Group Blog
 
 
สิงหาคม 2551
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
27 สิงหาคม 2551
 
All Blogs
 

สัญญาต่างๆ ในวงการวิศวกรรม และ สถาปัตยกรรม

สัญญาบริหารการก่อสร้างลักษณะตัวแทนเจ้าของ (OWNER REPRESENTATIVE) C B. M. : CONSTRUCTION BUSINESS MANAGEMENT
ลักษณะของการบริการและสัญญา เป็นลักษณะการครองคลุมความรับผิดชอบทุกประการที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการก่อสร้าง จะใช้สัญญานี้เมื่อผู้ลงทุนเริ่มต้นโครงการก่อนที่จะมีผู้ออกแบบทุกประเภท (อาจจะก่อนการศึกษาความเป็นไปได้ก็ได้) หรือมิเช่นนั้นจะใช้เมื่อโครงการมีปัญหาสะดุดและไม่มมีผู้ใดเข้ามารับผิดชอบในการแก้ปัญหาในภาพรวม (MACRO SCALE) เพราะต่างเห็นว่าไม่ใช่หน้าที่
Download Click here

สัญญาบริหารการก่อสร้างลักษณะ ที่ปรึกษาและเน้นหนักเรื่องควบคุมการก่อสร้าง C.B.M. : CONSTRUCTION BUSINESS MANAGEMENT
การบริการตามสัญญานี้ เป็นการบริการลักษณะของระบบที่ปรึกษาและควบคุมการก่อสร้างเดิม (CONSULTANT) เพียงแต่มีบางสิ่งที่ต้องรับผิดชอบและผูกพันในการบริการมากขึ้น เช่น การทำประมาณราคากลาง, การควบคุมงบประมาณ (COST CONTROL), การจัดเตรียมการซื้อวัสดุโดยตรงจาก SUPPLIER (DIRECT BILL) เป็นต้น สัญญาการบริการลักษณะนี้ เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการบริหารโครงการและการทำงานที่ไม่สอดประสานกันระหว่างผู้รับเหมาต่างประเภท
Download Click here

สัญญาบริหารการก่อสร้างลักษณะบริหารการก่อสร้างครบวงจร FULL CM. : FULL CONSTRUCTION MANAGEMENT SERVICE
การบริการลักษณะบริหารการก่อสร้างครบวงจร (FULL CM.) นี้เป็นลักษณะการบริการในรูปแบบใหม่ในประเทศไทย แต่ใช้กันในต่างประเทศมานานพอสมควร (การบริการนี้ต่างกับการบริการออกแบบและก่อสร้าง PACKAGE DEAL หรือ TURN KEY PROJECT) พื้นฐานของการบริการนี้เสมือนหนึ่งการจัดตั้งบริษัทรับเหมาก่อสร้าง (CONTRACTOR) ขึ้นมาเฉพาะกิจ โดยเจ้าของโครงการและผู้บริหารการก่อสร้างร่วมหุ้นกันเสี่ยงขาดทุนและกำไรร่วมกัน โดยเจ้าของโครงการทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนที่รับผิดชอบเรื่องการเงิน และผู้บริหารการก่อสร้างเป็นหุ้นส่วนที่รับผิดชอบด้านวิชาชีพในการก่อสร้าง … ผลดีของการบริการเช่นนี้คือการลดต้นทุนการก่อสร้างลงได้ประมาณ 10% และขจัดปัญหาเรื่องการขาดแคลนผู้รับเหมาก่อสร้าง … ผลเสียก็คือหากเจ้าของโครงการหรือผู้บริหารโครงการฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ซื่อสัตย์ ไม่มีเงินทุนหรือความสามารถจริง จะทำให้โครงการทั้งโครงการล้มลงได้อย่างรวดเร็วและเกิดความเสียหายเสมือนหนึ่ง “บริษัทล้มละลาย”
Download Click here

สัญญาออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม โดยคิดค่าบริการชนิดเหมารวม
การบริการออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมตามสัญญานี้ เป็นการทำสัญญาโดยตรงกับสำนักงานสถาปนิก โดยมอบหมายให้สถาปนิกเป็นผู้จัดหาว่าจ้างวิศวกรทุกระบบเองโดยไม่แยกสัญญาการจ้าง หากผู้ว่าจ้างเจาะจงวิศวกรท่านใดเป็นการพิเศษ ให้เจรจากับสถาปนิกเป็นการภายในก่อนการตกลงว่าจ้าง ในสัญญานี้เป็นการว่าจ้างแบบค่าบริการเหมารวม (LUMSUM SERVICE FEE) เพื่อป้องกันการขัดแย้งเรื่องจำนวนค่าบริการภายหลังหากงบประมาณเกินกว่ากำหนด (ผู้ลงทุนอาจจะรู้สึกว่าสถาปนิกต้องการออกแบบให้ราคาแพงเพื่อได้ค่าบริการมากขึ้น ทำให้ตนเองต้องเสียเงินค่าก่อสร้างมากขึ้น และยังต้องสูญเสียค่าบริการเพิ่มอีกด้วย) แต่ตัวเลขเหมารวมนี้น่าจะคิดมาจากอัตราค่าบริการเป็นร้อยละ หรือระบบ MAN HOUR COST PLUS จากงบประมาณที่เป็นไปได้ก่อนการตกลงว่าจ้าง ...... การบริการวิชาชีพสถาปัตยกรรมในประเทศไทย บางครั้งอาจจะคลุมเครือไม่เข้าใจกันอย่างถ่องแท้ว่าความรับผิดชอบของสถาปนิกนั้นเป็นอย่างไร เพราะสถาปนิกส่วนใหญ่มักจะให้คำปรึกษาด้านอื่น (ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานออกแบบ) ให้ผู้ว่าจ้างด้วย โดยในความคิดของสถาปนิกคิดว่านั้น เป็นเพียงข้อแนะนำ ..
Download Click here

สัญญาออกแบบตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์ โดยคิดค่าบริการชนิดเหมารวม
การบริการออกแบบตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์ตามสัญญานี้ อ้างอิงคล้ายกับสัญญาการว่าจ้างออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เพื่อให้เจ้าของโครงการหรือผู้ว่าจ้างสามารถว่าจ้างผู้ออกแบบตกแต่งภายในตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ พร้อมกับสถาปนิกและวิศวกร ทำให้งานก่อสร้างที่สำเร็จออกมามีคุณภาพสมบูรณ์ หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของแบบ การสูญเสียเงินและเวลาจำนวนมากจากการทำงานซ้ำซ้อน – ทุบรื้อ ... การคิดค่าบริการก็ใช้แนวทางเดียวกัการว่าจ้างงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ผู้ออกแบบตกแต่งภายในตามสัญญานี้จะทำงานเป็น 2 ระยะ ระยะแรกจะต้องร่วมกับสถาปนิกเพื่อเตรียมผัง – พื้นผิว – ฯลฯ ก่อน ภายหลังจึงจะออกแบบ - เขียนแบบรายละเอียดทั้งหมด
Download Click here

เอกสารการคัดเลือกผู้ดำเนินการก่อสร้าง (P.Q. : PRE – QUALIFY)
เป็นเอกสารเพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าร่วมประมูลราคารับเหมาก่อสร้างขั้นแรก เพื่อจัดระดับของผู้ที่จะเสนอราคาให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน (มีคุณภาพ – ความสามารถเท่าเทียมกัน) โดยแจ้งข้อมูลและความต้องการเกี่ยวกับโครงการที่จะว่าจ้างไปด้วย เพื่อให้ผู้ที่จะเข้าประมูลพิจารณาตนเองว่าเหมาะสมหรือไม่ และความต้องการจะประมูลหรือไม่ก่อนเสียเวลาทุกฝ่ายโดยไม่จำเป็น
Download Click here

สัญญารับจ้างเหมาก่อสร้าง แบบที่ 1 (ฉบับย่อ)
เป็นเอกสารสัญญาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) ฉบับย่อใช้สำหรับงานขนาดเล็กมากๆ หรือต้องการความเร่งด่วนในการลงนามว่าจ้าง – รับจ้าง หรือเป็นงานจ้างเหมาเฉพาะส่วน เช่น งานฝ้าเพดาน งานทาสี เป็นต้น ... แม้จะเป็นเอกสารขนาดย่อ แต่หากใช้เป็นประโยชน์มาก เพราะสามารถทำได้รวดเร็ว และ ไม่ละเอียดมากจนผู้รับจ้าง (ที่ไม่คุ้นกับการเซ็นสัญญา) เกิดความไม่สบายใจ
Download Click here

สัญญารับจ้างเหมาก่อสร้าง แบบที่ 2 (ฉบับทั่วไป)
เป็นเอกสารสัญญาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) ฉบับที่ใช้ทั่วไปสำหรับงานก่อสร้างขนาดปานกลางและไม่ต้องการความละเอียดถี่ถ้วนสูง และไม่มีองค์กรการบริหารยุ่งยาก (มีเจ้าของงาน, ผู้รับเหมาก่อสร้างไม่เกิน 3 ชนิด, ไม่มี CONSULTANT หรือ C.M.) งบประมาณไม่น่าจะเกินกว่า 10,000,000 – 15,000,000 บาท มักจะใช้สำหรับงานก่อสร้างบ้าน หรืออาคารขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง ระยะเวลาการก่อสร้าง 3 – 12 เดือน ลักษณะงานไม่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรกลใหญ่ในการก่อสร้าง ไม่มีอันตรายในการก่อสร้างนัก (ไม่เน้นหนักเกี่ยวกับเรื่องการประกันภัย)
Download Click here

