พฤศจิกายน 2558

1
3
4
6
7
8
10
11
14
15
17
18
21
22
25
26
27
28
29
 
 
All Blog
CPF ชี้แจงกรณีรายงานของกลุ่ม Swedwatch/Finnwatch และซีพีเอฟจ้างแรงงานต่างด้าวแบบเท่าเทียมกับคนไทย

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้รับทราบรายงานข่าวที่เป็นการคาดเดาและวิจารณ์ของสื่อบนรายงานที่จัดทำขึ้นโดยกลุ่ม Swedwatch / Finnwatch ในเรื่องสภาพงานในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกซึ่งในรายงานดังกล่าวมีความเห็นที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ 2 แห่งของ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟที่แม้ว่าความเห็นส่วนใหญ่ที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ จะเป็นไปในทางบวกแต่มีหลายประเด็นที่เราขอชี้แจงเพื่อความชัดเจน

ประเด็นเอกสาร

ที่มีการกล่าวอ้างในรายงานว่าลูกจ้างบางส่วนไม่ได้รับสำเนาสัญญาจ้างไม่มีการมอบสัญญาจ้างงานแก่พนักงานนั้นบริษัทฯมีนโยบายที่ปฏิบัติมาช้านานซึ่งกำหนดให้ทั้งนายจ้างและลูกจ้างจะต้องได้รับสำเนาสัญญาการจ้างฝ่ายละฉบับในประเด็นนี้อาจเป็นไปได้ว่าลูกจ้างบางคนไม่ได้เก็บไว้หรือหลงลืมทิ้งสำเนาที่ได้รับเมื่อนานแล้วไป


ซึ่งทางบริษัทฯพร้อมที่จะส่งมอบสำเนาสัญญาจ้างให้อีกครั้งและพร้อมที่จะอธิบายรายละเอียดของสัญญาให้ลูกจ้างได้รับทราบเมื่อได้รับการร้องขอมีการกล่าวอ้างด้วยว่ามีการเก็บหนังสือเดินทางเอาไว้เป็นเวลานานหลังจากที่มีการรวบรวมเพื่อไปใช้รายงานตัวต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ต้องทำทุกๆ 90 วันสำหรับแรงงานต่างชาติในประเด็นนี้ขอแจ้งว่าบริษัทฯได้ให้บริการเก็บรวบรวมหนังสือเดินทางเพื่อนำไปรายงานต่อหน่วยงานราชการและแจกคืนเจ้าของโดยไม่คิดมูลค่าบริการดังกล่าวมีการรวบรวมเอกสารครั้งละมากๆ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพซึ่งอาจจะทำให้เกิดความล่าช้าอยู่บ้างแต่การที่บริษัทฯดำเนินการในเรื่องนี้ให้กับพนักงานนั้นเป็นผลประโยชน์ของแรงงานเอง

ประเด็นหนี้สินและค่านายหน้าจัดหางาน

รายงานดังกล่าวได้ระบุด้วยว่าในบางกรณี มีร่องรอยว่านายหน้าจัดหางานในประเทศต้นทางของคนงานมีการคิดค่านายหน้าจากแรงงานในเรื่องนี้ หลังจากที่มีประกาศตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้ บริษัทฯได้นำนโยบายเกี่ยวกับการจ้างงานแรงงานต่างด้าวใหม่มาปฏิบัติใช้ โดยบริษัทฯทำการจ้างงานโดยตรง (แรงงานไม่ต้องจ่ายค่านายหน้า) ซึ่งเป็นการตัดขั้นตอนของการใช้นายหน้าจัดหางานในประเทศไทยทั้งหมดและควรทราบว่ารัฐบาลไทยและประเทศเพื่อนบ้านมีสัญญาร่วมกันที่ยังใช้บังคับอยู่ว่าจะต้องใช้นายหน้าจัดหางานที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการในประเทศต้นทางของแรงงานเท่านั้น


นโยบายการจ้างแรงงานต่างด้าวเดือนเมษายน2558 นั้นกำลังมีการทยอยนำไปปฏิบัติใช้ในโรงงานทุกแห่งของเราดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับการสัมภาษณ์งานว่าเกิดขึ้นเมื่อใดและสถานที่ใดซึ่งอาจจะมีการจ้างงานก่อนที่จะมีการนำนโยบายใหม่นี้มาปฏิบัติใช้ได้อย่างก็ดีเราจะทำการประเมินเรื่องนี้โดยใช้การสำรวจภายในเพื่อตรวจสอบภาระหนี้สินผูกพันของลูกจ้างและสำนักงานจัดหางานในประเทศต้นทางของลูกจ้างและคิดหาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อลดภาระหนี้ของคนงานของเรา


