Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2551
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
11 พฤศจิกายน 2551
 
All Blogs
 
ทำไมเราถึงไม่ควรบริโภคเนื้อสัตว์

มังสวิรัติ

"มังสวิรัติ" เป็นคำภาษาบาลี มาจากคำว่า "มังสะ" แปลว่าเนื้อสัตว์ และ "วิรัติ" แปลว่า งดเว้น, เลิก ดังนั้นมังสวิรัติคืองดเว้นการ กินเนื้อสัตว์ อาหารมังสวิรัติคืออาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ มีแต่พืชผัก
สำหรับไข่และนม บางคนก็กิน บางคนก็ไม่

"เจ" เป็นคำมาจากภาษาจีน แปลว่า ไม่มีของคาว เป็นมังสวิรัติประเภทหนึ่ง นอกจากไม่กินเนื้อสัตว์แล้ว ยังไม่กินผักที่มีกลิ่นฉุน 5 ชนิด คือ กระเทียม หอม หลักเกียว (กระเทียมโทนจีน) กุยช่าย และใบยาสูบ ซึ่งเชื่อว่าทำให้จิตใจไม่สงบ เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรม

คำว่าเจนิยมเขียนด้วยอักษรสีแดงบนพื้นเหลือง ถือว่าสีแดงเป็นสีมงคล และสีเหลืองเป็นสีของผู้ปฏิบัติธรรม

ทุกปีจะมีเทศกาลกินเจในช่วงวันขึ้น 1 - 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีน ประมาณ 2 สัปดาห์หลังออกพรรษา หรือช่วงวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม เช่นในปี 2549 เทศกาลกินเจตรงกับวันที่ 22 - 30 ตุลาคม

"อาหารชีวจิต" เป็นอาหารที่คงสภาพเดิมตามธรรมชาติมากที่สุด เช่นข้าวที่ยังไม่ถูกขัดจนขาว ไม่เป็นมังสวิรัติ เพราะกินเนื้อสัตว์ได้

อาหารมังสวิรัติดีอย่างไร

1. สอดคล้องกับธรรมชาติ ร่างกายมนุษย์เหมาะแก่การกินพืชเป็นอาหารหลักมากกว่ากินสัตว์ เห็นได้ชัดจากลักษณะฟันที่ไม่แหลมคมเหมือนสัตว์กินเนื้อเช่น เสือ ฉลาม ฯลฯ และลำไส้ของมนุษย์นั้นเป็นแบบสัตว์กินพืชคือยาวคดเคี้ยวเพื่อช่วยในการย่อย ขณะที่ลำไส้ของสัตว์กินสัตว์จะสั้น ดังนั้นเมื่อเรากินมังสวิรัติ จึงรู้สึกเบาสบายตัว

2. สุขภาพแข็งแรงและอายุยืน พืชมีสารอาหารครบถ้วนเพียงพอสำหรับความจำเป็นของร่างกาย สามารถ ป้องกันและช่วยรักษาโรค เนื้อสัตว์มีไขมันและคลอเรสเตอรอลสูง เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลายชนิด เช่น โรคอ้วน โรคหัวใจ โรคไขมันในเส้นเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีโรคที่เกิดจากการกินเนื้อสัตว์ที่มีเชื้อโรคเช่น โรควัวบ้า ไข้หวัดนก ฯลฯ
พัฒนาจิตใจ มีสติในการใช้ชีวิต มีความเข้มแข็ง ความมั่นใจ สามารถเอาชนะกิเลสตัณหา เกิดความสงบเย็น ความรักความเมตตา ความอ่อนโยน คิดถึงผู้อื่น ใจเขาใจเรา (สัตว์มีความรู้สึกเจ็บปวด กลัวตาย เช่นเดียวกับเรา)

3. เป็นหลักธรรมของศาสนาต่าง ๆ ศีลข้อที่หนึ่งของศาสนาพุทธคือห้ามฆ่าสัตว์ แสดงถึงความสำคัญอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้าจึงบัญญัติเรื่องนี้เป็นศีลข้อแรก ถึงเราไม่ได้ฆ่าเอง แต่ถ้าเรายังกินเนื้อสัตว์ก็เท่ากับส่งเสริมให้มีการฆ่าสัตว์ ในคัมภีร์ลังกาวตารสูตรของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานกล่าวว่า “เนื้อย่อมเกิดมาจากเลือดและน้ำอสุจิ เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นสิ่งไม่ควรบริโภค” ศาสนายิว ศาสนาสิข ศาสนาเชนและศาสนาฮินดูนิยมกินมังสวิรัติ ศาสนาอิสลามห้ามการกินเนื้อสัตว์บางชนิด ศาสนาคริสต์ตอนสร้างมนุษย์ พระเจ้าตรัสแก่มนุษย์ว่า “เราให้พืช ... เป็นอาหารของเจ้า” (ปฐมกาล 1:26, 29) และพระเยซูสอนว่า “... ผู้ใดมีใจกรุณา ผู้นั้นเป็นสุข” “จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน” “เราประสงค์ความเมตตา ไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชา” (มัทธิว 5:7, 7:12, 9:13)

