Group Blog
 
<<
สิงหาคม 2550
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
18 สิงหาคม 2550
 
All Blogs
 
การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยประชาชน


วีระ สมความคิด
เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน (คปต.)


.
ตามที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้จัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วเสร็จ เพื่อเผยแพร่ให้มีการพิจารณาให้ข้อคิดเห็น เพื่อสภาร่างรัฐธรรมนูญจะได้พิจารณาในขั้นตอนการแปรญัตติก่อนที่จะเป็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่มีความสมบูรณ์สำหรับให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้ออกเสียงประชามติต่อไปนั้น

.
เมื่อมาพิจารณาถึงสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วจะพบว่าต้องการที่จะแก้ปัญหาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่ก่อให้เกิดการผูกขาดอำนาจอย่างไม่เป็นธรรมการดำเนินการทางการเมืองที่ขาดความโปร่งใส ไม่มีคุณธรรมและจริยธรรม ระบบการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐที่ล้มเหลว และการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนยังไม่ได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมอย่างเต็มที่ ดังนั้น จึงมีสาระสำคัญที่มุ่งจะแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยดำเนินการใน ๔ แนวทางด้วยกัน คือ
๑. การคุ้มครอง ส่งเสริม และการขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างเต็มที่
๒. การลดการผูกขาดอำนาจรัฐและขจัดการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม
๓. การทำให้การเมืองมีความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม
๔. การทำให้ระบบตรวจสอบมีความเข้มแข็งและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

.
แต่จากการตรวจสอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วไม่พบว่ามีมาตราใดหรือส่วนใดที่แสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนในการมีส่วนร่วมตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐที่ไม่เป็นธรรม ไม่โปร่งใส ขาดคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อลดการผูกขาดอำนาจรัฐและขจัดการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม และทำให้ระบบตรวจสอบมีความเข้มแข็งและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่มีระบุอยู่ในสาระสำคัญที่มุ่งจะแก้ไข แสดงให้เห็นถึงความไม่จริงใจและไม่จริงจังของคณะกรรมาธิการยกร่างฯ ทั้งที่มี “วรรคทอง” เป็นจุดขายทางการตลาดของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญที่ว่า “เพิ่มอำนาจประชาชน ลดการผูกขาดอำนาจรัฐ” (ความจริงอำนาจรัฐไม่ได้ลดลง แต่แบ่งไปให้กลุ่มขุนนาง ราชการ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับอำมาตยาธิปไตย) ที่ต้องการลดการผูกขาดอำนาจรัฐและขจัดการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น การอ้างเหตุผลของคณะกรรมาธิการยกร่างฯ บางท่านว่ากลัวประชาชนจะพากันแจ้งเรื่องร้องเรียนจนราชการไม่เป็นอันทำงานนั้น เป็นเหตุผลที่ไม่น่าจะสอดคล้องกับความเป็นจริง เนื่องจากประชาชนที่จะมีความรู้ความสามารถและมีความกล้าลุกขึ้นมาตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐได้นั้นไม่ได้มีจำนวนมากนักหรอก และการกระทำดังกล่าวไม่ใช่เรื่องสนุกที่จะลุกขึ้นมากลั่นแกล้งใส่ความกันได้อย่างง่ายๆ หากมีการกลั่นแกล้งใส่ความอย่างไม่เป็นธรรม ก็มีกฎหมายที่จะให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกกลั่นแกล้งใส่ความเท็จอยู่แล้ว หากคณะกรรมาธิการยกร่างฯ เห็นประโยชน์ที่จะเกิดแก่การช่วยกันลดการผูกขาด
อำนาจรัฐและการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันแล้วจึงจะยืนยันให้เห็นถึงการเพิ่มอำนาจประชาชน ลดการผูกขาดอำนาจรัฐอย่างแท้จริง กระบวนการใช้อำนาจของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง ต้องมีกลไกที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากที่ผ่านมาในรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช ๒๕๔๐ มีบัญญัติให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุกระดับ ไว้ในหมวด ๔ ว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ตามมาตรา ๗๖ แต่ในทางปฏิบัติไม่มีการยอมรับของทางราชการในการให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอย่างแท้จริง ดังนั้น เพื่อให้ร่างรัฐธรรมนูญเป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนทั้งหลายมีหลักประกันให้มั่นใจได้ว่าจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะให้ประชาชนมีหลักประกันจากอำนาจที่มีอย่างเพียงพอในการติดตามตรวจสอบการใช้อำนาจของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (รัฐธรรมนูญ) จึงขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา ๒๖ ขอให้เพิ่มวรรคสอง ว่า “การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุกระดับ ให้ถือเป็นสิทธิของบุคคลในการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง”
.

ประเทศไทย มีปัญหาประชาธิปไตย เพราะประชาธิปไตยยังไม่เกิดขึ้นจริงและฝังรากลึกพอที่จะหลักสำหรับการปกครองของสังคมไทย เรามักเข้าใจว่าหลังจากที่คณะราษฎรทำการสถาปนาการปกครองแบบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ และเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญ คือเครื่องมือสร้างประชาธิปไตย แต่ความจริงแล้วรัฐธรรมนูญเป็นเพียงเครื่องมือรักษาระบอบ
การปกครองที่เป็นจริงอยู่ในขณะนั้น

.
พรรคการเมืองไทย ไม่มีลักษณะเป็นพรรคมวลชนจึงไม่มีพลังพอที่จะทำภารกิจสร้างประชาธิปไตยและแก้ปัญหาของชาติได้สำเร็จ ทำได้เพียงส่งคนสมัครรับเลือกตั้งเท่านั้น จึงทำให้เกิดรัฐประหารมีการฉีกรัฐธรรมนูญ ต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่แล้วจัดให้มีการเลือกตั้ง มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งผลัดเปลี่ยนกันมาบริหารประเทศได้อย่างเก่งที่สุดไม่เกิน ๑๕ ปี ก็จะเกิดวิกฤติหรือทางตันทางการเมือง ก็จะเกิดรัฐประหารขึ้นอีกเป็นอยู่เช่นนี้โดยตลอด ทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจของประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง เกิดการชะงักงัน และเป็นสาเหตุของปัญหาความยากจนของคนในชาติ

.
ตราบใดที่ยังไม่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง ปัญหาสำคัญของชาติต่างๆเช่นปัญหาความยากจน เป็นต้น ก็ไม่มีทางแก้ไขได้สำเร็จ ถึงแม้จะมีรัฐบาลที่มีความสามารถสูงเพียงใดก็ตาม
รัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ จัดว่าเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา มีองค์กรอิสระต่างๆ ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
เมื่อมีบทบัญญัติใหม่เพิ่มขึ้น ย่อมมีปัญหาในการปฏิบัติ เช่น การตีความ การไม่เข้าใจเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญจึงเกิดความขัดแย้ง สับสน และละเมิดรัฐธรรมนูญมากมายทั้งส่วนราชการ ศาล องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักการเมือง พรรคการเมือง รวมทั้งประชาชน
ดร.อนันต์ บูรณวนิช ประธานองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (ภาคประชาชน) กล่าวว่า ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาดังกล่าว เพราะเหตุแห่งความยากจน ความไม่เป็นธรรมในสังคม และความขัดแย้งขยายเพิ่มมากขึ้นในองค์กรต่างๆ และเป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงต่อชาติบ้านเมือง

.
นายชัยชนะ หมายงาม สมาชิกองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (ภาคประชาชน) ประจำจังหวัดสระแก้ว เห็นว่าการใช้อำนาจรัฐตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติส่วนใหญ่ ไม่เป็นไปตามหลักการของระบอบประชาธิปไตย จึงเป็นเหตุให้ประชาชนถูกกดขี่ข่มเหง ถูกอิทธิพลอำนาจมืดรังแกอยู่ทุกหนทุกแห่ง อำนาจรัฐไม่สามารถคุ้มครองประชาชนได้ “เมื่อการใช้อำนาจอธิปไตยไม่เป็นของประชาชนโดยประชาชนแล้ว ปัญหาอื่นๆจะเกิดต่อเนื่อง เช่น ประชาชนถูกลิดรอนสิทธิ เสรีภาพ ขาดความเสมอภาค กฎหมายไม่เป็นประชาธิปไตย จำกัดสิทธิ เสรีภาพของประชาชน ขาดความเสมอภาคด้านโอกาส เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ดังนั้น สังคมไทยยังห่างไกลความเป็นประชาธิปไตยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว องค์กรอิสระที่รัฐตั้งขึ้นมา เช่น กกต. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และตรวจสอบกันเอง รัฐตรวจสอบรัฐ ที่ผ่านมาจึงเป็นที่ประจักษ์ว่าการตรวจสอบต่างๆ ไม่มีประสิทธิภาพ”

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีประชาชนเข้าไปมีบทบาทในการตรวจสอบด้วย เช่น องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (ภาคประชาชน) เพราะประชาชนในพื้นที่ย่อมรู้ดีว่า ข้าราชการ พนักงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุจริตคอร์รัปชัน บริหารงานด้วยความโปร่งใสหรือไม่
“การเลือกตั้งผู้แทนฯ แต่ละครั้งมีการทุจริต ผู้นำหมู่บ้านรู้ทั้งนั้น แต่ไม่ได้รับการแก้ไข เมื่อมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ให้ประชาชนมีอำนาจในการตรวจสอบจึงเป็นความหวังว่ารัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ จะเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนอย่างแท้จริง”

หมายเหตุ : บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียน มิใช่ความคิดเห็นของสถาบันพระปกเกล้า

ที่มา สถาบันพระปกเกล้า //www.kpi.ac.th/mod_news/news_view.asp?id=MTcg&g=NSAg&rand=1187415418734


Create Date : 18 สิงหาคม 2550
Last Update : 18 สิงหาคม 2550 12:49:49 น. 70 comments
Counter : 18097 Pageviews.

