หลักธรรมาภิบาล

หลักธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE)

ธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหารการจัดการการควบคุมดูแล กิจการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม เป็นหลักการที่นำมาใช้บริหารงานในปัจจุบันช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ อาทิพนักงานต่างทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและขยันหมั่นเพียรทำให้ผลประกอบการขององค์กรธุรกิจนั้นขยายตัวนอกจากนี้แล้วยังทำให้บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ศรัทธาและเชื่อมั่นในองค์กรนั้นๆอันจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น องค์กรที่โปร่งใสย่อมได้รับความไว้วางใจในการร่วมทำธุรกิจ รัฐบาลที่โปร่งใสตรวจสอบได้ย่อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและประชาชนตลอดจนส่งผลดีต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ เป็นต้น ประกอบด้วย6 หลักการ ดังนี้

1. หลักนิติธรรม (Ruleof Law) คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

2. หลักคุณธรรม (Virtue) คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงามได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัยเป็นต้น

ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) หมายถึง ความจริงใจ ความตรงไปตรงมางดเว้นการโกหก การคดโกง หรือการลักขโมย

ความเสียสละ(Sacrifice) หมายถึง ความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละแบ่งปันให้แก่กัน ไม่มีจิตใจคับแคบ เห็นแก่ประโยชน์สุขส่วนรวมมากกว่าประโยชน์สุขส่วนตัว

ความอดทนอดกลั้น (Tolerance) การควบคุมตนเอง (Sternness) หมายถึง การรู้จักยับยั้งใจต่อความยั่วยวน ควบคุมจิตใจให้อยู่เหนือสัญชาตญาณ

ความขยันหมั่นเพียร (Industriousness) หมายถึง การมีความเอาใจใส่และตั้งใจทำงานมีความอดทน หนักแน่น หนักเอาเบาสู้ ไม่ท้อแท้ท้อถอย

ความมีวินัย (Discipline) หมายถึง การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับรวมทั้งระเบียบปฏิบัติในลักษณะที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณี และไม่ฝ่าฝืนข้อห้ามที่กำหนดไว้เพื่อความสงบเรียบร้อยดีงาม

ความรอบคอบ (Prudence) หมายถึง การรู้จักแสดงเหตุผลเพื่อแยกแยะสิ่งที่ดีงามในทุกสถานการณ์ และเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม

ความยุติธรรม (Justice) คือการมีความยุติธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ เคารพนับถือสิทธิของแต่ละคน สนับสนุนความเท่าเทียมกันในเรื่องบุคคลต่างๆ

ความกล้าหาญ (Fortitude) คือกล้าตัดสินใจ กล้าทำสิ่งที่ดีงามและถูกต้อง เอาชนะอุปสรรคและความกลัว

ศีลธรรม (Moral) หมายถึง ความประพฤติที่ดีที่ชอบดีงาม และเว้นจากการทำความชั่ว

จริยธรรม (Ethics) หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติศีลธรรมอันดี ความเป็นผู้มีจิตใจสะอาด บริสุทธิ์ เสียสละ หรือประพฤติดีงาม

จรรยาบรรณ (Code of Conduct or Professional Ethics) หมายถึง ประมวลกฎเกณฑ์ความประพฤติ หรือประมวลมารยาทของผู้ประกอบอำชีพนั้นๆเป็นเอกลักษณ์ทางวิชาชีพ ใช้ความรู้ มีองค์กรหรือสมาคมควบคุม

ค่านิยม (Value) หมายถึง สิ่งที่สังคมถือว่ามีค่าพึงปรารถนาต้องการให้เป็นเป้าหมายของสังคมและปลูกฝังให้สมาชิกของสังคมยึดถือเป็นเป้าหมายในการดำเนินชีวิตค่านิยมสามารถเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาได้เช่นเดียวกันกับความเชื่อและมีความแตกต่างกันไปตามสังคมและวัฒนธรรมค่านิยมส่วนใหญเนื่องมาจากความเชื่อโดยการรณรงค์เพื่อสร้างค่านิยมที่ดีงามให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์การหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ

3. หลักความโปร่งใส (Transparency,Accountability) คือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทำงานขององค์การให้มีความโปร่งใสมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และช่วยให้การทำงานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น

4. หลักความมีส่วนร่วม(Participation, Consensus Oriented) คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจสำคัญๆของสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติหรืออื่นๆ และขจัดการผูกขาดทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสามัคคีและความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน

5. หลักความรับผิดชอบ(Responsiveness) คือความรับผิดชอบของผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างต่อหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ และหากมีความบกพร่องก็พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงทีมีความตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่อย่างดียิ่ง มุ่งให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆแก่ผู้มารับบริการ ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นการกระทำโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทำโดยเจตนาทุจริต หรือโดยปราศจากอำนาจ นอกเหนืออำนาจหน้าที่ มีพฤติการณ์ที่เอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้มีการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

อาจต้องรับผิดในทางแพ่ง ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

อาจมีโทษปรับทางปกครอง ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางการเงินการคลังฯ

อาจต้องรับผิดทางอาญา กรณีที่มีเจตนาทุจริตและเกิดความเสียหายแก่เงินแผ่นดิน

โดยการทุจริตจะต้องเข้าองค์ประกอบของกฎหมายที่สำคัญ 3 ประการ คือ เกิดความเสียหายแก่เงินแผ่นดินมีเจตนากระทำการโดยการหลีกเลี่ยงหรือละเว้นการปฏิบัติที่ไม่ชอบ และมีการเอื้อประโยชน์แก่ผู้หนึ่งผู้ใด

6. หลักความคุ้มค่า (Wotrh) คือ การบริหารจัดการต้องยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่าสมเหตุสมผล ทั้งราคาและคุณภาพ มีประโยชน์จากการใช้สอย การดำเนินงานได้ผลตามเป้าหมายมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผู้บริหารต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจำกัด จึงจำเป็นจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายไปที่ผู้รับบริการหรือประชาชนโดยส่วนรวม

ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การใช้ทรัพยากรในการดำเนินการใดๆก็ตามโดยมุ่งหวังถึงผลสำเร็จโดยการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด

ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึงความสามารถในการบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมาย
Create Date : 15 พฤษภาคม 2558
Last Update : 15 พฤษภาคม 2558 23:28:59 น.
Counter : 325 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

Valentine's Monthสมาชิกหมายเลข 1158799
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]พฤษภาคม 2558

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31