ค่านิยมต้นไม้หรือพรรณไม้เป็นมงคลกับชีวิตค่านิยมต้นไม้หรือพรรณไม้เป็นมงคลกับชีวิต

นิยาม ความหมายของ ต้นไม้

ต้นไม้ หมายถึง ต้นไม้ พืชยืนต้นขนาดใหญ่ต้นไม้มีอายุยืนยาวเมื่อเปรียบเทียบกับพืชในลักษณะ อื่น ๆ ส่วนพรรณไม้เป็นไม้ที่ไว้ใช้ประดับปลูกเลี้ยงง่าย ๆ มีต้นขนาดเล็กซึ่งแต่ละพรรณไม้ก็จะแต่ตากกันออกไป พรรณไม้บางชนิด ก็เป็นมงคลกับชีวิต ดังที่จะกล่าวข้อความต่อไปนี้

นิยาม ความหมายของ มงคลกับชีวิต 

มงคลกับชีวิต หมายถึง เหตุที่นำมาซึ่งความเจริญเป็นสิ่งซึ่งถือว่าจะนำสิริและความเจริญมาสู่และป้องกันไม่ให้สิ่งที่เลวร้ายมากล้ำกรายเรียกงานที่จัดให้มีขึ้นเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขและยังมีค่านิยมอีกประการหนึ่ง

นิยาม ความหมายของ ค่านิยม

ค่านิยม หมายถึง ทัศนะของคนหรือสังคมที่มีต่อสิ่งของความคิด และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปรารถนาคุณค่าและความถูกต้องของสังคมนั้นๆเช่นค่านิยมของคนไทยที่ถือว่าความสงบสุขทางจิตใจและการทำบุญให้ทานเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาการเคารพเชื่อฟังบิดามารดาและการกตัญญูรู้คุณเป็นสิ่งที่ควรยกย่อง


ตัวอย่าง ต้นไม้มงคล เสริมโชคลาภ


โป๊ยเซียน จะนำโชคมาให้ควรวางไว้หน้าบ้านทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ดาวเรือง ช่วยนำเงินทองเข้ามาในบ้านยิ่งออกดอกเยอะจะยิ่งมีโชคลาภกระบองเพชร กิจการก้าวหน้าได้เลื่อนหน้าที่การงานเร็ว นำโชคลาภมาสู่ครอบครัวว่านรวยไม่เลิก ทำให้ร่ำรวยถ้าออกดอกจะมีโชคลาภมาเกยใบระบาท ร่ำรวยด้วยเงินตราถ้าปลูกแล้วมีใบมากจะทำให้มีเงินมาก 1 ใบ เท่ากับ 1 บาท
_____________________________________________________________________________________________________________


Trees popular at good thing for life


Definition of trees

Trees : Perennial plants, large trees Treeshaveing age   longer compared to other plants in natureand a small tree with the ornament. Decorate your party and some trees It is sacred to life As to say the following.

Definition of  auspicious thing with life

Auspiciousthing with life : Which is considered to bring glory and prosperity,and to prevent bad things from attack. The event is meant to make peace and another is also popular.

Definition of popular

Popular :Attitude of society towards people or objects, ideas, and eventsrelated to goodwill. The value and accuracy of them.As the popularity ofThailand as the peace of mind of philanthropy and charity is desirable. Respectand obey their parents are grateful to be honored.


Example trees auspicious thing with life.


Poisian : Will bring good luck to be placed in front of the house, toward the southeast.Calendula : Help bring money into the house, the more it willhave flowering fortune.Cactus: Progressive parties have promotedthe work faster . Bring good fortune to the family.Wanroymayrak : Flowering enrichment if fortune had run aground .


