Group Blog
 
 
พฤษภาคม 2559
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
20 พฤษภาคม 2559
 
All Blogs
 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาการโฆษณา จัดงานนาเสนอแผนงานสื่อสารการตลาด Advertising Work

ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาการโฆษณา จัดงานนาเสนอแผนงานสื่อสารการตลาด Advertising Workshop Showcase 2015: Adtastic 4
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงาน Advertising Workshop Showcase 2015 ณ ห้องเดอะแคมปัส โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.30 - 16.30 น. ซึ่งเป็นงานนาเสนอแผนงานสื่อสารการตลาดและการโฆษณา ของนักศึกษาจานวน 15 กลุ่ม (ประกอบด้วยนักศึกษาจานวน 157 คน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้นาความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดและการโฆษณา มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์การตลาดจริง ซึ่งการนาเสนองานในครั้งนี้ เป็นการจาลองรูปแบบการทางานในวงการโฆษณาในแบบ Pitching โดยมีเจ้าของตราสินค้า กรีนเดย์ จอลลี่แบร์ เจเล่ บิวตี้ และมิยาซากิ ร่วมด้วยทีมงานฝ่ายการตลาด และทีมงานฝ่ายตราสินค้า ให้เกียรติเป็นกรรมการตัดสินผลงานนักศึกษากลุ่มที่ดีที่สุด และมีตัวแทนจากบริษัทโฆษณาชื่อดังของประเทศไทย ร่วมรับฟังและให้คาแนะนางานของนักศึกษาด้วย ทั้งนี้กลุ่มที่ชนะจะได้รับประกาศนียบัตรจากเจ้าของตราสินค้าร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
งานในปีนี้ถูกนาเสนอภายใต้แนวคิด “Adtastic 4” โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจาก DNA ของภาควิชาการโฆษณา ได้แก่ การเป็นผู้ประกอบการ ความคิดสร้างสรรค์ และความคิดเชิงกลยุทธ์ หลอมรวมกับความโดดเด่นของผู้สนับสนุนงานทั้ง 4 ตราสินค้า ได้แก่ กรีนเดย์ จอลลี่แบร์ เจเล่ บิวตี้ และมิยาซากิ ก่อให้เกิดเป็น 4 ฮีโร่


(ภราดา บัญชา แสงหิรัญ อัคราธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (กลาง) ถ่ายภาพร่วมกับอาจารย์ภาควิชาการโฆษณา อาจารย์พิชญ์ณัฐ เนื่องจานงค์ อาจารย์ขวัญตา ศิริวัจนางกูร อาจารย์ปรีชญา แม้นมินทร์ อาจารย์จุฬามณี จันทรวรรณดี (หัวหน้าภาควิชาการโฆษณา) อาจารย์ปาริ
ชาติ วงศ์วีระนนท์ชัย อาจารย์ดวงพร สุพันธุ์วณิช อาจารย์อาภาศรี โสธรวิทย์ (บน-จากซ้ายไปขวา) อาจารย์พิสชา เหมวชิรวรากร อาจารย์ชุตินันท์ แก้วกาธร อาจารย์จริยา หวู อาจารย์อมฤตา รัตนภานพ และอาจารย์ณัทภัฏ ปั้นจาด (ล่าง-จากซ้ายไปขวา) )(คุณจิดาภา รัศมินทราทิพย์ ผู้บริหารฝ่ายการตลาด จากบริษัท พงษ์จิตต์ จากัด คุณสิงหา สารประดิษฐ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด จากบริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จากัด ภราดา บัญชา แสงหิรัญ อัคราธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อาจารย์จุฬามณี จันทรวรรณดี หัวหน้าภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คุณชัยรัตน์ คงศุภมานนท์ รองประธานบริษัท กรีนเดย์ โกลบอล จากัด และคุณธีร์ ธีระโกเมน ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายสาขา จากบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ถ่ายภาพร่วมกัน ในงาน Advertising Workshop Showcase 2015)