สัญญารับจ้างเหมาก่อสร้าง แบบที่ 3 (ฉบับใหญ่)
เป็นเอกสารสัญญาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) ฉบับที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างขนาดใหญ่และต้องการความละเอียดถี่ถ้วนสูง และมีองค์กร – บุคลากรบริหารครบหรือค่อนข้างครบ (เจ้าของงาน, ผู้รับเหมาก่อสร้างเกินกว่า 3 ราย, CONSULTANT, INSPECTOR หรือ CM.) งบประมาณการก่อสร้างน่าจะเกินกว่า 10,000,000 บาท มักจะใช้สำหรับงานก่อสร้างอาคารขนาดกลาง ถึง ขนาดใหญ่ ระยะเวลาการก่อสร้างมากกว่า 6 เดือน, มีความจำเป็นในการใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่, อาจเกิดอันตรายจากการก่อสร้างได้ ...... หากจะใช้สัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะต้องมีความพร้อมด้านบุคลากร, การบริหาร, และที่ปรึกษาที่ดี มิเช่นนั้นจะทำให้งานก่อสร้างล่าช้าหยุดชงัก ......
Download Click here

สัญญาจ้างเหมางานระบบ (แยกสัญญาซื้อขายวัสดุและสัญญาว่าจ้างแรงงาน)
สัญญานี้ส่วนใหญ่ใช้กับงานระบบ เนื่องจากเป็นระบบที่ค่าวัสดุแพงกว่าค่าแรงงานจำนวนมาก เพื่อการหลีกเลี่ยงภาษีซ้ำซ้อนจึงแยกสัญญาวัสดุ – แรงงานให้ชัดเจนตั้งแต่แรก โดยถือพื้นฐานมาจากสัญญาว่าจ้างเหมาก่อสร้างฉบับใหญ่ (-I-) แยกรายละเอียดสัญญาซื้อขายวัสดุ (หน้า 1-4) และสัญญาจ้างเหมาแรงงานติดตั้ง (หน้า 1-18) ออกจากกัน โดยมีบันทึกข้อตกลง (หน้า 1-2) ประกอบสัญญาด้วยตั้งแต่แรก เพื่อป้องกันการเกิดช่องว่างของสัญญาและความเข้าใจมากขึ้น เพราะโดยส่วนใหญ่มีการทำสัญญาจะแยกเป็น 2 สัญญา แต่การทำงานประสานงานจะรวมถือกันเป็นผู้รับจ้างรายเดียว
Download Click here

สัญญาจ้างเหมา งานระบบลิฟท์ (แยกสัญญาซื้อขายวัสดุและสัญญาว่าจ้างแรงงาน)
ส่วนใหญ่การซื้อขายและติดตั้งระบบลิฟท์หรือบันไดเลื่อน มักจะเป็นสัญญาที่ทางบริษัทผู้ขายและติดตั้งเป็นผู้ทำขึ้น และเป็น “สัญญาฝ่ายเดียว” สัญญานี้จะช่วยให้เกิดความยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายมากขึ้น สัญญานี้ถือพื้นฐานมาจากสัญญาซื้อขายและติดตั้งของบริษัทลิฟท์ทั่วไป แต่แยกรายละเอียดสัญญาซื้อขายวัสดุ (หน้า 1-4) และสัญญาจ้างเหมาแรงงานติดตั้ง (หน้า 5-8) ออกจากกัน และเพื่อให้สัญญาครอบคลุมทุกเรื่องจึงสมควรมีเอกสารประกอบสัญญา (หน้า 9-10) ประกอบสัญญาด้วยตั้งแต่แรก เพื่อป้องกันการเกิดช่องว่างของสัญญาและความเข้าใจมากขึ้น เพราะโดยส่วนใหญ่มีการทำสัญญาจะแยกเป็น 2 สัญญา แต่การทำงานประสานงานจะรวมถือกันเป็นผู้รับจ้างรายเดียว
Download Click here

สัญญาจ้างบริการ ทำ COST CONTROL
ลักษณะการบริการและสัญญา COST CONTROL นี้เป็นการบริการเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนการก่อสร้างการควบคุมงบประมาณ และการลดราคาการก่อสร้าง (โดยไม่ก้าวก่ายใน CONCEPTUAL DESIGN ของผู้ออกแบบ) ซึ่งอาจจะลดเพราะการให้ข้อมูลที่ดีต่อผู้ออกแบบ การปรับปรุงระบบและวิธีการก่อสร้างให้สะดวก เหมาะสมและประหยัดการซื้อและว่าจ้างที่ถูกต้อง เป็นต้น การบริการทำ COST CONTROL นี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย เพราะผู้เป็น COST CONTROL จะต้องมีความรอบรู้ด้านการก่อสร้างจริง มีประสพการณ์มากต้องไม่ทำตนเสมือนเพียง COST ESTIMATOR (หากผู้ลงทุนจ้าง C.M. ตามสัญญา -A- , -B- , -C- , แล้วไม่จำเป็นต้องจ้างทำ COST CONTROL
Download Click here
สัญญาจ้างเหมา งานตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์
Download Click here
เอกสารต่ออายุสัญญางาน
 

Create Date : 27 สิงหาคม 2551
0 comments
Last Update : 27 สิงหาคม 2551 3:55:05 น.
Counter : 825 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


inspection
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
Friends' blogs
[Add inspection's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.