 
ปัจจุบันนี้ มีองค์กรที่เรียกว่า อตร. ตามหลักคิดทฤษฏี แล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์และคุณูปการต่อประชาชนอย่างยิ่งที่ท่านมุ่งมั่นที่จปกป้องคุ้มครองสิทะิ เสรีภาพของประชาชนจากการใช้อำนาจที่ไม่เป็นทำของภาครัฐ แต่ว่า ได้เกิดมีบุคคล(บางคน)แอบอ้างว่าเป็นสมาชิกของ อตร.(จริงหรือปลอมไม่รู้)เข้าไปขอตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ของ อบต.บอกว่ามีผู้ร้องเรียนไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อหรืออื่นๆ บาง อบต.ก็ยอม บาง อบต.ก็ไม่ยอม(เพราะไม่แน่ใจ) คนกลุ่มนี้ ถ้าพบว่า อบต.ใดมีการปฎิบัติงานที่เข้าข่ายไม่โปร่งใสก็จะข่มขู่ว่าจะส่งเรื่องให้ ปปช. และถือโอกาสเรียกรับทรัพย์สิน เพื่อให้เรื่องเงียบหลายแห่งไม่อยากให้มีปัญหาก้ยอมให้เขาไป มากบ้าง น้อยบ้างแล้วแต่ตกลงกัน เพราะฉะนั้น จึงไม่ค่อยมั่นใจในพันธกิจของ อตร.ว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์จากองค์กรนี้อย่างแท้จริงหรือไม่ ?


โดย: แมว IP: 124.157.149.25 วันที่: 12 เมษายน 2551 เวลา:7:03:47 น.  

 
ว่ากันว่าในบวก..มี..ลบ..ใน...ลบ..มีบวก..เหรียญยังมี...สองด้านครับ...


โดย: กฤษณาสอนพื่ IP: 114.128.8.61 วันที่: 11 ตุลาคม 2551 เวลา:21:02:03 น.  

 
แต่ละท้องที่จะมีหน่วย อตร อยู่ และสามารถตรวจสอบบัตรได้โดยจะต้องมีหมายเลขของส่วนกลางที่สามารถตรวจสอบได้ว่าจริงหรือปลอม เช่นเมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วมีการแอบอ้างและใช้อำนาจตรวจสอบข้าราชการบางหน่วยที่มีผลประโยชน์กับท้องที่นั้นๆ แต่สุดท้ายก็ถูกจับได้และถูกส่งตัวดำเนินคดีไปแล้ว โดยอำนาจแล้ว อตร.ไม่มีอำนาจในการจับกุมเพราะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพียงแต่ถ้าได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้ความสะดวกหรือปิดบังข้อมูลที่ประชาชนสามารถจะรู้ได้ ทางอตร..ที่ตรวจจะรายงานไปที่ส่วนกลางแล้วส่วนกลางจะส่งเรื่องไปที่ต้นสังกัดนั้นๆเพื่อตรวจสอบอีกครั้ง ถ้าพวกข้าราชการไม่ได้ทำผิดก็ไม่กลัว


โดย: ผู็้้ที่ไม่ชอบความอยุติธรรม IP: 117.47.158.185 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2551 เวลา:4:09:47 น.  

 
อตร.หรือ องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ เป็นองค์การเพื่อสนองเจตนารมณ์ของกฎบัตรสหประชาชาติ และรัฐธรรมมณูญ ปี2550 ในอันที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ จึงได้ก่อตั้งขึ้นโดยอาศัยความในมาตตรา64 และมาตตรา87(3) ให้หน่วยงานของรัฐต้องสนับสนุนการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในทุกระดับ ศักดิ์และสิทธิตลอดจนเสรีภาพของสมาชิก อตร.ได้รับการคุ้มครองตามมาตรตราที่3/4/5/6/26/27/28/29ภายใต้รัฐธรรมมณูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2550
สนง. อตร. ตั้งอยู่ที่ 163/15 ซ.เสนานิคม1 ถ.พหลโยธิน32 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
สงสัยหรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจรัฐที่ไม่ถูกต้องโทร 02-561-4502


โดย: สมาชิก อตร. อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย IP: 222.123.61.234 วันที่: 15 พฤษภาคม 2552 เวลา:15:36:20 น.  

 
อยากทราบการสมัครเป็น อตร ต้องทำอย่างไรและต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างและกฏข้อปฏิบัติของ อตร ว่าถ้าเป็นแล้วต้องทำอย่างไรช่วยตอบด่วนค่ะ


โดย: ผู้อยากเป็นสมาชิก IP: 203.144.180.65 วันที่: 29 พฤษภาคม 2552 เวลา:19:51:28 น.  

 
ขณะนี้มีนิตยสารองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (อ.ต.ร.) เกิดขึ้นแล้ว ทุกท่านสามารถสมัครสมาชิก/สอบถามรายละเอียด ได้ที่ 02-5615514 แฟกซ์ 02-5790950 หรือ email : a.t.r.news@hotmail.com


โดย: อ.ต.ร. IP: 125.25.237.23 วันที่: 1 มิถุนายน 2552 เวลา:20:45:44 น.  

 
"ปัญหาชาวบ้านร้องผ่าน อ.ต.ร."
เปิดกว้างสำหรับสมาชิก อ.ต.ร. สมาชิกนิตยสาร อ.ต.ร. และประชาชนทั่วไป มีความคับแค้นใจ มีปัญหารุมเร้า และถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจเกินหน้าที่ หรือฉวยโอกาสหาผลประโยชน์จากงบประมาณแผ่นดิน ประชาชนคือนายจ้าง ดังนั้น หากเมื่อลูกจ้างตัวแสบไม่เกรงกลัวนายจ้าง เราจะต้องเป็นนายจ้างที่รู้ทัน เรามีวิธีการจัดการกับลูกจ้างแล้ว ด้วยการส่งข้อมูลมาที่ กองบรรณาธิการสำนักงานนิตยสารองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (อ.ต.ร.) 163/64 ซอยเสนานิคม1(พหลโยธิน32) แยก 15 ซอย 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900 โทร.02-561-5514 แฟกซ์ 02-5790950 Email: A.T.R.news@hotmail.com


โดย: สมาชิก IP: 125.25.237.23 วันที่: 1 มิถุนายน 2552 เวลา:21:22:11 น.  

 
อ.ต.ร.เป็นองค์การที่ช่วยเหลือประชาชนจริงๆ


โดย: น IP: 125.27.52.208 วันที่: 2 มิถุนายน 2552 เวลา:17:37:33 น.  

 
อยากรู้ว่ามีเวปไซต์ของ อ.ต.ร.ไหม


โดย: อ.ต.ร. ประจวบฯ IP: 202.149.25.234 วันที่: 22 มิถุนายน 2552 เวลา:22:32:12 น.  