4. ประหยัด พืชมีราคาถูกกว่าเนื้อสัตว์ มังสวิรัติจึงส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

5. รักษาสิ่งแวดล้อม ลดพื้นที่ทำลายป่าเพื่อปลูกพืชเป็นอาหารสัตว์ ลดมลพิษจากการเลี้ยงสัตว์และอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ ช่วยลดโลกร้อน

อ้างอิงข้อมูล:

ชีวจิต //www.cheewajit.com
บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล. คู่มือกินเจและมังสวิรัติให้ถูกวิธี. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : รวมทรรศน์, 2548.
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2539.
พุทธทาสภิกขุ. มังสวิรัติในทัศนะท่านพุทธทาสภิกขุ. นนทบุรี : สมิต, 2549.
หวัง ซื่อ ไฉ่. การกินเจ. พิมพ์ครั้งที่ 23. เชียงใหม่ : มูลนิธิรัศมีธรรม, 2546.

เมื่อมนุษย์เริ่มมีศาสนา ศาสดาทั้งหลายรวมทั้งนักปราชญ์ใหญ่ๆ ของโลก จะสนับสนุนอาหารมังสวิรัติ และสั่งสอนให้งดเว้นอาหารเนื้อสัตว์ ชาวยุโรปมักจะยกนามพระเจ้าของศาสนาคริสต์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของศาสนาพุทธ ปรัชญาเมธี ชาวกรีกโบราณ รวมทั้งของจีนด้วย เป็นตัวอย่างของผู้ที่มีความสามารถในการพัฒนาจิตวิญญาณของมนุษย์ให้เข้าสู่ความเป็นมนุษย์ด้วยอาหารที่มนุษย์ควรกิน เช่น

ศาสนาพุทธ
พระพุทธองค์ทรงตรัสห้ามสาวกไม่ให้บริโภคเนื้อสัตว์ เพราะเป็นการทำลายเมล็ดพันธ์แห่งเมตตาธรรม ดังที่มีพุทธพจน์ปรากฏใน ลังกาวตาลสูตร ว่า

"โอ, บัณฑิตทั้งหลาย เรากำลังประกาศว่า การกินเนื้อสัตว์เป็นการกินเนื้อบุตรของตนอยู่ ดังนี้แล้วจะกล่าวไปอย่างไรได้ ที่เราจะบัญญัติให้สาวกของเรากินเนื้อสัตว์"

ศาสนาคริสต์
ตัวอย่างจากคัมภีร์ไบเบิ้ล เล่มที่ 1 ปฐมกาล 1: 29 (Genesis 1: 29)

"พระเจ้าตรัสว่า เราให้พืชที่มีเมล็ดทั้งหมดซึ่งมีอยู่ทั่วพื้นแผ่นดิน และต้นไม้ทุกชนิด ที่มีเมล็ดในผลของมันแก่เจ้า เป็นอาหารของเจ้า" จะเห็นได้ว่าไม่มีการเอ่ยถึงเนื้อสัตว์เลย

ตัวอย่างจากเอกสารโบราณ อายุประมาณ 2,000 ปี ที่เพิ่งค้นพบซึ่งเปรียบเสมือนภาคพันธสัญญาใหม่ของพระคัมภีร์ไบเบิ้ล (The Essene-gospel of peace) ยืนยันคำตรัสของพระเยซูเจ้าว่า "และเนื้อของสัตว์ที่ถูกฆ่าตาย ในร่างกายคนจะกลายเป็นหลุมฝังศพของเขาเอง เพราะเราขอบอกเธออย่างจริงจังว่า ผู้ใดฆ่าผู้อื่น ผู้นั้นย่อมฆ่าตนเองด้วย และผู้ใดกินเนื้อของสัตว์ที่ถูกฆ่าผู้นั้นกำลังกินร่างแห่งความตาย"

ศาสนาอิสลาม
พระผู้พยากรณ์รุ่นแรกๆ ของอิสลามองค์หนึ่ง ซึ่งเป็นหลานของพระโมฮัมหมัด ได้แนะนำสาวกระดับสูงหลายท่านว่า "อย่าทำให้กระเพาะของเธอ กลายเป็นหลุมฝังศพของสัตว์ทั้งหลาย"

