่ยภายใต้สถานการณ์ที่กำหนดให้
3.4 การปฏิบัติการเจรจาไกล่เกลี่ยภาคสนาม ตามที่ศูนย์สันติวิธีฯ กำหนดให้
ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการศึกษา ต้องแสดงความสามารถให้เห็นว่า ได้เรียนรู้อะไรจากการศึกษาตามหลักสูตร
4. ไม่ดำเนินการใดๆ อันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของสถาบันพระปกเกล้า


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมในการศึกษาตลอดหลักสูตร 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) รวมค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเอกสารและค่าเดินทาง อาหาร ที่พัก และสถานที่ดูงานในการศึกษาดูงาน (ในประเทศ) หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของรัฐสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้


หลักฐานการสมัคร

- สำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประชาชน
- สำเนาวุฒิการศึกษา
- รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)


ติดต่อสอบถาม

**ผู้สนใจสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมกรุณาส่งแบบฟอร์มใบสมัคร ไปที่
สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
เลขที่ 47/101 หมู่ 4 อาคารศูนย์สัมมนา ชั้น 5
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ถ.ติวานนท์
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2527-7830 – 9 ต่อ 2408, 2402, 2407
โทรสาร 0-2527-7819

 

Create Date : 28 สิงหาคม 2552
0 comments
Last Update : 28 สิงหาคม 2552 20:53:25 น.
Counter : 250 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


ปขส.6-kpi
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
สวัสดีค่ะ blog นี้ เป็นบล๊อคของ นักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรขั้นพื้นฐาน การจัดการความขัดแย้งด้านนโยบายสาธาณะ โดยสันติวิธี รุ่นที่ 6 (ปขส.6) ของสถาบันพระปกเกล้า ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมกันน่ะค่ะ

Friends' blogs
[Add ปขส.6-kpi's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.