คำหวาน... ประสานศัพท์ ประสานเสียง ประสานสำเนียง ประสานสุข ทุกดิถี...
Group Blog
 
 
พฤศจิกายน 2550
 
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
13 พฤศจิกายน 2550
 
All Blogs
 
ประวัติการก่อตั้งวงดนตรีไทย "คำหวาน"
รี "คำ"                       ในขณะที่ความเจริญทางเทคโนโลยีได้รุดหน้าแพร่ขยาย
                       ไปอย่างรวดเร็ว ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีต่างๆ ที่มี
                       มาแต่โบราณ อันแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตก็ดู
                       จะค่อยๆ ถูกลบเลือนให้จางหายไป ซ้ำบางครั้งยังได้รับ
                       การดูแคลน ว่าเป็นเรื่องของความล้าสมัย แต่ยังโชคดีที่มี
                       กลุ่มคน หรือองค์กรบางส่วนที่มองเห็นคุณค่าของศิลปะ
                       วัฒนธรรมประเพณีเหล่านี้ พยายามรักษาอนุรักษ์หวงแหนไว้
                       มิให้สูญหายไป กลุ่มสมาชิกดนตรี “คำหวาน” เป็นหนึ่ง
                       ในกลุ่มคนที่พยายามจะอนุรักษ์ศิลปดนตรีไทยไว้มิให้
                       ลบเลือนหายไป

                       "คำหวาน” เป็นการรวมตัวของนักดนตรีไทย ที่มีความรัก
                       ในดนตรีไทยเหมือนๆ กัน ถือกำเนิดประมาณปี 2549
                       เริ่มต้นจากสมาชิกเพียง 3 - 4 ท่าน ซ้อมกันเล่นๆ ภายใน
                       บ้าน จากนั้นต่างก็เริ่มชักชวนนักดนตรีที่สนิทชิดเชื้อมาซ้อม
                       ร่วมกัน จำนวนสมาชิกจึงค่อยๆ ขยายเป็นวงกว้างขึ้นๆ โดย
                       มิได้จำกัดว่าจะเป็นศิษย์ของสำนักใด ครูบาอาจารย์ท่านใด
                       ขอเพียงแต่ให้มีใจรักที่จะบรรเลงดนตรีไทยด้วยกันเท่านั้น
                       วงคำหวาน จึงเป็นวงที่ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความหลาก
                       หลายทางวัยวุฒิ มีตั้งแต่รุ่นคุณตา ถึงรุ่นคุณหลาน อายุ
                       ระหว่าง 15 – 73 ปี ที่ยังเป็นนักเรียนมัธยมก็มีกำลังเรียน
                       ระดับอุดมศึกษาก็มี บ้างก็เพิ่งจะจบระดับปริญญาตรี บ้างก็
                       กำลังต่อปริญญาโท บางท่านเพิ่งเริ่มต้นชีวิตทำงาน บางท่าน
                       เป็นผู้บริหารระดับกลาง บางท่านอยู่ในระดับสูงในหน่วยงาน
                       และองค์กรต่างๆ ตลอดจนข้าราชการบำนาญก็ยังมี มีทั้งที่เป็น
                       นักดนตรีอาชีพระดับที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นครูบาอาจารย์
                       ของวงการ มีทั้งนักดนตรีสมัครเล่นที่มีงานประจำทำ แต่รัก
                       ดนตรีเป็นชีวิตจิตใจ ถ้านับกันตามสถาบันก็มาจากหลากหลาย
                       สถาบัน ทั้งจุฬาฯ ธรรมศาสตร์ ประสานมิตร บ้านสมเด็จ
                       เจ้าพระยา เกษตรฯ เกษมบัณฑิต จันทร์เกษม บดินทรเดชา
                       เตรียมอุดมศึกษา ฯลฯ ทุกคนล้วนเข้ากันได้อย่างกลมกลืน
                       โดยมี “ดนตรีไทย” เป็นสื่อกลาง

                       จากที่เริ่มต้นซ้อมกันในบ้านเล็กๆ เมื่อสมาชิกได้ขยายเป็น
                       วงกว้างขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องหาที่ซ้อมใหม่ที่สามารถ
                       รองรับสมาชิกกว่า 20 ชีวิตได้ อาจารย์วัชระ เปรมปรีดิ์ ซึ่ง
                       เป็นหนึ่งในสมาชิกแรกเริ่ม จึงได้ชวนให้ไปซ้อมที่โรงเรียน
                       บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ซึ่งอาจารย์วัชระเป็นอาจารย์
                       ประจำอยู่ ปกติจะซ้อมกันเป็นประจำในวันอาทิตย์ประมาณ
                       เดือนละ 1 ครั้ง เพลงที่ฝึกซ้อมจะเป็นเพลงประเภทเพลงเถา
                       เสภา เพลงตับ โดยเน้นหนักไปทางวงมโหรี แต่ด้วยสมาชิก
                       ของวงมีความสามารถหลากหลาย การบรรเลงก็สามารถ
                       บรรเลงได้ทั้งวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ปี่พาทย์ไม้นวม วงมโหรี
                       วงเครื่องสาย หรือ วงเครื่องสายผสม

                       ชื่อวง “คำหวาน” ได้รับความกรุณาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์
                       ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ เป็นผู้ตั้งให้ โดยกราบเรียน
                       อาจารย์ประพจน์ แต่เพียงว่า ขอชื่อที่เป็นคำไทยๆ ไม่เกิน
                       2 พยางค์ เพื่อที่จะได้ง่ายต่อการจดจำ ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้
                       สมาชิกช่วยกันระดมความคิดตั้งกันหลายชื่อ แต่ก็ดูจะ
                       ไม่เป็นที่ถูกใจ แต่พอได้ชื่อ “คำหวาน” ทุกคนเห็นพ้อง
                       ต้องกันทั้งหมด การเจริญเติบโตของวงคำหวาน เป็นแบบ
                       ค่อยเป็นค่อยไปอย่างมั่นคง อยู่ด้วยกันแบบรักใคร่กลม
                       เกลียว พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ไม่ยึดถือเรื่องสถาบัน
                       ให้ความเคารพนับถือกันตามระดับอาวุโส ใครมีความ
                       สามารถสนับสนุนวงด้านใด ก็จะช่วยกันคนละไม้คนละมือ
                       ตามความสามารถผลงานต่างๆ ก็มาจากการสร้างสรรค์ของ
                       สมาชิกด้วยกันเอง ไม่ว่าจะเป็นโลโก้ของวง ก็ได้ผู้ช่วย
                       ศาสตราจารย์ชาญชัย อินทรสุนานนท์ (อาจารย์ช้าง) เป็นผู้
                       ออกแบบ หรือเวปไซต์ของวง ก็ได้คุณรุ่งทิวา ธรรมพิลา
                       (คุณรุ่ง-ตีกรับ) ซึ่งเป็นคุณแม่ของน้องวรัญญา (น้องพลอย
                       -ซออู้) เป็นผู้สร้างสรรค์ให้อย่างน่าชื่นชม

                       วงคำหวานได้มีโอกาสไปบรรเลงตามงานและสถานที่ต่างๆ
                       อาทิ อุทยานแห่งชาติ ร.2, คอนเสิร์ตยุวชนดนตรี ณ ศาลา
                       เฉลิมกรุง, งานครบรอบ 100 ปี เขตบางรัก, งานไหว้ครู
                       โรงเรียนดนตรีเบญจรงค์, งานไหว้ครูสถาบันราชภัฎบ้าน
                       สมเด็จเจ้าพระยา หรืองานสวดอภิธรรมของญาติสมาชิก
                       และคนในวงการดนตรีไทย ทั้งนี้ จะเน้นงานเผยแพร่ และ
                       งานอนุรักษ์ เป็นหลัก

                       สมาชิกของวงคำหวานที่แรกเริ่มมีเพียงอาจารย์วัชระ
                       เปรมปรีดิ์ ปัจจุบันคือหัวหน้าวง - ระนาดทุ้ม, พลเรือตรี
                       บุญเลิศ ธรรมเจริญ -ซอด้วง / ขลุ่ย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
                       ชาญชัย อินทรสุนานนท์ (อาจารย์ช้าง) ม.ศ.ว.ประสานมิตร
                       - นักร้อง, คุณปภาวี (ประกายแก้ว) บูลกุล (คุณแก้ว)
                       บริษัท ทรูมูฟ จำกัด - ระนาดเอก, พันตำรวจตรีหญิงอำพร
                       ไทรสุวรรณ (สารวัตรแกละ) ฝ่ายสวัสดิการ 3 สำนักงาน
                       ตำรวจแห่งชาติ - ระนาดเอก ต่อมาได้มีอาจารย์มาร่วมอีก
                       4 ท่าน คือ อาจารย์บุญเสริม ภู่สาลี (ธรรมศาสตร์ –
                       สามสาย, ซอด้วง, โทนรำมะนา), อาจารย์ไพศาล อินทวงศ์
                       (ธรรมศาสตร์ -สามสาย, ซออู้) อาจารย์อุดม ชุ่มพุดซา
                       (กสิกรไทย – โทนรำมะนา, กลองแขก) และอาจารย์บุญส่ง
                       ธรรมวณิชย์ (บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด – ฆ้องวงใหญ่)
                       นอกจากนั้นยังได้มีสมาชิกที่มีฝีมือมาเสริมทัพอีกมากมาย
                       ได้แก่ ว่าที่ ร.ต. ธีระ ขวัญบุญจัน (จุฬาฯ – ซออู้) คุณวรรณา
                       การสมบัติ (บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต – ระนาดทุ้ม)
                       คุณธวัชชัย เปรมปรีดิ์ (กทม. - ร้อง) คุณเกรียงศักดิ์
                       ตรีฤกษ์ฤทธิ์ (บมจ.ไทยออยล์) - ขลุ่ย, คุณพิม อวยพร
                       (รามคำแหง – ซอด้วง), อาจารย์ภณ ใจสมัคร (อาจารย์ม้า)
                       มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต – จะเข้, คุณจักรพงษ์ กลิ่นแก้ว
                       (นักปราชญ์) โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง – สามสาย, ซออู้,
                       คุณธนิต อัศวะไพฑูรย์ (อาจารย์ปอง) กรมประชาสัมพันธ์ –
                       นักร้อง / จะเข้, อาจารย์สุวิทย์ สาฤกษ์ (โรงเรียนดนตรี
                       เบญจรงค์ – ซอด้วง / ขิม, คุณอัครินทร์ เทียนทองถาวร
                       (อาจารย์ต่อ) โรงเรียนดนตรีเบญจรงค์ – เครื่องเป่า, เครื่อง
                       หนัง / เครื่องสาย) อาจารย์ภานุภัค โมกขศักดิ์ (อาจารย์หนึ่ง)
                       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – นักร้อง, คุณอนุรักษ์ บุญพยนต์
                       (โรงเรียนเทศบาล 4 - นักร้อง, จะเข้) คุณภัทร สายไทย
                       (บมจ.ซีพีออลล์ – ซออู้) คุณคนึงนิจ สิงห์น้อย (อ้อม)
                       มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต – นักร้อง, คุณชูชีพ ปรีชาสวัสดิ์ -
                       เครื่องหนัง, ขับร้อง คุณปานทิพย์ บุญวิทยา – ขับร้อง, ขิม
                       คุณกิตติศักดิ์ ลาภสุริยกุล – จะเข้, คุณยศพล ตรงสุขสรรค์ -
                       เครื่องหนัง คุณณัฐิมา เปรมปรีดิ์ (เอ๋) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต–
                       ฆ้องวงใหญ่, คุณวรัญญา ธรรมพิลา (พลอย) โรงเรียนบดินเดชา
                       (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ – ซออู้, คุณรุ่งทิวา ธรรมพิลา - กรับ
                       ด.ช.โกญจนาท วิบูลย์เพ็ง (เมฆ) โรงเรียนบดินทรเดชา
                       (สิงห์ สิงหเสนี) – จะเข้, ซอ, เครื่องหนัง และ
                       ด.ญ.มนต์ศิลป์ แสงสวัสดิ์ (จานสี) โรงเรียนบดินทรเดชา
                       (สิงห์ สิงหเสนี) – ขิม, ฆ้อง            


วงคำหวานได้ใช้เพลง “คำหวาน” เป็นเพลงประจำวงทั้งนี้
คุณปิยวัชร์ สุทธิวนิช จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้กรุณาแต่งบทกลอนให้วงคำหวานไว้อย่างไพเราะ
ประกอบการขับร้องดังนี้


คำ ศัท์ สี
สำนี สุ ทุดิถี
รั นัรี
มัคี มีชั

ร้ รั ขัคำ
ต์ รื่ย์ มั
คำ ทำ ป็
ม่ท่ คำ


นอกจากนี้ยังมีบทประพันธ์จาก

อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์


ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์)
ท่านกรุณาแต่งให้กับวงคำหวานดังนี้และแบบตัวอักษรคำว่า วงคำหวาน ได้รับความกรุณาจาก

อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต


ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
ได้เขียนให้ด้วยลายมือของท่านนับเป็นความภาคภูมิใจของวง “คำหวาน” ที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการธำรงรักษาคุณค่าของความเป็นไทย และสืบสานดนตรีไทย
ให้เป็นที่แพร่หลายต่อชุนรุ่นหลังสืบไป>> "คำ"<<Create Date : 13 พฤศจิกายน 2550
Last Update : 28 พฤศจิกายน 2553 17:40:22 น. 1097 comments
Counter : 8284 Pageviews.

 
ขอเชิญสมาชิกวงคำหวานทุกท่านซ้อมในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2551 นี้นะครับ ที่เก่าเวลาเดิมโดย: อ.วัชระ IP: 124.120.172.99 วันที่: 24 มกราคม 2551 เวลา:18:37:55 น.


โดย: อ.วัชระ IP: 125.25.26.155 วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:11:56:08 น.  

 
เป็นคนนอกที่เข้ามาแอบดูครับ.....บังเอิญว่าโลกอินเตอร์เนตทำให้หาเจอโดยบังเอิญ.....หวังว่าพี่ๆ และน้องๆ ลุงๆ ป้าๆ เห็นชื่อคงจะพอจำได้นะครับ

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาลให้วงดนตรีคำหวานเป็นวงดนตรีที่มั่นคงคู่วงการดนตรีไทยไปอีกนานเท่านาน ครับ


โดย: Ittiphol Saengsawang IP: 58.9.184.145 วันที่: 1 มีนาคม 2551 เวลา:5:49:30 น.  

 
ขอบคุณนะคะ เต้.... ว่างๆ มาเล่นด้วยกันนะคะโดย: พี่แก้ว IP: 203.144.130.176 วันที่: 6 มีนาคม 2551 เวลา:16:32:47 น.  

 
อยากไปเล่นด้วยครับ ต้องทำอย่างไร


โดย: civic_coupe วันที่: 19 มีนาคม 2551 เวลา:0:34:59 น.  

 
เรามีนัดซ้อมดนตรีกันที่ห้องดนตรีไทย รร.บดินทร์เดชา ตึก 2 ชั้น 3 วันจันทร์ที่ 7 เม.ย.ถ้าสนใจลองมาดู ไม่ทราบว่าถนัดเล่นเครื่องดนตรีไทยชนิดไหนหรือคะ


โดย: สมาชิกวงคำหวาน IP: 124.120.83.180 วันที่: 28 มีนาคม 2551 เวลา:15:24:29 น.  

 
แวะไปดู Blog ของ civic_coupe ที่ห้อง Music มาแล้วค่ะ ดีจังเลย


โดย: สมาชิกวงคำหวาน IP: 124.120.85.187 วันที่: 28 มีนาคม 2551 เวลา:20:01:51 น.  

 
เล่น ระนาดเอก เป็นหลักครับ ขลุ่ยเพียงออ/หลิบ กลองแขกนิดหน่อย หากจะนัดกันใหม่ ช่วยไปส่งข่าวที่ blog ด้วยครับ หรือ email ไปหาหน่อยครับ ที่ dwut@yahoo.com


โดย: civic_coupe วันที่: 2 เมษายน 2551 เวลา:23:03:44 น.  

 
เข้ามาเยี่ยมครับ


โดย: กระต่ายไม่ขูดมะพร้าว วันที่: 11 เมษายน 2551 เวลา:9:12:27 น.  

 


สวยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


โดย: 1234 IP: 125.27.188.213 วันที่: 6 กรกฎาคม 2551 เวลา:18:55:53 น.  

 
ฝากความเคารพไปยังอาจารย์ประพจน์และคุณอาไพศาลด้วยครับ


โดย: อิอิ IP: 193.252.25.232 วันที่: 14 สิงหาคม 2551 เวลา:5:31:19 น.  

 
น่าดีใจจริงๆ ที่วงคำหวานได้ก่อตั้ง จากนักดนตรีที่มีฝีมือยอดเยี่ยมเท่าที่เหลืออยู่ในปัจจุบันนี้ ว่างๆออกแผ่นซีดีมาบ้างนะครับ
ยังจำ พี่ไพศาล อินทวงศ์ ยอดฝีมือซอสามสาย จาก มธ.เมื่อตอนผมยังเล็กๆอายุราว 11-12 ปี ประทับใจมากๆเลยที่เห็นพี่สีซอสามสายในที่วี
พี่บุญเสริม ภู่สาลี ก็ซอด้วง และซอสามสาย ที่ผมยังจำได้
ไม่ต้องพูดถึง พี่ปภาวี(ประกายแก้ว) บุลกุล ยอดนักระนาดหญิงที่ตีระนาดมโหรี ท่วงทีแสนโรเมนติค ตามแบบฉบับ ครูสม หมู่เย็น
และน่าจะมีนักระนาดหญิงฝีมือจัดจ้าน อีกท่าน ก็คือ กันทิมา (อินทรวณิช) ลิมปนุสรณ์ น้ำเสียงเจิดจ้า หนักแน่ชัดถ้อยชัดคำตามแบบท่วงที่การตีแบบโบราณที่หาไม่งายนักในปัจจุบัน มาร่วมบรรเลงด้วยก็จะเยี่ยมมาก
และถ้าได้ซอด้วงฝีมือเยี่ยมรุ่นหลังพี่บุญเสริมอีกท่าน ที่เป็นศิษย์เอก ครูเติม มาร่วมวงด้วยก็จะสุดบรรยาย


โดย: กราวใน IP: 203.149.16.33 วันที่: 7 ตุลาคม 2551 เวลา:13:41:10 น.  

 
หาก "คุณกราวใน" สนใจจะมาร่วมซ้อมกับวงคำหวานบ้างก็ยินดีนะคะ


โดย: พี่แก้ว IP: 203.144.130.176 วันที่: 8 ตุลาคม 2551 เวลา:14:36:57 น.  

 
ขอบคุณแฟนคลับที่ให้ความสนใจวงคำหวานค่ะ อยากได้บุคคลที่กล่าวมาร่วมวงเหมือนกัน แต่คิดที่ท่านไม่มีเวลาว่างที่จะร่วมซ้อมและเล่นดนตรีกับพวกเรา


โดย: วรรณา คำหวาน IP: 124.120.86.197 วันที่: 8 ตุลาคม 2551 เวลา:21:22:41 น.  

 
พูดถึงระนาดมโหรีแล้ว สมัยหลังนี้ มักจะเป็นแนวโรแมนติค รูปแบบหลวงประดิษฐไพเราะ เสียมาก ลีลาอ่อนหวาน แบบลีลาครูเมธา และครูประสงค์ (พ่อ ติ๊ก วงดุริยประณีต) ฟังแล้วอ่อนหวานจับใจ ที่คูณประกายแก้ว ได้รับถ่ายทอดวิชาความรู้มาครับ


โดย: สมหวัง พูลสมบัติ IP: 203.149.16.36 วันที่: 15 ตุลาคม 2551 เวลา:15:10:11 น.  

 
แค่ผมเห็นรายชื่อนักดนตรี ผมก็ไม่กล้าไปเล่นแล้วครับ คนซอระดับฝีมืออย่าง พี่บุญเสริม ภู่สาลี ซอด้วงและ ซอสามสาย ก็เรียกว่า ถอดมาจากครูประเวช กระนั้นเลย
ยิ่งซออู้ และซอสามสายระดับพี่ไพศาล อินทวงศ์นั้น จะมีนักดนตรีสมัครเล่นรุ่นหลังหาเปรียบได้ก็ยากเต็มที แค่ได้ยินพี่เขา
"จึงขึ้นหย่องลองซอประสานเสียง ทำสำเนียงนิ้วหนักชักคันสี" แค่นี้ก็สุดแล้วครับ ตอนผมยังเด็กๆ อายุ 11-12 เคยดูพี่เขาทั้ง 2 ท่าน ก็สุดยอดแล้ว ฟังแล้วยังจำอารมณ์เพลงสมัยเด็กๆได้ว่า เพราะเหลือเกิน
ผมออกจะไม่กล้าที่จะเล่นร่วมกับพี่เขาก็แล้วกัน ขอนั่งฟังก็แล้วกันครับ
4-5เดือนก่อน ลองเอาซอมาไล่มือ แค่เพลงขับไม้บัณเฑาะว์ ก็คันชักไม่เที่ยงแล้ว สีผ่านสายยังเสียงไม่เสมอเลย อาย ไม่กล้าไปเล่นกับพี่ๆเขา


โดย: กราวใน IP: 203.149.16.36 วันที่: 15 ตุลาคม 2551 เวลา:15:24:20 น.  

 
คุณวรรณา (ระนาดทุ้ม)และคุณกันทิมา (อินทรวณิช)ลิมปนุสรณ์ก็เป็นศิษย์เก่าครูเทวาฯเช่นกัน ลีลาแบบโบราณ ทั้ง 2 ท่าน
โดยเฉพาะคุณกันทิมา น้ำเสียงเจิดจ้า เรียบๆ ชัดเจน แจ่มแจ้ง โบราณ ถ้าได้ตีเพลงคำหวานละก้อ จะฟังดูคลาสสิค แต่ถ้าเป็นคุณประกายแก้วแล้ว ก็จะเป็นทำนองนุ่มนวล อ่อนหวานแบบโรแมนติค ต่างกันไปคนละแบบ


โดย: กราวใน IP: 203.149.16.36 วันที่: 15 ตุลาคม 2551 เวลา:15:34:24 น.  

 
สมหวัง พี่ชวนมาฟัง หรือ มาเล่นกับวงคำหวาน ในวันพฤหัส ที่ 23 ต.ค.เวลา 10.00-17.00 น. ที่ห้องดนตรีไทย ชั้น 3 โรงเรียนบดินทร์ ซ.ลาดพร้าว 94 มาไม่ถูก นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินมาลงสถานีลาดพร้าว จะไปรับค่ะ นะคะ จะได้มีโอกาสมาฟังพี่ไพศาลและ อ.บุญเสริม ส๊ซอให้ฟัง พร้อมกับภูมิใจนำเสนอนักดนตรีและนักร้องที่มากฝีมืออีกหลายท่าน สมหวัง เตรียมเพลงเขมรราชบุรี แขกลพบุรี และ ทะยอยเขมร มาด้วยนะคะ มาเล่นด้วยกัน

หวังว่าจะได้พบกัน
คิดถึงค่ะ


โดย: วรรณา คำหวาน IP: 124.120.87.188 วันที่: 16 ตุลาคม 2551 เวลา:9:23:39 น.  

 
สวีสดีค่ะ อยากให้แสดงที่บดินทร


โดย: ทะเลทุกข์ IP: 58.10.158.203 วันที่: 23 พฤษภาคม 2552 เวลา:19:28:21 น.  

 
มีโอกาสคงได้แสดงแน่นอน คอยติดตาม ขอบคุณนักเรียนที่เข้ามารู้จักวงคำหวาน


โดย: ครูวัขระ IP: 124.120.238.16 วันที่: 24 พฤษภาคม 2552 เวลา:6:24:02 น.  

 
น่าจะบอกชื่อหน่อยนะว่าใครเข้ามาเยี่ยมบ้างจะได้ถือเป็นเกียรติของวง จะดีมากเลย


โดย: ครู คำหวาน IP: 124.120.244.197 วันที่: 26 พฤษภาคม 2552 เวลา:21:08:33 น.  

 
ดนตรีไทยนั้นไซร้ ใช่เรียนเล่น เรียนให้เป็นเรียนใหรู้ดูเหมาะสม เรียนดนตรีด้วยใจรักน่านิยม ควรชื่นชมเชิดศักดิ์ศรีดนตรีไทย
เป็นศิลปะวัฒนธรรมที่ล้ำค่า ภูมิปัญญาของครูที่มอบให้
มรดกตกทอดมาน่าภูมิใจ ดนตรีไทยคงอยู่คู่ฟ้าดิน


โดย: ครูวัชระ IP: 124.120.68.253 วันที่: 30 พฤษภาคม 2552 เวลา:9:03:47 น.  

 
นักเรียนคนใดหาแบบทดสอบไม่พบ ให้คลิก >> แบบทดสอบความรู้ทางด้านดนตรีไทย


โดย: kamwarn วันที่: 30 พฤษภาคม 2552 เวลา:20:56:51 น.  

 
สวัสดีค่ะ อาจารย์

มาเม้นให้แล้วค่ะ

แต่ละครั้งที่ click เม้าส์ นี่ดอกไม้กระจาย -_-"

ทำการบ้านแล้วนะคะ

ด.ญ. วุฒิพร ชินชนะโชคชัย ม.3/1 เลขที่ 51


โดย: ด.ญ.วุฒิพร ชินชนะโชคชัย ม.3/1 เลขที่ 51 IP: 124.120.8.125 วันที่: 31 พฤษภาคม 2552 เวลา:15:27:02 น.  

 

ดีใจจังมีคนสนใจมากๆ ส่วนตัวก็ขอขอบคุณที่วงคำหวานให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
รักทุกคนเลยนะ ขอบอก


โดย: มีมี้ IP: 58.8.163.15 วันที่: 1 มิถุนายน 2552 เวลา:20:42:11 น.  

 
คลิกที ดอกไม้กระจายเต็มไปหมด =_="

เวปสวยมาก และ เพลงก็เพราะ

เคยคิดอยากจะเรียนดนตรีไทย
แต่เรียนดนตรีสากลมาแล้ว แล้ว1 อาทิด เลิกเล่น
เลยไม่เรียนดีกว่า ดนตรีเนี่ย

มาเม้นไห้แล้วนะครับ อาจารย์


โดย: ด.ช. พูลิพล วิศวะภาค ม.3/9 เลขที่ 16 IP: 125.25.61.144 วันที่: 2 มิถุนายน 2552 เวลา:19:09:49 น.  

 
นักเรียนจงภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการคืนความเป็นไทยให้กลับคืนมา ขอชื่นชมนักเรียนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นและฟังเพลงแล้วรู้สึกว่าเพราะดี
แสดงว่านักเรียนเข้าถึงความเป็นไทยแล้ว อยากให้รวมพลังกันมากๆดนตรีไทยคงจะอยู่ต่อไปได้อีกนาน
"อันดนตรีมีคุณทุกอย่างไป ย่อมใช้ได้ดังจินดาค่าบุรินทร์"
(สุนทรภู่)


โดย: ครูวัชระ IP: 124.121.206.28 วันที่: 2 มิถุนายน 2552 เวลา:20:30:04 น.  

 
แหม กลอนพระอภัยบทนี้หนูยังไม่เรียนเลย.....จะได้เรียนตั้งเทอมสองแนะ
...แสดงความเห็นคะ คุณปู่หนูชอบดนตรีไทยระนาดไม้แข็งมาก หนูเลยได้เชื้อคุณปู่มาเล็กน้อยคะ หนูชอบเสียขิม จระเข้ แล้วก็ซอด้วงคะ ตอนนี้ดูคุณพระช่วยอยู่คะ เพิ่งจบการประชันขิมเลย เป็นรายการที่ดี หายากมาก ตอนเด็กเล็กๆหนูไม่สนใจหรอกคะดนตรไทยหน่ะ มาเริ่มซัก ป.๔-๕ หนูเริ่มตามเทรนเพื่อนไม่ทันแล้วคะ หนูชอบอ่านวรรณคดี ชอบอะไรโบราณๆ และกานท์กลอนไปด้วยเลยคะ เลยซึมซับอะไรไทยๆไปค่อนข้างเยอะ ซักพักก็สนใจฟังดนตรีไทย...รู้สึกว่ามันใช่ อะไรไทยๆหนูดูว่ามันขลังและขรึม น่าสนใจมากคะ พอได้รับอะไรแบบนี้เหมือนเราได้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติสยามยังไงหยั่งงั้นเลย บรรพชนคงไม่เสียใจเลยคะ ที่มีคนสืบสานและสร้างสรรค์ ดนตรีไทยหนูคิดว่ามันเป็นหนึ่งในเครื่องเตือนใจให้คนไทยไม่ลืม ว่ามีบรรพบุรุษ มีประวัติศาสตร์ มีชาติไทย เคยมีใครคุ้มหัว ถ้าไม่มีสิ่งนี้...คิดแล้วเศร้าคะ คนไทยคงลืมอะไรๆไปหลายอย่าง อาจลืมไปว่าเราเป็นใคร เยาวชนไทยสมัยใหม่ถุกปรุงแต่งโดยวัฒนธรรมต่างชาติไปเสียเยอะ เห็นคุณค่าจริงๆน้อยมากคะ เมื่อจัดตั้งวงดนตรีเช่นนี้ขึ้นมา ในฐานะเด็กไทยคนหนึ่ง...ขอบคุณจริงๆคะ ได้ปลูกจิตสำนึกที่ห่างหายไปจากสังคมไทยนานแสนนานกลับมาช้าๆหากมั่นคงอีกครั้ง...(ดูชาตินิยมนิดๆนะ แต่หนูคิดอย่างนี้จริงๆ)

ร่ายยาวมาเสียนาน จริงๆแล้วมาทำงานคะ แต่เหลือบไปเห้นคอมเม้นก็อดโพสมิได้ นี่ก็ได้กาลสมควรแล้ว เห็นต้องลาที ยังมีเด็กคนนี้เห็นค่า..รักษ์ดนตรีไทยคะ(ขอบอกว่า ดนตรีข้าเล่นหาได้เรื่องไม่ หากแต่ฟังนั้นไซร้ชอบชื่นรื่นความ)

ปล.ไม่มีกลอนที่เหมาะสมอารมณ์ในกระทู้มาต่อกับอาจารย์แล้วคะ นับถือๆ สุขภาพแข็งแรงๆ คำหวานเจริญๆนะเจ้าคะ เป็นหนึ่งในกำลังใจ


โดย: สุธิตา 3/5 IP: 118.173.251.79 วันที่: 2 มิถุนายน 2552 เวลา:22:37:20 น.  

 
อยากให้มีคนคิดเหมือนสุตาเยอะๆสมกับที่เป็นคนไทยจริงๆเลย นี่แหละไทยแท้


โดย: ครูวัชระ IP: 61.7.252.67 วันที่: 3 มิถุนายน 2552 เวลา:8:34:05 น.  

 
เม้นครั้งแรกค่ะ ขอให้วงคำหวานมีคนสนใจเยอะๆ เอาให้ดังสุดๆแบบประวัติศาสตร์ต้องจารึกไว้เลย

นั่งฟังเพลงในเว็ปมา5-6เที่ยวแล้วไม่รู้สึกเบื่อเลยแฮะ เสียดายตรงที่จบเร็ว แถมไม่มีเพลงต่อหรือการวนซ้ำ
เลยต้องมานั่งเปลี่ยนหน้าเวปไปมาเพื่อฟังอีก

อยากเป่าขลุ่ยได้เก่งแบบนี้จังแต่บังเอิญเซ้นส์ทางดนตรรเราหนูห่วยมาก เอ้า!พยายามต่อไป

By:กระต่ายขาวฟันเหล็กที่นั่งหน้าซีดเพราะปวดฟันแล้วลืมทานยาแก้ปวด ม.3/11


โดย: Lo1O-[กระต่ายขาวฟันเหล็ก] IP: 124.120.46.81 วันที่: 3 มิถุนายน 2552 เวลา:18:26:41 น.  

 
จะว่าไปแล้ว คนที่ฟังเพลงไทยแบบดนตรีไทยๆจริงๆหายากยิ่งกว่าหาดอกไม้ในขั้วโลกเหนือซะอีก(เว่อร์แล้ว)

อ่าวเพลงจบอีกแล้ว เซ็ง

จะว่าไป บล๊อกอาจารย์สวยดีนะ โดยเฉพาะเวลาที่คลิ้กแล้วมีดอกไม้โรยออกมาเหมือนโดนระเบิดนี่อ่า


โดย: Lo1O-[กระต่ายขาวฟันเหล็ก] IP: 124.120.46.81 วันที่: 3 มิถุนายน 2552 เวลา:19:01:54 น.  

 
คลิกทีนึงดอกไม้กระจาย (ฮา)

เพลงเพราะมากค่ะ

นานๆทีจะได้เห็นคนหลากหลายอาชีพมารวมตัวกันเพื่อเล่น

และอนุรักษ์ดนตรีไทย เป็นสิ่งที่แปลกใหม่และน่ายกย่อง

มากค่ะ


โดย: อภิศฎา ฟื้นมา 3/9 IP: 124.122.131.42 วันที่: 4 มิถุนายน 2552 เวลา:20:55:47 น.  

 
เว็บแต่งได้สวยมากเลยค่ะ
เมื่อได้อ่านแล้วทำให้รู้สึกชอบวงคำหวานขึ้นมาเลยค่ะ โดยเฉพาะบทกลอนนี้ประทับใจสุดๆไปเลยค่ะ

คำหวาน ประสานศัพท์ ประสานเสียง
ประสานสำเนียง ประสานสุข ทุกดิถี
ประสานใจ ประสานรัก นักดนตรี
ประสานความ สามัคคี มีโชคชัย

ประสานร้อง ประสานรับ ขับคำหวาน
ประสานกานต์ รื่นรมย์ สมสมัย
ประสานคำ ทำนอง ความเป็นไทย
หวานใดใด ไม่เท่า คำหวานเอย

เป็นคำกลอนที่ไพเราะจับใจเลยค่ะ อาจารย์แต่งเองหรอค่ะว่างๆจะเข้ามาดูอีกนะค่ะ ขอบคุณค่ะ


โดย: กานต์รวี ม.3/10 ค่ะ IP: 58.11.76.156 วันที่: 4 มิถุนายน 2552 เวลา:21:49:57 น.  

 
ต้องปิดรูให้แน่นทุกนิ้ว อย่าให้มีรอยรั่ว และใช้ลมเป่าเบาๆเสียงโดต้องมาแน่นอน ใจเย็นๆนะ เอาใจช่วยครับ ขอให้พยายามต่อไป


โดย: ครูวัชระ IP: 124.122.89.172 วันที่: 7 มิถุนายน 2552 เวลา:18:52:54 น.  

 
-ใครสอบไล่เสียงผ่านแล้วอย่าลืมไปฝึกเป่าเพลงคลื่นกระทบฝั่ง 2 ชั้น นะ โน้ตอยู่ใกล้กับแบบทดสอบ
มีทำนองเพลงให้ฟังด้วย นักเรียบนควรฝึกอ่านตามจังหวะก่อน แล้วค่อยฝึกเป่าที่ละบรรทัด ขอให้เป่าได้เพราะกันทุกคนเลยนะครูจะเทคะแนนให้เลย
"เจ็ดวันเว้นดีดซ้อม ดนตรี
อักขระห้าวันหนี เนิ่นช้า
สามวันจากนารี เป็นอื่น
วันหนึ่งเว้นล้างหน้า อับเศร้า ศรีหมอง"


โดย: ครูวัชระ IP: 124.122.91.112 วันที่: 9 มิถุนายน 2552 เวลา:18:17:18 น.  

 
ถ้าอยากเป่าเป็นต้องเป่าได้แน่ ทำตามนี้
1. ปิดรูให้แน่น ทุกนิ้ว
2. เป่าลมเบาๆ
3. ไล่เสียงให้ชัดเจน ช้าๆ จากเสียงโดต่ำ
ไปเสียงโดสูง ต้องใจเย็น อย่ารีบร้อน
4. ถ้าเสียงไม่ชัดแสดงว่าต้องมีนิ้วรั่วที่ใดที่หนึ่ง
กลับไปเริ่มต้นเป่าโดต่ำให้ได้ก่อน


โดย: ครูวัชระ IP: 124.120.246.70 วันที่: 13 มิถุนายน 2552 เวลา:19:03:40 น.  

 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ว่าจะทำอย่างไร
ให้ดนตรีไทยมีคนสนใจมากขึ้น เพื่อจะได้อยู่คู่ชาติไทยไปตลอด


โดย: ครูวัชระ IP: 124.120.238.185 วันที่: 19 มิถุนายน 2552 เวลา:20:01:20 น.  

 
ดนตรีไทยเป็นวัฒนธรรมของไทยอีกอย่างหนึ่งที่สมควรอนุรักษ์รักษาไว้อย่าให้สูญหาย ผู้ที่เรียนดนตรีไทยทุกคน จะนับถือครูของดนตรีไทย และครูผู้สอน สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีงามของไทยที่ได้อบรมสั่งสอนไทยคนไทยให้มีความกตัญญูในสิ่งที่มีบุญคุณกับผู้เรียน อีกอย่างหนึ่งดนตรีไทยก็ยังฝึกสมาธิให้กับผู้เรียนและยังสามารถผ่อนคลายความเครียดในด้านต่างๆ ดังที่กล่าวมาก็จะเห็นได้ว่าดนตรีไทยมีประโยชน์
ไม่ว่าเราจะเจริญไปขนาดไหน ก้าวไปไกลขนาดไหน มีสิ่งที่เจริญที่รับออกมาจากภายนอกมากเพียงใดแต่อย่าลืมรากเหง้าของเรา ดนตรีไทยของเรา
จะเห็นว่าดนตรีไทยนั้น ไม่ได้แพ้กับดนตรีสากลเลย
ดนตรีต่างชนิดก็ต่างมีเสน่ห์ของมันเอง
ขนาดคนต่างชาติยังยกย่องดนตรีไทยเลย เล่น
และสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ
ต้องปลูกฝังให้กับเด็กไทย อย่างเช่นจัดชมรมดนตรีไทยขึ้นมา หรือจัดการประกวดการเล่นดนตรีไทยต่างๆและส่วนตัวหนูเป็นคนดนตรีไทยอยู่แล้ว
เพราะ มันทำให้เราเกิดความจรรโลงใจ เล่นแล้วรู้สึกสบายใจ ผ่อนคลาย แถมยังให้เราเกิดสมาธิอีกด้วย
แล้วน่าจะมีสถานีวิทยุหรือรายการโทรทัศน์
จัดให้มีขึ้นและจัดรูปแบบให้มันดีๆน่าสนใจ..จัดให้เป็นเรื่องเป็นราว เป็นความรู้เพื่อที่ให้ประชาชนสนใจกันมากขึ้น
ส่วนภาครัฐหรือองค์กรต่างๆที่เกี่ยวกับ
ดนตรีไทยโดยตรงก็น่าจะเปิดกว้าง จัดสถานที่แสดงให้เป็นสาธารณะที่แท้จริง เปิดโอกาสให้บุคคลทุกระดับได้มีโอกาสแสดงกันอย่าง ทั่วถึง
เพื่อที่จะให้ดนตรีไทยคงอยู่กับประเทศชาติบ้านเมืองสืบไป
 


โดย: วิทิตยา ยิ้มเมือง 5/2 เลขที่ 38 IP: 58.9.71.215 วันที่: 19 มิถุนายน 2552 เวลา:21:42:25 น.  

 
เราควรช่วยกันอนุรักษ์ ดนตรีไทยของเราไว้ เพราะสมัยนี้ ผู้คนต่างให้ีความสนใจกัน ดนตรีสากล เป็นอย่างมาก
จนทำให้บางคนลืมความสำคัญของดนตรีไทยไป เพราะ เพลงในปัจจุบันมีแต่ทำนองของดนตรีสากล
ไม่มีทำนองของดนตรีไทย เราควรที่จะ นำดนตรีไทยมาประกอบในเพลงต่างๆ ด้วย เพื่อที่จะให้คนฟัง เกิดความรัก และทราบซึ้ง ในดนตรีไทยมากขึ้น เพื่อให้
คนรุ่นต่อๆ ไป เกิดความคิดที่จะสนใจในดนตรีไทย
และดนตรีไทยก็จะอยู่คู่กับพวกเราชาวไทยไปอีกนาน


วสี ป้องเกียรชัย ม.5/6 เลขที่ 14


โดย: วสี ป้องเกียรติชัย ม.5/6 เลขที่ 14 IP: 125.25.44.236 วันที่: 20 มิถุนายน 2552 เวลา:8:40:14 น.  

 
ก็...อย่างที่เห็นในปัจจุบันนี้นั้นดนตรีไทยไม่ค่อยเป็นที่นิยมในหมู่คนไทยมากนัก เพราะว่าผู้คนนั้นหันไปสนไปกันแต่ดนตรีสากลกันเกือบเสียทั้งหมด แค่เพียงเพราะว่าดนตรีนั้นโด่งดังมากกว่า นักร้องหล่อกว่าเพียงเท่านั้น ทั้งที่จริงแล้วนั้นดนตรีไทยมีความไพเราะและความสวยสดงดงามไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าดนตรีสากลในทุกวันนี้เลยทีเดียว
แต่ทั้งที่ดนตรีไทยนั้นมีดีมากมายอยู่หลายอย่างนั้นคนไทยก็กลับไม่ให้ความสนใจและไม่สนับสนุนดนตรีไทยเท่าไหร่นัก กลับหันไปให้ความสนใจดนตรีสากลกันมากกว่า
เพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาแล้วที่คนไทยเราควรที่จะหันกลับมามองดนตรีไทยที่ถือเป็นหนึ่งในสมบัติประจำชาติไทยเราเสียบ้าง
ดนตรีไทยนั้นที่จริงแล้วก็ถือเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ง่าย มีความไพเราะ และมีความเป็นเอกลักษณ์ ชวนให้ศึกษาและเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง
การอนุรักษ์ดนตรีไทยนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เราควรที่จะมีการปลูกฝังความรักต่อดนตรีไทยให้กับกลุ่มคนรุ่นหลัง เพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้นั้นคือบุคคลที่จะเป็นผู้กำหนดอนาคตของประเทศไทย
ฉะนั้นแล้วก็ควรที่จะมีการนำดนตรีไทยมาใส่ไว้ในการเรียนการสอนของเด็กรุ่นใหม่ เพื่อเป็นการปลูกฝังความรักต่อดนตรีไทยตั้งแต่ในวัยเด็ก และทำให้พวกเขาเหล่านั้นได้ใส่ใจที่จะอนุรักษ์ รักษาดนตรีไทยเหล่านี้เอาไว้
นอกจากนี้แล้วก็ควรที่นำดนตรีไทยใส่ลงไปในสื่อต่างๆให้มากขึ้น เพื่อให้คนไทยจะได้ติดตามถึงดนตรีไทยมากขึ้นและได่รับรู้ถึงคุณค่าของดนตรีไทยให้มากยิ่งขึ้น จะได้เป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามเกี่ยวกับดนตรีไทยไว้ตั้งแต่ในตอนนี้และจะได้คงค่านิยมอันนี้ไว้สืบต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน


โดย: วรวิช ยอดจันทร์ 5/6 เลขที่ 20 IP: 124.120.57.168 วันที่: 20 มิถุนายน 2552 เวลา:17:35:59 น.  

 
ข้อคิดเห็นน่าชื่นใจมากจริงๆ ฟังแล้วมีความรู้สึกรักและภูมิใจในความเป็นไทยที่ผู้ให้ข้อคิด มีอยู่ในจิตใจจริงๆ


โดย: คนรักดนตรีไทย IP: 124.120.241.31 วันที่: 20 มิถุนายน 2552 เวลา:20:23:19 น.  

 
ดนตรีไทยเป็นดนตรีประจำชาติของไทยที่เราควรอนุรักษ์ไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานของเรา การที่จะทำให้ดนตรีไทยรู้จักอย่างแพร่หลายและเป็นที่สนใจมากขึ้นก็คือ หนูคิดว่า น่าจะมีการจัดคอนเสิร์ตดนตรีไทยครั้งใหญ่ค่ะ เชิญผู้มีความสามารถด้านดนตรีไทยมาประชันโหมโรงกัน โดยเล่นเพลงที่รู้สึกครึกครื้น ซึ่งจะทำให้คนดูรู้สึกครื้นเครงสนใจ และอาจจะอยากลองเล่นบ้าง และควรจัดทำสื่อทางอินเตอร์เน็ตเผยแพร่วิธีการเล่นเครื่องดนตรีไทยต่างๆ และน่าจะเปิดสถาบันสอนดนตรีไทยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ให้ผู้ที่สนใจเล่นดนตรีไทยเป็นในขั้นพื้นฐานค่ะ

พนินธรณ์ ประทุมเพ็ชร ม.5/6 เลขที่ 56
รายงานตัวค่ะ ^^


โดย: พนินธรณ์ ประทุมเพ็ชร 5/6เลขที่56 IP: 124.120.170.92 วันที่: 25 มิถุนายน 2552 เวลา:0:12:22 น.  

 
แนวคิดดี เยี่ยม อยากให้มีคนคิดแบบเธอมากๆจัง


โดย: ครูวัชระ IP: 61.7.252.67 วันที่: 25 มิถุนายน 2552 เวลา:10:27:44 น.  

 
หนูก็ชอบดนตรีไทยมากๆเลยค่ะ มีหลากหลายอารมณ์ดี พอได้เล่นกับวงแล้วสนุกมากๆเลยค่ะ แต่เพื่อนๆหลายๆคนไม่ค่อยสนใจดนตรีไทยกันเท่าไหร่เลย แสดงดนตรีไทยแล้วไม่ค่อยมีคนดู น่าน้อยใจจัง ทั้งๆที่เป็นดนตรีประจำชาติแท้ๆ หนูคิดว่าการจะอนุรักษ์ดนตีไทยควรปลูกฝังกันตั้งแต่เด็กๆ ตอนอยู่ประถมหนูไม่ค่อยรู้จักดนตรีไทยเท่าไหร่ เพราะที่โรงเรียนมีเครื่องดนตรีอย่างเดียวคือฉิ่ง โชคดีที่ได้มีโอกาสใกล้ชิดดนตรีไทยอยู่บ้างตอนมัธยมถึงได้รู้สึกรักและชอบเรื่อยมา
เพื่อนๆ อาจจะไม่สนใจดนตรีไทยเพราะไม่ค่อยรู้จักเหมือนดนตรีสากล ถ้าได้รู้จักคุ้นเคยกับดนตรีไทยตั้งแต่เด็กก็คงจะดี


โดย: พัชร วัฒนศรีมงคล ม.5/6 เลขที่49 IP: 125.24.217.184 วันที่: 25 มิถุนายน 2552 เวลา:19:51:51 น.  

 
เราจะต้องอนุรักษ์ดนตรีไทยไว้เพราะดนตรีไทยเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของคนไทย ดังนั้นหนูคิดว่าเราควรจะมีคอนเสิร์ตดนตรีไทยหรือไม่ก็เปิดสอนให้ดนตรีไทยโดยไม่คิดค่าเล่าเรียนและควรมีการเล่นดนตรีไทยให้เด็กฟังแทนการเปิดทีวีหรือเปิดเพลงตอนพักเที่ยงค่ะ
หนูมาคอมเม้นแล้วนะค่ะ
อลิษา ลิ้มสุวรรณ ม5/5


โดย: อลิษา ลิ้มสุวรรณ ม.5/5 IP: 124.121.246.126 วันที่: 26 มิถุนายน 2552 เวลา:18:35:46 น.  

 
ดนตรีไทยในความคิดของผมก็ คือ ดนตรี((((ไทย)))ชื่อก็บอกอยุ่แล้ว ว่าเป็นของคนไทย
ดนตรีไทยเป็นสิ่งที่ต้องอนุรักษ์ไว้ เพื่อให้คนรุ่นหลัง สืบต่อๆกัน และ ในปัจจุบันนี้ ดนตรีไทยมักจะหาชมได้ยากมาก ผมจึงอยากให้สื่อนำเสนอดนตรีไทยมาเผยแพร่ให้มากที่สุด อย่างเช่น รายการคุณพระช่วย เป็นรายการที่ดีและมีคุณค่ามาก ที่ นำดนตรีไทยมาแข่งขันกันภายในรายการซึ่งทำได้สอดคล้องกับปัจจุบันได้มากๆเลยทีเดียว เช่นการนำดนตรีไทยมาเล่นกับ วงดนตรีสมัยใหม่ ซึ่งทำให้คนที่ชมนั้น เห็นลีลาการเล่นของดนตรีไทยมากขึ้น และ ก็ทำให้ คนอยากหันมาเล่นดนตรีไทย และในปัจจุบันคงเป็นไปได้ยากว่า นึก อยากจะเรียน ระนาด ขึ้นมาจะไปเรียนได้ที่ไหน เพราะ แหล่งที่ฝึกสอนของดนตรีไทยใน ยุคนี้
หาได้ค่อนค่างยากเลยทีเดียว (อาจานวัชระเปิดสอนนอกโรงเรียนสิ55)
และสุดท้ายก็อยากให้ดนตรีไทย คงอยู่คู่กับไทยไปนานนๆๆแสนนาน ตลอดไป

(นายพรพงศ์ ไตรสุวรรณ ม.๕/๖ เลขที่ ๑๖)โดย: พรพงศ์ ไตรสุวรรณ ม5/6 เลขที่ 16 IP: 124.122.151.14 วันที่: 26 มิถุนายน 2552 เวลา:19:06:52 น.  

 
แวะมาเยี่ยมค่ะ
รู้สึกว่าหน้านี้ส่วนใหญ่เป็นเด็กบ.ด.รุ่น41ทั้งนั้นเลยนะเนี่ย ^_^


โดย: Ice Princess IP: unknown, 203.155.120.58 วันที่: 1 กรกฎาคม 2552 เวลา:22:38:54 น.  

 
วงคำหวานเป็นวงที่ผมได้รู้จักในนามผู้ก่อตั้ง
หลวงประดิษฐ์ไพเราะ ซึ่งได้ทราบที่มาจากภาพยนตร์ โหมโรง ที่ อ.วัชระ เอามาเปิดดู
และก็รู้สึกว่า ประเทศไทยก็ทำอะไร ก็ตามเขาไปหมด ทั้งๆที่เรามี สิ่งที่ดี ดนตรีที่ดี ไพเราะไม่แพ้ประเทศอื่นๆเลยทีเดียว


โดย: สรรพศิริ เชาว์เสาวภา 506 IP: 202.57.173.242 วันที่: 3 กรกฎาคม 2552 เวลา:22:19:33 น.  

 
การบรรเลงดนตรีไทยนั้น ผู้บรรเลงต้องจำทำนองเนื้อเพลงได้อย่างแม่นยำอย่างหนึ่ง รู้วิธีบรรเลงและหน้าที่ของ เครื่องดนตรีที่ตนบรรเลง เช่น ระนาดเอก ระนาดทุ้มว่ามีอย่างไร และมีสติปัญญาแต่งทำนองให้เกิดความไพเราะอีกอย่างหนึ่งเพราะการ บรรเลงดนตรีไทยไม่ได้ดูโน๊ต จึงต้องใช้ความจำ ในขณะที่บรรเลง ผู้บรรเลงจะต้องแต่งทำนองด้วยปัญญาของตน ให้ดำเนินไปตาม วิธีการบรรเลงเครื่องดนตรีที่ตนบรรเลง เช่น ระนาดเอก ก็ต้องเก็บถี่ ๆ ตีเป็นคู่ 8 พร้อม ๆ กันทั้งสองมือ และต้องไม่ให้ผ ิด ไปจากเนื้อเพลงของเพลงนั้นด้วย


โดย: วชิร ม.5/5 เลขที่ 26 IP: 58.64.49.195 วันที่: 9 กรกฎาคม 2552 เวลา:21:26:15 น.  

 
ดนตรีไทยเป็นดนตรีประจำชาติของไทย ซึ่งมีมาช้านาน ดนตรีไทยอาจนำเครื่องดนตรีหลายๆชิ้นมารวมกันเป็นวง เช่น วงปี่พาทย์ วงมโหรี ซึ่งในการเล่นเครื่องดนตรีไทยแต่ละชิ้น ผู้เล่นจะต้องเล่นเครื่องดนตรีนั้นๆได้อย่างเชี่ยวชาญ และสามารถจำทำนองและโน้ตเพลงได้อย่างแม่นยำ เพราะเครื่องดนตรีไทยแต่ละชิ้นมีวิธีการเล่นที่แตกต่างกันออกไป และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และ มีเสียงที่ไพเราะ ดังนั้น เราควรช่วยกันอนุรักษ์ และสนับสนุนดนตรีที่เป็นของไทย ให้คนรุ่นหลัง


โดย: กฤษณพงศ์ อังกุลดี ม.5/5 เลขที่23 IP: 58.10.90.228 วันที่: 16 กรกฎาคม 2552 เวลา:17:29:27 น.  

 
ดนตรีไทยในทรรศนะคติของผมนั้น เปรียบเสมือนกับสิ่งที่คอยช่วยทำให้จิตใจของคนเราสงบลงเพราะการฟังดนตรีนั้นทำให้เพลิดเพลิน คลายเครียด แต่นี่ยิ่งเป็นดนตรีไทยด้วยแล้วยิ่งทำให้รู้สึกสบายใจ หายเครียดเลยทีเดียว เพราะดนตรีไทยนั้นเป็นดนตรีที่ไพเราะมาก ทั้งทำนอง จังหวะแล้วนำมาประกอบกันได้อย่างลงตัว ทำให้พอฟังแล้วรู้สึกสบายใจขึ้นเยอะ ดนตรีไทยเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่ามากสำหรับคนไทยเพราะเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษช่วยกันสร้างสรรค์และอนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบัน ดังนั้นคนรุ่นเราก็ควรที่จะอนุรักษ์มันไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่ให้มรดกที่สำคัญของคนไทยสาบสูญไป เพราะความไม่รู้จักคุณค่าของมัน ผมอยากจะบอกอีกอย่างว่าเมื่อผมได้มาเรียนวิชานี้ตอนแรกๆก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นักเพราะคิดว่ามันคงจะเล่นยากและน่าเบื่อ แต่พอผมเรียนไปเรื่อยๆผมก็พบว่ามันไม่น่าเบื่ออย่างที่คิด มันออกจะสนุกสนานและให้ความเพลิดเพลิน ความรู้ ความเข้าใจหลายๆอย่าง ซึ่งนี่ก็คืออีกเหตุผลที่ทำให้ผมและลุ่มเพื่อนๆที่เรียนวิชานี้มีความสุขและ ตั้งใจเรียน ขอบคุณครับ


โดย: ภูมิรพี จำปาหอม ม.5/6 เลขที่ 11 IP: 110.164.26.187 วันที่: 22 สิงหาคม 2552 เวลา:22:18:58 น.  

 

ในทรรศนะคติของฉัน
ดนตรีไทยและเพลงไทยเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนที่ได้ฟัง ต่างก็รู้สึกชอบ ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่หรือผู้สูงวัย ต่างก็หลงใหลในเสียงเพลงของดนตรีไทยกันทั้งนั้น ถึงแม้จะมีแนวเพลงใหม่ๆเข้ามาให้ได้เลือกรับฟัง แต่เมื่อคนไทยได้ยินเสียงดนตรีไทยที่บรรเลงด้วยความไพเราะ ด้วยจังหวะที่นุ่มนวล และ สนุกสนาน ทุกคนก็ต่างชอบและยังคงหลงใหลในมนต์เสน่ห์ของเพลงไทยไม่เสื่อมคลาย

เราทุกคนต่างก็ต้องช่วยอนุรักษ์สิ่งดีๆอย่างดนตรีไทยเอาไว้ ไม่ให้ต้องสูญสลาย เพราะดนตรีไทยนั้นเป็นสิ่งที่บรรพบุรษได้คิดได้อนุรักษ์สืบต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน คนไทยอย่างเราก็ไม่ควรจะละเลยสิ่งที่มีค่าอย่างนี้ไป ถ้าเราไม่คิดอนุรักษ์ดนตรีไทยไว้ในตอนนี้ เอกลักษณ์ของชาติไทยก็อาจจะไม่มีเหลือให้คนรุ่นหลังจากเราได้เห็นอีก


โดย: วลิยา ม.5/4 IP: 125.25.130.104 วันที่: 11 กันยายน 2552 เวลา:19:50:24 น.  

 
ดนตรีไทยเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่คนไทยทุกคนควรที่จะรักษาเเละร่วมกันสืบต่อ เพราะดนตรีไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสิ่งที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของเรามาตั้งเเต่สมัยก่อน เเต่พอมาถึงยุคปัจจุบันนี้ดนตรีไทยได้ถูกหลงลืมไปบ้าง เนื่องจากดนตรีเเนวอื่นเข้ามามีอิทธิพลในประเทศไทยค่อนข้างเยอะ อีกทั้งเด็กรุ่นใหม่ที่มักจะคิดว่าดนตรีไทยเป็นสิ่งที่น่าเบื่อ เล่นยาก ทั้งทั้งที่จริงเเล้วตัวพวกเค้าเองก็ยังไม่เคยลองฟัง ไม่เคยเข้ามาสัมผัสเเก่นที่เเท้จริงของดนตรีไทย
เเต่เเท้ที่จริงเเล้วดนตรีไทยมีความพิเศษเฉพาะตัวที่ไม่สามารถหาได้ในดนตรีของชาติอื่น เป็นดนตรีที่มีความไพเราะ ทวงทำนองเพลงที่สวยงาม เนื้อเสียงที่หวาน เพราะฉะนั้นการที่จะทำให้เด็กรุ่นใหม่หันมาสนใจทางด้านดนตรีไทย บุคคลที่ชอบในด้านดนตรีไทยอยู่เเล้วก็ควรที่จะร่วมมือกันเผยเเพร่ดนตรีไทยเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่มีความคุ้นชินเเละสนใจที่จะหันมาเล่นดนตรีไทยมากขึ้นเพื่อให้ดนตรีไทยคงอยู่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติเเบบนี้ตลอดไป..โดย: ปทัยทิพย์ เลขที่ 32 ม.5/4 IP: 124.120.166.157 วันที่: 11 กันยายน 2552 เวลา:22:28:09 น.  

 
สวัสดีครับตอนเเรกที่ผมเลือกเรียนดนตรีไทยเพราะว่าผมต้องการลองสิ่งใหม่ๆเเต่พอเรียนไปได้สักพักเริ่มชอบตอนเเรกผมคิดว่ายากเเต่พอเล่นเป็นสักเพลง ก็รู้สึกดีที่ว่าเราสามารถเล่นเพลงได้ อีกทั้งยังเป็นดนตรีไทยด้วยทำให้ผมชอบเเละรักในดนตรีไทย บางคนอาจจะคิดว่าเล่นยากเเต่พอได้มาสัมผัสเเล้วจะรู้ว่าถ้ามีใจรักเเล้วก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ยากนัก ผมอยากให้เพื่อนๆหันมาศึกษาดนตรีไทยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยเห็นวัยรุ่นเล่นกัน เราควรจะสืบสานศิลปะดีๆอย่างนี้ไป ให้คนรุ่นหลังของเราได้รู้ได้เห็นว่า ของไทยไม่เเพ้ชาติใดในโลกเลย


โดย: บริรักษ์ 5/4 เลขที่18 IP: 124.122.182.204 วันที่: 17 กันยายน 2552 เวลา:15:07:49 น.  

 
ท่วงทำนองของดนตรีไทยนั้น มีทำนองที่่ไพเราะเพราะพริ้ง ฟังแล้วทำให้เพลิน และติดหู ซึ่งในความคิดของผมนั้น ดนตรีไทย เป็นสิ่งที่เราควรช่วยกันรักษาไว้
เนื่องจากเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย
ถึงแม้ว่า ตอนนี้จะมีเทคโนโลยี หรือแนวเพลงต่างๆที่ออกมาใหม่ ทำให้วัยรุ่นไทยเราเริ่มลืมเลือนดนตรีไทยไป แต่เราก็ไม่ควรละทิ่งลืมเลือนดนตรีไทยไป
เนื่องจากท่วงทำนองที่บรรเลงนั้น ก็เป็นเหมือนประวัติที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย


โดย: อาเมน คำลือชา ม.5/5 เลขที่ 27 IP: 125.25.26.152 วันที่: 18 กันยายน 2552 เวลา:1:28:48 น.  

 
ดนตรีไทยในความคิดของผม ผมคิดว่า ดนตรีไทยบ่งบอกถึงความเป็นไทยซึ่งมีมาแต่โบราณ ผมอยากให้ทุกคนช่วยกันรักษาดนตรีไทยนี้ให้อยู่กับคนไทยไปนานๆ

ชอบเว็บมากเลย สวยจิงๆ :)


โดย: ชยากร เลิศกิจชุติมา ม.5/5 เลขที่ 2 IP: 124.120.20.21 วันที่: 18 กันยายน 2552 เวลา:23:49:02 น.  

 
ขอเชิญสมาชิกวงคำหวานทุกท่านซ้อมในวันศุกร์ที่ 23 ต.ค.2552เวลา 09.00 น.ณโรงเรียนบดินทร์เดชาห้องเดิม ดีใจจังจะได้เจอหน้าพร้อมกันทุกคน
ขอขอบคุณมาล่วงหน้าโดย: สมาชิกวงคำวาน IP: 125.25.31.54 วันที่: 7 ตุลาคม 2552 เวลา:15:55:27 น.  

 
ขอให้สมาชิกทุกท่านสู้ต่อไปครับ เพื่อดนตรีไทยของเรา


โดย: ธนดล 3/4 บ.ด.42 IP: 124.120.177.64 วันที่: 24 พฤษภาคม 2553 เวลา:15:24:51 น.  

 
ดนตรีไทยเพราะมากครับ..


โดย: ชาตรี 3/4 บด.42 IP: 183.89.200.239 วันที่: 24 พฤษภาคม 2553 เวลา:17:42:35 น.  