Bailabaht : If you have grown rich with money to make a lot more money than the firstone _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
ข้อมูลการส่งต้นไม้ไปต่างประเทศ


การส่งต้นไม้ไปต่างประเทศ


ผมขอนำขั้นตอนการส่งไม้ออกนอกประเทศมาเสนอเพราะอาจจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้าง
               -ในกรณีย์ที่ส่งออกทางไปรษณีย์หรือทางอากาศสำหรับประเทศที่เราต้องการจะส่งบางประเทศลูกค้าอาจขอใบรับรองปลอดศัตรู PHYTOSANITARYCERTIFICATE ซึ่งก็สามารถติดต่อขอได้ที่หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรเฉพาะในกรุงเทพมีอยู่ที่ งานมาตรฐานและบริการตรวจพืช ฝ่ายกักกันพืชกองควบคุมพืชและวัสดุ การเกษตร ในเกษตรกลาง บางเขน
และที่สำนักงานคลังสินค้าที่ 2 บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เมื่อไปถึงให้เข้าไปยื่นเรื่องที่ห้องตรวจพืชซึ่งจะอยู่ชั้นที่2ห้องแรกทางซ้ายมือของอาคารเมื่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องแล้วก็จะให้กรอกแบบฟอร์มทำรหัสของผู้ส่งออกซึ่งเอกสารที่จะต้องใช้คือสำเนาบัตรประชาชนรหัสนี้จะใช้ได้และสะดวกแก่การส่งในครั้งต่อๆไป
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะให้แบบฟอร์มคำขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช ตัวอย่างในภาพ
การกรอกในช่วงระหว่างกรอบเส้นสีแดงจะต้องใช้แต่ภาษาอังกฤษเท่านั้น


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ร้านขายต้นไม้เงื่อนไขการออกใบรับรอง

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการส่งออกที่ดำเนินการกำจัดเพลี้ยไฟตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กรมวิชาการเกษตรกำหนดกรมวิชาการเกษตรจึงกำหนดเงื่อนไขการออกใบรับรองปลอดศัตรูพืชไว้ ดังนี้

- ดอกกล้วยไม้ที่กำจัดศัตรูพืชภายใต้การควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรจะออกใบรับรองปลอดศัตรูพืชให้ โดยไม่
ต้องสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจศัตรูพืชที่คลังสินค้าหรือหากประสงค์จะขอรับใบรับรองปลอดศัตรูพืช ณ โรงบรรจุหีบห่อของผู้ส่งออกกรมวิชาการเกษตร
จะดำเนินการให้ตามขั้นตอนการออกใบรับรองปลอดศัตรูพืชให้กับดอกกล้วยไม้ภายใต้การควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กรมวิชาการ

- เกษตรกำหนด
- ดอกกล้วยไม้นอกเหนือจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นกรมวิชาการเกษตรจะออกใบรับรองปลอดภัยศัตรูพืชโดยสุ่มตัวอย่างเพื่อ ตรวจศัตรูพืชที่คลังสินค้าหากพบศัตรูพืชก็จะไม่ออกใบรับรองปลอดภัยศัตรูพืชให้

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ร้านขายต้นไม้


มาตรการดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งการตรวจพบศัตรูพืชจากประเทศปลายทาง

- กรณีการกำจัดเพลี้ยไฟโดยการรมด้วยสารเมทิลโบรโมด์กรมวิชาการเกษตรจะยกเลิกการ ขึ้นทะเบียนรับรองโรงรมยาดังกล่าวเป็นการ
ชั่วคราวจนกว่าจะทำการตรวจสอบโรงรมตามขั้นตอนการรับรองและขึ้นทะเบียนโรงรมตามที่กรมวิชาการเกษตรกำหนดแล้วเสร็จ จึงให้การรับ รองใหม่
- กรณีการกำจัดเพลี้ยไฟด้วยการแช่ดอกกล้วยไม้ด้วยสารกำจัดศัตรูพืชimidacloprid fipronil acetamiprid กรมวิชาการเกษตรจะขึ้น
บัญชี (black list) และจะระงับการส่งดอกกล้วยไม้ของผู้ส่งออกรายนั้นทันทีจนกว่าจะผ่านการตรวจสอบด้านเทคนิคและวิชาการในการกำจัดเพลี้ย
ไฟของกรมวิชาการเกษตร
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกักพืชพ.ศ. 2507 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2542

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไปวันที่ประกาศ คือ วันที่ 28 ตุลาคม2546 ลงนามโดย นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

ตัวอย่าง แบบฟอร์มคำขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช ตัวอย่างในภาพ การกรอกในช่วงระหว่างกรอบเส้นสีแดงจะต้องใช้แต่ภาษาอังกฤษเท่านั้น
ยกตัวอย่าง การส่งออกต้นกล้วยไม้

