Group Blog
กรกฏาคม 2558

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
สารบัญ Link ทบทวนบันทึกกรรมฐานทั้งหมด 10 ปีที่ผ่านมา
ทบทวนกรรมฐานทั้งหมด 10 ปีที่ผ่านมา

เป็นบันทึกและผล เมื่อแรกกรรมฐานหลังฌาณเสื่อม
ที่มีทั้งพระสูตรที่เราเข้าถึง ที่เราปฏิบัติถูก และ ที่เรานั้นสำคัญความหมายและแนวปฏิบัติที่ผิดๆ
และบางช่วงเจตนาว่าตนดับทุกข์ได้บ้างแล้วเผยแพร่ธรรมที่ตนดับทุกข์ได้ให้ผู้อื่นไปโดยผิดๆบ้าง ด้วยเหตุนี้จึงต้องสังวรณ์ให้มากก่อนจะทำสิ่งใดลงไปนอกจากทำเป็นบันทึกทบทวนตัวเองแล้วแก้ไขให้ถูกต้อง
แต่ทั้งหมดก็เป็นผลให้สืบต่อเนื่องให้เกิด พละ ๕ จนได้เห็นในปัจจุบันนี้

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงบันทึกเท่านั้นเพื่อทบกวนกรรมฐานที่เป็นพื้นฐานหลักของเราให้เกิดพละ ๕ มีทั้งถูกและผิดซึ่งปัจจุบันนี้เราจะแยกแยะได้แล้ว แต่จะนำเอาส่วนส่วนที่เป็นเหตุตั้งแต่น้อมจิตไปและนำไปสู่ผลมาปรับเสริมในพละ ๕ ปัจจุบัน


ธรรมอันที่เราเคยได้สัมผัสรู้เห็นตามจริง ซึ่งมีทั้งจริงบ้างไม่จริงบ้างตามทีี่ปฏิบัติมาแต่ทำให้ถึงความดับทุกข์ได้ในระยะเวลาหนึ่ง

สัมมาทิฐิโดยปัญญา

คือ รู้เห็นสภาวะธรรมตามจริง ปราศจากความตรึกนึกคิดปรุงแต่ง จะเห็นว่ามันไม่มีอะไรสิ่งใดๆเลย ไม่มีบัญญัติ ไม่มีตัวตนบุคคลใด
ไม่เที่ยง แท้ยั่งยืน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา เป็นทุกข์

เห็นทุกข์เกิดมาแต่ผัสสะ
เห็นอายตนะ๑๒ เป็นเครื่องมือของกิเลสที่ใช้หลอกจิตให้ลุ่มหลง เป็นทุกข์
เห็นเจตนานี่แหละเป็นตัวดึงความจำได้หมายรู้ ทำให้เกิดรู้สมมติ แล้วทำให้กิเลสที่นอนเนื่องทั้งอย่างกลางและละเอียดนี้มีขึ้น
เห็นวิญญาณธาตุนี้รู้แต่สมมติไม่มีของจริงเลย จิตมันยึดก็ยึดเอาแต่สมมติที่กิเลสสร้างขึ้นมาหลอกล่อ

ถึงความไม่ยึดเอาวิญญาณธาตุ ไม่ยึดเอาสิ่งที่วิญญาณรู้ ถึงความไม่เร่าร้อน

จิตรู้ของจริงเห็นของจริงน้อมเข้าสู่ ศีล พรหมวิหาร๔ ทาน ภาวนา ทำพละ๕ ให้แจ้ง ให้อินทรีย์แก่กล้า ถึงความหน่ายและตัดกิเลสเสียได้
หลวงปูดุลย์สอนว่า__จิตส่งออกนอก เป็น "สมุทัย"

ท่าน..พนมพร คูภิรมย์ กล่าวว่า__จิตมีตัณหาปรุงแต่งเวทนาเป็นเหตุ...เป็นสมุทัยเหตุแห่งทุกข์

{ที่ปุถุชนอย่างเราเห็นจากผลการปฏิบัติที่หลวงพ่อเสถียรท่านได้กรุณาสอนไว้คือ__จิตคนธรรมดาทั่วไปอย่างเรานี้มันรู้ทุกสิ่ง รู้อารมณ์ทั้งหมด แต่สิ่งใดที่จิตรู้และเสพย์ล้วนเป็นสมมติที่อาสวะกิเลสมันสร้างขึ้นมาหลอกล่อจิตให้หลงตามทั้งหมด รู้เหตุแห่งความลุ่มหลงสมมติ แล้วเป็นผู้ตื่นเพียรละที่เหตุนั้น ดังนี้แล้ว
"จิตรู้และเสพย์อารมณ์" (จิตรู้เสพย์อารมณ์อันเป็นสมมติ)จึงเป็น "สมุทัย"}