 
ลองเข้ามาดูคับ

น่าจะมีการทำให้เพลงมันเล่นเรื่อยๆนะครับ

เปลี่ยนเพลงบ้างก็ได้ (ผมทำไม่เป็นนะครับ)


โดย: ธีรกร 3/4 IP: 113.53.41.90 วันที่: 24 พฤษภาคม 2553 เวลา:17:51:07 น.  

 
เสียงของเครื่องดนตรีไทยนั้นไพเราะและมีเสน่ห์มากครับ...


โดย: จิรภัทร บุนนาค ม.3/4 เลขที่6 IP: 125.25.70.56 วันที่: 24 พฤษภาคม 2553 เวลา:19:44:40 น.  

 
ดนตรีไทยมีเสียงไพเราะมาครับ..


โดย: กฤษดา ม.3/4 IP: 113.53.43.175 วันที่: 24 พฤษภาคม 2553 เวลา:20:36:45 น.  

 
ดนตรีไทย เป็นดนตรีที่มีคุณค่า มีความไพเราะ และเสน่ห์ค่ะ


โดย: พาขวัญ สงวนพงษ์ 3/5 IP: 111.84.104.7 วันที่: 25 พฤษภาคม 2553 เวลา:16:55:08 น.  

 
ตัวเว็บและเพลงให้บรรยากาศสมกับเป็นวงดนตรีไทยมากเลยค่ะ

อยากให้ทุกคนร่วมกันอนุรักษ์ดนตรีไทย ไม่ว่าจะทางใดก็ตาม..

ส่วนตัวแล้วเคยเล่นขิมกับเป่าขลุ่ย เครื่องดนตรีไทยนั้นเพราะจริงๆค่ะ


โดย: จิรญา ม.3/5 บด.42 IP: 125.24.204.24 วันที่: 25 พฤษภาคม 2553 เวลา:16:55:34 น.  

 
เพลงไพเราะดีครับผม
พอฟังแล้วอยากเล่นดนตรีไทยเป็น จังเลยครับ

5555

.........


โดย: นฤบดี ยี่จีน ม.3/5 บ.ด.42 IP: 58.8.109.22 วันที่: 25 พฤษภาคม 2553 เวลา:17:24:06 น.  

 
รูปแบบเว็บน่าสนใจดีนะครับ การจัดสรรลักษณะของตัวอักษรในด้านทำให้ดูค่อนข้างเด่นดีนะครับ แต่ผมว่าคอมเม้นมันสีออกจะดูอยากไปสักนิดอ่ะครับ = =" สีค่อนข้างกลืน
ว่างๆอยากให้อาจารย์สอนเพลง ขวัญเรียมกับเดือนเพ็ญนะครับ ชอบมากกกกกกกกกกกกก


โดย: ฐานันตร์ ม.3/5 บด.42 IP: 124.122.85.140 วันที่: 25 พฤษภาคม 2553 เวลา:17:26:01 น.  

 
เว็บน่าสนใจดีค่ะ เพลงก็เพราะดีค่ะ

ช่วยกันอนุรักษณ์ดนตรีไทยด้วยนะคะ ^___^


โดย: ถิรดา สุวรรณรัตน์ ม.3/5 บด.42 IP: 118.174.92.53 วันที่: 25 พฤษภาคม 2553 เวลา:17:47:39 น.  

 
ดนตรีไทยนับวันจะยิ่งลืมเลือน หาฟังก็ยาก แต่ก็ยังโชคดี

ที่ยังมีคนบางคนคิดที่จะอนุรักษ์มันไว้ให้คนรุ่นหลัง น่าชื่น

ชมมาก


โดย: สถาปก วงษ์สวัสดิ์ ม. 3/5 บ.ด. IP: 118.174.17.165 วันที่: 25 พฤษภาคม 2553 เวลา:17:49:13 น.  

 
....เพลงที่เล่นขึ้นมาจากเครื่องดนตรีเพราะมากครับ
รูปแบบเว็บก็มีความสวยงามมากครับ.......


โดย: ด.ช. วรภัทร แซ่ลี้ ม.3/๕ บด.๔2 IP: 124.120.19.7 วันที่: 25 พฤษภาคม 2553 เวลา:17:52:30 น.  

 
รูปแบบเว็บก็ดีค่ะ แต่หนูเห็นว่าน่าจะทำให้ออกแนวสีสันสดใสมากกว่าค่ะจะทำให้เว็บดูสดใสน่าเข้ามากขึ้นค่ะ เช่น ขาว เขียว เป็นต้นค่ะ ส่วนสีของคอมเม้นท์อ่านยากเหลือเกินกลมกลืนแทบมองไม่เห็นเลยค่ะ
สัญลักษณ์ดีจังค่ะ สื่อความหมายเป็นไทยๆดีค่ะ ด้วยรูปดอกบัว และลายกนก
ส่วนเพลง เนื้อหาความหมายดีค่ะ สื่อถึงจุดประสงค์ที่ชัดเจนของวงคำหวาน แต่คำร้องหนูกดฟังไม่ได้ น่าจะทำให้เปิดเว็บมาแล้วเพลงขึ้นเลยก็ดีนะค่ะ ทุกคนจะได้ฟังเพลงสบายๆของวงคำหวานด้วยค่ะ
สวัสดีค่ะ


โดย: นภัสสร ผลิตวานนท์ ม.๓/๑ บด.๔๒ IP: 124.122.123.246 วันที่: 25 พฤษภาคม 2553 เวลา:17:58:30 น.  

 
เว็บสวยค่ะ ดนตรีไทยหาฟังยากค่ะ

จะขอช่วยอนุรักษณ์ดนตรีไทยค่ะ


โดย: รุจิรา จิรจำเนียรกาล ม.3/5 บด.42 IP: 118.174.92.53 วันที่: 25 พฤษภาคม 2553 เวลา:17:59:16 น.  

 
ไพเราะไปอีกแบบครับ


โดย: ด.ช.ธนวินท์ กสิกิจสกุลผล ม.3/4 เลขที่ 16 IP: 124.122.186.119 วันที่: 25 พฤษภาคม 2553 เวลา:18:06:25 น.  

 
เวปสวยดีคับ ได้ใจมาก ชอบๆๆๆ ก้อมาเยี่ยมเฉยๆน่ะ 55555+555+++ ก๊ากๆๆๆๆๆ สวยดีจิงๆคับ


โดย: วศิน 3/1 IP: 124.122.125.197 วันที่: 25 พฤษภาคม 2553 เวลา:18:23:03 น.  

 
ดนตรีไทยถือเป็นวัฒนธรรมของชาติไทยที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติประการหนึ่ง ในปัจจุบันคนไทยสนใจดนตรีไทยน้อยลงมาก หากเป็นเช่นนี้ สืบไปเบื้องหน้า ดนตรีไทยอันเป็นวัฒนธรรมสำคัญของชาติประการหนึ่งก็คงจะหายไปจากสังคมไทยและคงเหลือไว้แต่ในตำรา แต่หากทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ไว้ดั่งที่สมาชิกวงคำหวานและอีกหลายๆบุคคลที่ตั้งใจและปฏิบัติด้วยใจรัก ดนตรีไทย คงจะเจริญอยู่คู่กับชาติไทยไปตลอดกาล ชั่วลูก สืบหลาน
ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบดนตรีไทยมากๆ เล่นดนตรีไทย(ขลุ่ยเพียงออและอื่นๆ)มาตั้งแต่ ป.๑ จนเข้ามาเรียนที่โรงเรียนนี้ก็ยังคงศึกษาและฝึกฝนอยู่เรื่อยมากับอาจารย์วัชระครับ
เพลง"คำหวาน" เป็นเพลง เพลงหนึ่งที่ผมคิดว่ามีความไพเราะมาก สำหรับเพลงโปรดของผมก็คือ ลาวคำหอมและมยุราภิรมย์ครับ
เว็บไซต์ของอาจารย์ก็ค่อนข้างสวยงามดีครับ...


โดย: เด็กชายวรดร เลิศรัตน์ ม.๓/๕ เลขที่ ๑๕ บ.ด. ๔๒ IP: unknown, 58.137.29.99 วันที่: 25 พฤษภาคม 2553 เวลา:18:28:25 น.  

 
เป็นเว็บที่ดีมากครับ บอกประวัติและสมาชิก ทั้งมีเพลงประกอบที่มีเอกลักษณ์ดีมากเลยครับ


โดย: กษมา มโนธรรมเมธา ม.3/4 เลขที่ 3 IP: 124.122.191.231 วันที่: 25 พฤษภาคม 2553 เวลา:18:41:08 น.  

 
เว็บสวยมากค่ะ ดูราบเรียบดีค่ะ
เพลงในเว็บไพเราะมากค่ะ
และคำกลอนนั้น อ่านแล้วยิ่งนึกถึงความเป็นไทยในสมัยก่อนมาก
อยากให้คนไทยรักดนตรีไทยมาก
เพราะตอนนี้มีวัฒนธรรมจากประเทศอื่นเข้ามามากมาย
และจะได้สืบทอดความเป็นไทยไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะ


โดย: ด.ญ.ชลธิชา ทิชาชล ม.๓/๑ เลขที่๒๗ IP: 124.120.180.142 วันที่: 25 พฤษภาคม 2553 เวลา:18:46:28 น.  

 
เว็บสวยมากๆค่ะ ชอบค่ะ สีสันสดใสดีค่ะ

ที่อาจารย์ตั้งวงดนตรีไทยแบบนี้ หนูคิดว่าเป็นความคิดที่เยี่ยมมากๆเลยล่ะค่ะ เพราะดนตรีไทยเป็นวัฒนธรรมของคนไทยที่สืบต่อกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ และเราก็ควรที่จะอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานของเราได้เห็น ได้ฟังและได้ลองเล่นเครื่องดนตรีไทย ที่ไพเราะและงดงาม

เป็นกำลังใจให้นะคะ อนุรักษ์ดนตรีไทยไว้แบบนี้ตลอดไปเลยค่ะ


โดย: ด.ญ.ชยาภรณ์ ปิยะวัฒนกุล ม.3/1 เลขที่ 26 IP: 124.120.74.149 วันที่: 25 พฤษภาคม 2553 เวลา:19:09:18 น.  

 
จะตั้งใจเรียนวิชาดนตรีไทย

นำไปเผยแพร่ต่อให้คนอื่นๆ

และจะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไปค่ะ..


โดย: สาธิดา ไหวพริบ ม.๓/๘ เลขที่๕๔ บ.ด.๔๒ IP: 125.25.81.78 วันที่: 25 พฤษภาคม 2553 เวลา:19:16:14 น.  

 
เวปแต่งได้ดูคลาสสิกจังเลยค่ะ ^__^

อยากให้เด็กไทยรุ่นใหม่อนุรักษ์ดนตรีไทยสืบต่อกันไปเรื่อยๆค่ะ เพราะเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยรู้จักเพลงไทยเดิมกันแล้ว (:โดย: ฐนัญฆ์พร ม.3/1 เลขที่ 30 IP: 115.87.95.14 วันที่: 25 พฤษภาคม 2553 เวลา:19:18:28 น.  

 
เว็บไซต์สวย และมีความน่าสนใจมากค่ะ เพลงในเว็บก็เพราะค่ะ


โดย: ธนพร ตั้งทวีวิพัฒน์ ม.3/5 บด.42 IP: 58.8.156.40 วันที่: 25 พฤษภาคม 2553 เวลา:19:29:15 น.  

 
เว็บแต่เข้ากับเนื้อหาและเพลงมากเลยค่ะ : )
เพลงไทยเพราะ ดนตรีไทยก็เพราะ . ฟังแล้วรื่นหู


โดย: ณัฐวดี ชัยประโคน 3/5 IP: 118.174.95.162 วันที่: 25 พฤษภาคม 2553 เวลา:19:30:03 น.  

 
อาจารย์น่าจะใช้สีอ่อนกว่านี้นิดนึงนะค่ะ แต่ถือว่าเว็บโดยรวมดีมากค่ะ สาระความรู้มากมาย

เพลงก็เพราะมากเลยค่ะ จนอยากกลับไปเล่นดนตรีไทยอีกเลย

ขอเป็นกำลังใจให้นะค่ะ อนุรักษ์ความเป็นไทยให้อยู่กับคนไทยไปอีกนานนน


โดย: ปริณดา กันต์ศักดินนท์ ม.3/1 เลขที่44 IP: 124.121.226.100 วันที่: 25 พฤษภาคม 2553 เวลา:19:31:41 น.  

 
ภาพกิจกรรมเยอะจังเลยครับ ไปแสดงหลายที่จังเลยนะครับ


โดย: สิรวิชญ์ ม.3/1 IP: 124.121.123.97 วันที่: 25 พฤษภาคม 2553 เวลา:19:31:47 น.  

 
เว็บสวยมากเลยค่ะ บอกได้ถึงความเป็นไทย

อยากให้เด็กไทยร่วมกันอนุรักษ์ดนตรีไทย ให้สืบต่อกันไปนานๆ เพราะว่าดนตรีไทยก็เป็นวัฒนธรรมไทยอย่างหนึ่ง


โดย: ปัญญภัทร ม.3/1 เลขที่ 46 IP: 124.120.18.238 วันที่: 25 พฤษภาคม 2553 เวลา:19:42:36 น.  

 
บล๊อคของอ.ดีมาก ๆ เลยค่ะ

ทำให้รู้เรื่องหลายเรื่องที่ยังไม่รู้อีกมากมากเลยค่ะ

เป็นกำลังใจให้อ. เผยแพร่ต่อไปนะึคะ


โดย: พรรณธร ศรีสถาพร ม.๓/๘ เลขที่ ๓๙ บด.๔๒ IP: 183.89.181.114 วันที่: 25 พฤษภาคม 2553 เวลา:19:44:57 น.  

 
เพลงเพราะค่ะ
คำกลอนก้เพราะมากค่ะ X'D


โดย: นลินรัตน์ ม.๓/๘ เลขที่ ๓๑ IP: 125.24.188.90 วันที่: 25 พฤษภาคม 2553 เวลา:19:49:17 น.  

 
เว็ปอาจารย์ดีมากค่ะ
ขอเป็นกำลังใจช่วยอีกคนนะค่ัะ
ประวัติดีมากๆเลยค่ะ ^ ^
เว็ปสวยมากเลยคะ
ชอบแบล็กมากค่ะ


โดย: ญาณิศา ม.๓/๘ เลขที่ ๒๖ IP: 124.122.68.151 วันที่: 25 พฤษภาคม 2553 เวลา:19:53:45 น.  

 
เว็ปแต่งดูดีฉากหลังก็สวย เพลงก็เพราะน่าฟังมากครับ^^'

ก็อยากให้ทุกคนหันมาสนใจดนตรีไทยกันและอนุรักษ์ไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาสืบต่อกันไปนะครับ...


โดย: กฤติน เดี่ยวตระกูลชัย 3/1 IP: 125.25.233.162 วันที่: 25 พฤษภาคม 2553 เวลา:19:58:15 น.  

 
เป็นเวปที่ดีมากเลยค่ะ
เพลงก็เพราะมากๆ


โดย: ปณาลี นิพิฏฐกุล ม.๓/๘ เลขที่ ๓๓ IP: 124.122.75.197 วันที่: 25 พฤษภาคม 2553 เวลา:19:58:52 น.  

 
อ่านประวัติแล้วเห็นความตั้งใจจริง ของกลุ่มคนที่รักดนตรีไทยโดยเริ่มจากกลุ่มคนเล็กๆจนกลายมาเป็นวงดนตรีที่กลายเป็นที่รู้จักได้ เห็นความพยายาม ที่จะเผยแพร่และอนุรักษ์ดนตรีไทย อ่านแล้วได้ความรู้ต่างๆเพิ่มขึ้นมากมายเลยค่ะ


โดย: อธิรติ กีรติวานิชย์ ม.๓/๕ เลขที่ ๔๖ IP: 124.122.185.67 วันที่: 25 พฤษภาคม 2553 เวลา:20:09:47 น.  

 
ปัจจุบันนี้ดนตรีไทยถูกลดความสนใจน้อยลง
เพราะวัฒนธรรมจากต่างชาติเข้ามาหลากหลาย
เยาวชนไทยก็ไม่ค่อยรู้จักเครื่องดนตรีกับเพลงดั่งเดิม
อยากให้ช่วยกันอนุรักษ์และเผยแพร่ต่อๆกันไปด้วยนะคะ

ประวัติของวง 'คำหวาน' น่าสนใจมากๆเลยค่ะ
ดีจังเลยที่มีวงดนตรีไทยเก่งๆแบบนี้
มีงานไปแสดงหลายที่เลย (: ภาพกิจกรรมก็สวย
วงคำหวานบรรเลงเพลงได้ไพเราะมากๆ
อ.วัชระ เป็นอาจารย์ที่เก่งจริงๆ เป็นกำลังใจให้นะคะโดย: กัญจนพร ม.3/1 IP: 125.24.74.18 วันที่: 25 พฤษภาคม 2553 เวลา:20:19:05 น.  

 
นับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยจริงๆน้ะค้ะ ที่มีผู้ที่รักและต้องการที่จะ
อนุรักษ์ให้ดนตรีไทยมากมายขนาดนี้ หน้ายกย่องจริงๆเลยค่ะ ที่คุณครู
เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ โดยเริ่มซ้อมจากสถานที่เล็กๆ และสามารถทำให้
สมาชิกคนที่รักในดนตรีไทยมารวมตัวกันได้อย่างขยายวงกว้างมาขึ้น
ทำให้วงคำหวานของคุณครูมีชื่อเสียงขึ้นมา หน้ายกย่องจริงๆเลยค่ะ
กับการที่คนเรารักสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แล้วก็อยู่กับสิ่งนั้นๆ
เพราะว่าคนส่วนใหญ่ จะมีสิ่งที่ตัวเองรักกันทั้งหมดเลยก็ว่าได้น้ะค้ะ
แต่หาได้ยากมากกับคนที่จะได้อยู่กับสิ่งที่ตัวเองรักเมื่อโตขึ้น
แต่คุณครูก็เป็นหนึ่งในส่วนที่สามารถอยู่กับสิ่งที่ตัวเองรักได้เกือบทั้งชีวิต
คนไทยทุกคนคงภูมิใจน้ะค้ะ ที่พวกเราจะได้มีดนตรีไทยอยู่คู่ประเทศอย่างนี้
ไปนานๆเลย คุณครูเล่นดนตรีเพราะมากๆเลยล่ะค่ะ 55 :D


โดย: ชญาณิศา ม.๓/๘ เลขที่ ๔๘ IP: 124.120.74.26 วันที่: 25 พฤษภาคม 2553 เวลา:20:20:41 น.  

 
เดี๋ยวนี้เว็ป,บล็อคที่เกี่ยวกับดนตรีไทยก็น้อยลงเรื่อยๆ
ยอมรับว่าโดยส่วนตัวก็ฟังดนตรีไทยไม่เป็นเลย ทำให้ไม่ค่อยได้สนนใจในเรื่องนี้สักเท่าไหร่
แต่ก็ภาคภูมิใจแทนคนไทยค่ะ ที่ยังมีคนอนุรักษ์ดนตรีไทยอยู่
ขอให้วงคำหวานยังคงอยู่คู่คนไทยไปนานๆนะคะ
หวังว่าขลุ่ยที่จะได้เรียนในปีนี้ จะทำให้พวกเราได้รู้จักดนตรีไทยมากขึ้นนะคะ XD


โดย: ณัชชา ม.3/5 บด.42 IP: 124.120.17.114 วันที่: 25 พฤษภาคม 2553 เวลา:21:03:54 น.  

 
เคยเล่นดนตรีไทยค่ะ
(ประถม55 =w=)
แต่ว่าคิดว่าเราไม่มีพรสวรรค์ทางด้านนี้เท่าไหร่
พอได้อ่าน
ได้ฟัง..แล้วก็เห็นว่าดนตรีไทยก็เพราะค่ะ
ได้อีกอารมณ์หนึ่งของการฟังเพลง
(...ตัวเองไม่เคยเล่นได้แบบนั้น =w=555)
ทำเวบสวยค่ะ แล้วก็ดีด้วยจะได้
ช่วยๆกันอนุรักษ์ดนตรีไทย
วัฒนธรรมไทยคู่บ้านคู่เมืองแบบนี้จะได้อยู่คู่พวกเรา
คนไทยไปนานๆ...^^


โดย: ด.ญ.พัทธนันท์ ม.3/1 IP: 124.121.225.193 วันที่: 25 พฤษภาคม 2553 เวลา:21:13:06 น.  

 
เป็นตัวอย่างที่ดีของกลุ่มคน ที่มีความรักในสิ่งที่เหมือนๆกัน ทำให้เกิดผลงานน่ายกย่อง บนความแตกต่าง แต่มีความสามารถที่หลากหลายและรักในดนตรีไทยเหมือนกัน หนูขอสนับสนุนและขอขอบคุณสมาชิกวง "คำหวาน" ทุกท่าน ที่ทำให้ศิลปดนตรีไทย อยู่คู่ชาตฺิไทยตลอดไป...


โดย: ชนม์นิภา กุมภคาม ม.๓/๕ เลขที่ ๒๔ IP: 110.49.204.4 วันที่: 25 พฤษภาคม 2553 เวลา:21:43:26 น.  

 
ถือเป็นเว็บที่น่าสนใจมากๆค่ะ เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับดนตรีไทย ซึ่งหลายคนอาจจะลืมและไม่เห็นคุณค่าของมันไปแล้ว แต่จริงๆแล้วดนตรีไทยถือเป็นสิ่งที่มีค่ามาก และมีความไพเราะเป็นอย่างยิ่ง เป็นสิ่งที่คนไทยทุกๆคน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ หรือทุกๆวัยควรจะอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมนี้สืบไป


โดย: เพ็ญพิชชา วิทยาวราพงศ์ ม.๓/๕ เลขที่ ๓๘ IP: 110.49.204.12 วันที่: 25 พฤษภาคม 2553 เวลา:21:59:20 น.  

 
มาเม้นท์แล้วนะค่ะ
เว็บกิจกรรมของอาจารย์ดีมากๆเลยค่ะหนูขอชื่นชม
ในปัจจุบันคนไทยก็เริ่มที่จะไม่สนใจในวรรณธรรมและดนตรีไทย เป็นสักส่วนใหญ่ ดีมากๆเลยน่ะค่ะที่ ได้มีคนที่รักในดนตรีของชาติเรานั้นได้มาร่วมกันอนุรักษ์ หวงแหน วัฒนธรรม ของพวกเรา หนูได้เห็นถึงความตั้งใจจริงของวงคำหวานนั้นเป็นอย่างมาก หนูของร่วมเป็นกำลังใจน่ะค่ะ


โดย: ชานิญา บุญรัตนเสถียร ม.3/1 เลขที่28 IP: 125.25.214.86 วันที่: 25 พฤษภาคม 2553 เวลา:23:30:09 น.  

 
เว็บของอาจาร์ยดีมากครับ ขอชื่นชม
ในจจุบัน คนไทยก้อไม่ค่อยสนใจดนตรีไทยแล้ว เป็นสักส่วนใหญ่
ผมได้เห็นถึงความตั้งใจจริง ของวงคำหวานนั้นเป็นอย่างมาก
ผมของเป็นกำลังใจให้ครับ

ด.ช. ภาณุพงศ์ ขันธโมลีกุล ม.3/11


โดย: + IP: 115.87.106.205 วันที่: 26 พฤษภาคม 2553 เวลา:16:44:40 น.  

 
บล็อกสวยดีค่ะ ชอบ BG (ฮา)
---------------------------------

ชอบกลอน เพราะมาก

เป็นประวัติที่แบบว่าลึกซึ้งเลยทีเดียว .ซึ้ง


โดย: นริศา 3/8 IP: 124.122.98.100 วันที่: 26 พฤษภาคม 2553 เวลา:17:20:28 น.  

 
เวบนี้ดีมากค่ะ อย่างน้อยจะได้ทำให้คนหลายๆคนได้รู้คุณค่าของดนตรีไทยเพราะเดี๋ยวนี้วัฒนธรรมไทยต่างชาติกลับให้ความสนใจมากกว่าคนไทยอีก เวบนี้อาจจะเป็นเวบหนึ่งที่สร้างจิตสำนึกให้คนไทยได้รับรู้ถึงเสน่ห์ดนตรีไทยมากขึ้น และยิ่งในสังคมสมัยนี้ดนตรีไทยอาจเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราได้กลมเกลียวมากขึ้น หนูเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบดนตรีไทยมาก หนูได้ฟังเพลงของวงกอไผ่มาอยู่บ่อยๆแต่เดี๋ยวนี้คงต้องติดตามวงคำหวานซะแล้ว หนูขอยกย่องมากๆค่ะถ้าหนูช่วยได้หนูจะช่วยอนุรักษ์ไว้ไม่ให้ดนตรีไทยหายไปจากสังคมไทยค่ะ

ด.ญ.อลิศรา สำราญ ม.3/3 เลขที่ 55


โดย: ด.ญ.อลิศรา ม.3/3 IP: 124.120.104.97 วันที่: 26 พฤษภาคม 2553 เวลา:17:53:19 น.  

 
ขอเม้นอีกนะจารย์ ชอบมากเลย อยากเห็นวงคำหวานทั้งวงเลย ว่างๆเอามาโชว์ได้มั้ยคะ คงเพราะน่าดู และก็คงมีคนคิดอย่างหนูอยู่ไม่น้อย เชื่อมั้ยคะจารย์อย่างน้อยถ้าใครเข้ามาในเวบนี้แล้วหนูว่าความคิดของเขาเกี่ยวกับดนตรีไทยคงเปลี่ยนไปหนูรับรอง หนูมาอ่านแล้วอยากเข้าวงด้วยเลยคะ เวลาหนูเครียดก็ได้เสียงดนตรีไทยนี้ละค่ะคอยเป็นตัวคลายเครียดได้ทำให้หนูมีสมาธิมากขึ้น ต่อไปหนูคงต้องได้ฟังเพลงของวงคำหวานแน่ๆค่ะ

ด.ญ.อลิศรา สำราญ ม.3/3 เลขที่ 55


โดย: ด.ญ.อลิศรา ม.3/3 IP: 124.120.104.97 วันที่: 26 พฤษภาคม 2553 เวลา:18:08:01 น.  

 
ชอบฟังเพลงคำหวานจังคะ:))
อาจาร์ยเก่งมากเลยคะชอบเว็บนี้จัง
อยากเห็นการซ้อมของวงคำหวานจังเลย
อยากลองเล่นดนตรีไทยบ้างจังเลยคะโดย: ธนัญญา 3/3 IP: 125.25.223.57 วันที่: 26 พฤษภาคม 2553 เวลา:18:23:52 น.  

 
โหๆๆๆ~~ดีมากมายอะครับ เพราะผมก็เคยอยู่วงดนตรีไทยมาแล้ว ๒ ปี ซึ่งจริงแล้วอยากอยู่ต่อ แต่ผมจบป. ๖ แล้วเลยไม่ได้อยู่ต่อ = = พอได้เห็นแล้วก็อดคิดถึงไม่ได้
^^


โดย: กฤติภูมิ ม.๓/๑ เลขที่ ๒ IP: 125.24.235.133 วันที่: 26 พฤษภาคม 2553 เวลา:18:35:18 น.  

 
หนูเคยเรียนขลุ่ยตอนประถม แล้วกะจะร่วมวงด้วย
แต่ก็ไม่ได้เข้า 555+
เพลงคำหวานเพราะจังเลย
เหมาะกับวงมากเลย
บล็อกแต่งได้สวยมากๆๆๆเลยค่ะ
หนูอยากให้ดนตรีไทยอยู่คู่กับคนไทยอีกนานๆเลยค่ะ
เอาไปอวดคนต่างชาติด้วยนะคะ "วงคำหวาน"

จาก อมราพร โรบินสัน ม.3/3 เลขที่ 53 นะคะ


โดย: อมราพร โรบินสัน 3/3 IP: 180.180.100.104 วันที่: 26 พฤษภาคม 2553 เวลา:18:42:27 น.  

 
เคยเล่นดนตรีไทยหลายอย่างตอนอยู่ประถมค่ะ
เพลงคำหวานเพราะดีค่ะ
เพราะปัจจุบันคนที่เล่นดนตรีไทยได้จริงๆ
หายากมากแล้วโดย: ธันยพัต 3/1 IP: 58.8.114.74 วันที่: 26 พฤษภาคม 2553 เวลา:19:18:52 น.  

 
สุดยอดเจงๆ


โดย: วีริสา พงษ์สุขเวชกุล 3/1 เลขที่54 IP: 125.24.254.90 วันที่: 26 พฤษภาคม 2553 เวลา:19:19:46 น.  

 
เม้นต่อๆกันซะงั้น 55+

พอดีอันแรกพี่มันพิม เลยอยากพิมเองบ้าง =w=

ยงเว็ปสวยมากๆค่ะ เพลงก็เพราะ เพิ่งรู้ว่าเพลงไทยเพราะเยี่ยงนี้เอง =O=

เป็นกำลังใจให้ต่อไปค่ะ ^^b


โดย: วีริสา 3/1 IP: 125.24.254.90 วันที่: 26 พฤษภาคม 2553 เวลา:19:48:49 น.  

 
วงคำหวานทำให้ฉันได้ทราบว่าดนตรีไทยเหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย ที่มีความชอบเหมือนกันและร่วมใจกันบรรเลงเพลงอันไพเราะได้ รู้สึกดีใจที่ยังมีคนไทยที่ใส่ใจสิ่งสวยงามประจำชาติเราอยู่ ชอบเพลงคำหวานด้วยเพราะดีค่ะ
จะตั้งใจเรียนวิชานี้ค่ะ


โดย: ชวนิติ บุตรดี ม.3/3 IP: 125.25.185.67 วันที่: 26 พฤษภาคม 2553 เวลา:20:16:43 น.  

 
เป็นเพลงที่ไพเพราะมากค่ะ เพราะสมัยนี้จะหาฟังเพลงไทยได้น้อยมาก เว็บสวยมาก เป็นกำลังให้ทุกๆคนในวงคำหวานนะค่ะ \\^^/


โดย: พรสกาว ก่อเจริญสกุล ชั้น ม.3/15 เลขที่ 44 IP: 180.180.227.163 วันที่: 26 พฤษภาคม 2553 เวลา:20:20:25 น.  

 
เพลงเพราะดีครับ


โดย: ปุณญตศ์ ม.3/4 IP: 125.25.110.189 วันที่: 26 พฤษภาคม 2553 เวลา:20:24:52 น.  

 
Great sound of music.
เพราะดีครับ


โดย: ชิติพัทธ์ ม.3/4 เลขที่ 8 IP: 115.87.78.146 วันที่: 26 พฤษภาคม 2553 เวลา:21:11:01 น.  

 
เว็บนี้ดีนะค่ะ
ไห้ความรุ้กับเราทุกๆๆคนค่า
มาเม้นกันเยอะนะคะ


โดย: ศรัญญา วัลยานนท์ ม.3/5 เลขที่ 43 IP: 113.53.188.48 วันที่: 26 พฤษภาคม 2553 เวลา:22:15:22 น.  

 
อยากให้คนไทยหันมาสนใจวัฒนธรรมไทยครับ
อนุรักษ์ไว้ไม่ไห้หายไป

อย่างที่ อาจารย์ วัชระ ท่านบอกครับ
ไม่อยากเห็นเครื่องดนตรีไทยของเรา
ถูกลืมไป

ทำบล็อกได้ยอดเยี่ยมมากครับ


โดย: ชนิสร ม.๓/๓ เลขที่๗ IP: 125.25.15.14 วันที่: 26 พฤษภาคม 2553 เวลา:22:23:37 น.  

 
หนูเคยเรียนดนตรีไทย(ขิม) ตั้งแต่อนุบาลแล้วค่ะ แล้วตอนประถม5-6ก็ยังได้อยู่วงดนตรีไทยของโรงเรียนด้วย

แต่ตอนนี้รู้สึกว่าวิชาความรู้จะหดหาย(= =") เพราะไม่ได้แตะขิมมานานมาก โน้ตก็จำไม่ค่อยได้แล้ว แถมขิมยังเสียงเพี้ยนไปแล้วอีกต่างหาก

ดีใจมากค่ะที่ยังมีกลุ่มคนที่ร่วมอนุรักษ์ดนตรีไทยเอาไว้อย่างนี้ ขอให้ทำกันต่อไปนะคะ เป็นกำลังใจให้ค่ะ


ปณิชา 3/1


โดย: ด.ญ.ปณิชา ม.3/1 IP: 125.24.207.4 วันที่: 26 พฤษภาคม 2553 เวลา:23:09:24 น.  

 
เริ่ดมากคะอาจารย์

แต่เพลงของอาจารย์ทำให้นุ๋กลัวผี

นิดนึง(หนูเป็นโรคกลัวผี- -)โดย: ด.ญ.โรสรินทร์ เหลืองวิไล ม.3/16 IP: 124.122.124.23 วันที่: 27 พฤษภาคม 2553 เวลา:15:50:42 น.  

 
อาจารย์ครับ ผมฟังเพลงไม่ได้อะ
ดีนะครับ ที่ยังมีกลุ่มคนอนุรักษ์ดนตรีไทยเอาไว้


โดย: โกญจนาท 3/3 IP: 124.121.245.71 วันที่: 27 พฤษภาคม 2553 เวลา:17:22:06 น.  

 
นึกถึงตอนป.1เลย T T
เล่นฆ้องวงเล็กกะจระเข้ตั้งนาน พอมาม.1 เรียนตลอดเลย ลืมไปหมดแลวว ละก็ทำไมขลุ่ยมันแพงจังอะ เห็นอยู่ที่นึงราคา 60กว่าบาทเอง - -*


โดย: ด.ช.ศรัณวัชร นามธง ม.3/4 IP: 113.53.36.142 วันที่: 27 พฤษภาคม 2553 เวลา:17:24:44 น.  

 
เพราะดีครับ

ขอให้อนุรักษ์ดนตรีไทยต่อไปนะครับ


โดย: โดย ด.ช.สิรวิชญ์ จินดาปทีป ม.3/4 เลขที่ 33 IP: 124.120.143.42 วันที่: 27 พฤษภาคม 2553 เวลา:18:15:08 น.  

 
สวัสดีครับ ดนตรีไทยเพราะดีนะครับ ยิ่งเพลงคำหวาน โดน
เลยครับ จาก.. อัฑฒ์ธนัท ม3/16


โดย: Auttanut IP: 183.89.157.57 วันที่: 27 พฤษภาคม 2553 เวลา:18:53:37 น.  

 
เพลงคำหวานเพราะมากๆเลยค่ะ
ดนตรีไทยนี่ฟังแล้วเพราะๆมากเลย :)
เว็บก็สวยมากเลยค่ะ


โดย: ด.ญ.พาขวัญ 2/1 เลขที่ 50 IP: 10.0.100.68, 124.120.172.19 วันที่: 27 พฤษภาคม 2553 เวลา:19:42:36 น.  

 
สวัสดีค่ะ

เพลงคำหวานเป็นบทเพลงที่ไพเราะ
และมีเนื้อหาที่มีความหมายดีมาก ๆ
จึงเป็นที่ติดหูของคนรักเพลงไทยทุกรุ่น

สำหรับบล็อคนั้น
เป็นสีโทนเย็น ครึม ๆ
ก็ดูดีไปอีกแบบค่ะโดย: โดย: ด.ญ. ศศิลิตา 3/8 เลขที่ 49 IP: 115.87.113.22 วันที่: 27 พฤษภาคม 2553 เวลา:23:39:07 น.  

 
อาจารย์เพลงอาจารย์เพราะมากๆ
แต่ตอนเริ่มทำนองฟังเวลากลางคืนแบบนี้น่ากลัวนะ๕๕๕+

สมัยนี้หาฟังยากแล้วทำนองดนตรีแบบนี้ ยังโชคดีจริงๆคะที่มีกลุ่มคนดนตรีแนวนี้มารวมกลุ่มกันอนุรักษ์สืบต่อไป แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆ แต่ก็มีความหมายมากเพราะ เป็นผู้เผยแพ่ ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้อยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป

กลอนเพราะมากคะอาจารย์
"หวานใดๆไม่เท่าคำหวานเอย"

ปล.สุดท้ายนี้อยากเห็นอาจาย์เล่นระนาดทุ้มมากเพรา ได้ ฟังแต่อาจาย์เป่าขลุ่ย ๕๕๕

ขอบคุณกลุ่มคนดนตรีแนวนี้มากๆคะที่ช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทย


โดย: ด.ญ.ศันศนีย์ ๓/๑๑ เลขที่๕๙ IP: 125.24.200.164 วันที่: 28 พฤษภาคม 2553 เวลา:1:02:52 น.  

 
อาจายน่าจะเอารูปงานที่ไปแสดงงานต่างๆ
มาโพสไว้นะคะ คนที่เข้ามาดูจะได้เห็นงานต่างๆ
เวลาที่ไปแสดงที่ไหนจะได้มีคนรู้จักรไงคะ
หรือไม่ก็น่าจะเอารูปสมาชิกคนปัจจุบันมาโพสบอกไว้
ให้ได้เห็นหน้ากันนะคะ
สุดท้ายหนูอยู่นาฎศิลป์คะมีอะไรเรียกใช่ได้นะคะ


โดย: สุดานันท์ 3/16 เลขที่54 IP: 110.168.100.127 วันที่: 28 พฤษภาคม 2553 เวลา:10:03:27 น.  

 
เว็บเนื้อหาดี ได้ความรู้ กระชับ แต่ได้ใจความ เพลงเพราะดีค่ะ (ไม่ได้ยอนะเนี่ย )
สมกับคำว่า "หวานใดใด ไม่เท่า คำหวานเอย" จริงๆค่ะ


โดย: เลขที่33 ม.3/5 ด.ญ. ธมนวรรณ เสตะปุระ IP: 124.121.237.18 วันที่: 28 พฤษภาคม 2553 เวลา:10:31:59 น.  

 
เมื่อฟังแล้วรู้สึกสบายใจ ด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของเสียงในตัวเครื่องดนตรีแแต่ละชิ้นก็เพราะอยู่แล้วเมื่อนำเครื่องดนตรีหลายชนิดมารวมกันทำให้เกิดความไพเราะมากยิ่งขึ้น และรู้สึกดีใจอยากให้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยต่อไปครับ


โดย: ด.ช.ซัน เรืองพัฒนา ม.3/14 เลขที่ 5 IP: 124.120.54.144 วันที่: 28 พฤษภาคม 2553 เวลา:13:21:20 น.  

 
Commet
ผมรู้สึกสบายใจเมื่อได้ฟังทำนองเพลง คำหวาน รู้สึกได้พักผ่อน จากงานเครียดๆทั้งหลาย ผมชอบตอนท่อนสุดท้ายมากเลยครับ ท่อนจบฟังแล้วดูเศร้าๆผมเลยชอบเพลงนี้ขึ้นมาทันที เพราะมากครับ


โดย: ด.ช.ดำรงค์ นุชเจริญ ม3/16 เลขที่6 IP: 124.121.167.78 วันที่: 28 พฤษภาคม 2553 เวลา:14:29:17 น.  

 
เว็บนี้เป็นประโยชน์ต่อคนหลายๆ คนเลย ค้ะ
น่าสนใจมาก มีความรู้และ ประโยชน์เยอะแยะมากเลย
ชอบมากๆเลยค่ะ ขอบคุนค่ะ
แล้วจะมาเยี่ยมใหม่น่ะค่ะ วงคำหวาน


โดย: อณัศยา น้ำดอกไม้ ม.3/16 เลขที่ 55 IP: 124.120.202.144 วันที่: 28 พฤษภาคม 2553 เวลา:14:35:07 น.  

 
แอบเห็นเพื่อนๆ3/1มาเม้นท์กันเยอะแล้ว (ขออภัยที่มาช้าค่ะ = =;)

เว็บตกแต่งสวยมากเลยค่ะ..
คลาสสิคดี =w=bb

หนูก็เป็นคนชอบฟังดนตรีไทยนะคะ
เวลาเพื่อนเล่น หรือครูเล่นก็ไปฟังบ้างถ้ามีโอกาส

เครื่องดนตรีที่หนูชอบที่สุดก็คือขิมค่ะ!
เคยเล่นสมัยประถมต้น (แต่อาจารย์เล่นตั้งแต่ป.5ยันปัจจุบันเลยสินะคะ *หัวเราะ*)
ถึงจะลืมโน้ตหมดแล้วแต่ก็จำได้ว่าสนุกมากๆ
แล้วตอนนั้นก็ภูมิใจมากที่เราเล่นได้ด้วย!
รู้สึกดีใจจริงๆค่ะที่พวกอาจารย์และเพื่อนๆรวมกลุ่มกันตั้งวงคำหวานนี้ขึ้นมา

แถมไปแสดงกันหลายที่ด้วย!!
เพลงก็เพราะ!!

สุดยอดเลยค่า~!!


โดย: ด.ญ.ธัญพิชชา ม.3/1 IP: 125.24.240.213 วันที่: 28 พฤษภาคม 2553 เวลา:14:54:28 น.  

 
เว็บอาจารย์น่าสนใจมากเลยค่ะ
เพลงก็เพราะค่ะ
ฟังเเล้วคลาดเครียดดี
ชอบมากค่ะ สุดยอดเลย ไว้จะมาใหม่นะค่ะ


โดย: ด.ญ. พริสร ทิพพะพาทย์ ม.2/16 เลขที่43 IP: 110.49.125.5 วันที่: 28 พฤษภาคม 2553 เวลา:15:15:52 น.  

 
ดนตรีไทยมีความเป็นเอกลักษณ์จริงๆ ต้องอนุรักษ์ไว้

เข้าเว็บนี้ได้ความรู้เรื่องดนตรีไทยเยอะมากๆ

ม.3/16คับ


โดย: ด.ช.กฤตนันทื จันทวิชานวงษ์ IP: 124.120.160.44 วันที่: 28 พฤษภาคม 2553 เวลา:17:26:34 น.  

 
อาจายน่าจะเอารูปงานที่ไปแสดงงานต่างๆ
มาโพสไว้นะคับ คนที่เข้ามาดูจะได้เห็นงานต่างๆ
เวลาที่ไปแสดงที่ไหนจะได้มีคนรู้จักรไงคับ
หรือไม่ก็น่าจะเอารูปสมาชิกคนปัจจุบันมาโพสบอกไว้
ให้ได้เห็นหน้ากันนะคับ
มาจาก3/16


โดย: สุริยคราส หมุดเงิน ม.3/16 IP: 115.87.86.177 วันที่: 28 พฤษภาคม 2553 เวลา:18:11:28 น.  

 
ทำไมมีแต่รูปเก่าๆอ่ะค่ะ

เข้ามาเพื่อครูเลยน่ะเนี่ย
55

สมาชิกเหมือนที่ครูพูดไว้เลย
มีแต่คนมีอายุทั้งนั้นอ่ะ


โดย: สุธิพร สุระสร ม.3/14 IP: 124.120.159.157 วันที่: 28 พฤษภาคม 2553 เวลา:21:04:26 น.  

 
เพลงเพราะจังค่ะ ชื่อวงก็เพราะดี


โดย: ด.ญ.นิภาธร โรจนสารัมภกิจ ม.3/10 เลขที่ 47 IP: 125.25.22.148 วันที่: 28 พฤษภาคม 2553 เวลา:22:13:11 น.  

 
เว็บสวยจังค่ะ

ชอบตอนคลิกทีดอกไม้กระจาย

555555555555โดย: ด.ญ.ชนัญชิดา นฤนาทวานิช ม.3/5 เลขที่ 25 IP: 114.128.115.225 วันที่: 28 พฤษภาคม 2553 เวลา:22:24:31 น.  

 
ดีจังเลยนะคะ ที่ปัจจุบันนี้ยังมีวงดนตรีไทยดีๆที่น่าชื่นชมอยู่ ดนตรีไทยนี่ฟังทีไรก็รู้สึกว่า มีเสน่ห์เฉพาะตัวที่น่าหลงใหลมากเลยค่ะ เพลงก็เพราะ เว็บก็ตกแต่งสวยมากเลยค่ะ!!!


โดย: ด.ญ.วรัญญา องค์พัฒนากุล ม.3/15 เลขที่ 57 IP: 58.8.150.96 วันที่: 29 พฤษภาคม 2553 เวลา:6:41:21 น.  

 
เพลงคำหวานนี่เพราะได้ใจไปเลยคะ แล้วก็ขอบคุณนะคะที่ทำเว็บนี้ขึ้นมา ทำให้หนูเข้าใจ และรู้จักดนตรีไทยมากขึ้นคะ - -


โดย: วนัสนันท์ รัตนกุลชัยวัฒน์ ม.3/16 เลขที่49 IP: 124.120.38.39 วันที่: 29 พฤษภาคม 2553 เวลา:9:42:44 น.  

 
ตั้งแต่เปิดเข้ามาก็รุ้สึกดีมากเลยค่ะ เพราะเสียงเพลงที่บรรเลงนั้นให้ความไพเราะมาก ฟังดูสบายๆ
บางทีก้เพราะกว่าบางเพลงของสมัยนี้อีก

รุ้สึกอยากอนุรักษ์วัฒนธรรมแบบนี้ให้อยู่คู่ชาติไทยไปนานๆเลยค่ะ


โดย: ด.ญ. กชกร ยืนยง ม.๓/๑๔ เลขที่ ๒๒ IP: 124.120.21.110 วันที่: 29 พฤษภาคม 2553 เวลา:10:54:49 น.  

 
คร้าก่อนอื่นต้องขอขอบคุนคุณครูมากๆๆที่แนะนำไห้หนูด้ายรุจัก"วงคำหวาน" และก้ไม่ผิดหวังจริงๆๆที่ด้ายเข้ามาฟังเพลงที่ไม่คิดว่าจะไพเราะด้ายขนานนี้ เด็กสมัยนี้แทบจะไม่รุจักของไทยๆๆกันเลย แต่พอด้ายรุจัก"วงคำหวาน"ก้รุด้ายเลยว่ามีสิ่งที่น่าสนจัยหลายอย่างจริงๆๆส่วนสีที่ตกแต่งสวยดีคะแต่หนูว่าตัวหนังสือมันสว่างไปนิดแต่โดยรวมแล้ว OK คะและขอให้"วงคำหวาน"ยู่คู่กับดนตรีไทยและเสียงเพลงที่ไพเราะอย่างงี้ตลอดไปคะ


โดย: ภัทรวดี ศรีประเสริฐ ม.3/14 เลขที่ 49 IP: 125.25.119.73 วันที่: 29 พฤษภาคม 2553 เวลา:11:57:27 น.  

 
ในขณะที่ดิฉันเคยอยู่วงดนตรีไทย ของโรงเรียนเก่า
ดิฉันรู้ว่าการที่จะฝึกฝนและเล่นให้พร้อมเพรียงนั้น มันยากมาก ๆ แต่อาจารย์สามารถเล่นได้เพราะและพร้อมกันมาก ๆ ฟังแล้วมีความสุข ซึ่งการฝึกแต่ละเครื่องดรตรีนั้นยากมาก ๆ

ก็ต้องขอชมว่าเวปไซต์นี้สวยค่ะ
เวลาคลิ๊กก็มีดอกไม้กระจายออกมาด้วย
ตอนแรกแอบตกใจนิดหนึ่ง 555 5

แต่น่ารักดีค่ะ :)


โดย: ด.ญ.อาพันธ์พร หงวนศิริ ม.3/14 เลขที่ 58 IP: 124.121.222.197 วันที่: 29 พฤษภาคม 2553 เวลา:12:47:05 น.  

 
ประวัติน่าสนใจ
มี 'ดนตรีไทย' เป็นสื่อกลางความกลมเกลียว
อ่านแล้วก็ประทับใจดีคะ...วันที่ครูเข้าสอน ได้ฟังเพลง "เสียงขลุ่ยเรียกนาง" ถึงแม้ว่าวัยราวๆพวกหนูจะไม่ค่อยเคยฟังเพลงเหล่านี้สักเท่าไร แต่ฟังแล้วก็รู้สึกถึงความมีเสน่ห์ของเพลงไทย...แต่ก่อนเคยได้ฟังเพลงประเภทนี้จากละครเรื่อง "สีแผ่นดิน" พอวันนี้ได้มาฟังก็ยิ่งทำให้นึกถึงละครไทยเดิมๆเรื่อง "สีแผ่นดิน" อีกครั้งหนึ่ง

ปล.ชอบดอกไม้กระจายของเว็บนี้จัง


โดย: ธนพร ภานุไพศาล ม.3/10 เลขที่ 42 IP: 125.24.214.52 วันที่: 29 พฤษภาคม 2553 เวลา:14:10:58 น.  

 
รู้สึกดีที่ยังมีคนที่ยังอนุรักษ์วัฒนธรรมไว้ให้บุคคลรุ่นต่อไปได้สืบทอดกันต่อไปเลื่อยๆ

สู้ๆคับ


โดย: คมชาญ ม.3/14 เลขที่ 20 IP: 183.89.189.10 วันที่: 29 พฤษภาคม 2553 เวลา:14:25:37 น.  

 
เพลงเพราะจังค่ะ ดีจังยังมีคนอนุรักษ์วัฒธรรมไทยโบราณไว้หนูชอบ

เป็นกำลังใจให้อนุรักษ์วัฒนธรรมนี้ต่อไป


โดย: ถิรนันท์ ม.3/14 เลขที่ 34 IP: 183.89.189.10 วันที่: 29 พฤษภาคม 2553 เวลา:14:36:40 น.  

 
ประวัติน่าสนใจ

เพลงก็เพราะ :D


โดย: วสุพล ม.3/14 เลขที่ 14 IP: 61.90.88.101 วันที่: 29 พฤษภาคม 2553 เวลา:14:45:31 น.  

 
ความเป็นมาของวงน่าประทับใจมาก เพลงก็เพราะ

ขอให้อนุรักษืดนตรีไทยต่อไปนานๆน่ะครับโดย: จิรเมธ ม.3/14 เลขที่ 3 IP: 183.89.189.10 วันที่: 29 พฤษภาคม 2553 เวลา:15:01:13 น.  

 
เว็บทำสวยดีค่ะ

ประวัติน่าสนใจมากค่ะ

อาจารย์เป่าขลุ่ยเพราะมากค่ะ^^

(อาจารย์อยากเรียนเป่าขลุ่ยเเล้วค่ะ)


โดย: ชญากาณฑ์ พรหมสวัสดิ์ ม.3/14 เลขที่ 28 IP: 124.120.215.13 วันที่: 29 พฤษภาคม 2553 เวลา:16:29:58 น.  

 
ดีจังเลย ช่วยอนุรักษ์ดนตรีไทยด้วย


โดย: ปฏิญญา ม.๓/๑๖ เลขที่ ๓๖ IP: 183.89.162.99 วันที่: 29 พฤษภาคม 2553 เวลา:18:06:55 น.  

 
จารคะ อย่าลืมเปลี่ยนสีตัวอักษรเม้นด้วยค่ะ มองไม่เห็น
(นอกเรื่องเฉย 555+)

กลอนเพราะดีค่ะ แล้วก็.. ประวัติยาวได้ใจมาก (โตนตบ)
ขอให้วงคำเหลา เอ้ย วงคำหวาน อยู่อนุรักษ์ดนตรีไทยไปนานๆนะคะ

ป.ล. หนูเคยเรียนขิม... ตอนป.3อ่ะ = ="โดย: จณิสตา ม.3/16 เลขที่26 IP: 125.24.221.42 วันที่: 29 พฤษภาคม 2553 เวลา:18:10:09 น.  

 
ประวัติน่าสนใจมากค่ะ
บล้อกก็สวย
เพลงก็เพราะ ชื่อวงก็เพราะ
ชอบมากๆค่ะขอบคุณที่ช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะค่ะ
(ที่จริงหนูก็ตีขิมน่ะ :D)


โดย: ชิสา ม.3/14 เลยที่ 29 IP: 118.174.49.70 วันที่: 29 พฤษภาคม 2553 เวลา:19:01:28 น.  

 
ประวัติยาวนานและน่าสนใจมากครับ

เห็นแล้วอยากจะกลับไปตีระนาดใจจะขาด
โดย: ศุ-บุญเลี้ยง ม.๓/๑๔ IP: 58.8.86.194 วันที่: 29 พฤษภาคม 2553 เวลา:22:43:39 น.  

 
อย่าลืมความเป็นไทยกันนะครับ

อนุรักษ์ไว้ตลอดไป

(เพลงเพราะมากครับ)


โดย: ชวิศ ม.3/14 เลขที่ 4 IP: 124.122.65.145 วันที่: 30 พฤษภาคม 2553 เวลา:11:12:19 น.  

 
หน้าเว็บสวยมากคะ เพลงก็ไพเราะมาก ฟังแล้วรู้สึกดีนะคะ ตอนแรกนักว่าจะน่าเบื่ออะคะ


โดย: ปาจรีย์ ม.3/5 เลขที่35 IP: 206.53.152.64 วันที่: 30 พฤษภาคม 2553 เวลา:11:57:46 น.  

 
ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นและเป็นกำลังใจให้กับวงคำหวาน แสดงว่าอย่างน้อยนักเรียนก็ยังมีสำนึกความเป็นไทยอยู่กันทุกคน จากการที่นักเรียนฟังเพลงไทยแล้วรู้สึกว่ามันมีความไพเราะ นั่นแหล่ะ
คือเสน่ห์ของดนตรีไทย


โดย: ครูวัชระ IP: 61.7.252.67 วันที่: 30 พฤษภาคม 2553 เวลา:13:06:21 น.  

 
ดีคะชอบๆ
เพลงเพราะดี
เนื้อหาน่าสนใจมากคะ


โดย: ด.ญ.ดวงดาว ทะสอน ม.3/16 เลขที่33 IP: 124.120.253.57 วันที่: 30 พฤษภาคม 2553 เวลา:17:01:48 น.  

 
เพลงเพราะดีค่ะ ^^โดย: ด ญ พัทธ์ธีรา เผื่อนประเสริฐสุข ม3/14 เลขที่54 IP: 124.122.68.83 วันที่: 30 พฤษภาคม 2553 เวลา:19:25:27 น.  

 
น่าสนใจมากค่ะ
เป็นกำลังใจให้สำหรับดนตรีไทยนะค่ะ :)


โดย: ด.ญ.ณัฐธร ม.3/14 เลขที่32 IP: 125.25.110.182 วันที่: 30 พฤษภาคม 2553 เวลา:19:45:48 น.  

 
เว็บนี้มีประโยชน์มากค่ะ เพลงคำหวานก็เพราะค่ะ ดีมากเลยค่ะ


โดย: ด.ญ.เจตน์รดา หุ่นเฮง ม.2/16 เลขที่30 IP: 124.120.179.79 วันที่: 30 พฤษภาคม 2553 เวลา:21:18:02 น.  

 
อ้าว ขอโทษค่ะ อาจารย์ พิมเลขที่ผิด


โดย: ด.ญ.เจตน์รดา หุ่นเฮง ม.2/16 เลขที่29 IP: 124.120.179.79 วันที่: 30 พฤษภาคม 2553 เวลา:21:20:58 น.  

 
พิม มอผิด ขอโทษค่ะ


โดย: ด.ญ.เจตน์รดา หุ่นเฮง ม.3/16 เลขที่29 IP: 124.120.179.79 วันที่: 30 พฤษภาคม 2553 เวลา:21:24:11 น.  

 
น่าสนใจมากครับ


โดย: ด.ช.ธนาธิป ตรีบวรสมบัติ ม.3/14 เลขที่9 IP: 124.120.169.4 วันที่: 30 พฤษภาคม 2553 เวลา:22:02:13 น.  

 
อาจารย์ครับ เว็บดูดี สวยมากครับ ผมเคยเรียนดนตรีไทยตอนอยู่ประถามน่ะครับ เคยจ้างครูมาสอน เเต่เรียนไม่ไหว(ยากเกิน) เเล้วก็(ขี้เกี้ยจ)[?] ด้วยครับ :P 55+ เเต่ถึงยังไงก็ขอเป็นเเรงใจให้ คำหวานต่อไปนะครับ --


โดย: วชิรวิช กิตินันท์ 3/1 10 IP: 124.120.25.138 วันที่: 30 พฤษภาคม 2553 เวลา:22:47:24 น.  

 
เอิ่ม...ดอกไม้กระจายทุกครั้งที่คลิ๊ก = =!!!
เพลงเพราะดีนะค่ะครู

จากที่อ่านดู นานเหมือนกันะค่ะ กว่าจะมาเป็นวงดนตรีได้เนี่ย

สีพื้นหลัง หวานมากอ่ะค่ะ


โดย: ด.ญ.ปรียาภรณ์ พลดี เลชที่ 34 ม.3/8 IP: 202.41.167.241 วันที่: 31 พฤษภาคม 2553 เวลา:15:56:32 น.  

 
เว็บน่าสนใจมากๆเลยค่ะ
เพลงเพราะมากค่ะ
ต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะค่ะ
เว็บสวยมาก
ไว้จะมาอีกนะค่ะ


โดย: ด.ญ. พริสร ทิพพะพาทย์ ม.3/16เลขที่43 IP: 119.31.32.154 วันที่: 31 พฤษภาคม 2553 เวลา:16:06:44 น.  

 
เป็นเว็บที่ช่วยอนุรักษ์เพลงไทย


โดย: กฤษณ์พัฒน์ ม.3/14เลขที่ 1 IP: 124.122.185.61 วันที่: 31 พฤษภาคม 2553 เวลา:16:55:09 น.  

 
มาเม้นแล้วนะคะ
เวปสวยมากเลยอาจารย์ !
ช่วยกันอนุรักษ์ความเป็นไทยไว้
อยากบอกว่า ตีขิมมันโคด


ด.ญ.ทยาวร์ โชติภัทร์เดชารัตน์ ม.3/15 เลขที่ 38


โดย: ด.ญ.ทยาวร์ โชติภัทร์เดชารัตน์ ม.3/15 เลขที่ 38 IP: 124.122.185.3 วันที่: 31 พฤษภาคม 2553 เวลา:17:14:02 น.  

 
อ่านถึงย่อหน้าที่ 5 อ่านเพลินดีครับ

แต่ว่าผมลองเข้าไปดูหน้าอื่นๆบางหน้าพื้นหลังมันเสียนะครับ


โดย: ด.ช.ปธานิน ม.3/4 เลขที่ 22 IP: 124.120.29.127 วันที่: 31 พฤษภาคม 2553 เวลา:17:41:53 น.  

 
เว็บสวยดีคะ
อ่านเเล้วอยากกลับไปเล่นดนตรีไทยอีกครั้งจัง


โดย: กรวีร์ กุุลปวีณ ม.3/7 เลขที่28 IP: 124.122.186.64 วันที่: 31 พฤษภาคม 2553 เวลา:17:53:13 น.  

 
เพลงอะไรครับ เพราะมาก ลองอ่านประวัติดูน่าสนใจมากครับ


โดย: ด.ช. ธนโชติ อภิชาติบุตร ม.3/4 เลขที่ 14 IP: 124.120.70.201 วันที่: 31 พฤษภาคม 2553 เวลา:18:47:07 น.  

 
วงคำหวานถึงแม้จะมีมาตั้ง4-5
แต่ก็สุดยอด เพราะมีหลายคนหลายวัยมาสนใจ
ปล.ดนตรีไทยสุดยอด


โดย: ด.ช.วรรธนัย อนันตโยธิน ม.3/14 เลขที่13 IP: 192.168.0.124, 124.120.3.11 วันที่: 31 พฤษภาคม 2553 เวลา:19:29:57 น.  

 
ทำให้เรารู้ว่าวงคำหวานนั้นมีสมาชิกในวงตั้งเเตระหว่าง 15 – 73 ปี คะ
ปล.ดนตรีไทยเยี่ยมที่สุดเเล้ว


โดย: ด.ญ.ชวิศา สุรพิทยานนท์ ม.3/8 เลขที่24 IP: 124.122.175.17 วันที่: 31 พฤษภาคม 2553 เวลา:20:42:17 น.  

 
เป็นเวปที่ดีมากๆเรยค่ะ อ่านแล้วรักดนตรีไทยมากขึ้น :D


โดย: ด.ญ.ปิยาภัสร์ จรัสวิริยกุล ม.3/7 เลขที่ 42 IP: 125.25.79.227 วันที่: 31 พฤษภาคม 2553 เวลา:20:45:57 น.  

 
ได้รู้ประวัติของวงคำหวานค่ะ
ฟังเพลงแล้วซึ้งมากๆ
อ่านแล้วรักดนตรีไทยมากขึ้น


โดย: ด.ญ.อรัชพร อังศุภากร ม.3/7 เลขที่ 54 IP: 115.87.113.28 วันที่: 31 พฤษภาคม 2553 เวลา:21:18:08 น.  

 
เป็นเพลงที่เพราะมากๆ เลยค่ะ
อ่านประวัติเเล้วก็น่าสนใจ อยากเล่นดนตรีไทยขี้นมาเลย
ถึงหนูจะเล่นไม่เป็น ^^'
ชอบเวลาคลิกเม้าส์มากเลยค่ะ น่ารักดี ^^


โดย: ณัฐกมล เนตรสว่าง ม.3/14 IP: 124.121.223.113 วันที่: 31 พฤษภาคม 2553 เวลา:21:50:08 น.  

 
เป็นเว็บที่น่าสนใจมากเลยค่ะ
ขอบคุณนะคะที่ช่วยอนุรักษ์เครื่องดนตรีไทยไว้
เพลงเพราะมากๆเลยค่ะ
ทำให้อยากเรียนดนตรีไทยขึ้นมาเลยค่ะ ^__^


โดย: ด.ญ.เวธกา ธาราศิริวัฒน์ ม.3/14 IP: 58.8.42.32 วันที่: 31 พฤษภาคม 2553 เวลา:23:23:23 น.  

 
เพลงเพราะมากค่่ะ


โดย: ภราภรณ์ ไทยใหม่ 3/5 IP: 180.214.192.98 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:12:26:19 น.  

