space
space
space
 
กันยายน 2559
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
space
space
15 กันยายน 2559
space
space
space

[[เอามาฝากค่ะ]] #เทคนิคการทำข้อสอบ และหลักสูตรที่ใช้สอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา (สอศ.)


คำแนะนำในการสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ.

ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ รอบทั่วไป และกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษการสอบครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ นี้ผู้มีสิทธิ์สอบจะต้องเป็นพนักงานราชการ  ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว  ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริการ ที่เคยปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษา มาไม่น้อยกว่า  3  ปี   

สำหรับการสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไปและกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ  จะแตกต่างกันตรงที่หลักสูตรในการสอบ โดยภาค ก.ในรอบทั่วไปจะมีวิชาความสามารถทั่วไป  ส่วนกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ  ในภาค ก. จะไม่มีการสอบความสามารถทั่วไป

เทคนิคในการทำข้อสอบ  

สำหรับใครที่ต้องการสอบครูผู้ช่วย จะต้องฝึกทำโจทย์วิชาเอกให้เยอะๆๆ เช่น ข้อสอบ O-net ข้อสอบสมาคม ข้อสอบสนามสอบต่างๆของนักเรียน  อ่านหนังสือให้มาก  เน้นอ่านตัวข้อสอบ และคำตอบ ชุดละหลายๆรอบ อ่านจนกระทั่ง อ่านโจทย์แล้วตอบได้โดยไม่ต้องดูตัวเลือก   หรือใครที่มีเวลามากพอให้อัดเสียงข้อสอบ+คำตอบ เอาไว้ฟังตอน ไปวิ่งออกกำลังกาย ซักผ้า ล้างจาน หลับไฟก่อนนอน ฯลฯ  

หลักสูตรที่ใช้สอบครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ  มีดังนี้คือ

ภาค ก. ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (100  คะแนน)  

ภาค    ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  (150  คะแนน)  

ภาค  ค  ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ  (50  คะแนน)   ประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์

ทั้งนี้ผู้เข้าสอบจะต้องสอบผ่านทั้ง ภาค  ก.  และ  ภาค  ข.  ก่อนจึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในภาค   ค.ต่อไป โดยเกณฑ์การสอบในแต่ละภาคจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60

หลักสูตรที่ใช้สอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไป  มีดังนี้คือ

ภาค ก. ความรอบรู้  ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (150  คะแนน)  

ภาค    ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  (150  คะแนน)  

ภาค  ค  ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ  (50  คะแนน)   ประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์

ทั้งนี้ผู้เข้าสอบจะต้องสอบผ่านทั้ง ภาค  ก.  และ  ภาค  ข.  ก่อนจึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในภาค   ค.ต่อไป  โดยเกณฑ์การสอบในแต่ละภาคจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60 เช่นกัน

**#หนังสือสอบแนวข้อสอบครูอาชีวศึกษา (สอศ.) ทุกวิชาเอก **

//www.ebooksheet.com/category/94

ติดตาม #รวมข่าวเปิดสอบงานราชการ ทุกหน่วยงานได้ที่
https://www.facebook.com/thaionline1

แนวข้อสอบ สอศ. วิชาเอกเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย

1 การจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
2 ความรู้ด้านการย้อมสี และตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ
3 ความรู้ด้านวิทยาการสิ่งทอ
4 เครื่องมือในการตัดเย็บเสื้อผ้า
5 ถาม – ตอบ ความรู้เรื่องผ้า
6 แนวข้อสอบวิชาเอกผ้าและเครื่องแต่งกาย
แนวข้อสอบ สอศ. เอกเทคโนโลยียางและพอลอเมอร์
1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพอลิเมอร์
2 ความรู้เรื่องชีววิทยาของยางและพลาสติก
3 ความรู้เรื่องพอลิเมอร์
4 เทคโนโลยียาง
5 สารพอลิเมอร์และการใช์ประโยชน
6 แนวข้อสอบเรื่องยางและพอลิเมอร์
[NEW] #หนังสือสอบครูอาชี

แนวข้อสอบ สอศ. คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
1 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
2 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
3 การใช้งาน Illustrator
4 ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิก
5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ออกแบบกราฟิก
6 พื้นฐานคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
7 หลักการออกแบบ
8 การถ่ายภาพ การถ่ายวีดีทัศน์ เครื่องมือ อุปกรณ์สมัยใหม่
9 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์กราฟิก
[NEW] #หนังสือสอบครูอาชี

