Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2552
 
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
30 ตุลาคม 2552
 
All Blogs
 

จีน ✿จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง✿

จิ่วจ้ายโกว อุทยานธารสวรรค์
หุบเขามังกรหลวง หวงหลง
ทะเลสาบห้าสี ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
น้ำตกธารไข่มุก โชว์ธิเบต งิ้วเปลี่ยนหน้ากาก


22-27 ตุลาคม 2552


วันแรก 22 ตุลาคม 2552 กรุงเทพฯ
24.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ F 7-10 สายการ บินเซินเจิ้นแอร์ไลน์ (ZH) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน

วันที่สอง 23 ตุลาคม 2552 เซินเจิ้น–เฉิงตู–ศูนย์เพาะพันธุ์หมีแพนด้า–ศาลเจ้าสามก๊ก–โชว์งิ้วเปลี่ยนหน้ากาก
02.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ ZH 9794 06.00 น. เดินทางถึงสนามบินเซินเจิ้น ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศจีนและมีชายแดนติดกับฮ่องกง
07.55 น. ออกเดินทางไปยังเมืองเฉิงตู โดยเที่ยวบินที่ ZH 9823
10.10 น. เดินทางถึงสนามบินซวงหลิว (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองเฉิงตู ซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน มณฑลแห่งนี้มีแม่น้ำ 4 สายไหลผ่าน จึงได้ชื่อว่า “เสฉวน” (Sichuan) เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์จนได้รับฉายาว่าเป็น “ เมืองแห่งสรวงสวรรค์ ” นอกจากนี้เมืองเฉิงตูยังเป็นเมืองที่มี ชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์ซึ่งรู้จักกันเป็นอย่างดีจากวรรณกรรมจีนเรื่องสามก๊ก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย นำท่านชมความน่ารักของหมีแพนด้า ณ ศูนย์เพาะพันธุ์หมีแพนด้า เมืองเฉิงตู ภายในศูนย์แห่งนี้เป็นสถานที่เพาะพันธุ์ อนุรักษ์ รวมถึงเป็นสถานที่ศึกษาหมีแพนด้า ชมการอนุบาลหมีแพนด้าตั้งแต่แรกเกิดและชมความเป็นอยู่ของหมีแพนด้าที่ทางศูนย์อนุรักษ์จัดไว้ให้อยู่อย่างอิสระตามธรรมชาติ นำท่านไปยัง ศาลเจ้าสามก๊ก สร้างขึ้นในสมัยซีจิ้น ปี ค.ศ. 395 เพื่อระลึกถึงมหาอุปราชของก๊กสู่เล่าปี่ สมัยสามก๊ก ภายในกำแพงสองด้านมีบทความออกศึกครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของขงเบ้งเขียนให้แก่เล่าปี่ จากนั้นนำท่านสู่ ถนนคนเดินจิ๋งลี่ ที่ยังคงกลิ่นไอของอาคารบ้านเรือนแบบดั้งเดิมของเสฉวน เรียงรายด้วยร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึกตลอดสองฝั่ง สนุกกับการช้อปปิ้ง อิสระเลือกซื้อของที่ระลึกและสินค้ามากมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม (2) หลังอาหารนำท่านชม โชว์งิ้วเปลี่ยนหน้ากาก ศิลปะการแสดงชั้นสูงของมณฑลเสฉวน ตื่นตาตื่นใจกับการเปลี่ยนหน้ากากเพียงเสี้ยววินาทีซึ่งเป็นเคล็ดลับเฉพาะของลูกหลานชาวเสฉวนโดยการแสดงนี้ถือเป็นความลับที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนและห้ามสอนให้แก่บุคคลภายนอกอย่างเด็ดขาด นำท่านเข้าที่พัก LOUMAN HOTEL หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม 24 ตุลาคม 2552 เฉิงตู–ผิงอู่–ภูเขาตู้จวน–อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (3) นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางตะเข็บของหุบเขาสามอำเภอ คืออำเภอซงพาน หนานผิงและผิงอู่ ห่างจากนครเฉิงตูประมาณ 540 กิโลเมตร ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ.1992 อุทยานจิ่วจ้ายโกว หรือที่ชาวตะวันตกเรียกขานกันในนาม ‘ดินแดนแห่งเทพนิยาย’ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่ทอดตัวคดเคี้ยวไปมา โตรกธารลดเลี้ยวผ่านผาสูงและน้ำตกขนาดใหญ่ ก่อเกิดเป็นทิวทัศน์อันตระการตาโดดเด่นด้วยสีสันของภาพภูมิทัศน์โดยรอบครอบคลุมพื้นที่กว่า 720 ตารางกิโลเมตร จิ่วจ้ายโกวเป็นชื่อรวมของ 3 หุบเขาชื่อ ซู่เจิ้น ยื่อจื๋อและ จื๋อจาวา กระจายตัวในรูปตัว Y ในเทือกเขาหมิงซาน เป็นที่ตั้งของชุมชนชาวทิเบต 9 หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ริมธารน้ำบริเวณนี้ ได้รับการเรียกขานจากชนเผ่าทิเบตว่าเป็น ‘ขุนเขาธารน้ำอันศักดิ์สิทธิ์’ ดังนั้นสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นขุนเขา ป่าไม้ ลำน้ำ หรือหินทุกก้อนล้วนได้รับการเคารพจากชนเผ่าพื้นเมืองทิเบต ปัจจุบันผืนป่าโบราณอันอุดม แห่งนี้จึงยังคงได้รับการรักษาไว้เป็นอย่างดี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมืองผิงอู่(4)
บ่าย นำท่านเดินทางผ่าน ภูเขาตู้จวน ชมทิวทัศน์อันสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสีในเดือนกันยายน-ตุลาคม ก่อนที่จะเริ่มปกคลุมด้วยหิมะในปลายเดือนตุลาคม เก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย ก่อนเดินทางต่อไปยังอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ผ่านชมความงดงามของธรรมชาติสองข้างทางทั้งยอดเขาประกายหิมะตัดกับท้องฟ้าใสสีครามสลับปุยเมฆขาวเบาบาง พรรณไม้หลากสีสันต้องแสงแดดสะท้อน ขุนเขาเขียวขจีโอบล้อมสายน้ำ และแมกไม้นานาพันธุ์ ผลงานการสร้างสรรค์ของธรรมชาติอันเป็นทิวทัศน์ที่จะทำให้ทุกท่านสดชื่นรื่นรมย์และประทับใจยากที่จะลืมเลือน นำท่านเข้าที่พัก CTS HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม (5) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ 25 ตุลาคม 2552 อุทยานจิ่วจ้ายโกว (รถเหมาของอทุยาน)–โชว์ทิเบต
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (6) นำท่านไปยัง อุทยานจิ่วจ้ายโกว สถานที่ซึ่งปราศจากมลพิษและได้รับการรักษาความเป็นธรรมชาติเอาไว้เป็นอย่างดี ท้องฟ้าสีคราม เมฆสีขาว อากาศบริสุทธิ์ พืชพันธุ์นานาชนิดที่มีสีสันอันหลากหลาย ทะเลสาบน้อยใหญ่ดังกระจกเงา และธารน้ำตกที่เสมือนมีชีวิตชีวาดินแดนในฝันของนักเดินทาง นำท่านสัมผัสกับความงดงามที่ธรรมชาติได้เนรมิตประดุจดั่งแดนสวรรค์ ชม ทะเลสาบมังกรหลับ ตัวแทนของทะเลสาบสีน้ำเงิน ผิวน้ำเรียบสงบเหมือนเพชรสีน้ำเงิน น้ำตกซูเจิง น้ำตกซึ่งมีม่านน้ำกว้างกว่า 600 เมตร รูปเหมือนกลีบดอกบัว ทะเลสาบแรด ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากทะเลสาบยาว และวิวทิวทัศน์เปลี่ยนแปลงมากที่สุด รอบด้านเต็มไปด้วยดอกไม้นานาชนิด ฤดูร้อนสี เขียวครอบคลุมไปหมด ส่วนฤดูใบไม้ร่วงใบไม่เปลี่ยนเป็นสีแดง แต่ลำต้นยังเขียว ทะเลสาบเสือ น้ำนิ่ง ลึกและเงียบ น้ำตกหน่อยื่อหลาง น้ำตกหินปูนที่กว้างที่สุดที่พบในจีน ชื่อของน้ำตกในภาษาทิเบตหมายถึงเทวดาและสาวงาม ทะเลสาบกระจก เงาสะท้อนของทะเลสาบนี้สวยงามเป็นวิวสวยงามชั้นหนึ่งเช่นกัน ชม น้ำตกธารไข่มุก น้ำตกซึ่งไหลลงสู่ลานลาดกว้างหลายร้อยเมตร เมื่อน้ำกระทบกับผิวที่เป็นเกล็ดเล็กเกร็ดน้อยก็กระจายคล้ายกับเม็ดไข่มุก ให้ท่านได้อิสระถ่ายภาพและดื่มด่ำกับธรรมชาติอันงดงาม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในอุทยาน (7)