 
เวปสวยดีครับ ขอบคุณท่ียังอนุรักษ์ดนตรีไทยอยู่นะครับ


โดย: ณัชพล 3/5 IP: 180.214.192.98 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:12:30:19 น.  

 
อิอิ


โดย: สิรดลย์ IP: 180.214.192.98 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:12:33:18 น.  

 
สวัสดีครับประเทศไทย


โดย: โรจนัสน์ ่3/5 IP: 180.214.192.98 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:12:36:51 น.  

 
เพลงเพราะมาก
ดีใจที่ยังมีคนเล่นดนตรีไทย


โดย: ปุญญิศา ม.3/1 IP: 180.214.195.15 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:13:53:59 น.  

 
อาจารย์ อยากให้เวป ดูไทยๆมากกว่านี้ค่ะ เพราะเป็นวงดนตรีไทยค่ะ


โดย: ด.ญ.วีนัส ปัญจะ ม.3/4 เลขที่ 45 IP: 61.7.252.67 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:14:16:33 น.  

 
เว็บสวยมากๆเลยค่ะ :D

สุโค่ยยยยยยยยย =)


โดย: ด.ญ. นภัสวรรณ กันตะพร ม.3/1 เลขที่ 40 IP: 118.174.107.2 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:16:00:51 น.  

 
เว็บบอร์ดสวยดีค่ะ
เสียงดนตรีไพเราะมากค่ะ และ อยากให้ทุกคนอนุรักษ์ดนตรีไทยไว้ก่อนที่จะสูญหายไปค่ะ


โดย: ด.ญ.ธนัฎฐา เจริญเลิศสกุล IP: 118.174.40.137 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:16:30:32 น.  

 
เว็บนี้มีประโยชนมากเลยครับ เสียงดนตรีไทย เล่นได้ไพเราะมากครับผม


โดย: ประเสริฐศักดิ์ เมืองซ้าน ม.3/7 IP: 125.25.116.30 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:16:37:55 น.  

 
ขอคะแนน ด้วยคับ มาเม้น ครั้งที่สองแล้ว หึหึ อย่าลืมนะ ถ้าลืมงอน 555555555555555555555555555 กิกิ


โดย: วศิน 3/1 IP: 124.122.125.249 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:17:14:34 น.  

 
เป็นเว็บที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะ
ดีจังที่มีโน้ตเพลงให้ฝึกเป่าขลุ่ยด้วย ถ้าได้ขลุ่ยมาจะลองมาฝึกเป่าดูนะคะ ^^
ว่าแต่โน้ตเพลงไทยมีเท่าที่ลงในเว็บหรือคะ?แล้วสำหรับเรื่องขลุ่ยยังมีเพลงอื่นๆนอกเหนือจากเพลงที่ลงในเว็บด้วยใช่ไหมคะ?ถ้าลงมาไว้ได้หลายๆเพลงก็จะน่าสนใจมากๆเลยค่ะโดย: ฐิติรัตน์ ลีละวินิจกุล 3/1 IP: 124.121.246.14 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:17:16:29 น.  

 
เปนเวปที่น่าสนใจมากครับ เพลงเพราะมากครับผม เวปคลาสสิกดีครับ แหล่มๆ สุดตรีนๆ อ่ะกิกิ


ขอคะแนนด้วยครับ 5 5 5


โดย: ธนกฤต จันทามงคล ม.3/1 เลขที่ 6 หล่อ IP: 61.90.13.103 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:17:19:55 น.  

 
เพลงเพราะมากๆเลยค่ะ

ดนตรีไทยสุดยอด


โดย: พรพิรุณ เปลี่ยนจรูญ 3/16 IP: 124.120.164.25 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:17:26:42 น.  

 
เว็บไซต์สวยดีนะครับ แต่ตัวหนังสืออ่านยากมากเลยอ้าครับ ตัวหนังสือเป็นตัวโทนเดียวกับ Background อ่ะครับ

ขอบคุณครับ


โดย: ธีรวัฒน์ สุประภากร ม.3/8 IP: 58.8.108.241 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:17:49:48 น.  

 
สนับสนุนวงนี้นะครับ เพราะตอนนี้ทุกอย่างก้าวหน้าขึ้น ทุกคนก็ลืมดนตรีไทย เพราะปัจจุบันนี้คนเล่นดนตรีไทยได้เก่งๆน้อยนะครับ


โดย: ด.ช.นาจา รัตนกิตติ ม.3/7 เลขที่ 15 IP: 115.87.112.79 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:17:59:08 น.  

 
ดีเหมือนกันครับ...ที่ยังมีกลุ่มคนที่เห็นความสวยงามของดนตรีไทยแล้วมารวมกลุ่มกันอย่างนี้ อย่างนี้ต้องสนับสนุนครับ


โดย: ด.ช.ณัฐพล เราพิพัฒน์พงษ์ ม.3/4 เลขที่ 11 IP: 118.174.93.194 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:18:06:05 น.  

 
แหล่มมม ! วงคำหวาน .. หวานนจริงๆค่ะ :)


ps. เวปครูคลิกทีดอกไม้กระจายเต็มจอเลย =w= 555โดย: เวชะอาภา ม3/1 เลขที่55 ^^ IP: 124.122.244.186 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:18:06:19 น.  

 
เพลงเพราะ + เว็บสวยมากจริง ๆ แล้วก็เห็นด้วยกับวงคำหวานมาก ๆ ค่ะที่จะช่วยอนุรักษ์ดนตรีไทยให้คงอยู่สืบต่อไป..
ส่วนตัวแล้วก็อยากมีส่วนร่วมด้วย แต่เล่นเครื่องดนตรีอะไรไม่เป็นเลย - -" ดีจังที่ปีนี้จะได้เรียนขลุ่ยด้วย จะได้เล่นอะไรเป็นสักที 55

"ศิลปวัตนธรรมของไทยล้ำค่ามากกก!
สู้ต่อไปนะคะ วงคำหวาน!"


โดย: ด.ญ.ชญานิษฐ์ ม.3/1 เลขที่ 25 IP: 110.168.103.203 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:18:20:43 น.  

 
เว็บสวยดีคะ ดีมากเลยคะที่มีเว็บดี ๆ แบบนี้ ให้เราได้รู้ว่ายังมีคนไทยที่ยังรักความเป็นไทยอยู่
.............................................
ตอนเด็ก ๆ ก็ได้เรียนวิชานาฏศิลป์คะ ถึงจะไม่ชอบ แต่เวลาเบื่อ ๆ มันก็ร้องเพลงที่ครูสอนออกมา
ครูบอกว่า เพลงไทยมีเอกลักษณ์ที่ชาติใดก็ไม่อาจลอกเลียนแบบได้ ก็คือ น้ำเสียงอันไพเราะที่เกิดจากการเอื้อน
................
ภูมิใจคะที่ได้เกิดเป็นคนไทย ที่ได้มีเพลงไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ
อยากให้ดนตรีไทยอยู่คู่สังคมไทยไปน๊านนาน
................
ขอบคุณวงคำหวานคะ


โดย: แสงระวี ม.3/1 เลขที่ 57 IP: 125.24.236.9 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:18:21:49 น.  

 
หนูเข้ามาแล้วนะค่ะ
เข้ามาครั้งแรกรู้สึกเป็นเว็บที่ดีมากมเนื้อหาก็ครบถ้วนดีมากเลยค่ะ แถมเพลงที่ประกอบก็ไพเราะมากด้วย และมีความคิดเห็นว่ามีเว็บนี้ตั้งขึ้นมาดีมากๆเลยค่ะเพราะช่วยให้คนอนุรักษ์วัฒนธรรมและความเป็นไทยของเราไว้ ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยได้อย่างครบถ้วน และรักดนตรีไทยมากขึ้นเนื่องจากในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเป็นจำนวนมากค่ะ


โดย: กนกเนตร นามะสนธิ ชั้นม.3 / 7 เลขที่ 27 IP: 118.174.13.27 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:18:25:14 น.  

 
เว็บนี้ดีมากๆค่ะ ทำให้รักดนตรีมากขึ้นมาก เข้ามาแล้วก็ไม่เคยเบื่อเพราะมีอะไรให้ศึกษามากมาย
^ ^


โดย: กนกเนตร นามะสนธิ ชั้นม.3 / 7 เลขที่ 27 IP: 118.174.13.27 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:18:35:00 น.  

 
สวัสดีค่ะ ได้อ่านประวัติแล้วรู้สึกว่าวงคำหวานเป็นวงที่ดีมากๆเลยนะคะ

เป็นตัวอย่างของวงที่อนุรักษ์ดนตรีไทย อ่านแล้วทำให้รู้สึกอยากกลับไปเล่นดนตรีไทยอีกครั้งจังเลยค่ะ ^^

ดนตรีไทย เป็นเพลงที่ฟังแล้วทำให้รู้สึกสบายใจมากๆ อยากให้เด็กไทยหันมาเล่นดนตรีไทยกันมากๆค่ะ

ปล.1 ขออนุญาต คอมเม้นท์แบบแพ็คคู่นะคะ ^^ 555
ปล.2 เว็บสวยมากๆค่ะ คลิกเม้าส์ทีนึงนี่ ดอกไม้พุ่งกระจายมาก~ รู้สึกสดชื่นดีค่ะ ผีเสื้อก็น่ารัก ^^

สุดท้ายนี้ .. 'วงคำหวาน' ไฟท์ติ้ง! ^^


โดย: ด.ญ.ธิดามาศ (37) + ด.ญ.ธีรยา (38) ม.3/1 IP: 124.122.81.238 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:18:42:05 น.  

 
สวัสดีครับอาจารย์
เพลงเพราะมากครับ
(แต่บ้านผมไม่มีลำโพงนะครับ)
มุกครับมุก = =

พื้นหลังงามมากครับ*0*
ถ้าจะให้ดีผมแนะนำว่าให้ตัดเสียงดนตรีออกจะดีมากครับ
ล้อเล่นนะครับ คิคิ
สุดท้ายผมอยากให้อาจารย์อนุรักษ์ดอกไม้กระจายให้ยุต่อในบลอคนี้ไปแสนนานนะครับ

รักและคิดถึงอาจารย์มาก

ปล.วันอังคารหน้าเจอกันครับ ม๊วฟๆๆ


โดย: ด.ช.อินทัช โลกุตรพล ชั้น ม.2/1 เลขที่17 IP: 115.87.106.230 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:18:55:22 น.  

 
วงศ์คำหวานเป็นวงศ์คนตรีไทยที่ดีมากทำให้ผู้คนรู้จัก

เป็นวงศ์ที่เรียกว่ามีคนที่รักดนตรีไทยมารวมกันเพื่ออุทิต
ให้แกดนตรีไทย

ปล. เวลาคลิกเม้าส์มีดอกไม้ออกมาสวยดี


โดย: ด.ช. สราพงศ์ สิริเวชพันธุ์ ม.3/16 เลขที่ 23 IP: 125.25.143.140 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:19:03:47 น.  

 
•*.:。-•(¯`°.•°•.★* ดนตรีไทย *★ .•°•.°´¯)•-。:.*•

เท่มั้ยครับอาจารย์ o_O


โดย: ด.ช.อินทัช โลกุตรพล ชั้น ม.2/1 เลขที่17 IP: 115.87.106.230 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:19:09:46 น.  

 
มาแล้วค่ะ
ก่อนหน้านี้โชคร้ายอย่างยิ่ง
ไม่รู้ไปกดผิดตรงไหน
งงกับชีวิต...

เพลงเพราะมากค่ะอาจารย์
ว่าแต่ ทำไมไม่ลองเอาเพลงบรรเลงประเภท...
เพลงจีนบรรเลงมาลองบ้างล่ะคะ
อย่าง เหมยฮัว หลิวซันเจีย นี่จึงเมอซัวซัว
หรืออะไรอื่นๆ มาลองมั่ง
ฟังเพลงจีนแนนดนตรีไทยก็คงจะแปลกดีค่ะ
และคิดว่าไม่เคยมีใครลองด้วย

ด.ญ.จิรดา วิวิธอำพน ม.3/1 เลขที่ 22


โดย: ด.ญ.จิรดา วิวิธอำพน ม.3/1 เลขที่ 22 IP: 125.24.136.57 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:19:22:51 น.  

 
เพลงเพราะดีนะคะ
แต่พื้นหลังกับตัวหนังสืออ่านยากมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

หนูก็ชอบวัฒนธรรมไทยนะคะ
แต่หนูไม่ได้เล่นดนตรีค่ะเป็นนาฎศิลป์แทน


โดย: กนกพร พรมป้อง 3/1 IP: 125.25.224.91 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:19:26:44 น.  

 
อาจารย์ครับ มาเม้นท์อีกรอบ คราวที่เเล้วในคาบโดนซะหมดเปลือก T^T ผมจะตั้งใจเรียนดนตรีไทยละกัน 5555555555+55+


โดย: วชิรวิช กิตินันท์ 3/1 10 IP: 124.120.25.136 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:19:27:49 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์ ได้อ่านประวัติของวงคำหวานแล้ว
มีความเป็นมาที่น่าประทับใจมาก
ซึ่งตอนนี้คิดว่าวงคำหวานอาจยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายนัก
(คิดว่านะ) ซึ่งเชื่อว่าตอนนี้คงมีคนประมาณ 70%
ที่ไม่รู้จักวงคำหวานแน่นอน แน่เลยค่ะ + +
(เพราะหนูก็พึ่งรู้จักจากอาจารย์นี่แหละค่ะ)
หนูก็ขอให้อาจารย์ได้แพร่หลายดนตรีไทยต่อไปนะค่ะ
ให้คนไทยรุ่นหลังรู้จักดนตรีไทยแท้ ๆ ให้มากขึ้น
แม้ว่าหนูอาจจะยังฟังดนตรีไทยไม่ลึกซึ้งเท่าอาจารย์
หรือฟังไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำ
แต่ก็ยังรู้สึกถึงเสียงดนตรีอันเป็นวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งของไทย(รึเปล่าวนะ)
หนูก็ขอให้อาจารย์เผยแพร่วัฒนธรรม
อันดีงามของไทยต่อไปนะค่ะ *0*

ขอให้วงคำหวานอยู่กับเมืองไทยไปนานๆ สาธุ*


โดย: ด.ญ.ศิรัสลักษมี ประกิตานนท์ ม๓/๑๑ เลขที่ ๕๓ IP: 125.25.246.206 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:19:31:15 น.  

 
ดนตรีไทยเป็นอะไรที่ไพเราะและมีเสน่ห์มากเลยค่า :D
อยากให้เด็กไทยหันมาสนใจดนตรีไทยกันมากขึ้น !


โดย: ฐิตาภา 3/1 เลขที่ 31 IP: 115.87.110.110 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:19:36:11 น.  

 
เพลงเพราะมาก ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายมากค่ะ
เว็บสวยดี แต่พื้นหลังไม่ค่อยสวย

เราควรอนุรักษ์วัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปนะค่ะ


โดย: ด.ญ.ศศิมณฑ์ ม.3/1 IP: 125.25.42.72 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:19:56:45 น.  

 
เอ่อ
2เรปที่แล้วผมพิมผิดนะครับไม่ใช่2/1แต่เป็น3/1= =
เห็นเพื่อนๆที่เคารพหลายคน
บอกว่าตัวหนังสือกับพื้นหลังอ่านยาก
วันนี้ผมมีวิธีแก้มาให้ครับ
1.ปรับละเอียดจอ
วิธีก้อง่ายๆ
กดคลิกขวาบนหน้าdesktop
แล้วกดproperties
เข้าไปที่setting
แล้วจะมีให้ปรับความละเอียดของหน้าจอ
ยิ่งละเอียดน้อยเท่าไหน
สิ่งที่เราเห็นบนหน้าจอทุกอย่าง
ยิ่งใหญ่มากเท่านั้นครับ
2.ซูม ซู๊ม ซูม~
วิธีก้อง่ายๆครับ
เข้ามาหน้าเว็บ กดctrlแล้วก้อปุ่ม+พร้อมกัน
ก้อจะซูมครับ
ถ้าอยากซูมกลับก้อเปลี่ยนจาก+เป็น-ครับ
เท่านี้ปัญหาก้อจะหมดไปครับ

ขอบคุณพื้นที่เล็กๆในบลอคนี้
ที่ให้ผมได้อวดฉลาดบ้าง
เอ้ยไม่ใช่...ได้ใช้ความรุ้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
(อย่าคิดมากกับมุขผมนะครับ = = คริคริ)

รักและเคารพอาจารย์มากครับ
(อาจารย์ชื่ออะไรนะครับ 555+)
มุขครับมุข - -*

ปล.คะแนนด้วยครับ คริคริ


โดย: ด.ช.อินทัช โลกุตรพล ชั้น ม.3/1 เลขที่17 IP: 115.87.106.230 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:19:57:45 น.  

 
สวัสดีครับ
ก่อนอื่นขอชมรูปแบบเว็ปก่อนเลยนะครับ ว่าทำได้สวยงามและเป็นระเบียบมาก

ดนตรีไทยผมชอบฟังนะครับ แต่ไม่ชอบเล่น ชอบตรงที่มีการบบรเลงดนตรีที่ไพเราะนุ่มหู สบายๆๆ ^^

ยังไงก้ขอให้ทุกๆๆคนช่วยกันรักษาดนตรีไทยให้อยุ่คู่คนไทยไปนานๆๆนะครับ
โดย: ด.ช.สิรภพ รัตนมณี ม3/1 เลขที่ 14 IP: 124.120.253.35 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:19:58:40 น.  

 
ดนตรีไทยมีเสน่ห์มากเลยค่ะ

หน้าเว็ปสวยมาก เพลงก็เพราะ : ) ส่วนเมาส์เคอร์เซอร์ก็น่ารักดี กดทีดอกไม้กระจาย

โดย: ชุติกาญจน์ 3/8 BD.42 IP: 124.120.163.195 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:20:00:49 น.  

 
จากที่ผมโพสไปเรป204
ถ้าใครทำตามแล้วยังไม่หาย
เอาไปอิก2วิธีครับ
1.ตัดแว่น
2.ทุบคอมทิ้ง

ปล.อยากให้อาจารย์รักษาดอกไม้กระจายให้ยุในบลอคนี้ตลอดไป*0*


โดย: ด.ช.อินทัช โลกุตรพล ชั้น ม.3/1 เลขที่17 IP: 115.87.106.230 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:20:08:33 น.  

 
มาอีกรอบบ วันนี้อ่านออกไมล์เลยนะค่ะอาจารย์ ^^"

ครั้งนี้ก็มาดูภาพกิจกรรม น่าไปมากเลยค่าา อยากไปจังเลย อิอิ

เวลามาฟังเพลงในเว็บที่ไร ก็รู้สึกสบายใจดีจริงๆเลย ดนตรีไทยมีความเป็น

เอกลักษณ์ประเทศไทยนี่มีของดีอยู่กับตัวจจิงๆเลย ก็ขอให้ดนตรีไทย

อยู่กับเราไปนานนนนนน


โดย: ปริณดา กันต์ศักดินนท์ 3/1 เลขที่ 44 IP: 124.120.179.98 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:20:08:34 น.  

 
ด.ช. นรินทร์ มงคลสวัสดิกุล ม.3/8 เลขที่ 8คร้าบ

อาจารย์น่าทำเว็บเองไปเล้ย

จาได้สวยๆ ^^"


โดย: *0* IP: 124.120.174.205 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:20:12:56 น.  

 
บอกตรงๆว่าผมก็เพิ่งจะรู้จักวงศ์คำหวานนี่แหละ แต่พอได้รู้จักแล้ว โดยส่วนตัวคิดว่าไม่ใช่เพียงแต่บรรเลงเพลงได้ไพเราะเท่านั้น แต่ที่หน้าชื่นชมมากกว่าคือเจตนาที่ต้องการสืบสานวัฒนธรรมทางด้านศิลปะดนตรีของไทยให้มีอยู่ต่อไป ทำให้ผมเปลี่ยนมุมมองของดนตรีไทยซะใหม่(ชอบตรงที่บอกๆว่า "คำหวาน” เป็นการรวมตัวของนักดนตรีไทย ที่มีความรักในดนตรีไทยเหมือนๆ กัน ซึ่งแปลว่าเล่นเพลงทุกเพลงออกมาจากติตใจของตนเองไม่ใช่เพื่องานหรืออย่างอื่น) สุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกอย่างที่ เขียนไว้ข้างต้นว่า หวานใดๆ ก็ไม่เท่าคำหวานแน่นอน


โดย: รัฐนันท์ ศุภสาธิต ม.3/4 เลขที่ 29 IP: 115.67.250.12 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:20:16:56 น.  

 
เว็บสวยค่ะ เรียบๆแต่ก็ดูหรูดีนะคะ
{หนูประทับใจดอกไม้กระจาย! 555}
เพลงคำหวานก็เพราะค่ะ
เป็นกำลังใจให้นะคะ ^^' ; สู้ๆวงคำหวาน...!


โดย: ด.ญ.นภสร ม.3/1 เลขที่ 39 IP: 124.122.70.58 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:20:19:04 น.  

 
ขอให้มีู้ผูู้คนที่รักดนตรีไทย อนุรักษ์มรดกไทย ไว้ตลอดกาลเช่นวงคำหวาน ได้รักษาศิลปะของไทย.


โดย: ด.ช.นัทธชาติ ม.3/3 เลขที่12 IP: 124.122.149.253 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:20:30:46 น.  

 
เว็บสวยมาก ๆเลยค่ะ :))
วงคำหวานวงคำหวาน ^w^'


โดย: ด.ญ.จิรัชยา ทองมาก ม.3/8 เลขที่23 IP: 124.122.104.46 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:20:40:08 น.  

 
เว็บสุโค่ยยย เพลงก็สุโค่ยมากครับ เป็นกำลังใจให้ครับ
สู้ๆ XD :P ^^


โดย: ด.ช.ราชภัทร ม.3/1 เลขที่ 9 IP: 125.25.76.185 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:20:50:07 น.  

 
เพลงเพราะครับ อ.


โดย: ด.ช.ราชภัทร ม.3/1 เลขที่ 9 IP: 125.25.76.185 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:20:54:24 น.  

 
สวัสดีค่ะ

เข้าเว็บมาก็เห็นความเป็นไทยเลย เสียงเพลงดนตรีไทยดังมาแต่ไกลไพเราะมากหวานเหมือรชื่อวงเลยค่ะ แล้วก็จะมีเพลงประจำวง 'คำหวาน' หนูคิดว่า มันเป็นได้ทั้งเพลงแล้วก็ กลอน ที่คล้องจองกันได้อย่างไพเราะเลยค่ะ
อ่านเนื้อหาข้างต้นแล้วก็บางหัวข้อที่น่าสนใจ ได้ความรู้มากๆๆๆเลยล่ะค่ะ เเล้วจะชวนเพื่อนมาร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ด้วยกันนะค่ะ

^เจ๋งมากค่ะ^ /////O_^

ขอบคุณมากๆๆค่ะ


โดย: ด.ญ. ภัทรพร ม.3/7 เลขที่ 56 IP: 58.8.129.139 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:21:10:38 น.  

 
ดนตรีฟังง่ายมากคับ ระรื่นหู สบายหัว
เบื่อๆเพลงรุ่นๆนี้แล้วก็มาฟังเพลงไทยกันดีกว่าเนอะ^^


โดย: ด.ช.กิตติพณ ธนะเดช ม.3/5 เลขที่2 IP: 124.121.225.95 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:21:23:23 น.  

 
เพลงเพราะมากค่ะ
แต่อาจารย์น่าจะมีหลายๆๆเพลงต่อกันนะค่ะ


โดย: ชนกนาถ ม.3/11เลขที่58 IP: 124.122.185.218 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:21:38:45 น.  

 
เว็บไซต์ของอาจารย์สวยมากเลยค่ะ แล้วเพลงก็เพราะมากๆด้วย


โดย: ด.ญ.วรรนิวัติ ม.๓/๑ IP: 124.122.124.26 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:21:43:53 น.  

 
สวัสดีค่ะ อาจารย์
เพลงเพราะมากเลยค่ะอาจารย์
เว็บสวยด้วยค่ะ เข้ามาก็ได้รู้ถึงความเป็นไทยเลยย ~
เว็บนี้เป็นสื่อกลางที่จะช่วยให้นักเรียนสมัยนี้ได้รู้จักกับความเป็นไทยมากขึ้นค่ะ โดยเฉพาะเครื่องดนตรีไทย

หวังว่าอาจารย์จะได้นำเสนอความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทยมาเพื่อปลูกฝั่งกันอีกน้ะค่ะ

สวัสดีค่ะ (:


โดย: ด.ญ.เกวลี สังวรโยธิน ม.3/11 เลขที่ 30 IP: 124.122.186.86 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:21:44:33 น.  

 
เว็บสวยคะ อ. แต่ (แอบแลค -0- ) ...

เพลงเพราะ กำลงเครียดอยู่พอดี - -+ ( การบ้านโคตรเยอะ ) 555


^^


โดย: ด.ญ. อรัญญา ม. 3/11 เลขที่ 56 IP: 124.122.125.52 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:21:45:32 น.  

 
เพลงเพราะนะค่ะ ฟังแล้วอารมณ์เย็น ขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะค่ะๆ


โดย: เพ็ญนภา สุขเพชรพลอย ม.3/11 เลขที่ 49 IP: 125.24.239.153 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:21:45:59 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์
เพลงเพราะดีค่ะ
ฟังแล้วเพลินดีค่ะ


โดย: นิธิกานต์ม.3/11เลขที่41 IP: 124.121.122.45 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:21:46:05 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์ ^^
ชื่อวง 'คำหวาน' เป็นชื่อที่จำง่ายจริงๆด้วยค่ะ ฟังดูไพเราะด้วย
ดนตรีไทยกลายเป็นสิ่งที่เช้าใจสำหรับเยาวชนไปแล้ว แต่ตั้งแต่ฟังอ.เป่าขลุ่ยไทยให้ฟัง รู้สึกว่าดนตรีไทยมีเสน่ห์มากๆเลยค่ะ

ขอให้อาจารย์เผยแผ่ความดีงามของดนตรีไทยต่อไปนะคะ :)


โดย: ด.ญ.ปณิสตา แฉล้มวารี ม.๓/๑๑ เลขที่ ๔๒ IP: 124.121.211.95 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:21:50:32 น.  

 
ชอบดนตรีไทยมากเลยครับ
เคยเรียนระนาดเอกมาตั้งแต่ ป.3 แต่ตอนนี้ก็เลิกแล้ว
ยังพอจำเพลงได้บางเพลง เช่น
ลาวเสี่ยงเทียน
แขกบรเทศชั้นเดียว

ปีนี้ดี ได้เรียนขลุ่ย ช่วยรักษาวัฒนธรรมไทย

ขอให้วงคำหวานยังอยู่คู่ประเทศไทยน่ะครับโดย: วรัญญ์ชัย ม.3/1 เลขที่ 12 IP: 125.25.48.148 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:22:24:08 น.  

 
เว็บสวยดีค่ะ

โดยส่วนตัวเล่นดนตรีไทยมาตั้งเเต่เด็กเเล้ว

ชอบดนตรีไทยมากค่ะ :']


โดย: ดวงหทัย ฤกษ์ลักษณี ม.๓/๕ เลขที่ ๓๐ IP: 110.164.76.191 วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:22:38:12 น.  

 
เม้นท์ 4.42 น.ครับ
555+
ดอกไม้กระจายยยย


โดย: ด.ช.อินทัช โลกุตรพล ชั้น ม.3/1 เลขที่17 IP: 115.87.106.230 วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:4:42:57 น.  

 
เว็ปสวยนะครับ ประวัติน่าภูมิใจมากเลย


โดย: ด.ช.พสิษฐ์ หาธะนี ม.3/11 เลขที่ 27 IP: 206.53.152.43 วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:10:16:30 น.  

 
ประวัติน่าสนใจมากค่ะ
เวปสวยดีนะค่ะ ^^
หนูก็เคยเรียนดนตรีไทยตอนประถมค่ะหนูชอบขิมมากๆเลย


โดย: ด.ญ.ณัฐวัณ ยานากาวา ม.3/11 เลขที่ 36 IP: 206.53.152.43 วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:10:32:08 น.  

 
มาเม้นให้อีกครั้งแล้วนะค่ะ
ชอบมากๆค่ะ
ถ้าเป็นไปได้จะเข้ามาทุกวันนะค่ะมาอ่านให้ครบทุกหัวข้อเลยค่ะ
เพื่อช่วยอนุรักษ์ความเป็นไทยให้มากขึ้น
พื้นหลังคลาสสิคมาก


โดย: กนกเนตร นามะสนธิ ชั้นม. 3 / 7 เลขที่ 27 IP: 61.7.252.67 วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:12:15:55 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์หนูพอเล่นดนตรีไทยเป็นบ้างแต่การบ้านเยอะเลยไม่ค่อยได้ซ้อมค่ะ


โดย: ด.ญ.กัญญรัตน์ เฉลิมเกียรติ IP: 61.7.252.67 วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:12:16:08 น.  

 
ขอให้นักเรียนช่วยกันฟังดนตรีไทยของเรา


โดย: ครูวัชระ IP: 61.7.252.67 วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:13:53:38 น.  

 
ใครสนใจสื้อโปรเกมต่างแอดมาที่ DK_WIND_123@hotmail.com โปรละ50ทรู ใครcomment ด่ารับลองแกตาย


โดย: ด.ช.ธนานธิป ณ บางช้าง ม.3/15เลขที่13 IP: 124.120.178.59 วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:16:39:36 น.  

 
ธนาธิป นะไม่ใช่ ธนานธิป


โดย: ด.ช.ธนาธิป ณ บางช้าง ม.3/15เลขที่13 IP: 124.120.178.59 วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:16:41:13 น.  

 
เพลงคลายเครียดดีครับ
เว็บก็สวยดี รู้จักดนตรีไทยมากขึ้นเยอะเลยครับ

ปล.พอดีเข้ามาดูหลายวันแล้วยังไม่ค่อยได้เขียนอะไร
เท่าไหร่เลย


โดย: ภาณุวิชญ์ ม.3/4 เลขที่ 27 IP: 202.57.173.170 วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:16:41:51 น.  

 
มีโปร pbไหม


โดย: พี่ฟลุ๊ค IP: 124.120.178.59 วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:16:43:26 น.  

 
มีแค่โปร ล็อคเป้า อ่า แอดmsnมาเลย


โดย: ด.ช.ธนาธิป ณ บางช้าง ม.3/15เลขที่13 IP: 124.120.178.59 วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:16:44:44 น.  

 
ขอโทษด้วยที่ทำการค้าบนเว็ป คุคุ พอดีผมหาตังเติมเกม อ่าคับ


โดย: ด.ช.ธนาธิป ณ บางช้าง ม.3/15เลขที่13 IP: 124.120.178.59 วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:16:46:59 น.  

 
สุดยอดดด!!!คร้าฟฟฟ มาเม้นท์แล้วนะครับ
ครูวัชระอย่าลืม คะ แ น น นะคร้าฟฟ


โดย: ด.ช.ธนัตถ์ มั่งน้อย ม.3/15 เลขที่31 IP: 115.87.207.97 วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:17:00:08 น.  

 
ด.ช.ธนาธิป ณ บางช้าง ม.3/15 มาจากไหนเนี่ย
ไม่มีมารยาทเลยม่ายรู้เพื่อนใคร.....


โดย: ด.ช.ธนัตถ์ มั่งน้อย ม.3/15 เลขที่31 IP: 115.87.207.97 วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:17:04:35 น.  

 
อาจารย์คะ
เพลงเพราะมากค่ะ :)


โดย: ด.ญ.ธัญชนก ม.3/11 เลขที่ 39 IP: 125.24.208.7 วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:17:07:47 น.  

 
เพลงเพราะจับใจมากค่ะ

แจ่ม!!!! ค่ะ


โดย: ด.ญ.รมิตา ม.3/11 เลขที่ 50 IP: 124.120.167.39 วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:17:11:44 น.  

 
I love music
อ่านประวัติดนตรีแล้วเข้าใจอะไรกับดนตรีมาขึ้นเลยค่ะ
ขอขอบคุณผู้สร้างเว็บดีๆอย่างนี้ค่ะเพราะทำให้เด็กไทยหันมาสนใจดนตรีไทยมากขึ้น


โดย: กนกเนตร นามะสนธิ ชั้นม.3 / 7 เลขที่ 27 IP: 118.174.6.77 วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:17:25:03 น.  

 
ตามคนข้างบนเลย


โดย: ด.ช.เฉลิมฤกษ์ อร่ามคำ ม.3/16 เลขที่ 5 IP: 118.174.111.151 วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:17:26:00 น.  

 
เพลงเพราะดีครับ แต่สู้เมทัลไม่ได้ 55+ -_-
สกินน่ารักนะ แอ๊บดี สุโค่ยยย !!


โดย: ด.ช.บุรุษพัฒน์ เชาวลิต ม.3/5 เลขที่ 11 IP: 124.121.121.169 วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:17:28:26 น.  

 
ในสมัยนี้คนที่ชอบเล่นดนตรีไทยในหมู่วัยรุ่นไม่มีแล้วและก็หาฟังได้ยากการที่มีสื่อทันสมัยช่วยเพื่อแพร่ก็ช่วยให้ดนตรีไทยยังคงอยู่ได้แต่ที่ขาดไม่ได้คือคุณครูผู้ที่ช่วยทำให้วงดนตรีไทยยังคงอยู่คู่กับปะเทศไทยไปอีกแสนนาน ขอบคุณค่ะ
ด.ญ.พัทธนันท์ ไชยพราหมณ์ ม.3/3 เลขที่ 37


โดย: ด.ญ.พัทธนันท์ ม.3/3 IP: 125.25.16.37 วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:17:28:56 น.  

 
มาเม้นให้ใหม่ครับ
ที่ดันไปเม้นผิดที่ซะนี่
ดีครับเพลงเพราะดี
ช่วยกันอนุรักษ์ดนตรีไทยเอาไว้


โดย: ศรรธัย3/3 IP: 125.25.209.163 วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:17:38:44 น.  

 
เพลงหน้าเว็บเพราะมากเลยค่ะ
แล้วก็เนื้อหาในเว็บส่วนใหญ่มีสาระมาก
ดนตรีไทยมีแต่เพลงเพราะๆ
ก็อยากให้คนช่วยอนุรักษ์ดนตรีไทยต่อไปนะคะ


โดย: ด.ญ.นภสร ม.3/11 เลขที่ 40 IP: 124.121.223.124 วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:17:40:58 น.  

 
เพลงเพราะมากคะ^^"
หวังว่าคนที่ได้เข้ามาเว็บนี้
จะสนใจดนตรีมากขึ้นนะคะ


โดย: ด.ญ.ปารีณา วีระปรศุ ม.3/11 เลขที่ 46 IP: 124.120.173.154 วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:17:46:57 น.  

 
ขอให้มีคนเข้ามาฟังกันเยอะๆนะครับ


โดย: พลช 3/11 เลขที่ 13 IP: 124.120.178.75 วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:18:00:37 น.  

 
ชอบบล็อคมากๆ เลยค่ะ แต่ตัดดอกไม้ไปหน่อยก็ดี = =;

ชอบเพลง เพราะมากๆ เลยค่ะ ชอบชื่อวงด้วยฟังแล้วติดหู
ชอบวงคำหวานมากๆ เลยล่ะค่ะเพราะว่าเหมือนเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมของเราให้อยู่นานๆ ไว้ถ้ามีโอกาสจะไปเข้าร่วมด้วยนะคะ~


โดย: ด.ญ.พีรนันท์ วงศเจริญทรัพย์ ม.3/3 เลขที่ 39 IP: 183.89.172.3 วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:18:04:02 น.  

 
อ่า...เว็บสวยดีค่ะ ใส่โค๊ตมากไปหน่อยนะคะเนี่ย
แต่ว่าเรื่องสาระนั้นสุดยอดเลยค่ะ
มีประวัติครบถ้วนดีสุดเลยค่ะ
อาจารย์สุดยอดดดดด

ส่วนเรื่องที่อยากให้เพิ่มเติมก็มีว่า
เอาโค๊ตออกหน่อยได้ไหมคะ มันทำให้คอมช้า
แล้วก็น่าจะมีรายชื่อเพลง
สำหรับคนที่สนใจ จะได้ไปหาฟังกันค่ะ

สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุรมากคะที่เอาเรื่องดีๆแบบนี้มาให้
เว็บนี้จงเจริญ!!!!


โดย: ปทิตตา สุวรรณฤกษ์ ม.3/3 IP: 124.122.68.97 วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:18:18:02 น.  

 
สำหรับบล็อคแล้ว ดูดีค่ะ :)
ถึงจะใส่โค้ดเยอะไปนิดนึง ทำให้บล็อคดูรก
เนื้อหาในบล็อคก็ดีแล้ว รวมๆ แล้ว จัดว่าใช้ได้ค่ะ
ถึงจะอ่านไม่จบก็เถอะนะคะ 555555555555.

เพลงก็ .. เพราะแบบไทยๆ ดีค่ะ
ดนตรีไทย♥


โดย: อชิรญาณ์ 3/3 IP: 58.64.86.241 วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:18:26:22 น.  

 
เจี๊ยกเลยอะ ลืมไปคะว่ามันคือวิชาดนตรี อ๊าคคคคคค!!!!!!
โอมามมมมมมมมมมมมม ชื่อวงเริ๊ด จนคิดว่า เป็นวงแบบว่าอยู่ในวังอะ 555+ ห้า ห้า ห่า ห่า (....)ห่า

เว็บสวยดีคะ แบบว่าวิ้งมัก ๆ คะ (ตาลายเลยคะ)
อ่านไปแล้วห้าบรรทัด จึงได้รู้ว่าหนูหน้าแตก
คือมันเป็นมุกอะคะ มุกจริง ๆ (แอ๊ค!!!! กระอักเลือด เนื่องจากทำฮาราคีรี)

อยากให้เอาโลโก้วงมาอยู่ตรงกลางเว็บ แล้วก็ใช้ตัวอักษรที่ไม่เจิดจาด ใช้สีที่เป็นเอกลักษณ์ของวง เช่นพื้นหลังสีทอง กับตัวอักษรที่ดำ แบบลายไทยคะ

ขออออโต๊ตตตตต....แอ๊คค!!!!!

โดย: แสงระวี ชั้น ม.3/1 เลขที่ 57 IP: 124.120.151.204 วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:18:29:24 น.  

 
ทำรูปแบบเว็ปได้สายมากเลยคัฟ ผมชอบตรงเมาส์อ่าคัฟ
มานน่ารักดี เเละเพลงเพราะดีนะคัฟ เล่นเองไช่มะคัฟ
ผมก็เคยเรียนดนตรีไทยมาเหือนกานตอนป.1-6
สนุกดีแต่ต้องมีสมาธีในการเล่งสูง ผมเคยเรียน
*-*ขลุ่ย/ค้องวง*-* เท่านี้อ่าคัฟ
แต่จามม่ายค่อยด้ายเเล้วว่าตียางงาย
แค่นี้หละคัฟ T--T


โดย: ราเมศวร์ แก้วอุไร ม.3/3 IP: 125.24.219.233 วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:18:47:44 น.  

 
สวัสดีค่ะ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณครูค่ะ ที่ทำให้หนูได้มีโอกาสฟัง ทำนองเพลงที่ไพเราะขนาดนี้ หนูรู้สึกได้ถึงความตั้งใจของผู้ที่เล่นดนตรีเพลงนี้ ว่านอกจากจะเล่นดนตรีไทย แล้วคงจะผสมกับความสุขที่ผู้เล่นดนตรีอยากส่งให้กับทุกคนที่ได้ฟัง เพราะระหว่างที่หนูได้ฟัง หนูรู้สึกถึงความสงบ ความสบายใจ และมีความสุข หนูไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนสมัยก่อน ถึงใช้ชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนสมัยนี้ เพราะดนตรีไทยแบบนี้ฟังแล้วเหมือนกับจะทำให้เราใจเย็น และสงบ ไม่เหมือนเพลงในปัจจุบัน บางเพลงหนูยังฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยค่ะมีแต่ตะโกน เสียงดังๆ ฟังแล้วรำคาญ หนูจะบอกเพื่อนๆ และคนที่หนูรู้จัก ให้ฟังเพลงของคุณครูเยอะๆ นะค่ะ และถ้าเป็นไปได้ ขออีกหลายๆ เพลงค่ะ หนูชอบ ฮุฮิ^w^


โดย: ธัญญกานต์ ลิ้มณรงค์ ม.3/3 เลขที่ 35 แสตมป์ค่ะ IP: 124.120.176.130 วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:18:51:53 น.  

 
สวัสดีค่ะ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณครูค่ะ ที่ทำให้หนูได้มีโอกาสฟัง ทำนองเพลงที่ไพเราะขนาดนี้ หนูรู้สึกได้ถึงความตั้งใจของผู้ที่เล่นดนตรีเพลงนี้ ว่านอกจากจะเล่นดนตรีไทย แล้วคงจะผสมกับความสุขที่ผู้เล่นดนตรีอยากส่งให้กับทุกคนที่ได้ฟัง เพราะระหว่างที่หนูได้ฟัง หนูรู้สึกถึงความสงบ ความสบายใจ และมีความสุข หนูไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนสมัยก่อน ถึงใช้ชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนสมัยนี้ เพราะดนตรีไทยแบบนี้ฟังแล้วเหมือนกับจะทำให้เราใจเย็น และสงบ ไม่เหมือนเพลงในปัจจุบัน บางเพลงหนูยังฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยค่ะมีแต่ตะโกน เสียงดังๆ ฟังแล้วรำคาญ หนูจะบอกเพื่อนๆ และคนที่หนูรู้จัก ให้ฟังเพลงของคุณครูเยอะๆ นะค่ะ และถ้าเป็นไปได้ ขออีกหลายๆ เพลงค่ะ หนูชอบ ฮุฮิ^w^


โดย: ธัญญกานต์ ลิ้มณรงค์ ม.3/3 เลขที่ 35 แสตมป์ค่ะ IP: 124.120.176.130 วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:18:55:07 น.  

 
เพลงเพราะมากๆค่ะ
ฟังแล้วรู้สึกดี : ))

เว็บไซต์ก็ทำสวยมาก
ดอกไม้กระจาย ! ! !

^^'


โดย: หทัยชนก ม.๓/๑๕ IP: 124.120.225.156 วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:19:00:33 น.  

 
หนูชอบเว็บไซด์"วงคำหวาน"มากค่ะเพราะเป็นการอนุรักษ์ดนตรีไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย เป็นการจัดทำขึ้นด้วยความรักในดนตรีไทย หนูดีใจค่ะที่ปัจจุบันยังมีบุคคลซึ่งอนุรักษ์ เผยเเพร่ ดนตรีไทย เเต่วันรุ่นปัจจุบันส่วนมาก มักคิดว่าดนตรีไทยนั้นโบราณ เเต่ถ้าคิดในทางกลับกัน เราทุกคนควรภูมิใจที่มีดนตรีที่สืบทอดมาช้านาน ถือได้ว่าเป็นมรดกของชาติอย่างหนึ่งพวกเราทุกๆคนควรที่จะอนุกรักษ์ ในฐานะเด็กไทยคนหนึ่งขอเชิญชวนให้เพื่อนๆ พี่ น้องๆ ทุกๆคน มาฟังเพลงไทย อนุรักษ์ สืบทอด เเละภูมิใจในความเป็นไทย......ขอบคุณค่ะ


โดย: ด.ญ.อุไรวรรณ ทำขุรู ม.3/3 IP: 58.10.128.194 วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:19:01:30 น.  

 
ก่อนอื่น .. เพลงเพราะมาก ๆ ค่ะ =D
ฟังแล้วรู้สึกถึงความเป็นไทย -,.-

ส่วนเรื่องเว็บไซด์
สีมืดไปนิดนึง เย้ ~ - -;

สุดท้ายย '
ขอให้คนไทยอนุรักษ์ดนตรีไทยไปนาน ๆ : )

คำหวานสุโค่ยยย ลาลาลิลา ~โดย: ด.ญ.ปาลิดา คฤหเดช ม.3/15 เลขที่ 43 IP: 124.121.65.34 วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:19:04:08 น.  

 
เพลงเพราะมากค่ะ ฟังแล้วนึกถึงความเป็นไทย


ปล.คลิกทีดอกไม้กระจาย


โดย: ด.ญ.พิมนภา ศศิสุทธินานนท์ ม.๓/๑๕ เลขที่ ๔๖ IP: 124.120.164.214 วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:19:08:08 น.  

 
I like Jass Music THANK !!!
AND "วงคำหวาน" Music ด้วย จ้า
เพลงเพราะดีครับ ยังไม่ได้ฟังเลย เดียวไปฟังก่อนเเล้ว จะมาเม้น อีกที ......


โดย: วราวุธ ม.3/15 IP: 125.25.87.56 วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:19:13:29 น.  

 
ชอบดนตรีไทยมากเพราะมาก


โดย: ด.ช.ฌัฐพล พินิจเบญจพล ม.3/15 เลขที่8 IP: 124.122.247.230 วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:19:35:24 น.  

 
เพลงเพราะมากเลยค่ะ
ชอบสีเว็บอ่ะ สวยดีค่ะ (อาร์ตมาก)
ดอกไม้ก็ ค่ะ กระจายเลย
น่าภูมิใจจังค่ะ ที่มีคนมาอนุรักษ์ดนตรีไทย
จะฟังมากๆค่ะ


โดย: กมลพรรณ ม. 3/11 เลขที่ 28 IP: 125.24.207.125 วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:19:56:13 น.  

 
เพลงเพราะๆมากๆค่ะชอบตรงดอกไม้กระจายส์นี่แหล่ะ= =


โดย: ธัญสินี เกษมทรัพย์ 3/15 IP: 110.168.99.245 วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:20:00:04 น.  

 
เพิ่งรู้ว่าดนตรีไทยก็เพราะไม่แพ้ดนตรีสากลเลยนะค่ะ
นู๋เปนเด็กที่เล่นดนตรีสากลเป็นอย่างเดียวเรย
แต่ตอนนี้นู๋ว่านู่คงต้องไปฝึกซ้อมดนตรีไทยสักเครื่องละหละค่ะเพราะมันทำให้นู๋ชอบขึ้นมาแล้วสิ :)


โดย: อชิรญา ม.3/3 เลขที่ 51 IP: 115.87.199.69 วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:20:03:53 น.  

 
รู้สึกดีใจค่ะที่ยังมีเว็บแบบนี้อยู่
สมัยนี้มีเว็บเยอะแยะนะค่ะ
แต่ไม่ค่อยเห็นเว็บที่อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของเราเท่าไร
หนูรู้สึกอิจฉาครูมากๆเลยค่ะ
ได้ทำในสิ่งที่ชอบกับกลุ่มคนที่ชอบในสิ่งเดียวกัน
ได้เพื่อนใหม่หลายวัยเยอะแยะเลย^^
ครูทำกิจกรรมเยอะมากเลยค่ะหนูตามอ่านแทบไม่ไหว
แต่หนูจะอ่านต่อเรื่อยๆนะค่ะ
หนูจะเป็นกำลังใจให้นะค่ะช่วยรักษาดนตรีไทยให้อยู่คู่สยามประเทศของเราไปนานๆนะค่ะขอบคุณค่ะโดย: ด.ญ.ชุติมา หลวงเทพ ม. 3/14 เลขที่ 30 IP: 180.180.99.231 วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:20:08:02 น.  

 
เพลงเพราะมาก
ขอให้มีคนเข้ามาฟังกันเยอะๆ


โดย: พศวีร์ 3/12 no.26 IP: 125.25.109.229 วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:20:11:32 น.  

 
เวปสวยนะคะ

เพลงเพราะดี

ฟังดูสุขุม และสงบ

ไพเราะเปรมปรีด์ ดีค่ะโดย: อภิญญา เอกวิริยวณิชย์ ม. 3/15 เลขที่ 54 IP: 115.87.30.222 วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:21:03:35 น.  

 
สุดยอดเลยครับ ผมเปิดมาตอนกลางคืนเพลงเพราะมากเลยครับหน้านอนมากเลยครับผมกะจะเปิดฟังก่อนนอน ครับน่าจะหลับสบายดี ครับ
เว็บสวยมากนะครับ


โดย: วีรติ รื่นพิทักษ์ ม.3/11 เลขที่ 20 IP: 183.89.148.153 วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:21:12:02 น.  

 
''ดนตรีไทย'' หลายคนคงคิดว่าเป็นเรื่องโบราณ แต่ถ้าลองฟังดูแล้วจริงๆ มันก็คือดนตรีอยู่ดีแหล่ะครับ ออกจะเพราะนะ :] อยากให้เพื่อนๆลองเปิดใจรับวัฒนธรรมของคนไทยไว้ในอ้อมอก อ้อมใจด้วยนะ


โดย: ธรรศ เชษฐานนท์ ม.3/4 เลขที่ 18 IP: 58.64.96.111 วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:21:53:22 น.  

 
เว็บสวยมากๆเลยค่ะ
เพลงก็เพราะ
หนูจะช่วยอนุรักษ์ดนตรีไทยนะค่ะ

ชอบเม้ามากค่ะ ดอกไม้เยอะดี


โดย: ภัทรมน สกุลยง ม.3/4 เลขที่43 IP: 58.8.230.197 วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:21:55:31 น.  

 
วงคำหวาน

หวานทั้งเว็บ

หวานทั้งเมาส์

หวานทั้งคนทำ

หวานทั้งดนตรีเลยครับ

ผมเป็นคนไม่ค่อยได้ฟังเพลงพวกนี้เท่าไหร่

ไม่อยากพูดโกหกอ่ะครับ

แต่ก็ยอมรับว่าดีมากในหมู่ดนตรีไทยทั่วไปครับ

เว็บนี้พอไปดูหลายๆบล๊อคแล้ว

ก็พอรู้ว่า อ.อยากจะเผยแพร่ให้เด็กหลายๆคน

ผมคงจะเข้าไม่ได้หมดนะครับ ^^"

ก็ขอให้ อ.ประสบความสำเร็จในการเผยแพร่ดนตรีไทย

ละกันนะครับ

ถ้าผมชอบดนตรีไทยผมอาจจะชอบวงนี้ก็ได้...

ได้ว่าผมไม่ได้ชอบแนวนี้เท่าไหร่น่ะครับ แหะๆ :)

ป.ล. บล๊อคนี้คนเม้นเยอะจัง??แอบฮอตนะเนี่ยอาจารย์ กิ้วๆ


โดย: ธัญธร วรินทร์ปราโมทย์ ม.3/4 เลขที่ 19 IP: 183.89.88.168 วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:22:00:15 น.  

 
เว็บสวยมากค่ะ
ขอเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ดนตรีไทยค่ะ


โดย: พัชรพร วิมลวิทยา ม.3/4 เลขที่ 42 IP: 124.120.113.188 วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:22:03:59 น.  

 
ศรรธัย ม 3/3 คืนแผ่นเกมยัง


โดย: ด.ช.ธนาธิป ณ บางช้าง ม.3/15เลขที่13 IP: 124.120.178.59 วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:22:14:43 น.  

 
ทำนองเพลงค่อนข้างช้า ให้ความรู้สึกสบาย เพลงเปิดคิดว่าน่าจะมีซออย่างเดียว แต่ก็เหมือนได้ยินเสียงดนตรีอย่างอื่นด้วย แต่เพราะไม่ค่อยรู้เรื่องของเครื่องดนตรีไทย จึงอยากขอคุณครูช่วยบอกเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยกับช่วยเพิ่มโน๊ตขลุ่ยด้วยน่ะค่ะ ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


โดย: ด.ญ.ศุตภานิช ม.3/14 เลขที่59 IP: 183.89.185.8 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:1:15:17 น.  

 
รู้สึกได้ถึงความเป็นเอกลักษณ์ไทย
เป็นแนวดนตรีที่ควรอนุลักษณ์ไว้
เพราะมาก88888?


โดย: นาย ณัฐพล ทองคำ ม.3/14 เลขที่ 7 IP: 202.91.18.201 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:9:04:28 น.  

 
ผมชอบมากครับ
เป็นดนตรีที่ผมมึใจรักมาก


โดย: ด.ช.ณัฐวุฒิ ซองทุมมินทร์ ม.3/14 เลขที่ 8 IP: 202.91.18.201 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:10:34:06 น.  

 
น่าสนใจมากๆค่ะ :)
มีค่าควรแก่การอนุรักษ์.


โดย: ด.ญ.ลัลธริดา จันทร์สุข ม.3/7 เลขที่ 45 :D IP: 61.7.252.67 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:14:26:42 น.  

 
ได้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของดนตรีไทย
ที่ควรอนุรักษ์ไว้


โดย: ด.ญ.ศวิตา กัติยสุวรรณ ม.3/7 เลขที่ 48 IP: 61.7.252.67 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:14:29:54 น.  

 
ช่างน่าประทับใจเป็นยิ่งนักที่ยังมีคนที่ให้ความสำคัญกับดนตรีไทยที่บางคนคิดว่าล้าหลังไปแล้ว:)

เพลงเพราะมากเลยค่ะ^^


โดย: ด.ญ.สีรีการณ์ องค์วรวุฒิ ม.3/7 เลขที่ 49 IP: 61.7.252.67 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:14:36:36 น.  

 
ประทับใจมากเลยค่ะ
ที่ได้มีโอกาสเห็นคนที่ยังคงรักในดนตรีไทย
ซึ่งบางคนอาจจะมองว่ามันล้าหลังไปแล้ว
อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมตัวของคนที่มีใจรักในดนตรีไทย
ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ชอบมากค่ะ^^

ปล. เพลงเพราะมาก=)


โดย: ด.ญ. วิชญา ปัญญาวรากุล ม.3/7 เลขที่47 IP: 61.7.252.67 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:14:42:24 น.  

 
ผมว่าเว็บนี้มีความรู้มากมาย
ในเรื่องดนตรีไทยมากคับ


โดย: ด.ช.จักริน กาเงิน ม.3/16 เลขที่4 IP: 124.122.120.246 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:15:40:15 น.  

 
เพลงเพราะมาก แต่ยังไม่ได้ฟังครับ
เดียวว่างๆค่อยมาฟังครับ


โดย: นภสินธุ์ เลิศวิศาลศักดิ์ ม.3/16 เลขที่ 9 IP: 192.168.200.108, 110.164.167.189 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:16:03:40 น.  

 
เป็นเว็บที่ดี มีเนื้อหาดีๆมากมาย


โดย: ร่งนภา 3/8 IP: 125.24.190.83 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:16:10:13 น.  

 
เป็นเว็บที่ดี มีเนื้อหาดีๆมากมาย


โดย: ร่งนภา 3/8 IP: 125.24.190.83 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:16:10:18 น.  

 
เว็บสวยมากครับ


โดย: ณัฐกฤษณ์ 3/15 IP: 125.25.45.145 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:16:34:41 น.  

 
ประวัติวงคำหวานน่าสนใจมากเลยค่ะ

ปล.ดอกไม้เยอะมากๆ


โดย: พรพิรุณ เปลี่ยนจรูญ 3/16 IP: 124.120.180.57 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:16:45:34 น.  

 
เพลงเพราะมากคับ แล้วบอดก้สวยมาก


โดย: รัฐกิจ วงษ์พานิชย์ IP: 124.120.179.81 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:17:02:44 น.  

 
เม้นใหม่ ไม่มี ห้อง


อิอิ


โดย: รัฐกิจ วงษ์พานิชย์ 2/11 IP: 124.120.179.81 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:17:04:04 น.  

 
เทสๆ


โดย: ฮิโระ มาชิม่า IP: 124.122.129.48 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:17:12:38 น.  

 
เพลงโคตรเพราะเลย อย่าเคลียด


โดย: รัฐกิจ วงษ์พานิชย์ IP: 124.122.129.48 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:17:14:33 น.  

 
ชอบมากๆค่ะ

อยากจะอนุรักษ์ดนตรีไทย

ป.ล.ชอบเม้าท์ง่ะ^^


โดย: ด.ญ.ปัณฑิตา เหตานุรักษ์ ม.3/4 เลขที่ 40 IP: 125.25.233.61 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:17:33:59 น.  

 
เราควรรักษาวัฒนธรรมไทยไว้ เพราะเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ไม่ค่อยได้ฟังเพลงไทยเดิมเลย จึงอยากจะบอกว่าบอร์ดนี้มีประโยชน์ที่สุดเลยครับ อยากจะบอกเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกๆคน อยากให้รักษาเพลงไทยเดิม วัฒนธรรมไทยของเราที่ปู ย่า ตา ยาย ของพวกเราได้สืบๆต่อกันมาช้านาน
แล้วอีกอย่างผมชอบคพประพันธ์นี้มากครับ

คำหวาน ประสานศัพท์ ประสานเสียง
ประสานสำเนียง ประสานสุข ทุกดิถี
ประสานใจ ประสานรัก นักดนตรี
ประสานความ สามัคคี มีโชคชัย

ประสานร้อง ประสานรับ ขับคำหวาน
ประสานกานต์ รื่นรมย์ สมสมัย
ประสานคำ ทำนอง ความเป็นไทย
หวานใดใด ไม่เท่า คำหวานเอย

พอได้อ่านแล้วรู้สึกว่ามันทำให้ผมได้รู้ถึงเพลงไทยสมัยก่อน ทั้งๆที่ผมก็ไม่ค่อยได้ฟังหลอกครับ แต่พอได้ฟังเพลงนี้แล้ว ผมซึ๊ง ที่ยังมีคนทำบอร์ดแบบนี้ อยู่เลยผมขอชื่นชมคนทำบอร์ดนะครับ

ป.ล. ช่วยรักษาวัฒนธรรมไทยที่ดีงามต่อไป และจะไม่มีวันเลื่อนหายจากคนไทยแน่นอนครับ ^_^

ว่างๆเข้าไปพูดคุยกับพวกเรา BD42#11 ได้ที่
//bd42h11.thai-forum.net/forum.htm
นะครับ

จาก เด็กชายที่[หล่อ]ที่สุด [BD42#11]
^____________________________^


โดย: สหรัฐ ธีรวงศ์กิจ 3/11 เลขที่ 22 IP: 124.120.167.178 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:17:42:47 น.  

 
ว้าว

ไม่รู้ว่าใครทำแต่ว่า
ดีมากครับผมชอบๆ


โดย: คนนอก IP: 124.120.167.178 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:17:56:57 น.  

 
ประทับใจมากๆค่ะ
ที่ยังเห็นคนไทยมาร่วมกันฟังเพลงไทยเดิม
ถึงแม้ว่าหนูจะฟังไม่ค่อยออกก็เถอะ
แต่ก็ยังจับใจความได้
ว่ามันเพราะและซึ้งกินใจมากๆเลย
ดีใจที่เห็นพวกเราช่วยกันอนุรักษ์วงไทยเดิมไว้
เพื่อที่จะได้เก็บไว้ให้น้องๆรุ่นต่อไป
กลับมาฟังเพลงไทยเดิมเหมือนที่เรากำลังทำอยู่
ณ. ตอนนี้


โดย: ด.ญ.ปวีนา กัลยาประสิทธิ์ ม.3/11 เลขที่ 45 IP: 118.174.30.61 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:18:03:42 น.  

 
ดีครับ
ผมอยากให้มีคนเล่นดนตรีไทยเยอะๆ
เพราะมันเป็นสิ่งที่คนไทยควรรักษาไว้ครับ

ว่างๆจะมาใหม่ครับ


โดย: ด.ช.ศุภกฤต แช่มรัมย์ ม.3/12 เลขที่ 32 IP: 118.174.92.102 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:18:23:05 น.  

 
สวัสดีครับ เพลงเพราะมากเลยครับ ฟังเเล้วสบาย


โดย: ด.ช.ชวิน เหลืองภัทรวงศ์ ม.3/15 เลขที่ 33 IP: 124.120.26.139 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:18:47:12 น.  

 
อาจารย์เว็บสวย เพลงเพาะดีค่ะ ^ ^


โดย: ด.ญ.กนิษฐา ทองศักดิ์ ม.3/15 เลขที่ 34 IP: 115.87.82.49 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:18:47:16 น.  

 
เพลงเพราะดี เนื้อหาดีค่ะ :)


โดย: พิศโสภาา ศรีงาม ม3/16 เลขที่ 44 IP: 124.120.31.56 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:18:52:08 น.  

 
เพลงเพราะมาก............. เว็บบอร์ดก็สวยดี


โดย: ด.ญ.วิสสุตา เพ็ชรวารี ม.3/14 เลขที่52 IP: 124.120.252.40 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:19:14:30 น.  

 
เว็บสวยดีค่ะ เพลงฟังแล้วดูสบายๆ และก็อยากให้
คนไทยอนุรักษ์ดนตรีไทยไว้ค่ะ


โดย: ด.ญ.อธิชา คำจิ่ม ม.3/16 เลขที่ 56 IP: 124.120.167.254 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:19:16:10 น.  

 
ผมว่าดนตรีไทยเป็นสิ่งที่ไพเราะ บอกถึงวัฒนธรรมไทย เป็นการดีที่มีการตั้งวงดนตรีไทยเพื่อสือบารวัฒณธรรมไทย ครับ

ป.ล. ทำเว็บให้อ่าน comment ง่ายหน่อยสิครับ


โดย: ณภัทร อัศวมานะชัย ม.3/4 เลขที่10 IP: 118.174.106.116 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:19:19:09 น.  

 
เว็บสวยครับ ว่างๆเดี๋ยวมาฟังเพลงให้จบ*-*


โดย: ด.ช.ศุภณัฐ เลขที่16 ม.3/16 IP: 124.120.253.206 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:19:24:52 น.  

 
ฟังเพลงแล้วค่ะ
เพลงเพราะมากค่ะอาจารย์
ฟังแล้วแบบ...โดนใจเลย ^.^


โดย: สโรชา วิจิตรแสงรัตน์ ม.3/16 เลขที่ 53 IP: 124.122.149.6 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:19:28:49 น.  