 
ด้วยความหวังดีจากสมาชิกผู้ตรวจสอบ(พิเศษ)
ประกาศ ที่พิเศษ / 2551
เรื่อง การแอบอ้างองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
เนื่องจากขณะนี้ได้มีกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม บางคน แอบอ้างใช้ชื่อ และตำแหน่งในองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว และพวกพ้อง ในรูปแบบต่างๆ เป็นต้นว่าติดต่อประสานคณะกรรมการร่วมลงทุนธุรกิจ โดยเสนอผลประโยชน์สูง เพื่อเป็นแรงจูงใจ นอกจากนี้ยังมีการรับเรื่องร้องเรียนโดยไม่แจ้งสำนักงานใหญ่ และเรียกค่าดำเนินการเป็นจำนวนมาก การกระทำของกลุ่มคนดังกล่าว ได้นำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงขององค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ และเป็นการกระทำที่ขัดต่อวินัย และจรรยาบรรณ ของผู้ตรวจสอบอย่างร้ายแรงอีกด้วย
และเพื่อป้องกันมิให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวใช้ชื่อหรือตำแหน่งในองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ดังกล่าว องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ขอให้คณะกรรมการหรือผู้ตรวจสอบทุกระดับ ได้ช่วยกันระมัดระวัง และตรวจสอบพฤติกรรมบุคคลเหล่านี้ อย่าให้บุคคลเหล่านี้ดำเนินการต่อไปได้ หากพบพฤติกรรมดังกล่าวขอให้แจ้งสำนักงานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยด่วน
โทรศัพท์ 02-5614502 แฟกซ์ 02-5614502 e-mail: LEIO_THA@HOTMAILCOM
ด้วยความปรารถนาดีจาก สมาชิกผู้ตรวจสอบ(พิเศษ) อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ครับโพ๊มมมมม


โดย: อ.ต.ร.ศรีเชียงใหม่ (องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ) IP: 222.123.225.195 วันที่: 28 มิถุนายน 2552 เวลา:15:38:53 น.  

 
-เขียนใบสมัคร แบบ บส.3
หลักฐาน 1.ภาพถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2.ค่าสมัครสมาชิก 300 บาท
3.ค่าสมัครอบรม 1,000 บาท
4.สำเนาบัตร หรือทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
ใช้ระยะเวลาอบรม 1 วัน ครับ
สอบถามรายละเอียดการเปิดอบรมกรรมการได้ที่นิตยสาร องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)ได้ครับ หรือจะติดต่อสอบถามไปที่สำนักงานใหญ่โดยตรงเลยก็ดีครับ ตามเบอร์โทรศัพท์ บนกระทู้หรือหัวข้อข้างบนครับ หมายเหตุ ติดต่อสอบถามไปที่สำนักงานใหญ่หรือติดตามที่นิตยสารขององค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐจะดีกว่าและข่าวกรองจะถูกต้องกว่า


โดย: ว่าด้วยการเป็นสมาชิกองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ IP: 222.123.225.195 วันที่: 28 มิถุนายน 2552 เวลา:15:49:17 น.  

 
งง

ไม่เข้าใจโดย: คนดีของสังคม IP: 118.172.4.242 วันที่: 30 มิถุนายน 2552 เวลา:18:37:36 น.  

 
อ่านง่ายๆน่าจะเข้าใจ
ไม่น่าจะงง


โดย: อีกมุมของคนดี IP: 222.123.14.136 วันที่: 2 กรกฎาคม 2552 เวลา:22:38:47 น.  

 
วันที่ 25 กรกฎาคม 2552 นี้จะมีการเปิดอบรมสมาชิกและเปิดรับสมาชิกเพิ่ม ท่านใดสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกก็รีบติดตามครับ


โดย: สมาชิกผู้ตรวจสอบ(พิเศษ) IP: 114.128.20.243 วันที่: 10 กรกฎาคม 2552 เวลา:14:41:44 น.  

 
25 ก.ค.52 นี้ ที่ จ.อุดรธานีครับท่าน ติดต่อสอบถามได้ที่ อี-เมลล์ ขององค์การครับ
โทรศัพท์ 02-5614502 แฟกซ์ 02-5614502 e-mail: LEIO_THA@HOTMAILCOM


โดย: เพิ่มเติม IP: 114.128.20.243 วันที่: 10 กรกฎาคม 2552 เวลา:14:43:48 น.  

 
....................................................


โดย: องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(ภาคประชาชน) IP: 114.128.20.243 วันที่: 10 กรกฎาคม 2552 เวลา:14:45:45 น.  

 
-เขียนใบสมัคร แบบ บส.3
หลักฐาน 1.ภาพถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2.ค่าสมัครสมาชิก 300 บาท
3.ค่าสมัครอบรม 1,000 บาท
4.สำเนาบัตร หรือทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
ใช้ระยะเวลาอบรม 1 วัน ครับ
สอบถามรายละเอียดการเปิดอบรมกรรมการได้ที่นิตยสาร องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)ได้ครับ หรือจะติดต่อสอบถามไปที่สำนักงานใหญ่โดยตรงเลยก็ดีครับ ตามเบอร์โทรศัพท์ บนกระทู้หรือหัวข้อข้างบนครับ หมายเหตุ ติดต่อสอบถามไปที่สำนักงานใหญ่หรือติดตามที่นิตยสารขององค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐจะดีกว่าและข่าวกรองจะถูกต้องกว่า


โดย: ข้อมูลเพิ่ม IP: 114.128.20.243 วันที่: 10 กรกฎาคม 2552 เวลา:14:47:36 น.  

 
อยากทราบเกี่ยวกับการเลือกตั้งซ่อม อบจ.ที่สุราษฎร์ ว่ามีสาเหตุมาจากอะไรเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งหรือไม่แล้วถ้ามีการทุจริตจริงนั้นตรวจสอบจากตรงจุดใดทำให้ทราบถึงการทุจริตนี้


โดย: กรุณาเถอะค่ะ IP: 202.12.73.6 วันที่: 23 กันยายน 2552 เวลา:14:53:30 น.  

 
คือว่ากรุณา......ช่วยตอบคอมเม้นก่อนหน้านี้โดยด่วนด้วยนะคะ...มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ทำรายงานคะ


ขอขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ


โดย: กรุณาเถอะค่ะ IP: 202.12.73.3 วันที่: 24 กันยายน 2552 เวลา:11:03:57 น.  

 
องค์การนี้ตรวจสอบอย่างไรครับ
จะเป็นสมาชิกด้วยครับ


โดย: โอ๊ต IP: 125.26.215.57 วันที่: 25 กันยายน 2552 เวลา:13:19:33 น.  

 
ขออภัยที่ตอบช้านะครับทุกๆท่าน

สำหรับคุณโอ๊ต..
องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ อตร.ตรวจสอบอย่างใรนั้นเดี๋ยวผมตอบให้นะครับ

1.รับเรื่องร้องเรียน
2.ตรวจสอบข้อมูลในเรื่องที่ร้องเรียนมาว่าถูกต้องหรือไม่ อย่างใร
3.คณะกรรมการผู้บริหารประชุมและปรึกษาหารือกันว่าจะทำอย่างใรกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วควรจะแก้ไขอย่างใร
4.นำเรื่องที่ได้รับร้องเรียนมาและปัญหาที่เกิดขึ้นส่งให้กับหน่วยงานต้นสังกัดนั้นๆและคอยติดตามเรื่องจนกว่าจะแล้วเสร็จ
5.องค์การจะดูแลและคอยติดตามผล

ข้าราชการคือผู้บริการประชาชนไม่ใช่มาเป็นนายเพื่อคอยบังคับขู่เข็ญ หรือกลั่นแกล้งประชาชน เข้าใจมั๊ยครับ

ข้าราชการที่ดีเราขอยกย่อง สรรเสริญให้เจริญๆตลอดไป ส่วนข้าราชการที่ไม่ดีขอให้กรรมตามสนอง สาธุ


โดย: สมาชิก อตร.เหมือนกัน ขอตอบครับ IP: 222.123.13.119 วันที่: 4 พฤศจิกายน 2552 เวลา:15:31:27 น.  

 
ขออนุญาตเพิ่มเติมครับ

องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ หรือ อตร. นั้นได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นคณะกรรมการร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อร่วมผลักดันกระบวนการพัฒนาระบบข้าราชการ
ตามคำสั่งของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเลขที่ 444/2551 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2551 ครับ นี่คือส่วนที่เพิ่มเติมมา จากท่าน ผ.อ.สำนักงานใหญ่ที่ลงใว้ในใบโปรชัวร์ครับ


โดย: สมาชิก อตร.เหมือนกันครับ ขอเพิ่มเติมนิดหน่อย IP: 222.123.13.119 วันที่: 4 พฤศจิกายน 2552 เวลา:15:39:04 น.  

 
สำหรับท่านที่สนใจอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการทำความดีเพื่อชาติ เพื่อบ้านเมืองของเราครับ

วันที่ 6 พฤษจิกายน 2552 เปิดอบรมที่มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุดรธานีครับ
สมัครเข้าอบรมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรสำนักงานใหญ่โดยตรงครับ


โดย: สมาชิก อตร.อุดรธานี IP: 222.123.13.119 วันที่: 4 พฤศจิกายน 2552 เวลา:15:45:01 น.  

