Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2552
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
12 พฤษภาคม 2552
 
All Blogs
 

จีน ✿กำแพงเมืองจีน✿

11-16 เมษายน 2550

ปักกิ่ง เฉินเต๋อ

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง -พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน หอฟ้าเทียนถาน วัดลามะ กายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้งตลาดรัสเซียชมพระราชวังฤดูร้อนเฉินเต๋อ – วัดเจ้าแม่กวนอิม พระราชวังโปตาลาน้อยลิ้มรสต้นตำหรับเป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกเลียไวน์รสเลิศ สุสาน 13 กษัตริย์ วังโปตาลาน้อย สวนปี่สู่ซานจวง วัดผู่หนิง 6 วัน 5 คืน
โดยสายการบินศรีลังกันส์แอร์ ( UL)


วันแรก 11 เมษายน 50 กรุงเทพ-ปักกิ่ง-หอฟ้าเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง
05.00น.พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์S สายการบินศรีลังกันส์แอร์ (UL)โดยมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ
07.35 น.ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ UL 888 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
13.20 น.เดินทางถึงนครปักกิ่ง(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง นำท่านชม หอบวงสรวงเทวดาฟ้าดินเทียนถาน สถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดาแบบป้ายบรรพบุรุษของจักรพรรดิ์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง นำท่านชมกำแพงสะท้อนเสียง ผ่านชมสวนสาธารณะขนาดใหญ่อันร่มรื่นของชาวจีนที่มาออกกำลังกายและพักผ่อน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร !!!! พิเศษเมนู เป็ดปักกิ่ง (1) หลังอาหารนำชมกายกรรมปักกิ่ง ชื่อก้องโลก ชมงิ้วเปลี่ยนหน้ากาก และการแสดงที่สวยงาม จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก Beijing Exhibition Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สอง 12 เมษายน 50 จัตุรัสเทียนอันเหมิน- วังกู้กง- อุทยานอวี้เหอหยวน-หวังฝู่จิ่ง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร(2) หลังอาหารนำท่านชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจัตุรัสที่กว้างที่สุดในโลก ชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนได้นับหมื่นคน,อนุสาวรีย์วีรชน พร้อมถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก,ชม พระราชวังกู้กง หรือพระราชวังต้องห้าม ซึ่งในอดีตเคยเป็น ที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงรวม 24 รัชกาล ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง บนเนื้อที่กว่า 720,000 ตรม.
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
บ่าย นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อน หรืออุทยานอวี้เหอหยวน ซึ่งเป็นพระราชวังที่พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก อีกทั้งเป็นสถานที่ว่าราชการของพระนางด้วย ชมความงามของทะเลสาบคุนหมิง ทะเลสาบยักษ์ที่ขุดด้วยแรงงานคน ภูเขาจำลอง ศาลาแบบต่างๆ ซึ่งล้วนแต่สวย งามตระการตา จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมสถาบันการแพทย์แผนโบราณ ซึ่งผลิตยาสมุนไพรบำรุงและรักษาอาการของโรคต่างๆ ให้ท่านได้นวดฝ่าเท้าเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4) หลังอาหารชม ถนนหวังฝู่จิ่งยามค่ำคืนเป็นถนนคนเดินบรรยากาศแบบยุโรปมีตึกที่ทันสมัยสวยงามมากมายและเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้านานาชนิด เช่นเสื้อผ้า กระเป๋า ขนม ยาจีนต่างๆ เป็นต้น อิสระจนสมควรแก่เวลา ท่านเข้าที่พัก Beijing
Exhibition Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม 13 เมษายน 50 ปักกิ่ง – เฉินเต๋อ-สวนปี่สู่ซานจวง-วัดผู่หนิง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (5) หลังอาหารนำท่านเดินทางไปยังเมืองเฉินเต๋อ มณฑลเหอเป่ยระยะทางประมาณ 380 ก.ม. เฉินเต๋อระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพสองข้างทาง ....... เดินทางถึงเฉินเต๋อ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(6)
บ่าย นำท่านเที่ยวชมเมืองเฉินเต๋อ เป็นเมืองเล็กๆเนื้อที่ประมาณ 300 ตร.กม.เดิมเป็นสถานที่แปรพระราชฐานฤดูร้อนสมัยราชวงศ์ชิง หรือ สวนปี่สู่ซานจวง หลังจากชาวแมนจูยึดครองประเทศจีน และตั้งปักกิ่งเป็นเมืองหลวง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1703 ฮ่องเต้จะเสด็จมาประทับพักร้อน และล่าสัตว์ ภายในเฉินเต๋อมีอาคารน้อยใหญ่ 110 หลัง จัดเป็นสวนหลวงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนนำ ท่านชมวัดผูหนิง หรือวัดเจ้าแม่กวนอิม สร้างในปี ค.ศ.1755 ในรูปลักษณะสถาปัตยกรรมผสม ระหว่างทิเบตและมองโกลภายในมีรูปเจ้ามากวนอิมที่แกะสลักจากไม้ 5 ชนิดเป็นรูปทรงยืนสูง 22 เมตร จึงนิมยมเรียกกันว่าวัดพระใหญ่
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(7) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก Yuanshan Hotel หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ 14 เมษายน 50 พระราชวังโปตาลาน้อย – ปักกิ่ง - ตลาดรัสเซีย เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (8) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม พระราชวังโปตาลาน้อย หรือ วัดผู่ถอจงเชิ่งเมี่ยว วัดใหญ่ 1 ใน 8 ของเฉินเต๋อ สร้างในสมัยพระเจ้าเฉียนหลงฮ่องเต้ ใน ปี ค.ศ.1767 เนื่องในโอกาสครบรอบอายุ 60 พรรษา โดยจำลองแบบจากปพระราชวังโปตาลา ในทิเบต ภายในมีอนุสาวรีย์ ช้างหิน และประตูทั้ง 5 แห่งโดยมีเจดีย์ 5 องค์เรียงจากทิศตะวันออกไปยังตะวันตก คือเจดีย์สีดำ เจดีย์สีขาว เจดีย์สีเหลือง เจดีย์สีเขียวและเจดีย์สีแดง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังคาของวิหารใจกลางมุงด้วยกระเบื้องทองเหลืองชุบทองคำสวยงามยิ่งนัก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(9)
บ่าย นำท่านเดินทางกลับปักกิ่ง ตามเส้นทางเดิม...นำท่านสู่ตลาดรัสเซีย ตลาดขายสินค้าราคาถูกทั้งขายส่ง และปลีก เช่น เสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา ตุ๊กตาอิสระกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(10) หลังอาหารเข้าที่พัก Beijing Exhibition Hotel