ประเด็นการหักเงินเดือน

บริษัทฯไม่เคยหักเงินเดือนของลูกจ้างโดยไม่ถูกต้องตามกฏหมายอาจจะเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนเนื่องจากกฎหมายไทยระบุว่านายจ้างจะต้องหักเงินเดือน5 % เป็นเวลาติดต่อกัน90 วันก่อนที่ลูกจ้างจะได้รับสิทธิ์ตามบัตรประกันสังคมในกรณีที่มีความล่าช้าในการออกบัตรประกันสังคม ลูกจ้างจะได้รับความคุ้มครองภายใต้โครงการบัตรสีชมพูในเรื่องความเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

ประเด็นจำกัดการเข้าห้องน้ำ

รายงานดังกล่าวระบุถูกต้องว่าบริษัทฯไม่มีการลงโทษคนงานที่ใช้เวลาในห้องสุขานานเกินไป แต่บริษัทฯได้ตรวจสอบระยะเวลาการใช้ห้องน้ำของคนงานด้วยเหตุผลในเรื่องของการรักษามาตรฐานสุขภาพและสุขอนามัย การใช้ห้องสุขานานเกิน 15 นาที เป็นตัวบ่งชี้ถึงความเจ็บป่วยจากโรคในระบบทางเดินอาหารตามมาตรฐานความปลอดภัยนานาชาติลูกจ้างที่มีอาการของโรคนี้ไม่ควรได้รับอนุญาตให้เข้าสู่บริเวณที่มีการผลิตอาหาร
ประเด็นคณะกรรมการสวัสดิการ

รายงานได้ระบุถึงคณะกรรมสวัสดิการในโรงงาน2 แห่งที่มีการทำรายงานว่าไม่มีการปฏิบัติงานซึ่งเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงอย่างยิ่งเรายินดีที่จะให้มีการตรวจสอบและส่งข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการประชุมที่เกิดขึ้นเป็นประจำโดยคณะกรรมการมาจากการเลือกตั้งของคนงาน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราต้องใส่ใจว่าคนงานบางส่วนอาจจะไม่ทราบว่ามีการดำเนินการเรื่องนี้อยู่ดังนั้นเราจะทำให้มั่นใจได้ว่าเรื่องนี้จะมีการขยายในสถานที่โรงงานดังกล่าวเพื่อให้เกิดความรับรู้และความเข้าใจมากขึ้น


ประเด็นท่าทีของฝ่ายบริหาร

มีการกล่าวหาว่ามีการปฏิบัติต่อแรงงานต่างด้าวด้วยวิธีรุนแรงซึ่งระบุถึงการดุด่าและตะคอกเคี่ยวเข็ญให้พนักงานทำงานให้เร็วขึ้นนั้นบริษัทฯมีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง (Diversity&Inclusion) และได้สื่อสารให้หัวหน้างานรับทราบอย่างเป็นประจำในเรื่องของหลักการบริหารงานอย่างถูกต้องเหมาะสมอย่างไรก็ดีเราจริงจังกับคำกล่าวหานี้ และจะทำตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยเราจะไม่ยินยอมให้เกิดการปฏิบัติใดที่ไม่เป็นไปตามนโยบายขององค์กรและหากตรวจพบจะดำเนินการแก้ไขโดยด่วน


เราหวังว่าการชี้แจงนี้จะสร้างความชัดเจนให้กับความไม่เข้าใจต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากรายงานดังกล่าวและโปรดทราบว่าคำชี้แจงอย่างละเอียดในแต่ละประเด็นนั้นมีปรากฎอยู่ในภาคผนวกของรายงานชิ้นนี้อยู่แล้วถ้าท่านต้องการข้อมูลในประเด็นใดประเด็นหนึ่งโปรดดูในภาคผนวกของรายงานหรือติดต่อบริษัทฯ---------------------------------------------------------------------------------------

ซีพีเอฟจ้างแรงงานต่างด้าวแบบเท่าเทียม
สหรัฐอเมริกายังให้ปัญหาแรงงานต่างด้าวของไทยยังอยู่อันดับเทียร์ 3 เรื่องการค้ามนุษย์ และในวันที่ 15-17 ตุลาคมนี้ ถึงคิวสหภาพยุโรปจะเดินทางมาประเมินการจัดการปัญหาการทำประมงไม่ถูกกฎหมาย หรือ ไอยูยู และการดูแลและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม ว่าไทยเราจะรอดจากใบเหลือง หรือซ้ำรายถูกประเมินเป็นใบแดง หากอียูประกาศใบแดงแก่ประเทศไทย ก็ส่งผลกระทบกับธุรกิจของไทยเป็นวงกว้าง ไม่เฉพาะผู้ส่งออก แต่ยังส่งผลถึงผู้ผลิต แรงงานที่อยู่ในระบบที่อาจจะต้องตกงาน และสะท้อนไปถึงเศรษฐกิจในภาพรวมด้วย

