สงสัยมั้ยธรรมะ : พุทธทาส ฉบับ การทำบุญที่ไม่ต้องใช้เงิน

ห้  อ  ง  ส  มุ  ด  ส่  ว  น  ตั  ว

รีวิวหนังสือในวันนี้ ยังคงเป็นการ์ตูนธรรมะชุด สงสัยมั้ย?ธรรมะ ของ สำนักพิมพ์ A Thing Book
เป็นการ์ตูนธรรมะน่าอ่าน เข้าใจง่าย เด็กอ่านง่ายผู้ใหญ่อ่านดี น้อมนำไปปฏิบัติใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้องและใช้ได้จริง
โดยนำคำสอนของ พระพุทธทาสภิกขุ มานำเสนอเป็นรูปแบบการ์ตูนรีวิวเล่มแรก  สงสัยมั้ย?ธรรมะ ฉบับ ธรรมะแท้แกะเปลือก

 ส ง สั ย มั้ ย ? ธ ร ร ม ะ
พุทธทาส  ฉบับ  ก า ร ทำ บุ ญ โ ด ย ไ ม่ ต้ อ ง ใ ช้ เ งิ น

สำนักพิมพ์ : A THING BOOK
เรียบเรียง : ชัยพัฒน์ ทองคำบรรจง   ภาพประกอบ : เรืองศักดิ์ ดวงพลา
จำนวน 159 หน้า  ราคา 165 บาทหนังสือเล่มนี้ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมบรรยาย
"หลักปฏิบัติเกี่ยวกับทานบริจาค" ของ หลวงปู่พุทธทาส อินทปัญโญ
บรรยายเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2514

โดยแยกออกเป็น 6 บท ด้วยกัน ดังนี้
คือ การให้ทาน การให้ทานที่มีผู้รับ การให้ทานที่ไม่ต้องมีผู้รับ
การละเหยื่อในโลก  ไม่ขึ้นสวรรค์ไม่ตกนรก และ บทสรุปของการทำบญปกหลัง เพราะเราอยากได้บุญ เราก็เลยไปทำบุญ
การกระทำเช่นนี้ต่างอะไรกับการไปตลาดเพื่อซื้อของที่อยากได้
การปลูกพืชเอาไว้เพื่อหวังผลที่จะได้กินผล

"ยิ่งทำยิ่งยึด ยิ่งทำยิ่งอยาก
ยิ่งทำกิเลสยิ่งมาก ยิ่งทำยิ่งหลง
"

การทำบุญเช่นนี้หรือ..? คือ  สิ่ ง ที่ ศ า ส น า พุ ท ธ ส อ น ใ ห้ ทำ

เ อ า ล ะ .. ไม่ว่าใครจะเข้าใจหรือคิดยังไงเกี่ยวกับการทำบุญหรือการให้ทาน
อยากให้ลองอ่านแล้วพิจารณาตามให้ถี่ถ้วน ว่าที่หลวงปู่พุทธทาสท่านได้ให้ข้อคิดนั้นเป็นจริงหรือไม่
เห็นควรปฏิบัติตามและเข้าใจพุทธศาสนามากขึ้นมากน้อยเพียงใดไปเริ่มทำ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ กันเลยค่ะ 


ก า ร ใ ห้ ท า น

การรู้จักสละวัตถุหรือสิ่งที่เป็นของตนออกไป เราเรียกกันว่า "การให้ทาน" ถือเป็นการให้
เพื่อฝึกละความยึดมั่นถือมั่นต่อสิ่งต่าง ๆ ที่เราคิดว่าเป็นของเรา เพราะในโลกนี้ ไม่มีคำว่าตลอดไปทั้งกับตัวเรา
และสิ่งของของเราก็เช่นเดียวกัน ไม่วันใดก็วันหนึ่งย่อมต้องจากกันไปอย่างแน่นอน

หากเราไม่รู้จักหมั่นให้ทาน ทำเหมือนกับว่าจะอยู่กับทุกอย่างตลอดไป ไม่รู้จักฝึกสละความเห็นแก่ตัว
ความเห็นแก่ได้ออกไปบ้าง เอาแต่ยึดติดกับตัวกูของกู เราก็จะต้องทุกข์เพราะความยึดติดนั้น ๆ 

ความยึดติดที่เราไม่เคยเข้าใจกันเสียทีว่า สิ่งใด ๆ ในโลกล้วนไม่อาจยึดติดเอาไว้ได้
ย่อมต้องพลัดพรากจากกันอย่างแน่นอนปัจจบุัน คนส่วนใหญ่ทั้งที่เป็นพุทธศาสนิกชนและไม่ใช่
มักจะเข้าใจผิด ๆ ปฏิบัติผิด ๆ สวนทางกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า
โดยเหมาเอาว่าใคร ๆ ก็คิด-ทำกัน หรือหลงเข้าใจว่านี่คือ พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา

อย่างการ์ตูนที่นำมาให้ชมกันบางส่วน ดังต่อไปนี้


Credit : ภาพจากหนังสือการ์ตูน สงสัยมั้ย?ธรรมะ ตอน การทำบุญที่ไม่ต้องใช้เงิน หน้า 10-11


Credit : ภาพจากหนังสือการ์ตูน สงสัยมั้ย?ธรรมะ ตอน การทำบุญที่ไม่ต้องใช้เงิน หน้า 12-13


Credit : ภาพจากหนังสือการ์ตูน สงสัยมั้ย?ธรรมะ ตอน การทำบุญที่ไม่ต้องใช้เงิน หน้า 14-15