โดยกลุ่มที่ชนะการประกวดแผนงานสื่อสารการตลาดและการโฆษณาสาหรับร้านอาหารญี่ปุ่นมิยาซากิ ได้แก่กลุ่ม “Kids” ภายใต้แนวคิด “Dishplay” กลุ่มที่ชนะการประกวดสาหรับขนมผักและผลไม้กรอบกรีนเดย์ ได้แก่กลุ่ม “หมูหมึกกุ้ง” ภายใต้แนวคิด “สิ่งดีๆเริ่มต้นด้วย กรีนเดย์” กลุ่มที่ชนะการประกวดสาหรับขนมเยลลี่ผสมน้าผลไม้จอลลี่แบร์ ได้แก่กลุ่ม “ม่วนอ๊กม่วนใจ๋” ภายใต้แนวคิด “สนุกทุกสี ซี้ปึ้กจอลลี่แบร์” และกลุ่มที่ชนะการประกวดสาหรับเครื่องดื่มผสมเยลลี่คาราจีแนนเพื่อสุขภาพเจเล่ บิวตี้ ได้แก่กลุ่ม “ฮัดชิ้ว” ภายใต้แนวคิด “'Guilt Free หวานได้ ไม่รู้สึกผิด”

 (อาจารย์จุฬามณี จันทรวรรณดี หัวหน้าภาควิชาการโฆษณา และนายชยุต ทองมงคลชัย ประธานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มอบช่อดอกไม้แก่ ภราดา บัญชา แสงหิรัญ อัคราธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)

ภราดา บัญชา แสงหิรัญ อัคราธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวว่า “การที่นักศึกษาจะเก่งด้านวิชาการนั้นเป็นเรื่องที่ดี แต่อาจไม่เพียงพอในการใช้ชีวิต สิ่งสาคัญคือเรื่องความสัมพันธ์กับผู้อื่น ทั้งกับลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และทุกๆคน เมื่อเราจบออกจากมหาวิทยาลัยไป แม้ว่าสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามกาลเวลา แต่หนึ่งสิ่งที่บราเดอร์อยากให้นักศึกษาทุกคนรักษาไว้ คือความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น”
อาจารย์จุฬามณี จันทรวรรณดี หัวหน้าภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวว่า “ปีนี้เราจัดงานในแนวคิด “Adtastic 4” ซึ่งมาจากการหลอมรวมกันของ DNA ของภาควิชาการโฆษณา และความโดดเด่นของผู้สนับสนุนหลักทั้ง 4 ตราสินค้า ในปีนี้ได้เห็นเด็กๆทุกคนทางานด้วยความตั้งใจ ได้รับฟังความคิดเห็นจากบริษัทผู้สนับสนุนงาน รวมถึงจากคนทางานในวงการโฆษณาจริงๆ ซึ่งเด็กๆสามารถนาไปปรับใช้ได้จริงในอนาคต อีกทั้งการที่เด็กได้นาเสนองานในรูปแบบเดียวกับการทางานจริง ถือเป็นประสบการณ์ที่ดี ที่จะก้าวไปสู่การเป็นคนรุ่นใหม่ของวงการโฆษณาค่ะ”
นายชยุต ทองมงคลชัย ประธานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาการโฆษณา กล่าวว่า “การทางานเวิร์คช็อป เป็นการจาลองสถานการณ์จริงของการทางานในวงการโฆษณา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์จริงที่จะต้องเจอในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เห็นถึงประสิทธิภาพของนักศึกษาภาควิชาการโฆษณา”
นายชยุต กล่าวต่ออีกว่า “ตลอดระยะเวลา 1 ปี ในการทางานเวิร์คช็อป ถือเป็นช่วงที่มีค่าที่สุดในชีวิตการเป็นนักศึกษาของผม ผมได้รับมิตรภาพมากมาย ทั้งจากเพื่อน และคณาจารย์ที่เปรียบเสมือน พ่อ แม่ และพี่ ของพวกเราทุกคน การทางานนี้ สอนให้ผมรู้จักการทางานจริงในวงการโฆษณา รู้จักการแบ่งเวลา และยังได้เรียนรู้การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบอีกด้วย


(คุณกิตติยา วรรณสุรีย์ ผู้อานวยการกลุ่มธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น จากบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) มอบประกาศนียบัตรให้แก่กลุ่ม Kids)

