ธันวาคม 2549
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
6 ธันวาคม 2549
 
 
พิธีพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อที่รักและเคารพ

พิธีพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อที่รักและเคารพ


~~~Tears~~~

If tears could build a stairway,
and memories were a lane,
I would walk right up to heaven
to bring you home again.
No farewell words were spoken
no time to say goodbye
you were gone before I knew it,
and only God knows why.
My heart still aches in sadness
and secret tears still flow,
what it meant to lose you,
no one will ever know.
ข้อแนะนำการปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชทานหีบเพลิง

ไปพระราชทานยังต่างจังหวัด

(ระยะทางห่างจากสำนักพระราชวังเกิน ๕๐ กิโลเมตร)

ตามระเบียบที่สำนักพระราชวังได้วางไว้ เมื่อกระทรวงเจ้าสังกัด ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเจ้าภาพ แล้วแต่กรณี ได้มีหนังสือแจ้งมายังสำนักพระราชวัง เพื่อขอพระราชทานเพลิงศพ หากศพนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับพระราชทานเพลิงศพ สำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้เจ้าภาพศพเพื่อทราบ จากนั้นเจ้าภาพศพ หรือเจ้าหน้าที่ของจังหวัดแล้วแต่กรณีให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปขอรับหีบเพลิงพระราชทานได้ที่ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง เมื่อได้รับหีบเพลิงพระราชทานไปแล้วต้องปฏิบัติตามลำดับขั้นตอน ดังนี้

๑. เชิญหีบเพลิงพระราชทานไปวางที่ศาลากลางจังหวัด อำเภอ หรือหน่ายงานราชการที่สังกัดในท้องที่ หรือที่บ้านเจ้าภาพแล้วแต่กรณี โดยตั้งไว้ในที่อันควร และควรมีพานรองรับหีบเพลิงพระราชทานนั้นด้วย

๒. เมื่อถึงกำหนดวันที่ขอพระราชทานเพลิงศพ ให้ทางจังหวัด อำเภอ หรือเจ้าภาพแล้วแต่กรณี จะต้องจัดเจ้าหน้าที่หรือญาติที่เป็นข้าราชการแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ เพื่อเชิญหีบเพลิงพระราชทานพร้อมด้วยพานรอง (หนึ่งหีบต่อหนึ่งคน) ไปยังเมรุที่จะประกอบพิธี และก่อนที่จะเชิญขึ้นไปตั้งบนเมรุนั้น ควรให้ศพขึ้นตั้งบนเมรุให้เรียบร้อยเสียก่อนแล้วจึงเชิญพานหีบเพลิงพระราชทานขึ้นไปตั้งไว้บนโต๊ะทางด้านศีรษะศพ (บนโต๊ะที่ตั้งหีบเพลิงพระราชทานนั้น จะต้องมีผ้าปูให้เรียบร้อยและ ห้ามมิ ให้นำสิ่งหนึ่งสิ่งใดวางร่วมอยู่ด้วยเป็นอันขาด) เมื่อเชิญพานหีบเพลิงพระราชทานวางเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ที่เชิญไปคำนับเคารพศพหนึ่งครั้ง แล้วจึงลงจากเมรุ

๓. ขณะที่เชิญพานหีบเพลิงพระราชทานไปนั้น เจ้าหน้าที่ผู้เชิญจะต้องระมัดระวังกิริยามารยาทโดยอยู่ในอาการสำรวม ไม่พูดคุยกับใคร และไม่ต้องทำความเคารพผู้ใด และไม่เชิญหีบเพลิงพระราชทานเดินตามหลังผู้หนึ่งผู้ใดเป็นอันขาด

๔. ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ เชิญหีบเพลิงพระราชทานเดินไปสู่เมรุนั้น ประชาชนที่มาร่วมงานควรนั่งอยู่ในความสงบโดยมิต้องยืนขึ้น ไม่ต้องทำความเคารพและไม่มีการบรรเลงเพลิงอย่างใดทั้งสิ้น เพราะยังไม่ถึงขั้นตอนของพิธีการ เจ้าหน้าที่ผู้เชิญก็มิใช่ผู้แทนพระองค์ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