 
เพลงเพราะ น่าสนใจค่ะ .


โดย: ด.ญ.ยศณางค์ ภมรมนตรี ม.3/16 เลขที่ 47 IP: 183.89.208.131 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:19:31:13 น.  

 
เป็นเพลงที่ฟังเเล้วให้ความสุขมากเลยครับ


โดย: ด.ช.วชิรวิชญ์ พันธุ์อุดม ม.3/16 เลขที่12 IP: 124.121.156.177 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:19:38:19 น.  

 
โอ็ยๆ เพราะจังคับ


โดย: ด.ช.วันชนะ อุปโยคิน 3/16 เลขที่13 IP: 125.25.51.64 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:19:42:23 น.  

 
เพลงเพราะ
เว็บสวย
น่าสนใจงับ


โดย: รัฐพล ม.3/14 เลขที่ 12 IP: 58.8.238.46 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:19:59:08 น.  

 
เว็บสวย เพลงดี รู้สึกดีจิงครับ
( ห้องนี้จะมีกี่คนที่มาเนี่ย)


โดย: ยศลักษณ์ เธียรญาณี 3/10 เลขที่26 IP: 124.120.87.131 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:20:12:53 น.  

 
เหอะ อิอิ เพราะนะแต่เบื่อ อิอิ


โดย: 3/15 IP: 58.8.86.208 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:20:24:01 น.  

 
หวานใดใดไม่เท่าคำหวานเอยเลยจริงๆ


โดย: ด.ญ.อรยา ขวนขวาย เลขที่57 ม.3/16 IP: 124.122.102.110 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:20:35:55 น.  

 
สวัสดีค่ะ อาจารย์วัชระ
เพลงเพราะดี ฟังแล้วรู้สึกสบาย ~~~^o^
อีกอย่างเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วยย
ดังนั้นพวกเราควรจะร่วมกันสานต่อ...


โดย: ด.ญ.ศิริบุศย์ 3/11 เลขที่ 54 IP: 124.122.244.209 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:20:36:21 น.  

 
เสียงดนตรี บรรเลงได้อย่างไพเราะมากครับ
วงดนตรีไทยคงต้องใช้ความสามัคคีมากเลยนะครับ
ถึงจะได้เสียงดนตรีที่มีความพร้องเพรียงลงตัวขนาดนี้

ดนตรีไทยก็เป็นดนตรีประเภทหนึ่ง
ที่ทำให้จิตใจคนเราอิ่มเอิบ

เป็นเสียงดนตรีที่ไม่แพ้ประเทศใดในโลก
ถ้าฝรั่งมาฟัง เค้าก็คงชอบแน่ๆครับ : )โดย: ด.ช.ธนพนธ์ รอดเดช ม.3/14 IP: 115.87.12.239 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:20:41:55 น.  

 
มาเม้นให้รอบที่2แล้วคะ
ทำไมอาจารย์ให้เวลาเม้นอีกแค่อาทิตย์เดียวเอง
น่าจะให้ทั้งปีไปเลยนะค่ะ


โดย: ด.ญ.สุดานันท์ นาคจำศิล 3/16 เลขที่54 IP: 124.120.105.30 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:20:47:33 น.  

 
เลิกล้อซะทีเหอะ ขอร้อง = ='' พี่มันพิม!! เข้าใจม้ายยย TTOTT


โดย: วีริสา 3/1 เลขที่ 54 IP: 125.24.234.58 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:20:56:24 น.  

 
อาจาย์หนูชอบอะไรที่มันไทยๆ
ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย นาฎศิลป์ ดนตรีไทย
ทุกอย่างล้วนมีความไพเราะอยู่ในตัว มีความเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่สวยงามมาก
ถ้าอาจารย์จำได้หนูเคยเรียนซ่อมเสริมวันเสาร์
วิชานตรีไทยกับอาจารย์เมื่อปีที่แล้ว
สุดท้ายขอให้อาจารย์ทำผลงานดีๆออกมาเรื่อยๆนะคะ


โดย: ปัฐษร ดอกขัน 3/16เลขที่38 IP: 124.120.105.30 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:20:58:11 น.  

 
อาจารย์อย่าลืมให้คะเเนนผมนะคับ


โดย: ณัฐธัญ บุญวงศ์ 3/1 เลขที่ 4 IP: 124.122.244.219 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:21:12:15 น.  

 
^^^^^^^^^
ข้างบนผมล้อเล่นคับ
555+
เวบสวยมาก เพลงก็เพราะด้วย เพลงวงคำหวานอะนะ ฟังเเล้วสบ๊ายสบาย(หลับคาเก้าอี้เยย)
ก๊ากๆๆๆๆ ท่าจะเเป็ก

อาจารย์ผมว่ามันน่ารำคาญนะไอที่กดเเล้วดอกไม้ระเบิดอะ เอาออกไปเหอะ - -


โดย: ณัฐธัญ บุญวงศ์ 3/1 เลขที่ 4 IP: 124.122.244.219 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:21:19:59 น.  

 
ชอบเพลง "คำหวาน" มากครับ ฟังแล้วได้รับรู้ถึงความเป็นไทยมาก เว็บไซต์นี้ดีมากครับเพราะทำให้คนที่สนใจในดนตรีไทยสามารถมาศึกษากันได้และมีประโยชน์อีกด้วย


โดย: ด.ช.ศุภณัฐ วรรโณภาส ม.3/16 เลขที่ 18 IP: 180.180.103.30 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:21:26:10 น.  

 
ขอแก้หน่อยครับ พอดีเขียนเลขที่ผิดต้องเป็นเลขที่ 17 ครับ


โดย: ด.ช.ศุภณัฐ วรรโณภาส ม.3/16 เลขที่ 17 IP: 180.180.103.30 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:21:30:13 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์
ประวัติดีจังค่ะ เพลงก็เพราะด้วย ฟังแล้วรู้สึกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย


โดย: ด.ญ.ชวิศา เจียสกุล ม.3/7 เลขที่ 34 IP: 125.24.208.228 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:21:30:57 น.  

 
ประวัติอาจารย์สุดยอดไปเลยคับ

เพลงก็เพราะดีคับป.ล 3/16


โดย: สุริยคราส 3/16 IP: 112.143.12.115 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:21:32:27 น.  

 
โดนห้องอื่นยึดพื้นที่
ยอมไม่ได้
ห้อง1มากันด่วนเรย
ว๊ากกกกกกกกกก

ดอกไม้กระจายจงเจริญ*0*

[ส่วนตัว]เกื้อนายจะให้เอาดอกไม้กระจายออกไม่ได้นะT_T
-ลูกบาสยุที่เรานะ


โดย: ด.ช.อินทัช โลกุตรพล ชั้น ม.3/1 เลขที่17 IP: 124.120.45.62 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:21:43:05 น.  

 
ขณะนี้เวลา21.45น.
เข้านอนกันเถอะ= =
(ทามเเอ๊บนอนเร็ว วันนั้นมาเม้นตี4)
กร๊ากกกกกกกกกก


โดย: ด.ช.อินทัช โลกุตรพล ชั้น ม.3/1 เลขที่17 IP: 124.120.45.62 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:21:45:48 น.  

 
ขออภัย ถ้าผมเม้นแบบออกทะเล= =
อาจจะผิดจุดประสงค์ของอาจารย์หรือป่าวไม่ทราบ*0*
แต่มันห้ามตัวเองไม่ยุจิงๆ เหอๆ

ปล.ทามการบ้านละ= =


โดย: ด.ช.อินทัช โลกุตรพล ชั้น ม.3/1 เลขที่17 IP: 124.120.45.62 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:21:48:11 น.  

 
55 เกื้อไม่ปลื้ม ดอกไม้กระจายยย

ผมเองเป็นคนที่ชอบดนตรีนะครับ เรียนเปียโนอยู่ ผมอาจจะเล่นดนตรีไทยไม่เป็น แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ชอบ ดนตรีไทยมีเสน่ห์ที่ทำให้ผมรู้สึกเพลิดเพลินทุกครั้งที่ได้ฟัง ผมรู้สึกประทับใจมากๆเลยที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวงดนตรีไทยเมื่อลอยกระทงปีที่แล้ว แม้จะเป็นมือฉิ่งก็ตาม 55 ล้อเล่นครับ ถึงคนอื่นจะมองว่าเป็นเครื่องดนตรีชิ้นเล็กๆ แต่ฉิ่งก็มีความสำคัญและหน้าที่ในแบบของมัน ผมรู้สึกว่า ไม่ว่าจะเล่นเครื่องอะไร ก็ภูมิใจทั้งนั้นแหละครับ ขอบคุณที่อาจารย์อนุญาตให้พวกผมไปฝึกเล่น ฝึกเรียนในห้องดนตรีไทย แม้ว่าจะไม่เป็นวิชากันเลยก็ตาม ยังไงขอให้วงคำหวานสร้างเสียงเพลงอันไพเราะ และมีรุ่นต่อๆไปสืบทอดดนตรีไทยไปให้ช้านานเลยนะครับ (ถ้าไม่มีจริงๆผมจะไปช่วยตีฉิ่งให้ ^^)


โดย: อริญ จันทร์ดี 3/1 เลขที่ 16 IP: 180.183.240.9 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:21:48:37 น.  

 
เพลงเพราะมากค่ะ

เว็บก็สวยค่ะ


โดย: ณัฐพร ม.3/5 เลขที่ 27 IP: 125.25.215.91 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:21:50:02 น.  

 
ตีฉิ่งๆ เรามาตีฉิ่งกันเถอะ

โกยละ= =


โดย: ด.ช.อินทัช โลกุตรพล ชั้น ม.3/1 เลขที่17 IP: 124.120.45.62 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:21:56:29 น.  

 
งานแสดงเยอะดีนะอาจารย์ ว่าแต่มีแต่พี่เอ๋ที่เปนสมาชิกวงหรอ
แล้วพี่ปิ๊กอ่ะไม่ได้เข้าด้วยหรออาจารย์


โดย: หนอ 3/12 เลขที่9 IP: 124.122.106.217 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:21:58:53 น.  

 
"ฟังแล้วรุ้สึกได้ถึงความเป็นไทย"

มากันเป็นเเพทเทินเลยนะครับ= =
ไม่ใช่อะไรนะครับ
แต่ส่วนตัวคิดว่า

มันfake!!!
ขำๆนะครับ อย่าคิดมาก
ก้อเข้าใจ
ว่ามันรุ้สึกถึงความเป็นไทย*0*


โดย: ด.ช.อินทัช โลกุตรพล ชั้น ม.3/1 เลขที่17 IP: 124.120.45.62 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:22:20:20 น.  

 
อาจารย์เพลงเพราะมากค่ะ=']

ชิบ จอม มัน จอ เม ชิบ จอบ(2pm)
ให้คะแนนเต็ม10เลย 55 5

ชอบดอกไม้น่ารักดีค่ะ^^"


โดย: ด.ญ.ลักษิกานต์ วงศ์พัฒนเลิศ ม.3/11 เลขที่51 IP: 124.120.177.174 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:22:21:15 น.  

 
ผมรีบเม้นท์ไปก่อน ยังไม่ได้ดูเว็บละเอียดเลย

อาจจะฟังดูซ้ำกันมาเป้นครั้งที่ร้อย แต่ขอยืนยันครับ ว่า "เพลงเพราะ" 555+

สมาชิกในวงทุกท่าน สุดยอดคนจริงๆครับ ด้วยความเคารพและนับถืออย่างยิ่ง ทั้งๆที่อายุ หน้าที่การงาน แต่ก็ถือว่าสุดยอดเลย ที่ยังไม่ยอมละทิ้งดนตรีไทย อย่างว่านะครับ อยู่บ้านเฉยๆก็เซ็งเห็ดเปล่าๆ ถ้าผมแก่ๆแล้วมีเพื่อนมารวมตัวกันแบบนี้ คงสุขสันต์ไม่น้อย 555+ (คิดไปไหนวะเนี่ย)


โดย: อริญ จันทร์ดี ม.3/1 เลขที่16 รักวงคำหวาน จุ๊บๆ IP: 180.183.240.9 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:22:22:13 น.  

 
แหม...
เรปบนจะรอแก่ก่อน
แล้วค่อยเล่นดนตรีไทยใช่มิ
555+
ล้อกานเล่นน๊ะ
อย่าคิดมาก*0*


โดย: ด.ช.อินทัช โลกุตรพล ชั้น ม.3/1 เลขที่17 IP: 124.120.45.62 วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:22:37:45 น.  

 
เพลงเพราะมากคับ

อยากฟังอีก


โดย: ด.ช.คมสร อังคะนาวิน 3/12 เลขที่5 IP: 61.7.252.67 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:11:29:26 น.  

 
ดนตรีไทยดียังไงครับ


โดย: ด.ช.กิตติธัช จารีตพิทยา ชั้น ม.3/12 เลขที่ 1 IP: 61.7.252.67 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:11:34:03 น.  

 
สวัดดีคับ ผมมาเม้นให้แล้วนะคร้าฟ


โดย: ด.ช.กิรติ เรืองรุ่ง ม3/12 เลขที่ 2 IP: 61.7.252.67 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:11:38:21 น.  

 
เม้นแร้วนะคับ !!!!


โดย: ด.ช.จื้อกวง แซ่ซื๋อ ม3/12 เลขที่ 7 IP: 61.7.252.67 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:11:40:58 น.  

 
เม้นคับเม้น เพลงไทยเพราะมาก


โดย: ด.ช.ณัฐนนท์ ฉายปัญญา ม3/12 เลขที่ 12 IP: 61.7.252.67 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:11:46:15 น.  

 
เม้นคับเม้น เพลงไทยเพราะมาก


โดย: ด.ช.ณัฐนนท์ ฉายปัญญา ม3/12 เลขที่ 12 IP: 61.7.252.67 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:11:46:17 น.  

 
เม้นคับเม้น เพลงไทยเพราะมาก


โดย: ด.ช.ณัฐนนท์ ฉายปัญญา ม3/12 เลขที่ 12 IP: 61.7.252.67 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:11:46:17 น.  

 
เม้นคับเม้น เพลงไทยเพราะมาก


โดย: ด.ช.ณัฐนนท์ ฉายปัญญา ม3/12 เลขที่ 12 IP: 61.7.252.67 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:11:46:17 น.  

 
เม้นคับเม้น เพลงไทยเพราะมาก


โดย: ด.ช.ณัฐนนท์ ฉายปัญญา ม3/12 เลขที่ 12 IP: 61.7.252.67 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:11:46:17 น.  

 
เว็บสวยค่ะ
เพลงเพราะมากเลยค่ะ ;)


โดย: กรชนก 3/6 IP: 115.67.21.203 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:12:32:22 น.  

 
เว็บสวยมากๆครับ
จะเข้ามาบ่อยๆ


โดย: ด.ช.ธนทัต คูสุวรรณ ม.3/10 เลขที่17 IP: 61.7.252.67 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:13:57:00 น.  

 
เป็นเว็บที่สวยมากแถมมีเพลงที่พวกเด็กรุ่นใหม่อย่างพวกหนูไม่เคยฟังอีกด้วยแถมได้ความรู้อีกมากมายก่ายกองด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ


โดย: ณัฐชยา ม.3/9 IP: 124.120.173.44 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:14:25:17 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อความดีๆ นะคะ
;)


โดย: ศศิธ์ธา IP: 115.67.1.240 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:15:06:15 น.  

 
วงคำหวานทำให้คนไทยยังมีการอนุรักษ์ดนตรีไทยอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้


โดย: ณัฐชนน ไม้แก่นสาร ม.3/9 เลขที่9 IP: 61.7.252.67 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:15:07:44 น.  

 
จากที่อ่านประวัติของวงคำหวานมาแล้ว คุณครูวัชระและผู้ร่วมอุดมการณ์ เป็นผู้อนุรักษ์ดนตรีไทยที่ดีมากกลุ่มหนึ่งเลยค่ะ ตัวหนูเองก็เคยเล่นขิมอยู่ตอนประถมพอมาเจอคนที่ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยแล้วรู้สึกดีมากเลยค่ะ ขอให้ทุกคนสู้ๆๆ ต่อไปน่ะค่ะ


โดย: ด.ญ.ธนภรณ์ คเชนทร์ ม.3/13 เลขที่ 44 IP: 61.7.252.67 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:15:13:53 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณครู เข้ามาเม้นให้แล้วค่ะ


โดย: ด.ญ. ปิยาพัชร์ ม.3/8 IP: 61.7.252.67 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:15:15:55 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณครู เข้ามาเม้นให้แล้วค่ะ


โดย: ด.ญ. ปิยาพัชร์ ม.3/8 IP: 61.7.252.67 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:15:16:12 น.  

 
ชอบมากๆครับ

อยากจะอนุรักษ์ดนตรีไทย


โดย: ด.ช. เหนือม่วง พงษ์ประเสริฐ ม.3/10 เลขที่ 32 IP: 61.7.252.67 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:15:17:47 น.  

 
เว็บสวยมากครับ น้องผมชื่อพิสุทธิ์ หนู (ยิว)


โดย: ด.ช.วรรณา เข็มทองคำ ม.4/10 เลขที่961 IP: 61.7.252.67 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:15:21:14 น.  

 
ดีคับๆ บล็อคสวยเว่อร์ 555+


โดย: ด.ช.ณับภัทร สันติพันธุ์ (ฟิวส์) ม.3/13 เลขที่ 14 IP: 124.120.173.85 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:16:21:26 น.  

 
...คำหวาน ประสานศัพท์ ประสานเสียง
ประสานสำเนียง ประสานสุข ทุกดิถี
ประสานใจ ประสานรัก นักดนตรี
ประสานความ สามัคคี มีโชคชัย
ประสานร้อง ประสานรับ ขับคำหวาน
ประสานกานต์ รื่นรมย์ สมสมัย
ประสานคำ ทำนอง ความเป็นไทย
หวานใดใด ไม่เท่า คำหวานเอย... โดนมากๆเลยค่ะ

ปล. อนุรักษ์ดนตรีไทยให้อยู่กับเราไปนานๆๆๆๆๆ 55+


โดย: มีญชบัณฑ์ ม.3/6 IP: 124.120.103.58 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:16:54:20 น.  

 
เว็บสวยดีค่ะแถมดนตรียังเพราะอีกด้วย ขอให้อนุรักษ์ดนตรีไทยกันไปนานๆนะค่ะ


โดย: ด.ญ.ปริตา สุดใจบุญ ม.3/5 IP: 183.89.130.20 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:17:43:42 น.  

 
หวานใดๆ ไม่เท่าคำหวานเอย ~
วงคำหวานสุดยอดมากๆ ~
อยากให้ช่วนกันอนุรักษ์ดนตรีไทยต่อไป :)


โดย: ด.ญ.ธมลวรรณ ธนานุวัฒน์กิจ ม.3/9 IP: 124.121.127.59 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:17:50:59 น.  

 
เพลงเพราะมากๆเลยค่ะ หน้าเว็บก็แต่งได้สวยมาก และอยากให้เยาวชนไทยอนุรักษ์ดนตรีไทยแบบนี้บ้างค่ะ


โดย: ด.ญ.ปานลิขิต อมรเทพรักษ์ ม.3/6 IP: 58.8.139.137 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:18:06:32 น.  

 
มาเม้นให้ค่ะ
เว็บสวยงามมากมาย ^^
พื้นหลังสวย เพลงเพราะดีค่ะ


โดย: ปภาณิน ม.3/6 IP: 125.25.13.212 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:18:08:29 น.  

 
คำหวาน ได้ประสานเสียง สำเนียง ใจ ความรัก ความสามัคคี ในความเป็นไทย ที่หวานใดๆ ก็ไม่เท่าคำหวาน - ดนตรีไทยเป็นของคนไทยถ้าเราช่วยกันอนุรักษ์ ดนตรีไทยก็จะมีอยู่ตลอดไปค่ะ


โดย: ด.ญ.พิชามญชุ์ ภิรมย์จิตต์ ม.3/9 IP: 58.10.147.50 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:18:11:51 น.  

 
เปนเว็บที่อนุรักษ์ความเปนไทย

มากเรยครับ เพลงก้อเพราะ

มัวแต่ไปฟังเกาหลีกัน ของไทยไม่ได้เชยอย่างที่คิด

^____________^


โดย: ด.ช. ศุภณัฐ อ่องสุข ม.3/2 เลขที่ 25 IP: 58.8.220.8 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:18:17:22 น.  

 
เพลงเพราะดีครับ

ฟังแล้วอยากให้มีเพลงแบบนี้ไปอีกนานๆ


โดย: ด.ช.ณัทพงศ์ เสนะเกตุ ม.3/10 IP: 125.25.86.172 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:18:17:26 น.  

 
ดนตรีไทยบ่งบอกถึงความเป็นไทย เป็นของคนไทย เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องอนุรักษ์เเละสืบทอดต่อรุ่นหลัง เพื่อไม่ให้ดนตรีไทยสูญหายไป ดนตรีไทยเป็นเอกลักษณ์ของเรามีความไพเราะ อ่อนหวาน ฟังเเล้วสบายกายเเละใจ


โดย: ด.ญ.จันทรัสม์ เครือเสนา ม3/14 เลขที่25 IP: 124.120.3.153 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:18:29:37 น.  

 
บล็อคสวยดี ข้อมูลเยอะมากครับ++
·![· หวานใดใด ไม่เท่า คำหวานเอย ·]!·


โดย: ภาสวุฒิ โกกิลกนิษฐ ม.3/16 IP: 58.8.143.254 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:18:30:59 น.  

 
เพลงไทยๆเพราะมากเลยค่ะ เสียดายที่คนไทยไปฟังเพลงต่างชาติกันหมด

ไม่ค่อยนิยมฟังเพลงไทยเดิมเหมือนแต่ก่อน

เว็บนี้ดีมากเลยค่ะ ทำให้คนรุ่นใหม่ๆ ไม่ลืมรากเหง้าความเป็นไทย

เป็นการอนุรักษ์ ดนตรีไทย ให้อยู่คู่กับประเทศไทยไปนานๆ

ปล.อยากฟังวงคำหวานเล่นสดๆจังค่ะ


โดย: ด.ญ.วรินพร ศรีวัฒนตระกูล ม.3/8 เลขที่ 57 IP: 58.8.98.27 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:18:31:42 น.  

 
เพลงคำหวานเพราะมากเลยค่ะ
มีเครื่องดนตรีหลายชนิด
ผสมผสานได้อย่างลงตัว
กว่าจะมาเป็นวงคำหวานในตอนนี้ได้
ทุกคนในวงต้องมีใจรักดนตรีไทยอย่างแท้จริง
หนูขอให้วงคำหวานอยู่คู่วงดนตรีของไทย
ไปนานๆนะคะ


โดย: ด.ญ.ทิพย์ปาลิดา อารยาฉัตรคุปต์ ม. 3/1 เลขที่ 34 IP: 124.120.171.115 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:18:37:37 น.  

 
ในสังคมไทยจำเป็นจะต้องมีวงศ์คำหวาน เพื่ออนุรักษ์ดนตรีไทยต่อไปคะ
ขอบคุณนะคะที่ก่อตั้งวงดนตรีไทยนี้ขึ้นมาเพื่อสืบต่อให้คนรุ่นต่อไปได้รับรู้เรื่องดนตรีไทย


โดย: ด.ญ.ณํทธร ตัณฑ์สุรัตน์ ม.3/9 IP: 124.120.109.26 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:18:46:27 น.  

 
ในสังคมไทยจำเป็นจะต้องมีวงศ์คำหวาน เพื่ออนุรักษ์ดนตรีไทยต่อไปคะ
ขอบคุณนะคะที่ก่อตั้งวงดนตรีไทยนี้ขึ้นมาเพื่อสืบต่อให้คนรุ่นต่อไปได้รับรู้เรื่องดนตรีไทย


โดย: ด.ญ.ณัทธร ตัณฑ์สุรัตน์ ม.3/9 IP: 124.120.109.26 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:18:47:51 น.  

 
เป็นแหล่งความรู้ที่ดีมากเลยค่ะน่าจะมีวงดนตรีแบบนี้อีกหลายๆวง


โดย: ด.ญ.อภิชญา ม.3/9 IP: 110.164.245.95 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:18:57:08 น.  

 
เป็นแหล่งความรู้ที่ดีมากเลยค่ะน่าจะมีวงดนตรีแบบนี้อีกหลายๆวง


โดย: ด.ญ.อภิชญา ม.3/9 IP: 110.164.245.95 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:18:57:17 น.  

 
หวาดดีครับ มารายงานตัวแว้ววววววววว !!!


โดย: ด.ช เจษฎา จำเนียรกุล IP: 124.122.185.106 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:19:01:29 น.  

 
เพิ่งย้ายคอมเลยยังไม่ได้ต่อลำโพงครับ
เดี๋ยวถ้าต่อแล้วจะฟังเลยครับ


โดย: ณัฐชนน ไม้แก่นสาร ม.3/9 เลขที่9 IP: 58.8.97.32 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:19:06:51 น.  

 
วง"คำหวาน"
ชื่อเพราะจังค่ะ


โดย: ด.ญ.ณัฐญา เจริญธนโชติ ม.3/6 IP: 124.120.31.2 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:19:08:59 น.  

 
กลอนคล้องมากครับ


โดย: ณัฐชนน ไม้แก่นสาร ม.3/9 เลขที่9 IP: 58.8.97.32 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:19:20:21 น.  

 
เราควรอนุรักษ์วัฒนธรรมไว้ ซึ่งก็เป็นอีกทางหนึ่งของการอนุรักษ์
เป็นมรดกสืบทอดแก่รุ่นลูกรุุ่นหลานต่อไป
ผมจะเป็นกำลังใจให้ครับ


โดย: ด.ช.พีรเศรษฐ์ หวังเจริญเวทย์ ม.3/6 IP: 58.64.87.72 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:19:22:09 น.  

 
ชอบมากเลย เวลาคลิกมีดอกไม้

จะเข้ามาบ่อยๆครับ


โดย: ด.ช.ณุวัฒน์ เศขรฤทธิ์ ม.3/10 เลขที่13 IP: 124.122.213.156 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:19:27:43 น.  

 
เว็บสวย เพลงเพราะดีครับ
อยากให้มีเว็บฯที่สร้างสรรค์แบบนี้เยอะๆครับ


โดย: กฤตานน ม.3/6 IP: 125.24.249.228 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:19:39:24 น.  

 
ประทับใจมากครับ

ที่ยังมีวงดนตรีไทยได้มาอนุรักษ์ดนตรีไทย

สุดท้าย อยากให้คนไทยอนุรักษ์เพลงไทยกันเยอะๆครับ

โดย: ด.ช.ภูรินท์ ตู้มณีจินดา ม.3/2 เลขที่ 19 IP: 125.25.210.193 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:19:41:31 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์

ฮ่าๆๆ ตอนแรกหนูเข้ามาแล้วแต่ลืม เม้นให้ - - ฮ่าๆๆ

เข้ามาก็มีดนตรีบรรเลงอัญเชิญมาเลย ฮี่ๆ

เพลงเพราะมากค่ะๆ เป็นเอกลักษณ์ ไพเพราะ เพลิดเพลิน

เว็บนี้ก็ มีประโยชน์มาก มีประวัติ ต่างๆ ให้เรียนรู้

มีดอกไม้โปรยปรายด้วย ฮ่าๆๆๆ


หวานใดใด ไม่เท่า คำหวานเอย


ว้าววววว เจ๋งค่ะๆ


คำหวาน จงเจริญ เย้ ~~~~~~โดย: ด.ญ.ธัญสุดา เชี่ยวยืนยง ม.3/16 เลขที่ 34 IP: 113.53.213.101 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:19:42:22 น.  

 
เว็ปทำสวยดีค่ะ แต่น่าจะใช้สีที่อ่อนๆน่ะค่ะ เพราะว่าพื้นหลังสีดำแล้วมันอ่านยากไปหน่อย

ขอบอกว่าชอบมากเลยนะคะ เพราะตัวเองก็ชอบฟังเพลงไทย แนวสุนทราพรณ์ (ความจริงก็ฟังได้ทุกแนวแหละค่ะ// หัวเราะ) และ คุณย่า ท่านก็ชอบร้องเพลง เลยได้รู้จักเพลงไทย และพลอยชอบไปด้วยน่ะค่ะ


คิดว่า การที่ก่อตั้ง วงคำหวาน เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากเลยนะคะ
เพราะสมัยนี้หายากมากแล้ว แล้วยิ่งได้รับดนตรีมาจากประเทศอื่น ทำให้ความสนใจในดนตรีไทยน้อยลงด้วย

เราควรที่จะอนุรักษ์ดนตรีไทยให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองเราไปตราบนานเท่านาน

แม้ว่าวัฒนธรรมดนตรีจากประเทศอื่นจะเข้ามา

แต่ก็อย่าลืมรักษาดนตรีไทยของเรากันด้วยนะ เพื่อนๆชาวไทยทุกคน

ดนตรีไทยสู้ๆ


โดย: ด.ญ.ปภาวรินท์ ม.๓/๑ เลขที่ ๔๓ IP: 125.25.111.238 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:19:43:48 น.  

 
สนใจแต่เกาหลีหันมาฟังเพลงไทยกันบ้างสิ


โดย: ด.ช.ณัฐนนท์ ยะนิล ม.3/9 เลขที่ 11 IP: 124.122.186.101 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:19:47:47 น.  

 
เว็บสวยดีครับ เพลงเปิดเว็บก็เพราะ
เวลาคลิก มีดอกไม้กระจายด้วย สวยดีครับ

อยากให้สมาชิกวงคำหวาน ทุกๆคน
ช่วยกันเผยเเพร่วัฒนธรรมไทยเเบบนี้ต่อไปครับ

ปล. เป็นกำลังใจให้ครับ


โดย: ด.ช. ภานุวัฒน์ ศรีวิเชียร ม.3/6 IP: 125.25.69.157 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:19:53:30 น.  

 
ดีค่ะ ที่คนไทยยังคงอนุึรักษ์ดนตรีไทยไว้ :))
เราต้องช่วยๆกัน เพื่อที่คนรุ่นลูกรุ่นหลานจะได้สืบสานต่อกันไป .

เป็นวงที่ดีมากๆค่ะ .


โดย: ด.ญ.นาเดีย ม.3/9 IP: 124.120.171.108 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:20:12:47 น.  

 
เพลงเพราะมากๆเลยค่ะ
อ่านประวัติแล้วทำให้รู้สึกอยากจะอนุรักษ์ดนตรีไทยให้คงอยู่ต่อไปค่ะ ขอบคุณอาจารย์มากๆนะค่ะ ที่ตั้งวงดีๆอย่างนี้ค่ะ


โดย: ดใญ.ฐิตยากร พรโรจนากูร ม.3/10 เลขที่ 40 IP: 124.122.105.57 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:20:49:29 น.  

 
ชอบเว็บนี้ครับเพลงเพราะมากๆ


โดย: ด.ช.ธนทรัพย์ เค้าคุณากร ม3/9 IP: 124.120.80.205 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:21:01:18 น.  

 
สวัสดีครับอาจารย์ มาตามใบสั่ง

ก่อนอื่นต้องขอบคุณ วงคำหวาน ที่อนุรักษ์ดนตรีไทยไว้

ซึ่งทำให้ผมได้เห็นได้รู้จักดนตรีไทย

สุดท้ายนี้ ผมขอเป็นกำลังใจให้ วงคำหวาน มีกำลังใจ

ในการอนุรักษ์ดนตรีไทยต่อไป


โดย: เจษฎา อันนันหนับ ม.3/9 IP: 115.87.113.21 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:21:05:32 น.  

 
ขอให้อนุรักษ์ดนตรีไทยไว้แบบนี้ให้ได้นานๆนะครับ

เป็นกำลังใจให้โดย: ด.ช.ภาสวิชญ์ อินทนาศักดิ์ ม.3/2 IP: 183.89.196.84 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:21:06:48 น.  

 
สุดบอดมากครับ ;)


โดย: ด.ช.อัศม์เดช ดีทองอ่อน ม.3/2 เลขที่ 30 IP: 124.120.28.189 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:21:10:30 น.  

 
เว็บพื้นหลังสีสวยดีค่ะ ดูเป็นศิลปะดี :)

ลายดอกไม้
เพลงหน้าเว็บก็เพราะมากค่ะ เสียงขลุ่ยหวาน ;D

ขอให้ทุกคนร่วมกันอนุกรักษ์วัฒนธรรมไทยต่อไปนะคะ ;p

ปล. อยากเห็นคนไทยรักกัน !!


โดย: ด.ญ.ภัทริกา นวพัฒนพงศ์ ม.3/6 IP: 125.24.143.10 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:21:11:01 น.  

 
ขอให้ทุกคนช่วยสืบสานดนตรีไทยต่อไปนะค่ะ ปัจจุบันหาได้ยากขึ้นมากแล้วอ่า ;')


โดย: ด.ญ.ภัทริกา นวพัฒนพงศ์ ม.3/6 เลขที่ 48 IP: 125.24.143.10 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:21:15:10 น.  

 
ชนใดไม่มีดนตรีกาล ในสันดานเป็นคนชอบกลนัก อีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะ เขานั้นเหมาะคิดขบถอัปลักษณ์ ฤาอุบายมุ่งร้ายฉมังนัก มโนหนักมืดมัวเหมือนราตรี และดวงใจย่อมดำสกปรก ราวนรกชนเช่นกล่าวมานี้ ไม่ควรใครไว้ใจในโลกนี้ เจ้าจงฟังดนตรีเถิดชื่นใจ

~ขอให้คนไทยทุกคนรักกันมากๆครับ และช่วยกันสืบสานประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมไทย ร่วมกันต่อไป ให้อยู่ไปนานๆ ดนตรีเพราะๆแบบนี้สมควรแก่การรักษามากๆครับ :)


โดย: ด.ช.พีรดล ขัตติยาภิรักษ์ ม.3/6 เลขที่ 17 IP: 125.24.143.10 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:21:18:23 น.  

 
ชอบตอนคลิ๊กหน้าเว็บมากเลยค่ะมีดอกไม้พุ่งๆด้วย แถมสีพื้นหลังก็สวยสุดยอด เสียงเพลงก็เข้ากันดีสุดๆ

วัฒนธรรมไทยของเรานั้นเป็นสิ่งมีค่าควรแก่การรักษาไว้ และดนตรีก็คือส่วนหนึ่งในนั้น ถ้าคนไทยไม่เปนคนรักษา แล้วใครจะมาสนใจกันละค่ะ เพื่อนๆมาช่วยกันอนุรักษ์ดนตรีไทยให้อยู่กับเราไปนานๆนะค่ะ


โดย: ด.ญ.ศศันพินทุ์ เลิศธนาภรณ์ ม.3/6 เลขที่52 IP: 124.121.172.192 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:21:30:36 น.  

 
เว็บสวยมากมากค่ะ !
เพลงเพราะมากเลยยย :D'

เป็นวงที่น่าเอาเป็นเเบบอย่างมากค่ะ !


โดย: ด.ญ. ชวิศา ทองมาก ม.3/10 เลขที่39 IP: 124.122.128.225 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:21:39:56 น.  

 
ฟังเพลงนี้แล้วอยากเล่นคนตรีไทยมาก ๆ ค่ะ !!


โดย: ด.ญ.กมลนัทธ์ โชติเฉลิมศักดิ์ ม. 3/10 เลขที่ 34 IP: 125.27.52.177 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:21:39:58 น.  

 
เว็บสวย เพลงเพราะดีครับ


อยากให้มีเว็บฯที่สร้างสรรค์ แบบนี้เยอะๆครับ :))


โดย: ด.ช.ณัฐสนนต์ ธีระภคนันท์ ม.3/2 เลขที่ 8 IP: 58.8.150.170 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:21:46:20 น.  

 
That are a good webside

and the song are a best of all


โดย: ด.ญ.กมลฉันท์ โชติเฉลิมศักดิ์ ม. 3/9 เลขที่ 25 IP: 125.27.52.177 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:21:51:29 น.  

 
เว็บสวยดีครับ ดนตรีเพราะดีครับ อาจารย์วัชระหล่อครับ


โดย: ด.ช. จิกรกรณ์ จุลกะ ม.3/1 IP: 124.120.23.209 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:22:01:18 น.  

 
ผมอยากรู้เกี่ยวกับดนตรีไทยมานานแล้วครับ
แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร
เว็บนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับได้ข้อมูลมากมาย
และช่วยให้เผยแพร่ดนตรีไทยมากขึ้นครับ
เว็บสวยมากครับ ประทับใจ
ขอบคุณครับ


โดย: ด.ช.จตุพร สุกิตติวงศ์ ม๓/๒ เลขที่๒ IP: 58.8.225.26 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:22:03:22 น.  

 
ขอบคุณคะ ที่ทำให้ดนตรียังคงอยู่


โดย: ด.ญ.สลิลลา สุทธิศีลธรรม ม.3/9 IP: 124.120.109.26 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:22:04:04 น.  

 
ขอบเว็บมากเลยครับกดแล้วมีดอกไม้ด้วย
แล้วก็ชอบเพลงตอนที่เข้าเว็บด้วยครับ
ถึงจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ก็ขอบครับ


โดย: ด.ช.ณัฐชนน สรรพโศภิต ม.3/10 เลขที่8 IP: 124.122.126.122 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:22:11:28 น.  

 
บังเอิญผ่านเข้ามาด้วยโลกของอินเตอร์เน็ต ได้ชมผลงานรวมทั้ง
ได้อ่านประวัติของวงคำหวานแล้ว ซาบซึ้งถึงความตั้งใจของ
คนกลุ่มนี้ ที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์สานต่อศิลปะทางด้านดนตรีไทย
ไม่ให้ลบเลือนหายไปตามกาลเวลา

ไม่อยากจะบอกว่า "เพลงไพเราะมาก" เกรงว่าจะเบื่อประโยค
นี้แล้ว ถึงอย่างไรก็ยังจะบอกอยู่ดีว่า "เพลงคำหวานไพเราะมากจริงๆ"
ฟังแล้วรู้สึกว่า..จิตใจสงบมีความสุข ฟังแล้วรู้สึกว่า..เราคือคนไทย
(ในบางครั้งอยู่ๆ ก็เหมือนได้ยินเสียงดนตรีไทยแว่วเข้ามาในหู..
น่าหลงใหล..น่าอัศจรรย์จริง!!..หรือจะเป็นมนต์เสน่ห์ของดนตรีไทย!!)
ขอกล่าวฝากคนไทยทุกคนว่า “ดนตรีไทยมีความไพเราะและ
ความสวยสดงดงาม ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าดนตรีของชาติอื่นเลย”

ดนตรีไทยเอกลักษณ์ของไทย หากเราไม่ช่วยกันปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม
เกี่ยวกับดนตรีไทยที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างสรรค์มาไว้ตั้งแต่
ตอนนี้ อีกไม่นานชนรุ่นหลังอาจจะหลงลืมหรือไม่รู้ว่า “ดนตรีไทย”
มีความสำคัญอย่างไร

ขอบคุณวงคำหวาน กลุ่มคนที่เต็มเปี่ยมด้วยความเป็นไทย ที่ได้
ปลุกจิตสำนึกที่ห่างหายไปจากคนไทยให้กลับคืนมาอีกครั้ง และ
ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้วงคำหวานอยู่คู่กับประเทศไทย
ของเราไปนานแสนนานโดย: รักษ์ความเป็นไทย IP: 125.25.32.250 วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:8:57:02 น.  

 
เพลงเพาะมากเลยครับ
ชอบเพลงนี้มากเลย
เว็บสวยดีครับ
ช่วยกันอนุรักษ์ดนตรีไทย


โดย: ธนพล ชีวเรืองโรจน์ ม.3/9 เลขที่ 13 IP: 124.120.171.129 วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:9:23:29 น.  

 
เพลงเพราะมากเลยคั๊บๆ

อยากเห็นทั้งวงจังเลย


โดย: ด.ช. วิชยุตม์ วุฒิการณ์ ม.3/8 เลขที่16 IP: 124.122.109.84 วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:9:24:09 น.  

 
เพราะ ดี คับ
.............


โดย: ด.ช. ณัฐชนน ปิ่นนิกร ม. 3/10 IP: 124.120.166.236 วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:10:25:27 น.  

 
ก็ดีมากๆๆ คับ ดี ดี๊ ดี ...........


โดย: ด.ช ณัฐชนน ปิ่นนิกร ม. 3/10 เลขที่ 7 IP: 124.120.166.236 วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:10:29:38 น.  

 
เพลงเพราะ ฟังเเล้วสบายหู

เเล้วหน้าเว็บสวยมากค่ะ

มีดอกไม้กระจายตรงคอมเม้นด้วย


โดย: ด.ญ. รุจิเรข สุวรรณอักษร ม.๓/๑๔ เลขที่ 51 IP: 124.122.125.232 วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:10:40:41 น.  

 
อยากเล่นขิมม
ชอบดนตรีมาก

:)


โดย: ด.ญ.ศรัญย์พร เชี่ยวสุวรรณโชติ ม.3/15 เลขที่51 IP: 183.89.181.197 วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:11:30:59 น.  

 
อ่า...ต้องขอบอกว่า เพลงเพราะจริงๆ ทำให้รู้ว่า เพลงไทยๆของเรา ไม่ได้ด้อยไปกว่าเพลงสากลเลย

ดนตรีไทยบ่งบอกถึงความเป็นไทย เป็นของคนไทย ที่ควรค่าแก่การรักษา ดีนะครับ ที่มีเว็บแบบนี้ขึ้นมา ดนตรีไทย เพลงไทย จะได้อยู่คู่คนไทยไปนานเท่านาน..


ปล. เม้นแล้วนะ อิอิ


โดย: รุจิศักดิ์ เอี่ยมเอกดุลย์ 3/11 เลขที่18 *-* IP: 10.0.100.10, 124.120.168.192 วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:11:36:22 น.  

 
เพลงเพราะค่ะๆ
ขอบคุณนะคะที่ช่วยอนุรักษ์ดนตรีไทยเพราะดนตรีไทยเป็นสิ่งที่แสดงออกได้ถึงความเป็นเอกลักษณ์ของไทยได้ดีมากที่สุดอย่างหนึ่ง


โดย: พัณณิตา รัชตอาภา 3/9 เลขที่ 42 IP: 125.25.91.215 วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:11:57:05 น.  

 
เพลงไทย
ก็ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย
เราควรช่วยกันรักษาไว้ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไปนะคะ

สำหรับเว็บนี้ก็ดีมากๆเลยค่ะ


โดย: ด.ญ.ธนาพร ระพีประสิทธิ์ 3/2 เลขที่38 IP: 125.25.232.52 วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:14:14:14 น.  

 
เพลงเพราะมากๆๆครับ

ฟังแล้วรู้สึกเคลิ้มๆ

ดนตรีไทยมีความเป็นเอกลักษณ์ สูงมากครับโดย: ด.ช.อธิษฐ์ ธรรมาภิรมย์ 3/14 เลขที่ 19 IP: 125.24.247.117 วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:16:35:08 น.  

 
เพลง อย่าง สังคัง!!!!!!!!!!!!!!!!!


โดย: วิรุฬ พรหมสุวิชา ม.3/10 เลขที่28 IP: 124.120.157.139 วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:16:48:08 น.  

 
เพลงเพราะมากเรยครับ

รู้สึกว่าเป็นการอนุรักษ์ดนตรีไทย ที่ดีนะครับ

--^^--


โดย: ด.ช.ณัฎฐพล โรจนตัณฑ์ 3/9 เลขที่ 8 IP: 125.25.247.173 วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:16:51:03 น.  

 
อย่างเคลิมเลยครับ
เพราะจริงๆ


โดย: ไตรภพ ศรีเมืองคุณ ม.3/10 เลขที่15 IP: 124.120.157.139 วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:16:54:16 น.  

 
เพราะดีคับ


โดย: ด.ช.ศุภกฤต พิทักษ์พรเกษม ม.3/16 เลขที่ 15 IP: 58.8.203.106 วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:17:33:26 น.  

 
เป็นเว็บที่ดีมากเลยครับ ถ้ามีเว็บที่อนุรักษ์ดนตรีไทยแบบนี้ และมีคนเข้ามากๆ ดนตรีไทยจะไม่มีจางหายไปอย่างแน่นอนครับ
เพลงก็เพราะมากๆเลยครับ คนไทยมัวแต่ไปสนใจเพลงเกาหลี จนลืมสิ่งดีๆของประเทศตัวเอง มันน่าเสียดายนะครับจริงไหม

ปล.Huh ของ 4minute มันสุดๆไปฟังกันซ๊าา

(เม้นนี้เพื่อคะแนน)


โดย: ด.ช.พิชญะ ตันทะอธิพานิช ม.3/2 เลขที่ 17 IP: 183.89.214.8 วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:18:45:04 น.  

 
เพลงคำหวานเพราะมากค่ะ ^^
ดนตรีไทยของเราก็เพราะไม่แพ้ชาติใดเหมือนกัน
ฟังสบายๆ แถมผ่อนคลายอีกด้วย


ปล. อยากให้คนไทยรักของๆไทยให้มากๆนะคะ ช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้จะได้มีดนตรีเพราะๆฟังไปนานๆ เนอะ (. . )/


โดย: ด.ญ. นภัสสร สุทธพงศ์ ม.3/6 เลขที่ 43 IP: 58.8.140.88 วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:19:20:51 น.  

 
0000000000


โดย: 123456 IP: 124.121.231.174 วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:19:26:08 น.  

 
หวาดดีฮับเพลงดนตรีไทยเพราะจังเลยเว็บก็สวยฟังแล้วมีความสุขการอนุรักษ์ดนตรีไทยเป็นสิ่งที่ดีน้าฮับโดยรวมแล้วการอนุรักษ์ทำให้วัฒนธรรมของไทยดีขึ้นกว่าเดิม


ปล.ชอบดอกไม้กระจุยเอ้ยกระจาย


โดย: ด.ช.เมธพนธ์ เซียวโชลิต ม.3/6 เลขที่23 IP: 124.121.231.174 วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:19:29:03 น.  

 
ดนตรีไทย
สะท้อนความเป็นไทยได้อย่างดี
ถ้าทุกคนเป็นอย่างนี้
ประเทศคงเจริญ


โดย: ด.ช.ธนาวิสฐ์ ทองขาว ม.3/6 เลขที่ 12 IP: 124.122.66.190 วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:19:36:25 น.  

 
เว็บสวยมากครับ เพลงก็เพราะเช่นกันครับ ขอบคุณมากครับ


โดย: ด.ช. นฤบดี ยี่จีน ม.3/5 เลขที่20 IP: 124.122.191.122 วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:19:38:35 น.  

 
เว็บสวยงามและน่าสนใจมากครับ
สงสัยผมคงต้องแวะเข้ามาเว็บนี้บ่อยๆละ
สุดยอดครับ(สุโค่ย) -.-*


โดย: ด.ช.ศิรวัฒน์ นิรามย์ ม.3/10 เลขทื่ 29 IP: 183.89.132.216 วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:19:39:40 น.  

 
เพลง เพราะมากครับ
ทำให้รู้สึกว่าดนตรีไทย มีความเอกลักษณ์เฉพาะตัวฟังแล้วสบายใจมากคัฟฟ
ป.ล. ได้ความรู้ทางดนตรีไทยเพิ่มมากเลยครับ


โดย: ด.ช. ปองวิชญ์ ถวิลไพบูลย์ ม.3/4 เลขที่ 23 IP: 124.120.147.9 วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:19:42:33 น.  

 
เพลงบรรเลงฟังแบบว่าสบายๆๆ เป็นแบบไทยเดิม สมควรเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ครับ


โดย: ด.ช.บุรินทร์ ทิมสุวรรณ ม.3/1 เลขที่ 20 IP: 180.183.239.168 วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:19:47:01 น.  

 
เพลงฟังแบบไทยเดิมสบายๆ เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทย


โดย: ด.ช.บุรินทร์ ทิมสุวรรณ ม.3/10 เลขที่ 20 IP: 180.183.239.168 วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:19:49:01 น.  

 
ดีจังเลยที่มีวงดนตรีไทยเพราะๆอย่างนี้ วัยรุ่นสมัยใหม่จะได้มาสนใจดนตรีไทยกันบ้าง เพราะดนตรีไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่เหมือนใคร มีความไพเราะมากๆ
ปล.เพลงคำหวาน เพราะมากๆเลยครับ

ขอเป็นกำลังใจให้สร้างสรรค์เพลงเพราะๆออกมาเยอะๆอีกนะครับ
(อาจารย์โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลด้วยนะ่ครับ กลัวเลขที่ผิดอ่ะครับ)


โดย: ด.ช. สิรวิชญ์ อรุณรัตนา ม.3/6 เลขที่ 29 IP: 124.120.46.98 วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:19:49:28 น.  

 
ดนตรีไทยฟังไพเราะเเละมีเสน่ห์มากค่ะ


โดย: ด.ญ.นฤมล พูลสวัสดิ์ ม.3/15 เลขที่ 40 IP: 180.183.246.121 วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:19:53:44 น.  

 
เว็บสวยดีนะคะ
คลิกทีดอกไม้กระจาย^0^
เพลงก็เพราะ ฟังเเล้วสบายๆค่ะ


โดย: ด.ญ.นฤมล พูลสวัสดิ์ ม.3/15 เลขที่ 40 IP: 180.183.246.121 วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:19:59:04 น.  

 
เว็บสวยดีนะคะ
คลิกทีดอกไม้กระจาย^0^
เพลงก็เพราะ ฟังเเล้วสบายๆค่ะ


โดย: ด.ญ.นฤมล พูลสวัสดิ์ ม.3/15 เลขที่ 40 IP: 180.183.246.121 วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:20:04:10 น.  

 
คนไทยช่วยกันอนุรักษ์ดนตรีไทยด้วยนะคะ


โดย: ด.ญ.นฤมล พูลสวัสดิ์ ม.3/15 เลขที่ 40 IP: 180.183.246.121 วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:20:09:29 น.  

 
เพลงซึ้งดีคับ จะร้องไห้อยู่แล้ว อิอิ

- -*


โดย: ด.ช.ธีรกานต์ ปุริสาร เลขที่ 19 ม.3/10 IP: 125.25.138.121 วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:20:51:48 น.  

 
ฟังแล้วรู็สึกสบายมาก

มากจนจะหลับแล้ว

แต่เว็บสวย


โดย: ด.ช.ชลวุฒิ มณีรัตน์โรจน์ ม.3/10 เลขที่ 5 IP: 183.89.58.57 วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:20:53:33 น.  

 
เพลงเพราะมาก คับ สู้ต่อไปนะคับ เปนกำลังใจให้


โดย: ด.ช. ณัฐพงศ์ กิรดาพิพัฒน์พงศ์ ม.3/10 เลขที่ 9 IP: 125.27.55.139 วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:20:54:10 น.  

 
เพลงเพราะมาก ช่วยกันอนุรักษ์


โดย: ด.ช.ณุวัฒน์ เศขรฤทธิ์ ม.3/10 เลขที่ 13 IP: 58.8.85.243 วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:20:54:15 น.  

 
ดนตรีไทยก็งั้นๆ แต่เว็บสวยครับ


โดย: ด.ช.ศุภณัฐ ไทยประสิทธิ์ ม.3/10 เลขที่30 IP: 124.120.174.58 วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:20:57:05 น.  

 
เพลงเพราะดี ฟังแล้วจะหลับอะ เว็บสวยมาก คลิกแล้วดอกไม้กระจาย 555+ แล้วทำไมใส่รูปไม่ได้ T T ชอบเพลงไทยครับพ่อชอบเปิดให้ฟังบ่อยๆ

911GT ม.3/10 เลขที่ 21


โดย: ด.ช.ปุญญพัฒน์ ฉายสุวรรณ ม.3/10 เลขที่ 21 IP: 183.89.154.185 วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:20:57:38 น.  

 
ฟังแล้วแถบหลับ ZzzzzZZZZzzz นี้มันยุคไหนล่ะเนี่ย
2010 หรือ 1990 อ่า พ่อขุนราม เจ้าค๊าาาา

นี้มันยุคไฮเทคน่ะค๊ะ ไม่ใช่ยุค เดินดินกินข้าวแกง


โดย: ด.ช.กฤตยชญ์ ประภัศร ม.3/10 เลขที่ 1 IP: 124.120.21.10 วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:20:57:51 น.  

 
ครูเป่าขลุ่ยเพาะมากค่ะ


โดย: ณัฐสินี 3/11 เลขที่ 32 IP: 110.164.65.72 วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:20:58:54 น.  

 
เพลงเพาะมาก เว็บหน้าสนใจ ได้ความรู้เยอะเลย


โดย: พีรภัทร 3/13 เลขที่ 21 IP: 110.164.65.72 วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:21:01:54 น.  

 
ดนตรีเพราะมาก
ฟังแล้วช่วยทำให้อารมดี สมองปลอดโปร่ง
หนึ่งเดียวไม่แพ้ใครต้อง**ดนตรีไทย**เท่านั้น

ปล. เราคนไทยต้องช่วยกันอนุรักษ์ **ดนตรีไทย** ของพวกเราไว้นะคะ

ด.ญ.สิตากาญจน์ ทรัพย์ธงชัย เลขที่ 46 ม.3/4


โดย: สิตากาญจน์ ทรัพย์ธงชัย ม.3/4 เลขที่ 46 IP: 124.120.83.224 วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:21:20:29 น.  

 
.....
ประสานร้อง ประสานรับ ขับคำหวาน
ประสานกานต์ รื่นรมย์ สมสมัย
ประสานคำ ทำนอง ความเป็นไทย
หวานใดใด ไม่เท่า คำหวานเอย
...ชอบกลอนนี้มากค่ะ เพราะและความหมายดีด้วย
เพลงในเว็บเพราะจังเลย โดยเฉพาะ เพลงคำหวาน
พื้นหลังมืดไปนิดหน่อยแต่ก็ดูคลาสสิกดี

ได้เปิดดูประวัติสมาชิก ก็เห็นว่ามีหลากหลายอาชีพ ดีใจจังเลยที่มีคนที่ยังรักในดนตรีไทยเป็นชีวิตจิตใจ ดนตรีไทยจะได้อยู่กับคนไทยไปนานๆให้คนรุ่นหลังรู้จักเอกลักษณ์ของชาติ โดยส่วนตัวไม่เคยเล่นดนตรีไทยเพราะไม่มีพรสวรรค์ในด้านเสียงดนตรี แค่พูดธรรมดายังเพี้ยนเลย(55+)แต่ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน
...
เป็นคนนึงที่รักดนตรีไทยนะค่ะโดย: ด.ญ.จิรัชยา ตันติยวรงค์ ม.3/1 เลขที่ 23 IP: 124.120.84.98 วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:21:29:59 น.  

 
ดนตรีไทยฟังแล้วเป็นธรรมชาติมากกว่าสากลนะครับผมว่า


โดย: ด.ช.อลงกรณ์ กุลละทำเนียบ ม.3/12 เลขที่35 IP: 124.122.151.254 วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:21:49:08 น.  

 
อาจารย์ดนตรีที่อาจารย์เล่นเพราะเวอร์ เหมือนขุนอินมาเองเลยอะค่ะ อยากเทพแบบนั้นอ่ะค่ะ


โดย: ด.ญ.ปัฐษร ดอกขัน ม.3/16 IP: 124.121.237.27 วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:21:50:56 น.  

 
เปนเวปที่ดีมากเรยคับ~ เพลงก้อเพราะ เนื้อหาดี ทำให้รู้สึกอยากจะอนุรักษ์ดนตรีไทยไว้นานๆคับ ปล.ขอขอบคุณ อ. วัชระ ที่แนะนำเวปดีๆให้ผมและเพื่อนๆคับ


โดย: นาย ตะลันต์ จันเหม ม.3/2 IP: 115.87.82.125 วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:21:56:38 น.  

 
ดนตรีไทยไม่แพ้ชาติไหนในโลก

หนูขอเป็นคนหนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์ดนตรีไทยให้อยู่สืบต่อไปน่ะค่ะ


โดย: ด.ญ. อธิชา ปรีดิขนิษฐ ม.3/5 เลฃที่ 45 IP: 183.89.245.207 วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:22:31:58 น.  

 
เล่นดีมากๆ เลยค่ะ
เล่นเพลงได้เพราะมากๆ ค่ะ


โดย: กุลสตรี บุญนำ ม.3/12 IP: 124.122.184.210 วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:22:33:00 น.  

 
เป็นเว็บที่ดีมากค่ะ มีเพลงให้ฟังด้วย อยากเล่นดนตรีไทยจัง


โดย: ด.ญ.กฤติมา ตั้งสกุล ม.3/9 เลขที่ 28 IP: 124.122.185.53 วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:23:27:19 น.  

 
ได้ฟังเพลงแล้วรู้สึกอยากเรียนดนตรีไทยมากมายย

อยากมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ดนตรีไทยมากเลยค่ะ

คิดถึงเสียงดนตรีไทยที่เคยได้ฟังได้เล่นอยู่เป็นประจำ(แม้จะเลิกไปแล้วแต่ก้อยังซ้อมนะอาจารย์)

หวังว่าจะได้เรียนไวๆ ^^


โดย: ปริณดา กันต์ศักดินนท์ ม3/1 เลขที่44 IP: 124.120.159.60 วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:23:30:24 น.  

 
ส วั ส ดี ค รั บ

เ ว็ บ ส ว ย เ พ ล ง ก็ เ พ ร า ะ น ะ ค รั บ

♥0♥


โดย: วัชรพล ปัญญาพิทักษ์กุล ม.3/11 IP: 10.0.0.219, 124.120.163.3 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:1:05:26 น.  

 
คลิกที ดอกไม้กระจายเต็มไปหมด

เวปสวยมาก และ เพลงก็เพราะ

ชอบมากเพราะได้ฟังเพลงไทยเดิมเพราะๆค่ะ\\


โดย: ด.ญ.สุชานุช ตั้งอยู่สุข เลขที่ 50 ม.3/7 IP: 124.120.6.57 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:6:19:04 น.  

 
สวัสดีครับ อาจารย์ ผมมาเม้ล ครั้ง2 ละ

ฟังกี่ที เพลง มันก็เพราะเหมือนเดิม หุหุ..

จาก... Auttanut(Don) ม.๓/๖ No ๒๒


โดย: Auttanut IP: 192.168.200.108, 110.164.167.189 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:10:17:48 น.  

 
สวัสดีครับอาจารย์ แต่งเวปได้แปลกดีครับ

คลิ๊กแล้วมี ดอกไม้ออกมาด้วย แปลกดี

ดนตรี เพราะ ดีครับ

จาก ด.ช. ทรงพล อนิวัตกูลชัย ม.3/16 เลขที่7


โดย: ด.ช.ทรงพล อนิวัตกูลชัย ม.3/16 เลขที่ 7 IP: 192.168.200.109, 110.164.167.189 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:10:18:57 น.  

 
มาเม้นอีกนะค่ะก็ไม่ได้มาเม้นตั้ง 2-3วันแล้วงานเยอะค่ะ
พอทำงานเสร็จ วันนี้เลยรีบเข้ามาเม้นและมาอัพเดทเรื่องราวของดนตรีไทยเพราะอยากได้ความรู้จากเว็บนี้ให้มากๆและช่วยอนุรักษ์ความเป็นไทยค่ะ
เนื่องจากเดี๋ยวคนไม่ค่อยรักษาความเป็นไทยไว้เลยมีแต่พึ่งพาเทคโนโลยีกันอย่างเดียว

เพราะฉะนั้น......

เกิดเป็นไทยทั้งที ต้องช่วยกันทำดีให้ได้
เข้ามาศึกษากันเยอะๆนะค่ะ


โดย: กนกเนตร นามะสนธิ ชั้นม.3 / 7 เลขที่ 27 IP: 118.174.19.233 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:10:53:20 น.  

 
กลอนเพราะดีครับ


โดย: ด.ช. ฐนพงษ์ แซ๋โล้ ม.3/4 เลขที่ 9 IP: 124.121.245.90 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:11:01:01 น.  

 
เพลงเพราะดีครับ ถึงผมฟังไม่ค่อยออกหรอนะคับ
เว็บนี้สวยดีครับ ผมชอบสุดที่มีดอกไม้กระจายกับรายละเอียดเว็บครับ


โดย: ด.ช.ทินภัทร ปิลวาสน์ม.3/15เลขที่11 IP: 125.25.82.107 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:13:23:09 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์ หนูดีใจจังที่ยังมีเพลงไทยๆให้พวกหนูฟังกันอยู่
ถ้าไม่มีวงคำหวานไม่แน่อนาคตเด็กไทยอาจจะไม่มีใครรู้จักดนตรีไทยเลยก็ได้
สู้ๆนะคะอาจารย์ สู้ต่อไปเพื่ออนุรักษ์ดนตรีไทยของเรา
...ดนตรีบ่งบอกเอกลักษณ์
...ดนตรีบ่งบอกความเจริญ
...ดนตรีบ่งบอกความเป็นคน
...ดนตรีไทยบ่งบอกความเป็นไทย


โดย: ด.ญ.อรเมษย์ ชุตินันท์ ม.๓/๖ IP: 119.31.18.178 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:13:51:43 น.  

 

พึ่งเคยเข้ามาดูบลอกอาจารย์ครั้งแรก : )
บลอกสวยมากเลยค่ะ คลิกที่ดอกไม้กระจาย !

รู้สึกภูมิใจที่ยังมีวงดนตรีที่ยังคงอนุรักษ์ดนตรีไทยเอาไว้
ปล.เป็นกำลังใจให้วงคำหวาน.


โดย: ; ด.ญ.รัตน์สุดา พรพิไลพรรณ ม.3/9 เลขที่ 49 : ) IP: 125.25.17.111 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:14:28:09 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์

ได้ฟังเพลงแล้ว เพลงเพราะมากๆค่ะ ฟังแล้วสบายใจค่ะ หายเครียดกับการบ้านเลยค่ะ

โดย: ด.ญ.จิรัชญา จงกลดี ชั้นม.3/11 เลขที่ 33 IP: 125.25.97.27 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:14:34:54 น.  