นางสาวฐิติพร หรรษาสิริ ตัวแทนจากกลุ่ม “Kids” ผู้ชนะการประกวดแผนงานสื่อสารการตลาดและการโฆษณาสาหรับร้านอาหารญี่ปุ่น มิยาซากิ กล่าวถึงที่มาของแนวคิดว่า “กลุ่มเราเริ่มจากการศึกษากลุ่มเป้าหมายโดยใช้การทาวิจัยกับกลุ่มครอบครัว และกลุ่มพนักงานออฟฟิศ เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงปัจจัยในการเลือกร้านอาหาร และสื่อที่กลุ่มเป้าหมายใช้จริง จากการวิจัย เราพบว่ากลุ่มเป้าหมายต้องการความบันเทิงในชีวิตประจาวัน อีกทั้งยังเห็นว่าการทานอาหารมื้อต่างๆนั้น เป็นการพักผ่อน และเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่ง จึงก่อให้เกิดแนวคิดที่เรียกว่า “Dishplay” ขึ้น ซึ่งแนวคิดนี้มาจากการผสมผสานระหว่างอาหารจากร้านมิยาซากิ และความบันเทิงจากข้อมูลในเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมายเข้าด้วยกัน เป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าโดยการกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส จากผลการวิจัยที่ว่า อาหารประเภทเทปปันยากินั้น สามารถกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้ตลอดมื้ออาหาร ผ่านการปรุงอาหารสดๆจากพ่อครัว ซึ่งเป็นจุดเด่นที่อาหารประเภทอื่นทาไม่ได้ โดยเราใช้จุดเด่นดังกล่าวเป็นกลยุทธ์ในการขายผ่านทางสื่อดั้งเดิม สื่อออนไลน์ และสื่อภายในร้าน โดยใช้สโลแกนว่า “มิยาซากิ มื้อสนุกที่สัมผัสได้” เพื่อให้ลูกค้าได้อิ่มอร่อยกับอาหารชั้นเลิศ และสนุกไปกับพ่อครัวของร้านมิยาซากิ”
นางสาวฐิติพร กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลว่า “รู้สึกตื่นเต้น และหายเหนื่อยอย่างบอกไม่ถูก พวกเราทางานกันหนักมากค่ะ ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา พวกเราทุ่มเทอย่างไม่ได้พักกันเลย เป็นประสบการณ์ที่สอนอะไรหลายๆอย่างให้กับพวกเราอย่างมาก ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่คอยดูแล ให้คาแนะนา และช่วยเหลือมาตลอด ถ้าไม่มีอาจารย์ทุกท่าน พวกเราก็ไม่มีวันนี้จริงๆค่ะ นอกจากนี้ต้องขอขอบคุณทางมิยาซากิ ที่ได้มอบโอกาสดีๆให้นักศึกษาอย่างพวกเราได้ทางานจริงด้วยค่ะ”

(คุณชัยรัตน์ คงศุภมานนท์ รองประธานบริษัท กรีนเดย์ โกลบอล จากัด มอบประกาศนียบัตรให้แก่กลุ่ม หมูหมึกกุ้ง)

นางสาวอภิณห์พร นันทโพธิ์เดชน์ ตัวแทนจากกลุ่ม “หมูหมึกกุ้ง” ผู้ชนะการประกวดแผนงานสื่อสารการตลาดและการโฆษณาสาหรับขนมผักและผลไม้กรอบ กรีนเดย์ กล่าวถึงที่มาของแนวคิดว่า “เราเริ่มทางานจากการทาวิจัยพฤติกรรมการซื้อสินค้า การใช้สื่อของกลุ่มเป้าหมาย และปัญหาที่แท้จริงของกรีนเดย์ จากการวิจัยเราพบว่า คนทั่วไปยังไม่ค่อยรู้จักตรา
สินค้ากรีนเดย์ในวงกว้างมากนัก เนื่องจากช่องทางสื่อสารของกรีนเดย์มีน้อยเมื่อเทียบกับคู่แข่ง และผู้คนทั่วไปไม่ทราบว่าตราสินค้ากรีนเดย์คืออะไร เราจึงหาวิธีที่จะทาให้คนรู้จักตราสินค้ากรีนเดย์มากขึ้น และหาวิธีเพิ่มยอดขาย จึงก่อให้เกิดเป็นแนวคิดว่า “สิ่งดีๆเริ่มต้นด้วย กรีนเดย์” เพื่อสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายว่า กรีนเดย์เป็นตราสินค้าที่สร้างสิ่งดีๆให้กับพวกเขา และเป็นตัวแปรในการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองอีกด้วย โดยกลุ่มเราแบ่งกลยุทธ์ทางการตลาดออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ รอยยิ้มเริ่มต้นด้วยกรีนเดย์ สุมภาพดีๆเริ่มต้นด้วยกรีนเดย์ และช่วงเวลาดีๆเริ่มต้นด้วยกรีนเดย์ เราใช้เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจาวันของกลุ่มเป้าหมายเป็นเนื้อหาในการเล่าเรื่อง และช่วงเวลาแห่งความสุขที่จะเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มเป้าหมายได้ทานสินค้ากรีนเดย์ ซึ่งเราจะใช้สื่อดิจิตอลเป็นสื่อหลักในการสื่อสารแคมเปญ”
นางสาวอภิณห์พร กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลว่า “รู้สึกดีใจที่ได้มากเป็นส่วนหนึ่งของ Advertising Workshop 2015 การทางานในครั้งนี้ ทาให้พวกเราได้รับความรู้ เรียนรู้การทางานเป็นทีม การคิดอย่างเป็นระบบ และได้มีประสบการณ์ในการทางานจริงที่จะต้องเจอเมื่อทางานในวงการโฆษณา พวกเรารู้สึกภูมิใจมากที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะในการประกวดครั้งนี้ พวกเราทางานหนัก และทุ่มเทกับเวิร์คช็อปในครั้งนี้มาก อย่างไรก็ตาม พวกเราขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน และทางตราสินค้ากรีนเดย์มากๆค่ะ สาหรับโอกาสดีๆที่ทุกท่านมอบให้กลุ่มเรา”(คุณพลากร เชาวน์ประดิษฐ์ ผู้อานวยการฝ่ายปฎิบัติการ จากบริษัท พงษ์จิตต์ จากัด มอบประกาศนียบัตรให้แก่กลุ่ม ม่วนอ๊กม่วนใจ๋)