Credit : ภาพจากหนังสือการ์ตูน สงสัยมั้ย?ธรรมะ ตอน การทำบุญที่ไม่ต้องใช้เงิน หน้า 16-17


Credit : ภาพจากหนังสือการ์ตูน สงสัยมั้ย?ธรรมะ ตอน การทำบุญที่ไม่ต้องใช้เงิน หน้า 18-19


โดยปกติทั่วไป เขามักถือกันว่า เรื่องการให้ทานเป็นเรื่องตื้น ๆ คือ เป็นเพียงบันไดไปสู่สวรรค์
นั่นมันหมายถึง การให้ทานอย่างเด็ก ๆ เพราะการให้ทานชนิดนี้ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปในวัฏสงสาร ต้องเกิดตายไม่จบสิ้น

ฉะนั้น ในจุดมุ่งหมายที่แท้จริงแล้ว ถ้าใครให้ทานเป็น ผลของทานก็จะทำให้ผู้นั้นไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิด
อยู่ในวัฏสงสารสิ้นเวรสิ้นกรรม ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเลยการให้ทานนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

1.ทานชนิดที่ต้องมีผู้รับ   คือ ทานที่มักจะต้องเสียเงินเสียทอง
ตายไปแล้วยังต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จบสิ้น

2.การให้ทานที่ไม่ต้องมีใครมารับ คือ ไม่ต้องเสียเงินเสียทอง
ให้แล้วยังจะออกนอกวัฏสงสารไม่ต้องกลับมาเกิดอีก


Credit : ภาพจากหนังสือการ์ตูน สงสัยมั้ย?ธรรมะ ตอน การทำบุญที่ไม่ต้องใช้เงิน หน้า 24-25ก า ร ใ ห้ ท า น ที่ มี ผู้ รั บ

ทานชนิดที่ต้องมีผู้รับ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1.วัตถุทาน  คือ การให้วัตถุสิ่งของเป็นทาน
2.อภัยทาน คือ การให้การอภัยโทษเป็นทาน
3.ธรรมทาน คือ การให้ธรรมะเป็นทาน

วัตถุทาน ต้องเลือกผู้สมควรจะได้รับจริง อย่าให้ทานคนชั่ว และต้องเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์
ไม่ใช่เพื่อหลอกลวงคนอื่น เพื่อเอามาเป็นพรรคเป็นพวกแล้วก็แสวงหาประโยชน์ร่วมกัน
อย่างนี้เรียกเจตนาไม่บริสุทธิ์

เจตนาในการให้วัตถุทาน ที่ถูกต้อง มีอยู่ 4 ประการ
1.ให้เพราะความเลื่อมใสในตัวผู้ปฏิบัติ
2.เพื่อให้บูชาคุณของผู้มีพระคุณ
3.ให้เพราะสงสาร
4.ให้เพื่อใช้หนี้บุญคุณ

**การให้วัตุทานต้องระวังเจตนาในการให้ให้ดี
ว่าเราให้เพื่อแสวงหากำไรหรือไม่ บางครั้งอาจทำไปเพื่อเพิ่มกิเลสก็มี


Credit : ภาพจากหนังสือการ์ตูน สงสัยมั้ย?ธรรมะ ตอน การทำบุญที่ไม่ต้องใช้เงิน หน้า 46-47

อภัยทาน หมายถึง การให้อภัย อภัยที่แปลว่า ความไม่มีภัย ความไม่กลัว
เช่น ยอมรับการขอขมา การไม่เบียดเบียน ไม่ประทุษร้ายใครทางร่างกายและจิตใจ
อภัยทานนั้น ไม่ต้องลงทุนสักสตางค์แดงเดียว 

และประเภทของทานสุดท้าย คือ ธรรมทาน
คือ การให้ธรรมะเป็นทาน หมายถึง การให้ความรู้ที่จะทำให้พ้นทุกข์ ไม่เป็นเพื่อเพิ่มกิเลส


Credit : ภาพจากหนังสือการ์ตูน สงสัยมั้ย?ธรรมะ ตอน การทำบุญที่ไม่ต้องใช้เงิน หน้า 54-55

ก า ร ใ ห้ ท า น ที่ ไ ม่ ต้ อ ง มี ผู้ รั บ

ทาน แปลว่า ให้     บริจาค แปลว่า สละออกไปรอบด้าน
ปฏินิสสัคคะ แปลว่า สลัดคืนหรือให้คืน

หลวงปู่พุทธทาส เรียกการให้ทานที่ไม่ต้องมีผู้รับ และไม่ต้องเสียเงิน
ว่า สุญญตาทาน คำ ๆ นี้ไม่มีในพระไตรปิฏก

สุญญตาทาน คือ การเอาตัวกูนั่นแหละให้ 
คือ การบริจาคอุปาทานความยึดมั่นถือมั่น ว่านี่เป็นตัวกู นี่เป็นของกูให้หมดไป
แล้วมันจะเหลือแต่ความว่าง

คือ เหลือแต่จิตที่ประกอบด้วยสติปัญญา จิตที่ไม่เห็นแก่ตัว เป็นจิตที่บริสุทธ์
ไม่ได้ถูกยึดถือไว้ด้วยอุปทาน ซึ่งพระพุทธเจ้าถือว่าจะไม่เกิดทุกข์เลย ซึ่งก็คือ "นิพพาน" นั่นเอง

