มกราคม 2551
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
11 มกราคม 2551

รวมข่าวโครงการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา - ประจำเดือนมกราคม 2551

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ...พระเจ้าพี่นางเธอฯ องค์อุปถัมภ์วงการดนตรีคลาสสิคไทยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงสนพระทัยดนตรีทุกประเภทมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ แต่ทรงโปรดดนตรีคลาสสิคเป็นพิเศษ ได้มีพระกรุณาธิคุณส่งเสริมและสนับสนุนดนตรีคลาสสิคในประเทศไทย ทั้งนักดนตรี และวงดนตรีตลอดมา ทรงก่อตั้ง "ทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิค" เพื่อพัฒนาศักยภาพวงการดนตรีคลาสสิคในประเทศไทย โดยประทานทุนการศึกษาให้ทั้งนักศึกษาและอาจารย์ได้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ

ดังนั้น การจัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เนื่องในโอกาสที่พระองค์ท่านทรงเจริญพระชันษา 84 ปี ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2550 และในฐานะขององค์อุปถัมภ์วงการดนตรีคลาสสิคของประเทศไทย

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีวัตถุประสงค์สำคัญ เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านดนตรีคลาสสิค สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษและบุคคลทั่วไป ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมวัยต่อเนื่องจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับปริญญา รวมทั้งเป็นสถาบันที่ทำหน้าที่เผยแพร่ดนตรีคลาสสิคสู่สาธารณชน ในลักษณะของการแสดงดนตรี การฝึกอบรม และกิจกรรมเสริมทักษะอื่นๆ เพื่อการบริการทางวิชาการแก่สังคม ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมนอกจากนี้ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนายังทำหน้าที่ในการพัฒนามาตรฐาน และกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานความรู้ ความสามารถและทักษะด้านดนตรีคลาสสิคของนักดนตรีในประเทศ เพื่อเทียบเคียงมาตรฐานสากล

ในการผลิตนักดนตรีคลาสสิคของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนานั้น ทางสถาบันจะคำนึงถึงความเสมอภาคและความหลากหลายในการจัดการเรียนการสอนภายใต้ปณิธาน "พัฒนาพรสวรรค์ สรรค์สร้างคีตกวี ผลิตนักดนตรีสู่สากลโลก"

สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้มีอัจฉริยภาพ และผู้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่สถาบันกำหนด โดยเปิดรับปีละ 50 คน จัดการเรียนการสอนทั้งในลักษณะการศึกษาตามหลักสูตรปกติ การเพิ่มพูนประสบการณ์ การเรียนตามอัธยาศัย การเรียนในลักษณะชุดวิชา การเรียนโดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาดูแล และมีการสนับสนุนโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียน สามารถวิเคราะห์ วิจัย และถ่ายทอดความรู้ด้านดนตรีคลาสสิคไปยังกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญการจัดการเรียนการสอนจะคงไว้ซึ่งมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นนักดนตรีคลาสสิคระดับนานาชาติ

ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงบทบาทของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาในการจัดการเรียนการสอน และการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ตลอดจนการมุ่งพัฒนามาตรฐานและกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานด้านดนตรีคลาสสิคแล้ว สถาบันแห่งนี้จึงมีความแตกต่างไปจากสถาบันการศึกษาทั่วไป อันถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเพื่อให้บทบาทของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีส่วนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสาธารณชนได้อย่างชัดเจน ทางสถาบันจึงกำหนดปฏิทินกิจกรรมการแสดงดนตรีตลอดปี โดยส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมในลักษณะสาธารณกุศลเพื่อบริการบุคคลด้อยโอกาส เช่น เยาวชนด้อยโอกาส คนชรา ผู้ป่วย คนในชุมชนแออัด เป็นต้น และเพื่อให้สถาบันสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระดับหนึ่ง ทางสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาจะจัดตั้งวงดนตรีขนาดเล็ก (Chamber) และวงดุริยางค์ขนาดใหญ่ (Orchestra) เพื่อเปิดให้บริการด้วย