บ่าย นำท่านชม ทะเลสาบดอกไม้ห้าสี อีกวิวชั้นหนึ่งของจิ่วจ้ายโกว เนื่องจากทะเลสาบเดียวแต่มีหลากสีสัน ชมทะเลสาบหมีแพนด้า, ทะเลสาบไผ่ลูกศร, ทะเลสาบยาว, ทะเลสาบฤดูกาล อวดสีสันของน้ำที่สะท้อนภาพของภูเขา ท้องฟ้าสีคราม ป่าดงดิบอันอุดมสมบูรณ์และทะเลสาบห้าสี ทะเลสาบที่มีสีของน้ำแปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิตย์ตกกระทบพื้นน้ำสีของน้ำในทะเลสาบจะเปล่งประกายเป็นสีรุ้งงดงาม ทุกสถานที่ล้วนแล้วแต่งดงามตามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้ดั่งภาพวาดในจินตนาการของเหล่ากวีทั้งหลาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8) นำท่านชม โชว์ทิเบต การแสดงการฟ้อนรำของชนกลุ่มน้อยชาวจ้างจู๋หรือ ชาวทิเบตและชาวเจียงให้ท่านได้สนุกสนานกับการแสดงและการละเล่นต่างๆรวมถึงทราบความเป็นมาของวัฒนธรรมชาวทิเบตอย่างลึกซึ้ง ได้เวลาสมควรนำท่าน เข้าที่พัก CTS HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า 26 ตุลาคม 2552 อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น – ลง) – เหมียนหยาง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (9) นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหวงหลง หรือ หุบเขามังกรเหลือง ตั้งอยู่ในอำเภอซงพันในเขตปกครองตนเองของคนทิเบตเผ่าอาป้าและ เผ่าเชียง ทางตอนเหนือของมณฑลเสฉวนของจีน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,340 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,000 – 5,588 เมตร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(10)
บ่าย นำท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติหวงหลง ความงดงามตามธรรมชาติอันก่อเกิดจากธารน้ำแข็งที่ละลายจากภูเขาหิมะไหลผ่านขั้นบันไดหินปูนตกตะกอนสีเหลืองใหญ่น้อยนับหมื่นนับแสนเป็นทางยาวกว่า 3,000 เมตร สองข้างธารน้ำปกคลุมด้วยพรรณไม้นานาชนิดสีสันสวยงาม น้ำสีรุ้งในอ่างเปรียบเปรยเป็นที่เล่นน้ำของนางฟ้าชั้นสวรรค์เป็นรูปร่างต่างๆ แสน มหัศจรรย์และงดงามไม่มีที่ใดในโลกเทียบได้ กล่าวกันว่าอุทยานแห่งนี้จักรพรรดิ อวี่ ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เซี่ย ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของจักรพรรดิผู้ยิ่งยงในประวัติศาสตร์ยุคโบราณของจีนได้เคยมาบรรเทาอุทกภัยที่นี่ โดยมีพาหนะคือมังกรเหลือง หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจมังกรเหลืองได้ละทิ้งวังมังกรของตนมาพำนักอยู่ยังโลกมนุษย์ และได้สร้างสระหยกอันงดงามนี้ขึ้น ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับเมืองหมียนหยางเข้าที่พัก MIANZHOU HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม (11) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่หก 27 ตุลาคม 2552 เหมียนหยาง – เฉิงตู – เซินเจิ้น – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (12) นำท่านเดินทางกลับไปยังเมืองเฉิงตู ศูนย์กลางทางเทคโนโลยี เมืองการค้าและเมืองนำร่องทางเศรษฐกิจเปิดด้านตะวันตกของจีน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำท่านเยี่ยมชมศูนย์สมุนไพรโบราณจีนซึ่งเป็นแหล่งผลิตและ จำหน่าย “เป่าฟู่หลิง” หรือที่คนไทยส่วนใหญ่รู้จักกันในชื่อ “ยาบัวหิมะ” จากนั้นให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไข่มุก เช่น ครีมไข่มุก สร้อยไข่มุก เป็นของฝากแก่คนทางบ้าน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (13) พิเศษ เมนูอาหารตุ๋นยาจีน
บ่าย นำท่านช้อปปิ้ง ถนนคนเดินชุนซี ถนนคนเดินใจกลางเมืองเฉิงตูแหล่งรวบรวมสินค้าพื้นเมือง และสินค้าแบรนด์เนมทั้งหลาย อาทิเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรพาท่านไปยังสนามบินเฉิงตู

