Group Blog
 
<<
เมษายน 2554
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
27 เมษายน 2554
 
All Blogs
 

ธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2477 โดยมีชื่อเมื่อเริ่มก่อตั้งว่า "มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์ และการเมือง" (มธก.) มหาวิทยาลัยนี้ถือกำเนิดมาจาก ความคิดริเริ่มของ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น) โดยเล็งเห็นว่าการศึกษาในระดับอุดมศึกษาขณะนั้นมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยใน พ.ศ.2475 ประเทศชาติมีความจำเป็นต้องมีบุคคลที่มีความรู้ทางกฎหมาย การปกครอง และสังคม มารับใช้ประเทศชาติโดยด่วน จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง พ.ศ.2476 เพื่อเปิดสอนในวิชาแขนงดังกล่าว เมื่อพระราชบัญญัติผ่านสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ได้มีพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขึ้น เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2477 โดยผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นผู้กระทำพิธีเปิดและศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา พนมยงค์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ประศาสน์การคนแรกของมหาวิทยาลัย (และเป็นผู้ประศาสน์การ คนเดียว เพราะต่อมาได้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นอธิการบดี)ปรัชญาของการตั้งมหาวิทยาลัย ปรากฏตามสุนทรพจน์ของศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ รายงานต่อผู้สำเร็จราชการ แทนพระองค์ มีดังนี้ "...มหาวิทยาลัยย่อมอุปมา ประดุจบ่อน้ำ บำบัดความกระหายของราษฎร ผู้สมัครแสวงหาความรู้ อันเป็นสิทธิและโอกาส ที่เขาควรมีควรได้ ตามหลักเสรีภาพของการศึกษา..."

ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองจึงเป็นตลาดวิชา และเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของประเทศไทย โดยให้สิทธิแก่ผู้ที่เคยศึกษาในโรงเรียนกฎหมายผู้สำเร็จประโยคมัธยมศึกษา และเปิดกว้างให้ถึงผู้ที่เป็นข้าราชการ สมาชิกสภาผู้แทน ฯ ผู้แทนตำบล ครู ทนายความ เข้าเรียน ได้ด้วย ปรากฏว่าในปีแรกมีผู้สมัครเข้าศึกษาถึง 7,094 คนวิชาที่เปิดสอนมี 2 แขนงคือ หลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิต ซึ่งสอนวิชากฎหมายเป็นหลัก แต่ได้สอนวิชา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และการฑูตด้วย เมื่อจบปริญญาตรีธรรมศาสตรบัณฑิตก็อาจศึกษาต่อปริญญาโท แยกเป็นแขนงนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และการฑูตต่อไป วิชาอีกแขนงหนึ่งคือ วิชาการบัญชี โดยมีหลักสูตร 3 ปี สำหรับประกาศนียบัตร ทางการบัญชี (เทียบเท่าปริญญาตรี) และ 5 ปี สำหรับประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี (เทียบเท่าปริญญาโท)

จากวิสัยทัศน์ของศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ทำให้ผู้ไม่มีโอกาสได้ศึกษาถึงขั้นมหาวิทยาลัยได้จบปริญญา และประกาศนียบัตรไปรับใช้ประเทศชาติในทางการเมือง กระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ วงการธุรกิจ และอาชีพอิสระเป็นอันมากสำหรับที่ตั้งมหาวิทยาลัย ครั้งแรกใช้ตึกโรงเรียนกฎหมายเดิมที่เชิงสะพานผ่านฟ้าภิภพลีลา ต่อมาเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2478 มหาวิทยาลัยขอซื้อที่ดินบริเวณท่าพระจันทร์ ซึ่งเดิมป็นที่ของทหาร และปรับปรุงอาคารเดิมพร้อมทั้งสร้างตึกโดม (อันหมายถึงปัญญาและความเฉียบแหลม) เงินที่ซื้อที่ดินรวมทั้งการก่อสร้างได้มาจากเงินที่มหาวิทยาลัย เก็บจากค่าสมัคร และค่าเล่าเรียน (คนละ 20 บาทต่อปี) นอกจากนี้ ในเวลาต่อมามหาวิทยาลัยยังได้ตั้งธนาคารเอเชียขึ้น เพื่อเป็นสถานที่ สำหรับนักศึกษาวิชาการบัญชีใช้เป็นที่ฝึกงานด้วย