เงื่อนไขกล้วยไม้ส่งออก

เมื่อปลายเดือนตุลาคม 2546 ที่ผ่านมากรมวิชาการเกษตรได้ออกประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกำจัดเพลี้ย
ไฟ และการออกใบรับรองปลอดศัตรูพืชสำหรับดอกกล้วยไม้เพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ผู้ส่งออกกล้วยไม้ และชาว
สวนกล้วยไม้ที่ผลิตกล้วยไม้เพื่อการส่งออกต้องทราบและนำไปปฏิบัติ"ผลิใบฯ" จึงขอนำประกาศดังกล่าวมานำเสนอให้ท่านได้ทราบด้วยในประกาศดังกล่าวระบุว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงวิธีการกำจัดเพลี้ยไฟและเงื่อนไขการออกใบรับรองปลอดศัตรูพืชสำหรับดอกกล้วยไม้เพื่อการส่งไปนอกราช
อาณาจักรให้เหมาะสมยิ่งขึ้นประกอบกับจากการประชุมร่วมกันระหว่างฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการ
เกษตร สมาคมผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ไทยและเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2546 มีวัตถุประสงค์ให้การรับรองการปลอด
ศัตรูพืชเพื่อส่งออกดอกกล้วยไม้ไปนอกราชอาณาจักรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่เชื่อถือของประเทศผู้นำเข้า โดยเฉพาะเพลี้ยไฟ
(Thrips palmi Karny) ซึ่งเป็นศัตรูพืชที่มีความสำคัญและเป็นปัญหาต่อการส่งออกไปยังบางประเทศอาศัยอำจานตามประกาศกระทรวงพาณิชย์
ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร(ฉบับที่ 93) พ.ศ. 2542ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 กรมวิชาการเกษตรจึงออก
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกำจัดเพลี้ยไฟและการออกใบรับรองปลอดศัตรูพืชสำหรับดอกกล้วยไม้เพื่อการส่งออกไป


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ร้านขายต้นไม้

_____________________________________________________________________________________________________________Data transmission plants abroad.


Sendingplants abroad

Letme take a step forward to offer wood out of the country because it may behelpful to some people.

-Affairs in the outgoing mail or by air. For a country that we want to send somecustomers may request a certificate pest free. PHYTOSANITARY CERTIFICATE whichit can ask the agency of the Department of Agriculture. In Bangkok there areStandards and Inspection Service Plant Department plant quarantine Division ofAgriculture, Central Agricultural Bang.The two offices and a warehouse area ofSuvarnabhumi Airport.Once inside the plant, which will be submitted to theexamination room on the second floor, first room on the left side of thebuilding. When the officers were about to form a code of export documents,which will require a copy of the card. This code is available and convenientdelivery in the next time.

-Afterthat, authorities will provide the form. Phytosanitary certificate request Forexample, in the picture

Fillingin between the red line must be used, but only in English


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ร้านขายต้นไม้
Conditionsof Certification

Inorder to facilitate the export enterprises. The removal operation thripsguidelines. How the Department of Agriculture determined. The Department ofAgriculture has set the conditions for issuing a phytosanitary certificate asfollows.

Orchidspesticides under the control of the competent authority. Department ofAgriculture to issue a phytosanitary certificate without.

Samplingto detect pests warehouse. If you wish to obtain a phytosanitary certificate atthe packaging plant's output. Department of Agriculture

Tocarry out the procedure for phytosanitary certificate with flowers under thecontrol of the competent authority. According to the Department of

- Agriculture set

- Orchids apart from implementing the aforementioned Department ofAgriculture to issue a safety certificate to pests. By sampling Check pestswarehouse If the pest is not a safety certificate to pests.


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ร้านขายต้นไม้


When notified implementing measures to detect pests of the countryof destination.

- The elimination of thrips by fumigated with methyl bromide Maud.Department of Agriculture to cancel Registration Certificate plants suchfumigated.

Until checks Hospital Cabinet approved the procedure. The ministerand registered by the Department of Agriculture is scheduled to get a newdeputy.

- The elimination of thrips with infusion orchid with pesticideimidacloprid fipronil acetamiprid Department of Agriculture is based.

Account (black list) and to suspend the delivery of orchidexporter shall immediately be validated technical and academic eliminatingaphids.