ยกตัวอย่างเช่น  บริจาคตัวกูของกูหรือความเห็นแก่ตัวออกไปเสียให้หมด
ทานนี้ไม่ต้องมีผู้รับ และไม่ต้องรู้สึกว่าเราคือผู้ให้ คือถ้าทำได้จริง ทำได้ถึงที่สุด ก็จะไม่มีตัวกูผู้ให้ทานการให้ทานที่ไม่ต้องมีผู้รับ เป็นธรรมะขั้นละเอียดอ่อน ค่อนข้างยากต่อความเข้าใจ
หากศึกษาธรรมะขั้นพื้นฐานมาแล้วจะเข้าใจ สุญญตาทานได้มากขึ้น

ปัญญาในทางธรรม ไม่ได้มาจากการฟังหรือการอ่าน ไม่มีอะไรได้มาฟรี ๆ 
ทุกอย่างอยู่ที่ความเพียรในการศึกษาธรรมะ การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง รู้ด้วยตัวเอง

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมฺโม บอกว่า ธรรมะยากแท้แต่ไม่เคยปฏิบัติ
หลวงพ่อปราโมทย์ ปราโมชฺโช ก็บอกว่า ธรรมะนั้นไม่ยาก หากแต่ต้องลงมือปฏิบัติ
ครูบาอาจารย์พูดเป็นเสียงเดียวกัน คือ ธรรมะต้องลงมือปฏิบัติเท่านั้น
ถึงจะรู้แจ้งเห็นจริง


Credit : ภาพจากหนังสือการ์ตูน สงสัยมั้ย?ธรรมะ ตอน การทำบุญที่ไม่ต้องใช้เงิน หน้า 70-71
ก า ร ล ะ เ ห ยื่ อ ใ น โ ล ก

สิ่งที่เรียกว่าบุญ ก็ยังจัดไว้ในพวกที่เป็นเหยื่อในโลก
เพราะเป็นเครื่องล่อให้บุคคลหลงใหลพอใจด้วยตัณหา หรือความต้องการที่จะไปเกิดในสุขคติ
หวังความสุขสนุกสนานหรือสบายอย่างนั้นอย่างนี้

ที่ว่าละเหยื่อทางโลกนี้ หมายถึง การไม่มีอะไรเป็นที่ตั้งของความอยาก
คือ มีจิตใจที่ว่างไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใด ไม่หวังนรกสวรรค์ ไม่หวังบุญ หวังบาป ไม่หวังทุกข์ หวังสุข

ในบรรดาสิ่งเครื่องล่อใจทั้งหลายย่อมไม่มีอะไรล่อใจผู้คน
ให้หลงเมามัวยิ่งไปกว่าบุญ

การไม่หวังสิ่งใดนั่นก็คือ ความสงบอย่างยิ่ง ความว่างอย่างยิ่งและความไม่มีทุกข์เลย
เพราะคนมีบุญก็เป็นทุกข์ไปตามแบบของคนมีบุญ ไม่ใช่ว่าเป็นคนมีบุญแล้วจะไม่มีความทุกข์
ถ้ายังอยากได้บุญหรืออยากได้อะไรอยู่ก็ต้องมีความทุกข์เพราะความอยากนั้น ๆ

ถ้าจะให้พ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงก็ไม่ต้องหวังบุญหรือหวังสวรรค์เลย
เห็นอะไรควรทำ ก็ทำไปตามนั้น ไม่ต้องหวังอะไรตอบแทน แต่ทำไปด้วยความเมตตาปราณี
นี่แหละ คือ การละเหยื่อในโลกทั้งหลายเสีย


Credit : ภาพจากหนังสือการ์ตูน สงสัยมั้ย?ธรรมะ ตอน การทำบุญที่ไม่ต้องใช้เงิน หน้า 110-111
บ ท ส รุ ป ข อ ง ก า ร ทำ บุ ญ

การปฏิบัติธรรมทุกอย่างและธรรมะทุกข้อ มุ่งเน้นเพื่อความไม่ทุกข์
และทุก ๆ ความทุกข์ล้วนเกิดขึ้นมาจากตัวเราเองเสมอ

"ตัวเรา ของเรา" เป็นสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ อยากพ้นทุกข์เราต้องหมั่นละตัวตนให้เบาบางลง
ด้วยการทำบุญให้ถูกต้อง ทำบุญเพื่อละ ถือเป็นการกระทำที่ช่วยให้เราละตัวตนลง
ละความเห็นแก่ได้ ละความเห็นแก่ตัวเองออกไป

 การทำบุญหรือทำทานที่แท้จริง จึงไม่จำเป็นต้องใช้เงินเสมอไป
การยอมรับความจริง การปล่อยวางความโกรธ หรือ การกระทำใด ๆ ก็ตาม ที่ทำแล้วช่วยละความยึดมั่นถือมั่น
ในตัวตนลงได้ สิ่งนั้นก็ถือเป็นการทำบุญ การให้ทาน ให้ความเห็นแก่ตัวออกไปเช่นเดียวกัน


Credit : ภาพจากหนังสือการ์ตูน สงสัยมั้ย?ธรรมะ ตอน การทำบุญที่ไม่ต้องใช้เงิน หน้า 120-121


Credit : ภาพจากหนังสือการ์ตูน สงสัยมั้ย?ธรรมะ ตอน การทำบุญที่ไม่ต้องใช้เงิน หน้า 122-123

 ถ้าหากยังอยากทำบุญเพราะความโลภกันอยู่
ก็อย่าเหมารวมว่า เป็นการกระทำในหลักของพระพุทธศาสนา
ศาสนาที่สอนเพื่อความไม่ทุกข์อีกเลย


Credit : ภาพจากหนังสือการ์ตูน สงสัยมั้ย?ธรรมะ
ตอน ธรรมะแท้แกะเปลือก ปกหลังพุทธะ คือ การตื่นรู้   ตื่นรู้ คือ การไม่หลง
สิ่งใดยิ่งทำยิ่งหลง จะถือว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าไปได้อย่างไร