นางสาวยิ่งยศพันธุ์ ลาพุทธา ตัวแทนจากกลุ่ม “ม่วนอ๊กม่วนใจ๋” ผู้ชนะการประกวดแผนงานสื่อสารการตลาดและการโฆษณาสาหรับขนมเยลลี่ผสมน้าผลไม้ จอลลี่แบร์ กล่าวถึงที่มาของแนวคิดว่า “จากผลการวิจัย ทาให้เราเข้าใจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และปัญหาต่างๆของตราสินค้า อันได้แก่ กลุ่มเป้าหมายมองว่าตราสินค้าดูเก่า ไม่สดใส ทาให้ภาพลักษณ์ของตราสินค้าดูไม่ทันสมัย และไม่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เราจึงต้องทาให้ตราสินค้ากลับมาดูมีชีวิตชีวาอีกครั้ง ในขณะที่ยังคงความเป็นจอลลี่แบร์ไว้ และสร้างเรื่องราวของตราสินค้าขึ้นมา เพื่อให้ตัวตนของตราสินค้ามีความชัดเจนมากขึ้น และให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมกับตราสินค้า ทาให้เกิดเป็นแนวคิดว่า “สนุกทุกสี ซี้ปึ้กจอลลี่แบร์” โดยใช้สื่อหลายช่องทางในการสื่อสารแคมเปญสู่กลุ่มลูกค้า เช่น โทรทัศน์ วิทยุ เกมออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อเคลื่อนที่”

นางสาวยิ่งยศพันธุ์ กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลว่า “พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติ และภูมิใจมาก เพราะพวกเราทุ่มเททั้งแรงกาย และแรงใจ ต่อการทาเวิร์คช็อปเป็นอย่างมาก การทาเวิร์คช็อปครั้งนี้ ทาให้พวกเราได้เรียนรู้การทางานเป็นกลุ่ม การคิดแนวคิดต่างๆ และยังทาให้เรามีความรับผิดชอบมากขึ้น สิ่งที่สาคัญและมีค่าที่สุดในการทางานครั้งนี้ ไม่ใช่รางวัล หรือเกียรติบัตรใดๆ แต่เป็นมิตรภาพที่เราได้รับจากกลุ่มม่วนอ๊กม่วนใจ๋ค่ะ”(คุณสิงหา สารประดิษฐ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด จากบริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จากัด มอบประกาศนียบัตรให้แก่กลุ่ม ฮัดชิ้ว)