 
บอร์ดสวยดีค่ะ เพลงก็เพราะ คลิกทีดอกไม้กระจายเลย
ก็เชิญชวนทุกคนที่เข้ามาในบอร์ดให้ช่วยกันรักษา วัฒนธรรม ประเพณี เเละดนตรีไทยสืบต่อกันไปตราบนานเท่านานนะค่ะ เเละเป็นกำลังใจให้กับสมาชิกวงคำหวานทุกคนให้รักษาเเละเผยเเพร่ดนตรีไทยกันต่อไปนะคะ สู้ๆคะ


โดย: ด.ญ. ปัทมาวลัย ลัภยพร ม.3/14 เลขที่43 IP: 124.122.100.44 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:14:48:27 น.  

 
มาเม้นให้นะครับ
หน้าเว็บสวยดีครับ เพลงเพราะดีครับ ฟังแล้วสบายๆ หายเครียดเลยครับ
ปล.อยากให้คนไทยทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ดนตรีไทย ให้คงอยู่กับประเทศไทยตลอดไป สู้ๆ นะครับ


โดย: ด.ช.ณัฐ ม.3/5 เลขที่7 IP: 118.174.95.152 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:15:02:24 น.  

 
ดนตรีไพเราะมาก ฟังได้เรื่อยๆ


แต่งเว็บได้น่าอ่าน อยากให้มีเว็บที่ช่วยสืบสานดนตรีไทยดีๆอย่างนี้เยอะๆเลยค่ะ


โดย: ด.ญ.ชนากานต์ บุญชนะชัย ม.3/7 เลขที่ 33 IP: 124.120.153.237 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:15:23:15 น.  

 
เป็นเวบที่ดีมากเลยค่ะ ได้ทั้งฟังเพลงแล้วก็ได้ทั้งความรู้ด้วย

เป็นอะไรที่ดีมากเลยค่ะที่รู้ว่ายังมีคนชื่นชอบในดนตรีไทยอยู่วัฒนธรรมดนตรีไทยจะได้ไม่สูญหายไปค่ะ ^^


โดย: ด.ญ.ปณัฏฐา โกมลสุรเดช ม.3/7 เลขที่ 40 IP: 124.122.184.55 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:15:34:12 น.  

 
ขอบคุณสำหรับบทความดีๆ ค่ะ
เพลงเพราะด้วย อิอิ *0*


โดย: ด.ญ.ณัชชา เชาวน์เกษม ม.3/7 เลขที่ 36 IP: 124.122.150.58 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:15:43:08 น.  

 
เนื้อหาดีมากเลยคะ

เพลงก็เพราะด้วยโดย: ด.ญ.วริศรา เจริญวิริยะภาพ ม.3/7 เลขที่ 46 IP: 124.120.32.249 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:15:47:53 น.  

 
เน€เธžเธฅเธ‡เน€เธžเธฃเธฒเธฐเธ”เธตเธ„เนˆเธฐ เธ”เธ™เธ•เธฃเธตเธšเธฃเธฃเน€เธฅเธ‡เน€เธžเธฅเธ‡เน€เธ›เน‡เธ™เธˆเธฑเธ‡เธซเธงเธฐ
เธ—เธณเธ™เธญเธ‡เน„เธžเน€เธฃเธฒเธฐเน€เธชเธ™เธฒเธฐเธซเธน เน€เธขเธตเนˆเธขเธกเธ„เนˆเธฐ
เธญเธขเธฒเธเนƒเธซเน‰เธงเธ‡เธ„เธณเธซเธงเธฒเธ™เธญเธขเธนเนˆเธ•เนˆเธญเน„เธ› เธ™เธฒเธ™เธ™เธฒเธ™เธ™เธฐเธ„เนˆเธฐ
เธก.3/14 เธกเธฒเธขเธ”เนŒ


โดย: เธ”.เธ เธ—เธฑเธจเธ™เนŒเธ˜เธดเธ”เธฒ เน€เธ™เธ•เธฃเธ‡เธฒเธก เธก.3/14 เน€เธฅเธ‚เธ—เธตเนˆ35 IP: 58.8.84.127 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:17:10:13 น.  

 
ท่าทางสมาชิกในวงคำหวานจะเก่งๆกันทั้งนั้นเลยนะคะ ดูจากความสามารถในการเล่นดนตรีไทย และยังมีความรักดนตรีไทยเหมือนกันอีกด้วย ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้วงคำหวานซึ่งเป็นตัวแทนของคนไทยหลายๆคน อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ดีอย่างนี้สืบไปคะ

ปล. ชอบดอกไม้กระจายมากมาย


โดย: ด.ญ. ศิรดา โฆษิตวานิช ม.3/8 เลขที่ 51 IP: 203.209.90.147 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:17:18:34 น.  

 
เป็นเว็บไซต์ที่ดีมากเลยค่ะ เพราะดนตรีไทยก็เริ่มจะหายไปทุกวัน แต่ยังมีคนที่อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยแบบนี้ ดนตรีไทยก็จะได้อยู่ไปนานๆ
ปล.เพลงเพราะมากค่ะ :)


โดย: ด.ญ.ชญานิศ อุทิศานนท์ ม.3/6 เลขที่ 37 IP: 58.11.132.11 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:17:24:52 น.  

 
ดีมากครับ/ค่ะ เวปไซน่าสนใจมาก เพลงเพราะดี ถือเปนเวปที่สนับสนุนดนตรีไทย ชอบครับ/ค่ะ การนุรักษ์ ดนตรีไทยเป็นสิ่งที่น่ายกย่อง ครับ/ค่ะ

ปล.ไม่น่าแสดง IP อินเตอร์เน็ตเลยอะครับ/ค่ะ
กระทู้ข้างล่าง ฐานันตร์ คนเขียน เขียนดีมากครับ/ค่ะ
(โทดที่ครับ/ค่ะที่นอกเรื่อง)โดย: noname_for_you IP: 183.89.199.78 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:18:06:23 น.  

 
เวปดีมากครับน่าสนใจ เพลงเพราะมากเลยครับ แถมได้รู้

ประวัติอาจารย์ด้วย

ปล.ดู IP รู้เลยใครเปนใคร


โดย: ด.ช.ชวิน ศรีเมือง เลขที่ 3 ชั้น ม.3/5 IP: 183.89.199.78 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:18:09:54 น.  

 
เพลงเพราะมากๆเลยค่ะ

เว็บไซต์ก็เเต่งสวยจังเลย^^

บรรยากาศเวลาฟังเพลงไทยไปด้วยเเล้ว

เข้ากันมากๆเลยค่ะ

หนูชอบตรงที่คลิ้กแล้วมีดอกไม้มากเลยค่ะ

สวยมากๆเลยค่ะ^^


โดย: ณัฐณิชา กาญจนะ ม.3/7 เลขที่ 37 IP: 58.64.84.190 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:18:32:51 น.  

 
สวัสดีค่าาาาาาาา
มาเม้นให้แล้วนะคะ 'จารย์

เพลงคำหวานเพราะมากมาย
เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีมากเลยค่ะ

รูปแบบเว็บก็สวยมากเลยค่ะ
ชอบมากๆ
โดยเฉพาะดอกไม้ที่กระจายๆเวลาคลิ๊กเมาส์อ่ะค่ะ
น่ารักดี
______
( ^o^ )
( : ) [ SNOWMAN ปิดท้ายค่ะ 'จารย์ ]


โดย: ด.ญ.อภิชญา ประจักษ์ศุภนิติ ม.๓/๖ IP: 58.10.161.33 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:18:44:16 น.  

 
ทำไม SNOWMAN เบี้ยวล่ะ =^=


โดย: ด.ญ.อภิชญา ประจักษ์ศุภนิติ ม.๓/๖ IP: 58.10.161.33 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:18:52:52 น.  

 
เว็บทำได้สวยงามมีสีสันมากครับ รู้สึกดีใจที่ยังมีคนรักในดนตรีไทยอันทรงคุณค่าอยู่ เพลงคำหวานที่เปิดก็ไพเราะ
สมกับที่บรรเลงโดยบุคลากรทางดนตรีชั้นนำของเมืองไทยเลยครับ


โดย: ด.ช.พศวีร์ กาญจนะ ม.3/6 เลขที่14 IP: 125.24.224.14 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:19:13:10 น.  

 
สวัสดีครับ
มาเม้นให้แล้วนะครับ

เพลงคำหวานเพราะดี
แสดงถึงความงามของดนตรีไทยสมัยเก่า

เว็บเท่ดี ชอบตรงที่เวลาคลิ๊กเมาส์ดอกไม้กระจายไปทั่ว


โดย: ด.ช. สุรวัฒน์ จันทนาคม ม.3/6 เลขที่ 31 IP: 124.120.95.154 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:19:16:17 น.  

 
ชอบมากๆเลยค่ะ อ่านประวัติแล้ว
ประวัติดีมากๆเลยค่ะ


โดย: องอร ลิ่มทองนพคุณ ม.3/7 เลขที่ 51 รร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) IP: 125.25.53.90 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:19:22:19 น.  

 
สวัสดีคะ เว็บสวยดีมากๆ ให้บรรยากาศได้ดีคะ เพลงเพราะมาๆด้วย


โดย: ด.ญ. สมิตา วินิชวงศ์ ม.3/7 เลขที่57 IP: 58.8.118.124 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:19:25:27 น.  

 
เป็นเว็บไซค์ที่เผยเเพร่วัฒนธรรมไทยที่ดีค่ะเเละอนุรักษ์ในความเป็นไทย(อยากให้คนชาวไทยเเละชาวต่างชาติหันมาสนใจในดนตรีไทยให้มากๆ)=..=


โดย: ด.ญ. นัชชา ศรีวิชัย ม.3/9 เลขที่37 IP: 124.120.4.130 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:19:26:00 น.  

 
คลิกทีดอกไม้กระจายยยย
อยากได้ลิ้งเม้าจัง
จะเอาไปลงไฮไฟ อิอิ
เพลงเพราะดีคะ
อยากไห้มาเร่นที่บดินทรมั้ง


โดย: ด.ญ.ภาวิกรณ์ นามพิสัย ม.3/7 เลขที่44 IP: 125.24.219.196 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:19:35:31 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์แวะมารอบที่2

เพลงเพราะมากค่ะ

กดทีนึงดอกไม้ปลิวเต็มเลย

ประวัติน่าสนใจมาก


โดย: ด.ญ.กัญญรัตน์ เฉลิมเกียรติ ม.3/7 เลขที่ 29 IP: 125.24.253.223 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:19:39:56 น.  

 
ประวัติของวงคำหวานน่าสนใจมากๆเลยค่ะ
แถมเพลงก็เพราะฟังไปอ่านไปค่ะ เพลินดี ^ ^


โดย: ด.ญ.กณิศา ชัยชาญอุมดสุข ม.3/7 เลขที่26 IP: 124.122.121.97 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:19:40:47 น.  

 
เพลงเพราะมากๆเลยครับ


โดย: ด.ช. วรัตม์ กวีพรพจน์ ม.3/7 เลขที่ 23 IP: 124.120.213.237 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:19:45:40 น.  

 
ดนตรีไทยน่าสนใจมากเลยค่ะ เว็บแต่งได้น่ารักมากๆเลยด้วย
ปล. สนใจถึงแม้จะเล่นไม่ค่อยเป็นเลยก็ตาม ;)))


โดย: ด.ญ.พัทธมน ปภุสสโร ม.3/9 เลขที่43 IP: 183.89.135.173 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:19:46:08 น.  

 
เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยดีที่มากๆเลยคะ ทำให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่าไทยก็มีดีเหมือนกัน


โดย: ปาณิศา เหลืองจันทวงศ์ ม.3/7 เลขที่ 41 IP: 118.172.193.102 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:19:53:47 น.  

 
อ่านแล้วประวัติดีค่ะ
ชอบบทกลอนคะ
ความหมายดีมากๆ


โดย: ด.ญ.อรญา บัวเผื่อน ม.3/7 IP: 124.122.224.186 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:19:54:58 น.  

 
เว็บควรปรับปรุงครับ

การใช้สีไม่ค่อยดีนะครับ ควรจะปรับสีตรง comment หน่อย

สีที่ใช้แปลกจากพื้นหลังมากเกินไป contrast มากทำให้อ่านแล้วปวดตา

ถ้านำพื้นหลังของแตละโมดูลออก ควรเอา border ออกไปด้วย ไม่งั้นอาจทำให้ดูขัดตา


โดย: เจ้าพระยาโคล่าบ้าบัดซบ IP: 124.120.91.247 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:19:56:47 น.  

 
เพลงคำหวานเพราะมากๆเลยค่ะ ชอบมาก
เว็บสวยดีค่ะ คลิกทีดอกไม้ปลิวเต็มเลย ^_^


โดย: ด.ญ.อชิรญา วงศ์ไตรรัตน์ ม.3/7 เลขที่52 IP: 115.67.165.37 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:19:57:47 น.  

 
สวัสดีครับอาจารย์
เว็ปสวยมากเลยครับ
เพลง+ประวัติ ดีมากครับ
ผมชอบครับ ช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยกันนะครับ
: )


โดย: ด.ช.รัฐธีร์ ลิ้มจิระวัฒนา ม.3/7 เลขที่22 IP: 124.120.67.3 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:19:59:21 น.  

 
ให้ความรู้ดีมากๆเลยค่ะ

เว็บสวยดีค่ะ

ดนตรีไทยเพราะมากๆเลยนะคะ ชอบฟังมาก^^


โดย: ด.ญ.จิรัชญา รัชเวทย์ ม.3/7 เลขที่ 31 IP: 124.121.230.170 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:20:00:06 น.  

 
เพลงเพราะดีครับบ
555


โดย: ด.ช.พิสิษฐ์ ดวงดีกมลทัศน์ ม. 3/7 เลขที่20 IP: 180.180.7.117 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:20:01:33 น.  

 
แต่งเว็บน่ารักดีครับ ทำให้คนที่เข้าดูแล้วไม่เบื่อมีลูกเล่นอะไรหลายๆอย่าง เพลงประกอบเว็บก็เพราะดีครับ ดนตรีไทยไม่แพ้ดนตรีใดในโลก.... 555


โดย: ด.ช.วิญญุลัญช์ สุขประเสริฐ ม.3/6 เลขที่25 IP: 183.89.135.173 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:20:02:27 น.  

 
เพลงเพราะมากครับ


โดย: ด.ช.พันธุ์ธิษณ์ กุลสมบูรณ์ ม3/7 เลขที่19 IP: 61.7.178.125 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:20:05:34 น.  

 
ให้ความรู้ดีมกเลยครับและเพลงก็เพราะดีครับ
อยากให้ คำหวาน อยู่ตลอดไปครับ


โดย: ด.ช.จิรวัฒน์ มโนมัยวงศ์ ม.3/7 เลขที่4 IP: 124.120.213.82 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:20:08:59 น.  

 
ให้ความรู้ดีมกเลยครับและเพลงก็เพราะดีครับ
อยากให้ คำหวาน อยู่ตลอดไปครับ


โดย: ด.ช.จิรวัฒน์ มโนมัยวงศ์ ม.3/7 เลขที่4 IP: 124.120.213.82 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:20:09:02 น.  

 
ดนตรีไทยเป็นอะไรที่ไพเราะมากเลยค่ะ .
อาจารย์เล่นได้เข้าถึงอารมณ์มาก ๆ : )
.
.
เว็บอาจารย์สวยมากค่ะ .
ประวัติของวงก็น่าประทับใจ
เพลงยังเพราะมากมากอีกด้วย : )


โดย: ด.ญ.ฉัตรีนุช ทองประไพ ม.3/7 เลขที่ 32 IP: 115.87.121.96 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:20:10:14 น.  

 
ไพเราะมากเลยครับบ


โดย: ด.ช.ปฏิญญา ลาภานันต์ ม3/7 เลขที่ 16 IP: 124.122.149.46 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:20:11:33 น.  

 
ประวัติดี เว็ปก้อสวย แถมเพลงประกอบเว็ปยังเพราะอีก


โดย: ด.ช.กิตติกร เจริญสุข ม.3/7 เลขที่2 IP: 183.89.135.7 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:20:12:07 น.  

 
เป็นอะไรที่.....อ่านะ.....รู้ๆกันอยู่ - -*


โดย: ด.ช.ชนภัช มั่นประเสริฐ ม.3/7 เลขที่ 5 IP: 124.120.28.57 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:20:18:52 น.  

 
อยากให้วงศ์คำหวานอยู่ต่อไปนานๆเพื่อสืบทอดดนตรีไทยครับ
ปล.เพลงเพราะดีครับ
ปล(นอกเรื่อง).แนะนำใส่ CSS ให้ รับรอง Firefox ด้วยครับ (มองไม่เห็นตัวอักษร)
ปล2.แนะนำให้นำ โค้ด Java และ html ออกส่วนหนึ่งครับ เพราะมันทำให้เว็บช้า


โดย: ด.ช.เมธาวิชย์ เมธาราษฎร์ ม.3/15 เลขที่ 32 (mate1234 ) วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:20:19:57 น.  

 
ตามรีพลายบนครับผม

ถ้าเข้าโดย Firefox จะมองไม่เห็นตัวอักษรเลยครับ


โดย: เหยด IP: 124.120.91.247 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:20:23:49 น.  

 
เพราะมากค่ะ ฟังแล้วรื่นหู สบายใจ มีความเป็นไทยมากๆ :)


โดย: ด.ญ.ธนพร ม.3/14 เลขที่ 35 IP: 124.120.20.67 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:20:32:52 น.  

 
เพลงเพราะ

เว็ปสวย

เนื้อหาดี

มีประโยชน์


โดย: ด.ช.ณัฐภัทร พงศ์พฤกษ์ ม.3/2 เลขที่7 IP: 115.87.114.137 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:20:43:19 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์
ก่อนอื่นต้องขอชมค่ะว่าเพลงเพราะ ยิ่งฟังยิ่งเคลิบเคล้ม(ยิ่งหลับ) เมื่อก่อนตอนอยู่โรงเรียนเก่าหนูก็เรียนขิมนะค่ะ แต่เล่นไม่เก่งเลยค่ะ และปัจจุบันก็ลืมแล้วด้วย แต่การได้เล่นขิม สนุกมากนะค่ะ ยิ่งตีก็ยิ่งมั่วได้อีก เพราะตาลายสายขิมเยอะไปหมดเลย หนูประทับใจกลอนค่ะก็เพราะเช่นกัน สมกับชื่อวงมากค่ะ คำหวานจริงๆ
..........................................................................
ดนตรีไทยนับเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของไทย แต่ปัจจุบันได้มีความนิยมลดน้อยลง ซึ่งเป็นเรื่องน่าเศร้าของคนไทย และถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ร้องหรือเล่นดนตรีไทย แต่ก็มิควรทอดทิ้งและปล่อยให้หายไปกับกาลเวลา เราจีงควรสนับสนุนให้คนไทยกลับมารักในเสียงดนตรีไทยอันมีความไพเราะ และชื่นชมส่งเสริมบุคคลที่เป็นแกนสำคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนั่นคือ "นักดนตรีไทย" ผู้ประสานเสียง เรียบเรียงทำนอง ร่วมร้องและยังทำให้มี"ดนตรีไทย" ในวันนี้ และสิ่งที่สำคัญในวงดนตรีก็คือ ความสามัคคี ที่ทำให้เกิดความสำร็จ ซึ่งในปัจจุบันนั้นประเทศไทยได้ขาดหายไป แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ความเป็นไทยจะหายไปด้วย ดังนั้นเราจึงควรรักความไทย ดีใจที่มีดนตรีไทย และภูมิใจที่ได้เป็นคนไทย และสามัคคีกัน เพื่อให้คณะดนตรีซึ่งคือประเทศไทยได้ประสบความสำเร็จ เหมือน "วงดนตรี"
..........................................................................


ดีใจจังค่ะ ที่ยังมีคนรักและยังอนุรักษ์คำว่า ไทย อยู่
ขอให้วงคำหวานประสบความสำเร็จ มีชื่อเสียงในปัจจุบันและอนาคต เป็นวงดนตรีไทยที่ทำให้ พวกเราได้รู้ว่า "นี่แหละความเป็นไทย และนี่เป็นสิ่งที่เราควรภูมิใจ"

สุดท้ายแล้วค่ะ "รักประเทศไทย รักความเป็นไทย"
วงคำหวาน สู้สู้ ต่อไปนะค่ะ


โดย: ด.ญ.ปวรรณ สุประดิษฐ์ ชั้นม.3/1 เลขที่ 45 IP: 115.87.85.99 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:20:51:34 น.  

 
เพราะดีครับ


โดย: กษมา มโนธรรมเมธา ม3/4 เลขที่3 IP: 124.120.26.153 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:21:57:40 น.  

 
ชอบมากเลยครับอาจารย์เพลงนี้เพาระจังเลยนะครับฟังเเล้วเพลินฟังได้ไม่เบือเลยนะครับ


โดย: ด.ช.กษิดิศ ปักษาศร ม.3/6 เลขที่3 IP: 110.168.23.78 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:21:59:12 น.  

 
เพลงและดนตรีเพราะมากเลยค่ะ
มาศึกษาหาความรู้ได้ด้วย

สำหรับการอนุรักษ์ดนตรีไทยนะคะ
หนูว่าต้องปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่รักดนตรีไทย
แล้วก็เห็นความสำคัญของดนตรีไทย


โดย: ด.ญ. ปุณยวีร์ ชาญจิรกิตติ ม. 2/4 เลขที่ 37 IP: 124.122.245.32 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:22:06:18 น.  

 
เพลงและดนตรีเพราะมากเลยค่ะ
มาศึกษาหาความรู้ได้ด้วย

สำหรับการอนุรักษ์ดนตรีไทยนะคะ
หนูว่าต้องปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่รักดนตรีไทย
แล้วก็เห็นความสำคัญของดนตรีไทย

ปล อันข้างบนเขียนห้องผิดค่ะ


โดย: ด.ญ. ปุณยวีร์ ชาญจิรกิตติ ม. 3/4 เลขที่ 37 IP: 124.122.245.32 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:22:07:38 น.  

 
เว็บตกแต่งน่ารักดีค่ะ
แต่เปิดด้วยโปรแกรมอินเตอร์เน็ตไฟล์ฟ็อกไม่ดีเท่าไหร่
มองไม่เห็นตัวอักษรตรงคอมเม้นเลยค่ะ(เลยต้องกลับมาใช้เอ็กโพเรอร์)
เพลงในเว็บเพราะค่ะ

ส่วนตัวแล้วคิดว่าดนตรีไทยมีเอกลักษณ์ค่ะ
ต่างจากประเทศอื่นๆ
เคยเรียนดนตรีไทยเมื่อก่อนค่ะ(ขิม)
ตอนนี้เลิกเรียนไปแล้วเพราะไม่ค่อยมีเวลาเลย=__=
ทั้งที่เรียนถึงขั้นสูงแล้วเหมือนกัน

ก็ขอให้ช่วยกันอนุรักษ์เอกลักษณ์ดีๆอย่างนี้ไว้
ตราบนานเท่านานเลยค่ะ


โดย: ด.ญ.รุ่งกานต์ ม.3/1 เลขที่ 51 IP: 118.174.49.126 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:22:56:12 น.  

 
เยี่ยมอ่ะ - - b

๕๕..


โดย: ปรียาภา ม.๓/๑๖ IP: 124.122.120.150 วันที่: 6 มิถุนายน 2553 เวลา:23:38:01 น.  

 
นี้มันเพลงอะไร ? ทุกคนฟังแล้วเค้าก็ไม่เข้าใจ !!
ไม่รู้มันมาจากไหน ?? What ๆๆ


โดย: ด.ช.วรท ภู่ทองเกษ ม.3/10 เลขที่27 IP: 61.7.252.67 วันที่: 7 มิถุนายน 2553 เวลา:13:38:57 น.  

 
เพลง เพราะดีครับ ถึงฟังแล้วจะ งงๆ ครับ


โดย: ด.ช.กฤติธี จันทรประสิทธิ์ ม3/10เลขที่2 IP: 61.7.252.67 วันที่: 7 มิถุนายน 2553 เวลา:13:43:14 น.  

 
เพลงเพราะดีครับ
อยากอนุรักษ์เพลงไทยครับ


โดย: ด.ช.พิสุทธิ์ เอี่ยมสกุลรัตน์ ชั้นม.3/10 เลขที่24 IP: 61.7.252.67 วันที่: 7 มิถุนายน 2553 เวลา:13:46:35 น.  

 
เพลงเพราะดีครับและประวัติก็น่าสนใจดีคับ


โดย: ไกรพล ม.3/13 IP: 183.89.102.228 วันที่: 7 มิถุนายน 2553 เวลา:14:13:31 น.  

 
เพลงเพราะมากๆคับ ^^


โดย: ด.ช.นัสนนท์ เผ่าจินดา ม.3/13 เลขที่17 IP: 183.89.102.228 วันที่: 7 มิถุนายน 2553 เวลา:14:14:11 น.  

 
เพลงเพราะมากๆคับ+ประวัติน่าสนใจดี ^^


โดย: ด.ช. ณัฐชนน พงษ์วชิรินทร์ ม.3/13 เลขที่ 13 IP: 183.89.102.228 วันที่: 7 มิถุนายน 2553 เวลา:14:15:59 น.  

 
เพลงเพราะมากครับๆ ประวัติน่าสนใจมากคับ


โดย: เดโช ม.3/13 IP: 183.89.102.228 วันที่: 7 มิถุนายน 2553 เวลา:14:16:53 น.  

 
ประวัติดีมาก เพลงฟังแล้วรู้สึกสงบ ขอบคุณครับ


โดย: ด.ช.ศิวนาถ บุตรคาม ม.3/13 เลขที่27 IP: 183.89.102.228 วันที่: 7 มิถุนายน 2553 เวลา:14:25:22 น.  

 
บล็อกสวยมากเลยค่ะ
เพลงเพราะมากๆเลย
ดีใจที่ได้เรียนดนตรีไทยที่โรงเรียนค่ะ
-
-
-
-
-
-
-
-ด.ญ.ปราดา เชียงกา เลขที่39 ม.3/9


โดย: ปราดา!!! IP: 124.122.185.29 วันที่: 7 มิถุนายน 2553 เวลา:15:25:27 น.  

 
หวัดดีคับอาจารย์ โอ้วพระเจ้า!
บล็อกสวยจัง
เพลงก็เพราะ
ดนตรีไทยดีจัง
^^
:)

ด.ช.อชิรวิทย์ อัมพรพัฒน์ ม.3/13 เลขที่ 30


โดย: อชิรวิทย์ ขอรับท่านเจ้าคุณ!~~ IP: 125.25.115.212 วันที่: 7 มิถุนายน 2553 เวลา:16:08:28 น.  

 
เว็บสวยดีครับ
เพลงก็เพราะ
ประวัติก็น่าอ่าน
ควรอนุรักษ์ ไว้เยอะๆ


โดย: ศุภพัฒน์ ตันติคุณ ม.3/13 เลขที่ 28 IP: 124.120.214.55 วันที่: 7 มิถุนายน 2553 เวลา:16:08:38 น.  

 
ให้เด็กมาเม้นเพื่อทำ SEO อ่ะป่าวเนี่ย - -*


โดย: อิอิ IP: 124.122.122.87 วันที่: 7 มิถุนายน 2553 เวลา:16:25:30 น.  

 
เว็บนี้ก็เป็นเว็บที่ดีมากเลยนะคะ
ถ้ามีคนสนใจในเรื่องนี้มากๆ ดนตรีไทยก็จะไม่หายไปจากประเทศไทยอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะ :D


โดย: ด.ญ.ณิชกานต์ ศิริลัภยานนท์ ม.3/2 เลขที่ 35 IP: 125.24.213.133 วันที่: 7 มิถุนายน 2553 เวลา:17:13:08 น.  

 
เพลงเพราะมากค่ะ
ดนตรีไทยน่าสนใจจริงๆค่ะ


โดย: ด.ญ.ธัญชนก พรหมเนรมิต ม.3/9 เลขที่ 36 IP: 124.120.171.153 วันที่: 7 มิถุนายน 2553 เวลา:17:23:09 น.  

 
เป็นบล็อกที่ดีมาก ช่วยส่งเสริมเอกลักษณ์ของดนตรีไทยซึ่งควรจะช่วยกันทะนุบำรุง รักษาไว้ให้ดำรงต่อไปเพราะในปัจจุบันคนหันไปเล่นดนตรีสากลกันมากขึ้น


โดย: ด.ญ.มนชนก กฤษณีไพบูลย์ ม.3/6 IP: 124.120.13.61 วันที่: 7 มิถุนายน 2553 เวลา:17:37:47 น.  

 
เว็บไซด์สวยดีค่ะ
อยากให้อนุรักษ์อย่างนี้ไปอีกนานนนนนน

:D


โดย: ด.ญ.ปุณนภา ภู่ประสิทธิคุณ ม.3/5 เลขที่ 36 IP: 125.24.210.98 วันที่: 7 มิถุนายน 2553 เวลา:18:39:54 น.  

 
มีความรู้อะไรหลายๆอย่างที่ดีงาม วันหลังจะมาดูใหม่ ?


โดย: ด.ญ.บุญญา จิวะพงศ์ ม.3/4 เลขที่ 39 IP: 58.64.85.33 วันที่: 7 มิถุนายน 2553 เวลา:18:47:56 น.  

 
เพลงเพราะมากเลยค่ะอาจารย์ อยากให้คนที่หันมาอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยกันเยอะๆ
ปล.ชอบมาเลยค่ะ คลิกทีดอกไม้กระจาย 555+ด.ญ.ภัคคนันทน์ ธำรงค์สกุลศิริ ม.3/9 เลขที่56


โดย: ด.ญ.ภัคคนันทน์ ธำรงค์สกุลศิริ ม.3/9 เลขที่56 IP: 124.122.120.150 วันที่: 7 มิถุนายน 2553 เวลา:18:52:46 น.  

 
เวปสวยดีเเต่เพลงฟังไม่รู้เรื่องเลย --*


โดย: ด.ช.อินทราฃัย เงินงาม ม3/10 IP: 113.53.159.85 วันที่: 7 มิถุนายน 2553 เวลา:19:17:14 น.  

 
วันนี้อ่านจนแทบหมดแล้ว ไม่รู้จะเข้าไปอ่านอะไร นั่งคลิ๊กๆๆๆให้ดอกไม้กระจายเล่น มันส์จังเลย 55+

เมื่อไหร่จะได้ขลุ่ยครับ อยากเป่าจนน้ำลายฟูมปากแล้ว


โดย: อริญ จันทร์์ดี ม.3/1 เลขที่ 16 IP: 183.89.169.229 วันที่: 7 มิถุนายน 2553 เวลา:19:22:12 น.  

 
เพลงเพราะมากครับ

นานๆทีจะได้เห็นคนหลากหลายอาชีพมารวมตัวกันเพื่อเล่น

และอนุรักษ์ดนตรีไทย เป็นสิ่งที่แปลกใหม่และน่ายกย่อง


โดย: ด.ช.รชต พิริยมานันท์ ม.3/6 เลขที่ 24 IP: 124.122.18.144 วันที่: 7 มิถุนายน 2553 เวลา:19:40:22 น.  

 
ก้ดีคับ


โดย: วณิช ม.3/1 IP: 124.120.6.34 วันที่: 7 มิถุนายน 2553 เวลา:20:22:31 น.  

 
เพลงเพราะมากครับ

อยากเล่นได้ครึ่งหนึ่งของเเบบนี้จัง

:D


โดย: ปิยวรรธ พัดวิเศษ ม.3/8 เลขที่ 10 IP: 115.87.103.81 วันที่: 7 มิถุนายน 2553 เวลา:20:42:22 น.  

 
ได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะ ทำเว็บดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเป้นประโยชน์อย่างมากทำให้เข้าใจอะไรเกี่ยวกับดนตรีไทยเยอะขึ้นเยอะเลย

วันนี้ได้เรียนดนตรีไทยด้วยเล่นขลุ่ยเป้นแล้วดีใจที่สุดเลย
เย้ เย้


โดย: กนกเนตร นามะสนธิ ชั้นม.3 / 7 เลขที่ 27 IP: 118.174.8.172 วันที่: 7 มิถุนายน 2553 เวลา:20:45:51 น.  

 
เมื่อได้อ่านประวัติแล้วก็เหลือเชื่อเลยว่าแม้ว่าอายุจะต่างกันมากแต่ก็สามารถอยู่ร่วมวงเดียวกันได้ ซึ่งดนตรีนี้ก็ไม่เกี่ยวกับอายุ มันเป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจมากค่ะ


โดย: ญนาษฐ์ภัค ชาลีณัฐวุธ เลขที่ 29 ชั้น ม.3/1 IP: 124.120.176.206 วันที่: 7 มิถุนายน 2553 เวลา:21:18:28 น.  

 
ได้รับรู้ประโยชน์ของดนตร๊ไทยมากขึ้น
และรู้ว่าดนตรีไทยก็ไม่แพ้ดนตรีสากล

เว็ปนี้ทำให้รู้หลายๆอย่างของดนตรีที่ผมไม่เคยรู้มาก่อน

ดีมากครับ
ดนตรีไทยจะอยู่กับประเทศของเราตลอดไปโดย: วิชนัน ศิริพงศ์เดชา ชั้นม.3/2 เลขที่22 IP: 110.168.71.108 วันที่: 7 มิถุนายน 2553 เวลา:21:23:37 น.  

 
ได้รับประโยชน์ของดนตรีไทย
ทำให้น่าอนุรักษ์มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

ขอให้เว็บนี้อยู่ไปนานๆนะครับ


โดย: ธนกร ศักดิ์อุดมไชย ชั้น ม.3/12 เลขที่14 IP: 58.136.65.246 วันที่: 7 มิถุนายน 2553 เวลา:21:37:06 น.  

 
เม้นๆ ค่ะ


โดย: ดญ กิดากานต์ ประภาพัฒนพงษ์ ม.3/5 เลขที่ 21 IP: 206.53.152.28 วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:9:36:44 น.  

 
เว็บสวยค่ะ


โดย: ดญแพรวพรรณ มณีจันทร์ ม.3/5 เลขที่ 39 IP: 206.53.152.28 วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:9:44:48 น.  

 
เว็บนี้มันธรรมดาไปครับ


โดย: สิรเศรษฐ์ เลิศวิศาลศักดิ์ ม.3/4 เลขที่ 34 IP: 61.7.252.67 วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:11:36:23 น.  

 
เว็บนี้มัน...สุดหูรูดมากๆๆเลย น่าจะเอาเว็บไปทำมาใหม่นะ 555+ ทุบทิ้งด้วย จะดีมากเลยนะครับ หลอกให้เด็กมาเม้นภูมิใจไหม ...


โดย: เรียวเฮ IP: 61.7.252.67 วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:11:39:08 น.  

 
ฟังแล้วใจเย็นดีครับ


โดย: ด.ช.ณัฐพงษ์ รสโหมด IP: 61.7.252.67 วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:11:39:59 น.  

 
เว็บนี้สวยนะครับ ผมชอบ(หรือเปล่า)เว็บนี้ มันมีความรู้เยอะดี ชอบครับ totalจริงๆ แหล่มมากกกกกกกกกกก


โดย: พรเสก ดิตถกร ม.3/4 เลขที่ 25 IP: 61.7.252.67 วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:11:42:18 น.  

 
ทำเวปสวยมากค่ะ เหมาะกับดนตรีไทยมากเลยค่ะทุกอย่างออกมาเลิศค่ะ :)


โดย: จารุวัลย์ ทวีกฤติรัชต์ ม.3/16 เลขที่27 IP: 206.53.152.33 วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:11:47:16 น.  

 
มาเม้นหั้ยนะคับ!!
เพลงเพราะดีคับฟังแล้วสบายจัย...


โดย: ด.ช.ณภัทร ม.3/5เลขที่5 IP: 180.214.193.201 วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:11:47:39 น.  

 
ดีได้อีกค่ะ ทำเวปได้สวยงามอร่างตามากค่ะ55


โดย: ระพีภัทร ศิริฮริยพร ม.3/5 เลขที่ 41 IP: 206.53.152.33 วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:11:53:55 น.  

 
เพลงเพราะเวปก้สวยค่ะรวมแล้วเยี่ยมเลยค่ะ :)


โดย: ปุณปภัส อภิวัฒนกุล ม.3/16 เลขที่ 41 IP: 206.53.152.33 วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:11:59:29 น.  

 
เวปสวยมากครับ


โดย: ก้องภพ 3/5เลขที่1 IP: 180.214.194.76 วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:12:26:49 น.  

 
เว็บสวยค่ะเพลงเพราะค่ะ


โดย: ดญ ณิชารีย์ สิทธิอลังกานน ม.3/5 เลขที่ 29 IP: 206.53.152.70 วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:12:29:40 น.  

 
ก็ดีค่ะอิ้อิ้


โดย: ดญ บุษบัน เล็กกลาง ม.3/5 เลขที่ 34 IP: 206.53.152.70 วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:12:31:16 น.  

 
ถูกจาย...อ๊อดๆ


โดย: ธิติฎฐ์์ 3/5. เลขที่8 IP: 180.214.194.76 วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:12:34:39 น.  

 
เพลง คำหวาน เพราะมากเรยค่ะ
เเละอาจารย์แต่งเว็บได้สวยมากค่ะ


โดย: ด.ญ.พิชญา อ้ายจันทึก ม.3/11 เลขที่ 48 IP: 192.168.0.115, 124.120.172.66 วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:15:13:01 น.  

 
เพลงหน้าเว็บเพราะมากๆเลยล่ะค่ะ
ชื่อวงก็จำง่ายดี แล้วยังช่วยอนุรักษ์ความเป็นไทยอีก เพราะเดี๋ยวนี้วัยรุ่นจะติดแต่นักร้องเกาหลีกันเย้อออะมาก ถือเป็นการดีมากเลยค่ะที่ช่วยรักษาของไทยเราไว้ไม่ให้สูญหายไป..


โดย: ด.ญ.ชยาภา ปัดถามัง ม.3/9 เลขที่ 29 IP: 61.7.252.67 วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:16:04:05 น.  

 
เพลงเพราะมากๆค่ะ
วงคำหวานสุดยอดมากๆ
ถือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยได้อย่างหนึ่ง
ปล.เว็บสวยมากๆค่ะ


โดย: ด.ญ.ญานิกา วิจิตรศรี เลขที่ 31 ม.3/9 IP: 61.7.252.67 วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:16:06:19 น.  

 
เป็นเวปที่ดีมากๆครับ ยู้หู


โดย: ด.ช. เจตนิพิฐ ถาวราวุธ เลขที่ 3 ม.3/9 IP: 115.87.125.118 วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:16:17:50 น.  

 
เว็บสวยดีค่ะ คลิกทีดอกไม้กระจาย 5 5 5 5 5 5 +

^^Y


โดย: ด.ญ.นัชชา นันทนานิมิตกุล เลขที่41 ม.3/15 IP: 124.122.150.229 วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:16:18:43 น.  

 
เว็บนี้สวยมากๆ แสดงเห็นได้ถึงการอนุรักษ์ความเป็นไทยและวัฒนธรรมได้ดีมากๆ


โดย: ด.ญ.ชวัลลักษณ์ แดงกะเสม เลขที่.30 ม.3/9 IP: 124.120.76.70 วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:16:21:00 น.  

 
เว็บสวยเน๊อออ
คลิ๊กทีดอกไม้กระจาย หุหุ
ตอนแรกงงๆ เพลงไทยอยู่ไหน ที่แท้ เปิดเพลงทับกันอยู่ -*-
แต่เพลงก็เพราะดีคับ ดนตรีไทย ก็เพราะในแบบไทยๆ ชอบคับ ^^


โดย: ด.ช.พิชชากร จิรภิญโญ ม.3/6 เลขที่ 16 IP: 124.120.175.68 วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:16:36:17 น.  

 
เว็บ ใช้ได้ครับ สีสันก็ดี
เพลงก็ดีนะครับ เพราะดีงามๆ
มาเม้นให้ แล้ว ...


โดย: ด.ช. ศิขรินทร์ พงษ์สมบัคิ ม.3/16 เลขที่ 14 IP: 124.120.180.45 วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:17:33:20 น.  

 
เนื้อหาดีสุดยอดค่ะ:D


โดย: ด.ญ.วริศรา เฉลิมอิทธิพล ม.3/16 เลขที่ 50 IP: 61.90.8.128 วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:17:35:18 น.  

 
เพลงก็เพราะดีครับอาจารย์เว็บก็สวย(แบบแปลกๆ)ดีครับเนื้อหาก็เยอะดีครับ....ดีครับดี


โดย: ด.ช.กิตติพศ ดาวขนอน ม.2/16 เลขที่3 IP: 124.120.47.102 วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:18:01:30 น.  

 
เพลงคำหวานเป็นเพลงที่ไพเราะมากค่ะ การตกแต่งเว็บบอดสร้างสรรค์ดีค่ะ วงคำหวานเป็นวงที่อนุรักษ์และเผยแพร่ดนตรีไทยแก่เยาวชนรุ่นหลังเป็นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ดนตรีไทยเป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะ


โดย: ด.ญ.วรัญญา ชอบกุล ชั้น ม.3/10 เลขที่ 59 IP: 124.120.23.92 วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:18:19:44 น.  

 
ได้รู้ประวัติของวง ดีมากเลยค่ะ

วันหลังถ้าว่างจะมาเม้นอีกน่ะค่ะ


โดย: ด.ญ.ปิยะเพชร เพ็ชร์ขวัญ ม.3/8 เลขที่ 36 IP: 183.89.206.234 วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:18:53:54 น.  

 
เนื้อหาใจความของเพลงดีครับ เพลงก็เพราะดี


โดย: ด.ช.ศักดิ์สิทธิ์ ธนคุณากร ม.3/9 เลขที่ 22 IP: 192.168.1.112, 115.87.83.130 วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:19:02:43 น.  

 
เม้ลๆ
เพลงเพาะมากค่ะ


โดย: ณัฐสินี ม.3/11 เลขที่32 IP: 124.120.167.175 วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:19:04:05 น.  

 
เพลงเพาะดีค่ะ
ได้รู้ประวัติวงด้วย
ขอบคุณมากค่ะ


โดย: ด.ญ.ศศิธ์ธา ม.3/6 IP: 124.122.116.142 วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:19:07:50 น.  

 
ทักทายค่ะ
เนื้อหาประวัติดีมากค่ะ


โดย: วาธิณี ม.3/11 เลขที่52 IP: 124.120.167.175 วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:19:07:53 น.  

 
ดีจังที่มีกลุ่มคนรวมตัวกันเพื่ออนุรักษ์ดนตรีไทย ทำสวยดี


โดย: ด.ญ.อศัลยา เพียรเวช ม.3/6 IP: 118.174.33.46 วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:19:17:04 น.  

 
เพลงเพราะมากๆค่ะ^^
เนื้อหาก็ดีเจ้าค๊ะ,,,
เว็ปเริ่ด สีแร๊งงงงง ง!!!


โดย: ด.ญ.พรพิมล อภิวัฒนพร ม.3/11 เลขที่47 IP: 124.121.243.237 วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:19:24:47 น.  

 
สูดดดดยอดมากเลยคับ*-*
เกือบหลับหน้าคอมเยย
อาจารย์มาคอมเม้ลแล้วนะครับ
อย่าลืมให้คะแนนนะครับ Z-Z
คร๊อกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ป.ล ประวัติดีมากเลยคับ
(ต่อ)คร๊อกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


โดย: ด.ช.รัตนชาติ พรหมพฤกษ์ ม.3/11 เลขที่ 17 IP: 124.122.86.13 วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:19:27:20 น.  

 
สุดยอดคนมาเม้นกันเยอะดีจังเลย
แบบนี้วัฒนธรรมไทยของเราก็ไม่สูญหายไปแล้ว
เย้ เย้ เย้

ขอบอกเว็บนี้ดีมากๆเข้ามากันก็ดีค่ะช่วยกันอนุรักษ์ความเป็นไทยที่ดีไว้

เป็นคนไทยต้องอนุรักษ์ความเป็นไทยนะค่ะ ^ ^


โดย: กนกเนตร นามะสนธิ ชั้นม.3 / 7 เลขที่ 27 IP: 118.174.19.87 วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:20:12:45 น.  

 
ผมชอบเพราะว่าเพลงที่เล่นบ่งบอกถึงความเป็นไทย
เเต่ทำไมหน้าเว็บดำจังอ่ะครับ
ถ้าทั้งวงมารวมกันเเล้วเล่นเพลงผมว่าน่าจะสนุกนะครับ
perfect


โดย: ด.ช. ศกานต์ โกมลวาทิน ม.3/8 เลขที่ 17 IP: 125.24.193.73 วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:20:29:27 น.  

 
วงคำหวานทำให้เรารู้ซึ้งถึงเพลงไทย และการเล่นดนตรีไทย


โดย: กฤษฎา ชุมมานนท์ ม.3/9 เลขที่ 25 IP: 124.120.159.201 วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:20:40:57 น.  

 
ทะเลไทย~~

น่าภูมิใจแทนคนไทยจริงๆ
เพลงน่าสนุกจัง~=..=
เพราะมากค่ะ~^^


โดย: จิดาภา สว่างพาณิชย์ เลขที่ ๓๑ ม. ๓/๑๑ IP: 125.24.236.78 วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:20:46:36 น.  

 
เพลงเพราะมากๆเลยคะ เป็นการอนุรักษ์ดนตรีไทยให้สืบต่อกันยาวนานมากขึ้น


โดย: ด.ญ.สิริภัทรา แจ่มปัญญา ม.3/9 เลขที่54 IP: 125.24.250.252 วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:21:33:20 น.  

 
เพลงเพราะมากๆครับ พื้นหลังเว็บก็สวยมากเลยครับ

:D


โดย: จตุรภัทร ไชยจำเริญ เลขที่4 ม.3/10 IP: 124.120.177.186 วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:21:33:57 น.  

 
เพราะสุดๆเลย สมัยนี้เพลงแบบนี้หาฟังยาก

พื้นหลังเว็บ สวยงามมากค่ะ


โดย: อิงฟ้า เลขที่ 56 ม.3/10 IP: 183.89.148.219 วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:21:40:32 น.  

 
ถึงจะเล่นดนตรีไทยไม่เป็น แต่ก็ชอบที่จะฟังค่ะ
เพลงเพราะมาก

และเคยได้ลองฟังมาบ้างแล้ว
รัก ดนตรีไทยขึ้นมาเลยล่ะค่ะ ^ ^


โดย: ศิรดา เลขที่ 53 ม.3/10 IP: 183.89.165.61 วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:21:47:47 น.  

 
เพลงไทยเพราะมากเลยคะ


โดย: ด.ญ. ภัณฑิรา ติรพัฒน์กบิล ม.๓/๑๖ เลขที่ ๔๕ IP: 125.25.6.180 วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:21:52:27 น.  

 
เพลงเพราะดีค่ะ!

เว็บสวย :)


โดย: ด.ญ.ภัทรระพี ศิริอริยพร ชั้น ม.3/16 เลขที่ 46 IP: 115.87.81.115 วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:22:10:29 น.  

 
เพลงเพราะดีค่ะๆ

เว็บน่ารักดีค่ะ

:)


โดย: ด.ญ.นันท์นภัส พยัคฆิน ชั้น ม.3/16 เลขที่ 35 IP: 115.87.81.115 วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:22:16:21 น.  

 
เพลง ซึ้ง มาก คัฟ

เวปสวยดี ได้ ความรุ้เรื่องประวัติความเปนมาของ

วง คำหวาน


โดย: ด.ช อัมรินทร์ เจะอาลี ม.3/11 เลขที่ 26 IP: 180.183.234.159 วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:22:22:19 น.  

 
เพลงเพราะมากค่ะ
เว็บสุดยอด:)


โดย: ด.ญ.จุฑามาศ กฤดาแสงสว่าง ม.3/15 เลขที่ 35 IP: 124.121.247.199 วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:22:26:16 น.  

 
วันนี้ได้ขลุ่ยแล้ว ครูให้ฝึกไล่เสียง ก็กำลังฝึกอยู่
อยากเป่าให้เป็นเพลงเร้็วๆ


โดย: วรัญญ์ชัย ม.3/1 เลขที่ 12 IP: 125.25.210.96 วันที่: 8 มิถุนายน 2553 เวลา:22:29:12 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์
ฟังเพลงแล้วจะหลับ -___-
(แบบว่าเพราะจัด)

กลอนบทที่2 ของอาจารย์ สุดยอดมากค่ะ!!
v
v
ประสานร้อง ประสานรับ ขับคำหวาน
ประสานกานต์ รื่นรมย์ สมสมัย
ประสานคำ ทำนอง ความเป็นไทยันเพราะขนาดไหน
หวานใดใด ไม่เท่า คำหวานเอย

ขนาดกลอนยังหวานสมชื่อซะขนาดนี้
วงคำหวานจะเล่นดนตรีได้เพราะขนาดไหนเนี่ย ^____^

ถึงเวลาอันสมควรที่หนูจะต้องไปนอนและค่ะ

หนูก็ขอให้อาจารย์อนุรักษ์และสืบสานดนตรีไทย อันเป็นเอกลักษณ์ของไทย ให้คงอยู่ต่อตลอดไปนะคะ


โดย: ด.ญ.อธิพร อนันต์ชัยภิญโญ ม.3/11 เลขที่ 55 IP: 58.64.81.231 วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:0:00:48 น.  

 
เวบสวยดีครับ
เพลงก้เพราะครับ
อิอิ
เม้นเเล้วนะครับอาจารย์^^


โดย: ด.ช.อริญชัย ศรีรอดบาง เลขที่ 25 ม.3/11 IP: 124.120.165.117 วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:6:43:05 น.  

 
ว้าว!!!
บล๊อกอาจารย์สวยครับ
มีประโยชน์ด้วย
เเต่ดันกินไม่ได้^^อิอิ
สวยครับ


โดย: ด.ช.ณัฐวุฒิ เกตุชีพ เลขที่ 9 ม.3/11 IP: 124.120.165.117 วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:6:47:09 น.  

 
เว็บก็สวย
เพลงก็เพราะ
อยากจะหัวเราะ
เพราะมันไพเราะจิงจิง


โดย: ดารีมี 3/10 IP: 61.7.252.67 วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:11:26:11 น.  

 
เวบสวยดีครับ
เพลงก้เพราะครับ
อิอิ
เม้นเเล้วนะครับอาจารย์^^


โดย: กุฬเดช 3/10 IP: 61.7.252.67 วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:11:27:32 น.  

 
เพลงเพาะมาก
เว้บสบยมาก!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


โดย: ธนโชติ ม.3/10 16 IP: 61.7.252.67 วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:11:31:44 น.  

 
เว็ปสวยดีคัฟ แต่บ้านลำโพงเสียอยู่น่ะ (= =")


โดย: ธนวัฒน์ 3/10 IP: 61.7.252.67 วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:11:32:26 น.  

 
เว็บสวยดี แต่เพลงฟังไม่รู้เรื่อง อยากจะนอน


โดย: ภัทรพงศ์ 3/10 IP: 61.7.252.67 วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:11:33:47 น.  

 
มาเม้นให้อีกนะค่ะ
อยากให้วัฒนธรรมไทยของเราไม่สูญสิ้นไปค่ะ

*อนุรักษ์ความเป็นไทย ชาิติไทยจะได้เจริญ*

เย้ เย้


โดย: กนกเนตร นามะสนธิ ชั้นม. 3 / 7 เลขที่ 27 IP: 61.7.252.67 วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:12:24:28 น.  

 
เว็บตกเเต่งได้สวยมากค่ะ

เนื้อหาดีมาก ได้ความรู้เยอะเลย

เพลงเพราะดีค่ะ


โดย: ธนพร ม.3/7 IP: 61.7.252.67 วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:12:24:39 น.  

 
ก็ดีค่ะ

อนุรักษ์ดนตรีไทยต่อไปนะค่ะ


โดย: ชนาลัย บุณยะพรรค ม.3/16 เลขที่ 30 IP: 115.87.106.104 วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:17:16:25 น.  

 
เริ่ดค่ะ จบ.. :)


โดย: ด.ญ.ธันยนันทน์ ม.3/11 เลขที่ 44 IP: 125.25.36.242 วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:17:50:03 น.  

 
เว็บสวยมากเลยค่ะเพลงก็เพราะ
ดีใจที่ผู้ใหญ่หลายๆคนยังให้ความสนใจกับดนตรีไทยอยู่นะคะ
อ่านประวัติแล้วรู้สึกดีค่ะ
อยากให้คนไทยทุกคนร่วมกันอนุรักษ์ดนตรีไทย
เหมือนกับวงคำหวานเพื่อที่ดนตรีไทยจะได้คงอยู่กับเราไปนานๆค่ะ

(ชอบเม้าส์มากค่ะคลิกแล้วมีดอกไม้กระจายด้วย)


โดย: นชา เพชรดาวงค์ ม.๓/๘ IP: 110.164.136.22 วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:18:12:57 น.  

 
เว็บสวยดีคับ เพลงประกอบก็เพราะมาก
เวลาคลิกมีดอกไม้กระจายด้วย น่ารักดีคับ
ก็อยากให้คนไทยทุก ๆ คน มีจิตสำนึกที่จะ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย แบบสมาชิกวงคำหวาน
ทุก ๆ คน คับ


โดย: ด.ช.เกรียงศักดิ์ สินอุปการ ม.3/6 เลขที่ 4 IP: 125.25.51.120 วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:18:28:46 น.  

 
เพลงเพราะมากเลยครับ
อ่านเเล้วยังรู้จักดนตรีไทยเพิ่มขึ้นเยอะเลย


โดย: ด.ช.สิรภพ ธีระสุขะกุล ม.๓/๖ เลขที่ ๒๗ IP: 124.120.20.197 วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:18:34:17 น.  

 
หนูก็เป็นเด็กนาฏศิลป์ไทยคนนึงของรร.นะค่ะ

ซึ่งดนตรีไทยกับนาฏศิลป์ไทยก็มีความสัมพันธ์กัน

แล้วก็ดีใจที่มีคนสนใจที่จะสืบทอดวิชาดนตรีไทยที่เป็น

เอกลักษณ์ของชาติไทยมาแต่นานค่ะ

แล้วก็ชอบคนตรีขึ้นของเว็บนี้ค่ะ รักษาความเป็นไทยดีค่ะ


โดย: ด.ญ.ธนพร สุจริต ม.๓/๖ IP: 125.25.45.220 วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:18:35:32 น.  

 
คลิ๊กที่ดอกไม้กระจายเลยค่ะอาจารย์
ตอนเปิดเว็บครั้งแรกตกใจมากว่าเสียงเพลงอะไรเพราะเปิดหลายเว็บแต่เพลงเพราะมากๆๆแล้วก็ได้รู้จักดนตรีไทยเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังได้ช่วยกันรักษาความเป็นไทยด้วย


โดย: เด็กหญิงแพรพลอย สินธุสาร ม.3/9 เลขที่ 46 IP: 125.25.27.125 วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:18:51:47 น.  

 
ฟังฉ่อยสนุกกว่าเยอะ ^o^


โดย: ณภัทร ตันติเจริญใจ 3/15 IP: 113.53.144.82 วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:18:55:58 น.  

 
รู้สึกดีใจที่ยังมีคนอนุรักษ์ดนตรีไทยไว้อยู่
ขอบคุณครูมากๆค่ะ
พยายามต่อไปนะคะ :DD

ป.ล. อยากให้ครูเล่นขลุ่ยให้ฟังอีก ^^'


โดย: ด.ญ.กัญญ์วรา อุ่นเรือน ม.3/14 เลขที่ 23 IP: 124.122.122.214 วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:19:15:13 น.  

 
เว็บดีมากครับ อยากเข้าบ่อยๆจัเลย แต่เพลงน่ากลัวอ้ะ


โดย: ด.ช.ณัฐธัญ สัมปุณณะโชติ เลขที่ 10 ม.3/9 IP: 124.120.231.106 วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:19:20:30 น.  

 
เพลงแมร่งฟังไม่รู้เรื่อง แต่เว็บสวยดีชอบ


โดย: สาธิต นวลพลับ 4/10 31 IP: 125.24.184.224 วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:19:52:36 น.  

 
เพลงไพเราะมาก


โดย: ไม่เอ่ยนาม IP: 118.174.85.95 วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:20:04:03 น.  

 
เว็บมืดๆ แต่ก็ดูสวยไปอีกแบบค่ะ เพลงเพราะดี ขอเป็นกำลังใจให้วงคำหวานต่อไปนะค่ะ


โดย: ด.ญ.มุนินทร์ โฆรวิส ม.3/6 IP: 124.122.185.139 วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:20:11:17 น.  

 
"เพราะมากครับ นึกว่าในวงจะมีแต่คนวัยคุณลุงซะอีกแต่มีคนหนุ่มสาวที่อนุรักษ์ประเพณีด้วย"

"กำลังหัดขลุ่ยอยู่ครับ เล่นไม่เป็นหรอก ขอเป็นคนฟังไปก่อนละกันครับ"

"แค่นี้นะ"(นอนละครับ ปวดหัว)


โดย: ถิรฐานะ สวาสดิ์รัตน์ ม.3/1 เลขที่ฮ่าๆๆๆ0(5) IP: 183.89.199.172 วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:20:17:28 น.  

 
เพลงไพเราะคักๆๆ

ฟังแล้วคิดถึงบ้านที่ค่อยจากมา เพลงกินใจสุดๆ
โดย: ณัฐนนท์ 3/6 เลขที่ 8 IP: 118.174.92.169 วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:20:53:21 น.  

 
เพราะมากคับ


โดย: ด.ช.อภิรัฐ ฤกษ์ดี ม.3/16 เลขที่20 IP: 124.122.122.41 วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:20:56:16 น.  

 
มาเยียมชมแล้วครับ
สกรีนสวยดีครับ
แต่ขอแนะว่าตัวอักษรน่าจะเป็นสีขาว
เพราะมองไม่เห็นตัวอักษณเลย


โดย: ด.ช.ศุภกิตติ์ เทพปริยะพล ม.3/4 เลขที่32 IP: 124.122.108.35 วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:21:06:03 น.  

 
ฟังเพลงไม่ได้อ่ะค่ะ
เหมือนเพลงจะไม่ขึ้น

เป็นเว็บที่ดีค่ะ
เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์ไว้ซึ่งความเป็นไทย
แต่รู้สึกว่าพื้นหลังเว็บมืดเกินไป
ทำให้อ่านลำบากค่ะ


โดย: สรัลนุช 3/8 เลขที่53 IP: 183.89.38.151 วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:21:07:34 น.  

 
มองไม่เห็นตัวอักษณเลยครับมองยากมากต้องรากแถบดำคุมถึงจะเห็น - -

เป็นเว็บที่ทำให้คนในโลกปัจจุบันไม่ลืมเลือนความเป็นไทยแต่!! คนที่รู้จักเว็บน้อยส่วนมากไม่รู้จักกัน ทำให้รู้จักกันเฉพาะวงใน
มีอาจารย์นี้ละที่บอให้ผมเข้ามาอ่านผมถึงได้รู้จักไม่งั้น
ผมคงไม่ได้รูู้ว่ามีวงๆนี้อยู่ด้วย
ก็ขอให้ดนตรีไทยอยู่ไปนานๆนะครับ ขอบคุณครับบบบ ^^
โดย: พชร โชคดุรงค์ ม.3/11 เลขที่ 12 IP: 124.122.125.36 วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:21:42:35 น.  

 
เป็นเว็บที่ดี ช่วยอนุรักษ์เพลงไทยๆไว้
แต่งเว็บสวย (ชอบตอนคลิ๊กมาก เพราะคลิ๊กทีกระจายยยยยยยยยยย)


โดย: สววิศ ปีตะวรรณ ม.๓/๑๕ เลขที่ ๒๘ IP: 124.121.226.56 วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:22:53:09 น.  

 
เว็บสวยดีคะ เพลงก้เพราะ ฟังแล้วอยากเล่นดนตรีไทย


โดย: ด.ญ.ประกายรัตน์ ศุขเกษม ม.3/6 IP: 124.122.186.12 วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:15:26:49 น.  

 
เพลงคำหวานเพราะดีครับ
เว็บก็สวยดีแต่มืดไปหน่อย
และได้รู้ประวัติการก่อตั้งวงคำหวานด้วยครับ


โดย: ด.ช.เสฏฐวุฒิ โอสถศิลป์ ม.3/6 IP: 124.122.131.153 วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:17:37:58 น.  

 
เว็บสวยมากคับ เพลงประจำวงยังเพราะอีกด้วย วงคำหวาน ผมคิดว่า เป็นวงที่ดีมากวงหนึ่ง ช่วยอนุรักษ์ดนตรีไทยไม่ให้หายสาบสูญไป


โดย: ด.ช.ธนวริทธิ์ จำเนียรกาล ม.3/2 IP: 183.89.158.30 วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:17:58:42 น.  

 
เพลงเพราะมากค่ะ เป็นวงค์ที่ดีมากเลยเป็นการอนุรักษ์ไว้ต่อไปค่ะ


โดย: ด.ญ.ปุณยวีร์ วรวนิชย์ ม.3/9 เลขที่ 40 IP: 125.25.188.171 วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:18:03:47 น.  

 
เว็ปสวยจังเลย~
ครับ
แต่ชอบเพลงมากกว่า
เพาะมากเลยครับ **


โดย: ด.ช.ธิติสรร สุทธิพงศ์ ม.3/2 เลขที่13 IP: 202.133.176.77 วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:18:19:17 น.  

 
เพลงเหมือนละครตอนเช้า วันเสาร์-อาทิตย์ เลยค่ะ แต่สรุปแล้วก็คือไพเราะมากค่ะ


โดย: ด.ญ.กฤษณีย์ วงษ์ศรีจันทร์ เลขที่ 36 ม.3/6 IP: 125.25.108.171 วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:18:21:46 น.  