หนังสือการ์ตูนธรรมะ "สงสัยมั้ย?ธรรมะ ฉบับ การทำบุญที่ไม่ต้องใช้เงิน" ที่นำมารีวิวในวันนี้
หวังว่าจะทำให้ใครหลาย ๆ คนที่เคยเข้าใจ หลงผิดเกี่ยวกับการทำบุญการให้ทาน
ได้รู้จักการที่บุญที่ถูกวิธี ตามหลักคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธศาสนา

ข อ อ นุ โ ม ท น า กับทีมงานที่ทำการ์ตูนชุดนี้ออกมาและอนุโมทนากับทุกคน
ที่เข้าใจการทำบุญในคำสอนของพระพุทธศาสนา แล้วนำไปฏิบัติในชีวิตได้อย่างถูกต้องและเข้าใจถ่องแท้

คุ  ย  กั  น  ท้  า  ย  บ  ล็  อ  ก

การรีวิวการ์ตูนธรรมะเล่มนี้ บทความส่วนใหญ่เราหยิบยก
มาจากหนังสือเล่มนี้ทั้งหมด เพราะเราเห็นว่า เป็นบทความที่สำคัญ
กระชับได้ใจความและชัดเจนในการสื่อสาร

จนไม่อาจดัดแปลงหรือสื่อสารในรูปแบบของเรา
อีกอย่าง เราเห็นว่าการ์ตูนเล่มนี้ มีประโยชน์อย่างยิ่งจึงอยากแนะนำ
อ่านแล้วรู้สึกอยากนำมาบอกต่อ

เจตนา ในการรีวิวหนังสือการ์ตูนธรรมะเล่มนี้ คือ 
อยากให้ทุกคนทั้งที่เป็นพุทธศาสนิกชนหรือไม่ใช่พุทธศาสนิกชน
ได้เข้าใจ พระพุทธศาสนา อย่างแท้จริง

 หากใครสนใจหนังสือเล่มนี้แล้วหาซื้อไม่ได้
เรายินดีช่วยหาและจัดส่งให้ โดยคิดแต่เฉพาะค่าหนังสือตามที่ระบุบนปก
ส่งให้ฟรี  แจ้งความประสงค์มาหาเราที่หลังไมค์ได้เลย

ส่วนการ์ตูนธรรมะ สงสัยมั้ย?ธรรมะ เล่มอื่น
เราจะนำมารีวิวในโอกาสต่อไปค่ะ

 บ ท ส่ ง ท้ า ย :
ขอขอบคุณ : ทุกคะแนนโหวต BlogGang Popular Award #14  โหวตให้กับ JinnyTent Blog นะคะ
รางวัลชมเชย Best Friendly  รางวัลชมเลย Best Travel Blog และรางวัลอันดับ 3 Best Book BlogCreate Date : 07 มีนาคม 2562
Last Update : 7 มีนาคม 2562 13:57:44 น. 39 comments
Counter : 720 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณschnuggy, คุณเนินน้ำ, คุณสองแผ่นดิน, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณhaiku, คุณอุ้มสี, คุณSai Eeuu, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณหอมกร, คุณสันตะวาใบข้าว, คุณSweet_pills, คุณnewyorknurse, คุณmcayenne94, คุณเกศสุริยง, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณปลาแห้งนอกกรอบ, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณซองขาวเบอร์ 9, คุณชีริว, คุณtoor36, คุณข้ามขอบฟ้า, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณเรียวรุ้ง, คุณkae+aoe, คุณALDI, คุณ**mp5**


 
หนังสือดีที่น่าครอบครองค่ะ

ขอบคุณที่นำมาแนะนำค่ะ


โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 7 มีนาคม 2562 เวลา:14:08:49 น.  

 
สาธุ​ 🙏🙏🙏🙏 กราบบบบบบงามๆเจ้าาาาา


โดย: คนงามมมมมมม IP: 223.204.242.115 วันที่: 7 มีนาคม 2562 เวลา:14:42:16 น.  

 
ขอบคุณสิ่งดี ๆ ที่นำมาแบ่งปันค่ะน้องจิน
พี่เห็นว่าปัจจุบันหลาย ๆ แห่งบิดเบือนคำสอนของพระพุทธเจ้า ทุกสิ่งอย่างล้วนต้องใช้เงินนำทางบุญ
อ่านที่น้องจินแนะนำ แล้วจะเข้าใจได้ดีขึ้นค่ะ


โดย: เนินน้ำ วันที่: 7 มีนาคม 2562 เวลา:17:32:42 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Tui Laksi Travel Blog ดู Blog
ตะลีกีปัส Diarist ดู Blog
Insignia_Museum Diarist ดู Blog
โอน่าจอมซ่าส์ Food Blog ดู Blog
หอมกร Movie Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Music Blog ดู Blog
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
ญามี่ About Weblog ดู Blog
JinnyTent Book Blog ดู Blog

เห็นด้วย
อย่างล่าสุดเพื่อนป่วย
ทุกคนส่งเป็นเงินให้เพื่อน
พี่อุ้มคิดว่าชีได้เยอะล่ะ
พี่อุ้มเลยไปปฏิบัติธรรม
แล้วแผ่บุญมาให้ชีที่ป่วยอยู่
แล้วปาฏิหาริย์ก็มีจริง
ชีหายป่วย
จบข่าว....แล้วโหวตให้น้องจินจ๊ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 7 มีนาคม 2562 เวลา:23:27:21 น.  