นายหัสดินท์ คุณูปการ ตัวแทนจากกลุ่ม “ฮัดชิ้ว” ผู้ชนะการประกวดแผนงานสื่อสารการตลาดและการโฆษณาสาหรับเครื่องดื่มผสมเยลลี่คาราจีแนนเพื่อสุขภาพ เจเล่ บิวตี้ กล่าวถึงที่มาของแนวคิดว่า “แนวคิดหลักของกลุ่มเราคือ “Guilt Free หวานได้ ไม่รู้สึกผิด” ซึ่งเป็นแนวคิดในการทาการสื่อสารการตลาดไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้หญิงโดยตรง โดยแนวคิดดังกล่าวมาจากผลการวิจัยที่พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความกังวลเกี่ยวกับปริมาณน้าตาลของรสชาติหวานในตัวผลิตภัณฑ์ อีกทั้งการศึกษาข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมายพบว่า การรับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่มที่มีรสหวานโดยไม่ได้ตั้งใจ มักจะทาให้เกิดความรู้สึกผิดต่อตัวเองในภายหลัง แคมเปญของเราจึงต้องการจะสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายว่า เครื่องดื่มเจเล่ บิวตี้ เป็นเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้าตาลน้อยกว่าของหวานชนิดอื่นหลายเท่า และสามารถทานได้โดยปราศจากความรู้สึกผิด การสื่อสารแคมเปญเรา มุ่งเน้นไปที่การให้ข้อมูลจริงแก่กลุ่มเป้าหมาย มีการเปรียบเทียบปริมาณน้าตาลของสินค้ากับของหวานชนิดอื่น โดยสื่อหลักที่ใช้ในการสื่อสารแคมเปญ คือ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ และการจัดอีเว้นท์”
นายหัสดินท์ กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลว่า “พวกเราได้เรียนรู้วิธีการนาทฤษฎีมาปรับใช้ในชีวิตจริง พวกเราได้รับประสบการณ์ในการทางานร่วมกับผู้อื่น การทางานอย่างเป็นระบบ และการแยกชีวิตส่วนตัวกับงาน นอกจากนี้ พวกเรายังได้มิตรภาพที่ได้มาจากการเสียสละ การเข้าใจผู้อื่น และการทางานครั้งนี้ยังสอนให้เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขอีกด้วย การได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะในครั้งนี้ ถือเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ พวกเรารู้สึกหายเหนื่อย ปลื้มปิติ ภาคภูมิใจ และเป็นสัญญาณที่ดีในการเริ่มต้นชีวิตการทางาน”

นายหัสดินท์ คุณูปการ ตัวแทนจากกลุ่ม “ฮัดชิ้ว” ผู้ชนะการประกวดแผนงานสื่อสารการตลาดและการโฆษณาสาหรับเครื่องดื่มผสมเยลลี่คาราจีแนนเพื่อสุขภาพ เจเล่ บิวตี้ กล่าวถึงที่มาของแนวคิดว่า “แนวคิดหลักของกลุ่มเราคือ “Guilt Free หวานได้ ไม่รู้สึกผิด” ซึ่งเป็นแนวคิดในการทาการสื่อสารการตลาดไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้หญิงโดยตรง โดยแนวคิดดังกล่าวมาจากผลการวิจัยที่พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความกังวลเกี่ยวกับปริมาณน้าตาลของรสชาติหวานในตัวผลิตภัณฑ์ อีกทั้งการศึกษาข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมายพบว่า การรับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่มที่มีรสหวานโดยไม่ได้ตั้งใจ มักจะทาให้เกิดความรู้สึกผิดต่อตัวเองในภายหลัง แคมเปญของเราจึงต้องการจะสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายว่า เครื่องดื่มเจเล่ บิวตี้ เป็นเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้าตาลน้อยกว่าของหวานชนิดอื่นหลายเท่า และสามารถทานได้โดยปราศจากความรู้สึกผิด การสื่อสารแคมเปญเรา มุ่งเน้นไปที่การให้ข้อมูลจริงแก่กลุ่มเป้าหมาย มีการเปรียบเทียบปริมาณน้าตาลของสินค้ากับของหวานชนิดอื่น โดยสื่อหลักที่ใช้ในการสื่อสารแคมเปญ คือ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ และการจัดอีเว้นท์”
นายหัสดินท์ กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลว่า “พวกเราได้เรียนรู้วิธีการนาทฤษฎีมาปรับใช้ในชีวิตจริง พวกเราได้รับประสบการณ์ในการทางานร่วมกับผู้อื่น การทางานอย่างเป็นระบบ และการแยกชีวิตส่วนตัวกับงาน นอกจากนี้ พวกเรายังได้มิตรภาพที่ได้มาจากการเสียสละ การเข้าใจผู้อื่น และการทางานครั้งนี้ยังสอนให้เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขอีกด้วย การได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะในครั้งนี้ ถือเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ พวกเรารู้สึกหายเหนื่อย ปลื้มปิติ ภาคภูมิใจ และเป็นสัญญาณที่ดีในการเริ่มต้นชีวิตการทางาน”(ผู้สนับสนุนจากบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ถ่ายภาพร่วมกับอาจารย์พิสชา เหมวชิรวรากร (ซ้าย) 