18.30 น. ออกเดินทางสู่เซินเจิ้นโดยเที่ยวบินที่ ZH 9974
20.25 น. ถึงเมืองเซินเจิ้น นำท่านเปลี่ยนเครื่องบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
23.35 น. ออกเดินทางกลับโดยเที่ยวบินที่ ZH 9793
00.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

ปล.หวงหลงไม่ได้ไป เนื่องจากดินถล่มปิดเส้นทาง

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket 

Create Date : 30 ตุลาคม 2552
7 comments
Last Update : 31 ตุลาคม 2552 23:33:18 น.
Counter : 549 Pageviews.

 

กรี๊ส ชอบ ๆ สวยมาก นายแบบนางแบบ ดู happy สุด ๆ พาไปเที่ยวมั่งดิ๊แอร์ ตังค์ไม่มี อิอิ

เออ.. เราไปฝากข้อความถามที่ facebook แอร์น่ะ ตอบด่วนจ้า

 

โดย: เก๋ IP: 192.168.30.30, 203.149.28.6 2 พฤศจิกายน 2552 11:51:40 น.  

 

อยากไปอีก แตยังไม่หายป่วย คุคุคุตุ

 

โดย: Jip IP: 119.63.80.42, 117.121.208.2 2 พฤศจิกายน 2552 12:14:18 น.  

 ใส ใส สวยอ่ะ

 

โดย: B1 IP: 124.120.87.84 3 พฤศจิกายน 2552 9:32:12 น.  

 

อยากไปอีกจังครับ เนื้อจามรีเหมือนจะยังสดอยู่เลย มันอร่อยมั้ยครับ เคยกินแต่ย่างแล้วจิ้มกับพริกป่นกับชูรส แสบลิ้นน่าดู

 

โดย: devil_kae 5 พฤศจิกายน 2552 22:04:40 น.  

 

ขอบคุณที่แวะไปเยื่ยมชมบล็อกครับ

อยากไปจีนบ้างจัง อยากไปสัมผัสหิมะ

 

โดย: จักรกล 16 พฤศจิกายน 2552 17:28:30 น.  

 

งามแต๊ ๆ อ่ะ อยากไปบ้าง วุ้ย อิอิ

 

โดย: เพื่อนลิน IP: 202.183.231.100 2 ธันวาคม 2552 11:14:20 น.  

 

รับนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน พรีออเดอร์ ติดต่อประสานงานบริษัทหรือโรงงานตามที่ลูกค้าต้องการ ตรวจสอบคุณภาพก่อนทำการจัดส่งและดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายในกรณีที่เกิดขึ้นจากการสั่งซื้อสินค้า
รวมทั้งจัดทริปนำผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้าไทยไปเลือกซื้อสินค้าจากแหล่งหรือชมงานแสดงสินค้าในเมืองกวางเจา ประเทศจีน ราคาเพียง ท่านละ 23,000 – 24,500 บาท


ติดต่อสอบถามได้ที่
บริษัท Dot One Intertrade
361/22 ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
083-5765630 คุณจิตต์โสภิณ , 083-3197433 คุณอัครชัย

 

โดย: DotOne IP: 180.183.114.231 23 กรกฎาคม 2553 12:10:14 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


julapa
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Lilypie - Personal pictureLilypie First Birthday tickers
Friends' blogs
[Add julapa's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.