แนวข้อสอบ สอศ. อุตสาหกรรมศิลป์
1 ความรู้เกี่ยวกับงานช่างพื้นฐาน
2 ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างเครื่องกล
3 ความรู้เรื่องเซรามิกส์
4 แนวข้อสอบความปลอดภัยในการปฎิบัติงานเบื้องต้น
5 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเชื่อม
6 แนวข้อสอบความถนัดทางช่าง
7 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค
8 แนวข้อสอบช่างกลโรงงาน
9 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือช่าง
10 แนวข้สอบวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์
[NEW] #หนังสือสอบครูอาชี

แนวข้อสอบ สอศ. เอกการโรงแรม
1 การจัดการโรงแรม
2 ความรู้ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
4 แนวข้อสอบ พรบ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒
5 แนวข้อสอบ พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑
6 แนวข้อสอบ พรบ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๑
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงแรม
8 แนวข้อสอวิชาการท่องเที่ยว
9 แนวข้อสอบการโรงแรม
[NEW] #หนังสือสอบครูอาชี

แนวข้อสอบเอกอิเล็กทรอนิกส์ สอศ.
1 ความรู้เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
2 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3 แนวข้อสอบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
4 อิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐาน
5 แนวข้อสอบระบบการสื่อสารข้อมูล
6 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
7 แนวข้อสอบความความรู้พื้นฐานด้าน IT
8 แนวข้อสอบความรู้ในงานอิเล็กทรอนิกส์ ชุด 1
9 แนวข้อสอบความรู้ในงานอิเล็กทรอนิกส์ ชุด 2
[NEW] #หนังสือสอบครูอาชี

แนวข้อสอบ สอศ. เอกสังคม
1 สรุปเนื้อหาวิชาสังคม
2 แนวข้อสอบประวัติศาสตร์
3 แนวข้อสอบพระพุทธศาสนา
4 แนวข้อสอบภูมิศาสตร์
5 แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์
6 แนวข้อสอบหน้าที่พลเมืองที่ดี
7 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
[NEW] #หนังสือสอบครูอาชี

แนวข้อสอบ สอศ. เอกอาหารและโภชนาการ
1.เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
2.เคมีอาหาร
3.การวิเคราะห์อาหารจุลชีววิทยาอาหาร
4 การประเมินภาวะโภชนาการ
5 ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร
7 ระบบคุณภาพอาหาร Quality System
8 แนวข้อสอบวิชาอาหารและโภชนาการ
9 การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร
10 การบริหารงานวิจัยและการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
11 คุณสมบัติและคุณภาพของอาหาร +แนวข้อสอบ
12 เทคโนโลยีอาหารและวิทยาศาสตร์การอาหาร
[NEW] #หนังสือสอบครูอาชี

แนวข้อสอบ สอศ. เอกสถาปัตยกรรม
1 การออกแบบสถาปัตยกรรม(ถาม-ตอบ)
2 โครงสร้างอาคาร (ถาม-ตอบ)
3 งานระบบภายในอาคาร (ถาม-ตอบ)
4 ถาม – ตอบ  โครงสร้างและคอนกรีต
5 แนวข้อสอบการควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง
6 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง (ถาม-ตอบ)
7 พระราชบัญญัติ สถาปนิก พ.ศ. 2543
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
10 จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
11 แนวข้อสอบการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
12 แนวข้อสอบงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม
[NEW] #หนังสือสอบครูอาชี

แนวข้อสอบ สอศ. เอกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
1 ความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำ
2 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมง
3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประมง
4 เตรียมสอบวิชาการประมงlสัตว์น้ำ
5 ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำ
6 ถาม-ตอบ บริหารจัดการประมงทะเล
7 แนวข้อสอบวิชาการประมง
[NEW] #หนังสือสอบครูอาชี

แนวข้อสอบ สอศ. เอกประชาสัมพันธ์
1 หลักการประชาสัมพันธ์
2 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
4 การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
6 แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1
7 แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2
[NEW] #หนังสือสอบครูอาชี

แนวข้อสอบ สอศ. เอกเทคโนโลยีภูมิทัศน์
1 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 แนวข้อสอบความเข้าใจในการถ่ายภาพเบื้องต้น
4 ความรู้เกี่ยวกับหลักการถ่ายภาพ
5 การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
6 ความรู้เรื่องการออกแบบ
7 การจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
8 ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
9 การถ่ายภาพ การถ่ายวีดีทัศน์ เครื่องมือ อุปกรณ์สมัยใหม่
10 แนวข้อสอบระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
[NEW] #หนังสือสอบครูอาชี