Fire Department of Agriculture

Costs arising from the operation, according to the PlantQuarantine Act 2507 as amended by the Plant Quarantine Act (No. 2).2542

This notification shall come into force from the date ofnotification is dated October 28, 2546 signed by Mr. bodied Saengruksawong Departmentof Agriculture.

Example Phytosanitary certificate request form. Forexample, in the picture

Filling in between the red line must be used,but only in English.Example Exports orchids

Conditions orchid exporter

In late October 2546 through the Departmentof Agriculture has issued a set of rules, procedures and conditions toeliminate aphids.

Fire and issuing a phytosanitarycertificate for flowers to be exported outside the Kingdom. The guidelines arean exporter and an orchid.

Orchid Orchid produced for exportmust know and put into practice "leaves states," We are pleased toannounce the offer for you in the know.

Kat said that

Whereas it is expedient way to getrid of thrips and improve the conditions for issuing a phytosanitarycertificate for flowers to be sent overseas.

Kingdom to be more appropriate inconjunction with the meeting between the Deputy Prime Minister of theDepartment of Agriculture.

Agricultural Association sentflowering orchids Thailand. And growers of orchids on October 16, 2546, aims toensure the free.

Flowering orchid pests to theKingdom is to be effective. And secure the country's importers. The thrips

(Thrips palmi Karny), which is amajor pest problems and to export to certain countries. Housing cover plate bythe Ministry of Commerce.

The exportation of the Kingdom(No. 93), 2542, announced on 9 July 2542, the Department of Agriculture issued.

Notification procedures andconditions to eliminate thrips. And issuing a phytosanitary certificate forflowers to be sent.


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ร้านขายต้นไม้

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

แนะนำแนวทางการปลูกพืชในสวน


พืชสวน คือ พืชที่ปลูกในพื้นที่ไม่มากหรือมาก ๆก็ได้ แต่ต้องปฏิบัติดูแลรักษาอย่างประณีตส่วนมากอายุยืนสามารถเก็บเกี่ยวได้เป็นเวลาหลายปีติดต่อกันแบ่งออกได้เป็นหลายแขนง คือ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พืชผัก

1. พืชผัก หมายถึง พืชพวกที่ใช้ใบ ผล ราก ดอกหัวหรือลำต้นเป็นอาหาร ส่วนใหญ่เป็นพืช ที่มีอายุสั้นเพียงฤดูเดียว เช่นผักกาดขาวกวางตุ้ง คะน้า มะเขือเทศ พริก แครอท สะระแหน่ กะหล่ำปลี ผักกาดหัวกะหล่ำดอกและผักบางชนิดอาจมีอายุมากกว่า 1 ปี เช่น ผักกระเฉด ขิง ข่าตะไคร้เป็นต้น

2. ไม้ผล หมายถึง ไม้ยืนต้นที่มีอายุหลายปีจึงจะให้ผลผลิตการทำสวนผลไม้ ชาวสวนจะต้องศึกษาหาความรู้ความชำนาญความขยันหมั่นเพียรและปฏิบัติดูแลรักษาอยู่ตลอดเวลาเพราะการทำสวนผลไม้ต้องอาศัยเงินทุนและระยะเวลานานพอสมควรที่จะให้ผลผลิตออกจำหน่ายได้พืชที่จัดว่าเป็นไม้ผล ได้แก่มะม่วง ทุเรียน มะขาม มังคุด ลำไย มะพร้าว ขนุน ชมพู่ส้มต่างๆ เป็นต้น

3. ไม้ดอกไม้ประดับหมายถึง พืชที่ปลูกแล้วสามารถให้ดอกที่สวยงาม หรือบางชนิดก็ให้ใบ ทรงต้นทรงพุ่มสวยงามซึ่งสามารถใช้ตกแต่งสถานที่ให้สวยงามได้ แบ่งออกเป็น

3.1 ไม้ดอกคือ พืชที่ปลูกเพื่อต้องการดอกนำไปใช้ประโยชน์ แบ่งออกเป็น

3.1.1 ไม้ตัดดอก คือ ไม้ดอกที่ปลูกเพื่อตัดดอกจากต้นนำมาใช้ประโยชน์เช่นดอกกุหลาบ เบญจมาศ เยอบีร่า เป็นต้น