- ผู้รู้ ผู้ตื่น


หลวงปูดุลย์สอนว่า__ผลอันเกิดจากจิตส่งออก เป็น "ทุกข์"

ท่าน..พนมพร คูภิรมย์ กล่าวว่า__ผลของจิตมีตัณหาปรุงแต่งเวทนา...เป็นทุกข์อุปาทาน

{
ที่ปุถุชนอย่างเราเห็นจากผลการปฏิบัติที่หลวงพ่อเสถียรท่านได้กรุณาสอนไว้คือ__เมื่อจิตรู้และเสพย์สมมติตามอาสวะกิเลส ย่อมก่อให้เกิดเป็นเวทนาให้จิตยึดมั่นถือมั่นไว้โดยสัญญาจากเวทนานั้น แล้วก็เกิดความตรึกนึกคิดปรุงแต่งอันเกิดจากกิเลสอย่างกลางให้เป็นไปในตัณหาและเป็นทุกข์ รู้ผลจากการลุ่มหลงสมมติ กำหนดรู้ทุกข์นั้น ดังนี้แล้ว
"ผลอันเกิดจากจิตรู้และเสพย์อารมณ์" (ผลที่จิตรู้และเสพย์อารมณ์อันเป็นสมมติ)จึงเป็น "ทุกขฺ์"}

- ผู้รู้


หลวงปูดุลย์สอนว่า__จิตเห็นจิต เป็น "มรรค"

ท่าน..พนมพร คูภิรมย์ กล่าวว่า__สติเห็นกาย,เวทนา,จิตสังขารหรือธรรม...เป็นมรรคปฏิบัติ

{
ที่ปุถุชนอย่างเราเห็นจากผลการปฏิบัติที่หลวงพ่อเสถียรท่านได้กรุณาสอนไว้คือ__มีมหาสติ(สติ+สัมปะชัญญะ) เห็นจิตที่รู้และเสพย์ที่ยึดมั่นถือมั่นในสมมติทั้งปวง ทั้งสภาวะธรรมและความปรุงแต่งที่เป็นไปทั้งหลายทั้งปวงตามจริง แล้วเป็นผู้ตื่นจากความลุ่มหลงสมมติ ทำให้มากในความตื่นนั้น ดังนี้แล้ว 
"จิตตื่นจากสมมติ" (เห็นสภาวะธรรมทั้งปวงตามจริง ตื่นจากสมมติ)จึงเป็น "มรรค"}

- ผู้ตื่น


หลวงปูดุลย์สอนว่า__ผลอันเกิดจากจิตเห็นจิต เป็น "นิโรธ"

ท่าน..พนมพร คูภิรมย์ กล่าวว่า__ผลของสติเห็นกาย,เวทนา,จิต,ธรรม...เป็นนิโรธอันพ้นทุกข์

{
ที่ปุถุชนอย่างเราเห็นจากผลการปฏิบัติที่หลวงพ่อเสถียรท่านได้กรุณาสอนไว้คือ__เมื่อมีมหาสติ(สติ+สัมปะชัญญะ) เห็นสภาวะธรรมทั้งปวงตามจริง ได้รู้เห็นตามจริงว่าจิตนี้รู้ทุกอย่างแต่รู้เพียงสมมติเท่านั้น จิตนี้แลเป็นตัวยึดเอาทุกอย่างแต่สิ่งที่มันยึดคือสมมติทั้งนั้น จิตนี้แลไม่น่ายึดมั่นถือมั่นเอามาเป็นที่ตั้ง ไม่เที่ยง ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ไม่มีตัวตน เป็นตัวทุกข์ จิตที่เกิดกับสติมสัมปะชัญญะมันก็จะเกิดความไม่เกาะเกี่ยวยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดในขันธ์ ๕ อีก มีแต่สภาพว่างโล่ง นี่คืออารมณ์พระนิพพาน เป็นความดับทุกข์ เบิกบานด้วยหลุดพ้นจากความลุ่มหลงสมมติทั้งปวง ทำให้แจ้งซึ่งความเบิกบานนั้น ดังนี้แล้ว
"ผลอันเกิดจากจิตตื่นจากสมมติ" (ผลอันเกิดจากการเห็นสภาวะธรรมทั้งปวงตามจริง ไม่ยึดไม่เสพย์สมมติอีก)
 เป็น "นิโรธ"}