๕. ผู้ที่ตั้งแถวรอรับการเชิญหีบเพลิงพระราชทานเดินไปสู่เมรุ ควรเป็นเจ้าภาพงานการแต่งกายควรแต่งเครื่องแบบไว้ทุกข์ตามประเพณีนิยม ในกรณีที่เป็นข้าราชการแต่งกายเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ ผู้ที่ไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ ทั้งประชาชน และข้าราชการ รวมทั้งพนักงานลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ควรแต่งกายเครื่องแบบไว้ทุกข์ตามประเพณีนิยม ในกรณีลูกหลานหรือญาติรวมทั้งผู้ที่เคารพนับถือผู้วายชนม์ ที่รับราชการจะแต่งกายเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ ก็จะเป็นเกียรติแก่ผู้วายชนม์ และยังนับว่าเป็นการถวายพระเกียรติ

๖. เมื่อถึงกำหนดเวลาพระราชทานเพลิง ให้เจ้าภาพเชิญแขกที่มาในงานที่อาวุโสสูงสุดในที่นั้นขึ้นเป็นประธานประกอบพิธีพระราชทานเพลิง (ผู้อาวุโสสูงสุดนั้น หมายถึง อาวุโสทั้งด้านคุณวุฒิและด้านวัยวุฒิ ทั้งนี้ หากมีพระราชวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปหรือราชสกุลที่มีเกียรติในราชการ ซึ่งผู้วายชนม์หรือทายาทอยู่ใต้บังคับบัญชาหรือเป็นผู้ที่เคารพนับ สมควรเชิญบุคคลนั้นเป็นประธาน)

๗. ในระยะเวลาก่อนเจ้าภาพเชิญผู้มีอาวุโสสูงสุด ขึ้นเป็นประธานประกอบพิธีพระราชทานเพลิงนั้น ให้เจ้าหน้าที่ผู้เชิญหีบเพลิงพระราชทานขึ้นไปรออยู่ ณ โต๊ะวางหีบเพลิงพระราชทานบนเมรุก่อน เมื่อผู้เป็นประธานทอดผ้าไตรบังสุกุล พระภิกษุได้ชักผ้าบังสุกุลแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้เชิญหีบเพลิงพระราชทานแก้ห่อหีบเพลิงพระราชทานออก จากนั้น ผู้เป็นประธานปฏิบัติตาม ขั้นตอน ต่อไปนี้

* เปิดฝาหีบเพลิงพระราชทาน

* หยิบเทียนชนวนในหีบเพลิงพระราชทาน มอบให้เจ้าหน้าที่ผู้เชิญถือไว้

* หยิบกลักไม้ขีดในหีบเพลิงพระราชทานจุดไปต่อเทียนชนวนที่เจ้าหน้าที่ผู้เชิญ ถือไว้ รอจนเทียนลุกไหม้ดีแล้ว

* ถวายบังคม (ไหว้) หนึ่งครั้ง ก่อนหยิบธูป ดอกไม้จันทน์ และเทียน พระราชทาน (จำนวน ๑ ชุด) ในหีบเพลิงพระราชทาน จุดไฟหลวงจากเทียน ชนวนแล้ววางไว้ใต้กลางฐานที่ตั้งศพจากนั้นก้าวถอยหลังหนึ่งก้าว คำนับ เคารพศพหนึ่งครั้งแล้วลงจากเมรุ เป็นอันเสร็จพิธีหมายเหตุ

๑. สำหรับศพที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานผ้าไตรทอดถวาย พระบังสุกุลด้วยนั้น ผู้เป็นประธานต้องถวายบังคม (ไหว้) ก่อนหยิบผ้าจาก เจ้าหน้าที่ผู้เชิญ แล้วทอดผ้าตามพิธีต่อไป

๒. ในกรณีที่เจ้าภาพประสงค์ให้มีการอ่าน หมายรับสั่ง เพื่อแสดงถึงการได้รับ พระราชทานเพลิงศพ (ในกรณีที่ได้รับหมายรับสั่ง ถ้ายังไม่ได้รับหมายรับสั่งที่ ไม่ต้องอ่าน) ประวัติผู้วายชนม์ เพื่อประกาศเกียรติคุณ และคำสำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณ ในงานพระราชทานเพลิงศพนั้น ให้อ่านเรียงลำดับตามที่กล่าวมา ทั้งนี้ หากจะอ่านเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ หรือไม่อ่านเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับความ ประสงค์และความสะดวกของเจ้าภาพเป็นสำคัญ ส่วนการลงท้ายคำอ่านสามารถ อ่านชื่อบุคคลผู้เป็นทายาททั้งหมด หรือจะออกชื่อแต่เจ้าภาพก็ย่อมกระทำได้กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง


Create Date : 06 ธันวาคม 2549
Last Update : 11 กันยายน 2550 21:52:17 น. 25 comments
Counter : 10809 Pageviews.