คุณกิตติยา วรรณสุรีย์ ผู้อานวยการกลุ่มธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น จากบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนจากร้านอาหารญี่ปุ่นมิยาซากิ กล่าวว่า “บรรยากาศโดยรวม และการนาเสนองานของน้องๆ ถ้าคะแนนเต็ม 5 พี่ให้ 10 เลยค่ะ งานสนุกและมีกิมมิคมากๆ แปลกใหม่สมกับเป็นยุคดิจิตอลจริงๆ น้องๆทาได้ดีขึ้นทุกปีที่มา ทุกคนมีพื้นฐานของเด็กรุ่นใหม่ไฟแรง มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีมาก การทางานจริงในด้านการตลาด พี่ขอให้น้องๆนึกถึงจุดประสงค์หลักที่ต้องการสื่อสาร ว่าเราเป็นใคร ต้องการสื่อสารอะไร ทาแล้วได้ผลลัพธ์อย่างไร สุดท้ายแล้ว ในการทาการตลาดและการโฆษณา ต้องสร้างยอดขายได้ด้วยนะคะ”(ผู้สนับสนุนจากบริษัท กรีนเดย์ โกลบอล จากัด ถ่ายภาพร่วมกัน)
คุณชัยรัตน์ คงศุภมานนท์ รองประธานบริษัท กรีนเดย์ โกลบอล จากัด ผู้สนับสนุนจากขนมผักและผลไม้กรอบกรีนเดย์ กล่าวว่า “รู้สึกประทับใจในการนาเสนองาน และงานโดยรวมมากๆครับ ถ้าคะแนนเต็ม 5 พี่ให้ 5 เลยครับ ทุกกลุ่มทาการบ้านมาค่อนข้างดี และสามารถนาไปใช้จริงได้ งานดีไม่แพ้บริษัทโฆษณาจริงๆเลยครับ พี่ขอให้น้องๆอย่าลืมว่าการทางานในชีวิตจริง มีความยากกว่าในตอนนี้แน่นอน ต้องทางานหนัก คิดอย่างเป็นระบบ และมีการวางแผนที่ดี ขอให้น้องๆตั้งใจในการทางานจริง และเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นครับ”(ผู้สนับสนุนจากบริษัท พงษ์จิตต์ จากัด ถ่ายภาพร่วมกัน)
คุณพลากร เชาวน์ประดิษฐ์ ผู้อานวยการฝ่ายปฎิบัติการ จากบริษัท พงษ์จิตต์ จากัด ผู้สนับสนุนจากขนมเยลลี่ผสมน้าผลไม้จอลลี่แบร์ กล่าวว่า “ปีนี้มาเป็นครั้งที่ 2 แล้ว ประทับใจกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และภูมิใจในผลงานของน้องๆอย่างมากครับ งานมีความเป็นมืออาชีพมากๆ แนวคิดของน้องๆสามารถนามาใช้ได้จริง รู้สึกว่าการมาครั้งนี้คุ้มค่ามากๆครับ งานนี้ ถ้าเต็ม 5 พี่ให้ 5 คะแนนเลยครับ รู้สึกดีตั้งแต่เริ่มงานเลย เหมือนเป็น VIP ได้รับการต้อนรับจากน้องๆอย่างดีจริงๆครับ พี่ขอให้น้องๆพัฒนางานของตัวเองเรื่อยๆ แพ้หรือชนะไม่ใช่สิ่งสาคัญ เพราะทุกคนทางานได้ดีมากครับ”(ผู้สนับสนุนจากบริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จากัด ถ่ายภาพร่วมกัน)
คุณสิงหา สารประดิษฐ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด จากบริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จากัด ผู้สนับสนุนจากเครื่องดื่มผสมเยลลี่คาราจีแนนเพื่อสุขภาพเจเล่ บิวตี้ กล่าวว่า “ไม่คิดว่านักศึกษามหาวิทยาลัยจะทางานได้เป็นมืออาชีพแบบนี้ครับ ภาพรวมของงานนี้ ถ้าเอามาตรฐานการจัดงานอีเว้นท์จริงๆมาวัด เต็ม 5 ผมให้ 10 เลยครับ น้องๆจัดงานได้เป็นมืออาชีพมากตั้งแต่การต้อนรับ และไม่ว่าจะเดินไปไหนก็ไม่หลงทาง มีน้องๆคอยดูแลตลอดงาน การนาเสนองานแต่ละกลุ่มมีภาพรวมที่ดีมาก แต่ละกลุ่มมีเสน่ห์ที่ต่างกัน และมีความตั้งใจมากๆ อย่างไรขอให้น้องๆมีความตั้งใจในการทางานอย่างนี้ต่อไปครับ”(ตัวแทนจากบริษัท Ogilvy & Mather Advertising ถ่ายภาพร่วมกัน)