 
เพิ่มเติม เสริมส่วนที่ถูกต้องครับ สำหรับท่านที่ยังมีข้อที่สงสัยอยู่ครับ นำมาจาก วิกิพิเดีย สารานุกรมเสรีครับ นำมาเพิ่มเติมให้ท่านผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถ่องแท้


1.ประวัติความเป็นมาขององค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

ประเทศไทยได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่ 16 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2540 รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถือได้ว่าเป็นฉบับที่เป็นประชาธิปไตยมากกว่าทุกฉบับที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการให้สิทธิ – เสรีภาพแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้นรวมทั้งการกำหนดให้มีองค์กรอิสระอีกหลายองค์กร เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การเลือกตั้งวุฒิสมาชิก และอื่นๆ อีกมากที่เป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

เมื่อมีบทบัญญัติใหม่เพิ่มขึ้นในรัฐธรรมนูญ ย่อมมี ปัญหาในด้านการปฏิบัติ เป็นต้นว่า การตีความมาตราต่างๆ การไม่เข้าใจเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ จึงเกิดความขัดแย้งความสับสนและการละเมิดรัฐธรรมนูญขึ้นมากมาย โดยเฉพาะในส่วนราชการ ศาล องค์กรอิสระ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น นักการเมือง พรรคการเมือง รวมทั้งประชาชนทั่วไป ดร.อนันต์ บูรณวนิช และคณะซึ่งได้ตั้งสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญขึ้น ได้ศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาหนทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว และมีความคิดเห็นตรงกันว่าต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจะปล่อยให้เหตุการณ์เช่นนี้ดำรงอยู่ต่อไปไม่ได้ เพราะจะเป็นเหตุแห่งความไม่เป็นธรรมในสังคม และความขัดแย้งขยายต่อเพิ่มขึ้นในองค์กรต่างๆ และเป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงต่อชาติบ้านเมือง

ดังนั้น ดร. อนันต์ บูรณวนิช และคณะจึงได้ก่อตั้ง“องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ” เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2546 ภายใต้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และตามความในมาตรา 45 , มาตรา 76 และภายใต้การรับรองของกฎบัตรสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมืองของประชาชน ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามรับรอง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2539 และมีผลบังคับใช้เมื่อ 30 มกราคม 2540

เมื่อคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้ยึดอำนาจ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 และประกาศยกเลิกรัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พร้อมทั้งประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2549 ซึ่งมีเจตนารมณ์และบทบัญญัติ มาตรา 2, 3 และ 38 ให้ความคุ้มครององค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐให้สามารถดำรงอยู่ และดำเนินการต่อไปได้ ต่อมาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2550 ประเทศไทยได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 18 ปี2550 ซึ่งรับรองการก่อตั้งองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ตามความในมาตรา 64 และมาตรา 87 (3) ดังนั้นองค์การตรวจสอบการใช้ จึงดำเนินการอย่างถูกต้องทุกประการ

2.วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมาย การเลิก การออกและ การแก้ไขกฎหมาย ให้เป็นไปตามหลักกฎหมาย และบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ใช้ในปัจจุบัน 2.2 เพื่อให้การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในทุกระดับให้เป็นไปตามหลักการของระบอบประชาธิปไตย 2.3 เพื่อให้การช่วยเหลือบุคคลและองค์กรต่างๆ ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคม

3.นโยบาย

3.1 ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกสาขาอาชีพ ทุกองค์กรได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และการดำเนิน งานของ “องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ” 3.2 ศึกษาและรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎกระทรวง มติของคณะรัฐมนตรี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญให้มีการดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว 3.3 ให้การศึกษา และความรู้ด้านกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนทั่วไป 3.4 ให้คำแนะนำ คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและความไม่เป็นธรรมในสังคมแก่บุคคลและองค์กรทั่วไป 3.5 ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายใน และภายนอกประเทศเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้กฎหมาย การวินิจฉัยกฎหมายให้ถูกต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์และบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

4. การปฏิบัติ

4.1 ให้ยึดถือบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กฎหมายอื่นๆ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี และเอกลักษณ์ของชาติโดยเคร่งครัด 4.2 ให้พิจารณาปัญหาใหญ่ หรือส่วนรวมเป็นสำคัญ ปัญหาอื่นให้เป็นรองและใช้มาตรการประสานประโยชน์เป็นหลักสำคัญ 4.3 เป็นพันธมิตรกับทุกองค์การ หน่วยงาน และมวลชน จัดตั้งทุกขบวนที่เจตนาดีต่อชาติบ้านเมือง ให้ละเว้นการโจมตี หรือใส่ร้ายป้ายสีแก่องค์กร หรือบุคคล 4.4 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกระดับขององค์การฯ จะต้องศึกษาหาความรู้รอบด้านโดยเฉพาะความรู้เรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา จักรไทยที่ใช้ในปัจจุบันตลอดจนศึกษาความรู้ระบอบการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยสากลให้สามารถนำไปถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนได้ 4.5 ต้องยึดมั่นจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของชาติ

ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ เลขที่ 163/15 ถนนเสนานิคม 1 (พหลโยธิน 32 เดิม) แยก 15 ซอย 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.02-5614502 แฟกซ์ 02-5614502 E - MAIL: LEIO_THA@HOTMAIL.COMโดย: yoyosound2009@hotmail.com (อตร.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคายครับ) IP: 114.128.21.130 วันที่: 5 พฤศจิกายน 2552 เวลา:18:04:10 น.  

 
องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ อ.ต.ร.


โดย: องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ อ.ต.ร.ท่าบ่อ จ.หนองคาย IP: 114.128.21.130 วันที่: 5 พฤศจิกายน 2552 เวลา:18:09:09 น.  

 
สวัสดี ปีใหม่ 2553 กรรมการ อ.ต.ร. ทุกๆ ท่าน ทั่วประเทศไทยและต่างประเทศ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขอให้ กรรมการทุกๆ ท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญในหน้าที่การงาน พบแต่สิ่งดีๆ ตลอดไป มีสุขภาพ แข่งแรง พ้นภัยไข้เจ็บ หวังสิ่งใด ขอให้ได้ดังใจปราถนา


โดย: ประธาน อ.ต.ร. IP: 222.123.179.79 วันที่: 23 ธันวาคม 2552 เวลา:12:41:22 น.  

 
เรื่อง ร้องเรียน
เรียน ผอ.สนง.ใหญ่ อ.ต.ร
ผมเข้ามาเลเซีย เจ้าหน้าที่ เรียกเก็บเงิน ค่าประทับตราอนุญาตเข้า-ออก ระหว่าง ประเทศ จำนวน 10 บาท ต่อ คน ไม่ทราบว่า การเก็บเงิน 10 บาท นั้นชอบด้วยกฏหมายหรือเปล่าครับ ขอกรุณา ให้ ผอ. อ.ต.ร.ช่วยตรวจสอบด้วยครับ ประชาชนเดือดร้อนครับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และ ตรวจการใช้อำนาจรัฐด้วยครับ
ขอแสดงความนับถือ
ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน

โดย: ชาวบ้าน IP: 222.123.179.251 วันที่: 25 ธันวาคม 2552 เวลา:8:46:06 น.  

 
เรียน คุณชาวบ้าน
ในกรณีที่ต้องการร้องเรียนนั้นกรุณาติดต่อสำนักงานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ หรือติดต่อสำนักงานองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในพื้นที่ที่ท่านพักอาศัยนะครับ เนื่องจากต้องมีการเขียนคำร้องครับ


โดย: สนญ. อ.ต.ร. IP: 125.25.17.68 วันที่: 28 มกราคม 2553 เวลา:10:41:06 น.  

 
อตร. องค์กรผู้ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

มีสิทธิข่มขู่ประชาชนหรอ มันทำตัวยิ่งกว่าอันธพาล ไม่ให้เกียรติประชาชน เวรกรรมของรัฐบาล ที่ผุดองค์กรนี้ขึ้นมา เพื่อตรวจสอบข้าราชการไม่ดี แต่ทำไมไม่เลือกสรรบุคลากรให้ดีๆ หน่อย เอาอันะพาลมาครองอำนาจ กดขี่ประชาชนซะเอง....

อตร.นราธิวาส เอิดสุดๆ

ไอ้สัส


โดย: ประสบเอง IP: 113.53.19.39 วันที่: 28 มกราคม 2553 เวลา:15:37:31 น.  

 
เรารักองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ


โดย: อตร.เกาะลันตา จ.กระบี่/คลองยาง IP: 180.180.73.192 วันที่: 14 กรกฎาคม 2553 เวลา:20:34:10 น.  

 
สมาชิกองค์ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ..อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ไม่ทราบว่าจะมาอบรมที่กระบี่เมื่อไหร่อีก ประทับใจมากๆ


โดย: สมาชิคองค์การตรวจสอบ....ครับ IP: 118.173.58.131 วันที่: 29 กรกฎาคม 2553 เวลา:18:02:58 น.  