ศาสนาฮินดู
ชาวฮินดูในประเทศอินเดียโบราณ ห้ามการกินเนื้อสัตว์

จะเห็นได้ว่าในหลายยุคสมัยในอดีต นักปราชญ์และผู้รู้ทั้งหลาย ได้ถือเอาทฤษฎีมังสวิรัติ เป็นทางปฏิบัติชอบอย่างหนึ่ง และได้ชักจูงให้คนอื่นกระทำตามด้วย

ที่มา: //www.geocities.com/mangsavirat/religion.htm

----------------------------------------------------------------------------

ประโยชน์ของการกินอาหารมังสะวิรัติทั้งทางตรงและทางอ้อม

สำหรับผู้ที่กินอาหารมังสะวิรัติเป็นประจำนั้น จะได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม นั่นคือคุณค่าของอาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์จะส่งผลให้ผู้กินได้รับประโยชน์ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ ประโยชน์ทางด้านร่างกายนั้น สรุปได้ดังนี้

1. ร่างกายขับถ่ายของเสียออกหมด ทำให้ไม่สารพิษตกค้างอยู่ภายใน สารอาหารที่มีคุณค่าในพืช ผักสด ผลไม้ช่วยทำให้การขับถ่ายและการย่อยเป็นปกติ

2. เมื่อทานเป็นประจำ โลหิตถูกฟอกให้สะอาดขึ้นเรื่อย ๆ เซลล์ของร่างกายเสื่อมช้าลงทำให้อายุยืน ผิวพรรณผ่องใสนัยต์ ตาแจ่มใส ไม่พร่ามัว ร่างกายแข็งแรง รู้สึกเบาสบาย ไม่อึดอัด สุขภาพดี

3. อวัยวะหลักภายในและอวัยวะประกอบทั้ง 5 แข็งแรง ทำงานได้เป็นปกติสมบูรณ์มีสมรรถภาพสูง (อวัยวะหลักภายในทั้ง 5 ได้แก่ หัวใจ ไต ม้าม ตับ ปอด อวัยวะประกอบทั้ง 5 ได้แก่ ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ กระเพาะปัสสาวะ กระเพาะอาหาร ถุงน้ำดี)

4. ร่างกายต้านทานต่อสารพิษได้สูงกว่าคนปกติธรรมดา สารพิษได้แก่ สารเคมี ยากำจัดศัตรูพืช ยาฆ่าแมลง สาร DDT ก๊าซพิษ ที่เกิดจากการเผาไหม้ในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ฯลฯ สารอาหารในพืชผัก ช่วยให้เซลล์ต่าง ๆ ทนต่อการทำลายจากรังสีต่าง ๆ เช่น กัมมันตภาพรังสี ที่เกิดจากการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ ในสงคราม)

5.เมื่อกินเป็นประจำมักไม่เป็นโรครุนแรงเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เส้นเลือดตีบ ไขมันอุดตันในเส้นเลือด โรคไต ไขข้ออักเสบ โรคเกาต์ โรคเบาหวานโรคที่เกี่ยวกับระบบขับถ่าย ระบบย่อยอาหาร และระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคริดสีดวงทวาร มะเร็งในกระเพาะ และลำไส้ โรคกระเพราะอาหารไม่ย่อย นอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านร่างกาย อาหารเจยังส่งผลที่ดีต่อสภาพจิตใจด้วย

1. ทำให้จิตใจสงบ เยือกเย็น สุขุม บังเกิดเมตตาจิตอย่างเต็มเปี่ยม อารมณ์ไม่ฉุนเฉียวไม่โกรธง่าย
2. ไม่มุ่งร้ายอาฆาตพยาบาท
3. มีสติมั่นคงไม่หวั่นต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ
4. มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต
5. สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงต่างสรรเสริญยินดี อวยพรให้ไม่มีช่องทางที่วิญญาณต่ำทุกประเภทเข้าแอบแฝงหรือทำอันตรายใด ๆ ได้

การกินอาหารมังสะวิรัตินั้นเป็นความเชื่อและความศรัทธาของมนุษย์แต่ละคนว่าควรจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรในการดำรงชีวิตการกินอยู่และผลของการปฏิบัติจะส่งผลดีต่อตนเองอย่างไร แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเชื่อและศรัทธาเหมือนกันหมด จะเชื่ออะไร เชื่ออย่างไร และปฏิบัติอย่างไรขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของเรา ที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือความเชื่อ ความศรัทธาและการปฏิบัติต่าง ๆ จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนทั้งต่อตนองและต่อผู้อื่นด้วย