แนวข้อสอบ สอศ. เอกช่างเชื่อมโลหะ
1 ความรู้เกี่ยวกับโลหะวิทยา
2 ความรู้พื้นฐานด้านงานช่างเชื่อม
3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค
4 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
5 หลักการทำงานของเตาหล่อโลหะ
6 อันตรายจากไฟฟ้าและการป้องกัน
7 แนวข้อสอบความถนัดทางช่าง
8 แนวข้อสอบความปลอดภัยในการปฎิบัติงานเบื้องต้น
9 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเชื่อม
[NEW] #หนังสือสอบครูอาชี

แนวข้อสอบ สอศ. เอกช่างยนต์
1 หลักการทำงานของเครื่องยนต์
2 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น+ถาม-ตอบ
3 วิวัฒนาการของรถยนต์ (Car Evolution)
4 ความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
5 เครื่องยนต์เล็กและหลักการทำงาน
6 ความรู้ทางช่างยนต์การใช้ก๊าซ LPG และ NGV
7 แนวข้อสอบความรู้ด้านเครื่องยนต์
8 แนวข้อสอบช่างยนต์
[NEW] #หนังสือสอบครูอาชี

แนวข้อสอบ สอศ. เอกดนตรีไทย
1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีไทย
2 นาฏศิลป์และดนตรีไทย
3 ถาม-ตอบ ดนตรีไทย
4 แนวข้อสอบเรื่องดนตรีศึกษา
5 แนวข้อสอบวิชาดนตรี  ชุด 1
6 แนวข้อสอบวิชาดนตรี  ชุด 2
7 แนวข้อสอบวิชาดนตรีและการขับร้อง
8 ความรู้เรื่องเครื่องดนตรีไทย วงดนตรีไทย
9 องค์ความรู้เกี่ยวกับชนิดของเครื่องดนตรีไทย
10 การเตรียมตัวสอบ ภาค ค.
[NEW] #หนังสือสอบครูอาชี

แนวข้อสอบ สอศ. เอกช่างกลโรงงานและการผลิต
1 การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล
2 ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างเครื่องกล
3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค
4 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
6 แนวข้อสอบช่างเครื่องกล
7 แนวข้อสอบช่างกลโรงงาน
8 แนวข้อสอบเทคนิคการผลิต
9 การวางแผนและควบคุมการผลิต Production Planing
[NEW] #หนังสือสอบครูอาชี

แนวข้อสอบ สอศ. เอกช่างก่อสร้าง
1 การเตรียมงานก่อสร้าง
2 ความรู้เกี่ยวกับงานช่างพื้นฐาน
3 โครงสร้างและคอนกรีต
4 แนวข้อสอบการควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง
5 แนวข้อสอบความรู้เรื่องงานก่อสร้าง
6 แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพก่อสร้าง
7 แนวข้อสอบคอนกรีตและโครงสร้าง
8 แนวข้อสอบความรู้ทางด้านช่าง
9 แนวข้อสอบความรู้ทางด้านช่าง
[NEW] #หนังสือสอบครูอาชี

แนวข้อสอบ สอศ. เอกช่างกลโรงงาน
1 การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล
2 ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างเครื่องกล
3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค
4 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
6 แนวข้อสอบช่างเครื่องกล
7 แนวข้อสอบความถนัดทางช่าง
8 แนวข้อสอบวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงสาขางานเครื่องมือกล_ชุดที่1
9 แนวข้อสอบวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงสาขางานเครื่องมือกล_ชุดที่2
[NEW] #หนังสือสอบครูอาชี

แนวข้อสอบ สอศ. เอกการจัดการโลจิสติกส์
1 แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7 การจัดคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง
8 การจัดระบบและรูปแบบการขนส่ง
9 ความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์ (ถาม – ตอบ)
10 ความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์
11 ความรู้เรื่องการขนส่งทางอากาศ  (ถาม-ตอบ)
12 แนวข้อสอบความรุ้เกี่ยวกับโลจิสติกส์ อัตนัย
13 โลจิสติกส์กับอาเซียน
14 วิธีการขนส่ง Transportation Modes
[NEW] #หนังสือสอบครูอาชี