ในปี พ.ศ.2481 มหาวิทยาลัยตั้งโรงเรียนเตรียมปริญญามีหลักสูตร 2 ปี เพื่อรับผู้ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ที่มหาวิทยาลัย วิชาธรรมศาสตร์และการเมืองโดยตรง โรงเรียนเตรียมปริญญามีหลักสูตรการสอนหนัก ไปทางด้านภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาบาลี ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และวิชาด้านสังคม เช่น ปรัชญา วิชาเทคโนโลยี ดนตรี พิมพ์ดีด และชวเลข เป็นต้น โรงเรียนเตรียม ปริญญามีทั้งหมดรวม 8 รุ่น จนถึงปี พ.ศ.2490 จึงถูกยกเลิกไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ในวันกระทำพิธีประสาทปริญญา พุทธศักราช 2483


เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2490 คณะรัฐประหาร ได้ยึดอำนาจการปกครองประเทศ ด้วยเหตุผลทางการเมือง และการ ปกครองของคณะรัฐประหาร ทำให้มหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบ และถูกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผู้ประศาสน์การ ปรีดี พนมยงค์ ต้องลี้ภัยการเมืองไปอยู่ต่างประเทศ ชื่อ

มหาวิทยาลัยถูกตัดคำว่า "การเมือง" ออก เปลี่ยนเป็น "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" ตำแหน่งผู้ประศาสน์การถูกยกเลิก เปลี่ยนเป็นอธิการบดี หลักสูตรการศึกษาธรรมศาสตรบัณฑิต ถูกเปลี่ยนแปลงเป็น นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ความเป็นตลาดวิชาหมดไป ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ พ.ศ.2495

ในปี พ.ศ.2518 ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นอธิการบดี ท่านเห็นว่า ควรที่ จะขยายการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ ในชั้นปริญญาตรีเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีมีส่วนสำคัญ ในการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาสังคม เช่นเดียวกับ หลักสูตรทาง สังคมศาสตร์ที่มีอยู่เดิม พื้นที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ ไม่เพียงพอ ต่อการขยายตัว ทางวิชาการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยจึงเจรจาขอใช้ที่ดินนิคมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เนื้อที่ประมาณ 2,400 ไร่ ที่รังสิต เพื่อสนองรับการขยายตัว ของ มหาวิทยาลัยต่อไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงขยายออกไปที่รังสิต เรียกว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ซึ่งเจริญก้าวหน้า และพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังขยายไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์พัทยาด้วย โดยอยู่บนพื้นฐานการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นธรรมศาสตร์ ดั่งเช่น จิตวิญญาณธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์.

ข้อมูลจากเว็บไวค์ของมาหวิทยาลัยธรรมศาสตร์
//www.polsci.tu.ac.th/pr_edu/thammasart.htm
ภาพจาก insignia Museum
 

Create Date : 27 เมษายน 2554
39 comments
Last Update : 27 เมษายน 2554 6:16:35 น.
Counter : 5893 Pageviews.

 

เจิมครับ
ตามมาอ่านเรื่องราวของ ธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยที่มีตำนานเคียงคู่กับการเมืองไทยมายาวนาน

วันนี้อากาศดีนะครับขอให้มีความสุขทั้งวัน + ทุกวันเล้ยย

 

โดย: peeradol33189 27 เมษายน 2554 8:46:41 น.  

 

สวัสดีค่ะ..

ฮิๆ..เราจบจุฬาฯ เป็นเพื่อนกันนะค่ะ..ฮิๆ

อ้อมแอ้มมีเลขเด็ดมาฝากในงวดนี้นะค่ะ

ขอให้โชคดีนะค่ะ

 

โดย: คนผ่านทางมาเจอ 27 เมษายน 2554 9:06:09 น.  