3.2.2 ไม้ดอกติดกับต้น หมายถึงพันธุ์ไม้ดอกที่ไม่นิยมตัดดอกเนื่องจากดอกไม่มีความคงทน เหี่ยวเฉาง่าย เช่น ชบาทองอุไร ผกากรอง เฟื้องฟ้าเป็นต้น

3.2ไม้ประดับ คือ พันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อประดับอาคารต่าง ๆโดยไม่คำนึ่งถึงดอกของมันแต่คำนึกถึงความสวยงามของรูปทรงลำต้น ใบ ทรงพุ่มเป็นส่วนสำคัญ แบ่งออกได้


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไม้ดอกไม้ประดับ

3.3.1 ไม้ใบ คือพันธุ์ไม้ที่มีรูปร่างลักษณะของใบสวยงามมีสีสันดี เช่น บอน เฟิร์นโกสนปริกหางกระรอก เป็นต้น

3.3.2 ไม้กระถาง คือพันธุ์ไม้ประดับที่สามารถนำมาปลูก ให้เจริญเติบโตได้ดีในกระถางได้แก่สาวน้อยประแป้ง เขียวหมื่นปี หมากเขียว หมากเหลือง ตะบองเพชร เป็นต้น

3.3.3 ไม้ดัดและไม้แคระ คือไม้ประดับที่มีความสวยงามของทรงลำต้น กิ่ง ใบ ดอกหรือผลโดยคอยตัดแต่งดูแลเอาใส่เป็นพิเศษ ใช้ศิลปและเวลาในการตกแต่งมากพันธุ์ไม้ดัดไม้แคระได้แก่ ชาดัด ข่อย ตะโก โมก มะสัง เป็นต้น

3.3.4 การจัดสวนและการตกแต่งสถานที่ คือการวางผัง ปรับปรุงพื้นที่เพื่อปลูกไม้ดอกไม้ประดับตกแต่งให้บริเวณสถานที่นั้นสวยงามน่าอยู่น่าอาศัย ตัวอย่างการจัดสวน เช่นสวนสาธารณต่าง ๆ สวนหลวง ร. 9สวนจตุจักร เป็นต้น_____________________________________________________________________________________________________________Guidance Horticulture


garden tree is Plants grown in the area isnot very large, but must maintain elaborate. Mostlongevity Can be harvestedfor several consecutive years. There are many fields is

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พืชผัก

1.vegetable is They used the plant leaves , stems, roots, flowers or thefood. Most plantsJust a short season , such as kale, Chinese cabbage ,tomatoes, peppers ,carrots, mint, cabbage , turnips, cauliflower and somevegetables may last morethan one year, such as ginger , galangal, lemongrass ,etc. rapporteur.

2.Fruit is Perennials lastmany years It willyield The orchard Savvy gardeners must learn and practicediligently maintainedat all times. The fruit requires funding . And longenough to yield issued . Theplant is classified as a fruit , longan , mangosteen,tamarind , coconut , jackfruit, durian, mango and pink, orange, and so on.

3.Flower is Plants and flowers can bebeautiful . Or some of the leaves fromthe canopy , beautiful . This can be usedto decorate a beautiful place to bedivided.


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไม้ดอกไม้ประดับ

3.1Flowering plants is Flowering plants need to be divided into good use.

3.1.1 Cut flowers is Flowers grown for cutflowers from early utilized as roses ,chrysanthemums , and gerberas.

3.2.2 Flowers next to the is Flowering plantsthat are not popular cutflowers. Since it has no permanence Wither , likehibiscus or bougainvilleaTongurai Baan Phakakrong.

3.2 Ornamental plants is The planting tobeautify the buildings without considering theinterest of it . I think thebeauty of shapes stems canopy is an important partdivided.

3.3.1 Foliage plant is Plants that have acharacteristic shape of leaves,colorful , beautiful well as bonsai , ferns Oksnexuded soft silk and so on.

3.3.2 The wood turtle is Ornamental varietiesthat can be planted . To grow wellin pots include dieffenbachia green cactusetc etc. MacArthur thousand years.

3.3.3 Dwarf and dwarf trees is Plants withbeautiful shapes of leaves, flowers,stems, branches or by the forward trimmingputs special care . Art and time todecorate it. Dwarf varieties are dwarf fruittea bending Koi Tako Mok Masag so.