 
ลึกซึ้งเลยค่ะ


โดย: Sai Eeuu วันที่: 8 มีนาคม 2562 เวลา:1:58:13 น.  

 
คนไทยอีกมากค่ะที่นับถือพุทธแต่ปากและบัตรประชาชน

พุทธแท้คืออะไร ทำบุญมีอะไรบ้างนอกจากให้ทาน ยังไม่รู้กันเลยค่ะ

แล้วก็อย่างที่พี่จินเอามาแหละ บ้าบุญ ทำบุญแล้วหวังผล เหอๆ

นักเขียนที่พี่จินถาม หนูยังไม่เคยอ่านเลยค่ะ พี่จินอ่านยังคะ อ่านแล้วบอกหนูด้วยว่าเป็นไงบ้าง 555

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
JinnyTent Book Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 8 มีนาคม 2562 เวลา:9:21:10 น.  

 
JinnyTent Book Blog ดู Blog
วันนี้ว่าด้วยหมวดหนังสือนะคะคุณจิน
โดย: หอมกร วันที่: 8 มีนาคม 2562 เวลา:9:35:54 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งปันข้อคิดดีๆนะคะ...คุณจิน^^


โดย: สันตะวาใบข้าว วันที่: 8 มีนาคม 2562 เวลา:9:59:39 น.  

 
สงสัยมั้ย?ธรรมะ เป็นหนังสือที่มีประโยชน์มากจริงๆค่ะคุณจิน

ขอบคุณคุณจินมากนะคะที่แวะชมเมนูบ้านต๋า
ขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะโดย: Sweet_pills วันที่: 8 มีนาคม 2562 เวลา:10:02:25 น.  

 
หนังสือดีที่น่าอ่านอีกเล่ม
การ์ตูนวาดสวยน่ารักดี
อ่านเข้าใจง่าย
และเนื้อหามีประโยชน์ค่ะ


โดย: mcayenne94 วันที่: 8 มีนาคม 2562 เวลา:11:36:44 น.  

 
ขอบคุณคุณจินอีกครั้งนะคะ
สำหรับกำลังใจเมนูข้าวต้มที่บ้านต๋า
ลองถอดราคาเมนูนี้ดูก็ประหยัดมากจริงๆค่ะโดย: Sweet_pills วันที่: 8 มีนาคม 2562 เวลา:12:32:48 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เรียวรุ้ง Literature Blog ดู Blog
The Kop Civil Literature Blog ดู Blog
JinnyTent Book Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
แวะมาส่งกำลังใจให้คุณจินค่ะ


โดย: เกศสุริยง วันที่: 8 มีนาคม 2562 เวลา:13:50:41 น.  

 
พักนี้พี่ก็มาแบบผลุบเข้าผลุบออกเหมือนกัน
วันนี้ก็ยังไม่ได้อ่านทั้งหมดนี่หรอก ดีนะคะ
พอดีมีเรื่องให้วิ่งมาหา ไม่งั้นจะมาตอน
ตลาดวายอีก อิอิ

ที่วิ่งมาก็เพราะเจ้าต้นข้างลางนี้แหละ นานแล้ว
ไปเจเจ เห็นเค้าขายต้นจิ๋วๆ ต้นละ 10 บาท ก็หิ้ว
มาสามต้น ตอนนี้เจ้านี่บานมา แต่ก็บานๆหุบๆมา
ห้าวันแล้ว ธรรมชาติเค้าเป็นงี้หรือว่าเค้าไม่สมประกอบคะ
คือพี่ก็ไม่ได้เลี้ยงดิบดี รดน้ำอาทิตย์ละหนเดียวแล้วเค้าชื่ออะไรคะ พวกขายเลขายเทเค้าไม่
แปะชื่อ พี่ก็ถนัดเลี้ยงพวกถูกๆงี้แหละค่ะ

เดี๋ยวกลับมาอ่านรีวิวค่ะโดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 8 มีนาคม 2562 เวลา:14:14:27 น.  

 
จริง ๆ ธรรมะก็อยู่รอบตัว แต่ไม่เคยศึกษาอย่างจริงจัง
ที่บ้านมีหนังสือธรรมะเยอะมากกก แต่ไม่ค่อยได้หยิบมาอ่าน แหะ ๆ

ขอบคุณนะคะโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 8 มีนาคม 2562 เวลา:15:15:17 น.  

 
สวัสดีมีสุขค่ะ

บางกลุ่มก็ไม่ตอบค่ะ
เปิดแล้วต้องลบข้อความออก
มิฉะนั้นเมมเต็ม


โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 8 มีนาคม 2562 เวลา:16:18:08 น.  

 
ตอบไม่มากค่ะ 55 ขอบคุณนะคะ
พี่ก็อปไปเก็บไว้เช็คต้นอื่นๆ

พี่กลับมาอ่านแล้วค่ะ ถ้าพูดถึงการให้ทาน
พี่มักให้เพราะสงสาร ให้แก่คนที่ไม่คาดหวัง
ว่าเค้าต้องตอบแทน คือไม่หวังว่าเค้าจะ
ตอบแทนได้ ส่วนทำบุญอื่นๆก็มีบ้างที่ทำแล้ว
จะขอให้อยู่เย็นเป็นสุข ไม่เคยขอให้ถูกรางวัลที่ 1
หรือประมาณนั้น เพราะเคยเห็นตัวอย่างคุณพ่อพี่
เองถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วก็ไม่เห็นมีความสุขมากขึ้น
เหมือนจะมีทุกข์มากขึ้นด้วยซ้ำ

ขอบคุณที่รีบไปตอบให้นะคะโดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 8 มีนาคม 2562 เวลา:18:25:27 น.  