 
สวัสดีค๊ะ!!
เพลงเพราะอ่าค๊ะ เนื้อหาก็ดีด้วยค๊ะ


โดย: ด.ญ.ณภัทร เฉลิมช่วง ม.3/9 เลขที่60 IP: 202.139.223.18 วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:18:24:24 น.  

 
สวยงามมากครับ ประวัติก้อดี

เนื้อหาก้อดีมากครับ ^^


โดย: ด.ช.ชยพัทธ์ รอดมณี IP: 61.90.12.200 วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:18:25:50 น.  

 
สวยงามมากครับ ประวัติก้อดี

เนื้อหาก้อดีมากครับ ^^


โดย: ด.ช.ชยพัทธ์ รอดมณี IP: 58.8.83.29 วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:18:25:51 น.  

 
โทดทีครับ ลืมพิมชั้นกับเลขที่อะ ^^"


โดย: ด.ช.ชยพัทธ์ รอดมณี ม.3/2 เลขที่ 3 IP: 61.90.12.200 วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:18:28:30 น.  

 
เว็ปสวยมากครับ
ประวัติค่อนข้างยาว อ่านตั้งนาน

ปล.ไวกิ้งเขียนคำว่า เพราะ ผิดเป็น เพาะ
ปอแย่งที่เค้าเน็ตช้าเท่านั้น+ - +


โดย: สุทิวัส วัยศิรโรจน์ ม.3/2 เลขที่ 29 IP: 125.24.223.44 วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:18:35:49 น.  

 
เนื้อหาดีมากค่ะ เพลงก็เพราะค่ะ
จะช่วยอนุรักษ์ด้วยค่ะ


โดย: ด.ญ.อุษณีย์ ฟูเฟือง ชั้ ม.3/9 เลขที่ 58 IP: 125.25.188.171 วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:18:40:42 น.  

 
เนื้อหาดีมากค่ะ เพลงก็เพราะค่ะ
จะช่วยอนุรักษ์ด้วยค่ะ


โดย: ด.ญ.อุษณีย์ ฟูเฟือง ชั้ ม.3/9 เลขที่ 58 IP: 125.25.188.171 วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:18:41:21 น.  

 
เป็นเว็บที่เชยเเต่เท่ได้ใจผมมากเลยครับ เพลงเพราะอีกต่างหากครับ สุดยอด เย้


โดย: เจตพล เลขที่ 4 IP: 125.25.46.106 วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:18:46:16 น.  

 
เว็บสวยดีคับ [ถึงจะมืดไปหน่อยก็เถอะ]
เพลงประกอบก็เพราะดี
เวลาคลิกมีดอกไม้กระจายด้วย ชอบครับ
ก็อยากให้คนไทยมาสนใจดนตรีไทย
แบบสมาชิกวงคำหวานทุกคนคับ


โดย: ด.ช. สิรวิญช์ ศิริโยธิพันธ์ ม.3/6 IP: 125.25.70.63 วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:19:06:27 น.  

 
แต่งหน้าเว็บสวยมากค่ะเพลงเพราะมากเลยค่ะ


โดย: ด.ญ.ศุภิสรา ชวนประพันธ์ ชั้น ม.3/9 เลขที่ 52 IP: 124.120.252.233 วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:19:06:39 น.  

 
พื้นหลังสวยดีค่ะ (เเต่มืดไปนิด) เข้าเว็บด้วย Google Chrome แล้วมองไม่เห็นคำคอมเม้นต์เลย ดอกไม้กระจายก็ไม่มี งง 55+ เลยต้องเข้าด้วย Internet Explorer แทน
ส่วนเพลงเพราะดีค่ะ ฟังเพลินๆ อนุรักษ์ความเป็นไทย


โดย: ด.ญ.สุดารัตน์ พุฒพิริยะ ม.3/6 IP: 125.25.81.65 วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:19:21:42 น.  

 

เพลงแสดงออกได้ถึงความเป็นไทยมากครับ

เป็นกำลังใจนะครับ


โดย: ด.ช.ธีรวัชร์ ใหญ่ลำยอง เลขที่ ๑๔ ห้อง ๓/๙ IP: 124.121.241.138 วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:19:22:01 น.  

 

บรรพบุรุษของเราที่ได้สรรค์สร้างสิ่งนี้ไว้

จะไม่เสียใจแน่นอนครับ

ที่มีวงศ์คำหวานคอยสืบสานสิ่งดีงามนี้ไว้ให้คงอยู่

เป็นตัวอย่างที่ดีและมีคุณค่าต่อคนรุ่นหลังสืบไป

ปล.เพลงไทยก็มีดีนะครับ


โดย: จิรายุทธ ทิพย์ทอง ม.๓/๙ เลขที่๒ IP: 124.121.241.138 วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:19:26:48 น.  

 
"จากที่เริ่มต้นซ้อมกันในบ้านเล็กๆ เมื่อสมาชิกได้ขยายเป็นวงกว้างขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องหาที่ซ้อมใหม่ที่สามารถรองรับสมาชิกกว่า 20 ชีวิตได้ อาจารย์วัชระ เปรมปรีดิ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกแรกเริ่ม จึงได้ชวนให้ไปซ้อมที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ซึ่งอาจารย์วัชระเป็นอาจารย์ประจำอยู่"

อาจารย์วัชระมีความคิดริเริ่มที่จะอนุรักษ์เพลงไทย
สุดยอดครับ !!


โดย: ด.ช.ณวัศพล ภู่พันธ์ศรี เลขที่ ๗ ม ๓ ห้อง ๙ IP: 124.121.241.138 วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:19:38:16 น.  

 
เว็บ อาจารย์สวยดีนะครับ มีลูกเล่นเยอะดี ทำให้ตัวเว็บน่าสนใจยิ่งขึ้น
เพลงฟังแล้วเคลิ้มไปเลยครับ (แต่ถ้าฟังตอนดึกๆขนลุกแน่ๆครับ)
แต่การที่อาจารย์ทำเว็บแบบนี้ น่าจะเป็นส่วนช่วยให้ คนไทยของเราหันมาเล่นเครื่องดนตรีไทยหรืออนุรักษ์ดนตรีไทยมากขึ้นนะครับบบบ

ป.ล. รถที่อาจารย์ขับเปลี่ยนได้แล้วนะครับบ
มันเก่าเกินไป 555


โดย: ด.ช. กรกฏ ศรีคง ม.๓/๖ เลขที่ ๑ IP: 183.89.5.178 วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:20:10:43 น.  

 
คำหวาน ประสานศัพท์ ประสานเสียง
ประสานสำเนียง ประสานสุข ทุกดิถี
ประสานใจ ประสานรัก นักดนตรี
ประสานความ สามัคคี มีโชคชัย

ประสานร้อง ประสานรับ ขับคำหวาน
ประสานกานต์ รื่นรมย์ สมสมัย
ประสานคำ ทำนอง ความเป็นไทย
หวานใดใด ไม่เท่า คำหวานเอย
ชอบกลอนนี้มากๆคับ

เพลงเพราะมากคับ
ทำให้รู้จักดนตรีไทยมากขึ้นด้วย
เว็บสวยดีคับ


เป็นกำลังใจให้วงคำหวานสู้และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยต่อไปนะคับ


โดย: ด.ช.ธนวรุตม์ จำเนียรกาล ม.3/6 เลขที่ 10 IP: 183.89.158.30 วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:20:14:28 น.  

 
เป็นเพลงที่ดี มีความหมายลึกซึ้ง กินใจจริงๆ เป็นกำลังใจให้ครับ คุณครู


โดย: ด.ช.อรรจน์ วิศิษฏ์สรอรรถ ม.3/6 เลขที่ 32 IP: 183.89.218.216 วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:20:27:46 น.  

 
คำหวาน ประสานศัพท์ ประสานเสียง
ประสานสำเนียง ประสานสุข ทุกดิถี
ประสานใจ ประสานรัก นักดนตรี
ประสานความ สามัคคี มีโชคชัย

ประสานร้อง ประสานรับ ขับคำหวาน
ประสานกานต์ รื่นรมย์ สมสมัย
ประสานคำ ทำนอง ความเป็นไทย
หวานใดใด ไม่เท่า คำหวานเอย

เว็บสวยดี ชอบเพลงของอ.มากฟังแล้วง่วงนอนดี 555+

ปล.รถไม่ต้องเปลี่ยนใหม่หรอกครับ เก่าๆนี้แหละคลาสสิคดีอนุรักษ์ไว้ดีแล้วครับของเก่าแก่แบบนี้


โดย: ด.ช.พีรวัส เริงฤทธิ์รณชัย ม.๓/๖ เลขที่ ๑๘ IP: 115.87.121.89 วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:20:30:22 น.  

 
เว็บสวยดีนะคะ (ชอบตรงที่คลิกแล้วมีดอกไม้มากเลยค่ะ เก๋ดี แต่พื้นหลังมืดไปหน่อยนะคะ) เพลงเพราะมากเลยค่ะ ชอบๆๆ เป็นกำลังใจให้ต่อไปนะคะ


โดย: ด.ญ.ฐิติกา ลิ้มธเนศกุล ม.3/6 IP: 124.122.190.195 วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:20:33:09 น.  

 
ว้าว ว้าว ว้าว ! เว็บแหล่มมากครับ แต่ดนตรีนี่ เอ่อ...ไม่ทราบเหมือนกันครับ เพราะไม่เคยฟังเพลงแนวนี้มาก่อนเลยครับ แต่ผมก็อยากให้วัฒนธรรมไทยที่ดีงามแบบนี้คงอยู่ต่อไปนะครับ และผมก็จะฟังเพลงไทยให้มากขึ้นครับวงคำหวาน...fighting!!! 555+


โดย: ด.ช.ภูริณัฐ กาญจนบรรยงค์ ม.3/6 เลขที่ 22 IP: 183.89.148.51 วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:20:34:19 น.  

 
พอเข้ามาในเว็บนี้ปุ๊ปก็รู้สึกถึงความเป็นไทยทันที
ฟังเเล้วเย็นสบาย
รู้สึกร่มเย็นใจ มากเลยครับ เพลงนี้


โดย: ด.ช.สิรวิชญ์ อรุณรัตนา ม.3/6 IP: 124.122.70.218 วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:20:42:50 น.  

 
รู้สึกว่าวงดนตรีไทย คำหวาน เป็นวงดนตรีไทยที่ดีมากเลยค่ะ เพราะ เป็นวงที่เล่นดนตรีออกมาจากใจ อยากให้มีวงดนตรีไทยแบบนี้อีกหลายๆวง เป็นกำลังใจให้นะคะ


โดย: ด.ญ.พรภัค กิตติธร ม.3/6 IP: 202.170.119.16 วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:20:56:25 น.  

 
...
สุดยอดเลยค่ะ
รู้สึกดีมากที่ยังมีกลุ่มคนที่อนุรักษ์ดนตรีไทยอยู่
เพราะสมัยนี้ จะเห็นแต่ก็เครื่องดนตรีต่างประเทศเสียมากกว่า ก็อย่างเช่นเปียโนอย่างนี้ เล่นเป็นกันล้นโลกเลย ไหนจะกีต้าอีก จริงไหมล่ะคะ?
บางทีเครื่องดนตรีไทยบางอย่าง เราก็ยังไม่เคยได้ยินเลย ยกตัวอย่างเรานะ เช่น บัณเฑาะว์ อย่างนี้ (ตอนแรกไม่รู้ แต่ตอนนี้รู้แล้วว่ามันคือเครื่องดนตรีที่มาจากอินเดีย) อย่างน้อยเราก็เกิดเป็นคนไทย เล่นดนตรีไทยให้ได้ซักอย่างก็ยังดีเนอะ

แม้จะไม่ค่อยได้ฟังเพลงแนวนี้เท่าไหร แต่ขอบอกว่า เสียงของดนตรีไทยนั้นเป็นเสียงที่มีเอกรักษ์มากๆๆๆๆๆๆ เขาเพราะในแบบของเขา เนอะๆๆๆ
ว๊ายยๆๆ เม้นซะยาว เขียนไดอารี่ได้แล้วมั้งเนื่ย ต้องขอโทษด้วยค่ะ


โดย: ด.ญ.ศศิมา ศรีสกุลวรรณ ม.3/9 เลขที่ 50 IP: 124.120.159.39 วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:21:15:10 น.  

 
เว็บสวยงามเลิศเลอบรรเจิดมากค้ะ.

เพลงไพเราะเสนาะหูจับใจมาก วู้ว ๆ .
เวลาคลิ๊กเมาส์มีทุ่งดอกไม้กระจายด้วย.

เว็บนี้ดีค้ะเหมาะกับเด็กไทย.
จะได้ช่วยสืบสานดนตรีไทยต่อไป.

ปล. ดนตรีไทยยากมากค้ะ หนูเป่าขลุ่ยไม่เสียงไม่ออก !


โดย: ด.ญ. กมลพร แก้วเรือง ม.3/16 เลขที่ 24 IP: 124.157.133.144 วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:21:29:22 น.  

 
ดีจังเลยนะคะที่ยังมีกลุ่มบุคคลที่ช่วยกันสืบสานดนตรีไทย ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยของให้พยายามกันเข้าไว้นะคะ เพื่อดนตรีไทยจะได้ไม่สูญหายไป
*เพลงเพราะมากค่ะ


โดย: ด.ญ.เพ็ญพิสุทธิ์ สุขสว่าง ม.๓/๑๐ เลขที่๕๗ IP: 118.174.22.176 วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:22:06:23 น.  

 
เพลงเพราะดีครับ


โดย: ด.ช.ภูมิ ฉั่วสุวรรณ ม.3/6 IP: 124.122.186.137 วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:22:16:17 น.  

 
แบคกาวสวยมาก

เพลงเพราดีครับ

ประวัติ+เนื้อหาเยอะดี


โดย: ด.ช.เนติพงษ์ ฟองสุวรรณ ม.3/2 เลขที่14 IP: 124.122.186.137 วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:22:18:03 น.  

 
น่าแปลกใจที่คน(เด็ก)ไทย มีวัฒนธรรม
มีภาษามีภูมิปัญญามีความดีงามที่เหมาะสมกับการเป็นตัวอย่าง
แต่ไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์น่าเสียดายวัฒนธรรมนี้
ถ้าเราเข้าใจและ
เห็นความสำคัญของการสืบทอดความเป็น"ไทย"
"ดนตรีไทย"
จะไม่เป็นแค่เพียงท่วงทำนองที่ไพเราะ
แต่จะเป็นภูมิปัญญาและประวัติศาสตร์ที่ร้อยเรียงเป็นสิ่งนี้ขึ้นมา
ขอบคุณครับ


โดย: นาย อิทธิกร ขจรกลิ่นมาลา ม.๓/๙เลขที่๒๔ IP: 180.180.102.118 วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:22:23:09 น.  

 
เพลงคำหวานเพราะมากค่ะ
เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีมาก
ควรนำไปเผยแผ่ให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ค่ะ


โดย: ด.ญ.อรวิภา เกิดโภคา ม.3/6 IP: 115.67.116.228 วันที่: 11 มิถุนายน 2553 เวลา:11:27:14 น.  

 
ชอบวงนี้ค่ะ เพลงเพราะมาก
อนุรักษ์วัฒนธรรมดี :)


โดย: ด.ญ.พิชญ์สินี ภัทรประสิทธิ์ผล ม.3/2 เลขทีี่ 41 IP: 61.7.252.81 วันที่: 11 มิถุนายน 2553 เวลา:11:39:33 น.  

 
เพลงเพราะมากค่ะ
แสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย


โดย: ด.ญ.วลัญช์รัตน์ วงษ์ยะรา ม.3/2 เลขทีี่ 47 IP: 61.7.252.81 วันที่: 11 มิถุนายน 2553 เวลา:11:48:02 น.  

 
เพลงเพราะ

ข้อมูลเยอะ

เว็ปสวย

ดีใจที่เกิดมาเปนคนไทยมีเพลงเพราะอย่างงี้ : )


โดย: ด.ญ.ภัคกุล ม.3/2 เลขที่45 IP: 110.168.125.250 วันที่: 11 มิถุนายน 2553 เวลา:17:49:54 น.  

 
ทำไม comment เยอะจัง กว่าจะเลื่อนถึงล่างสุดทำเอาเหนื่อยปางตายอะครับ T^T เคยเล่นขิมตอน ป.4 เเต่
ตอนนี้คืนอาจารย์ เขาไปหมดเเล้วครับ พอดีเรียนมากไปหน่อย ไม่มีเวลาซ้อมเลยครับ เว็บสวยดีครับ เพลงก็เพราะ
ดีใจที่ได้เข้ามาดูครับ


โดย: ด.ช.เตชินท์ ม.3/4 เลขที่ 13 IP: 115.87.34.160 วันที่: 11 มิถุนายน 2553 เวลา:18:43:03 น.  

 
wowwww!!!!

เป็นเวปที่ดีมากเลยยยยครับ

มีดอกไม้สวยงาม


โดย: ด.ช.ฐริก สายประยงค์ ม. 3/2 เลขที่ 5 IP: 125.24.225.62 วันที่: 11 มิถุนายน 2553 เวลา:20:55:25 น.  

 
วันนี้อาจารย์วัชระ
บอกให้นักเรียนมาศึกษาโน้ตเพลงไทยของขลุ่ยเพียงออ

ขอไปศึกษาก่อนนะคะ :)


โดย: ด.ญ.วรินยุพา ยอดคำ ม.3/2 เลขที่ 46 IP: 124.120.212.172 วันที่: 11 มิถุนายน 2553 เวลา:21:21:57 น.  

 
ทุกวันนี้หลายๆคนมัวแต่ไปฟังเพลงต่างชาติกันมาก ไม่ว่าจะเป็นเพลงฝรั่ง หรือเพลงเกาหลีก็ตาม หารู้หรือไม่ว่า สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรานั้นก็ไพเราะไม่แพ้กันเลย คนเหล่านั้นเลือกฟังเพลงด้วยเหตุผลที่ว่ามันไม่ตามเทรนด์แค่นั้นหรือ? ฟังโดยที่ไม่ฟังเนื้อแท้ในความไพเราะของดนตรีอย่างแท้จริง และถ้าสังคมไทยยังคงเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ วัฒนธรรมไทยของเราก็คงจะต้องหมดสิ้นไปในที่สุดเป็นแน่
แต่ในวันนี้ ได้มีวงๆหนึ่ง ที่เขาได้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม ช่วยกันอนุรักษ์ความเป็นไทยให้กลับมาอีกครั้ง "วงคำหวาน" วงๆนี้ ถึงแม้ดิฉันเพิ่งจะได้เข้ามาทำความรู้จักก็ตาม แต่ดิฉันก็เชื่อมั่นค่ะ ว่าวงๆนี้จะช่วยเผยแผ่ความเป็นไทยในหมู่สังคมได้เป็นอย่างดีค่ะ C:

*ไม่ทราบว่าวงนี้มีการสร้างแฟนเพจในเฟสบุคไหมคะ? อยากกดไลค์ค่ะ!


โดย: เด็กหญิงพชรพักตร์ ธุวสุจิเรข เลขที่๔๐ ชั้นม.๓/๒ IP: 124.120.21.227 วันที่: 11 มิถุนายน 2553 เวลา:22:29:08 น.  

 
เพลงเพราะมากเลยค่ะ ฟังแล้วรู้สึกสบายใจดี
อยากให้คนไทยกลับมาอนุรักษ์สิ่งที่เป็นของไทยทุกๆอย่างเลยค่ะ

แล้วก็แต่งเว็บสวยมาก ความคิดสร้างสรรค์สุดๆ
ชอบตรงดอกไม้มากค่ะ


โดย: ด.ญ.ศุภิสรา หมายแม้น ม.๓/๒ เลขที่ ๕๑ IP: 125.25.228.239 วันที่: 11 มิถุนายน 2553 เวลา:23:17:37 น.  

 
ใช่แล้วค่ะ
ดนตรีไทยเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์ไว้อย่างยิ่งค่ะ

ถึงแม้ว่าสมัยนี้เทรนเกาหลีต่างๆ จะหลั่งไหลเข้ามาในไทย
แต่การที่มีคนที่ยังอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะของไทยอย่างนี้นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากค่ะ

ดนตรีไทยเป็นสิ่งที่คนไทยทุกควรจะภูมิใจที่มีดนตรีของตัวเอง อย่างเพลงในเว็บนี้ก็เพราะมากค่ะ แม้จะไม่ค่อยได้ฟังบ่อยนักเท่าไร แต่ก็หวังว่าความไพเราะของเพลงก็ยังคงไว้ให้รุ่นลูกหลานได้ฟังกันต่อไปนะคะ


โดย: ด.ญ.พิณพิชญา พิมลชัยกาญจน์ ม.3/2 เลขที่ 32 IP: 183.89.220.245 วันที่: 11 มิถุนายน 2553 เวลา:23:18:59 น.  

 
เป็นเพลงที่ไพเราะมากคับ
แม้จะเป็นดนตรีไทยที่มีมาแต่โบราณ แต่ก็ไพเราะกว่าเครื่องดนตรีบางชนิดในปัจจุบัน

จึงอยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคับ


โดย: ด.ช.วีรวุฒิ ตั้งจิตวิสุทธิ์ ม.3/9 เลขที่ 21 IP: 202.173.216.242 วันที่: 12 มิถุนายน 2553 เวลา:13:21:51 น.  

 
มาเม้นแล้ว...ขอคะแนนด้วย
เพลงฟังตอนกลางคืนหลอนอ่ะ.. แต่ก็เพราะดีนะอาจารย์
ฟังแล้วเบื่อ...แต่พอเบื่อแล้วมาฟังมันก็รู้สึกดีอ่ะ
กดตอนแรกตกจัย มีดอกไม้กระจายออกมา
มาเม้นแค่นี้แหละขอตัวไป...ก่อน


โดย: อั้ม พัชราภา (จิรณิศ ม.3/1) IP: 124.120.214.233 วันที่: 12 มิถุนายน 2553 เวลา:16:42:42 น.  

 
อยากให้ดนตรีไทยอยู่คู่คนไทยไปนานๆครับ


โดย: ด.ช.ตรัยลักษณ์ ธนธาดากุล ม.3/2 เลขที่ 9 IP: 58.8.239.240 วันที่: 12 มิถุนายน 2553 เวลา:17:41:54 น.  

 
เว็บสวยมากครับ เพลงเพราะดีครับ

ดาวเยอะครับสวยๆๆ ?


โดย: ทัตเทพ 3/6 เลขที่ 9 IP: 203.153.172.226 วันที่: 12 มิถุนายน 2553 เวลา:18:31:04 น.  

 
เพลงเพราะดี


โดย: ด.ญ.ศลิษา พิมลบุตร เลขที่ 44 ม. 3/5 IP: 110.164.72.139 วันที่: 12 มิถุนายน 2553 เวลา:21:34:48 น.  

 
ชอบเพลงจังเลย


โดนใจวัยรุ่นอิอิ


โดย: พิมพกานต์ ปานจีน ม3/9เลขที่45 IP: 183.89.141.253 วันที่: 13 มิถุนายน 2553 เวลา:10:42:21 น.  

 
--------------------------------------------------------

เข้ามาเม้นแล้วค่ะ อ.

สีบล็อกคลาสสิคดี แต่สีคอมเม้นท์มืดไปนิด (ไม่ดีต่อสุขภาพสายตา ถ้าเกิดไม่คลุมดำ 555)

เพลงเพราะมากค่ะอาจารย์ ยังไงก็ส่งเสริมเวปนี้และอ.อย่างเป็นทางการน้อ (โดนอ.เตะ)

----------------------------------------------------------


โดย: ด.ญ.รวิสรา พานิชพันธุ์ ม.3/9 เลขที่ 47 IP: 124.122.105.172 วันที่: 13 มิถุนายน 2553 เวลา:12:12:12 น.  

 
เม้นค่ะ
แค่ฟังตอนเพลงขึ้น
ก็วังเวงมากเลยค่ะ

เว็บสวยดีค่ะ มีดอกไม้กระจายด้วยโดย: ด.ญ.นันทวดี รอดอาตม์ ม.3/10 เลขที่ 45 IP: 124.120.112.13 วันที่: 13 มิถุนายน 2553 เวลา:14:40:53 น.  

 
เว็บสวยมากเลยค่ะอาจารย์
เพลงก็เพราะมากเลยด้วย
ดนตรีไทยเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์ไว้
หนูเอาใจช่วยเต็มที่เลย
เป็นกำลังใจให้นะคะ ^^โดย: จิดาภา 3/1 IP: 124.120.105.67 วันที่: 13 มิถุนายน 2553 เวลา:14:50:14 น.  

 
เว็บสวยมากเลยค่ะ *-* (เห็นเค้าพูดกันเยอะ เดี๋ยวตกเทรนด์ ฮ่าๆๆ)
แม้ว่าพื้นหลังจะดูออกแนวแวมไพร์ทไวไลท์นิด"หน่อย"ก็ตาม (ถึงจะไม่เคยดูก็เถอะ 555555)

ตอนประถมเคยเล่น เกือบครบทุกอย่างแล้ว แต่ที่เล่นจริงจัง คือ ขิม กับ ซอด้วง (หนูชอบสีซอให้เพื่อนฟัง ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆ) แต่ก็ไม่ได้เล่นแล้วค่ะ TT

ปีนี้จะได้เรียนขลุ่ยเพียง ออออออ ด้วยยยยยยย
ตื่นเต้นมากเลยค่ะ ได้ขลุ่ยมาแล้ว ฝึกไล่โน๊ตอยู่ แต่ยังไล่เสียงสูงไม่ได้เลยค่ะ มันน่าเศร้าโศกเสียใจอาลัยอาวรณ์มกเลยค่ะอ. TTTTTT แต่ก็จะพยายามเต็มที่ สู้ตายค่ะ !! สู้ต่อไปทาเคชิฮิตาริวาซาบิเคนจัง !!!!!!!

สุดท้ายนี้ ขอให้วงคำหวานไม่ขม เอ้ย (แป้กมากกก TT) ขอให้รักษาวัฒนธรรมไทยอย่างนี้ต่อไปนะคะ จะเป็นกำลังใจให้ อย่างห่างๆ (แบบว่าจะส่งกระแสจิตไปหานะคะ 55555)

ป. ตอนแรกหนูชอบดอกไม้ดาวกระจายสลายโจ๋มากเลยนะคะ แต่ตอนนี้เริ่มรำคาญแล้วค่ะ อ.น่าจะเอาหัวใจโปรยนะคะ 555555555

ปล. ไม่มีไรแล้วว TTTTTT


โดย: วรวรัย ปิยมาส ม.3/1 เลขที่ 53 47 IP: 115.87.89.56 วันที่: 13 มิถุนายน 2553 เวลา:17:36:22 น.  

 
เวปสวยครับ สวยครับสวยๆ เพลงเพราะมากครับ อยากใหอนุรักษ์ดนตรีไทยไว้ครับ แม้ผมจะเล่นไมเ่ป็นก็ตาม

"ให้คะแนนด้วยครับ" ขอบคุณครับ


โดย: ธนกฤต จันทามงคล ม.3/1 เลขที่ 6 หล่อ IP: 58.8.93.147 วันที่: 13 มิถุนายน 2553 เวลา:17:58:23 น.  

 
เวปสวยครับ สวยครับสวยๆ เพลงเพราะมากครับ อยากใหอนุรักษ์ดนตรีไทยไว้ครับ แม้ผมจะเล่นไมเ่ป็นก็ตาม

"ให้คะแนน ด้วยครับ" ขอบคุณครับ


โดย: ธนกฤต จันทามงคล ม.3/1 เลขที่ 6 หล่อ IP: 58.8.93.147 วันที่: 13 มิถุนายน 2553 เวลา:17:59:48 น.  

 
เว็บนี้ให้สาระความรู้มากมายเลยค่ะ
มีความรู้เยอะขึ้นมาก
เพลงก็เพราะมากเลยค่ะ
สวยอีกด้วย
ชอบมากค่ะ


โดย: ด.ญ.มาริสา ยกย่องสุกล ม.3/4 เลขที่ 44 IP: 183.89.246.200 วันที่: 13 มิถุนายน 2553 เวลา:19:31:26 น.  

 
เว็บเนื้อหาดีมากเลยค่ะ
เพลงก็เพราะมาก ๆ เลย

ปล. ชอบตอนคลิ้กเมาส์ค้ะอาจารย์ (:


โดย: ด.ญ.จีรกานต์ กวินธร ม.3/16 เลขที่ 28 IP: 125.24.173.87 วันที่: 13 มิถุนายน 2553 เวลา:20:25:27 น.  

 
สวีดัด สวัสดีค่ะอาจารย์วัชระ

เว็บคิคุมากค่ะ

ดนตรีก็เพราะนะคะ

แต่หนูฟังไม่ค่อยเป็นหรอก

;''))555555555555555555


โดย: เด็กหญิง ชลธิชา สมศรี ม.3/3 เลขที่28 IP: 115.87.107.186 วันที่: 13 มิถุนายน 2553 เวลา:21:09:31 น.  

 
เพลงเพราะมากเลยครับ ผมชอบจิงๆสเปคเลยครับ 55


โดย: ด.ช.พันธกฤษณ์ ประสิทธิ์อ้น ชั้นม.3/10 เลขที่ 23 IP: 61.7.252.81 วันที่: 14 มิถุนายน 2553 เวลา:14:16:52 น.  

 
เพราะดีนะๆๆๆ


โดย: ด.ญ.วรรณวรินทร์ ชิ้นแสงชัย ม.3/10 เลขที่ 51 IP: 61.7.252.81 วันที่: 14 มิถุนายน 2553 เวลา:14:17:35 น.  

 
เพลงเพร๊าะเพราะ เพราะจิง ๆ :)


โดย: ด.ญ.กุลวดี ประดุจเดชา ม.3/10 เลขที่ 35 IP: 61.7.252.81 วันที่: 14 มิถุนายน 2553 เวลา:14:21:50 น.  

 
เพลงเพราะมากๆครับ
ผมช๊อบชอบเลย !


โดย: ด.ช.ณัฐกิตต์ เตชะศรีอมรรัตน์ ม.3/10 เลขที่ 6 IP: 61.7.252.81 วันที่: 14 มิถุนายน 2553 เวลา:14:31:48 น.  

 
เพราะมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก


โดย: ด.ช.พฤฒพล เอ่งฉ้วน ม.3/10 เลขที่22 IP: 61.7.252.81 วันที่: 14 มิถุนายน 2553 เวลา:14:36:05 น.  

 
ฟังเเล้วง่วงดีครับ
เเต่ก็เป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งความเป็นไทย


โดย: ด.ช.วริทธิ์ธร ศรีสวัสดิ์ ม.3/7 เลขที่ 24 IP: 125.25.45.138 วันที่: 14 มิถุนายน 2553 เวลา:15:00:27 น.  

 
เพราะดีคับ แต่ฟังนานๆก็ง่วง นิดๆ อะคับ


โดย: ด.ช. นวดล ตติยวัฒนชัย ม.3/7 แลขที่ 14 IP: 58.8.236.30 วันที่: 14 มิถุนายน 2553 เวลา:17:27:40 น.  

 
ได้เห็นถึงความเป็นไทย เเละเอกลักษณ์ทางดนตรี ที่มีมาแต่โบราณ
และได้รู้ถึงความสามารถของคนไทยทางด้านดนตรีโดย: ด.ญ.ลลิตภัทร ต.ศิริวัฒนา ม.๓/๘ เลขที่๔๖ IP: 58.10.128.253 วันที่: 14 มิถุนายน 2553 เวลา:18:41:06 น.  

 
สวัสดีคร่าาาา :D

เว็บสวยมากๆค่ะ เพลงเพราะดีค่ัืะ แต่หนูฟังแล้วเกือบหลับ 555

แล้วจะเข้ามาชมอีกนะคะ ~


โดย: ด.ญ.ปาณิศา ทวีวัฒนพงศ์ ม.๓/๑๖ เลขที่ ๓๙ IP: 124.120.26.187 วันที่: 14 มิถุนายน 2553 เวลา:18:41:32 น.  

 
ช่องเม้นใช้อย่างอื่นนอกจาก IE เปิดแล้วมันไม่เห็นเลย
คลิก1ทีมีดอกไม้มันทำแลคๆอ่า อย่างอื่นก็สวยดี

ดนตรีไทยเล่นไม่ค่อยถนัดเลย เคยเรียนเมโลเดี่ยนอยู่ป.6
แต่ยังไม่ลืมวิธีเล่นนะ ที่จำได้ เพลงสรรเสริญฯ สดุดีฯ กราวกีฬา พ่อแห่งแผ่นดิน


โดย: ด.ช.จิรธันว์ ตั้งทิปต์ธันว์ธนะ ม./4 เลขที่5 IP: 58.8.84.93 วันที่: 14 มิถุนายน 2553 เวลา:18:44:30 น.  

 
ช่องเม้นใช้อย่างอื่นนอกจาก IE เปิดแล้วมันไม่เห็นเลย
คลิก1ทีมีดอกไม้มันทำแลคๆอ่า อย่างอื่นก็สวยดี

ดนตรีไทยเล่นไม่ค่อยถนัดเลย เคยเรียนเมโลเดี่ยนอยู่ป.6
แต่ยังไม่ลืมวิธีเล่นนะ ที่จำได้ เพลงสรรเสริญฯ สดุดีฯ กราวกีฬา พ่อแห่งแผ่นดิน

**เลข3ตกเลยเม้นซ้ำนะครับ**


โดย: ด.ช.จิรธันว์ ตั้งทิปต์ธันว์ธนะ ม.3/4 เลขที่5 IP: 58.8.84.93 วันที่: 14 มิถุนายน 2553 เวลา:18:50:24 น.  

 
ดนตรีไทยเพราะดีครับ ทำเวปสวยดีนะครับ


โดย: ด.ช.ธิติพัชร์ บุญญลักษม์ ม.3/15 เลขที่ 15 IP: 124.122.64.228 วันที่: 14 มิถุนายน 2553 เวลา:19:44:37 น.  

 
ดนตรีไทยเทพมากอาจารย์


โดย: ด.ช.บรรณ อุทัยธิรัตน์ ม.3/4 IP: 125.24.203.247 วันที่: 14 มิถุนายน 2553 เวลา:19:52:02 น.  

 
ก้อเพราะดีคับ ฟังไป...ไป ไปคิดเอาเอง
555


โดย: ด.ช.ณัชพล นิรันตสุข ม.3/7 เลขที่8 IP: 115.87.24.57 วันที่: 14 มิถุนายน 2553 เวลา:20:12:57 น.  

 
เว็บสวยดีนะคะ เพลงเพราะด้วย เห็นมีให้โหวดโลโกด้วย หนูขอโหวดอันที่2 นะคะ เเละดอกไม้เยอะไปหน่อย ขอบคุณคะ


โดย: ด.ญ.อิสริยพร กุลงามเนตร ม.3/4 เลขที่48 IP: 125.25.78.71 วันที่: 14 มิถุนายน 2553 เวลา:20:17:12 น.  

 
เก่งกันจังเลยคับ

อยากทำได้บ้างคับ


โดย: ด.ช. กัณชพล โรยมณี ม3/3 เลขที่ 2 IP: 58.10.155.159 วันที่: 14 มิถุนายน 2553 เวลา:20:35:30 น.  

 
สกิลมืดดีจัง= ="

เพลงเพราะดีครับ!


โดย: นายศรัณย์ อ่อนคำ ม.3/8 เลขที่18 IP: 124.120.65.107 วันที่: 14 มิถุนายน 2553 เวลา:20:37:32 น.  

 
ดิฉันชอบฟังดนตรีไทยมากค่ะ
เพราะเคยเข้าวงมาก่อน
ก็ขอให้วงคำหวานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยต่อไปนะค่ะ
ขอเป็นแรงใจให้ค่ะ


โดย: ด.ญ.สิราวรรณ พวงจิตร ม.3/4 เลขที่ 47 IP: 124.121.223.111 วันที่: 14 มิถุนายน 2553 เวลา:20:41:58 น.  

 
เพลงเพราะดีคับ


โดย: ด.ช.พิสุทธิ์ ช่างเรือ ม.3/7 เลขที่21 IP: 112.143.13.219 วันที่: 14 มิถุนายน 2553 เวลา:20:52:20 น.  

 
ตามญาติเข้ามาเม้นคับ 555
ผมไม่ได้อยู่โรงเรียนนี้หรอก แต่เคยเห็นญาติเข้ามาเลยลองเข้ามาดู
เพราะมากๆคับ ปกติผมเล่นแค่กีต้าร์ เบส กับกลองชุดแค่นั้น ไม่เคยเล่นพวกดนตรีไทย เลยไม่เคยฟัง พอมาฟังก็เพราะดีคับ เป็นกำลังใจให้ต่อไปคับ
ปล.ผมเข้ามาด้วยความตั้งใจไม่ได้เข้ามาเอาคะแนนนะคับ 555
...THan เด็กเตรียมพัฒฯ


โดย: พี่ชายห้อง 3/1 IP: 125.25.188.33 วันที่: 14 มิถุนายน 2553 เวลา:21:47:10 น.  

 
เพลงเพราะดี ๆๆๆ
ปล. ... อ.วัชระ เป็นผู้บุกเบิกวงคำหวาน (สุดยอด)


โดย: บารมี เพิ่มสันติธรรม 5/13 IP: 183.89.136.223 วันที่: 14 มิถุนายน 2553 เวลา:22:17:04 น.  

 
ได้ขลุ่ยมาฝึก พรุ่งนี้จะสอบแล้ว
ไล่เสียงได้แล้ว แต่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกเพลงอะไรดี


โดย: วรัญญ์ชัย ม.3/1 เลขที่ 12 IP: 180.180.104.11 วันที่: 14 มิถุนายน 2553 เวลา:22:25:44 น.  

 
ได้ขลุ่ยมาฝึก พรุ่งนี้จะสอบแล้ว
ไล่เสียงได้แล้ว แต่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกเพลงอะไรดี


โดย: วรัญญ์ชัย ม.3/1 เลขที่ 12 IP: 180.180.104.11 วันที่: 14 มิถุนายน 2553 เวลา:22:25:47 น.  

 
เพลงเพราะมากครับ ชอบดนตรีไทยครับ


โดย: ด.ช. รวิเชษฐ์ อันสีเมือง ม.3/5 เลขที่13 IP: 61.7.252.77 วันที่: 15 มิถุนายน 2553 เวลา:12:58:42 น.  

 
อยากกินไอติม ~, (:


โดย: ด.ช.นิธิกร ศิริวัฒน์เวชกุล ม.3/5 เลขที่ 10 IP: 61.7.252.77 วันที่: 15 มิถุนายน 2553 เวลา:13:00:03 น.  

 
แค่ฟ้าที่กั้นไว้ไม่อาจขวางใจที่ใกล้กว่า
แม้ไม่คิดถึงทุกที่หลับตาแต่ก็คิดถึงตลอดเวลาที่หายใจ
โดย: ด.ญ.พรรณลดา แก้วใจดี ม.3/12 เลขที่ 43 IP: 61.7.252.81 วันที่: 15 มิถุนายน 2553 เวลา:14:00:11 น.  

 
รู้ไหมว่าคิดถึงและห่วงหา
รู้ไหมว่ารักตลอดเวลา
รู้ไหมว่าโกหกทั้งเพ


โดย: ด.ญ.ภัณฑิรา ธรรมปาโล ม.3/12 เลขที่ 49 IP: 61.7.252.81 วันที่: 15 มิถุนายน 2553 เวลา:14:03:49 น.  

 
ต่อให้ทุกคนในโลกนี้...เดินจากเธอไป
ฉันจะยังยืนอยู่ตรงนี้....
ใกล้ๆ...คอยยิ้มอย่างสะใจให้เธอ


โดย: สุวพัชร ท่ายาง ม.3/12 เลขที่ 55 IP: 61.7.252.81 วันที่: 15 มิถุนายน 2553 เวลา:14:07:14 น.  

 
เม้น700 เท่มากค๊าบ


โดย: ไม่ทราบชื่อ IP: 61.7.252.81 วันที่: 15 มิถุนายน 2553 เวลา:15:31:28 น.  

 
วันนี้ ด.ช.วรัญญ์ชัย โลหิตศิริ ม.3/1 เลขที่12
ไม่ยอมไปถ่ายหนังเรื่องspider-min
เพื่อส่งในวิชากิฟเต็ด
ทำให้เพื่อนๆในกลุ่มต้องเลื่อนการถ่ายทำ รวมไปถึง
อาจารย์ที่เราขอให้ท่านมาถ่ายทำด้วย
ต้องเสียเวลา เดือดร้อนไปตามๆกัน
พวกเราและอาจารย์รู้สึกเสียความรู้สึกกับสิ่งที่
ด.ช.วรัญญ์ชัย(กล้าหงำเหงือก)ได้ทำเอาไว้มาก จึงอยากมาประจานในบอดนี้
เพื่อให้เห็นความไม่รับผิดชอบของเขา
ที่ทำแบบนี้เพื่อให้เขาได้รับรู้และเปลี่ยนแปลงนิสัย
ไม่งั้นไม่ว่างานไหนเขาก็จะทำให้ทีมงานเดือดร้อนอีก อย่างไรก็ตาม เราอยากบอกกล้า(หงำเหงือก)ว่า เขาเป็นเพื่อนของเรา และเราพร้อมจะให้อภัยได้เสมอ เพียงแต่ขอให้เขากลับตัวกลับใจ และเลิกการกระทำสิ่งเหล่านี้เสีย พวกเราพร้อมจะคุยกับกล้า(หงำเหงือก)ในทุกเรื่องจริงๆนะ ถ้าหนีไปเพราะไม่สบายใจเรื่องใดโปรดมาบอกกันได้ ขอให้รู้ว่ายังมีพวกเรายืนอยู่ตรงนี้เสมอ แม้ว่างานจะรีบส่งเพียงใด และแม้อาจารย์จะดุด่าว่าตื้บเราเพียงใด เราก็รับได้ หากมันทำให้กล้า(หงำเหงือก)คิดได้ ว่าเราเป็นเพื่อนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมามากแค่ไหน ถึงแม้ว่ากล้าจะทำไม่ดีกับพวกเราและคนอื่นๆมามากมายเกินพรรณนา แต่เพื่อนที่ดีย่อมสามารถรับได้ และให้อภัยได้เสมอนะ

สุดท้ายนี้ ขอให้กล้า(หงำเหงือก)กลับตัว กลับใจ และกลับมาเป็นน้องกล้า(น่ารักและไม่หงำเหงือก)คนดีคนเดิมของพวกเราอีกครั้ง


โดย: ทีมงาน spider-min IP: 61.7.252.81 วันที่: 15 มิถุนายน 2553 เวลา:15:49:53 น.  

 
เพลงเพราะมากค่ะ
ฟังแล้วสงบดีค่ะ

ป.ล.เว็บสวยค่ะๆ:D


โดย: ด.ญ.พัทธานันท์ พิทักษานนท์กุล ม.3/2 เลขที่ 56 IP: 124.122.244.184 วันที่: 15 มิถุนายน 2553 เวลา:17:38:19 น.  

 
เพลงเพราะมากกกกกกกก เว็บแลคไปนิดนะครับ -0-


โดย: ทินภัทร ทิพย์ชัยศิลป์ ม.3/7 เลขที่12 IP: 124.120.34.196 วันที่: 15 มิถุนายน 2553 เวลา:17:51:59 น.  

 
เว็ปสวยมากเลยค่ะ

ดีใจมากที่มีเว็ปแบบนี้ให้ใครก็ได้เข้ามาดูเนื้อหาต่างๆเกี่ยวกับวงคำหวาน

แล้วก็ขอให้วงคำหวานอยู่ต่อไปนานๆนะคะ^^


โดย: ด.ญ.บงกช สวัสดิสวนีย์ ม.2/7 เลขที่ 39 IP: 113.53.41.68 วันที่: 15 มิถุนายน 2553 เวลา:19:27:42 น.  

 
ข้อความที่ 704 ม.3 นะคะ ไม่ใช่ ม.2 =[]=


โดย: ด.ญ.บงกช สวัสดิสวนีย์ ม.3/7 เลขที่ 39 IP: 124.120.235.214 วันที่: 15 มิถุนายน 2553 เวลา:19:55:41 น.  

 
วันนี้สอบไล่โน๊ตแล้วววว !!!!!
ผ่านด้วยยย ซึ้งมากเลยค่ะ *-*ณ บัดเดี๋ยวนี้ หนูกำลังฝึกเพลงอยู่ค่ะ
มันช่างยากเย็นจริงๆเลยค่ะ TT

แต่หนูจะพยายามนะคะ !!!

ไฟท์โตะ + 55

ปล. เม้น 701 นายเกรียนงะ 5555555555 (ของเค้ายังไม่ได้ถ่ายเลย ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆ)


โดย: ธิดามาศ ปิยมาส วรวรัย ม.3/1 เลขที่ 37 47 53 IP: 124.120.229.6 วันที่: 15 มิถุนายน 2553 เวลา:19:57:05 น.  

 
วันนี้ กลุ่ม MAPS ผู้กล้าหาญ จัดไปก่อนเลย
1.ซาบ 2.อาร์มี่ 3.มิน 4.เปอร์

สอบผ่าน 4 คนแรกเลย


โดย: กลุ่ม MAPS ห้อง3/1 (เราจะตั้งวงดนตรี ไม่ใช่แก๊งค์จิ๊กโก๋) IP: 183.89.176.111 วันที่: 15 มิถุนายน 2553 เวลา:20:13:41 น.  

 
เรป703
อย่าไปโทษเว็บอาจารย์เขาครับ
มันอยู่ที่คอม -.-


โดย: -0- IP: 124.122.170.60 วันที่: 15 มิถุนายน 2553 เวลา:20:15:05 น.  

 
ความเห็นที่ 708 ไม่ใช่เป็นที่คอมฮะ

แต่เป็นที่เว็บ เนื่องด้วยว่า Javascript ทำให้เว็บอืด (น่าจะมีเกือบ 10 เลยทำให้อืดเพราะ Load สูงมากกกกกก...)

ลองปิด Javascript แล้วมันจะเร็วขึ้น


โดย: อิอิ IP: 124.122.182.146 วันที่: 15 มิถุนายน 2553 เวลา:20:28:43 น.  

 
ตามข้างบน


โดย: เจ้าพระยาโซดาบ้าบัดซบ IP: 115.87.112.185 วันที่: 15 มิถุนายน 2553 เวลา:20:36:46 น.  

 
เม้ยว่าไรดีหว่า
อาจารย์ช่วยคิดด้วยครับ ^^"


โดย: ด.ช. ศิวกร ลาภจิตรกุศล ม.3/8 เลขที่19 IP: 124.122.137.155 วันที่: 15 มิถุนายน 2553 เวลา:21:34:08 น.  

 
สำหรับเว็บบอร์ดของวงคำหวาน
ได้เข้ามาเยือนเป็นครั้งที่สองแล้ว

เมื่อได้อ่านเนื้อหาดีๆอีกครั้ง
ก็พบว่า มีความหมายที่ดีมากค่ะ

แต่สีแบร็คกราวมันมืดไปนะค่ะ
ครูขา


โดย: ด.ญ. ศศิลิตา 3/8 เลขที่ 49 IP: 124.122.150.7 วันที่: 15 มิถุนายน 2553 เวลา:22:39:28 น.  

 
เว็บสวยจังเลยค่ะ เพลงเพราะด้วย

ขอบคุณวงคำหวานนะค่ะ
ที่มีเพลงเพราะๆให้เราฟัง
และ ขอให้วงดีๆอย่างวงคำหวาน
อยู่สร้างสรรค์ผลงานให้เราได้ฟังตลอดไปนะค่ะ


โดย: ด.ญ.ณัฐธิดา ญาณทศศิลป์ ม.3/6 IP: 124.120.107.132 วันที่: 15 มิถุนายน 2553 เวลา:22:57:06 น.  

 
เพลงเพราะมากครับ รื่นหูดี

ฟังแล้วอยากเล่นดนตรีไทยครับโดย: ออกญาเสนาบดีหมื่นตำหนวดจัตวาดร.ท่านฆนัท 3/7 นะเธอว์ IP: 124.122.162.184 วันที่: 15 มิถุนายน 2553 เวลา:23:59:01 น.  

 
เม้น 714 เวลากำลังดีเลย 59 วินาที วันใหม่ 55555+


โดย: ออกญาเสนาบดีหมื่นตำหนวดจัตวาดร.ท่านฆนัท 3/7 นะเธอว์ IP: 124.122.162.184 วันที่: 16 มิถุนายน 2553 เวลา:0:02:18 น.  

 
แบล็คกราวเวปสวยจัง เพลงฟังแล้วสบายหูดีครับ


โดย: นายธนพล เค้าคุณากร ม.5/13 เลขที่ 3 IP: 124.120.93.41 วันที่: 16 มิถุนายน 2553 เวลา:0:08:14 น.  

 
ไม่ต้องกลัวแล้วคะว่า วัฒนธรรมไทยของเราจะหายไปไหน

พวกเราจะช่วยกันอนุรักษ์ไว้เองคะ ^^

ปล.กลอนไพเราะมากคะๆ ^_^ชอบบบบบบบ


โดย: ด.ญ.ณัฐหทัย กัลปอนันต์ชาญ ม๓/๒ เลขที่ ๓๔ IP: 125.25.191.215 วันที่: 16 มิถุนายน 2553 เวลา:4:59:03 น.  

 
ของเขาดีจริงครับ


โดย: ด.ช.ณัฐกิตติ์ อนุรักษ์ฤานนท์ ม.3/7 เลขที่10 IP: 61.7.252.77 วันที่: 16 มิถุนายน 2553 เวลา:12:24:49 น.  

 
มาเเล้วครับ ปวีณ์กร ศรีวิชา ม.3/12


โดย: ปวีณ์กร ศรีวิชา ม.3/12 IP: 124.120.144.173 วันที่: 16 มิถุนายน 2553 เวลา:17:38:12 น.  

 
มาเเล้วครับ ปวีณ์กร ศรีวิชา ม.3/12


โดย: ปวีณ์กร ศรีวิชา ม.3/12 IP: 124.120.144.173 วันที่: 16 มิถุนายน 2553 เวลา:17:38:17 น.  

 
เพลงเพรามากเลยครับ
แบ็คกราวเว็บสวยดี
ฟังเพลงแล้วอยากเล่นดนตรีไทยเลยครับ
ขอให้วงคำหวานอยู่สืบสานความเป็นไทยต่อให้อนุชนรุ่นหลังได้รับรู้

"วงคำหวานจงเจริญ"


โดย: นายยิ่งดนัย ปัณณราช ม.5/13 IP: 124.122.122.188 วันที่: 16 มิถุนายน 2553 เวลา:20:33:33 น.  

 
เว็บสวย
เพลงเยี่ยม
เนื้อหาครบ

เลิศ :)


โดย: ด.ญ.ศศินันท์ ม.3/16 เลขที่53 IP: 124.122.104.180 วันที่: 16 มิถุนายน 2553 เวลา:21:56:16 น.  

 
เลขที่52นะคะ


โดย: ด.ญ.ศศินันท์ ม.3/16 เลขที่52 IP: 124.122.104.180 วันที่: 16 มิถุนายน 2553 เวลา:21:57:15 น.  

 
เขียนประวัติได้ดีมากค่ะ

ดนตรีไทยคงจะอยู่ไปได้อีกนานนะคะ

เพราะมีคนช่วยอนุรักษ์ไว้เยอะแยะ

...


โดย: อภิศรา เตชะเชวงกุล ม.3/10 IP: 183.89.166.218 วันที่: 16 มิถุนายน 2553 เวลา:21:58:50 น.  

 
เพลงเพราะมากครับ
ขอบคุณอาจารย์ครับที่ให้สอบไล่โน๊ตซ่อม


โดย: ด,ช,กฤตภาส ล้ำเลิศประเสริฐกุล ม.๓/๔ เลขที่ ๑ IP: 58.136.51.28 วันที่: 17 มิถุนายน 2553 เวลา:16:12:24 น.  

 
เพลงคำหวาน หวานสมชื่อจิงๆ
(แต่ฟังไปนานๆแล้วรู้สึกง่วงจังค่ะ)


โดย: ด.ญ.ฐิติพร ใบมรกต ม.3/10เลขที่41 IP: 183.89.149.104 วันที่: 17 มิถุนายน 2553 เวลา:16:40:51 น.  

 
เพลงฟังแล้วสงบมากเลยค่ะ

เพราะมากจริงๆค่ะ


โดย: ด.ญ.อัญญรัตน์ ฟ้ามนตรี ม.3/2 เลขที่ 54 IP: 124.120.52.132 วันที่: 17 มิถุนายน 2553 เวลา:16:59:18 น.  

 
ฟังแล้วรู้สึกสงบ ไม่หนวกหู

มีประวัติบอกไว้ด้วยค่ะ

แบบนี้เป็นอีกทางที่ช่วยรักษาดนตรีไทยได้ค่ะ


โดย: ด.ญ.นลพรรณ ศิริจางคพัฒนา ม.3/10 เลขที่ 44 IP: 124.120.80.82 วันที่: 17 มิถุนายน 2553 เวลา:18:10:24 น.  

 
มาเเล้ว5+5+5+5+5+5+5+5++++++++++++


โดย: ด.ช. ปวีณ์กร ศรีวิชา ม.3/12 เลขที่ 24 IP: 124.120.155.189 วันที่: 17 มิถุนายน 2553 เวลา:18:46:04 น.  

 
เนื้อหาดีมากเลยค่ะ

ประวัติละเอียดมาก


โดย: จินต์ศุภา ม.3/14 เลขที่ 27 IP: 58.8.106.72 วันที่: 17 มิถุนายน 2553 เวลา:19:31:47 น.  

 
เปิดเว็บขึ้นมาตกใจเสียงเพลง
เพลงหลอนมากก
เหมือนอยู่ในโรงละคร ที่แสดงเรื่อง แม่นาคพระโขนงเลย
ชอบๆ^^


โดย: ด.ญ.จิรภิญญา พีระธนะกุล ม.3/10 เลขที่37 IP: 115.67.170.191 วันที่: 17 มิถุนายน 2553 เวลา:19:43:35 น.  

 
หนวกหูนิดๆ(หรือเราเปิดเสียงดังหว่า - -) แต่เพลงเพราะดีครับ


โดย: ภาสกร ม.3/16 IP: 124.122.190.34 วันที่: 17 มิถุนายน 2553 เวลา:19:46:01 น.  

 
สวัสดีค่ะ อาจารย์

หนูมาเม้นให้แล้วนะค่ะ

เพลงเพราะมากค่ะ

แล้วหนูจะมาเม้นให้อีกนะค่ะ ^^

สวัสดีค่ะ


โดย: พริมา ม.3/12 IP: 125.25.214.107 วันที่: 17 มิถุนายน 2553 เวลา:19:50:00 น.  

 
เสียงขลุ่ยเพราะมากๆเลยค่ะ

(แต่ฟังนานๆน่าจะเป็นเพลงกล่อมนอนได้ดีนะคะ)


มาเม้นแล้วค่า


โดย: ด.ญ.ปิยมน ประจักษ์แจ้ง ม.3/14 เลขที่44 IP: 124.120.81.243 วันที่: 17 มิถุนายน 2553 เวลา:20:50:33 น.  

 

สวัสดีค่ะอาจารย์

หนูมาเม้นให้แล้วนะคะ ฉากสีสวยดีนะคะ เพลงก็เพราะดีด้วย


โดย: ด.ญ. พัชรดา เรืองกาญจน์ ม.3/14 เลขที่47 IP: 124.120.81.243 วันที่: 17 มิถุนายน 2553 เวลา:20:55:57 น.  

 
ดนตรีไทย ...เพราะจัง : )

แต่ตอนนี้ชักจะง่วง = =^
แต่ก้ชอบนะคะ มันเพราะดี


โดย: ด.ญ.พิมชนก เชาวลิต ม.3/2 เลขที่ 42 IP: 124.121.245.70 วันที่: 17 มิถุนายน 2553 เวลา:22:02:43 น.  

 
แชมป์ช้อย~~~

สวยจังเลยครับ
เนื้อหาก็ดีมากครับ
ประวัติภูมิใจมากๆ

คิดได้ไงอ่ะครับ


โดย: เด็กชาย ชันธัช เลขที่ 5 ม. 3/11 IP: 125.24.238.50 วันที่: 17 มิถุนายน 2553 เวลา:22:26:44 น.  

 
แหล่มดีคับบ


โดย: ด.ช.ณัฐภาคย์ ทวีอภิรดีแก้ว ม.3/7 เลขที่11 IP: 183.89.231.202 วันที่: 17 มิถุนายน 2553 เวลา:22:28:34 น.  

 
สุดยอดมากๆเลยอ๊าา

ไม่ได้ฟังดนตรีไทยมานาน เพราะมากๆเลย

ส่วนประวัติของวงคำหวานนั้นน่าภูมิใจสุดๆเลยค่ะ


โดย: ด.ญ.พนิดา เมฆตระการ ม.3/9 เลขที่ 41 IP: 124.120.71.29 วันที่: 17 มิถุนายน 2553 เวลา:22:35:54 น.  

 
เพลงก็?...ดี?...นะ พอฟังแล้วก็ภูมิใจ..เอ่อ..นิดนิด


โดย: ด.ญ.วัชราภรณ์ สิงหเสนี ม.3/10 เลขที่ 52 IP: 125.25.228.244 วันที่: 17 มิถุนายน 2553 เวลา:23:43:15 น.  

 
เพลงเพราะดีค้ะอาจารย์ ชอบชอบ คริคริ.
วงคำหวานเป้นวงที่เก่าแก่และอนุรักษ์ความเป้นไทย
เหมาะกับวัยรุ่นอย่างพวกหนูมากกกก.

เม้นแล้วนะค้ะอาจารย์ อิสอิส :p

แพรติ๋มตะลั้ลลา 3/13 อยากเจอมาหาได้ฮ้ะ :)


โดย: ด.ญ.มนัสวินี จิรพิพัฒน์ ม.3/13 เลขที่ 49 IP: 61.19.59.36 วันที่: 18 มิถุนายน 2553 เวลา:15:31:59 น.  

 
เจอเพื่อนแล้ว


โดย: อลงกรณ์ กุลละทำเนียบ ม.3/12 เลขที่35 IP: 124.122.76.228 วันที่: 18 มิถุนายน 2553 เวลา:16:57:56 น.  

 
ดนตรีไทยในยุคนี้ถือว่าเริ่มห่างหายไปแล้ว เพราะเยาวชน และคนส่วนใหญ่ในความสนใจกับเพลงสากลมากกว่า

วงคำหวานถือเป็นวงที่ดีมากๆค่ะ การที่มีวงแบบนี้แสดงให้เห็นว่ายังมีกลุ่มคนไทยที่อนุรักษ์ดนตรีไทยไว้อยู่

เสียงจากเครื่องดนตรีไทยแต่ละชนิดก็มีเอกลักษณ์ มีการเล่นที่เพราะ และสวยงาม อยากให้ในอนาคตมีคนเล่นดนตรีไทยต่อไป ไม่อยากให้เครื่องดนตรีไทยต้องไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์เท่านั้น

:)


โดย: ด.ญ.นาบุญ บุญ-หลง ม.3/10 เลขที่ 46 IP: 125.25.133.247 วันที่: 18 มิถุนายน 2553 เวลา:22:20:44 น.  

 
เครื่องดนตรีไทยเป็นเสียงที่มีเสน่ห์น่าฟังมากๆเรยค่ะ ถึงมีแค่เสียงเครื่องดนตรีเล่นไม่มีคนร้องยังเพราะเลยค่ะ อยากให้อนุรักษ์ดนตรีไทยไว้ ให้คนรุ่นหลัง จะได้รู้ว่าดนตรีไทยเพราะแค่ไหน ;))


โดย: กฤตกุล เกียรติก้องนที ม.5/15 เลขที่ 35 IP: 124.122.129.80 วันที่: 18 มิถุนายน 2553 เวลา:22:30:53 น.  

 
เพลงแบบนี้ฟังแล้วก็เพราะไปอีกแบบค่ะ

โดยรวมแล้วชอบค่ะ =^^=


โดย: สิริกาญจนะ ม.3/10 เลขที่ 54 IP: 125.25.90.164 วันที่: 18 มิถุนายน 2553 เวลา:23:17:49 น.  

 
ประวัติดีมากครับออาจารย์
ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย
เเละดนตรีก็เพราะมากครับ


โดย: ด.ช.ชยากร วงศ์ลมาย IP: 124.120.112.23 วันที่: 19 มิถุนายน 2553 เวลา:9:51:35 น.  

 
ดนตรีไทยมีลักษณะเด่นคือความนุ่มนวลอ่อนหวาน ทำให้ผู้ฟังสบายใจ เราควรช่อยอนุรักษ์ดนตรไทยไว้นานๆ


โดย: ด.ญ.พัชรดา เรืองกาญจน์ ม.3/14 เลขที่47 IP: 58.8.229.208 วันที่: 19 มิถุนายน 2553 เวลา:10:21:27 น.  

 
เพลงเพาะมากเลยค่า ฟังแล้วสบายใจดีค่ะ


โดย: ด.ญ.อรัชพร ไชยรัตน์ ม.1/13 เลขที่ 56(เก่า57) อาจารย์ค่าช่วยดูชื่อหนูด้วยนะค่ะ!!! IP: 113.53.42.49 วันที่: 19 มิถุนายน 2553 เวลา:11:47:06 น.  

 
เพลงเพาะมากค่า ฟังแล้วสบายใจดีค่ะ


โดย: ด.ญ.อรัชพร ไชยรัตน์ ม.3/13 เลขที่ 56(เก่า57) อาจารย์ช่วยดูชื่อหนูด้วยนะค่ะ!!! IP: 113.53.42.49 วันที่: 19 มิถุนายน 2553 เวลา:11:51:32 น.  