 
เรารักองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ เรารักในหลวง เรารักประเทศไทย เรารักความยุติธรรม

ข้าราชการที่ดีเราขอยกย่อง ข้าราชการที่ไม่ดีขอให้กรรมตามสนอง สาธุ


โดย: วรศักดิ์ ส. อตร.หนองคาย ครับ IP: 113.53.106.97 วันที่: 10 สิงหาคม 2553 เวลา:16:33:45 น.  

 
นอกจาก องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (อ.ต.ร.) และองค์การตรวจสอบอำนาจรัฐ (สากล) ยังมีองค์การอิสระอื่นอีกไหมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อตรวจสอบอำนาจรัฐ เช่น องค์การตรวจสอบอำนาจรัฐแห่งชาติ(ต.ร.ช.) โดยมีนายอภิวัฒน์ วัฒธนกุล เป็นผู้ช่วยประธานใหญ่องค์การฯ มีตราเป็นรูปหัวช้างสามหัว อยากทราบว่าองค์งการ(ต.ร.ช.) มีจริงหรือเปล่า เพราะไม่สามารถดูข้อมูลจากที่ไหนได้ เบอร์โทรศัพท์ที่มีในบัตร โทรไปหมายเลขก็ยังไม่เปิดใช้บริการ สรูปแล้วองค์งการ(ต.ร.ช.) มีจริงหรือเปล่า หรือจะเป็นผู้แอบอ้าง ผู้รู้ช่วยตอบหน่อยครับ


โดย: ประชาชน IP: 125.26.73.43 วันที่: 6 กันยายน 2553 เวลา:23:00:54 น.  

 
ต้องขออภัยที่ตอบคอมเม้นช้าครับ เนื่องจากช่วงนี้เจ้าหน้าที่มีจำกัด ทำให้บางกระทู้อาจตอบล่าช้า ซึ่งต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
ตามกฎหมาย รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 18 ปีพุทธศักราช 2550
มาตรา ๖๔ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร องค์การเอกชน องค์การพัฒนาเอกชน หรือหมู่คณะอื่น
มาตรา ๘๗ รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังต่อไปนี้
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ
การใช้อำนาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย
หรือรูปแบบอื่น

กล่าวคือ ทุกคนสามารถตั้งองค์การอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐได้ ซึ่งรัฐธรรมนูญไม่ได้จำกัดสิทธิใดๆไว้
จากการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนที่ผ่านมา มีเพียงองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)เพียงองค์การเดียวที่มหาดไทยยอมรับความถูกต้องและเชิญเป็นคณะทำงานร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อร่วมพลักดันกระบวนการพัฒนาระบบราชการ ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 444/2551 ลงนามวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2551 โดย นายพงศ์โพยม วาศภูติ ปลัดกระทรวงมหาดไทย


โดย: สนญ.อ.ต.ร. IP: 202.29.6.246 วันที่: 8 ตุลาคม 2553 เวลา:12:08:15 น.  

 
เมื่อไหร่จะมีการอบรมที่จ.กระบี่อีกครับ/สมาชิกองค์การต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่/เรารักองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ


โดย: สมาชิกองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ IP: 180.180.73.169 วันที่: 12 ตุลาคม 2553 เวลา:12:12:20 น.  

 
จังหวัดกระบี่ จะมีการอบรมในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมไทยโฮเตล ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.


โดย: สนญ. อ.ต.ร. IP: 125.25.29.178 วันที่: 20 ตุลาคม 2553 เวลา:12:46:04 น.  

 
หน้าที่ของอ.ต.ร.คือตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ให้ความเป็นธรรมหรือปิดบังข้อมูลบางส่วนใช่หรือไม่
และถ้าเจ้าหน้าที่ของอ.ต.ร.ทำแบบนี้เองเราจะร้องเรียนใครได้บ้าง
อยากทราบว่าองค์การนี้ช่วยคนไทยพลัดถิ่นได้ด้วยเหรอ ถ้าไม่ได้ทำไมเจ้าหน้าที่ขององค์การนี้ที่ จ.ชุมพร ถึงไม่บอก และการที่จะสมัครเป็นสมาชิกขององค์การควรจะเป็นไปโดยความสมัครใจ โดยความเข้าใจใช่หรือไม่ หรือว่าใครที่เข้าไปก็จะให้เขียนใบสมัครแล้วเสียเงิน 1,300 ก่อน และเสียอีก2,000ในวันเข้าประชุม (ไม่รู้ค่าอะไร ถ้าจะบอกว่าค่าเสื้อ 2 ตัว ความจริงราคาไม่น่าจะถึงเลยนะ)
จุดประสงค์ที่พวกเราเข้าไปเพราะพวกเราเป็นกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น มีคนแนะนำว่าองค์การนี้อาจจะช่วยอะไรได้บ้าง พวกเราไม่มีสิทธิ์ทางราชการ ทางทะเบียนราษฎร์อะไรทั้งนั้น แต่พอประชุมเสร็จ คุณออกบัตรให้เป็น ผู้ตรวจสอบ(พิเศษ) มันแต่งตั้งง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ บัตรประชาชนเรายังไม่มีเลยนะครับ...
ตกลงว่าองค์การนี้ช่วยพวกเราได้จริงรึเปล่า เราเป็นชาวบ้านธรรมดาไม่รู้เรื่องกฏหมาย ถ้าเป็นจริงก็ดี แต่ถ้าไม่ใช่ทำไมเขาถึงไม่บอก ไม่แนะนำ
อยากให้เจ้าหน้าที่ขององค์การ จ.ชุมพร ได้พูดได้อธิบายให้กับคนที่รู้เท่าไม่ถึงการ คนที่ยังไม่เข้าใจ ยังไม่มีโอกาสที่จะรับรู้ และเข้าถึงข้อมูลที่แท้จริงก่อนที่จะให้เขียนใบสมัครเพื่อที่จะเก็บเงิน (เสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์)
*** ถามว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นได้ทำหน้าที่ของคุณถูกต้องดีแล้วหรือยัง? ก่อนที่คุณจะไปตรวจสอบคนอื่น
(ขอฝากเรื่องนี้ไปยังเจ้าขององค์การนี้ให้อบรมบุคคลเหล่านั้นด้วยเถิด)


โดย: ชาวบ้านธรรมดา (ที่ตาสว่างแล้ว) IP: 182.52.156.209 วันที่: 24 มกราคม 2554 เวลา:0:02:08 น.  

 
รักในประชาธิปไตร


โดย: เดชากร แตงงาม IP: 110.49.205.138 วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:22:34:45 น.  

 
อยากทราบว่า องค์การตรวจสอบอำนาจแห่งรัฐ (ต.ร.ช.) สัญญลักษณ์เป็นรูปหัวช้าง มาแอบอ้างข่มขู่ อบต.แถวสระบุรี ในนามบัตรชื่อ สมเกียรติ พุ่มทับทิม รอง.ผอ.ฝ่ายการตรวจสอบและการข่าว(พิเศษ) องค์กรนี้มีตัวตนตามกฎหมายจริงหรือเปล่า หรือว่าตั้งมาเพื่อแอบอ้างผลประโยชน์ส่วนตัว ช่วยตรวจสอบให้ด้วยครับ จาก อบต.แถวสระบุรี


โดย: สมยศ รักษ์ไทย IP: 125.26.20.23 วันที่: 4 มีนาคม 2554 เวลา:9:43:54 น.  

 
ผมได้ข่าวว่าองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ใช้อำนาจนำพม่าเข้าประเทศจริงหรือครับ ผมก็เป็นองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเหมือนกัน ปาดังเบซาร์ใครช่วยตอบให้ทราบด้วยว่าจริงหรือถูกใส่ร้าย


โดย: wichian IP: 182.53.183.103 วันที่: 26 มีนาคม 2554 เวลา:21:28:06 น.  

 
เป็นแล้วดีอย่างไรคะ


โดย: นางทัศนีย์ เกตุตระกูล IP: 110.49.249.238 วันที่: 31 มีนาคม 2554 เวลา:17:37:31 น.  

 
หนูอยากสมัครตามสามี และ ซ้อ ๓ จะทำอย่างไรบ้างคะ


โดย: นางสมคิด สุขขะ IP: 110.49.249.238 วันที่: 31 มีนาคม 2554 เวลา:17:40:39 น.  

 
วันนี้พาสามีไปดูรถตู้มาหวังจะใช้ในงาน ตรช. นี้ละคะ แต่จะมีค่าเหมาหรือเปล่าคะ


โดย: คุณนิล IP: 110.49.249.238 วันที่: 31 มีนาคม 2554 เวลา:17:44:26 น.  

 
การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ไม่จำเป็นว่าท่านจะมาจาก องค์กรใด ในเมือเราเป็นประชาชนชาวไทย เราเป็นคนไทยเราจ่ายภาษีให้ประเทศชาติของเรากับลูกจ้างของเรา เราเป็นผู้เสียภาษีเราเป็นเจ้าของประเทศ ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ครับ


โดย: ขอสักนิด IP: 182.52.69.70 วันที่: 20 พฤษภาคม 2554 เวลา:22:56:42 น.  