- ผู้เบิกบาน
รู้เหตุ รู้ทุกข์ รู้ธรรม รู้ทำ ทุกข์ก็เบาบาง
//www.madchima.org/forum/index.php?topic=7456.msg27477#msg27477

วิธีการปฏิบัติ และ พิจารณา ใน สมถะ-วิปัสนากัมมัฏฐาน (วิถี Admax)
//www.madchima.org/forum/index.php?topic=7416.msg27357#msg27357

วิธีการเบื้องต้นที่ใช้พิจารณาระลึกรู้ใน ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
//www.madchima.org/forum/index.php?topic=7457.msg27485#msg27485

วิธีการเข้าถึงอุเบกขาจิต
//www.madchima.org/forum/index.php?topic=7455.msg27472#msg27472

อาศัยตัณหาเพื่อละตัณหา (ฉันทะ)
//www.madchima.org/forum/index.php?topic=8051.msg29883#msg29883

วิธีการเจริญเมตตาจิตในการสวดมนต์แผ่เมตตาให้แก่บุคคลทั้งหลาย
//www.madchima.org/forum/index.php?topic=8226.msg30508#msg30508

ธรรมชาติที่ชื่อว่า จิต
//www.madchima.org/forum/index.php?topic=8230.msg30512#msg30512

วิธีเจริญเข้าสู่สมาธิจิตเพื่อให้ใจเราสงบโดยง่าย
//www.madchima.org/forum/index.php?topic=8682.msg32632#msg32632

อาปานานสติสูตร เป็นไปเพื่อความสงบจากความปรุงแต่งและเข้าสติปัฏฐาน ๔
//www.madchima.org/forum/index.php?topic=8940.msg33777#msg33777

วิธีดับความติดข้องใจในการกระทำของผู้อื่น(ละจิตไม่ให้ไปผูกไว้กับผู้อื่น)
//www.madchima.org/forum/index.php?topic=9815.msg36955#msg36955

สะกดจิตตนเองโดยไม่รู้ตัว
//www.madchima.org/forum/index.php?topic=9816.msg36956#msg36956

วิธีเจริญพิจารณาเพื่อ..การปล่อยวาง กับ หน้าที่
//www.madchima.org/forum/index.php?topic=9906.msg37186#msg37186

วิธีการนั่งสมาธิเพื่อตัดในรูปขันธ์และความรู้อารมณ์ใดๆ
//www.madchima.org/forum/index.php?topic=10020.msg37603#msg37603

ภาวนาเสมอด้วยธาตุ ๕
//www.madchima.org/forum/index.php?topic=10194.msg38201#msg38201

วิธีการเจริญเข้าสู่มรรคมีองค์ ๘
//www.thammaonline.com/15140.msg17032#msg17032
//www.madchima.org/forum/index.php?topic=11468.msg41222#msg41222

วิธีดับความวิตก ตรึกนึก คิดฟุ้งซ่าน ไม่เป็นสมาธิ
//www.madchima.org/forum/index.php?topic=11497.msg41299#msg41299

ท่านสุปพุทธกุฏฐิ
//www.madchima.org/forum/index.php?topic=11557.msg41446#msg41446

สองพี่น้องประลองวิชา ปริยัติ หรือ กัมมัฏฐาน (แนะนำว่าควรอ่านมาก)
//www.madchima.org/forum/index.php?topic=12480.msg43353#msg43353

กรรมฐานชาวบ้าน ว่าด้วยเรื่องการอบรมกาย
//www.madchima.org/forum/index.php?topic=12524.msg43464#msg43464

กรรมฐานชาวบ้าน ว่าด้วยเรื่องการอบรมสมาธิ
//www.madchima.org/forum/index.php?topic=12525.msg43470#msg43470

กรรมฐานชาวบ้าน ว่าด้วยการอบรมจิต
//www.madchima.org/forum/index.php?topic=12526.msg43472#msg43472

วิธีสวดมนต์บทสวดอิติปิโสให้ถึงอนุสสติกรรมฐาน
//www.madchima.org/forum/index.php?topic=12743.msg43893#msg43893

สวดมนต์ เพื่อให้ถึงกรรมฐาน ๕ (ธัมมจักกัปปวัตนสูตร )
//www.madchima.org/forum/index.php?topic=13221.msg45167#msg45167

ถามตอบปัญหาธรรมะ เรื่องศีล หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
//www.madchima.org/forum/index.php?topic=12777.msg43975#msg43975

ภารทวาชสูตร..การสำรวมระวังปฏิบัติกาย-ใจ เพื่อละกามราคะ
//www.madchima.org/forum/index.php?topic=13591.msg46400#msg46400