 
สาธุ กราบงาม ๆ ตามคนงามจ้ะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 8 มีนาคม 2562 เวลา:19:29:06 น.  

 
พี่ยังทำบล็อกวิธีใหม่ไม่ได้เลยค่ะ
ยังต้องศึกษาและลองทำดูเหมือนกัน
รู้ว่ามันน่าจะทำง่ายขึ้น เนอะ เราก็
ต้องพยายามทำโดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 8 มีนาคม 2562 เวลา:19:54:50 น.  

 
สาธุ ค่ะ

อ่านธรรมะเพื่อความเข้าใจในพุทธศาสนา
จริงๆธรรมะเป็นคำง่ายๆ แต่เข้าใจให้ลึกซึ้งยากยิ่ง
แม่ซองฯอ่านของท่านพุทธทาสทีไร ไม่ค่อยจะเข้าใจหรอกค่ะ

ต้องมาอ่านซ้ำๆ
แต่ชอบฟังเทศน์ของพระปัญญานันทภิกขุ
ฟังง่ายๆเข้าใจง่ายๆ
อันนี้เฉพาะแม่ซองฯนะคะ
เป็นคนด้อยการศึกษาค่ะ อิอิ


โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 8 มีนาคม 2562 เวลา:20:22:36 น.  

 
อืม ใช่ค่าย A Thing นี่ละครับที่เคยพิมพ์หนังสือพี่ก๋า

เป็นหนังสือที่สอนธรรมะให้เข้าใจง่าย ยิ่งมีภาพประกอบยิ่งน่าอ่านครับ ภาพสวยด้วย
ทำบุญขอพรอยู่คู่วัดจริงๆครับ และเป็นโมเดลที่ทำให้หลายวัดล่ำซำ ทั้งที่มันห่างไกลคำสอนไปเยอะ
ส่วนผมหยอดตู้ทำบุญที่วัดส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงสถานที่ ให้เขารักษาโบราณสถานไว้ให้ลูกหลานเหลนลื่อ อะไรประมาณนั้น (ก็ไม่ถือว่าเป็นการให้เปล่าอะเนอะ)
มีทานแบบไม่ต้องมีผู้รับด้วย *wow* พลิกแพลงเอาเรื่องละกิเลสมารวมกับทานอีก


โดย: ชีริว วันที่: 8 มีนาคม 2562 เวลา:23:41:44 น.  

 
คนเขียนคนนี้ได้รางวัลมาด้วยนะ อ่านง่ายดีด้วย

ถ้าเชื่อเรื่องบุญกรรม ทำบุญอย่างไร มันจะได้อย่างนั้น อันนี้มาจากประสบการณ์ และการตั้งขอสังเกตของตัวเอง ผมเป็นคนที่ทำบุญแต่ไม่ชอบออกนาม เวลามีเรื่องเดือดร้อน ถ้าบุญที่เราทำส่งผลช่วยเรา มันก็มักมาช่วยแบบเงียบๆ จนเราอาจรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อว่าจะผ่านเหตุการณ์ร้ายๆ นั้นมาได้

ผมไม่ชอบเลย ทำบุญแล้วประกาศเสียงดังๆ ว่าทำเท่าไหร่

อภัยทาน เป็นทานสูงสุด ที่ไม่ต้องเสียอะไรเลย แต่ทำได้ยากสุดเช่นกัน แต่ถ้าทำได้มันสบายใจจริงๆ นะ และผมสังเกตมาหลายครั้งแล้ว เมื่อเราอภัยได้ กรรมมันจะสนองคนที่ทำกับเราอย่างรวดเร็ว เมื่อถึงเวลานั้นเราควรจะรู้สึกสะใจที่เขาโดนกรรมสนอง แต่มันกลับกันเลยครับ ผมกลับรู้สึกเวทนา และอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์ในจุดนั้นมากกว่า


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 9 มีนาคม 2562 เวลา:9:44:24 น.  

 
เห็นภาพหนังสือท่านพุทธาสแล้ว นึกถึงอาทิตย์ที่แล้ว ลูกชายสั่งซื้อออนไลน์ จากสยามพารากอน ส่งมาให้คุณยาย 7 เล่มเลย ... ตอนนี้ยายกำลังอ่านอยู่ เดี๋ยวผมจะอ่านต่อ.

กาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดน่าสนใจอีกจังหวัดหนึ่ง
ที่เที่ยวเขาก็นี่แหละ พระธาตุยาคู ประเพณีบุญคูณลาน เขื่อนลำปาว พิพิทธภัณฑ์ไดโนเสาสิรินธร และประเพณีของชาวผู้ไท ผ้าไหมแพวาบ้านโพน เป็นต้น ครับ


โดย: wicsir วันที่: 9 มีนาคม 2562 เวลา:17:47:00 น.  

 
คิดถึงเหมือนกันจ้ะ
ช่วงนี้พี่มีเรื่องต้องสะสางหลายเรื่อง เลยไม่ได้มาอัพบล็อก
หนังสือช่วงนี้ก็ไม่ได้อ่าน หยิบเล่มไหนมาอ่าน ก็ไปได้ไม่กี่หน้า
มีเรื่องให้คิด โรแมนติคเลยไม่เกิด 55555
สิ้นเดือนก็จะเดินทางกลับบ้าน ก็คงจะห่างหายจากบล็อกไปอีกสักพัก

ยังไม่ได้อ่านนะจ๊ะ แต่พี่ชอบอ่านหนังสือแนวนี้อยู่แล้ว
ให้ข้อคิดดี และนำมาใช้ในชีวิตได้
สั้นๆ ประโยคที่ว่า"ความทุกข์ล้วนเกิดขึ้นมาจากตัวเราเองเสมอ" ....ก็คือความความคิดของเรานั้นเอง

รักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะ


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 9 มีนาคม 2562 เวลา:17:48:54 น.  

