อำนาจอธิปไตย

อำนาจอธิปไตย (Sovereignty)

อำนาจอธิปไตยคืออำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ โดยมีการใช้อำนาจแบ่งเป็นสามด้านได้แก่อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการ ดังนี้

อำนาจนิติบัญญัติ(Legislation) หมายถึง อำนาจในการออก ยกเลิก แก้ไข หรือเพิ่มเติมกฎหมาย ผ่านทางรัฐสภา (Parliament)เสนอโดยวุฒิสภา (Senate) และสภาผู้แทนราษฎร (Houseof Representatives) อำนาจหน้าที่ของรัฐสภา คือ ตรากฎหมาย และควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

อำนาจบริหาร(Executive) หมายถึง อำนาจในการบริหารประเทศให้เป็นไปตามกฎหมาย กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินและบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามนโยบาย รักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างกระทรวงทบวง กรม และกองต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อำนาจตุลาการ(Juridical) หมายถึงอำนาจในการวินิจฉัยตัดสินคดีความต่าง ๆ หรือตัดสินลงโทษผู้กระทำความผิดเพื่อรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชน และให้ความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยทางศาล

หลักนิติรัฐ นิติธรรม

กฎหมายเป็นสิ่งที่นำมาใช้ควบคุมความประพฤติของมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุขมนุษย์ได้วางรากฐานกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ไว้ เพื่อควบคุมมนุษย์ด้วยกันเองและผู้ที่ออกกฎหมายหรือกฎเกณฑ์นั้นหากขาดหลักการที่คอยตีกรอบให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกที่ควรก็จะนำไปสู่การใช้ดุลยพินิจตามใจชอบมากจนเกิดอำนาจตามอำเภอใจกดขี่ข่มเหงผู้มีอำนาจด้อยกว่า จึงต้องใช้หลักนิติรัฐ และนิติธรรม ควบคู่กับไปเปรียบเสมือนเหรียญที่ต้องมีสองด้านเสมอ

หลักนิติรัฐ (LegalState)

หมายถึง รัฐที่ปกครองด้วยกฎหมายรัฐและฝ่ายปกครองจะต้องใช้กฎหมายที่ประชาชนหรือตัวแทนของประชาชนบัญญัติเป็นหลักในการปกครองการดำเนินกิจการใดๆก็ตามของรัฐและฝ่ายปกครองจะต้องดำเนินไปตามกฎหมายให้อำนาจไว้และต้องเป็นไปตามหลักแห่งความยุติธรรมรัฐและฝ่ายปกครองจะกระทำการใดๆนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดไว้ไม่ได้ การใช้อำนาจของฝ่ายปกครองต้องตรวจสอบและควบคุมได้

หลักนิติรัฐที่ใช้ในการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยเป็นหลักของการปกครองที่ถือว่า คนทุกคนมีความเท่าเทียมกัน และมีความเสมอภาคกัน ดังนั้นผู้ที่มาปกครองประเทศจึงเป็นเพียงตัวแทนของประชาชนแต่อย่างไรก็ดีการที่ผู้แทนของประชาชนจะทำการปกครองประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้นั้นจะต้องมีกฎหมายให้อำนาจและกำหนดหน้าที่ไว้  ซึ่งการปกครองดังกล่าว  ประชาชนจะต้องไม่ถูกละเมิดจากการใช้อำนาจของผู้ปกครองโดยขาดความยุติธรรม ไม่ว่าผู้ปกครองประเทศจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจการปกครองตามกฎหมายก็ตามซึ่งหากผู้ปกครองใช้อำนาจที่เกินเลยหรือเกินขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้หรือทำการปกครองให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือเกิดความเสียหาย ประชาชนมีสิทธิเรียกร้องขอความเป็นธรรมและตรวจสอบการใช้อำนาจได้

การบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจ หลักการสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นถือว่าประชาชนทุกๆคนต่างก็มีความเท่าเทียมกัน มีความเสมอภาคกันดังนั้นการที่คนผู้หนึ่งผู้ใดหรือกลุ่มคนหนึ่งกลุ่มคนใดจะมีอำนาจในการปกครองประเทศได้นั้นจะต้องได้รับมอบอำนาจจากประชาชนส่วนใหญ่

การบัญญัติเกี่ยวกับหน้าที่เกี่ยวกับการที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้มอบอำนาจให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือกลุ่มคนหนึ่งกลุ่มคนใดซึ่งเราเรียกว่า ตัวแทน ตัวแทนจะสามารถใช้อำนาจตามหน้าที่ได้อย่างไร ด้วยวิธีการใดต้องผ่านองค์กรใดบ้าง รวมทั้งขอบเขตของการใช้อำนาจตามหน้าที่ว่ามีมากน้อยเพียงใด

การบัญญัติถึงการควบคุมการใช้อำนาจ การควบคุมที่จะไม่ให้ตัวแทนของประชาชนนั้นใช้อำนาจกินขอบเขตเนื่องจากการใช้อำนาจโดยทั่วจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจที่ใช้ดุลพินิจหรือความเห็นชอบของผู้ใช้อำนาจหรือตัวแทนซึ่งดุลพินิจและความเห็นนั้นย่อมมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล  จึงต้องมีการควบคุมการใช้อำนาจของตัวแทนไว้ เพื่อไม่ให้ผู้ใช้อำนาจใช้อำนาจจนทำให้ประชาชนเดือดร้อน