 
ขอให้ท่านไปสู่สุขติภพค่ะ


นัทขอโทษนะคะพี่โกมิที่ไม่มีโอกาสไปร่วมงาน ไปช่วยงานเลย


โดย: Picike วันที่: 6 ธันวาคม 2549 เวลา:1:58:27 น.  

 
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง


โดย: Hawaii_Havaii วันที่: 6 ธันวาคม 2549 เวลา:4:22:59 น.  

 
การเสียบุคคลอันเป็นที่รักมักจะนำความโศกเศร้ามาเยือนเรามากมาย

ขอให้จิตใจเข้มแข็ง ออมแรงไว้ต่อสู้วันต่อ ๆ ไป
ท่านคงมองดูเราอย่างห่วงใย ถ้าเราไร้เรี่ยวแรง

ยิ้มรับวันใหม่ เพื่อ บุคคลอันเป็นที่รัก


โดย: 1girlshow วันที่: 6 ธันวาคม 2549 เวลา:11:34:33 น.  

 
ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ
งานท่านจัดได้อย่างสมเกียรติเลยนะคะ


โดย: Bee1st วันที่: 6 ธันวาคม 2549 เวลา:11:56:02 น.  

 
ขอไว้อาลัยกับคุณพ่อของคุณ komi ด้วยนะคะ

ท่านไปสบายแล้วค่ะ

คุณ komi ก็เข้มแข็งไว้นะคะโดย: nuttiya วันที่: 6 ธันวาคม 2549 เวลา:12:42:02 น.  

 
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ เข็มแข็งเอาไว้นะคะ คุณkomi


โดย: bagarbu วันที่: 6 ธันวาคม 2549 เวลา:21:53:53 น.  

 
ขอแสดงความเสียใจด้วยคนค่ะ

เข้มแข็งและพร้อมจะเผชิญกับวันดีดีต่อไปข้างหน้านะคะ


โดย: melo วันที่: 7 ธันวาคม 2549 เวลา:17:15:22 น.  

 
ขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียคุณพ่อไปด้วยนะครับ พี่โคมิ

อ่าๆ ผมมาช้าไปหน่อยแฮะ แล้วพี่โคมิจะไปมีตติ้งหรือเปล่าครับ? ผมอดไปแล้วอย่างแน่นอน ฮือๆๆๆๆ อดเห็นบุคคลสำคัญของหว้ากอเลย

หวังว่าพี่สบายดีนะครับ รักษาสุขภาพด้วยนะคร้าบป๋มม


โดย: Due_n วันที่: 10 ธันวาคม 2549 เวลา:17:27:13 น.  

 
เอารูปมาฝากแล้วคร้าบบ อาจจะไม่ชัดนะครับ แบบว่า..กลับทำให้บล็อกพี่โหลดนาน ขออนุญาติลงในนี้นะคร้าบโดย: Due_n วันที่: 11 ธันวาคม 2549 เวลา:22:10:45 น.  

 


พี่โกมิขาหนูมาเยี่ยมค่ะ และขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะพี่โกมิ
คุณพ่อ ท่านตอนนี้คงสงบสุขอยู่ในที่ที่มองลงมาเมื่อไหร่ก็จะเห็นลูกๆของท่านเสมอค่ะ


โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 13 ธันวาคม 2549 เวลา:1:44:44 น.  

 
ขอแสดงความเสียใจกับคุณโกมิด้วยค่ะโดย: Invisible Angel วันที่: 14 ธันวาคม 2549 เวลา:23:13:27 น.  

 
ขอขอบคุณ เพื่อนๆและน้องๆที่มาเยี่ยม
และเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยค่ะ


โดย: komi_to วันที่: 15 ธันวาคม 2549 เวลา:17:33:02 น.  

 
แวะมาเยี่ยมครับพี่ komi ช่วงนี้ผมเองยุ่งมากมาย เหนื่อยกับช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตจริงๆ ครับ ไม่รู้จะไปทางไหนดีเลยฮะ แต่อย่างไรก็ต้องก้างต่อไปครับ

รักษาสุขภาพด้วยนะครับพี่


โดย: Due_n วันที่: 19 กันยายน 2550 เวลา:20:45:32 น.  