 
อยากให้ผู้บริหาร อ. ต. ร.ช่วยดูแลสมาชิกด้วยครับเวลามีการร้องเรียนไม่รู้ว่าจะไปร้องเรียนกับใครสมัครเข้ามาแล้วก็ปล่อยลอยแพมีปัญหา หาคนช่วยเหลือไม่มีเลยตัวใครตัวมันนักกฎหมายก็ไม่มีช่วยจะเอาอะไรไปตรวจสอบเขา นอกจากเราจะเอาตัวรอดเองเท่านั้น ช่วยปรับปรุงด้วยครับ


โดย: อนุพงษ์ IP: 223.207.161.32 วันที่: 17 มิถุนายน 2554 เวลา:21:14:27 น.  

 
เหมือนแชร์ลูกโซ่ ไม่ชัดเจน


โดย: คนรู้ทัน IP: 182.93.204.170 วันที่: 19 มิถุนายน 2554 เวลา:10:04:25 น.  

 
เหมือนไม้กันหมา ถึงเวลาต้องช่วยตัวเอง ถูกลอยแพ


โดย: คนรู้ทัน IP: 182.93.204.170 วันที่: 19 มิถุนายน 2554 เวลา:10:07:19 น.  

 
อยากให้คนไทยทุกคนมาร่วมกันแก้ไขกฎหมายจราจรมีใครบ้างทำได้ ข้อ 1เวลารถขาดต่อภาษีถ้าเราถูกตำรวจจับให้เขาปรับตามที่กรมขนส่งปรับคือ ร้อยละ 20ต่อปีถัารถเราเสียภาษีปีละ สมมุติว่าปีละ 700บาท เราก็เสียค่าปรับชะ 140 บาท และให้ตำรวจออกไบเสร็จให้ด้วยเราก็เก็บไบเสร็จแนบกับคู่มือไว้พอเรามีเงินเราก็ไปต่อภาษีที่ขนส่งและเอาไบเสร็จให้เจ้าหน้าที่ขนส่งดูบอกว่าเราเสียค่าปรับแล้วขนส่งเขาก็ไม่น่าจะปรับเรานะเกิดมาเป็นคนไทยทำไมต้องเสียภาษีอะไรช้ำๆชากๆผมว่ามันน่าจะแก้ไขนะกฎหมายข้อนี้สมาชิกท่านไดเห็นด้วยกับผมครับ


โดย: โดยคนอยากรู้ IP: 223.206.125.56 วันที่: 1 กรกฎาคม 2554 เวลา:23:25:03 น.  

 
อ.ต.ร. มุ่งแต่หาผลประโยนช์ส่วนตนมากกว่าส่วนร่วม บางคนแค่อ้างว่าเป็นอ.ต.ร.แล้วยกตนน่ากลัวมาก บางคนไม่รู้อะรัยทำเป็นอวดรู้ จะไปตรวจสอบคนโน้นคนนี้ กลับไปตรวจสอบเมียที่บ้านเถอะนะ เป็นอ.ต.ร.เหมือนไม้กันหมาของใครบางคนมากกว่าครับ


โดย: คนรู้เกมส์ IP: 182.52.210.29 วันที่: 11 กรกฎาคม 2554 เวลา:1:09:25 น.  

 
เป็นแล้วได้อะรัย (แค่บัตรคล้องคอหรือเอาของหมามาใส่ดีกว่าอีกครับ)น่าเวทนาเวรกรรมองค์การไม้กันหมา


โดย: คนเคยเป็นอตร. IP: 182.52.210.29 วันที่: 11 กรกฎาคม 2554 เวลา:1:12:19 น.  

 
เรียน ผู้อำนวยการ อตร. ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

เจ้าหน้าที่ อตร. ที่มาจัดอบรมที่ มอ.ปัตตานี คนที่ชื่อ ธนวัฒน์ สมจิตร์ พูดจาไม่สุภาพ เป็นถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในหน่วยงานที่ตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐ แล้วยังมาใช้อำนาจกับประชาชน ซึ่งเป็นเด็กมุสลิมที่เป็นพนักงานถ่ายเอกสาร เขาเป็นคนสั่งให้เจ้าหน้าที่มาสอบถามราคาของค่าถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม จำนวน 1 ชุด ว่าราคา เท่าไหร่ ทางร้านก็บอกไปว่า รวมแล้วทั้งหมด ชุดละ 77 บาท แล้วเมื่อทำเสร็จแล้ว 1 ชุด นำกลับไป แล้วเขาก็ให้เจ้าหน้าที่กลับมาสั่งต่อว่า ทำเพิ่มอีก 99 ชุด ให้ครบ 100 ชุด มาสั่งตอนประมาณ 10 โมงเช้า จะขอรับงานทั้งหมด อีก 1 ชั่วโมง คือ ประมาณเวลา 11 นาฬิกา ในเมื่อเจ้าหน้าที่มาสั่งงานเพิ่ม พนักงานถ่ายเอกสารก็ทำให้ครบ 100 ชุด แต่ปรากฎว่า เมื่อถ่ายงานไปเกือบหมด แต่นายธนวัฒน์ สมจิตร์ ก็โทรกลับมาที่ร้านว่า ตกลงงานทั้งหมดน่ะ เขาไม่เอา เพราะว่า แพงเกินไป ถ้าคิดว่า แพงทำไม คุณไม่ถามก่อนล่ะ ว่าลดได้อีกไหม เพราะว่าทางร้านทำงานถ่ายเอกสาร ในราคาหน้าละ 35 สตางค์ ตามราคาท้องตลาด และค่าเข้าเล่ม แม็กข้างกระดาษปกสีหน้าหลัง ติดเทปผ้า ขนาด 1.5 นิ้ว คิดอยู่ในราคาปกติ เล่มละ 15 บาท สำหรับเนื้อหาทั้งหมด ทั้ง 3 เล่ม (รวมเป็น 1 ชุด) ทั้งหมด 91 หน้า เท่ากับ 31.85 สตางค์ รวมค่าเข้าเล่ม 3 เรื่อง/1 ชุด เล่มละ 15 บาท เท่ากับ 45 บาท รวมราคาทั้งหมด 76.85 สตางค์ (ถัวเฉลี่ยชุดละ 77 บาท) แต่เขาบอกว่า เขาทำที่อื่น ทั้งหมด ราคาแค่ 37 บาท ต่อชุด ท่านคิดดูซิค่ะ ในราคา 35 สตางค์ ต่อแผ่นแล้ว ทุกวันนี้ราคานี้ก็ตกต่ำสุดๆ แล้ว เพราะว่าราคา 35 สตางค์ เป็นราคาที่ถูกมาก ค่าเข้าเล่มที่เขาบอก ทั้งชุดค่าเข้าเล่มรวมแล้วพร้อมเนื้อหา คิดแค่ชุดละ 37 บาท หักค่าเนื้อหาแล้ว เหลือ 6 บาท นั่นเหรอค่ะราคาค่าเข้าเล่ม ราคาเล่มละ 2 บาท ไม่มีร้านไหนเขาทำกันหรอกค่ะ เพราะว่า 2 บาท คือราคาที่ยังไม่คุ้มกับค่ากระดาษปก และค่าแม็ก ค่าตัดเจียรเล่ม ค่าเทปผ้า ทุกอย่าง (ทำไม่ได้) แต่ที่ร้องเรียนมาในครั้งนี้ เพราะเขาบอกว่า เขาไม่เอางาน แต่เมื่อพนักงานผู้หญิงเด็กมุสลิม พูดขึ้นมาว่า เดี่ยวเจ้าของร้านจะเข้าไปคุยกับหัวหน้าเขาเอง อีก 1 ชั่วโมง เขาก็รีบมาเครียร์ที่ร้าน แต่ให้เจ้าหน้าที่ผู้หญิงอีกคน กับผู้ชายคนที่มาสั่งงานครั้งแรก 1 ชุด เป็นคนมาเครียร์เงิน แล้วผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่า ที่จัดอบรมตลอดมา เขาจะเก็บจากผู้เข้าอบรมคนละ 40 บาท แล้วอยากถามว่า งบประมาณที่รัฐบาลได้จัดให้มาอบรมกับผู้เข้าอบรม อ.ต.ร. ทั่วๆ ไป ต้องมาเก็บเงินจากผู้เข้าอบรมอีกหรือ ในเมื่อมีงบประมาณให้มาอยู่แล้ว หรือว่ายังกินกันไม่พอ เลยต้องมาขอส่วนบุญ แล้วมากลั่นแกล้งกันอีก ทำไมมาพูดจาไม่สุภาพกับพนักงานถ่ายเอกสารคนนั้นอีก เด็กตกใจมากว่านี่แหละเจ้าหน้าที่ของรัฐในประเทศไทย เป็นอย่างนี้นี่เอง ทำตัวอย่างนี้นี่เอง ถึงได้แก้ปัญหากันไม่ได้สักที ทีกับคนมีเงิน ก็พูดจาไพเราะ แต่ทีกับคนมุสลิม หรือคนที่ต่ำต้อยกว่า จะใช้คำพูดที่ไม่มีความเกรงใจ เห็นว่าเป็นเด็กมุสลิมหรืออย่างไร