 
ลืมนิดหนึ่ง ภาพข้างบนน่ารักมากจ้ะ


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 9 มีนาคม 2562 เวลา:17:50:52 น.  

 
ผมหันการ์ตูนตางบน แล้วไค่หัวเลยครับ เกี่ยวกับ
การทำบุญ มีการขอให้ได้ผลบุญตอบแทน

เหมือนการให้อามิส.. คนจ๊าดนักตี่มองไปแบบนั้น
หลงทางกันใหญ่..

ก็คล้ายกับ นั่งรถไปแอ่ววันหนึ่งต้อ 9 วัด ผมหัน
แล้ว บ่าไปสักเตื่อ ไผจวนผมได้แต่ใค่หัว หึ หึ

ท่านพุทธทาสเปิ้นสอนดีแต้ ๆ

....

เรื่องภาษีร้านดีแล้วตี่ จ่ายเป็นการเหมา.. หื่อคน
ตี่ฮู้เรื่องจัดการ เขาต่อรองกาว่า ทำตัวเลขได้
เหมาะเจาะ.. จะมีขยับขึ้นปีละครั้ง บ่าฮื่อน่าเกลียดนัก...

นี่น้องสาวผมอยู่เวียงป่าเป้า ก็ฮ้อนใจ ผมบอกว่า
ทำตามตี่ผมร่างฮื่อก็แล้วกัน.. เปิ้นขอทำยอดจะ
ได้ก็ต่อรอง เพิ่มฮื่อเปิ้นก็แล้วกั๋น..น้องเปิดฮ้านมา
ตั้งแต่ทำงานธนาคาร จนกระทั่งเออรี่มาทำเต็มตัว
ดูแล้วจะเครียด นอนบ่าใครหลับ 555 คงจะปวด
ไมเกรน ผ่อง

ส่วนใหญ่ผมจะแนะนำฮื่อเสียภาษี อย่าไปหลบ
บ่าเสีย.. มันจะยิ่งยุ่งใหญ่ ฮ้านอื่นเปิ้นเสียเต่าใด
ก็เสียเต้า ๆ กัน ก็แล้วกั๋น

แต่ผมบอกว่า ถ้ายอดขายทั้งปี แสดงยอดตั้งแต่
1 ล้านแปดแสน จะต้องเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
เน่อ.. จะต้องมีการทำบัญชี ทำสต๊อกสินค้า เวลา
ซื้อของต้องใจ้ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

ส่วนผัก หมูต่าง ๆ มันบ่าหมีใบเสร็จอยู่แล้ว สู้
ยื่นแบบ หักค่าใช้จ่ายเป็นก๋านเหมา ดีที่สุด

ไปละครับคุณจิน...ตี่กท.ฮ้อนขนาด.. ตอนเจ้าผม
ไปปั่นจักรยาน ตี่อ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน เย็นสบาย
ลมปั๊ดมา... วันนี้เลยไปยื่นต่อบัตรสมาชิก จะได้
เล่นวินด์เซิร์ป เรือใบ... ลมแฮงดีครับ

ต๋อนนอน..เปิดแอร์นอนตลอด บ่าอั้นนอนบ่าได้
ครับ 555


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 9 มีนาคม 2562 เวลา:18:56:40 น.  

 
สวัสดีครับปี้จิน

มารายงานตัวครับ
บ่าได้ไปไหนไกล
บ่าได้ไปเมืองนอกเมืองนา
ไปเจียงฮายบ้านมาดามครับ 555

บทกวีนี้ผมเขียนในความรู้สึกว่า
อยากจะใช้ชีวิตหื้อเต็มตี้ในชาตินี้
เพราะบ่าอยากจะกลับมาเกิดแห๋มแล้วครับ
จะว่าเป๋นปณิธานก่ได้ครับ
ตอนตี้ผมไปพุทธคยาตี้อินเดีย
ผมก่อธิษฐานจิตไว้จะอี้ครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 9 มีนาคม 2562 เวลา:20:18:38 น.  

 
เป็นจะไดพ่อง..
(อู้จ้างก่อ) ..

คงสบายดีกันทุกคน ผ่านเรื่องยาก ๆ ไปแล้วนะคะ

การ์ตูนอ่านง่าย สบายตา
แต่คนจะทำตามได้รึเปล่า นี่ว่า..ยาก
บางอย่างมันเชื่อฝังใจไปแล้ว

อย่างพี่ ไม่ค่อยรู้ว่าขอพรพระเจ้าทันใจได้ผลมั้ย เพราะพอเอาเข้าจริง ๆ ไม่รู้จะขออะไร ...

เวลาไปต่างบ้านต่างเมืองก็แค่ ถ้าท่านเอ็นดู ก็ขอให้ได้มาอีก .. (อันนี้ขอกับตังค์ในกระเป๋าก็น่าจะได้เหมือนกัน)โดย: poongie วันที่: 9 มีนาคม 2562 เวลา:21:50:54 น.  

 
อนุโมทนาสาธุครับปี้จิน
บ่าป๋นหยังครับ
เรื่องของความเชื่อ ความศรัทธา
เฮาค่อยปรับเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆ
จิตสุดท้ายสำคัญตี้สุดครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 9 มีนาคม 2562 เวลา:22:51:12 น.  