หลักการสำคัญ 3 ประการของระบอบประชาธิปไตยบัญญัติไว้เพื่อใช้การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะไม่ให้ประชาชนถูกกดขี่ข่มเหงถูกเอารัดเอาเปรียบ และถูกละเมิดจากการใช้อำนาจของผููู้ปกครองโดยขาดความเป็นธรรม ซึ่งเมื่อพิจารณากันอย่างถ่องแท้แล้ว หลักสำคัญ 3 ประการดังกล่าวเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชน เนื่องจากประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจการปกครองได้เลือกสรรตัวแทนมาใช้อำนาจของประชาชนเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชน

โดยมีองค์กรในการควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจของตัวแทนไว้อีกชั้นหนึ่ง ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมตรงตามหลักการสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

หลักนิติธรรม (Rule of law)

หมายถึงความเป็นธรรมที่มีอยู่ในกฎหมาย หรือที่เรียกกันว่า “คุณธรรมทางกฎหมาย” กฎหมายคือเจตจำนงของผู้ปกครอง และผู้ปกครองก็คือกฎหมาย แนวความคิดที่นำพามนุษยชาติให้หลุดพ้นจากการกดขี่ดังกล่าวก็คือหลักนิติธรรม ซึ่งเป็นแนวคิดที่ผู้ปกครองก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและปกครองประเทศอย่างมีคุณธรรมด้วยวิถีทางของกฎหมายตามระบอบประชาธิปไตยหลักนิติธรรมจะทำหน้าที่ปกป้องสิทธิพื้นฐานด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม

หลักนิติธรรมหมายความว่า ไม่มีบุคคลใด ประธานาธิบดี หรือประชาชนคนใดอยู่เหนือกฎหมาย รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยต้องใช้อำนาจของตนผ่านทางกฎหมายและต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเช่นกันกฎหมายควรแสดงเจตจำนงของประชาชน มิใช่ของกษัตริย์ เผด็จการ ทหาร ผู้นำทางศาสนา หรือพรรคการเมืองที่ตั้งกันขึ้นมาเองดังนั้น ความเต็มใจในการเชื่อฟังกฎหมายของประชาชนในประเทศ ตามหลักการของระบอบประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆเช่นเดียวกัน ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นได้เมื่อกฎหมายถูกกำหนดขึ้นโดยคนที่ต้องเคารพกฎหมายนั้นด้วย

ภายใต้หลักนิติธรรมที่แข็งแกร่งควรมีระบบศาลที่เข้มแข็งและเป็นอิสระ มีอำนาจ ทรัพยากร และเกียรติภูมิมากพอที่จะควบคุมเจ้าหน้าที่ของรัฐแม้กระทั่งผู้นำระดับสูงให้อยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบต่างๆได้ ด้วยเหตุนี้ ผู้พิพากษาจึงควรผ่านการศึกษาอบรมอย่างดีเยี่ยมมีความเป็นมืออาชีพ เป็นอิสระและเป็นกลาง เพื่อดำรงบทบาทที่จำเป็นในระบบกฎหมายและการเมืองผู้พิพากษาจะต้องยึดมั่นในหลักการของระบอบประชาธิปไตย

กฎหมายของระบอบประชาธิปไตยต้องมีทรัพยากรรองรับหลายรูปแบบเช่น รัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษร กฎหมาย กฎระเบียบ ศาสนาและจริยธรรม ประเพณีและวัฒนธรรมแต่ไม่ว่าจะมีที่มาอย่างไร กฎหมายควรปกป้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนภายใต้เงื่อนไขที่ว่า

ประชาชนทุกคนจะต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายดังนั้นกฎหมายจึงไม่มีผลบังคับใช้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งเป็นการเฉพาะ

ประชาชนต้องไม่ถูกจับกุมถูกตรวจค้นบ้าน หรือถูกยึดทรัพย์สินโดยพลการ

ประชาชนที่ถูกกล่าวหาว่ามีความผิดทางอาญามีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างรวดเร็วพร้อมกับได้รับโอกาสในการเผชิญหน้าและซักถามฝ่ายโจทก์ และเมื่อถูกตัดสินว่ากระทำผิดจะต้องไม่ถูกทำโทษด้วยวิธีการที่โหดร้ายหรือผิดปกติ

ประชาชนต้องไม่ถูกบังคับให้ให้การที่เป็นการกล่าวโทษต่อตนเองหลักการนี้ช่วยปกป้องประชาชนจากการถูกบังคับ การถูกทารุณ หรือการถูกทรมาน และลดโอกาสที่ตำรวจจะใช้วิธีการดังกล่าว
Create Date : 15 พฤษภาคม 2558
Last Update : 15 พฤษภาคม 2558 12:14:08 น.
Counter : 693 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

สมาชิกหมายเลข 1158799
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]พฤษภาคม 2558

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31