 


ชวนไปชม อีกมุมหนึ่งของนางยักษ์ .......เกศสุริยง
สร้างกริตเตอร์

ทักทายยามสายของวันพุธ อากาศขมุกขมัวแต่ร้อนจับใจ หวังว่าคุณim คงสบายดีนะคะ

 

โดย: เกศสุริยง 27 เมษายน 2554 10:03:23 น.  

 

I LOVE TU

 

โดย: พิซซ่าน่าหม่ำอั้มๆๆอาหย่อยจัง 27 เมษายน 2554 13:14:43 น.  

 

ธรรมศาสตร์ประวัติดีดีเยอะนะจ่ะ ันกศึกษาผู้กล้าหารอีก

 

โดย: ตะวันเจ้าเอย 27 เมษายน 2554 14:14:14 น.  

 

ตามมาอ่าน เรื่องราวในสถาบันที่เคยใฝ่ฝันอยากเข้าไปเป็นนิสิต แต่ไม่สมหวังครับ

 

โดย: ปลายแป้นพิมพ์ 27 เมษายน 2554 15:14:55 น.  

 

เดี๋ยวนี้ทุกมหาวิทยาลัยก็ปรับปรุงจนมีสอนทุกสาขาเลยนะคะ

ขนาดนั้นก็ยังไม่พอให้เด็กเรียน

 

โดย: tuk-tuk@korat 27 เมษายน 2554 15:55:53 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
แวะมาทักทายค่ะคุณIM

 

โดย: เรือนเรไร 27 เมษายน 2554 17:27:46 น.  

 

เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพของประเทศ ผลิตบุคคลากรคุณภาพออกมามากมายเลย น้องชายสองคนก็เรียนที่ธรรมศาสตร์ด้วยค่ะ

 

โดย: haiku 27 เมษายน 2554 17:31:09 น.  

 

เกือบจะได้เข้าไปเป็นนักศึกษารั้วเหลืองแดงแล้ว เพราะใฝ่ฝันมาก แต่โดนทางบ้านเรียกตัวกลับเสียก่อน ตอนนี้เลยกลายเป็นแม่บ้านเต็มตัว

แล้วมันฝังใจอยู่ตลอด เป็นเวลาระยะสิบๆปีที่ฝันเสมอๆว่าได้นั่งเรียนที่ธรรมศาสตร์ค่ะ

 

โดย: ซองขาวเบอร์ 9 27 เมษายน 2554 18:57:39 น.  

 

ไม่เป็นไรจ่ะ ต้องขอบคุณเช่นกันที่ไปเยี่ยมชมบล๊อกนะจ่ะ

 

โดย: ตะวันเจ้าเอย 27 เมษายน 2554 22:19:15 น.  

 


แหล่มค่ะ แวะมาอ่าน...ชอบค่ะ
หลับฝันดีนะคะ

 

โดย: อุ้มสี 27 เมษายน 2554 23:49:48 น.  

 สวัสดีตอนเช้าค่ะคุณอิม

ข้อมูลเยี่ยมไปเลยค่ะ

แม่หมูขอมอบ 1 โหวตนะคะ

 

โดย: jamaica 28 เมษายน 2554 8:33:18 น.  

 

ปลีกล้วยที่ใช้เป็นกล้วยน้ำว้า เหมือนกับที่บอกอ่ะครับ
เมนูนี้ทำทานง่าย ๆ โดยเฉพาะ ตจว.ที่มีวัตถุดิบอยู่ข้างรั้ว

วันนี้เน็ตผมเพิ่งจะโหลดภาพบล๊อกนี้ได้ครบถ้วน
เข็มสวยจริง ๆ ครับ

 

โดย: peeradol33189 28 เมษายน 2554 14:29:25 น.  

 

สวัสดีวันสีแสดค่ะ ขอบคุณสำหรับคำตอบดีๆ นะคะ

 

โดย: ไผ่สวนตาล 28 เมษายน 2554 14:41:19 น.  

 

มาชวนไปเที่ยวนาแห้วค่ะ

 

โดย: tuk-tuk@korat 29 เมษายน 2554 21:03:07 น.  