 
ขอบคุณที่รีวิวนะคะ

คนเราทำบุญเพราะหวังในบุญจริงๆอะ

คนส่วนใหญ่ทำบุญก็รีบอธิษฐานกันเลยทีเดียว

ขอโน่นขอนี่ ขอให้ได้ขอ

อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ


โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 9 มีนาคม 2562 เวลา:23:37:19 น.  

 
สวัสดีคะคุณจินนี่..

ในช่วง 30 มีค. ถ้ามีโอกาสมากทม.

บอกด้วยนะคะ..จะเอาบัตรคอนเสิร์ตไปให้คะ..โดย: ๊อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 10 มีนาคม 2562 เวลา:0:32:11 น.  

 


อรุณสวัสดิ์ครับพี่จินโดย: กะว่าก๋า วันที่: 10 มีนาคม 2562 เวลา:6:23:56 น.  

 
โอ...วันนี้มาเจอลูกศิษย์ รุ่นใหญ่ ของสำนักสวนโมขพลาราม เข้าแล้ว...
ปกติไม่ค่อยได้อ่านหนังสือธรรมมะ มากนักหรอกครับ และก็มีไม่กี่เล่ม
แต่ที่ชอบอ่านมีอยู่เล่มหนึ่งคือ "ตถตา"
ได้ยินคำๆนี้ จากท่านนายก ทักษิณ ชิณวัตร พูดถึงเมื่อนานมาแล้ว จึงไปหามาอ่านบ้าง อิ อิ
------------------
....เช่นนั้นเอง เป็นอานิสงส์รอบด้าน คือ
ชั้นแรกนี้ ไม่ทำให้ไปยึดติดเอาเข้าเป็นตัวเรา ของเรา
มันเป็นเช่นนั้นเอง ..แค่นั้นเอง.. เท่านั้นเอง...
ไม่น่ารัก ไม่น่าโกรธ ไม่น่าเกลียด ไม่น่ากลัว
ไม่น่าอะไรหมด
นี้จิตก็ไม่ติดในสิ่งที่มีความเป็นเช่นนั้นเอง.... ฯ


หนังสืกเล่มนี้นานจนจำไม่ได้แล้ว ว่าซื้อมาจากสวนโมกข์ ที่ไชยา ตอนทริปไต้ หรือวัดมหาธาตุ ครับ
ต่อไปคงหามาอ่านให้มากขึ้นครับ

d37620116657cd52bd9bb18ef0b1c78c.jpg
โดย: พายุสุริยะ วันที่: 10 มีนาคม 2562 เวลา:11:30:19 น.  

 
อ้อ..มารอลุ้นกันดู นะครับ
ว่า "พายุสุริยะ" ในทริปเหนือคราวนี้ จะไปสุดที่ใด
ตอนต่อไป ก็ต้องแม่สะเรียง แน่ๆ
แต่จะถึงบ้านท่าตาฝั่ง อช สาละวิน และบ้านแม่สามแลบหรือไม่
ให้ทายดูครับ 555


โดย: พายุสุริยะ วันที่: 10 มีนาคม 2562 เวลา:11:34:30 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ...คุณจิน^^
สำหรับข้อคิดดีๆ ที่ฝากไว้ที่บล็อกค่ะ


โดย: สันตะวาใบข้าว วันที่: 10 มีนาคม 2562 เวลา:15:03:15 น.  

 
ทำเป็นแบบการ์ตูนแบบนี้ดีเลยนะคะ


โดย: kae+aoe วันที่: 11 มีนาคม 2562 เวลา:16:53:16 น.  

 
ไม่ได้เข้ามานาน
จินมาเป็นสายบุญ
พี่เป็น สายเขียว
เย้ๆๆๆๆๆ


โดย: มิใช่หวงแต่ห่วงใย วันที่: 11 มีนาคม 2562 เวลา:19:38:03 น.  

 
ช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยครับ สงสัยฟังธรรมจากแม่ชีจิน ผมนี้ถึงกับลุกไหม้ดั่งภูติผี WRYYYYYY!!

เชียงใหม่ก็ร้อนแล้วเหรอเนี่ย แล้วเราจะหลบร้อนไปที่ไหนดี เห็นรินซ่าเล่นหิมะอยู่แถวๆรัสเซียก็ไกลไป
ขอเข้าไปนอนแช่ในช่องฟรีซก่อนแล้วกันครับ


โดย: ชีริว วันที่: 11 มีนาคม 2562 เวลา:21:32:02 น.  

 
ธรรมะของท่านพุทธทาสมีคนนำเผยแพร่มากมายเลยนะคะ
อ่านหรือฟังดูแล้วเข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย แต่ก็ไม่ค่อยมีใครปฏิบัติตาม
ทุกวันนี้พวกเรายังให้ทานแบบที่มีผู้รับซะเป็นส่วนใหญ่
และแน่นอนก็ยังหวังที่จะได้รับกลับ

แหะ แหะ ตัวเราเองก็หวังค่ะโดย: ALDI วันที่: 11 มีนาคม 2562 เวลา:21:56:34 น.  

 
ส่งกำลังใจครับ


โดย: **mp5** วันที่: 12 มีนาคม 2562 เวลา:15:39:13 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#15


 
JinnyTent
Location :
เชียงใหม่ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 37 คน [?]
ชอบอ่านหนังสือ ชอบถ่ายรูป
& บันทึกเรื่องราว เล่าสู่กันฟัง ^^

ยินดีที่ได้รู้จักเพื่อนพี่น้อง Blog Gang
& ขอบคุณที่แวะมาทักทายกันค่ะ :-D

Jin
09.9.09
Group Blog
 
<<
มีนาคม 2562
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
7 มีนาคม 2562
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add JinnyTent's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.