คุณชัญญา สุตเธียรกุล Senior Strategic Planner จากบริษัท Ogilvy & Mather Advertising กล่าวว่า “ในฐานะศิษย์เก่า พี่เองก็เคยผ่านจุดนี้มาก่อน เข้าใจดีว่าน้องๆต้องทางานกันหนักมาก กว่าจะทางานนี้ออกมาได้ พี่เชื่อว่าน้องๆทุกคน เมื่อจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยไป จะสามารถเป็นคนโฆษณาที่ดีได้ พี่หวังว่าน้องๆทุกคนจะนาเอาความรู้ที่ได้เรียนมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ว่าน้องๆจะทางานในวงการโฆษณาหรือไม่ก็ตามค่ะ”(คุณสขิลา บานเย็น จากบริษัท BBDO Bangkok และคุณภาธิดา อัครจินดานนท์ จากบริษัท Leo Burnett ถ่ายภาพร่วมกับ นางสาวพลอยพรรณ เลขะวัฒนะ และนายไธ ภัคพงษ์พันธุ์ชัย นักศึกษาจากภาควิชาการโฆษณา)
คุณสขิลา บานเย็น ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ จากบริษัท BBDO Bangkok กล่าวว่า “ปีนี้เป็นปีแรกที่พี่มางานนี้เลยค่ะ น้องๆเป็นมืออาชีพในการจัดงานมากๆ การจัดงานเป็นห้องนาเสนองานจริง ทาให้เราโฟกัสกับการนาเสนองานของน้องๆได้ดีมาก ซึ่งพี่เห็นถึงรายละเอียดเล็กๆที่น้องๆใส่ใจค่ะ โดยรวมในการนาเสนองานของน้องๆ ถ้าเต็ม 5 พี่ให้ 5 เลยค่ะ มองงานน้องในมุมเอเจนซี่อย่างเรา น้องๆทาออกมาได้ดีมาก”
คุณภาธิดา อัครจินดานนท์ Copywriter จากบริษัท Leo Burnett กล่าวว่า “การแยกห้องนาเสนองานเป็นแต่ละตราสินค้า ทาให้เราโฟกัสกับตราสินค้าที่เราสนใจได้ดีมากเป็นพิเศษเลยค่ะ เด็กๆรุ่นนี้เก่งมาก เป็นมืออาชีพมาก พี่เห็นถึงความพยายามของน้องทุกๆคนจริงๆ โดยรวมงาน ถ้าเต็ม 5 พี่ให้ 5 เลยค่ะ ตั้งแต่เข้างาน ทุกอย่างเป็นระเบียบ น้องๆดูแลแขกได้ดีมากค่ะ ปัจจุบันวงการโฆษณาของเราขาดคนเยอะมาก พี่เชื่อว่าน้องๆทุกคนมีความสามารถที่จะมาเป็นบุคลากรที่ดีได้ค่ะ”(คุณกัณฑ์พงษ์ พานทองประเสริฐ จากบริษัท Brand Union (ซ้าย) และคุณชาญวุฒิ ลือชัยสิทธิ์ จากบริษัท Mullen Lowe Thailand (ขวา) ถ่ายภาพร่วมกับอาจารย์ขวัญตา ศิริวัจนางกูร อาจารย์ประจาภาควิชาการโฆษณา (กลาง) )
คุณกัณฑ์พงษ์ พานทองประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Brand Union กล่าวว่า “เป็นงานที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาทุกคนมากๆครับ ที่ได้สัมผัสประสบการณ์จริงของการทางานในวงการโฆษณา งานของน้องๆมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นทุกปี ทั้งภาพรวมของงาน และการนาเสนองานของน้องๆ ถ้าเต็ม 5 พี่ให้ 5 เลยครับ น้องๆทุกคนมีทักษะที่ต่างกันไป การทางานในวงการโฆษณาเป็นที่สนุก หวังว่าจะได้เจอน้องๆเป็นคนในวงการโฆษณาในอนาคตครับ”