 

มีจุฬาฯคราวที่แล้ว
ก็ต้องมีเหลืองแดง ธรรมศาสตร์นะคะ
ถึงจะเท่าเทียมกัน1st kiss

หวานจัง..หวานจริง
หวานยิ่งกว่านี้..มีไหม?
หวาน"หนึ่ง" แรกซึ้งส์ตรึงใจ
หวานถัดไปยิ่งซึ้งส์ตรึงกว่าเดิม..


A fairy tale comes true..
คือ บทสรุปของ Topic ครั้งนี้ค่ะ


 

โดย: เริงฤดีนะ 29 เมษายน 2554 23:58:27 น.  

 

มาชวนไปจับผิดเพลงเก่าๆค่ะ

 

โดย: ซองขาวเบอร์ 9 30 เมษายน 2554 21:02:57 น.  

 

สายัณห์สวัสดีค่ะคุณอิม
+===========================+

มาชวนคุณอิม & แฟนคลับที่น่ารัก
ไปชม "สามพันโบก ณ บ้านนอก" ด้วยกันค่ะ

ปล. เม้นท์ & เม้าท์ สั้น ๆ
เนื่องจากอาการปวดไหล่ยังไม่หายขาด
หากยังคิดถึง bg สม่ำเสมอค่ะ

 

โดย: สาวบ้านนอก ณ ขอนแก่น 30 เมษายน 2554 21:25:29 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
ราตรีสวัสดิ์ หลับฝันดีมีความสุขนะคะคุณIM

 

โดย: เกศสุริยง 30 เมษายน 2554 23:32:45 น.  

 

คิดเหมือนกันเลยค่ะว่าที่นี่สะอาด ตัวนาแห้วก็ด้วยค่ะ

 

โดย: tuk-tuk@korat 1 พฤษภาคม 2554 13:54:54 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
แวะมาสวัสดียามบ่ายค่ะคุณim

 

โดย: เรือนเรไร 2 พฤษภาคม 2554 12:56:36 น.  

 
ประธานาธิบดีบารัค โอบาม่า
ผู้นำสหรัฐออกมาแถลงยืนยันผ่านทางโทรทัศน์สหรัฐ
เมื่อเช้า(วันที่ 2 พค.2554)ที่ผ่านมาว่า..


 

โดย: เริงฤดีนะ 2 พฤษภาคม 2554 22:20:41 น.  

 

ขอบคุณนะคะที่แวะมาเยี่ยมกัน จัดไป 1 โหวต อิอิ

 

โดย: patthanid 2 พฤษภาคม 2554 23:19:51 น.  

 

ธรรมศาสตร์สาดแสงธรรมฟังล้ำลึก
มีการเมืองเฟื่องผนึกฝึกใฝ่หา
อิสรแห่งชนพ้นบาทา
ผู้ใฝ่คว้าธรรมศาสตร์นิราศไกล

บาทาศาสตร์ผงาดค้ำครอบงำไว้
อย่าได้หมายเงยหน้าขึ้นปราศัย
หมายที่กดกฎที่หมายใช้ทั่วไป
กดหัวไทยล่วงโลดโชติชัชวาล
.........

 

โดย: pantamuang 3 พฤษภาคม 2554 8:21:42 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
แวะมาทักทายยามเช้าวันอังคาร อ่างทองร้อนมากมาย อากาศร้อนแต่ใจอย่าร้อนนะคะคุณim

 

โดย: เกศสุริยง 3 พฤษภาคม 2554 9:41:24 น.  

 

แวะมาอ่านค่ะ มีความรู้ มีรูป แล้วมหาวิทยาลัยภูธรจะมีโอกาสบ้างมั้ยคะ

 

โดย: อันต้า 3 พฤษภาคม 2554 10:31:43 น.  

 

ชอบรูปบนสุดสวยจัง...ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆและรูปสวยๆเช่นเคย..คุณอิมเป็นยังไงบ้างค๊ะ สบายดีน๊า

 

โดย: Why England 3 พฤษภาคม 2554 16:18:18 น.  