เมื่อช่วงต้นเดือนกันยายน S&P Dow Jones องค์กรที่ทำหน้าที่จัดอันดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลกที่ได้รับความเชื่อถือจากนักลงทุนทั่วโลก ได้ประกาศรายชื่อบริษัทไทยที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) โดยมีบริษัทไทยได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI Emerging Market สูงถึง 13 บริษัท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง 3 บริษัทได้แก่ ท่าอากาศยาน เอไอเอส และซีพีเอฟ ส่งผลให้ไทยเป็นประเทศที่มีบริษัทจดทะเบียนได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกกลุ่ม DJSI ในกลุ่ม Emerging Market สูงสุดในตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก

ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ DJSI นี้เป็นมาตรวัดที่สะท้อนความเชื่อมั่นต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วโลกว่า บริษัทเหล่านี้มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการที่ดี อันจะส่งผลให้ธุรกิจสามารถเติบโตต่อเนื่อง ควบคู่กับความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

การได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ DJSI มีความสำคัญต่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพราะบริษัทที่ได้รับคัดเลือกจะสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทกับผู้นำในอุตสาหกรรมระดับโลกซึ่งจะประเมินความยั่งยืนใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม และองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกมักได้การยอมรับจากองค์กรระดับโลก และนักลงทุนทั่วโลกว่าเป็นบริษัทมีกระบวนการทำงาน และผลการดำเนินงานครอบคลุมถึงการดูแลแรงงาน มุ่งสู่ความยั่งยืนระดับโลก

ดังนั้น หากมองอีกมุมหนึ่ง ทั้งการประกาศเทียร์ 3 ของสหรัฐอเมริกาที่ยังคงอันดับไทยในเรื่องการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ หรือการให้ใบเหลืองของอียู เรื่องการแก้ปัญหาการประมง ก็ยังมีข้อดี นั่นคือ เป็นตัวช่วยกระตุ้นที่เร่งให้ทุกภาคส่วนลุกขึ้นมาร่วมมือกันขับเคลื่อนการแก้ปัญหากันทั้งระบบ ตั้งแต่ฝ่ายออกกฎหมาย ฝ่ายกำกับดูแล ภาคราชการ จนถึงภาคเอกชน ผู้ประกอบการต่างๆ เพื่อให้มีการจัดการดูแลแรงงานตามหลักสิทธิมนุษยชนเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ

สิ่งที่ซีพีเอฟได้ดำเนินการเรื่องแรงงานก็คือ ให้แรงงานต่างด้าวเป็นลูกจ้างของบริษัทโดยตรง และได้รับการดูแลและสิทธิเท่าเทียมกับแรงงานไทยทุกประการ ปรับปรุงกระบวนการรับสมัครและคัดเลือกที่ได้มาตรฐาน โปร่งใส จนได้รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงแรงงานในฐานะเป็นองค์กรต้นแบบด้านการปฏิบัติต่อแรงงานต่างด้าวและต่อต้านการค้ามนุษย์

ในปีนี้ซีพีเอฟยังได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของ DJSI หลังจากเข้าร่วมตอบแบบประเมินเป็นปีแรก และเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารบริษัทแรกที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI และได้คะแนนประเมินที่โดดเด่น คือ มีคะแนนสูงกว่า 80 คะแนนถึง 8 หัวข้อ โดยเฉพาะการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และการปฏิบัติต่อแรงงานและสิทธิมนุษยชน ที่ซีพีเอฟมีการจัดจ้างแรงงานต่างด้าวที่มีอยู่ 5,000 คนโดยตรงทุกคนได้รับเงินเดือนและสวัสดิการเท่าเทียมกับแรงงานไทยทุกประการ ซึ่งถือเป็นอีกภาคส่วนหนึ่งที่มีส่วนร่วมดูแลแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องและเป็นธรรมครับ


จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3092 วันที่ 1 – 3 ตุลาคม พ.ศ. 2558ที่มา //webboard.yenta4.com/topic/583033

 และ //www.thansettakij.com/2015/10/03/12576
Create Date : 30 พฤศจิกายน 2558
Last Update : 30 พฤศจิกายน 2558 10:09:20 น.
Counter : 634 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

BlogGang Popular Award#13สมาชิกหมายเลข 2344345
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]