แนวข้อสอบ สอศ. เอกการจัดการทั่วไป
1 การจัดการตามหลักการจัดการทั่วไป
2 การบริหารจัดการองค์กร
3 ความรู้เรื่องการควบคุมภายใน
4 ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
5 ความรู้เรื่องการบริหารงานจัดการทั่วไป การจัดทำแผนงาน
6 ความรู้เรื่องการบริหารสำนักงานสมัยใหม่
7 ความรู้เรื่องการร่างหนังสือราชการ
8 สรุปกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
10 แนวข้อสอบด้านการบริหารงานการจัดการทั่วไป
[NEW] #หนังสือสอบครูอาชี

แนวข้อสอบ สอศ. เอกการจัดการทั่วไปและทรัพยากรมนุษย์
1 การจัดการตามหลักการจัดการทั่วไป
2 การบริหารจัดการองค์กร
3 ความรู้เรื่องการควบคุมภายใน
4 ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
5 ความรู้เรื่องการบริหารงานจัดการทั่วไป การจัดทำแผนงาน
6 การบริหารทรัพยากรบุคคล
7 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์
8 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
9 การประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
10 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 1
11 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 2
[NEW] #หนังสือสอบครูอาชี

แนวข้อสอบ สอศ. เอกการถ่ายภาพมัลติมีเดีย
1 แนวข้อสอบความเข้าใจในการถ่ายภาพเบื้องต้น
2 นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาและอาชีวศึกษา
3 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
4 การถ่ายภาพ การถ่ายวีดีทัศน์ เครื่องมือ อุปกรณ์สมัยใหม่
5 การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์
6 การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
7 ความหมายและความสำคัญของสื่อสิ่งพิมพ์
8 แนวข้อสอบความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์
[NEW] #หนังสือสอบครูอาชี

แนวข้อสอบ สอศ. เอกช่างไฟฟ้า
1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
2 ความรู้พื้นฐานเรื่องมอเตอร์ไฟฟ้า  Electrical motor
3 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า Instruments and Measurements
4 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
5 ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า electrical Circuit
6 ระบบป้องกันเบื้องต้น  Protection
7 หม้อแปลงไฟฟ้ (Transformer)
8 สรุปสูตรคำนวณทางไฟฟ้า
9 อุปกรณ์การออกแบบระบบไฟฟ้า
10 แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า ชุด 1
11 แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า ชุด 2
[NEW] #หนังสือสอบครูอาชี

แนวข้อสอบ สอศ. เอกเทคนิคคอมพิวเตอร์  
1 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
2 คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3 จริยธรรม และ พรบ.คอมพิวเตอร์
4 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
5 แนวข้อสอบเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
6 แนวข้อสอบเรื่องซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
7 แนวข้อสอบเรื่องฮาร์ดแวร์
8 แนวข้อสอบวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
9 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์  ชุด 1
10 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์  ชุด 2
11 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์  ชุด 3
12 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์  ชุด 4
13 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
14 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
[NEW] #หนังสือสอบครูอาชี

แนวข้อสอบ สอศ.เอกบัญชี
1 หลักการบัญชีเบื้องต้น
2 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547
5 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ
6 คำศัพท์ภาษาอังกฤษกี่ยวกับบัญชี
7 ความรู้เกี่ยวกับบัญชีต้นทุน
8 ความรู้เรื่องบัญชีบริหาร
9 แนวข้อสอบการจัดทำบัญชี
10 แนวข้อสอบเรื่องการเงิน
11 ตัวอย่างการจัดทำบัญชีเบื้องต้น
[NEW] #หนังสือสอบครูอาชี

สนใจ แนวข้อสอบราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ทุกหน่วยงาน
ติดต่อที่ โทร 083-0674168
LineID : 0830674168


** ข้อสอบมี 2 แบบ **
1. ไฟล์ PDF ชุดละ 399 บาท (ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ รวดเร็วทันใจ)
2. หนังสือ+mp3 ราคา 699 บาท (ส่งฟรี ems พร้อม mp3 บรรยายต่างๆ) 


สนใจชำระค่าสินค้าและบริการ แล้วแจ้งได้เลยครับ
ธนาคารกสิกรไทย 
748-266-1860 
ออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลพระราม3  
ชื่อบัญชี พิสิทธิ์ชัย
Create Date : 15 กันยายน 2559
Last Update : 15 กันยายน 2559 14:22:40 น. 0 comments
Counter : 527 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 
space

สมาชิกหมายเลข 1687499
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


space
space
[Add สมาชิกหมายเลข 1687499's blog to your web]
space
space
space
space
space