 
คุณพ่อเสียไปสองปีก่อนเหมือนกันค่ะ

มีงานพระราชทานเพลิงศพเหมือนกัน

เพราะว่า คุณพ่อทำงานรัฐวิสาหกิจ

ระยะทางไม่ได้ไกลมาก

อยู่ในกรุงเทพ แต่ก็ ค่อนข้างมีความยุ่งยากพอสมควร

เสียใจด้วยนะคะ

อาจจะนานแล้ว แต่คุณพ่อ ก็คงยังอยู่ในความทรงจำอยู่

วันนี้ เชอรี่เพิ่งจะเขียนบล็อกถึงคุณพ่อเหมือนกันค่ะโดย: เชอรี่ (JAN_CHERRY ) วันที่: 23 กันยายน 2550 เวลา:19:53:01 น.  

 
I am so sorry to hear this news ka. Only one sentense that I really like it and want to share with you

"The song is ended, but the melody lingers on"


โดย: jinjung วันที่: 10 พฤศจิกายน 2550 เวลา:6:28:38 น.  

 
แวะมาเยี่ยมพี่โคมิครับ หวังว่าพี่คงสบายดีเหมือนเคยนะครับ เดียวยังไงผมจะส่งหลังไมค์ไปอีกทีดีกว่า

มีความสุขมากๆ นะครับ


โดย: Due_n วันที่: 5 ธันวาคม 2550 เวลา:14:49:13 น.  

 
แวะมาเยี่ยมคุณโกมิ

ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมเยียน

สุขสันต์วันคริสต์มาสและวันปีใหม่นะคะ

All the very best.


โดย: PaMouth วันที่: 21 ธันวาคม 2550 เวลา:5:50:28 น.  

 
Merry Christmas 2008


โดย: bicycle_trend วันที่: 23 ธันวาคม 2550 เวลา:20:12:44 น.  

 

สวัสดีปีใหม่ค่ะ คุณkomi_to และครอบครัว

โดย: ไม้หอม (Maihom ) วันที่: 1 มกราคม 2551 เวลา:11:55:17 น.  

 
ขอแสดงความเสียใจและรวมไว้อาลัยค่ะ คุณKomi


โดย: marzo คนชอบเที่ยว (marzo ) วันที่: 15 มกราคม 2551 เวลา:1:57:28 น.  

 
พี่โกมิท่าทางจะไม่ได้เข้ามาบ้านนี้เลยนะคะนี่

พี่โกมิสบายดีนะคะ รักษาสุขภาพด้วยค่ะโดย: Sweety-around-the-world วันที่: 15 กันยายน 2551 เวลา:17:51:32 น.  

 
มาเยี่ยมพี่โกมิด้วยความคิดถึง ดีใจค่ะที่ได้คุยกับพี่อีกครั้ง

ย้ายโรงบาลไปไหนค่ะ แล้วที่เก่าล่ะ ที่เก่าก็ใหญ่มากๆแล้ว

งั้นช่วงนี้พี่โกมิคงเหนื่อยแย่ ดูแลสุขภาพนะคะ


โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 21 กันยายน 2551 เวลา:1:13:30 น.  

 

พี่โกมิหายไปนานคิดถึงจังค่ะ


Photobucket


โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 16 พฤศจิกายน 2551 เวลา:2:45:48 น.  

 
ค ิ ด ถ ึ ง ค ่ ะ


Photobucket
โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 27 พฤศจิกายน 2551 เวลา:0:45:40 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่โกมิ วันนี้ขอมาอวยพรช่วงเทศกาลทั้งx’mas และปีใหม่ล่วงหน้าค่ะ

ข อ ใ ห้ พี่โกมิ แ ล ะ ค ร อ บ ค รั ว และ ค น ที่ พี่โกมิ รั ก ทุ ก ๆ ค น

มีความสุขมากๆ คิดและทำได้ดั่งใจนะคะ
พร้อมทั้งมีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดไปด้วยค่ะ

Photobucket


โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 22 ธันวาคม 2551 เวลา:19:38:24 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 
 

komi_to
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
[Add komi_to's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com
pantip.com pantipmarket.com pantown.com