คุณชาญวุฒิ ลือชัยสิทธิ์ Executive Vice President จากบริษัท Mullen Lowe Thailand กล่าวว่า “ดูงานของน้องๆแล้วชื่นใจครับ มีความเป็นมืออาชีพสูงมาก น้องๆจะต้องเป็นบุคลากรที่ดีของวงการโฆษณาในได้แน่ๆ สาหรับน้องๆที่สนใจเข้ามาทางานในวงการโฆษณา คาเดียวเลยคือต้องมีใจ เพราะมันไม่มีอะไรยาก ไม่มีอะไรง่าย ทุกอย่างเกิดจากการเรียนรู้ พี่ดูผลงานน้องๆในวันนี้ ทาให้รู้ว่าน้องๆมีศักยภาพที่จะเข้าสู่วงการโฆษณาของเราได้เลยครับ”(คุณแพน จรุงธนาภิบาล จากบริษัท Group M Thailand ดร.ณัฐวีร์ มาวิจักขณ์ จากบริษัท Group M Thailand คุณกิตติพงษ์ วีระเตชะ จากบริษัท Y&R อาจารย์ขวัญตา ศิริวัจนางกูร อาจารย์ประจาภาควิชาการโฆษณา คุณกัณฑ์พงษ์ พานทองประเสริฐ จากบริษัท Brand Union คุณโบนิต้า วู จากบริษัท Brand Union และคุณจิรายุทธิ์ นิยมมาลัย จากบริษัท Brand Union (จากซ้ายไปขวา) )
คุณกิตติพงษ์ วีระเตชะ Chief Strategy & Innovation Officer จากบริษัท Y&R กล่าวว่า “ผมสัมผัสได้ถึงพลังของน้องรุ่นใหม่ๆ เห็นความตั้งใจในการทางานของน้องๆเวลานาเสนองาน สายตาเป็นประกาย ทาให้รู้สึกว่าวงการนิเทศฯยังมีหวัง ว่าจะได้เห็นน้องๆรุ่นใหม่ออกมาเติมเต็มสิ่งที่พี่ๆมืออาชีพได้คาดหวังไว้ สาหรับวันนี้ อย่าไปสนใจว่าจะถูกหรือผิด มันเป็นงานที่จะฝึกพวกเราให้เข้มแข็งขึ้น ลองผิดลองถูกไปเลยครับ การนาเสนองานในลักษณะนี้เป็นสิ่งที่ดีมากครับ มหาวิทยาลัยควรจัดทุกปี เพื่อให้น้องๆได้ฝึกการทางานจริงครับ”
ดร.ณัฐวีร์ มาวิจักขณ์ Head of Digital Strategy, Insight & Corporate Communications จากบริษัท mInteraction, GroupM Thailand กล่าวว่า “งาน Advertising Workshop Showcase เป็นเหมือนงานที่จะเชิดหน้าชูตาของพวกเรา เพราะเราจัดงานในลักษณะนี้เป็นที่เดียว ที่ไม่เหมือนกับที่อื่น โดยผมเองก็คาดหวังที่จะได้เห็นไอเดียใหม่ๆของนักศึกษา ว่าเราจะสามารถเตรียมพร้อมไปสู่การทางานจริงได้หรือไม่ เพราะการทาเวิร์คช็อปครั้งนี้ ถือเป็นการเตรียมพื้นฐานในการเผชิญโลกแห่งความจริงในวงการโฆษณาครับ”(คุณก้องพันธุ์ อุปถัมภ์รุ่งพงศ์ จากบริษัท Far East DDB ร่วมถ่ายภาพในงาน Advertising Workshop Showcase 2015)
คุณก้องพันธุ์ อุปถัมภ์รุ่งพงศ์ Executive Creative Director จากบริษัท Far East DDB กล่าวว่า “ภาพรวมของงาน เป็นมืออาชีพมากๆครับ ประทับใจและชื่นชอบมาก นักศึกษาทุ่มเทให้กับการนาเสนองานของตัวเองอย่างมากจนครูประหลาดใจ ภูมิใจ และดีใจ พวกคุณพร้อมที่จะเป็นมืออาชีพได้เลยครับ ครูขอฝากถึงน้องนักศึกษารุ่นใหม่ๆว่า การที่เรามาตั้งใจเรียนเอาช่วง ปี 4 อาจจะทาให้คุณสู้คนอื่นไม่ได้ ครูอยากให้พวกเราตั้งใจเรียน และเริ่มสร้างผลงานตั้งแต่ปีแรกเลยครับ”

 

Create Date : 20 พฤษภาคม 2559
0 comments
Last Update : 20 พฤษภาคม 2559 13:32:15 น.
Counter : 2730 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 


มะนาวจืด
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add มะนาวจืด's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.