จุดประสงค์หลักของผู้กินมังสะวิรัติ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประการดังนี้

1. กินเพื่อสุขภาพ
อาหารมังสะวิรัติเป็นอาหารประเภทชีวิต เอกินติดต่อกันช่วงเวลาหนึ่งจะทำให้ร่างกายเกิดการปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลสามารถขับพิษของเสียต่าง ๆ ออกจากร่างกายได้ ปรับระบบไหลเวียนโลหิต ระบบทางเดินอาหารให้มีเสถียรภาพ ทั้งนี้ผู้ทานอาหารมังสะวิรัติจะต้องทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่และดื่มน้ำให้เพียงพอ

2. กินด้วยจิตเมตตา
เนื่องจากอาหารที่เราทานอยู่ในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วยเลือดเนื้อของสรรพสัตว์ ผู้มีจิตเมตตา มีคุณธรรมและมีจิตสำนึกอันดีงาม เห็นอกเห็นใจผู้อื่นย่อมไม่อาจทานเลือดเนื้อของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีเลือดเนื้อ จิตใจ และที่สำคัญมีความรักตัวกลัวตายเช่นเดียวกับคนเรา

3. กินเพื่อเว้นกรรม
ผู้ที่เข้าใจย่อมตระหนักว่าการกินซึ่งอาศัยการฆ่า เพื่อเอาเลือดเนื้อของผู้อื่นมาเป็นของเรา เป็นการสร้างกรรมเกี่ยวกับการฆ่าโดยตรง แม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้ฆ่าเองก็ตาม การซื้อจากผู้อื่นก็เหมือนกับการจ้างฆ่า

บางท่านอาจจะเคยคิดหรือเคยได้ยินมาบ้างว่า กินแต่อาหารเจจะทำให้เป็นโรคขาดอาหาร แต่ข้อมูลทางการแพทย์กลับยืนยันว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้น คนที่กินอาหารเนื้อหรือคนที่กินเจก็มีสิทธิ์เป็นโรคขาดอาหารได้เท่ากัน สาเหตุสำคัญของโรคขาดอาหารในคนทั้ง 2 กลุ่ม ก็คือการกินอาหารที่ไม่ถูกหลัก บริโภคอาหารไม่ครบ 5 หมู่ ซึ่งได้แก่ คาร์โบไฮเดรต แป้งและน้ำตาล โปรตีน ไขมัน วิตามิน และเกลือแร่ เป็นเหตุให้ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ ไม่ครบถ้วนตามที่ตนชอบ โดยไม่คำนึงถึงคุณประโยชน์ที่จะได้จากการกินอาหารนั้น ๆ

คนกินอาหารมังสะวิรัติรู้จักวิธีดัดแปลงแปรรูปธัญพืชในธรรมชาติให้ได้มาซึ่งโปรตีน เราจะพบเห็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากเมล็ดถั่วเหลืองมากมายหลายชนิด เช่น น้ำนมถั่วเหลือง (น้ำเต้าหู้) เต้าหู้ขาว เต้าหู้เหลือง เต้าเจี๊ยว น้ำมันถั่วเหลือง ซีอิ้ว ฟองเต้าหู้ ฯลฯ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ล้วนเป็นแหล่งโปรตีนอันอุดมและมีคุณค่าสูงยิ่ง

ที่สำคัญมีผลวิจัยออกมาแล้วว่า แหล่งโปรตีนที่มาจากพืชมีมากกว่าเนื้อสัตว์อีกด้วย !!!

ผลวิจัยแหล่งโปรตีนจากพืชมีมากกว่าเนื้อสัตว์ !!!
//www.agalico.com/board/showthread.php?t=476

คัดย่อและอ้างอิงจาก
//www.stou.ac.th/Thai/Offices/O...age1-2-48.html


Create Date : 11 พฤศจิกายน 2551
Last Update : 11 พฤศจิกายน 2551 14:24:42 น. 2 comments
Counter : 500 Pageviews.

 
กินผักกันเถอะครับ


โดย: อู๋ (ฟ้าสีส้ม ) วันที่: 11 พฤศจิกายน 2551 เวลา:14:39:31 น.  

 


โดย: ริวคิ-mawin-maji-minic วันที่: 12 พฤศจิกายน 2551 เวลา:2:46:03 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

jenniepoko
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ให้เธอสัมผัสความคิดที่ฉันทิ้งไว้ อาจะไม่เห็นได้ด้วยตา ฉันได้ฝากเอาไว้อยู่บนพื้นดิน และ ท้องฟ้า
มันเป็นความคิดที่กระซิบว่า ...

Friends' blogs
[Add jenniepoko's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.