 

สวัสดีครับคุณอิม

มีเรื่องราวในวัยเรียนมาฝากครับ

 

โดย: ปลายแป้นพิมพ์ 3 พฤษภาคม 2554 17:00:21 น.  

 

เป็นมหาวิทยาลัยที่ขลังมากในความรู้สึกของเราเลยค่ะ ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆค่ะ

 

โดย: แม่น้องกะบูน 3 พฤษภาคม 2554 19:18:04 น.  

 

คราวก่อนจุฬา คราวนี้ธรรมศาสตร์
เข็มเครื่องหมายดูคลาสสิคมาก
ปีแรกที่เปิดก็มีคนสมัครเข้าเรียนเยอะทีเดียว
ได้รู้ประวัติมากมายเลยครับ

 

โดย: dj booboo 4 พฤษภาคม 2554 1:38:28 น.  

 

สวัสดีครับคุณอิม

มีบล็อกใหม่มาให้อ่านกันอีกแล้วนะครับ

 

โดย: ปลายแป้นพิมพ์ 4 พฤษภาคม 2554 12:23:42 น.  

 


"เขาสก" สุราษฏร์ธานี
เมืองของคนดี ศรีสุราษฏร์ฯ
เราบังอาจHave ภาพมาแจก
แลกมิตรภาพ..จากเพื่อนบล็อค..เอิงเงิงเงย

 

โดย: เริงฤดีนะ 4 พฤษภาคม 2554 18:32:42 น.  

 

มาชวนไปอ่านตะพาบค่ะ

 

โดย: ซองขาวเบอร์ 9 4 พฤษภาคม 2554 18:39:07 น.  

 

นกอัพบล็อกแล้วค่ะพี่อิม หายไปนาน แม้ไม่ใช่ลูกแม่โดมแต่ก็เป็นเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงกัน ประวัติศาสตร์ที่มาบอกการเดินทางของสถานที่และผู้คนในช่วงเวลานั้นๆได้ดีจริงๆค่ะ

 

โดย: popang (popang ) 4 พฤษภาคม 2554 22:37:39 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณอิม
+=========================+

สุขสันต้วันหยุด "วันฉัตรมงคล"
สาวฯ มาชวนคุณอิม & มิตรรักฯ แฟนคลับ
ไปเดินเล่น "สามพันโบก" ณ บ้านนอกค่ะ

ว่างเมื่อไรก็ไปนะค๊า

 

โดย: สาวบ้านนอก ณ ขอนแก่น 5 พฤษภาคม 2554 13:37:28 น.  

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่ได้แวะเวียนไปนานมาก แต่รำลึกเสมอไม่ลืมเลือน แหล่งให้ความรู้ และชี้นำ อนาคตของกระผม

 

โดย: โดม ตุลา 16 IP: 124.122.162.160 17 กรกฎาคม 2556 21:56:26 น.  

 

 

โดย: สวัสดีค่ะ พอดีกำลังรวบรวมรูปภาพเพื่อจัดทำหนังสือครบรอบ 60ปี ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ ขออนุญาตเซฟรูปภาพเพื่อไปใช้อ้างอิงนะคะ ขอบคุณค่ะ IP: 58.8.5.18 20 มกราคม 2557 21:34:25 น.  

 

ยินดีครับในการใช้ภาพจากบล็อกนี้

 

โดย: Insignia_Museum 21 มกราคม 2557 19:34:22 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


Insignia_Museum
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 56 คน [?]
ความตั้งใจในการทำบล็อกเปลี่ยนไปตามกาลเวลา เริ่มต้นด้วยการเขียนถึงถิ่นที่อยู่ในวัยเด็ก ต่อมาเป็นเรื่องเครื่องหมายต่างๆ เรื่องศิลปะ ภาพถ่ายในยุคก่อนๆ อาหารการกิน และอะไรต่อมิอะไรที่ประสบพบเห็น สนใจอะไรขึ้นมาก็อยากรู้ให้มากขึ้น กลุ่มเนื้อหาจึงแตกแขนงไปเรื่อยๆ
New Comments
Friends' blogs
[Add Insignia_Museum's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.