วันที่ห้า 15 เมษายน 50 กำแพงเมืองจีน-ด่านจูหยงกวน – สุสาน 13 กษัตริย์ สนามกีฬาโอลิมปิค
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (11) หลังอาหารนำท่านเดินทางไปยังด่านจูหยงกวน เพื่อชม กำแพงเมืองจีน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิ์ฉินซีฮ่องเต้ มีความยาว 10,000 ลี้ หรือ 6,788 กิโลเมตร ใช้แรงงาน 300,000 คน ใช้เวลาสร้างนานนับ 10 ปี จากนั้นนำท่านเที่ยวชมโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จากหยกอันมีชื่อเสียงของประเทศจีน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร !!!! พิเศษเมนู สุกี้มองโกเลีย (มีบริการเนื้อแพะ) (12)
บ่าย นำทุกท่านชมสุสาน 13 กษัตริย์ บริเวณหุบเขาเทียนโส้วซาน สร้างเป็นรูปเกือกม้าเรียงรายเก็บพระศพของกษัตริย์ราชวงศ์หมิงจำนวน 13 พระองค์ภายในใต้ดินความลึก 27 เมตร สร้างในสมัยพระเจ้า จูหยี่จิน กษัตร์ย์องค์ที่ 13 ปีคศ.1589 ชมหีบสมบัติ และหินหยก เครื่องใช้ ทองคำ
มงกฎทองคำของฮ่องเต้ จูหยีจิน และมเหษีจัดแสดงให้ชมด้านหน้าสุสาน
จากนั้นเยี่ยมชมโรงงงานผลิตและจำหน่าย บัวหิมะ หรือ เป่าฝู่หลิง ซึ่งเป็นยาทาแก้ไฟไหม้ น้ำร้อนลวกที่คนไทยรู้จักและนิยมใช้กันมาก ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ปักกิ่ง ระหว่างทางผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค 2008 ซึ่งประเทศจีนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในเดือนสิงหาคม สนามกีฬาแห่งนี้ได้รับการออกแบบจากสถาปนิคชาวเยอรมัน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (13) หลังอาหารนำท่านชมและเลือกซื้อใบชาคุณภาพดีและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับที่พัก Beijing Exhibition Hotel

วันที่หก 16 เมษายน 50 วัดลามะ-กรุงเทพฯ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (14) หลังอาหารนำท่านไหว้พระที่วัดลามะ ซึ่งในอดีตเคยเป็นพระราชวังเก่าที่ประทับของจักรพรรดิ์หย่งเจิ้นองค์ชายสี่แห่งราชวงค์ชิงและเป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิ์เฉียนหลง นำท่านนมัสการองค์พระพุทธเจ้าปรางค์อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต เพื่อเป็นสิริมงคล ชมพระพุทธรูปไม้ที่แกะสลักจากไม้จันทร์มีความสูงถึง 26 เมตร
11.30 น. นำท่านไปยังสนามบิน / รับประทานอาหารกลางวัน (15)
14.40 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ UL 889 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
18.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
 

Create Date : 12 พฤษภาคม 2552
0 comments
Last Update : 5 กรกฎาคม 2552 12:18:01 น.
Counter : 554 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 


julapa
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Lilypie - Personal pictureLilypie First Birthday tickers
Friends' blogs
[Add julapa's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.