ที่กล่าวมาทั้งหมด ไม่ได้ต้องการอะไรมาก แต่ต้องการให้ทางหัวหน้าหน่วยงานระดับสูง ได้รู้ได้รับทราบเสียบ้างว่า เจ้าหน้าที่ของท่านมาทำความทุเรส มาทำความอัปยศใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แล้วท่านจะคิดแก้ปัญหาได้อย่างไร ในเมื่อขนาดที่ว่า เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (อ.ต.ร.) ยังมีนิสัยในการทำงาน อยู่แบบนี้ ก็ไม่มีทางที่ท่านจะแก้ไขปัญหาใหญ่ๆ ได้เลย


โดย: จากผู้ที่หวังดีกับพนักงานที่เป็นเด็กมุสลิม IP: 180.180.119.43 วันที่: 18 กรกฎาคม 2554 เวลา:19:23:39 น.  

 
ขอเพิ่มเติมค่ะ

เรียน ท่าน พ.อ.(พิเศษ) สุบรรณ แสงพันธุ์ (จังหวัดชุมพร)

ลูกน้องของท่านทำตัวห่วยมาก ช่วยกรุณาสั่งสอนด้วย ใช้วาจาข่มขู่ และพูดจา ไม่เป็นมิตร กับเด็กพนักงานร้านถ่ายเอกสารที่เป็นมุสลิม เห็นว่าเป็นเด็กมุสลิมเหรอ ถึงได้ทำกันอย่างนี้ ท่านตรวจสอบกริยามารยาทของลูกน้องท่านหรือเปล่า ท่านทราบไหมว่า ลูกน้องของท่านที่ท่านส่งมาภาคใต้ 3 จังหวัด จะต้องเป็นพนักงานที่สุภาพ อ่อนโยน เพราะท่านต้องการแก้ปัญหาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่เหรอ ทำไมถึงได้พูดจากับเด็กแบบนี้ (ขอโทษนะ เขาเรียกว่า "หมาไม่แดก")


โดย: จากผู้ที่หวังดีกับพนักงานที่เป็นเด็กมุสลิม IP: 180.180.119.43 วันที่: 18 กรกฎาคม 2554 เวลา:20:02:48 น.  

 
คือว่าที่พูดมาจากข้างบนก็น่าหมั่นไส้มากๆ ไปตายสะเจ้าหน้าที่ของรัฐห่วยแตกมากๆไอ้พวกหน้าแก่แล้วตัณหากลับไปมีเมียน้อยอีก โธ่เมียปรนนิบัติไม่พอล่ะ พวกบ้าดิฉันว่าคนที่เป็นนะค่ะส่วนคนที่ดีอยู่แล้วก็ทำดีต่อไปพวกที่ชอบเอาเงินใต้โต๊ะก็เหมือนกันขอให้ครอบครัวมันโดนรุมโทรมใต้โต๊ะเหอะ 555


โดย: คนที่เกลียดแก IP: 125.26.230.225 วันที่: 19 กรกฎาคม 2554 เวลา:16:53:59 น.  

 
เว้า เว้าลงใต้เมื่อไหร่อีกครับโดย: สมาชิก อตร นรา IP: 58.8.196.185 วันที่: 23 กรกฎาคม 2554 เวลา:22:00:26 น.  

 
ใจเย็นๆนะคนที่เขาดีก็มีเยอะแยะต้องทำใจองค์การเขาดีแต่เสียที่ตัวบุคคลไม่ว่าหน่วยงานใหนก็เหมือนกันมีมืดก็ย่อมมีสว่างมีดีย่อมมีชั่วปนกันขนาดพวกเดียวกันยังไม่สามัคคีกันเลยเราขอยกย่องคนดีนะที่เขาทำเพื่อส่วนรวมองค์การนี้ไม่มีเงินเดือนบางคนก็เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์


โดย: สมาชิก IP: 223.204.54.49 วันที่: 1 สิงหาคม 2554 เวลา:20:11:31 น.  

 
ผู้ก่อตั้งก็เปรียบเหมือนคนทำถนนให้พวกเราใช้งานอยู่ที่ว่าพวกเราจะใช้งานอย่างไรมันถึงจะเกิดประโยชน์แก่ตัวเราและส่วนรวมขอไห้สมาชิกทุกท่านทำตัวไห้มีคุณภาพอ่านกฎหมายให้เข้าใจจะได้เอาไปช่วยเหลือผู้ถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐรังแก


โดย: เพลิง IP: 223.207.160.94 วันที่: 24 สิงหาคม 2554 เวลา:17:08:30 น.  

 
ขอทำความเข้าใจ สำหรับคนที่สงสัยเกี่ยวกับ "องค์การตรวจสอบอำนาจรัฐแห่งชาติ" ชื่อย่อ "ต.ร.ช." สัญลักษณ์ "รูปช้างสามเศียร" องค์การตรวจสอบอำนาจรัฐแห่งชาติ เป็นองค์การเอกชนที่เกิดขึ้นภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ที่ให้สิทธิ์ประชาชน สามารถรวมตัวกันเป็นองค์การ และมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ในฐานะเจ้าของเงินภาษีตัวจริง ซึ่งในประเทศไทยมีองค์การฯ ลักษณะนี้มากมาย ซึ่งองค์การฯ ทุกองค์การฯ ได้รับการรับรองสิทธิ และความถูกต้องจากรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงาน หรือองค์กรใดๆ มารับรองสิทธิ หรือความถูกต้องอีก เพราะไม่ได้มีกฎหมายเฉพาะว่าองค์การลักษณะนี้จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย จึงขอทำความเข้าใจในประเด็นนี้ด้วย ส่วนใครที่มีความสนใจ หรืออยากรู้ว่าองค์การนี้มีอยู่จริงไหม สามารถค้นหาจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี หรือที่ Facebook page องค์การตรวจสอบอำนาจรัฐแห่งชาติ ได้ค่ะ


โดย: สนญ.ต.ร.ช. IP: 182.52.53.182 วันที่: 2 กันยายน 2554 เวลา:23:47:06 น.  

 
กรณีที่ประชาชนท่านใด พบเห็นผู้บริหารระดับต่างๆ ผู้ตรวจสอบพิเศษ ผู้ตรวจสอบ ขององค์การตรวจสอบอำนาจรัฐแห่งชาติ ได้กระทำการอันเป็นการละเมิดสิทธิของท่าน หรือ กระทำการที่ผิดกฎหมายบ้านเมือง หรือแสดงพฤติกรรมอันไม่เหมาะสม ถ้าท่านเห็นควรจะแจ้งให้องค์การฯ ได้ทราบ ท่านองค์การฯ ยินดีรับฟัง และพร้อมที่แก้ไขในส่วนที่ไม่ถูกต้อง ก็แจ้งได้ที่ Facebook page องค์การตรวจสอบอำนาจรัฐแห่งชาติ หรือที่เว๊ปบอร์ดนี้ก็ได้ค่ะ ส่วนกรณีที่มีการกล่าวอ้างถึงบุคคล 2 ท่าน ขององค์การตรวจสอบอำนาจรัฐแห่งชาติ ต.ร.ช. จะได้แจ้งให้กับท่านประธานใหญ่ได้รับทราบพฤติกรรม และเรียกเข้ามาชี้แจงค่ะ


โดย: สนญ.ต.ร.ช. IP: 182.52.53.182 วันที่: 2 กันยายน 2554 เวลา:23:54:16 น.  

 
ผมใช่บัตรแสดงต่อตำจรวยังจับเลยคับ


โดย: สหชาติ IP: 27.130.67.81 วันที่: 31 มกราคม 2555 เวลา:17:34:44 น.  