 
เม้น : D


โดย: ด.ช. วิทวัส เพียรพาชิบ ม.3/13 เลขที่ 26 IP: 125.24.228.148 วันที่: 19 มิถุนายน 2553 เวลา:12:29:55 น.  

 
เว็บสวยดีค่ะ:)


โดย: ด.ญ.ดลสธรณ มานุพีรพันธ์ ม.๓/๑๑ เลขที่ ๓๘ IP: 203.155.221.253 วันที่: 19 มิถุนายน 2553 เวลา:16:11:55 น.  

 
ดนตรีไทยเป็นอะไรที่คนไทยควรให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากๆคะ แต่คนส่วนให้ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับมันสักเท่าไหร่มักไหลไปตามกระแสของสังคม ก็ยังดีนะคะที่วงคำหวานและอาจารย์ของเรายังได้อนุรักษ์ดนตรีไทยไว้และได้สอนพวกเรา ขอบคุณนะคะ~
ป.ล. เพลงคำหวานเพราะมากคะ


โดย: สมนวรรณ เอี่ยมพิมลรัตน์ ม. 5/15 เลขที่ 37 IP: 124.120.11.34 วันที่: 19 มิถุนายน 2553 เวลา:16:46:47 น.  

 
เพลงเพราะมากค่ะ
เนื้อหาก็ดีมากด้วย
เป็นการช่วยอนุรักษ์วัฒนธนนมไทยด้วยค่ะ


โดย: ด.ญ.พิมพ์ชนก พงศ์สุพรรณกิจ ม.3/7 เลขที่ 43 IP: 183.89.175.74 วันที่: 19 มิถุนายน 2553 เวลา:17:30:22 น.  

 
เพลงไพเราะมากเลยค่ะ

ฟังกี่ทีก้ไม่เบื่อเลยค่ะ... *--*


โดย: ด.ญ.ชนากานต์ บุญชนะชัย ม.3/7 เลขที่ 33 IP: 124.120.155.209 วันที่: 19 มิถุนายน 2553 เวลา:17:33:00 น.  

 
เพลงไพเราะมากครับ และก็ทำเว็บสวยด้วยครับ สุดท้ายนี้ผมขอให้ช่วยกันดูแลอนุรักษ์ดนตรีไทยด้วยครับ ขอบคุณครับ


โดย: ด.ช.พศวัต ปานอุทัย เลขที่ 19 ม.3/15 IP: 125.25.161.150 วันที่: 19 มิถุนายน 2553 เวลา:17:56:23 น.  

 
เว็บบลอก สวยดีนะครับ อาจารย์ทำเองหรอฮะเก่งจัง
ฟังแล้วลื่นดี


ถ้าตูน bodyslam มาเป่าคงมันส์สุโค่ย


โดย: ด.ช. สรวิศ สุวรรณชาติ ม.3/7 เลขที่ 25 IP: 125.24.185.201 วันที่: 19 มิถุนายน 2553 เวลา:18:44:00 น.  

 
อ่านประวัติของวงคำหวาน แล้วรู้สึกภูมิใจมากที่สังคมยังมีกลุ่มคนรักดนตรีไทยอยู่
ดีมากเลยค่ะ :))


โดย: น.ส. คัชรินทร์ คุโณภาส ม.5/6 เลขที่ 45 IP: 124.120.99.17 วันที่: 19 มิถุนายน 2553 เวลา:18:53:40 น.  

 
ดนตรีไทยเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย
เราควรหันกลับมาเล่นและมาฟังเพราะเสียงของดนตรีไทยไพเราะเหมือนวงดนตรีวงคำหวานเป็นวงที่ดีเพราะต่างคนก็มาช่วยกันอนุรักษ์ไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของคนไทย


โดย: นายภูริณัฐ ศิริเพ็ง ม.5/6 เลขที่ 15 IP: 125.24.223.184 วันที่: 19 มิถุนายน 2553 เวลา:19:35:46 น.  

 
ดนตีไทยเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นไทย
เราควรที่จะรักษาเอาไว้สืบต่อไปไม่ให้สุญหาย
เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ฟังและอนุรักษ์ต่อไป

เพลงนี้เป็นเพลงที่เพาะมากค่ะ ภูมิใจมากค่ะที่คนไทยเรายังไม่ลืมความเป็นไทย ขอให้ดนตรีไทยอยู่คู่กับเราไปนานๆนะค่ะ ^^


โดย: น.ส. ปวีณา คาน ม.5/6 เลขที่ 44 IP: 125.24.251.37 วันที่: 19 มิถุนายน 2553 เวลา:22:39:58 น.  

 
ดนตรีไทยเป็นสิ่งที่สวยงามเราควรจะอนุรักษ์เอาไว้
แต่ปัจจุบันก็อาจจะเลือนๆหายไปพอสมควร

เราก็ควรที่จะช่วยอนุรักษ์เอาไว้เพราะถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำ

ปล.เพลงเพราะมากครับ


โดย: นายณัฐพล พรรณมณีลักษณ์ ม.5/13 เลขที่ 20 IP: 115.87.121.213 วันที่: 19 มิถุนายน 2553 เวลา:23:54:14 น.  

 
เว็ปสวยดีครับชอบตรงที่คลิกแล้วดอกไม้กระจาย


โดย: ด.ช.ธนบดี ม.3/11 เลขที่11 IP: 110.168.93.152 วันที่: 20 มิถุนายน 2553 เวลา:8:22:36 น.  

 
ดนตรีไทยเป็นสิ่งที่มีคู่คนไทยมานาน เราควรอนุรักษ์ หวงแหน รักษา ดนตรีไทย ซึ่งเป็นสมบัติของชาติไทยเอาไว้ เนื่องจากตอนนี้ กระแสต่างชาติกำลังมาแรง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านพวกเกาหลีเลย ฝั่งตะวันตกเอย ทำให้คนเราลืมศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นของไทยไปเยอะ หันไปลอกเลียนแบบ ทำตามพวกต่างชาติ ทำให้ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นของไทยเริ่มจางหายไป แต่อย่างน้อยก็ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ยังคอยรักษา ดนตรีไทยเอาไว้ ทำให้ยังไม่เลือนหายไปจากใจคนไทยเลยสะทีเดียว ข้าพเจ้าจึงขอขอบคุณวงคำหวาน ที่ยังทำให้ไทยเรายังไม่ ดนตรีไทย ให้ฟังเพราะๆ มีคนสืบทอดดนตรีไทย ไม่ให้หายไปจากใจของผู้คนตามกาลเวลา

นายโกศล สรวมศรี ชั้น ม.5/6 เลขที่ 29


โดย: นายโกศล สรวมศรี ม.5/6 เลขที่ 29 IP: 124.120.230.160 วันที่: 20 มิถุนายน 2553 เวลา:11:58:25 น.  

 
เครื่องดนตรีไทยมีเสียงที่ไพเราะไม่เเพ้เครื่องดนตรีสากล เเต่คนรุ่นหลังรับวัฒนธรรมต่างชาติมาเยอะ เลยกลับมองเป็นเรื่องที่ล้าหลัง ไม่ทันสมัย เราควรจะช่วยกันรักษาไว้


โดย: น.ส.ปานรัตน คงเจริญ ม.5/6 เลขที่ 41 IP: 183.89.149.188 วันที่: 20 มิถุนายน 2553 เวลา:12:05:02 น.  

 
เครื่องดนตรีไทยมีเสียงที่ไพเราะไม่เเพ้เครื่องดนตรีสากล เเต่คนรุ่นหลังรับวัฒนธรรมต่างชาติมาเยอะ เลยกลับมองเป็นเรื่องที่ล้าหลัง ไม่ทันสมัย เราควรจะช่วยกันรักษาไว้


โดย: น.ส.ปานรัตน คงเจริญ ม.5/6 เลขที่ 41 IP: 183.89.149.188 วันที่: 20 มิถุนายน 2553 เวลา:12:05:55 น.  

 
ดนตรีไทยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณและมีประวัติมายาวนาน แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีใหม่ๆมีมากขึ้นและได้มีการรับวัฒนธรรมจากต่างประเทศมา ทำให้ความสนใจในดนตรีไทยมีน้อยลงจนถูกมองว่าล้าสมัย แต่ก็ยังมีกลุ่มคนที่ยังสนใจและรักษาดนตรีไทยไว้แต่ก็มีไม่มาก เราจึงควรช่วยกันรักษาดนตรีไทยให้อยู่กันคนไทยไปนานๆ


โดย: นายปวุฒิ วสิกชาติ ม.5/6 เลขที่ 17 IP: 125.25.184.123 วันที่: 20 มิถุนายน 2553 เวลา:12:44:26 น.  

 
ผมคิดว่าดนตรีไทยก็เพราะไม่แพ้ดนตรีสากลหรอกครับ
ดนตรีไทยก็เป็นดนตรีของคนไทย คนไทยก็ต้องช่วยกันรักษาไว้
ของของเรา เราก็ต้องรักษาไว้ด้วยมือของเราเองครับ


ปล. อย่าลืมให้คะแนนผมด้วยนะครับ


โดย: ปาณัสม์ ฐิตพิชญ์ ม.3/1 เลขที่ 8 IP: 124.121.232.97 วันที่: 20 มิถุนายน 2553 เวลา:13:54:24 น.  

 
มาเม้นอีกแว้ววว...ขอคะแนนอีกตามเคย
รำคาญดอกไม้จัง ช่วยกรุณาเอามันออกไปให้ที
สอบขลุ่ยไปแล้ว..ผ่านด้วย ผ่านได้งัยว่ะ เป่าก็เป่าไม่ออก เสียงก็โครตอุบาดเลยอ่ะ เป่าสูงก็ไปต่ำ จะเป่าต่ำมันก็ดั้นเป็นเสียงสูง โอ๊ยยย ZenGpEd (เซ็งเป็ด)


โดย: ไม่ประสงค์ออกนาม จิรณิศ 3/1 IP: 124.122.139.146 วันที่: 20 มิถุนายน 2553 เวลา:14:08:55 น.  

 
ดนตีไทยเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน เราควรที่จะรักษาอนุรักษ์ไว้ ไม่ให้สูญหายไปกับกาลเวลา เพื่อให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป
โดย: น.ส. สุภารดี เสริมประภาศิลป์ IP: 125.24.209.7 วันที่: 20 มิถุนายน 2553 เวลา:14:13:59 น.  

 
ดนตรีไทยเป็นดนตรีที่เพาะไม่แพ้ดนตรีชนิดอื่นๆเลย
เพลงวงคำวานเป็นเพลงที่เพาะมาก อยากจะให้ทุกคนรักดนตรีไทยและรักษาเอาไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป


โดย: น.ส. ศศิปภา ลื้มลือชา ม.5/6 เลขที่ 34 IP: 125.24.209.7 วันที่: 20 มิถุนายน 2553 เวลา:14:18:04 น.  

 
ดนตีไทยเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน เราทุกคนควรที่จะรักษาอนุรักษ์ไว้ ไม่ให้สูญหายไปกับกาลเวลา เพื่อให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป


โดย: น.ส. สุภารดี เสริมประภาศิลป์ ม.5/6 เลขที่ 35 IP: 125.24.209.7 วันที่: 20 มิถุนายน 2553 เวลา:14:20:23 น.  

 
ดนตรีไทยปัจจุบันคงจะเหลือ น้อย ถ้าไม่มีคนหันมารักษาไว้
ดั่งวงคำหวาน


โดย: นายศุภกร สอิ้งรัมย์ IP: 125.25.172.191 วันที่: 20 มิถุนายน 2553 เวลา:14:48:07 น.  

 
ดนตรีไทยมีมานานกว่า10ปี
เราควรจะรักษาวัฒนธรรมไทยไว้เพื่อไม่ให้สูญหายไป


โดย: น.ส.สุธีรา ศรีใหม่ ม.5/2 เลขที่40 IP: 125.25.145.234 วันที่: 20 มิถุนายน 2553 เวลา:14:57:41 น.  

 
ดนตรีไทยมีเครื่องเล่นหลายชิ้น
แต่ละชิ้นแตกต่างกันออกไป เสียงของแต่ละอย่างก็แตกต่างกัน ทำให้น่าสนใจ แต่ทำไมดนตรีไทยถึงเริ่มสูญหายไปตามเวลา


โดย: นายภานุวัตน์ ด่านศิริชัย ม.5/2 เลขที่ 19 IP: 125.25.145.234 วันที่: 20 มิถุนายน 2553 เวลา:15:02:40 น.  

 
ดนตรีไทยน่าสนใจดีนะคะ เพลงก็เพราะชอบคะ


โดย: กันต์ฤทัย ชูตระกูล ม.3/16 เลขที่ 25 IP: 110.168.102.134 วันที่: 20 มิถุนายน 2553 เวลา:16:17:19 น.  

 
เพลงเพราะดีค่ะ
ฟังนานๆๆอาจมีหลับ^^


โดย: ด.ญ แคทรียา อ่อนจัทนทร์ ม.3/10 เลขที่ 36 IP: 115.87.109.25 วันที่: 20 มิถุนายน 2553 เวลา:17:19:49 น.  

 
เพลงเพราะดีนะคะ ช่วยๆกันอนุรักษ์^^


โดย: ด.ญ ผศิตกานต์ มหาลวเลิศ ม.3/10 เลขที่ 48 IP: 115.87.109.25 วันที่: 20 มิถุนายน 2553 เวลา:17:22:31 น.  

 
เว็บไซต์ทำดีมากเลยค่ะ อ่านประวัติและอื่นๆมาแล้ว ดูสมาชิกทุกคนมีความตั้งใจจริงที่จะสืบสานดนตรีไทย ก็เป็นกำลังใจให้นะคะ

หนูเองก็เคยเล่นดนตรีไทยค่ะ แต่หยุดเล่นมานานแล้ว พอขึ้นม.3 ได้เรียนขลุ่ย ดีใจมากเลยค่ะ แต่ขลุ่ยเป่ายากเหมือนกันนะ

โดยส่วนตัวแล้วหนูชอบฟังเพลงไทยเหมือนกัน โดยเฉพาะเพลงลูกกรุง เพราะเพลงเหล่านี้ไพเราะและมีเสน่ห์มากค่ะ ที่สำคัญใช้ดนตรีไทยเล่น ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ที่ดีมากๆ

ข้อเสนอแนะ : เพลงเพราะมากค่ะ แต่อยากให้เล่นต่อไปเรื่อยๆ เพราะเวลาดูเว็บอยู่แล้วเพลงจบ มันรู้สึกขัดๆน่ะค่ะ แล้วก็ดอกไม้ที่กระจายออกเวลาคลิ๊กน่ะค่ะ ดูเกะกะยังไงก็ไม่รู้

*** แต่โดยรวมแล้วดีมากเลยค่ะ หนูเอาใจช่วยในการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีอย่างนี้ต่อไปนะคะ***


โดย: ชญาดา วัชรสถาพรพงศ์ ม.3/1 เลขที่ 24 IP: 113.53.144.199 วันที่: 20 มิถุนายน 2553 เวลา:17:27:32 น.  

 
ดนตรีไทยเพราะมากค่ะ มีเสน่ห์มากๆค่ะ


โดย: ด.ญ.จิณณพัต พันธ์ทอง ม.3/7เลขที่30 IP: 203.118.123.156 วันที่: 20 มิถุนายน 2553 เวลา:19:04:23 น.  

 
ดนตรีไทยมีบทบาทในวิถีชีวิตของคนไทยมาแต่โบราณ เป็นศิลปวัฒนธรรมที่แสดงความเป็นชาติที่เจริญรุ่งเรืองและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ปู่ ย่า ตา ยายได้ถ่ายทอดไว้ให้คนรุ่นหลังเพื่อรักษาไว้สืบต่อไป


โดย: น.ส. รสสุคนธ์ สุวรรณวิทยา ม. 5 / 9 เลขที่ 27 IP: 124.122.156.156 วันที่: 20 มิถุนายน 2553 เวลา:19:19:49 น.  

 
ดนตรีไทยเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องพยายามรักษาอนุรักษ์หวงแหนไว้มิให้สูญหายไป


โดย: น.ส. ญาณิกา กล่ำอินทร์ ม. 5 / 9 เลขที่ 26 IP: 124.122.156.156 วันที่: 20 มิถุนายน 2553 เวลา:19:22:58 น.  

 
ดนตรีไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งบรรพบุรุษของเราได้สร้างสมไว้เพื่อให้สืบต่อไป


โดย: น.ส. กัญญารัตน์ จันทานานนท์ ม. 5 / 9 เลขที่ 29 IP: 124.122.156.156 วันที่: 20 มิถุนายน 2553 เวลา:19:25:22 น.  

 
ดนตรีไทยเป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่งที่แสดงลักษณะเฉพาะของชาติไทย ซึ่งเราควรช่วยกันสืบทอดต่อไป


โดย: น.ส. กัลยาณี พรพัฒนากุล ม. 5 / 9 เลขที่ 33 IP: 124.122.156.156 วันที่: 20 มิถุนายน 2553 เวลา:19:28:54 น.  

 
เราควรจะภาคภูมิใจและช่วยกันทะนุบำรุง ส่งเสริม และรักษาดนตรีไทยไว้ให้ดำรงคงอยู่สืบไป


โดย: น.ส. ภวิกา บุญเลิศกุล ม. 5 / 9 เลขที่ 31 IP: 124.122.156.156 วันที่: 20 มิถุนายน 2553 เวลา:19:31:19 น.  

 
รู้สึกซึมซับถึงวัฒนธรรมของไทย เเละอยากให้ดนตรีไทยดำรงอยู่คู่กับสังคมไทย
เเละให้สือทอดต่อไปยังคนรุ่นหลัง


โดย: นาย พีรณัฐ รุจนวงศ์ ม.5/3 เลขที่ 15 IP: 124.120.4.147 วันที่: 20 มิถุนายน 2553 เวลา:19:32:10 น.  

 
เราควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดนตรีไทย อันอาจจะก่อให้เกิดความรักและความสนใจดนตรีไทยขึ้นมาได้


โดย: น.ส. วีรภัทรา โคตรวงษา ม. 5 / 9 เลขที่ 28 IP: 124.122.156.156 วันที่: 20 มิถุนายน 2553 เวลา:19:33:06 น.  

 
เข้ามาฟังดนตรีไทยที่นี่
เพราะดีค่ะ สบายๆ
เเละได้อนุรักษ์ดนตรีไทยด้วย
เย้ๆๆๆๆๆ


โดย: นฤมล พูลสวัสดิ์ ม.3/15 เลขที่40 IP: 183.89.189.222 วันที่: 20 มิถุนายน 2553 เวลา:19:35:19 น.  

 
ไพเราะมากครับ ฝังสบาย มีระเบิดดอกไม้ ชอบมากครับ


โดย: ด.ช. ธีรภัทร ศิริพานิช ม.3/7 เลขที่ 13 IP: 125.25.188.232 วันที่: 20 มิถุนายน 2553 เวลา:19:52:34 น.  

 
น่าชื่นชมที่ยังมีการรักษา วัฒนธรรมไทยแขนงนี้อยู่อย่างจริงจัง
ขอเป็นกําลังใจและเป็นสว่นหนึ่งในการรักษาวัฒนธรรมนี้ให้คงอยู่ต่อไป


โดย: นาย กชทิศ ศิริเวทิน 5/6 เลขที่ 11 IP: 124.120.156.101 วันที่: 20 มิถุนายน 2553 เวลา:20:42:48 น.  

 
เพราะมาก แล้วก็น่าชื่นชมที่ยังรักษาวัฒนธรรมแบบนี้อยู่

ขอให้อนุรักษ์ดนตรีไทยอย่างนี้ไปนานๆ นะครับ


โดย: นาย นันทภพ คลอวุฒิอนันต์ ม.5/6 เลขที่ 2 IP: 124.120.4.107 วันที่: 20 มิถุนายน 2553 เวลา:20:56:32 น.  

 
สนับสนุนดนตรีไทย ถึงแม้จะไม่ค่อยมีคนสนใจก็ตาม


โดย: สากล ประเทืองมาศ 5/6 เลขที่7 IP: 124.121.221.89 วันที่: 20 มิถุนายน 2553 เวลา:20:58:05 น.  

 
ภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย...
ภูมิใจที่ประเทศไทยมีดนตรีที่ไพเราะแบบนี้...
ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ...

แต่ดนตรีไทยจะเป็นที่รู้จักมากขึ้น..ถ้าคนไทยทุกคนช่วยกันสนับสนุนมากกว่านี้!!


โดย: น.ส.ลภัสรดา สุขพิบูลย์ ม.5/6 เลขที่ 50 IP: 124.122.191.98 วันที่: 20 มิถุนายน 2553 เวลา:21:28:58 น.  

 
ขอบคุณอาจารย์ที่แนะนำให้ได้รู้จักเว็บไซด์ดีๆแบบนี้ค่ะ
ส่วนตัวแล้วก็ชอบดนตรีไทยอยู่เหมือนกัน เวลาฟังแล้ว
รู้สึกสบายใจดี ดีใจที่มีคนคอยอนุรักษ์ดนตรีไทยอยู่ค่ะ
เพราะว่าของดีๆแบบนี้ควรจะมีอยู่คู่คนไทยไปอีกนานๆ
ไม่ควรจะหายไปหรือมีอยู่ในพิพิธพัณฑ์ของเก่าแต่ไม่มี
คนเล่นเป็น เป็นกำลังใจให้


โดย: ด.ญ. ชุติภา เพ็ชรดี ม.3/7 เลขที่ 35 IP: 183.89.200.47 วันที่: 20 มิถุนายน 2553 เวลา:22:16:36 น.  

 
เป็นบทเพลงที่ไพเราะมากเลยคะ
น่าอนุรักษ์ให้ลูกหลานสืบต่อไป


โดย: ด.ญ.อรพิมล สุนทรเสถียรกุล ม.3/2 เลขที่ 53 IP: 125.25.12.39 วันที่: 21 มิถุนายน 2553 เวลา:6:18:56 น.  

 
เป็นเว็ปที่ให้ความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทยได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ
แล้วยังช่วยอนุรักษ์ดนตรีไทยอีกด้วย :')


โดย: ด.ญ.นภัสสร สุรินทรศักดิ์ ม.3/8 เลขที่ 29 IP: 125.24.149.118 วันที่: 21 มิถุนายน 2553 เวลา:17:37:24 น.  

 
เป็นการช่วยอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมไทยในอีกรูปแบบหนึ่ง
ที่สามารถทำเสริมเป็นงานอดิเรกได้

การที่สมาชิกในวงมารวมตัวกันได้มากขนาดนี้
เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความรักในดนตรีไทยมากๆ เลยค่ะ


โดย: ด.ญ.พรรณพร วงศ์สลับสี ม.3/8 เลขที่ 40 IP: 125.25.184.120 วันที่: 21 มิถุนายน 2553 เวลา:17:46:44 น.  

 
เพลงเพราะมากค่ะ (:


โดย: ปัณฑา พิทักษ์วสุกาญจน์ 3/8 เลขที่ 35 IP: 124.121.143.2 วันที่: 21 มิถุนายน 2553 เวลา:17:50:53 น.  

 
เว๊ป สวย มาก ครับ อาจารย์

: ]โดย: ชีวานนท์ ศิริชัย IP: 115.87.107.36 วันที่: 21 มิถุนายน 2553 เวลา:17:56:24 น.  

 
เว๊ป สวย มาก ครับ อาจารย์

: ]โดย: ชีวานนท์ ศิริชัย 3/8 เลขที่ 4 IP: 115.87.107.36 วันที่: 21 มิถุนายน 2553 เวลา:17:57:56 น.  

 
เป็นบล็อคที่มีคุณค่ามากๆเลยค่ะ ดีใจที่ได้อ่านบล็อคดีๆแบบนี้ค่ะ


โดย: กายกาญจน์ สำเร็จวิทย์ 3/14 เลขที่ 24 IP: 115.87.88.188 วันที่: 21 มิถุนายน 2553 เวลา:18:53:00 น.  

 
น่าสนใจมากๆ ค่ะ
วงคำหวานทำให้หนูได้เห็นการรวมตัวของผู้คนหลากหลายอายุ หลากหลายอาชีพ
ที่มารวมตัวกันเป็นวง เพื่อสนับสนุนดนตรีไทยซึ่งกันและกัน ดีมากๆ เลยค่ะ


โดย: พรนภัส ประดับกูล ม.3/8 เลขที่ 38 IP: 124.121.165.25 วันที่: 21 มิถุนายน 2553 เวลา:18:55:06 น.  

 
เป็นวงที่ดีมากๆเลยครับ มีหลายๆอย่างที่น่าสนใจ เป็นการอณุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดี ...
หน้าเว็บสวยดีครับ

ด.ช.สุทธิกานต์ หอมชะเอม ม.3/2 เลขที่


โดย: ด.ช.สุทธิกานต์ หอมชะเอม 3/2 เลขที่ 27 IP: 124.120.8.60 วันที่: 21 มิถุนายน 2553 เวลา:18:59:06 น.  

 
ดีครับ มาเม้นให้แล้ว
ดีทุกอย่าง แต่เวลาคลิกมีดอกไม้
แซ้ดมากครับ


โดย: สดายุ ไตรรัตนาภา ม.3/14 เลขที่16 IP: 115.87.115.146 วันที่: 21 มิถุนายน 2553 เวลา:19:03:03 น.  

 
ดีคับ จาน

สบายมาก


โดย: อดิสร IP: 115.87.115.146 วันที่: 21 มิถุนายน 2553 เวลา:19:10:45 น.  

 
เป็นเว็ปที่อนุรักษณ์ความเป็นไทย แสดงให้เห็นความไพเราะของดนตรีไทย ผมขอให้เพลงเพราะๆอย่างนี้อยู่ตลอดไปนะคับแต่เวลาคลิกมีดอกไม้แซ้ดมากครับ


โดย: วิศรุต ไตรรัตนาภา ม.3/3 เลขที่ 24 IP: 115.87.115.146 วันที่: 21 มิถุนายน 2553 เวลา:19:10:54 น.  

 
เพลงดนตรไทยเพราะมากเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร


โดย: ณัฐ ทัพพะปุรณะ ม.3/14 เลขที่ 6 IP: 115.87.115.146 วันที่: 21 มิถุนายน 2553 เวลา:19:15:34 น.  

 
เพลงเพราะมากเลยครับ

เว็บนี้เป็นเว็บทีอนุรักษ์ดนตรีไทยที่ดีเว็บหนึ่งเลยครับ


โดย: ปองธรรม บัญญัตินพรัตน์ ม.5/13 เลขที่ 2 IP: 58.8.162.72 วันที่: 21 มิถุนายน 2553 เวลา:19:50:34 น.  

 
อาจารย์ค่ะ
หนูว่าข้อมูลมันเยอะไปอ่ะน่าจะย่อให้สั้นกว่านี้นะค่ะ
ส่วนอย่างอื่นก็ว่าโอเคแล้วค่ะ


โดย: ด.ญ.นวพร อรรคพันธุ์ ม.3/14 IP: 183.89.167.59 วันที่: 21 มิถุนายน 2553 เวลา:20:46:30 น.  

 
เว็บสวยดีครับ


โดย: ด.ช.ป้องปก ศิริสุวรรณ ม.3/7 เลขที่18 IP: 124.120.20.16 วันที่: 21 มิถุนายน 2553 เวลา:21:45:39 น.  

 
แบ็คของเว็บสวยอาร์ตมากเรยคร๊า แต่ทำให้อ่านลำบากไปหน่อย เวลา อ่านโน๊ต สีของแบ็คทำให้อ่านตัวโน๊ตได้ลำบาก
โดยเว๊บนี้ นี้เนื้อหาให้อ่านสำหรับหาข้อมูลได้หลายๆเรื่องทีเดียวสำหรับดนตรีไทย แต่อาจยังมีบางส่วนที่อาจจะตกหล่นไปบาง

....................................เว๊บอาร์ตมากคร๊า ครู................................


โดย: เลขที่ 33 ม.2/1 IP: 124.120.48.105 วันที่: 22 มิถุนายน 2553 เวลา:5:49:31 น.  

 
เว็บสวยมากเยยยยยยคราบบ
ดลตรีไทยเป็นดลตรีของชาติไทย
ถ้าเราไม่ฟังแล้วใครจะฟัง
จริงไหมครับพ่อแม่พี่น้องผู้ทรงคุณวุฒทุกท่าน
.....เสธตรีฉะ ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่ 38ของประเทศไทย


โดย: ด.ช.สิทธิวัต สุระประจิต ม3/11 เลขที่ 23 IP: 118.174.34.237 วันที่: 22 มิถุนายน 2553 เวลา:19:43:32 น.  

 
เม้นครับ เพลงเพราะดีครับเว็ปก็สวยมากเลยครับ


โดย: ด.ช. ศุภโชค ชาตตนนท์ เลขที่21 ม.3/11 IP: 125.25.171.52 วันที่: 22 มิถุนายน 2553 เวลา:19:51:45 น.  

 
สวัสดีค่ะ อาจารย์
หนูเองตอนอยู่ประถม
เคยอยู่วงดนตรีไทยคะ
เป็นมือ ระนาดเอก ค่ะ
^___^


โดย: ด.ญ.พลอยบุศรา ทวีทองคำ ม.3/12 IP: 124.122.68.64 วันที่: 22 มิถุนายน 2553 เวลา:19:59:39 น.  

 
ครูคะเข้าเม้นแล้วนะคะ
;'D


โดย: ด.ญ.วริศรา เอื้อทวีชัยกวิน ม.3/12เลขที่53 IP: 125.25.0.32 วันที่: 22 มิถุนายน 2553 เวลา:20:50:35 น.  

 
เพลงคำหวานเพราะมากคะ
และอยากให้ทุกคนได้อนุรักษ์ดนตรีไทยของเราด้วย


โดย: ด.ญ.กรวิภา เกตุจรรยากุล ม3/11เลขที่29 IP: 203.156.23.176 วันที่: 22 มิถุนายน 2553 เวลา:20:58:01 น.  

 
เว็ปงามมากมายค่ะอาจารย์

ก็ดีใจนะคะที่มีคนรักดนตรีไทยและรักษาให้คงอยู่ต่อไป
ถ้าไม่มี...ดนตรีไทยคงสูญหายไปแน่ๆเลยค่ะ

เม้นละนะคะ


โดย: ด.ญ.ญาณิศา เหมประชิตชัย ม.3/2 เลขที่33 IP: 180.183.232.253 วันที่: 22 มิถุนายน 2553 เวลา:21:19:10 น.  

 
เว็บสวยดีค่ะ


โดย: ด.ญ.ปุษยาพร สวัสดิสรรพ์ ม.3/12 เลขที่41 IP: 124.122.86.205 วันที่: 22 มิถุนายน 2553 เวลา:21:20:53 น.  

 
อยากฟังสดๆจัง คงจะเพราะน่าฟัง


โดย: ด.ญ. กุลสตรี บุญนำ ม.3/12 เลขที่ 36 IP: 124.122.138.8 วันที่: 22 มิถุนายน 2553 เวลา:22:11:57 น.  

 
เพราะมากเลยค่ะ อยากให้ครูเล่นสด ๆ ทั้งเพลงให้ฟังจังเลย


โดย: ด.ญ.มนพฤษา สุนทราภรณ์ชัย ม.3/12 เลขที่ 50 IP: 124.122.147.138 วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:16:18:31 น.  

 
ผมเคยได้ชื่อ วงค์คำหวานแล้วนะครับ แต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรตอนนี้ผมรู้แล้วครับ ประวัติน่าสนใจมากครับ อยากให้เพื่อนได้รู้เยอะๆจัง ^^


โดย: ด.ช ปิยชนน์ ฉัตรแสงุทัย ม.3/13 เลขที่ 18 IP: 124.122.121.161 วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:17:49:41 น.  

 
น่าสนใจดีครับ เป็นวงที่มีประวัตินานใช้ได้เลยครับ
สมาชิกวงเยอะมากเลยขอรับ


โดย: ชญช์ชญาณ ชำนาญกิจ 3/9 เลขที่ 6 IP: 124.120.102.136 วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:19:22:29 น.  

 
ดนตีไทยเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นไทย
เราควรที่จะรักษาเอาไว้สืบต่อไปไม่ให้สุญหาย
เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ฟังและอนุรักษ์ต่อไป

เพลงนี้เป็นเพลงที่เพาะมากค่ะ ภูมิใจมากค่ะที่คนไทยเรายังไม่ลืมความเป็นไทย ขอให้ดนตรีไทยอยู่คู่กับเราไปนานๆนะค่ะ ^^

เรียนดนตรีไทยก็ไม่อยากเท่าไหร่ ถ้าเราตั้งใจ!!
ใช่ป่ะอาจารย์?? :]]

(ดอกไม้กระจาย)

นส.บงกช ทะสะโส ม.5/6 เลขที่ 55


โดย: น.ส.บงกช ทะสะโส ม.5/6 เลขที่ 55 IP: 124.122.190.113 วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:19:24:43 น.  

 
ถึงจะเป็นวิชาที่ดูเเล้วว่ายาก เเต่ถ้าฝึกฝนละก็ ก็สามารถ
ทำได้อย่างที่หวัง เป็นเนื้อหาที่ดีครับ


โดย: ด.ช.สิรดิศ พงศ์พาณิชย์ ม3/13 เลขที่29 IP: 124.120.74.191 วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:19:55:11 น.  

 
วิชานี้เป็นวิชที่ยากมากเลย แต่หนูก็สอบผ่าน :)


โดย: ด.ญ. ณ ภัทร เลิศทรัพย์ไพศาล ม.3/13 เลขที่ 37 IP: 124.120.50.38 วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:20:06:26 น.  

 
สวัสดีค่ะ อาจารย์

มาเม้นแล้วนะ:))

ฟังเพลงแล้วเพราะมากๆ

(・ω・)ノシ


โดย: ด.ญ,พิมพ์ลักษณ์ วัฒนวรางกูร ม.3/10 เลขที่50 IP: 58.64.80.24 วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:20:29:34 น.  

 
ดนตรีเพราะมากค่ะ แต่ฉากหลังมืดไป
อนุรักษ์ดนตรีไทยต่อไปนะค่ะเปงกำลังใจให้ค่ะ :]]


โดย: ด.ญ.จารุนิภา กีระติจีระนันท์ ม.3/14 เลขที่26 IP: 125.25.96.83 วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:20:49:59 น.  

 
ประวัติเเละเนื้อหาน่าสนใจมากคับ
เเละมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอีกด้วย

และขอบคุณสำหรับเนื้อหาที่ได้รับเป็นความรู้นะคับ


โดย: ด.ช.อธิปัจจ์ วงศ์ข้าหลวง ม.3/14 เลขที่18 IP: 125.25.96.83 วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:20:54:52 น.  

 
เว็บไซต์นี้น่าสนใจมาก
มีประโยชน์มาก
ทำให้รู้ประวัติดนตรีไทย
รู้ความเป็นมา
พอฟังเสียงดนตรีแล้วทำให้รู้สึกผ่อนคลาย
และ ทำให้ใจเย็นลง
และ มีโน้ตเพลง ให้ ฝึกเป่าขลุ่ย
และ ได้รู้ผลงานและ
กิจกรรมต่างๆที่วงคำหวานเคยทำ


โดย: ด.ญ. ณัฐกมล พลคชา ม.3/14 เลขที่ 32 IP: 202.176.140.120 วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:21:15:13 น.  

 
แผลงการจากเสธ.ตรีฉะ............
ขอประกาศให้เว็บนี้เป็นเว็บที่เยาวชนคนไทย
ทุกสารทิศต้องดูไม่งั้นคุณจะถูกจับกุมตัว
ไปสอบปากคำที่ ศอฉ.(ศูนย์อัปเฉา),(ศูนย์อยู่เฉย)
ย้ำมมมมต้องดูสถานเดียว


โดย: ด.ช.สิทธิวัต สุระประจิต ม3/11 เลขที่ 23 IP: 118.174.1.9 วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:21:18:14 น.  

 
มาเม้นแล้วค่ะ อาจช้าไปหน่อย คือเม้นผิดหัวข้ออ่า.. ก็เว็บไซต์สวยงามมาก เพลงเพราะ อ่านแล้วได้สาระจริงๆ
มาเม้นให้แล้วจ้า โปรดอ่านด้วย ขอโทษที่เม้นช้า


โดย: ด.ญ.ณัฐรัตน์ ตรีพรชัยศักดิ์ ม.3/13 เลขที่ 40 IP: 180.183.233.13 วันที่: 24 มิถุนายน 2553 เวลา:19:17:17 น.  

 
การที่ได้อ่านประวัติแล้วทำให้รู้จักวงศ์คำหวานมากขึ้นค่ะและเว็บสวยมากค่ะ


โดย: ด.ญ. ปิยรัตน์ เมืองคำ ม.3/14 เลขที่ 45 IP: 124.120.234.150 วันที่: 24 มิถุนายน 2553 เวลา:20:59:21 น.  

 
ชื่อวงน่ารักดีค่ะ ประวัติน่าสนใจมาก

ชอบดนตรีไทยมานานแล้ว
ดีใจที่มีคนอนุรักษ์ดนตรีไทยให้อยู่คู่ประเทศไทย
เพลงเพราะดีค่ะ ชอบมาก (:


โดย: ด.ญ.พิชญ์ไล สกุลสุพิชญ์ ม.๓/๑๔ เลขที่ ๔๘ IP: 58.64.81.43 วันที่: 24 มิถุนายน 2553 เวลา:23:56:13 น.  

 
มีคนชมว่าเทอว่าหน้าดีแต่ไม่ต้องกลัวเราตบปากทันให้แล้ว...คนอะไรปากเสีย *-*


โดย: พรรณลดา แก้วใจดี IP: 61.7.252.81 วันที่: 25 มิถุนายน 2553 เวลา:13:43:00 น.  

 

น่าสนใจดีครับ สมาชิกวงเยอะมากเลยครับ
เป็นวงที่มีประวัตินานใช้ได้เลยครับ


โดย: ด.ช.ปรินทร์ สถิรชวาล ม3/9 เลขที่17 IP: 124.122.177.191 วันที่: 26 มิถุนายน 2553 เวลา:19:42:32 น.  

 
น่าสนใจมากคับ ดีใจ ที่ยังมีคนรักในดนตรีไทยอยู่คับ


โดย: ด.ช.วัชระ ผมน้อย ม.3/15 เลขที่ 25 IP: 183.89.140.204 วันที่: 27 มิถุนายน 2553 เวลา:11:05:50 น.  

 
ดนตรีไทยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยค่ะ แต่คนไทยสมัยนี้มักไม่ค่อยเห็นคุณค่ากันสักเท่าไหร่เลย ดนตรีไทยก็เลยไม่เป็นที่นิยมของคนไทยเอง แต่ถ้ามีคนสนใจเยอะก็จะทำให้ดนตรีไทยสืบต่อไปเรื่อย ๆ เลยค่ะ

แต่ตอนนี้ก็ยังโชคดีที่ยังมีคนที่ชอบดนตรีไทยอยู่


โดย: ด.ญ.วรรณรดา ศิลาวรรณา ม.3/12 เลขที่ 56 IP: 124.121.222.179 วันที่: 27 มิถุนายน 2553 เวลา:21:37:56 น.  

 
ดีมากค่ะ สร้างความเพลิดเพลินและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไปด้วยค่ะ :)

ปล.หนูมาเม้นแล้วทีนึงแต่เม้นมันไม่ขึ้นอะค่ะ


โดย: พิชชา ม.๓/๖ IP: 183.89.147.252 วันที่: 27 มิถุนายน 2553 เวลา:21:42:08 น.  

 
ดีใจที่มีวงคำหวานเป็นสื่อหนึ่งที่ช่วยสืบสานดนตรีไทยให้คงอยู่ต่อไป


โดย: นส.เพ็ญวิภา จีรวงศ์ไกรสร ม.5/13 เลขที่ 34 IP: 125.25.134.83 วันที่: 28 มิถุนายน 2553 เวลา:17:32:59 น.  

 
แวะมาเม้นให้ กับเพลงที่ไพเราะ


โดย: กุลสตรี บุญนำ ม.3/12 เลขที่36 IP: 115.87.94.208 วันที่: 29 มิถุนายน 2553 เวลา:17:40:40 น.  

 
เพลงเพราะมากๆคะ
ปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเท่าไหร่ หนูจึงอยากชวนทุกคนช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามกันอย่างแพร่หลาย วัฒนธรรมเหล่านี้จะได้อยู่กับคนไทยไปนานๆคะ


โดย: ด.ญ.ศศืมณฑ์ สินไชย IP: 180.180.108.79 วันที่: 29 มิถุนายน 2553 เวลา:20:01:30 น.  

 
เพลงเพราะกินใจไปครึ่งดวงแล้วซิ
ซึ้งใจน้ำตาไหลพรากblogวงคำหวานข้อมูลเยอะจังเลยค่ะอ่านประวัติอย่างคร่าวคร่าวแล้วค่ะ ยาวจัง


โดย: ธนัชชา ธานีรัตน์ ม.3/4 เลขที่38 IP: 125.25.223.149 วันที่: 29 มิถุนายน 2553 เวลา:21:41:22 น.  

 
โดยส่วนตัวก็เล่นดนตรีไทยอยู่แล้ว
พอเข้ามาเว็บนี้ ทำให้ทราบถึงประวัติดนตรีไทย เพลงไทย
อีกหลายๆเพลง และเหล่าครูดนตรีอีกมากมาย
ก็ทำให้รู้ว่า ดนตรีไทยมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมต่างๆของไทย จากการอ่านข้อมูลที่งานของวงคำหวานที่เล่นตามงานต่างๆ

สุดท้ายนี้ อยากจะบอกว่า ชอบเพลงมากๆคะ เพราะกินใจดีคะ^^


โดย: กานต์สิรี สุทธิรัตน์ ม.๓/๓ IP: 125.25.112.109 วันที่: 30 มิถุนายน 2553 เวลา:17:38:52 น.  

 
สวัสดีครับ อาจารย์

มาเม้นให้แล้วครับ

ขอให้ วงคำหวานอยู่ไปนานๆๆนะครับ


โดย: ณุติ ดีขจรเดช ม.3/12 IP: 168.120.27.91 วันที่: 30 มิถุนายน 2553 เวลา:18:49:33 น.  

 
สวัสดีครับ อาจารย์

มาเม้นให้แล้วครับ

ขอให้ วงคำหวานอยู่ไปนานๆๆนะครับ


โดย: ณุติ ดีขจรเดช ม.3/12 IP: 168.120.27.91 วันที่: 30 มิถุนายน 2553 เวลา:18:49:42 น.  

 
มาเเล้ว 5+5+5+5++++++


โดย: ด.ช. ปวีณ์กร ศรีวิชา ม.3/12 เลขที่ 24 IP: 168.120.27.91 วันที่: 30 มิถุนายน 2553 เวลา:19:02:44 น.  

 
เพลงที่อาจาร์ยให้สอบเป่าขลุ่ย นี้ยากจังนะคะ หนูเปลี่ยนนิ้วไม่ทัน น่ะค่ะ แงๆ


โดย: ด.ญ. อภิญญา เอกวิริยวณิชย์ ม. 3/15 เลขที่ 54 IP: 124.122.228.51 วันที่: 30 มิถุนายน 2553 เวลา:21:31:23 น.  

 
เพลงไพเราะมาก แล้วก็เว็บสวยมากครับ


โดย: ด.ช.สรรพ์พชร์ นวลพลับ ม.3/10 เลขที่ 31 IP: 183.89.159.124 วันที่: 30 มิถุนายน 2553 เวลา:21:45:33 น.  

 
ดีใจที่มีโอกาสได้รู้จักกับวงดนตรีไทยวงนี้ จากการอ่านประวัติ วงคำหวานเป็นวงที่มีครบทุกเพศทุกวัยจริงๆเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นวัยเรียน วัยทำงาน แสดงให้เห็นว่าอายุไม่ใช่อุปสรรคขอแค่เรามีความรักและความตั้งใจจริง ++น่าชื่นใจแทนจริงๆเลยนะคะ ขอให้วงคำหวานทุกๆคนสู้ๆค่ะ^^


โดย: น.ส.อติกานต์ เฉลิมช่วง ม.5/13 เลขที่37 IP: 180.180.103.224 วันที่: 2 กรกฎาคม 2553 เวลา:0:47:57 น.  

 
น่าสนใจมากเลยครับ วันหลังจะมาใหม่

ด.ช.อภิวัฒน์ ศรีวิไล 3/11 เลขที่ 24


โดย: ด.ช.อภิวัฒน์ ศรีวิไล IP: 192.168.200.14, 110.164.247.99 วันที่: 2 กรกฎาคม 2553 เวลา:16:04:21 น.  

 
ดนตรีไทยเป็นศิลปะที่อยู่คู่ชาติไทยมานาน

การรวมตัวของบุคคลที่มีความรักในดนตรีไทยในหลายๆด้าน ก็เป็นการสืบสานศิลปะของไทยให้คงอยู่ต่อไป

การรวมตัวกันของสมาชิกวงคำหวานเป็นการรวมตัวกันของผู้ที่รักและมีความสามารถทางดนตรีไทยอย่างแท้จริง
อีกทั้งการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เนต ทำให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสศึกษาต่อไป

ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้สมาชิกวงคำหวานทุกคน ที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะของไทยค่ะ


โดย: ชนม์นิภา บุญสวรรค์ส่ง ม.๕/๑๓ เลขที่ ๒๗ IP: 202.176.111.86 วันที่: 2 กรกฎาคม 2553 เวลา:23:39:51 น.  

 
เป็นวงที่ทำให้ดนตรีไทยยังมีแพร่หลายอยู่ในหมู่เยาวชน ดีมากครับ


โดย: สหวิช ขำเปี่ยม ม.๓/๖ เลขที่ ๒๖ IP: 124.122.208.177 วันที่: 3 กรกฎาคม 2553 เวลา:12:26:24 น.  

 
หวัดดีคับอาจารย์ ประวิตหน้าสนใจดีคับ เพลงออกแนวสัยก่อน สวยดีคับ:)


โดย: ด.ช.ณภัทร ธวัชราภรณ์ ม.3/13 เลขที่12 IP: 125.25.94.125 วันที่: 3 กรกฎาคม 2553 เวลา:13:02:23 น.  

 
เว็บสวยดีค่ะ ประวัติน่าสนใจมาก เพลงไพเราะดีค่ะ :)


โดย: ด.ญ.อรัชพร ไชยรัตน์ ม.3/13 เลขที่ 57 IP: 125.25.94.125 วันที่: 3 กรกฎาคม 2553 เวลา:13:05:59 น.  

 
ตอนนี้แค่ชอบ
ต่อไปจะรัก
อีกซักพักจะเบื่อ
อุ้ยๆ ล้อเล่นนะ


โดย: ด.ญ.พรรณลดา แก้วใจดี ม.3/12 เลขที่43 IP: 124.122.183.40 วันที่: 4 กรกฎาคม 2553 เวลา:20:12:10 น.  

 
ตอนนี้เว็ฐแลคมากๆ -0-


โดย: ด.ช.ทินภัทร ทิพย์ชัยศิลป์ IP: 124.120.34.90 วันที่: 5 กรกฎาคม 2553 เวลา:17:28:23 น.  

 
เพลงเพราะมากๆๆเลยค่ะ

แต่ว่าหนูยังเป่าเพลงคลื่อนกระทบฝั่งไม่คล่องเลย


โดย: ด.ญ.ฬียากร อนันตเดชศักดิ์ ม.3/8 เลขที่ 55 IP: 124.122.98.252 วันที่: 5 กรกฎาคม 2553 เวลา:20:07:30 น.  

 
เว๊ป อ.เข้ามาเพลงเพาะดีอ่ะ แล้วก้คลิกๆแล้วสวยดีๆ
เว๊ปสาระดีมาก :))โดย: ด.ญ.ปาหนัน สุวรรณวงศ์ ม.3/13 เลขที่ 47 IP: 58.147.112.160 วันที่: 6 กรกฎาคม 2553 เวลา:19:29:07 น.  

 
เว็บสวยมากจ้าาา ;'))
เพลงก็เพราะ ประวัติก็มีสาระมากค่ะ ^^


โดย: ด.ญ.จันทรกานต์ มโนรัตน์ ม.3/13 เลขที่ 34 IP: 124.122.83.32 วันที่: 6 กรกฎาคม 2553 เวลา:21:52:46 น.  

 
เพลงเพราะดีค่ะ กลอนก็แต่งดี
อนุรักษ์เพลงไทยตอไปนะคะ


โดย: ด.ญ.นพรดา คำชื่นวงศ์ ม.3/10 เลขที่43 IP: 58.10.88.146 วันที่: 7 กรกฎาคม 2553 เวลา:18:21:09 น.  

 
มามเนแล้วที่810ทำไมโม้อย่างนี้อะ 5555+


โดย: ด.ช.กานต์คชานนท์ ม.3/11เลขที่3 IP: 110.168.92.41 วันที่: 7 กรกฎาคม 2553 เวลา:20:11:25 น.  

 
เพลงเพราะดีค่ะสื่อได้ถึงเอกลักษณ์ของไทยได้ดีค่ะ :]


โดย: ด.ญ. บุษบา ครึ่งฟ้า ม.3/14 เลขที่41 IP: 110.164.249.183 วันที่: 8 กรกฎาคม 2553 เวลา:16:37:28 น.  

 
หากไม่มีวงศ์คำหวาน ก็เหมือนขาดคนอนุรักษ์วัฒนธรรมสำคัญของไทยไปเลยนะครับเนี่ย สุดยอดครับ ดนตรีไพเราะ เพลงไทยจะไม่หายไปจากไทยแน่นอนครับ


โดย: ด.ข.ศิวนาถ บุตรคาม ม.3/13 เลขที่ 27 IP: 61.7.166.104 วันที่: 9 กรกฎาคม 2553 เวลา:6:44:10 น.  

 
เพลงทุกเพลง ทำให้เราเข้าถึงความเป็นไทย และเข้าใจถึงความไพเราะของดนตรีไทย :)


โดย: ด.ญพฤกษา เปรื่องศิลปรัตน์ ม.3/8 เลขที่ 41 IP: 124.122.76.92 วันที่: 9 กรกฎาคม 2553 เวลา:17:25:38 น.  

 
ขอแก้ตัวไม่ได้โมครับคุณ859 me-o-ไอ้.......เด้ง!...เด้ง!


โดย: ด.ช.สิทธิวัต สุระประจิต ม3/11 เลขที่ 23 IP: 118.174.170.5 วันที่: 9 กรกฎาคม 2553 เวลา:18:10:46 น.  

 
วงคำหวานเป็นวงดนตรีที่อนุรักษ์วัมนธรรมไทนไว้ได้ดีมากๆเลยค่ะ เว็บนี้ตกแต่งน่ารักมากๆ มีดอกไม้กระจายเยอะมากเลย เพลงก็เหมาะสมเพราะมากค่ะ


โดย: ด.ย.ณาตาชา มูฮำหมัด ม.3/15 เลขที่ 37 IP: 58.64.81.225 วันที่: 9 กรกฎาคม 2553 เวลา:18:31:20 น.  

 
วงคำหวานเป็นวงดนตรีที่อนุรักษ์วัมนธรรมไทนไว้ได้ดีมากๆเลยค่ะ เว็บนี้ตกแต่งน่ารักมากๆ มีดอกไม้กระจายเยอะมากเลย เพลงก็เหมาะสมเพราะมากค่ะ


โดย: ด.ย.ณาตาชา มูฮำหมัด ม.3/15 เลขที่ 37 IP: 58.64.81.225 วันที่: 9 กรกฎาคม 2553 เวลา:18:31:20 น.  

 
"คำหวาน” เป็นการรวมตัวของนักดนตรีไทย ที่มีความรัก
ในดนตรีไทยเหมือนๆ กัน ฟังแล้วซึ้งสุดๆ น้ำตาซึม


โดย: ด.ญ.รินรดา ศรีนารอด ม. 3/13 เลขที่ 50 IP: 115.87.198.91 วันที่: 9 กรกฎาคม 2553 เวลา:21:12:02 น.  

 
เพลงเพราะดีนะคึรับ!
ถึงผมจะไม่ค่อยเก่งเรื่องดนตรีไทย
แต่ผมด๊อยากไห้ดนตรีไทยอยู่คู่ประเทศไทยต่อไป
นานๆเพราะมันเป็นเอกรักษ์ของประเทศไทย
ถึงไปเล่นที่ไหนมันก๊เปนดนตรีไทย...


ด.ช. ชนาธิป สินบัว ม.3/3 เลขที่ 6


โดย: แสตมป์ IP: 125.24.221.73 วันที่: 13 กรกฎาคม 2553 เวลา:16:56:06 น.  

 
อาจารย์คะเพลงที่อาจารย์ให้สอบเป่าขลุ่ยยากจัง
ยังเป่าไม่ได้เลยค่ะ TT0TT
เครียดกับสอบแล้วต้องเครียดกับเป่าขลุ่ยอีกอ่า...
5555+ทำใจ สู้เพื่อคะแนน


โดย: นฤมล พูลสวัสดิ์ ม.3/15 เลขที่40 IP: 183.89.151.214 วันที่: 14 กรกฎาคม 2553 เวลา:18:33:13 น.  

 
เพลงเพราะดีนะค่ะ
เว็บก้อสวยด้วยค่ะ


โดย: ด.ญ. ปนัดดา กิมาคม ม.3/15 เลขที่42 IP: 183.89.165.211 วันที่: 14 กรกฎาคม 2553 เวลา:20:13:34 น.  

 
ขอชมรูปแบบเว็ปก่อนเลยนะคะ ว่าทำได้สวยงามแล้วก็น่ารักมา คลิกที ดอกไม้กระจายเลย 5555

หนูชอบฟังดนตรีไทยมากๆเลยนะคะ เพราะว่าดนตรีไทยมีเสียงไพเราะ ฟังแล้วสบายๆๆ แต่ว่าเล่นไม่เป็น

ถ้ามีคนที่สนใจในดนตรีไทยมากมายขนาดนี้ และก็ยังมีวงดนตรีดีๆที่อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอย่างวงคำหวาน รับรองว่า ดนตรีไทยไม่มีวันหายไปอย่างแน่นอนค่ะ :)))
โดย: ทัศพร กลิ่นรื่น ม.3/2 IP: 125.24.229.210 วันที่: 15 กรกฎาคม 2553 เวลา:19:01:27 น.  

 
เว็บดีคับ
เพลงดีคับ
หวัดดีคับ


โดย: ณภัทร ธวัชราภรณ์ ม.3/13 IP: 124.120.4.201 วันที่: 16 กรกฎาคม 2553 เวลา:15:01:54 น.  

 
เพลงเพราะคะ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย


โดย: ด.ญ.วลัญช์รัตน์ วงษ์ยะรา ม.3/2 IP: 115.87.16.103 วันที่: 18 กรกฎาคม 2553 เวลา:19:29:29 น.  

 
เม้นนนนท์ คับ

มาหัดเป่าขลุ่ยครับ ขอดูโน๊ตเพลงหน่อยครับ


โดย: ด.ช. จิรกรณ์ จุลกะ ม.3/1 เลขที่ 3 คับ IP: 124.120.14.12 วันที่: 19 กรกฎาคม 2553 เวลา:20:39:45 น.  

 
เม้นค่ะ มาดูโน๊ตค่ะ ฝึกเปล่าค่ะ


โดย: ด.ญ. กุลสตรี บุญนำ ม.3/12 เลขที่ 36 IP: 110.168.122.68 วันที่: 20 กรกฎาคม 2553 เวลา:16:16:32 น.  

 

สวัสดีครับอาจารย์ เพลงเพราะดีครับอาจารย์ เวปดูมืดๆไปหน่อยนะฮับ


โดย: ด.ช.นภัทร เล็กศรีสกุล ม.3/12 เลขที่ 23 IP: 124.122.131.135 วันที่: 20 กรกฎาคม 2553 เวลา:19:46:19 น.  

 
ชอบมากเลยค่ะ เป็นการอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้รู้จัก


โดย: ด.ญ.ชนกนันท์ สราภิรมยื ม.๓/๑๐ เลขที่๓๘ IP: 124.120.112.135 วันที่: 21 กรกฎาคม 2553 เวลา:19:41:39 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์ เพลงบางเพลงที่อาจารย์ให้สอบ ยากจังค่ะ ขอเลื่อนวันสอบได้มั้ยคะ


โดย: ด.ญ. อภิญญา เอกวิริยวณิชย์ ม. 3/15 เลขที่ 54 IP: 124.122.227.39 วันที่: 21 กรกฎาคม 2553 เวลา:19:43:39 น.  

 
ภูมิใจที่ได้มีเว็บดีๆอย่างนี้ที่เผยแผ่ให้ผู้คนรู้จักดนตรีไทยมากขึ้้น


โดย: ด.ญ.พิชญา อารัมภีร์ ม.๓/๑๐ เลขที่ ๔๙ IP: 124.120.112.135 วันที่: 21 กรกฎาคม 2553 เวลา:19:46:06 น.  

 
พบ web นี้เพราะสืบหา อ.จ บุญเสริม และดีใจมาก ที่เห็นชื่อ อ.จไพศาล ด้วย พวกเรา กลับมาอยู่เมืองไทยกันแล้ว ขอขอบพระคุณทุกๆท่าน ที่มีส่วนในการสร้าง web นี้


โดย: ลักขณาวรรณ สรรคบุรานุรักษ์ IP: 112.142.146.248 วันที่: 22 กรกฎาคม 2553 เวลา:22:15:36 น.  

 
เพลงเพราะดีครับ เวบดูสวยสะดุดตาดีคับ


โดย: ด.ช.ธีรเมธ อภินันทนีสถิต ม.3/12 เลขที่ 21 IP: 125.24.192.134 วันที่: 23 กรกฎาคม 2553 เวลา:17:17:54 น.  

 
รู้สึกชอบดนตรีไทยเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยค่ะ เว็บนี้เป็นเว็บที่นี้มากเลยค่ะ ขอบคุณที่สร้างมานะค่ะ


โดย: ด.ญ. พิมพกานต์ บุญเกิด ม.3/8 เลขที่ 43 IP: 58.8.225.86 วันที่: 27 กรกฎาคม 2553 เวลา:20:32:55 น.  

 
ชอบเรียนมากเลยค่ะ ตอนนี้ดนตรีไทยกำลังหมดความสนใจ ดีที่ ร.ร.นี้นำมาสอนให้เด็กนักเรียนเล่น ได้ซึมซับดนตรีไทย
ขอบคุณมากค่ะ


โดย: ด.ญ.วริศรา รุ่งปัญญา เลขที่ 52 ม.3/12 IP: 124.120.151.137 วันที่: 28 กรกฎาคม 2553 เวลา:17:31:04 น.  

 
แวะมาเม้นค่ะ ตอนแรกไม่อยากเรียน คิดว่ายาก แต่พอได้เรียนแล้ว ไม่ยากอย่างที่คิดเลย ชอบด้วย พอเล่นได้ก็ชอบค่ะอยากเรียนตลอดไป


โดย: ด.ญ.มนพฤษา สุนทราภรณ์ชัย ม.3/12 เลขที่ 50 IP: 124.120.151.137 วันที่: 28 กรกฎาคม 2553 เวลา:17:37:19 น.  

 
เพลงเพราะดีนะคะอาจารย์


โดย: ด.ญ.ปิยมน ประจักษ์แจ้ง ม.๓/๑๔ เลขที่ ๔๔ IP: 124.121.252.219 วันที่: 28 กรกฎาคม 2553 เวลา:22:00:56 น.  

 
เพลงเพรสะมากครับ


โดย: ด.ช. สิษฐินันท์ เเสงอุดม ม.๓/๘ เลขที่ ๒๑ IP: 124.120.180.79 วันที่: 30 กรกฎาคม 2553 เวลา:20:04:29 น.  

 
เข้ามาแล้วได้รู้ประวัติคำหวานได้ฟังเพลงเพราะๆ ดีค่ะ
แต่เสียตรงที่ว่าสีพื้นหลังเข้มไป ทำให้มองตัวอักษรไม่เห็น

ขอบคุณค่ะ


โดย: ด.ญ.ชนัญญา สุขเกษตร ม.3/13 เลขที่ 36 IP: 124.122.121.151 วันที่: 30 กรกฎาคม 2553 เวลา:21:45:54 น.  

 
เพลงเพราะดีค่ะ ดีใจที่ได้เรียนขลุ่ยค่ะ สนุก
ขอบคุณค่ะ


โดย: ด.ญ.จิดาภา กรรตุกิติ ม.3/13 เลขที่ 35 IP: 124.122.121.151 วันที่: 30 กรกฎาคม 2553 เวลา:21:47:46 น.  

 
เพลงเพราะมากครับ


โดย: ด.ช. เจตน์ภัทร์ พรภัทรารัตน์ ม.3/6 เลขที่ 5 IP: 125.24.238.21 วันที่: 1 สิงหาคม 2553 เวลา:17:32:41 น.  

 
พอหน้าท้อง ของแม่ เริ่มป่องออก
พ่อก็บอก อยากให้ลูก เป็นดอกเตอร์
ย่าก็อยาก ให้หลานเป็น นายอำเภอ
แต่ต้องเก้อ หมอบอกแม่ แค่ลงพุง


โดย: ด.ญ.พรรณลดา แก้วใจดี ม.3/12 เลขที่ 43 IP: 124.120.1.245 วันที่: 8 สิงหาคม 2553 เวลา:15:17:39 น.  

 
เพลงเพราะมากๆๆคะ
ขอบคุณคะ


โดย: ด.ญ. พรจิรา ตุลยกิจจา เลขที่ 48 ม3/13 IP: 58.64.62.122 วันที่: 13 สิงหาคม 2553 เวลา:14:16:43 น.  

 
เว็บสวยมากเลยค่ะ


โดย: บัณฑิตา 3/13 บ.ด.42 IP: 125.24.248.92 วันที่: 22 สิงหาคม 2553 เวลา:16:53:02 น.  