ทั้งนี้ สำหรับแผนดำเนินงานในเบื้องต้นของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จะมีการผนวกกับคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรไปก่อน และจะพัฒนาเป็นองค์การมหาชนในอนาคต โดยแผนการดำเนินงานจัดการศึกษาในระยะแรก ปีการศึกษา 2551 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาจะจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ในลักษณะเสริมทักษะด้านดนตรี ซึ่งเป็นการศึกษานอกระบบ จะจัดการเรียนการสอนในช่วงเวลาเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และวันสุดสัปดาห์

ในปีการศึกษา 2552 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาจะขยายการเรียนการสอนการศึกษาในระบบในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของสถาบัน ในลักษณะ Preparatory School โดยกำหนดเป้าหมายจำนวนนักเรียนในระบบการศึกษา จำนวน 50 คน ต่อจากนั้นจะจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดุริยางคศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีคลาสสิค โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่สถาบันกำหนด ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 มีเป้าหมายรับนักศึกษาปีละ 50 คน จัดการเรียนการสอนใน 5 ลักษณะ ได้แก่ หลักสูตรปกติ หลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์ หลักสูตรตามอัธยาศัย หลักสูตรชุดวิชา และหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาดูแล โดยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของนักศึกษาแต่ละคนเป็นสำคัญ

ด้านอาคารสถานที่ตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จะมีการปรับปรุงอาคารสถานที่บริเวณโรงงานสุราบางยี่ขัน (เดิม) ในส่วนด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พื้นที่ประมาณ 10 ไร่ ส่วนการดำเนินงานใช้บุคลากรเท่าที่จำเป็นจำนวนไม่เกิน 10 คน ในระยะแรก (ปีงบประมาณ 2551) จะขออนุมัติงบประมาณกลางในรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวนเงิน 22,500,000 บาท ระยะต่อเนื่อง (ปีงบประมาณ 2552-2555) ใช้งบฯจำนวน 788,000,000 บาท และระยะหลังปีงบประมาณ 2555 ทางสถาบันจะดำเนินงานในลักษณะพึ่งพาตนเอง

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 05 มกราคม พ.ศ. 2551
//www.matichon.co.th/matichon/matichon_detail.php?s_tag=01edu01050151&day=2008-01-05§ionid=0107

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- สถาบันดนตรี"กัลยาณิวัฒนา" มรดกดนตรีที่ทรงเหลือไว้ (หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 06 มกราคม 2551)
//www.matichon.co.th/matichon/matichon_detail.php?s_tag=01p0104060151&day=2008-01-06§ionid=0101

- เตรียมสร้าง “สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา” ปั้นศิลปินเทิดพระเกียรติพระพี่นางฯ (ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 8 มกราคม 2551)
//www.matichon.co.th/matichon/matichon_detail.php?s_tag=01p0104060151&day=2008-01-06§ionid=0101

- ชู 'สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา' ปั้นศิลปินไทยสร้างชื่อระดับโลก (กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 8 มกราคม 2551)
//www.bangkokbiznews.com/2008/01/08/WW17_1701_news.php?newsid=218348

- "รุ้งงาม"ทอแสง ดนตรีคลาสสิคไทย (ข่าวสด วันที่ 11 มกราคม 2551)
//www.matichon.co.th/khaosod/view_news.php?newsid=TUROc1lXUXdNVEV4TURFMU1RPT0=§ionid=TURNeE5BPT0=&day=TWpBd09DMHdNUzB4TVE9PQ==


Create Date : 11 มกราคม 2551
Last Update : 15 มกราคม 2551 10:45:15 น. 0 comments
Counter : 1854 Pageviews.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Stride
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

FunMate
Thailand Chess Association
สมาคมหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย

Stride
Jazz Piano-Lovers Club

จอม
ณัฐพงษ์ จันทรประทิน
[Add Stride's blog to your web]