 
กระผมอยากทราบว่าการเป็นส.ต.รเนี่ยนะครับมันเป็นกันได้ง่ายๆเลยหรอครับเเค่กรอกใบสมัครเสียค่าสมัครเเล้วก็เป็นได้เลยผมอยากทราบว่าส.ต.รช่วยรักษาสิทธิ์เเละคุ้มครองตนเองเเลพส่วนรวมให้ได้รับความเป็นธรรมได้จริงหรือป่าวหรือเเค่ว่าหรอกให้เเค่เสียค่าอบรมเเละค่าสมัครแบบนี้เรียกว่ารักษาสิทธิของประชาชนจริงๆนะครับถ้าอยากช่วยเหลือจริงๆทำไมไม่เกณฑ์คนให้ละเอียดก่อนครับเอาคนที่ดีจริงๆเเละพร้อมที่จะสละประโยขน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวมจริงค่าสมัครค่าอบรมคงไม่จำเป็นหรอกมั้งครับอย่างเช่นจะอบรมคนที่ดีๆจริงเค้าก็ไปด้วยใจบ้างคนก็คิดว่าเข้ามาเพื่อเเสวงหาผลประโยชน์สู้คัดคนที่ดีจริงๆดีกว่ามัยครับที่ดีจริงอ่ะครับผมก็เป็นเด็กคนหนึ่งนะครับถึงผมจะอายุไม่มากเเต่อย่างน้อยคนเราเกิดมาเป็นคนทั้งทีเมื่อไร่จะตายก็ไม่รู้ถ้าทำเเล้วได้ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมเเละรักษาสิทธิของตัวเองเเละได้จริงๆนะครับผก็กล้าที่จะทำงานด้วยที่พร้อมที่จะเอาชีวิตเข้าเเรกกับงานที่ดีจริงทุกอย่างมีทั้งด้านสว่างเเละด้านมืดช่วยชี้เเจงให้เด็กคนนี้ได้รับรู้ด้วยครับท่าน ที่เป็นผู้ใหญ่ในหน่วยส.ต.ร ขอผู้ที่เป็นคนเริ่มคิดก่อตั้งองค์การได้ด้วยก็ยิ่งดีครับ
ด้วยความเคารพนับถือเป็นอย่างสูง
กระผมขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ


โดย: ผู้ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจที่จะสมัคร IP: 192.168.1.106, 110.77.193.118 วันที่: 21 มีนาคม 2555 เวลา:1:58:30 น.  

 
ขอให้ทุกท่านร่วมกันทำดีเถอะกฎหมายก็คือกฎหมายถ้าเราไม่เอามาใช้มันก็ไม่เกิดประโยชน์แก่พวกเราคนที่ไม่รู้กฎหมายย่อมจะเสียเปรียบคนที่รู้กฎหมายอ่านไว้มากๆนะท่านจะรู้ว่ามันมีประโยชน์แต่ก่อนผมกลัวมากกับคนของรัฐทุกวันนี้ผมไม่กลัวเราว่ากันด้วยกฎหมายอ่านไว้มากๆนะ


โดย: แนะนำเพื่อน IP: 223.205.100.39 วันที่: 16 เมษายน 2555 เวลา:21:49:52 น.  

 
มีคนและเจ้าหน้าที่ของรัฐเขาบอกว่าหน่วยงานขององค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐไม่มีกฎหมายและหน่วยงานไหนรองรับมันเอาสมองส่วนไหนคิดนะ ถ้าเกิดหน่วยงานของมันรองรับเรา แล้วเราจะไปตรวจสอบมันได้หรือถ้ามันทำผิด


โดย: คนคิดดี IP: 223.205.100.39 วันที่: 16 เมษายน 2555 เวลา:21:58:20 น.  

 
ในวันที่ 26 มิถุนายนที่จะถึงนี้จะมีการอบรมณ์และรับสมัครสมาชิก อ.ต.ร. ที่ อบต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู ไม่ทราบว่าเป็นของจริงหรือเปล่าคะ ช่วยตอบด่วนด้วย ขอบคุณคะ


โดย: คนขี้สงสัย IP: 1.2.255.196 วันที่: 23 มิถุนายน 2555 เวลา:10:46:40 น.  

 
องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ- มีสมาชิกในองค์การ เป็นเจ้าของบ้านพักอยู่หมู่บ้านแถวมีนบุรี กินเหล้าทุกวัน อันนั้นเป็นเรื่องส่วนตัว แต่กินทีไรมาวุ่นวายที่สำนักงานในหมู่บ้านทุกครั้ง ทำนามบัตรมาโชว์ ห้อยป้าย เพื่ออะไรคะ พูดจาวก วน ดูไม่ดี


โดย: ปลาเน่าตัวเดียว IP: 58.136.23.40 วันที่: 26 มิถุนายน 2555 เวลา:12:59:47 น.  

 
พบ อรต. บางท่าน เอาเครื่องแบบมาโชว์ เหมือนเป็นนายทหารยศใหญ่ อ้างว่า เข้าเป็นข้าราชการทหารได้ ไม่ต้องสอบ ขอเรียกเก็บเงิน เป็นแสน ต้องแก้ไข เรื่องเครื่องแบบ ที่ตั้งใจจะให้คล้ายนะคะ ปชช. ทั่วไปจะได้ไม่หลงผิด


โดย: ศิริพร IP: 210.1.29.17 วันที่: 10 กรกฎาคม 2555 เวลา:12:02:59 น.  

 
อยากทราบว่าองค์กรนี้เชื่อถือได้แค่ไหนจะช่วยเราจริงหรือไม่เพราะตอนนี้เรากำลังเดือดร้อน


โดย: คนกาฬสินธุ์ IP: 1.1.190.98 วันที่: 21 กรกฎาคม 2555 เวลา:21:44:10 น.  

 
อยากทราบว่าการสมัครเป็นสมาชิกต .ร.อ เรียกเก็บค่าสมัคร คนละ500-700 หรือคะเพราะโดนเก็บหลายคนแล้วคะ กรุณาให้คำชี้แจงด้วยคะ


โดย: คนเชียงใหม่ IP: 118.174.117.25 วันที่: 29 กรกฎาคม 2555 เวลา:18:54:05 น.  

 
อยากทราบถึงการรับสมัครแล้วมีประโยชน์อย่างไรแล้วทำไมเก็บค่าธรรมเนียมแพงจังตั้ง1000บาท+500บาท
ค่าสมาชิก แล้วต้องต่อสมาชิกทุกปีรึเปล่า
ถ้าสมัครแล้วต้องทำงานอะไรบ้างหรืออยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเป็นสมาชิกเพื่ออะไรครับช่วยตอบทีขอบคุณครับ


โดย: ป้อมพระจุล IP: 14.207.217.13 วันที่: 31 สิงหาคม 2555 เวลา:19:57:08 น.  

 
บัตรสมาชิกของผมได้ตกหายแล้วผมจำรหัสของผมในบัตรสมาชิกไม่ได้ ถ้าผมจะไปทำใหม่ได้ไหมครับ พอดี พอดีช่วงนี้ผมอยู่กรุงเทพฯ


โดย: นายมะอาซูวัน IP: 49.230.173.197 วันที่: 11 มีนาคม 2557 เวลา:4:05:51 น.  

 
แล้วเราจะไปแสดงตัวที่ไหน ของเราอยู่ควนเนียง
สงขลา เจ้าของเสียชีวิตแล้ว
องค์การถูกลืมเหรอค่ะ จบไปกับเจ้าของหรือว่ายังมีอยู่ โทรหาองค์กรก็ไม่ติด แล้วต้องทำยังใง
พวกผู้ใหญ่ ก็ใช้เป็นเครื่องมือ อสท.
ขอวอนช่วยชีแจงกับด้วยน่ะค่ะ
ท่านประทาน นายสุขสันติ์ บริเพ็ดธิ์ ท่านบอกว่า
คนดีไม่ตาย แต่ท่านกลับตายซ่ะเอง เฮ้อๆ
แล้วต้องทำไง


โดย: น.ส.บุญฑริกา ตำปาน IP: 1.46.46.49 วันที่: 27 กันยายน 2560 เวลา:10:43:49 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Darksingha
Location :
สมุทรสงคราม Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 7 คน [?]

Click for use Graphics comment


Darksingha ที่แสดงถึงอำนาจและความมืดมัว ผมให้แทนคำว่า Age of Doubt หรือยุคแห่งความสงสัยก็แล้วกัน ดังนั้นBlogนี้จึงเป็นแดนสนธยาที่เต็มไปด้วยหมอกควันแห่งคำถาม และการละเล่น เพื่อแสวงหา ?


TV3 Live CH5 Live CH7 Live Modernine TV Live NBT LIVE - CH11 TPBS - Public Channel ASTV1 New11 - Online News 24 hours Nation Channel DMC.TV - Buddhistic Television ASTV5 - Suvarnbhumi ASTV7 - Buddhistic Television True New 24 Channel skynew cnnibn Channel cnn Channel bbcnews_island Channel cctv Channel bfmtv Channel ntv Channel fox8 Channel foxnews5 Channel cspan Channel france24 Channel world_explorer Channel discovery_channel Channel nasa Channel kimeng-channel dmc-channel ebr-channel research-channel utv-channel michigan-channel at-florida-channel islam-channel peace-usa-channel bbc-panorama-channel CH7 Live CH7 Live CH7 Live CH7 Live CH7 Live CH7 Live CH7 Live CH7 Live

music is life

ชุมทางเพลงเพื่อชีวิต

Friends' blogs
[Add Darksingha's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.