 
มาเม้นให้รอบที่3แล้วค่ะอาจารย์
อิอิ
ไม่รุจะเขียนอะไร


โดย: สุดานันท์ นาคจำศิล ม3/16 IP: 110.168.119.223 วันที่: 26 สิงหาคม 2553 เวลา:20:57:21 น.  

 
เพลงบรรเลงได้เพราะมากเลยค่ะ :)


โดย: เด็กหญิงทัตพร ศรีรัตน์ดา ม.3/13 เลขที่ 42 IP: 124.122.74.237 วันที่: 28 สิงหาคม 2553 เวลา:9:57:51 น.  

 
ดนตรีเพราะมาก มีหลากหลายรูปแบบ
ป.ล. เม้นท์ 2 ครั้ง เเล้ว อาจารย์ยังไม่ตรวจให้

ด.ช. ชยากร วงศ์ลมาย ม. 3/13 เลขที่ 9


โดย: เม้นท์ 2 ครั้ง เเล้ว IP: 124.121.226.159 วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:21:05:59 น.  

 
ดนตรีไทยถือเป็นสมบัติของชาติไทยครับ การอนุรักษ์มันไว้จึงเป็นหน้าที่ขอเรา
ตอนแรกผมก็คิดว่าดนตรีไทยเป็นสิ่งที่น่าเบื่อ แต่พอลองได้เล่นจริงๆแล้วมันก็สนุกใช้ได้เลยครับ


โดย: นายจุฬะ บุญน้อม เลขที่ 1 ม.5/13 IP: 124.120.110.19 วันที่: 5 กันยายน 2553 เวลา:19:57:17 น.  

 
ใครอยากดูวงคำหวานซ้อม วันที่ 19 ก.ย.นี้ ที่ห้องดนตรีไทยามได้เลย 09.00 - 17.00 น.


โดย: ครูวัชระ IP: 115.87.110.246 วันที่: 10 กันยายน 2553 เวลา:4:21:30 น.  

 
กลุ่มเพื่อน 5.63 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร. สมคิด เลิศไพฑรูย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่11/2553 เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2553


โดย: กลุ่มเพื่อน 5.63 อ.ต. IP: 210.246.186.9 วันที่: 26 ตุลาคม 2553 เวลา:18:30:19 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์ชอบพื้นของบล๊อกมากค่ะสวยมากเลย เหมือนมีมนต์ขลัง แต่ทำไมเมาส์มันคิกขุจักเลยคะ ดีใจมากค่ะที่มีบล๊อกดนตรีไทย ซึ่งตอนนี้หายากมากเลย สิ่งที่เป้นเอกลักษณ์ของไทย
เป็นกำลังใจให้อาจารย์นะคะ


โดย: ทิพย์ภาวรรณ ม.5/5 IP: 125.24.215.83 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:23:54 น.  

 
สวัสดีค่ะอาจารย์ พึ่งรู้น่ะค่ะเนี่ยว่าอาจารย์ก็มีบล็อกกับเขาด้วย แฮะๆ
ดนตรีไทยแต่เดิมนั้นก็อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศ ทั้งให้ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลินแก่ผู้รับฟังได้ทุกยุคทุกสมัย และดนตรีไทยก็เป็นสิ่งที่แสดงว่าเราไม่เคยตกเป็นทาสของใคร จึงคู่ควรที่จะดำรงค์รักษาและสืบสานต่อไปจนชั่วลูกชั่วหลาน
การมีสื่อที่เกี่ยวกับวงการดนตรีไทยในอินเตอร์เน็ตอย่างนี้ก็ก็เป็นทางเลือกที่ดีทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษา เยี่ยมชม เพราะในสมัยนี้ความเป็นไทยก็เริ่มเสื่อมถอยลงทุกที


โดย: นฤภร โคตรวิบูลย์ ม.5/11 เลขที่33 IP: 124.120.79.241 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:51:27 น.  

 
มีความสนใจในดนตรีไทย เมื่อได้อ่านแล้วทำให้ยิ่งเกิดแรงบรรดาลใจมากขึ้น รู้ถึงความเป็นมาและจุดประสงค์ของวงคำหวาน ที่คงรักษาดนตรีไทยนี้ไว้ ภูมิใจที่ยังคงมีดนตรีไทยอยู่ในปัจจุบันนี้ และเราต้องช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมนี้ต่อไป เว็บนี้ยังคงช่วยในผู้คนได้รู้จักกับดนตรีไทยมากขึ้นเพิ่มอีกทางหนึ่งอย่างทันสมัย รูปแบบการนำเสนอเป็นที่น่าสนใจ :'))
โดย: นางสาว ธัญญธร เศรษฐบุตร ม.5/6 เลขที่32 IP: 110.168.124.149 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:13:22 น.  

 
ดนตรีไทยเป็นสิ่งที่อยุ่คู่กับคนไทยมานาน เพราะฉะนั้นเราจึงควรดำรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์อย่างนี้ และเรียนรู้สืบสานต่อไปให้รุ่นลูก รุ่นหลานได้เห็นถึงคุณค่าความเป็นไทยต่อไป
เพลงเพราะดีครับ ดอกไม้เยอะดีด้วย :P


โดย: นายภัทรธร กาญจนไพศาล ม.5/12 เลขที่1 IP: 58.8.96.105 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:13:18 น.  

 
มีบล็อคที่เกี่ยวกับดนตรีไทยเพิ่มมากขึ้นแบบนี้เป็นเรื่องที่ดีเลยทีเดียวค่ะเพราะแต่ก่อนกว่าจะหาเว็บเพื่อฟังดนตรีไทยก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าที่ควร โดยส่วนตัวแล้วชอบฟังเพลงบรรเลงที่มีเสียงซอและขลุ่ยค่ะ ฟังแล้วเพราะดี ทำให้รู้สึกสงบแล้วก็เพลินดีด้วย


โดย: นางสาวธิดา นาคบรรพตกุล ม.5/13 เลขที่ 30 IP: 61.91.164.172 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:17:40 น.  

 
๑๕.๑๑.๕๓ ,, เป็นครั้งเเรกที่ก้าวเข้าห้อง ดนตรีไทย เเละเลือกดนตรีไทย เป็นวิชาเลือกเสรี..^^

,,ในทุกๆครั้ง ที่ได้ยินเสียงของเครื่องดนตรีไทย ,,
ความเป็นไทย คือสิ่งเเรกที่ลอยเข้ามาในหัว,,เเละความประทับใจก็ตามมาเป็นอย่างที่สอง,,

"คำหวาน" ชื่อนี้ก็เช่นกัน ทั้งสวยทั้งหวาน ,,ครั้งเเรกที่รู้จักเเละได้ฟังเพลงนี้ ,, เมื่อ 5 ปีที่เเล้วค่ะ จากภาพยนตร์ เรื่องโหมโรง ,, ขอขอบพระคุณคุณครู ที่ทำให้วันนี้ได้มีโอกาสฟังเพลงนี้อีกครั้ง ,,

ขอเป็นกำลังใจเล็กๆ ให้ วง "คำหวาน" บรรเลงบทเพลงไทยๆ ,,ที่ไพเราะจับใจ..สืบต่อไป นานเเสนนาน


ขอให้คำมั่นกับคุณครูไว้ ณ ที่เห่งนี้ ,,ว่าจะเป็นลูกศิตษ์ที่ดี เเละตั้งใจฝึกๆๆค่ะ ,, ^^


โดย: นางสาวพิมเพชร ชุมจันทร์ ม. ๕/๔ เลขที่ ๕๗ IP: 110.164.249.229 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:01:16 น.  

 
ชอบดนตรีไทยมาตั้งแต่เด้กจนปัจจุบันได้อยู่กับดนตรีไทยมาเกือบ 7 ปีแล้วก็ยังชอบเหมือนเดิม แม้จะไปเรียนดนตีสากลบ้างก็รู้สึกว่ามันเรื่องมากอะไรก็ไม่รู้พิธีรีตองโรคจิต(แต่ก็ชอบฟังดนตรีคลาสสิกคะ เพียงแค่ไม่ชอบเล่น) ยังไงก็ขอฝากตัวด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะ


โดย: น.ส.ณัฐชยา สุขศรี ม.5/5 เลขที่ 36 IP: 125.24.208.174 วันที่: 21 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:02:02 น.  

 
ผมชอบดนตรีไทยมาตั้งแต่สมัยประถมแล้วละครับ ผมคิดว่าฟังแล้วลื่นหูดี ฝากตัวเป็นศิษย์ด้วยคนครับ


โดย: นาย อธิพัชร์ นิธิวงศ์วุฒิกุล ม.5/5 เลขที่ 24 IP: 125.24.225.102 วันที่: 21 พฤศจิกายน 2553 เวลา:18:28:17 น.  

 
เมื่อฟังดนตรีไทยจะรู้สึกเพราะกว่าเสียงดนตรีใดๆเลยค่ะ
พอได้มาเรียนก็ยิ่งทำให้รู้ว่ามันเพราะมาก และกว่าจะได้มาแต่ละเสียงนั้นก็ยากเช่นเดียวกัน
เด็กรุ่นหลังก็ควรจะเรียนรู้และอนุรักษ์ไว้ค่ะ


โดย: น.ส.ศิริณัฐ ศิรินุพงศ์ ม5/15 เลขที่ 43 IP: 124.120.106.77 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา:5:46:33 น.  

 
ดนตรีไทยเป็นดนตรีที่ไพเราะมากๆ ทำให้เกิดแรงบันดาลใจอยากเรียนขึ้นมา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ดนตรีไทยไว้ให้แก่คนรุ่นหลัง และเว็บนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ดนตรีไทยยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ :)


โดย: น.ส.อภิชญา ชาญวานิชบริการ ม.5/6 เลขที่49 IP: 183.89.218.231 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา:6:39:00 น.  

 
ดนตรีไทยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก
เวบสวยมากครับ


โดย: สรรเสริญ ศรัทธานันท์ 512 เลขที่ 2 IP: 206.53.152.91 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา:9:01:21 น.  

 
ขอบคุณเว็บนี้ที่ทำให้เข้าใจดนตรีไทยค่ะ


โดย: สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ 5/12 เลขที่32 IP: 206.53.152.91 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา:9:08:28 น.  

 
กว่าจะหาเว็บที่เกี่ยวกับดนตรีไทยดีๆสักเว็บยากมาก
ชอบเว็บนี้จริงๆ

วิชาเลือกเสรีได้เลือกเรียนขลุ่ยคะ
แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมเป่าแล้วเสียงชอบเพี้ยน


โดย: น.ส.ปวีณ์กร เรียบร้อยเจริญ ม.5/13 เลขที่ 31 IP: 183.89.46.136 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา:12:28:41 น.  

 
การที่มีเว็บ นี้ทำให้คนได้อนุรักษ์และเผยแพร่ ดนตรีไทย ที่แสนจะไพเราะ และงดงามนี้ได้ เมื่อก่อนผมเอาแต่คิดว่าดนตรีไทยเป็นเรื่องที่น่าเบื่อมาก แต่เมื่อผมลองตั้งใจฟังดูแล้วผมรู้ได้ถึงลีลาความอ่อนช้อย ในการบรรเลงเสียงเพลงที่ไพเราะนี้ออกมา เมื่อฟังแล้วผมสัมผัสได้ถึงความอ่อนนุ่มของเสียงเพลงแต่เปี่ยมไปด้วยพลังที่ผู้เล่น ต้องการสื่อให้ผู้ฟังได้รับ

สุดท้ายนี้ผมอยากจะขอบคุณเว็บไซต์นี้ ที่ทำให้คนไทยได้หันกลับมาฟังเพลงไทยบ้าง


โดย: นายปานชนก สุวรรณชีพ ม.5/15 เลขที่.15 IP: 125.25.240.201 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:58:20 น.  

 
ดนตรีเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่ได้ขัดเกลาจิตใจมนุษย์ให้อ่อนโยน และดนตรีไทยก็ทำให้ผู้ที่ได้ฟังหลงใหลในเสียงอันไพเราะและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ในปัจจุบันดนตรีไทยถือว่าเป็นสมบัติของชาติไทยที่คนไทยทุกคนควรจะช่วยกันอนุรักษ์ไว้ และขอขอบคุณผู้ที่จัดทำและเกี่ยวข้องเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้ก็เป็นเว็บไซต์หนึ่งที่อนุรักษ์เพลงไทยและดนตรีไทยไว้ให้คนรุ่นใหม่อย่างพวกหนูได้ศึกษาและรู้จักดนตรีไทยมากขึ้น ขอขอบคุณค่ะ


โดย: น.ส.พิชชาภา เลิศตรงจิตร ชั้น ม. 5/13 เลขที่ 47 IP: 124.120.47.94 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:03:38 น.  

 
ในฐานะที่เราเป็นเยาวชนไทยคนหนึ่งก็อยากจะมีส่วนร่วมให้ดนตรีไทยอยู่คู่คนไทยไปนานๆเหมือนกันนะ

เพราะดนตรีช่วยขัดเกลาจิตใจมนุษย์ให้อ่อนโยน

เล่นดนตรีแล้วทำให้มีสมาธิ นี่เห็นผลกับเราจริงๆเลยนะ

ท่องหนังสือก็จำง่ายขึ้น :)

ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้สมาชิกวงคำหวานทุกคน ที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะของไทยค่ะ :D


โดย: น.ส.ปิยมน นัยเวช ชั้น ม.5/13 เลขที่ 32 IP: 125.25.229.230 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:47:05 น.  

 
อยากให้ดนตรีไทยอยู่กับประเทศไทยไปนานๆครับ


โดย: ธีรพล ขวดทอง ม 5/5 เลขที่ 1 IP: 124.122.122.46 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:49:14 น.  

 
เว็บนี้เนื้อหาดีมากเลยค่ะ
ละเอียดและมากด้วย

โดยส่วนตัว เคยเล่นดนตรีไทยมาก่อนอยู่แล้ว
เลยค่อนข้างคุ้นเคยกับเพลงที่ได้เรียน
ซึ่งดนตรีไทยก็เป็นวัฒนธรรมของประเทศไทยเราที่ควรรักษาไว้ให้คงอยู่ การเล่นดนตรีทำให้มีสมาธิมากขึ้นด้วย และเหมือนได่ผ่อนคลายความเครียด

เป็นกำลังใจให้ "วงคำหวาน" ค่ะ (:


โดย: น.ส.ภาณิกา เพชระบูรณิน ม.5/13 เลบที่ 35 IP: 115.87.111.121 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:15:55 น.  

 
อาจารย์เริ่ดมากเลยอะ
ชอบชอบ ให้เค้ารู้ไปว่าดนตรีไทยก็มีดีเหมือนกัน
ก็ขอบคุณนะค่ะที่อาจารย์เปดสอนพวกหนูจะได้สืบสานดนตรีไทยต่อไป :)


โดย: น.ส.ธนภรณ์ จันทนะ ม.5/11 เลขที่ 37 IP: 113.53.213.149 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:23:17 น.  

 
เพลงเพราะมากเลยคะอาจารย์
หนูเป็นคนหนึ่งที่ชอบเล่นดนตรีไทยมากคะถึงจะเล่นไม่ค่อยดีเท่าไร หนูว่าเวปนี้คงช่วยให้เด็กไทยสนใจดนตรีไทยขึ้นเลยเลยทีเดียว เพราะมีเนื้อหาที่ดีและเพลงที่ไพเราะ
พวกหนูจะสืบต่อดนตรีไทยต่อไปค่ะ


โดย: น.ส.ดลวรา ยิ้มภักดี ม.5/13 IP: 125.25.20.74 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:00:47 น.  

 
หนูเริ่มสนใจในดนตรีไทยตอนดูภาพยนตร์โหมโรงที่อาจารย์เปิดให้ดูตอนม.3ค่ะ
หนูอยากเล่นระนาดให้เก่งเหมือนโหมโรงค่ะ
ดนตรีไทยเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์ไว้เพราะเป็นเอกลักษร์ของชาติคะ

รบกวนอาจารย์ช่วยสอนด้วยคะ ขอบคุณคะ :D


โดย: น.ส.จุฑากาญจน์ ดวงอัมพร ม.5/5 เลขที่ 34 IP: 58.8.108.191 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:32:31 น.  

 
เด็กไทยสมัยนี้ก็หันไปสนใจดนตรีสากลกันส่วนใหญ่ หนูเลยอยากลองอะไรใหม่ และเห็นว่า ดนตรีไทย เป็นสิ่งที่น่าสนใจ นอกจากจะเป็นเอกลักษณ์ของชาติแล้วยังไพเราะมากๆด้วยค่ะ

ขอบคุณอาจารย์มากค่ะที่สอนหนู


โดย: น.ส. พณิดา ตรีอมรเลิศ ม.5/5 เลขที่ 38 IP: 124.120.236.33 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:47:25 น.  

 
อยากให้อาจารย์ อยู่สอนดนตรีไทยที่บดินทร
ไปอีกนาน ๆ เพื่อรุ่นน้องจะได้เรียนวิชาดนตรีไทยกับครุเก่งๆ
ส่วนตัวผม ก็จะตั้งใจเล่นระนาดตามที่อาจารย์สอนครับ
ดนตรีไทยเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์ไว้


โดย: พงศ์กิตติ์ พิจารณ์ธร ม.5/5 เลขที่ 14 IP: 124.120.170.109 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:47:30 น.  

 
ดนตรีไทยเจ๋งที่สุดแล้วค่ะ :")
ภูมิใจมากค่ะที่ได้เกิดเป็นคนไทย และได้มีดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติแบบนี้ และถ้าคนไทยทั้งประเทศเห็นความสำคัญและคุณค่าของดนตรีไทยอย่างถ่องแท้คงเป็นเรื่องที่น่าปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมากค่ะ ^^"


โดย: เพชราภรณ์ ดายี่ ม5/11 เลขที่ 31 IP: 58.8.118.111 วันที่: 23 พฤศจิกายน 2553 เวลา:18:50:04 น.  

 
หลายคนคิดว่าการเล่นดนตรีไทยเป็นเรื่องที่ยากเย็น แต่ในทางกลับกันหลายคนก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ง่ายดายแต่สำหรับฉันคิดว่าการเล่นดนตรีไทยนั้นเพียงแค่เรามีใจรักในสิ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีชนิดไหนๆเราก้สามารถเล่นได้ออกมาดีเสมอ =]


โดย: นงลักษณ์ บูรณตรีเวทย์ ม.5/11 เลขที่ 26 IP: 115.87.104.171 วันที่: 23 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:49:24 น.  

 
ดนตรีไทยเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน เราก็ควรจะอนุรักษ์ดนตรีไทยเราไว้เพื่อให้ลูกหลานได้รู้ถึงความไพเราะของเสียงดนตรีไทย


โดย: ณัฐพันธ์ เรืองรุ่ง ม.5/5 เลขที่ 18 IP: 124.120.232.76 วันที่: 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:09:40 น.  

 
จากการเริ่มต้นของเพียงแค่จังหวะหนึ่งๆ จนเกิดการวิวัฒนาการผสมผสานกับเสียงดนตรีที่ไพเราะออกมาจากความรู้ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยที่เก่าแก่และช้านาน ควรค่าแก่การรักษาแล้วนำ มาร้อยเรียงทำให้เกิดสิ่งไพเราะออกมาเป็นเพลง เพลงหนึ่งได้นั้นเป็นเอกลักษณ์ ที่ไม่มีที่ใดจะสามารถลอกเลียนให้เสมือนมิได้ ท้วงทำนองและเนื้อร้องที่ออกมาเป็นเสียง อันประกอบด้วยเครื่องสี เครื่องดีด ครื่องตีและเครื่องเป่าล้วนผสมผสานได้อย่างลงตัว และกินใจเช่นนี้ เป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งและสมควรที่สืบสานต่อไป สิ่งเหล่านี้แหละที่นำมาหลอมรวมจนเกิดเป็น

ดนตรีไทย


โดย: ธราวิชญ์ ทองขาว ม.5/13 เลขที่ 18 IP: 124.122.136.178 วันที่: 28 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:53:18 น.  

 
ใครหลายคน..ไม่กล้าที่จะเล่นดนตรีไทยด้วยความอายที่จะโดนนินทาว่าเชย
ใครหลายคน..ไม่รู้จักชื่อดนตรีไทยทั้งๆที่เป็นคนไทยแท้
ใครหลายคน..มองคนที่เล่นดนตรีไทย ด้วยสีหน้าและเเววตาที่ดูถูก
ใครหลายคน..ไม่เคยจับเครื่องดนตรีไทยแต่กลับเล่นเครื่องดนตรีสากลได้อย่างคล่องแคล่วชำนาญ
ใครหลายคน..ไม่แม้แต่จะคิดที่จะฝึกเล่นดนตรีไทย

ใครหลายคนอาจจะลืมรากเหง้า ความเป็นคนไทยของตนเอง เพียงเพราะหลงมัวเมาตามค่านิยมตะวันตกจนลืมความเป็นไทย ถ้าทุกคนอายที่จะเล่นดนตรีไทย กลัวที่จะมีใครมาหาว่าเชย แล้วเมื่อไหร่ล่ะ?..เมื่อไหร่ที่ประเทศไทยจะกลายเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่บนแผนที่โลก ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์ คุณค่า อารยธรรม ของความเป็นไทย ที่ชาวโลกยอมรับ


โดย: นายชลธี กายสิทธิ์ ม.5/13 เลขที่ 18 IP: 124.120.38.51 วันที่: 28 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:12:46 น.  

 
ในปัจจุบันคนได้หันไปให้ความสนใจกับดนตรีสากลมากขึ้น ทำให้ดนตรีไทยถูกละเลยไปบ้าง คนเล่นดนตรีไทยน้อยลง แต่ดนตรีไทยนั้นเป็นวัฒธรรมของชาติเราเองจึงอยากจะให้มีการสืบสานต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน อีกทั้งดนตรีไทยมีความเป็นเอกลักษณ์และความไพเราะไม่แพ้ดนตรีของชาติอื่นๆเลย


โดย: ญาณิน วันเพ็ญ ม.5/6 เลขที่ 31 IP: 183.89.46.99 วันที่: 28 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:13:59 น.  

 
^^^^^^^^
อาจารย์ที่คอมเม้นต์ไปด้านบน ผมเขียนเลขที่ผิดอ่ะครับ
ขอแก้ ผม นายชลธี กายสิทธิ์ เลขที่ 17 ม5/13 ครับๆๆ

****เลขที่ 17 นะอาจารย์ไม่ใช่ 18


โดย: นายชลธี กายสิทธิ์ เลขที่ 17 ม.5/13 IP: 124.120.38.51 วันที่: 28 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:15:58 น.  

 
ดนตรีไทยเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
ทำให้หนูและคนไทยทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจทุกครั้งที่รู้ว่ามีดนตรีไทยเป็นศิลปวัฒนธรรมของไทย
หนูขอเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะได้มีส่วนช่วยอนุรักษ์เอกลักษณ์ของไทยที่เป็นมรดกของชาติ
ให้อยู่คู่กับคนไทยไปนานเท่านาน
เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับวงวงดนตรีไทยวงนี้
วงคำหวาน ; )


โดย: น.ส.เมธาวี เกิดปัญญา ม.5/13 เลขที่ 49 IP: 124.122.145.244 วันที่: 28 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:31:35 น.  

 
ดนตรีไทยเป็นสิ่งที่สวยงาม เป็นสิ่งที่เราควรจะอนุรักษ์ไว้แก่ชนรุ่นหลัง ที่เรามีดนตรีไทยวันนี้ได้ก็ต้องขอบคุณบรรพบุรุษของเราที่ช่วยกันพยายามสืบทอดและรักษาจนทำให้เราได้รู้จักดนตรีไทยกันในปัจจุบัน รุ่นเราก็เช่นกันควรช่วยกันศึกษาและสืบสานดนตรีไทยให้แก่รุ่นลูกรุ่นหลานของเราสืบไป


โดย: นางสาวธนาลักษณ์ ลิมปิสวัสดิ์ ม.5/6 เลขที่ 40 IP: 118.173.103.159 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา:5:32:20 น.  

 
ดนตรีไทยนอกจากจะมีเสียงที่เพราะแล้ว ฟังแล้วยังให้ความรู้สึกนุ่มนวล หวานหู เวลาที่ได้ฟังดนตรีไทยแล้วรู้สึกสบายใจ นอกจากนี้เวลาได้ลองเล่นเครื่องดนตรีไทยแล้ว รู้สึกว่ามีสมาธิเพิ่มขึ้น และได้ใช่เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ดังนั้นคนรุ่นใหม่ควรรู้คุณค่าและสืบสานอนุรักษ์ดนตรีไทยต่อไป ตอนนี้กำลังเล่นขิมอยู่ค่ะ ถึงฝีมือจะยังไม่ดีพอ แต่จะพยายามฝึกให้เล่นได้ดีขึ้นค่ะ ขอขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยเขียนโน๊ตและคอยสอนหนูนะค่ะ ^^


โดย: น.ส.ธนัชชา วีรวัฒนโยธิน ม.5/5 เลขที่ 37 IP: 125.24.177.128 วันที่: 13 ธันวาคม 2553 เวลา:17:01:41 น.  

 
สวัสดีค่ะ อาจารย์ เว็บอาจารย์สวยดีนะคะออกแนวไทยๆดี เมื่อกี้เข้าไปอ่านประวัติวงของอาจารย์มา มีสมาชิกเยอะมากเลยนะคะ เด็กๆก็มีด้วย อยากบอกว่าตอนนี้มีความสุขมากเลยค่ะที่ได้มีเวลาเล่นดนตรีไทย จริงๆแล้วหนูเคยเล่นตอนเด็ก แต่ก็หยุดเล่นมานานเพราะไม่ค่อยได้ซ้อม ต้องมัวแต่เรียน อยากบอกว่าเวลาเล่นดนตรีแล้ว รู้สึกเหมือนได้ผ่อนคลายเลยค่ะ หนูภูมิใจมากเลยที่ได้เรียนตอนเด็ก ถึงแม้จะไม่เก่งก็เถอะ เพื่อนหนูเค้าถึงกับพูดเลยนะคะว่าเสียดายที่ไม่เคยเรียน อีกย่าง พอมาเล่นตอนนี้แล้วติดมากเลยค่ะ เล่นได้เป็นชั่วโมง ไม่คิดว่าจะชอบได้ขนาดนี้ หนูเคยเห็นรุ่นน้องเค้ามาเล่นฆ้องวง กับจะเข้ด้วยค่ะ น้องเค้าเล่นเก่งมากเลย ได้ฟังแล้วรู้สึกถึงความไพเราะ ไม่ใช่สิ ยิ่งกว่านั้นอีกค่ะ แต่พูดไม่ถูก เพราะมากๆ ฟังแล้วขนลุก อึ้ง คิดไม่ถึงจริงๆว่าเสียงจากเครื่องดนตรีชิ้น สองชิ้นจะมีพลังมากขนาดนั้น แล้วก็ตอนม.๒ ที่ได้เรียนขลุ่ยกับอาจารย์ก็ชอบมาก ชอบเวลาที่อาจารย์ตั้งใจอธิบาย แล้วก็เวลาที่อาจารย์เล่นให้ฟัง เหมือนว่าอยากฟังไปนานๆ เหมือนอยู่ในโลกดนตรียังไงก็ไม่รู้ค่ะ ตอนนี้หนูก็เรียนขิมอยู่ ยิ่งตีก็ยิ่งสนุก ชอบเวลาที่ได้ยินเสียงดนตรีไทยบรรเลง คิดแล้วก็อยากให้ดนตรีไทยพัฒนาไปสู่สากลให้มากขึ้น ให้วัยรุ่นไทยได้มีโอกาสสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับดนตรีไทย ให้ทุกคนเห็นคุณค่า หวงแหน และช่วยกับสืบสานการเล่นดนตรีไทยต่อไป ไม่อยากให้มันสูญหายไป กลายเป็นอดีต คงน่าเสียดาย น่าเศร้าใจมากๆ
(ปล. แบ็กกราวด์มืดไปนิดนึงนะคะ มองตัวอักษรยากจังค่ะ)


โดย: น.ส.นิชานันท์ พานิชนันโท 5/13 เลขที่24 IP: 125.24.239.211 วันที่: 13 ธันวาคม 2553 เวลา:23:00:45 น.  

 
ดนตรีไทยเป็นวัฒนธรรมที่ดีของประเทศไทยมาช้านาน ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นเยาวชนไทยคนหนึ่ง ข้าพเจ้าก็อยากที่หวงแหนความเป็นไทยนี้เอาไว้ โดยการฝึกซ้อมเล่นขิมต่อไป ข้าพเจ้าภูมิใจที่ได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยนี้ และได้มีโอกาสเล่นดนตรีไทย ขอบคุณที่อาจารย์ได้หยิบยื่นโอกาสดีดีนี้ โดยให้ข้าพเจ้าเป็นส่วนหนึ่งในชมรมดนตรีไทยค่ะ


โดย: นส.อรรจมาภรณ์ ปุณณะนิธินนทน์ ม.5/13 เลขที่ 23 IP: 192.168.100.241, 61.7.252.67 วันที่: 14 ธันวาคม 2553 เวลา:11:56:26 น.  

 
รู้สึกดีมากค่ะ.. ชื่นชอบดนตรีไทยมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว แต่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ศึกษาอย่างเป็นจริงเป็นจังเสียที

พอมาอยู่โรงเรียนบดินทรเดชา ก็เลยเลือกวิชา ดนตรีไทย เป็นวิชาเลือกเสรี.. ชื่นชอบมากกก :)

ยิ่งได้มีโอกาสเข้ามาอ่านเกี่ยวกับประวัติของ "คำหวาน" ยิ่งรู้สึกได้ถึงความเป็นศิลปะ ที่งดงาม อ่อนช้อย ของดนตรีไทย.. เป็นสิ่งที่ควรแก่การศึกษาและอนุรักษ์เอาไว้เสียจริง

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณคุณครูที่อบรมสั่งสอนให้ข้าพเจ้าสามารถเข้าถึงดนตรีไทยเหล่านี้ได้อย่างลึกซึ้ง.. ข้าพเจ้าจะตั้งใจเรียน และ สืบต่อมันให้อยู่คู่กับคนไทยเราไปอีกนานแสนนาน...


โดย: น.ส. ณฐิณี เสวนกิตติวร ม.5/4 เลขที่ 55 IP: 192.168.100.164, 61.7.252.67 วันที่: 15 ธันวาคม 2553 เวลา:14:06:01 น.  

 
ดนตรีไทยเป็นดนตรีประจำชาติของประเทศไทย ที่อยู่คู่คนไทยมาช้านาน เราในฐานะที่เป็นคนรุ่นหลัง จึงควรช่วยกันอนุรักษ์ดนตรีไทยเอาไว้ให้อยู่คู่กับคนไทยไปอีกนาน
จะช่วยเป็นกำลังใจให้อาจารย์และวงคำหวานน่ะค่ะ^^


โดย: น.ส.ลลิตา จึงสงวนสิทธิ์ ม.5/4 เลขที่ 58 IP: 192.168.103.178, 61.7.252.67 วันที่: 15 ธันวาคม 2553 เวลา:14:07:28 น.  

 
ดนตรีไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย อยู่คู่กับคนไทนยมาช้านาน เป็นสิ่งที่เราคนไทยควรจะอนุรักษ์ รักษาเอาไว้ ให้อยู่คู่กับคนไทยนานๆ ให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาวัฒนธรรมที่คนรุ่นก่อนสืบสานมา เราในฐานะคนไทยและยังเป็นคนรุ่นใหม่ก็ควรจะสืบทอดสิ่งที่บรรพบุรุษของเรารักษาเอาไว้


โดย: น.ส.ดวงกมล จันทร์ศิริ ม.5/4 เลขที่ 56 IP: 192.168.102.210, 61.7.252.67 วันที่: 15 ธันวาคม 2553 เวลา:14:10:09 น.  

 
วงคำหวาน เป็นวงที่ได้ยินมานานเเละเป็นวงที่ดีมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองมานานเเล้ว มาจนถึงสมัยนี้ ก้ยังคงเป็นที่รู้จักของผู้คน แต่เด็กวัยรุ่นสมัยนี้ไม่ค่อยตระหนักถึงดนตรีไทยมากเท่าที่ควรนัก มัวหันไปสนใจดนตรีของชาวต่างชาติเสียมากกว่า ดิฉันจึงคิดว่า คนไทยและโดยเฉพ่ะเด็กไทยที่กำลังจะเป็นอนาคตของชาติ ควรที่จะหันมาสนใจดนตรีไทย ซึ่งเป็นดนตรีประขำชาติของเรา เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์และไม่สามารถมีที่ใดในโลกมาลอกเลียนแบบได้ สิ่งที่ดิฉันอยากจะฝากไว้ก็มีเท่านี้แล่นชอบวงคำวานมากค่ะ ที่ทำให้เมืองไทยยังีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองโดย: นส.ณัฏฐรัก ดิลกพิทยะรัชต์ ชั้นม.5/4 เลขที่ 36 IP: 192.168.102.199, 61.7.252.67 วันที่: 15 ธันวาคม 2553 เวลา:14:16:13 น.  

 
ดนครีไทยเป็นศิลปวัฒนธรรมที่คนไทยทุกๆควรที่จะช่วยกันธำรงรักษาเอาไว้เพราะ ดนตรีก็คือเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของคนไทย เป็นสิ่งหนึ่งที่สื่อออกมาให้เห็นถึงความเป็นเป็นไทย ในปัจจุบันเด็กไทยและคนไทยทั้งหลายไม่เห็นความสำคัญของดนตรี คนไทยเราสมัยใหม่นี้ไม่เคยช่วยกันอนุรักษ์ควาเป็นไทยเลย ทั้งๆที่ดนตรีไทยนั้นเป็นสิ่งที่สื่อให้เห็นถึงความเป็นไทยได้อย่างดงาม ดนตรีเป็นดนตรีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นเครื่องที่ถ้าเราศึกษาให้ดีๆแล้วก็จะพบว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลย เพียงแต่เราต้องหมั่นฝึกฝนและสนใจที่จะเล่นเข้าใยถึงความสำคัญใการเล่น ดนตรีไทยจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่คนเราไทยควรที่จะรักษา อนุรักษ์เอาไว้ถึงแม้ว่าเราจะเล่นเป็นเพลงเบื้อต้นแต่นั้นก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทำใหเราได้มีส่วช่วยในการอนุรัษ์วัฒนธรรมอันงดงามของไทยไว้ได้แล้ว


โดย: น.ส.กฤตหทัย ตุ้มมณี ม.5/5 เลขที่ 31 วิชาเลือกเสรี .5 IP: 125.25.118.95 วันที่: 15 ธันวาคม 2553 เวลา:16:41:19 น.  

 
เป็นเวบที่ให้ความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทยเป็นอย่างมาก ทำให้รู้ถึงคุณค่าของดนตรีไทยและควรรักษาให้สืบทอดไปเรื่อยๆให้เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติต่อเนื่องไป


โดย: นส. ภัทรธีรา เพ็ชรบัวศักดิ์ ม.5/12 เลขที่25 IP: 27.130.160.48 วันที่: 17 ธันวาคม 2553 เวลา:22:17:37 น.  

 
เป็นเว็๋บที่น่าสนใจ ให้ความรู้เรื่องดนตรีไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทย


โดย: นส. ภัททิยา โลหะวิจารณ์ 5/12 เลขที่51 IP: 125.25.187.71 วันที่: 17 ธันวาคม 2553 เวลา:22:21:49 น.  

 
ไม่ว่าดนตรีไทย หรือสากล ล้วนเป็นสิ่งที่ช่วยขับกล่อมจิตใจของคนเราให้สูงขึ้น ดนตรีมีประโยชน์มากมาย เมื่อเล่นแล้วจะเกิด สมาธิ สบายใจ สุขใจ เพลิดเพลินที่ได้เล่น
เว็บนี้จะทำให้ผู้ที่สนใจดนตรีไทยหลายๆคนมารวมกัน จากกลุ่มเล็กๆก็กลายเป็นกลุ่มใหญ่ๆขึ้นมาได้


โดย: กนกนันท์ ชอบธรรมสกุล 5/12 เลขที่ 26 IP: 124.122.131.149 วันที่: 17 ธันวาคม 2553 เวลา:22:26:34 น.  

 
เมื่อวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา เด็กรุ่นใหม่หันไปเล่นดนตรีสากลกันหมด
ดนตรีไทยค่อนข้างที่จะไม่มีคนสนใจแล้ว แต่สนับสนุนเต็มที่ครับด้านดนตรี แต่ขออย่าทิ้งสมบัติของชาติไปแค่นั้นแหล่ะ


โดย: จตุพร คมขำ 5/15 เลขที่ 8 IP: 124.120.168.146 วันที่: 18 ธันวาคม 2553 เวลา:22:28:25 น.  

 
เพลงไพเราะเพราะพริ้งมากก เข้ามาแล้วรู้สึกไม่อยากออกจากเว๊บนี้เลทีเดียว แถมคลิกเมาส์แล้วดอกไม้กระจายเลยช๊อบชอบ


โดย: นสใชลวรรณ กุลชัยสวัสดิ์ ม5/11 เลขที่32 IP: 58.64.107.200 วันที่: 19 ธันวาคม 2553 เวลา:17:30:25 น.  

 
เป็นเว็บไซต์ดีมาก เพราะเป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทยซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมแขนงหนึ่งของไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้


โดย: สิริการ วาณิชย์เจริญ ม.5/15 เลขที่ 21 IP: 124.122.247.32 วันที่: 19 ธันวาคม 2553 เวลา:21:33:47 น.  

 
ดนตรีไทยเป็นศิลปะที่มีคุณค่าและควรค่าแก่การดำรงรักษาไว้ เป็นเว็บไซต์ที่ดีมากเว็บนึง สวยด้วย คลิกแล้วดอกไม้กระจายเลยทีเดียว ^^


โดย: วิรินยา บัวลา ม.5/11 เลขที่ 36 IP: 124.120.159.36 วันที่: 20 ธันวาคม 2553 เวลา:17:27:37 น.  

 
ดนตรีไทยเป็นศิลปะพื้นบ้านอย่างนึงควรค่าแก่การทำนุบำรุงรักษาไว้ให้คงอยู่สืบไป เพื่อขัดเกลาจิตใจเยาวชนต่อๆไป


โดย: จักรวาล สิงหศิวานนท์ ม5/15เลขที่14 IP: 115.87.82.33 วันที่: 20 ธันวาคม 2553 เวลา:18:51:42 น.  

 
ดนตรีไทย เป็นศิลปะเเขนงหนึ่งของไทย เราจงร่วมใจดำรงรักษาดนตรีไทย ให้คงอยู่กับประเทศไทศ คงอยู่กับวัฒนธรรมไทย ตราบชั่วกลานาน


โดย: ชมขวัญ ธวัชราภรณ์ 5/15 เลขที่34 IP: 124.122.114.129 วันที่: 20 ธันวาคม 2553 เวลา:23:11:32 น.  

 
เว็บนี้ดีมากเลยค่ะ ทำให้รู้ถึงความเป็นมาของวงคำหวานซึ่งมีที่มาที่มาน่าศึกษาค้นคว้า


โดย: ชัญญา ม.5/12 เลขที่ 29 IP: 58.64.51.208 วันที่: 9 มกราคม 2554 เวลา:1:48:55 น.  

 
ดนตรีไทยอยู่คู่ประเทศไทยมานาน ผมมีความคิดเห็นว่าควรจะเอาดนตรีไทยมาประยุกต์ในดนตรีสมัยใหม่มากๆเพื่อจะทำให้วัยรุ่นรักดนตรีไทย เว็บนี้ดีมากๆครับเป็นอีกหนึ่งเว็บที่ส่งเสริมดนตรีไทย


โดย: นิพิชฌน์ โลหะวิจิตรานนท์ ม5/12 เลขที่ 17 IP: 124.121.252.226 วันที่: 31 มกราคม 2554 เวลา:19:57:14 น.  

 
เมื่อได้มาเว็บ รู้สึกภูมิใจในความเป็นไทยค่ะ ฐานะที่เราเป็นคนไทยควรช่วยกันอนูรักษ์ดนตรีไทยให้คงอยู่ตลอดไปค่ะ


โดย: ด.ญ.พรพิชชา ราคชิต ม.๓/๗ เลขที่ ๔๕ IP: 113.53.43.40 วันที่: 19 พฤษภาคม 2554 เวลา:18:11:14 น.  

 
อา... เรามาทำปฏิบัติการเม้นเฉพาะกิจค่ะ
เพิ่อนเาชวนมาหนูก็เลยมา ^^
แต่ก็ขอบคุณมากๆสำหรับเนื้อหาด้วยนะคะ อ่านแล้วสนุกดี


โดย: ด.ญ. จิราภรณ์ ม.3/5 เลขที่ 22 IP: 125.25.119.176 วันที่: 20 พฤษภาคม 2554 เวลา:18:54:16 น.  

 
สวัสดีค่ะ มาเม้นท์ให้ตามที่ครูบอกเนาะ เนื้อหาเยอะแยะมากมายค่ะครู == ขอบคุณสำหรับความรู้นะคะ เว็บสวยมากเลย
สู้ๆอนุรักษ์ดนตรีไทยต่อไปนะคะครู
^^ู


โดย: ด.ญ.เจษฎนภา พิชียรสุนทร IP: 124.122.150.45 วันที่: 20 พฤษภาคม 2554 เวลา:19:03:59 น.  

 
อ่า คือ มะกี้ลืมพิมห้องกับเลขที่อะค่ะ แหะๆ ==''


โดย: ด.ญ.เจษฎนภาพิเชียรสุนทร ม.3/5 เลขที่ 23 IP: 124.122.150.45 วันที่: 20 พฤษภาคม 2554 เวลา:19:05:54 น.  

 
เนื้อหาเยอะดีค่า เว็บสวยมากค่ะ เพลงคำหวานก็เพราะมากๆเลยค่า ชอบมากเลยค่า ^^


โดย: ด.ญ.ธมนวรรณ ศิลปชัย ม.3/5 เลขที่ 31 บ.ด.43 IP: 125.25.8.45 วันที่: 21 พฤษภาคม 2554 เวลา:10:54:24 น.  

 
ปกติก็เป็นคนชอบฟังดนตรีไทยอยู่แล้วมาฟังเพลง คำหวานแล้วรู้สึกชอบมากครับ ขอบคุณนะครับที่ช่วยอนุรักษ์ดนตรีไทยไว้


โดย: ด.ช.พศิน ขจรสุข ม.3/4 เลขที่ 20 บ.ด. 43 IP: 125.24.220.62 วันที่: 21 พฤษภาคม 2554 เวลา:11:13:36 น.  

 
เพลงเพราะมากค่ะ เว็บสวยดี


โดย: ด.ญ.ศิรณา ลิ้มลือชา ม.3/10 เลขที่ 51 IP: 58.8.97.25 วันที่: 21 พฤษภาคม 2554 เวลา:11:27:19 น.  

 
ตัว comment มืดหน่อยไปหน่อยครับ ควรแก้เป็นสีที่อ่านได้ชัดเจนขึ้น
( หรือมีวิธีปรับแต่ผมไม่รู้)


โดย: ด.ช. อภิวิชญ์ จามีกรกุล ม.3/10 เลขที่ 29 IP: 58.8.155.29 วันที่: 22 พฤษภาคม 2554 เวลา:11:39:47 น.  

 
เว็บสวยมากๆเลยค่ะอาจารย์ เพลงก็ไพเราะสุดๆ คลิ๊กทีดอกไม้กระจายเลย ขอบคุณสำหรับเนื้อหาดีๆของประวัติวงศ์คำหวานค่ะ^^


โดย: ด.ญ.ปูชิตา โชติมงคล ม.3/10 เลขที่ 41 IP: 111.84.143.150 วันที่: 22 พฤษภาคม 2554 เวลา:18:09:37 น.  

 
เว็บไซต์นี้สวยมากๆเลยครับ
ผมชอบตรงนี้ครับมากเลย
"คำหวาน... ประสานศัพท์ ประสานเสียง ประสานสำเนียง ประสานสุข
ทุกดิถี..." รวมทั้งเพลงคำหวานไพเราะมากๆๆเลยครับ

ด.ช.วิศรุต ตั้งวราวุธ ม.3/1 เลขที่ 25


โดย: ด.ช. วิศรุต ตั้งวราวุธ ม.3/1 เลขที่ 25 IP: 101.108.44.43 วันที่: 23 พฤษภาคม 2554 เวลา:15:28:43 น.  

 
เพลงเพราะ ดีคั้บ
เนื้อ หาก็โอเค ส่งเสิริมดนตรีไทย ดีคั้บ


โดย: ด.ช.วรพงษ์ โลหะวิจิตรานนท์ ม.3/10 เลขที่ 22 IP: 110.168.122.176 วันที่: 23 พฤษภาคม 2554 เวลา:16:01:55 น.  

 
ดีใจจังเลยที่ได้เข้ามาดูเวปไซค์นี้ เพราะไม่คิดว่าจะมีการก่อตั้งวงนี้ด้วย
ผมเป็นคนลูกศิษย์อาจารย์อุทัย แก้วละเอียด คุณวัชระ คงจำผมได้นะ ตอนนี้ผมอยู่อเมริกา มา 20 ปีแล้ว ดีใจกับคุณวัชระ ด้วยนะที่ทำวงนี้ขึ้นมา ถ้ามีโอกาสไปเมืองไทย จะไปขอแจมพ์ด้วยนะ


โดย: การุญ ใหลมา IP: 70.127.200.10 วันที่: 24 พฤษภาคม 2554 เวลา:11:57:47 น.  

 
มาเยี่ยมครับ ^ ^ !


โดย: ด.ช.ธนโชติ อุดมโชติรัตน์ ม.3/1 เลขที่13 IP: 115.87.103.43 วันที่: 24 พฤษภาคม 2554 เวลา:18:32:36 น.  

 
เว็ปน่าสนใจดีครับ^^ ขอบคุนค้าบ


โดย: ด.ช. กันดิศ ชัยชาญอุดมสุข ม.3/1 เลขที่5 IP: 124.120.90.92 วันที่: 24 พฤษภาคม 2554 เวลา:18:38:58 น.  

 
เพลงเพราะดีคัฟฟฟ


โดย: ด.ช.พลพิพัฒน์ พงษ์โสภณ ม.3/1 เลขที่ 21 IP: 110.168.92.180 วันที่: 24 พฤษภาคม 2554 เวลา:18:39:54 น.  

 
สดีครับอาจารย์ มาเยี่ยมครับ น่าจะปรับสีฟร้อนหน่อยนะครับ อ่านยากจัง^ ^


ด.ช.ปิยะชาติ ทองทานธรรม ม.3/1 เลขที่ 20


โดย: ด.ช.ปิยะชาติ ทองทานธรรม ม.3/1 เลขที่ 20 IP: 115.87.113.15 วันที่: 24 พฤษภาคม 2554 เวลา:18:43:13 น.  

 
ผมชอบเว็บไซค์นี้มากเลยครับ เพราะตั้งแต่ผมเข้ามาก็มีเสียงเพลง "คำหวาน"ที่ไพเราะมาให้ได้ฟัง ได้รู้ทำนอง และรู้ประวัติของวงคำหวานครับ

ด.ช.ภิเษก สุขประสิทธิ์ ม.3/1 เลขที่35


โดย: ด.ช.ภิเษก สุขประสิทธิ์ ม.3/1 เลขที่35 IP: 101.108.34.222 วันที่: 24 พฤษภาคม 2554 เวลา:18:50:16 น.  

 
ว้าว เม้นกันเยอะแยะ 555 เพลงเพราะจัง


ด.ช.แสงแดด วนิชอนันต์ ม.3/1 เลขที่ 30


โดย: ด.ช.แสงแดด วนิชอนันต์ ม.3/1 เลขที่ 30 IP: 125.25.63.102 วันที่: 24 พฤษภาคม 2554 เวลา:18:58:25 น.  

 
อ่านแล้วได้ความรู้เยอะเรยครับเพลงก็ซึ้งด้วยรู้สึกภูมิใจที่เป็นคนไทยเลยฮะ


โดย: ด.ช.เกริกเกียรติ แจ่มเสมอ ม.3/1 เลขที่7 IP: 125.25.117.128 วันที่: 24 พฤษภาคม 2554 เวลา:19:04:56 น.  

 
เป็นการอนุรักษ์ดนตรีไทยที่ดีครับ


โดย: ด.ช.ปณิธาน อิ่มอุส่าห์ ม.3/1 เลขที่ 19 IP: 125.24.223.56 วันที่: 24 พฤษภาคม 2554 เวลา:19:44:37 น.  

 
อ่านแล้วรู้สึกมีความรู้ในเรื่องดนตรีไทยมากขึ้นครับ


โดย: ด.ช.กิตติพศ ทรงชน ม.3/1 เลขที่ 6 IP: 58.8.182.47 วันที่: 24 พฤษภาคม 2554 เวลา:20:12:28 น.  

 
อ่านแล้วรู้สึกมีความรู้ในเรื่องดนตรีไทยมากขึ้นครับ


โดย: ด.ช.กิตติพศ ทรงชน ม.3/1 เลขที่ 6 IP: 58.8.182.47 วันที่: 24 พฤษภาคม 2554 เวลา:20:12:33 น.  

 
อ่านตาแฉะ


โดย: กมลชนก พรรัตน์ธนพงศ์ 3/4 เลขที่30 IP: 125.24.204.46 วันที่: 24 พฤษภาคม 2554 เวลา:20:29:10 น.  

 
รู้สึกว่าดนตรีไทยเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์ครับ


โดย: ด.ช.กฤติภูมิ นัยวัฒนกุล ม.3/1 เลขที่ 4 IP: 125.24.225.32 วันที่: 24 พฤษภาคม 2554 เวลา:20:47:16 น.  

 
จากการเริ่มต้นแค่ 3-4 คนกลับกลายมาเป็นวงที่ยิ่งใหญ่ และมีสมาชิกมากมายได้ น่านับถือครับ


โดย: ด.ช.กฤติภูมิ นัยวัฒนกุล ม.3/1 เลขที่ 4 IP: 125.24.225.32 วันที่: 24 พฤษภาคม 2554 เวลา:20:52:16 น.  

 
น่านับถือมากคับ ที่พยายามมาได้ถึงขนาดนี้ แล้วก้ช่วยปรับฟร้อนหน่อยคับ อ่านแล้วมึนอ่ะคับ ^^


โดย: ด.ช.ทศวรรษ อ้นชัยยะ ม.3/1 เลขที่ 12 IP: 61.19.51.100 วันที่: 25 พฤษภาคม 2554 เวลา:16:52:06 น.  

 
เพลงเพราะมากๆเลยค่ะ และยังเป็นการอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้รู้จัก เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะ


โดย: ด.ญ. นภสร โชติกะพุกกณะ IP: 58.8.124.252 วันที่: 25 พฤษภาคม 2554 เวลา:17:02:25 น.  

 
ชื่อวงคำหวานทำให้นึกถึงเพลงคำหวานในเรื่องโหมโรงเลยค่ะ เป็นเพลงที่ใช้ซออุูู้เล่นได้หวานหยดสมชื่อเลย ดนตรีไทยมีความไพเราะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มาก รักดนตรีไทยค่ะ


โดย: ด.ญ.ชรีนาฏ สิทธิการุณ เลขที่41 ม3/1 IP: 124.122.134.92 วันที่: 25 พฤษภาคม 2554 เวลา:18:56:20 น.  

 
เป็นดนตรีไทยที่น่าฟังมากเลยครับ มีความไพเราะและอ่อนหวานมากๆ ทำให้ผมรู้ว่าดนตรีไทยควรอนุรักษ์ไว้ครับ


โดย: ด.ช.บัณฑิต จูมงคล ม.3/1 เลขที่ 17 IP: 124.120.110.35 วันที่: 25 พฤษภาคม 2554 เวลา:18:58:38 น.  

 
เว็บทำได้แจ่มมากเพลงเพราะมากครับ


โดย: ด.ช.กฤตภาส ลีละวินิจกุล ม.3/1 เลขที่3 IP: 110.169.214.32 วันที่: 25 พฤษภาคม 2554 เวลา:19:15:28 น.  

 
เพลงเพราะดีค่ะ เว็บก็สวยด้วยค่ะ


โดย: ด.ญ.ปทิตตา กาญจนภูมินทร์ ม.๓/๑๖ เลขที่๓๗ IP: 124.120.5.17 วันที่: 25 พฤษภาคม 2554 เวลา:19:39:52 น.  

 
เนื้อหาละเอียดดีครับ


โดย: ด.ช.ชานน กิตดาการ ม.3/10 เลขที่7 IP: 125.24.229.237 วันที่: 25 พฤษภาคม 2554 เวลา:20:48:56 น.  

 
เว็บสวยมากๆค่ะอาจารย์
เพิ่งเคยได้ฟังเพลงคำหวานก็วันนี้ถึงได้รู้ว่าเพลงเพราะมากจริงๆ

ประวัติของวงคำหวานน่าสนใจมากๆค่ะ และบทกลอนของวงคำหวานก็เพราะมากๆ เพราะจริงๆค่ะ^^

คำหวาน ประสานศัพท์ ประสานเสียง
ประสานสำเนียง ประสานสุข ทุกดิถี
ประสานใจ ประสานรัก นักดนตรี
ประสานความ สามัคคี มีโชคชัย

ประสานร้อง ประสานรับ ขับคำหวาน
ประสานกานต์ รื่นรมย์ สมสมัย
ประสานคำ ทำนอง ความเป็นไทย
หวานใดใด ไม่เท่า คำหวานเอย


โดย: ด.ญ.สุตาภัทร โกวฤทธิ์ ม.3/6 เลขที่ 52 IP: 124.122.245.247 วันที่: 25 พฤษภาคม 2554 เวลา:21:05:03 น.  

 
เพลงเพราะดีค่ะ เราควรช่วยกันอนุรักษ์ดนตรีไทยไว้ให้คงอยู่ต่อไป


โดย: ด.ญ.กัลยรัตน์ ธานีรัตน์ ม.๓/๑๖ เลขที่ ๒๖ IP: 183.89.198.11 วันที่: 25 พฤษภาคม 2554 เวลา:21:10:19 น.  

 
เพลงไพเราะเสนาะหูมากเลยครับ
ต้องอนุรักษ์ไว้ให้นานๆ


โดย: ด.ฃ.ศวัสพล เพชรเลิศ ม3/1 เลขที่26 IP: 115.87.46.183 วันที่: 25 พฤษภาคม 2554 เวลา:22:09:49 น.  

 
ดีใจมากเลย คุณการุณถ้าเมืองไทยแวะมาแจมพ์ได้เลย ยินดีครับ ผมยังจำได้สมัยอยู่จันทรเกษม


โดย: วัชระ คำหวาน IP: 110.168.97.111 วันที่: 26 พฤษภาคม 2554 เวลา:5:06:57 น.  

 
ดีใจมากเลย คุณการุณถ้าเมืองไทยแวะมาแจมพ์ได้เลย ยินดีครับ ผมยังจำได้สมัยอยู่จันทรเกษม


โดย: วัชระ คำหวาน IP: 110.168.97.111 วันที่: 26 พฤษภาคม 2554 เวลา:5:07:11 น.  

 
เพลงไพเราะนะคะ หนูเรียนดนตรีไทยตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะคะ รู้สึกชอบดนตรีไทยมากๆ เพราะ เพลงไทยเดิมส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่มีความอ่อนหวาน ทำให้เวลาฟังแล้วรู้สึกสบายคะ


โดย: ด.ญ.กัลยรัตน์ จืตติปาลนันท์ ม.3/1 เลขที่ 39 IP: 125.24.228.101 วันที่: 26 พฤษภาคม 2554 เวลา:15:43:34 น.  

 
ในยุคไอทีแบบนี้ ดีใจคะที่มีกลุ่มคนที่สนใจและรักในดนตรีไทย ช่วยกันสืบสานต่อไปให้ลูกหลานได้ดูเป็นแบบอย่าง ยกย่องผู้คนเหล่านี้มากๆเลยค่ะ


โดย: ด.ญ.ธนัชชา วิเศษสุทธิมนต์ ม.๓/๗ เลขที่ ๓๙ IP: 14.207.36.2 วันที่: 26 พฤษภาคม 2554 เวลา:19:12:42 น.  

 
ดนตรีไทยเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษคิดค้นไว้ให้เรา
ช่วยกันอนุรักษ์นะคะ


โดย: ด.ญ.ณัฐชา เพ็ญแสงอ่อน ม.๓/๗ เลขที่ ๓๖ IP: 110.168.198.143 วันที่: 26 พฤษภาคม 2554 เวลา:19:50:49 น.  

 
เพราะมากเลยค่ะ ฟังแล้วเพลิดเพลิน มีความสุข และยังเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมไทยที่ดีด้วยค่ะ


โดย: เด็กหญิง ปรานต์หทัย อรุณสวัสดิ์ ชั้นม.3/16 IP: 202.57.178.83 วันที่: 27 พฤษภาคม 2554 เวลา:14:25:44 น.  

 
ดนตรีไทยไพเราะกว่าที่เราคิดคะ แล้วยังเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษที่คิดไว้ เราก็ควรอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้เล่นคะ


โดย: ด.ญ.ลักษิกา ถิรกุลถาวร ม.3/7 เลขที่ 48 IP: 115.67.109.207 วันที่: 27 พฤษภาคม 2554 เวลา:16:56:57 น.  

 
ดนตรีไทยทำให้เรารักความเป็นไทยมากขึ้น และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยมากขึ้น อีกทั้งดนตรีไทยยังมีความไพเราะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของดนตรีไทย ครับ


โดย: ด.ช. ไชยวัฒน์ เดชอุดมวิทยา ม.3/2 เลขที่ 9 IP: 125.25.211.196 วันที่: 27 พฤษภาคม 2554 เวลา:19:24:07 น.  

 
เว็ปสวยดีค่ะ หนูอยากเข้าชมรมนี้บ้างจัง จะได้เล่นดนตรีไทยทุกวัน ยังไงก็ขอให้อนุรักษ์ดนตรีไทยต่อไปนะค่ะ


โดย: ด.ญ.จิรัชยา มหาวนา ม.3/7 เลขที่ 31 IP: 110.169.208.59 วันที่: 27 พฤษภาคม 2554 เวลา:20:30:26 น.  

 
ดนตรีไทยเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยจะยืนยงต่อไปได้ก็ด้วยคนไทย


โดย: ปานสิริ คงสิน ม.3/7 เลขที่ 43 IP: 125.25.76.200 วันที่: 27 พฤษภาคม 2554 เวลา:20:44:41 น.  

 
ดนตรีไทยมีความไพเราะมากคะ เราต้องช่วยกันอนุรักษ์ และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่ต่อไปนะคะ


โดย: ด.ญ.พิมพ์พิชชา มะปูเลาะ ชั้น ม.3/7 เลขที่ 46 IP: 110.168.119.241 วันที่: 27 พฤษภาคม 2554 เวลา:21:45:52 น.  

 
อยากเจอะเพื่อนเก่าๆไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนกันบ้าง คุณวัชระ ช่วยด้วยได้ไหมครับ เพราะคิดถึงอดีตที่เคยไปกิน อยู่ซ้อมกัน ไม่ทราบว่าครูอุทัย ยังไปสอนจันทรเกษม อยู่หรือเปล่า


โดย: การุญ usa IP: 70.127.200.10 วันที่: 28 พฤษภาคม 2554 เวลา:12:39:10 น.  

 
WEB ดูเป็นไทย แต่งสวย นะคะ


โดย: ดญ ภัคจิรา กีรติวิบูลย์วงศ์ ม 3/12 เลขที่ 43 IP: 124.121.202.104 วันที่: 28 พฤษภาคม 2554 เวลา:16:19:54 น.  

 
ขอบคุณที่ช่วยดูแล และ ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ขอให้วงคำหวานอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆนะค่ะ^^


โดย: ด.ญ.ชัชฎา ทรงจรินทร์ ม.3/12 เลขที่ 29 IP: 115.87.243.15 วันที่: 28 พฤษภาคม 2554 เวลา:21:31:55 น.  

 
เว็บนี้ดีมากค่ะจะได้ช่วยอนุรักษ์ดนตรีไทย
ให้อยู่คู่กับคนไทยไปนานๆ
เพราะ คงไม่มีคนชาติใดเล่นเพลงไทย
เพราะไปกว่าคนไทยอีกแล้ว

ขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่สร้างเว็บนี้ขึ้นมา


โดย: ธนัชพร วัฒนภิโกวิท ม.3/11 เลขที่ 34 IP: 115.87.86.44 วันที่: 28 พฤษภาคม 2554 เวลา:23:58:01 น.  

 
เป็นเว็บที่ให้ความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทยได้ดีมากค่ะ คงทำให้ใครหลายๆคนนั้นหันกลับมาสนใจในเอกลักษณ์ของไทยอย่างดนตรีไทยได้บ้างอย่างแน่นอนค่ะ

ขอให้วงคำหวานนี้อยู่ต่อไปนานๆนะคะ


โดย: ด.ญ.ชนาภา สวัสดี ม.3/2 เลขที่ 35 IP: 1.47.191.93 วันที่: 29 พฤษภาคม 2554 เวลา:23:53:18 น.  

 
ให้สาระความรู้เรื่องเกี่ยวกับดนตรีไทยดีมากค่ะ จะติดตามต่อไปนะคะ .


โดย: ด.ญ.ดุสิตา สุขเจริญ ม.๓/๒ เลขที่ ๓๙ IP: 14.207.215.207 วันที่: 30 พฤษภาคม 2554 เวลา:14:57:53 น.  

 
เป็นเว็บที่ช่วยอนุรักษ์ดนตรีไทยและให้ความรู้เกี่ยวกับกับดนตรีไทยได้ดีมากเลยค่ะ เพลงก็เพราะค่ะ


โดย: ด.ญ. วรินธร คูสุวรรณ ม.๓/๑ เลขที่ ๕๒ IP: 124.122.236.9 วันที่: 30 พฤษภาคม 2554 เวลา:16:15:24 น.