แนวกรรมฐาน ของผู้ศึกษาธรรม ชั้นนวกะ
//www.madchima.org/forum/index.php?topic=13576.msg46351#msg46351

พุทธานุสสติ (แบบพิสดาร)
//www.madchima.org/forum/index.php?topic=13366.msg45624#msg45624

แนวกรรมฐาน ของผู้ศึกษาธรรม ชั้นนักธรรมตรี
//www.madchima.org/forum/index.php?topic=13637.msg46531#msg46531

สัญญา ๑๐ คิริมานนทสูตร
//www.thammaonline.com/15182.msg17109#msg17109

ธรรมารมณ์ที่ควรเสพย์ และ ธรรมารมณ์ที่ไม่ควรเสพย์
//www.thammaonline.com/15183.msg17112#msg17112

ธรรมอย่างสูงสิบหมวด สำหรับเปลื้องกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งหมด
//www.thammaonline.com/15184.msg17113#msg17113

ธรรมชาติใดย่อมทำให้เร่าร้อน ธรรมชาตินั้นชื่อว่ากิเลส
//www.thammaonline.com/15185.msg17124#msg17124

ธรรมชาติที่ชื่อว่า จิต
//www.thammaonline.com/15199.msg17148#msg17148

มหาสัจจกสูตร สัจจกนิครนถ์ทูลถามปัญหา
//www.thammaonline.com/15222.msg17210#msg17210

สัลเลขสูตร "ว่าด้วยธรรมเครื่องขัดเกลา(กิเลสหรือดับกิเลส)"
//www.thammaonline.com/15198.msg17147#msg17147

๑. ภัทเทกรัตตสูตร
//www.thammaonline.com/15270.msg17324#msg17324

โพชฌงค์ ๗ องค์แห่งการตรัสรู้
//www.thammaonline.com/15163.msg17064#msg17064

"ศีล" สร้าง "สุข" (^.^) "สุข" สร้าง "สมาธิ"
//www.thammaonline.com/15121.msg16987#msg16987

คำแปลพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ (สมเด็จพระญาณฯ)
//www.thammaonline.com/15167.msg17083#msg17083

๑. ธรรมานุสติปัฏฐานว่าด้วย "นิวรณบรรพ(นิวรณ์๕)"
//www.thammaonline.com/15196.msg17144#msg17144
๒. ธรรมานุสติปัฏฐานว่าด้วย "ขันธบรรพ(ขันธ์๕)"
//www.thammaonline.com/15195.msg17143#msg17143
๓. ธรรมานุสติปัฏฐานว่าด้วย "อายตบรรพ(อายตนะภายใน-ภายนอก๖)"
//www.thammaonline.com/15194.msg17142#msg17142
๔. ธรรมานุสติปัฏฐานว่าด้วย "โพชฌงคบรรพ(โพชฌงค์๗)"
//www.thammaonline.com/15193.msg17141#msg17141
๕. ธรรมานุสติปัฏฐานว่าด้วย"สัจจบรรพ(อริยะสัจ๔)"
//www.thammaonline.com/15192.msg17140#msg17140

ว่าด้วยเรื่อง สติ
//www.thammaonline.com/15214.msg17188#msg17188

สวดมนต์ เพื่อให้ถึงกรรมฐาน ๑ (ทำวัตรเช้า)
//www.thammaonline.com/15385.msg17678#msg17678
สวดมนต์ เพื่อให้ถึงกรรมฐาน ๒ (ทำวัตรเย็น)
//www.thammaonline.com/15386.msg17688#msg17688
สวดมนต์ เพื่อให้ถึงกรรมฐาน ๓ (พระสูตร)
//www.thammaonline.com/15389.msg17705#msg17705
สวดมนต์ เพื่อให้ถึงกรรมฐาน ๔ (พระปริตร)
//www.thammaonline.com/15390.msg17706#msg17706
สวดมนต์ เพื่อให้ถึงกรรมฐาน ๕ (พระคาถา)
//www.thammaonline.com/15391.msg17707#msg17707
สวดมนต์ เพื่อให้ถึงกรรมฐาน ๖ (บทแผ่เมตตา)
//www.thammaonline.com/15392.msg17708#msg17708

บันทึกแนวทางกรรมฐานละกำหนัดเมถุน
//www.thammaonline.com/15430.msg17843#msg17843
Create Date : 22 กรกฎาคม 2558
Last Update : 22 กันยายน 2559 15:14:26 น.
Counter : 112 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

BlogGang Popular Award#13สมาชิกหมายเลข 1075032
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]