3.3.4 Garden decor and location is Planningfor the redevelopment of the area planted flowers. Decoratedthe place It isbeautiful to live Examples such as landscaping public parks ofRama . 9 , theweekend.
(เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาผิดประการใด ก็ขออภัย ณ ที่นี้ด้วย ครับ / ค่ะ)

     Create Date : 20 สิงหาคม 2559
Last Update : 30 สิงหาคม 2559 23:48:14 น.
Counter : 1644 Pageviews.

7 comments
  
I like very much at home, I'm planting a cactus reliance came to know what it means today is here, plus plants at a garden plant, it makes the page seems very interested.
I can also go to your own individual transplant still try it then. That is the beginning of a career, but I have yet to have more than this.
And don't let the reason it matters because this page kwangkwa this is very interested.


6.12/37
โดย: king (สมาชิกหมายเลข 3395766 ) วันที่: 8 กันยายน 2559 เวลา:20:09:14 น.
  
This blog is very useful for every people who love flower. Flower is something to make the world beautiful with color it's a gift from nature. I like flower in my holiday i always to go to flower shop to buy or see beautiful flower in store. Flower make
me happy and i like smell from some flower. Thank for create this blog.
โดย: Chanwit No.8 M.12 (สมาชิกหมายเลข 3367396 ) วันที่: 9 กันยายน 2559 เวลา:16:13:45 น.
  
this blog is great. Now I planted several species of Cactus, But I don't think be a sacred plant. I thing I will plant a Calendula in front yard for beauty. It's a new knowledge about the sendingplants abroad for me I never heard of it and I think the other think like me.
Thank you for your blog I have new knowledge from you blog. And I hope I have this great blog form you again.
โดย: Kamkaew No.29 6.12 (สมาชิกหมายเลข 3319391 ) วันที่: 11 กันยายน 2559 เวลา:14:53:29 น.
  
[ Author Replies ] Thanks for the comments everyone, I think , for the audience who likes to paint flowers flowers flowers look like and content of this made me realize that you have trees or trees that are popular and the prosperity of my life . Whether it is about money, lucky money Ood uninterrupted and essence of the matter is that there must be more. I will be working to make it a little better here. I thank you very much . The audience favorite or most content I 've created this , thank you.
โดย: Ittipan Prompang N.40 C.6.12 (สมาชิกหมายเลข 3367396 ) วันที่: 11 กันยายน 2559 เวลา:18:27:41 น.
  
Thank you for your attention to the data of me. You may want to have a career that you like me. Play or planting a tree with my own small and large. There are many colors to choose from You say that the essence is missing. It will provide guidelines for better than this. If you are interested in growing For me, followed me. Whether domestic or. Sent abroad by filling out the number as a universal thanks for the idea. Invite friends to visit, and I find that the tree was not popular.
โดย: Answer King N.40 C.6.12 (สมาชิกหมายเลข 3367396 ) วันที่: 14 กันยายน 2559 เวลา:21:26:45 น.
  
Thank you for Chanwit in your opinion Are you someone who likes flowers range. And what is very natural. This data shows that the species is popular and auspicious life. Money flows poured steadily consistently refused if it can show that it has responded. I sent in and outside the country, I was grateful for. To let me know you like flowers. And I was able to guide the decision to buy was not appropriate thanks.
โดย: Answer Chanwit N.40 C.6.12 (สมาชิกหมายเลข 3367396 ) วันที่: 14 กันยายน 2559 เวลา:21:50:09 น.
  
Thank you for Kamkaew in your opinion I do not know the cause or the flowers are planted, then put the good stuff. Into life My information is that the decision to buy the popular and sacred trees for people who like flowers or trees you have. I will have to make this as pleasant for customers to find, read, flowers or trees that have been popular and is a great work to life. You are the ones who are involved. One of them alike I was a lot like flowers. So find time to do a flower or a floral mL reading a good life to the people who grow or at home. I thank you very much for it. For this review,
โดย: Answer Kamkaew N.40 C.6.12 (สมาชิกหมายเลข 3367396 ) วันที่: 14 กันยายน 2559 เวลา:22:13:32 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

สมาชิกหมายเลข 3367396
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]สิงหาคม 2559

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31