นิทรรศการภูษาแพรพรรณสายสัมพันธ์อาเซียนและกิจกรรมเสวนาเรื่องผ้าแพรวาจากผ้าเบี่ยงธรรมดาสู่ราชินีไหมไทย
พวกเราแม่ลูกสามสาวล้วนหลงใหลเสน่ห์ของผ้าทอค่ะ หากมีโอกาสเราก็จะหาทางไปเยี่ยมชมนิทรรศการ ฟังสัมมนา ร่วมเวอร์คชอพค่ะ เดือนกันยายนที่ผ่านมาเรามีโอกาสไปสองงานโดยทราบข่าวจากแม่เก๋กาย ในงาน"นิทรรศการผ้า ภูษาแพรพรรณ สายสัมพันธ์อาเซียน : The Golden Heritage of ASEAN Textiles" โดย อ. เผ่าทอง ทองเจือ ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ค่ะ และจากแม่ผึ้งในงาน กิจกรรมเสวนา "ผ้าแพรวา : จากผ้าเบี่ยงธรรมดา สู่ราชินีแห่งไหมไทย" ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ค่ะ ขอขอบคุณทั้งแม่เก๋กายและแม่ผึ้งมา ณ ที่นี้ค่ะ

มาเริ่มกันที่่่่ งานนิทรรศการผ้า ภูษาแพรพรรณ สายสัมพันธ์อาเซียน ค่ะ


ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ฯ ตั้งอยู่ติดกับศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ บางไทรค่ะ และมีหอนิทรรศการถึงห้าหอด้วยกันค่ะ มีทั้งนิทรรศการถาวรและนิทรรศการหมุนเวียนค่ะ มีห้องสมุดบริการ รวมทั้งร้านค้างานศิลป์ค่ะ จขบ. จะนำชมในโอกาสต่อไปค่ะ

อาคารโอ่โถง เต็มไปด้วยงานศิลป์ค่ะ


หอเกียรติยศ และหอนวัตศิลป์ค่ะหอศิลปาชีพค่ะ


ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) บางไทร จัดนิทรรศการผ้าอาเซียน “ภูษา แพรพรรณ สายสัมพันธ์อาเซียน” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งได้รวบรวมผ้าเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นจาก 10 ประเทศอาเซียนมาจัดแสดงกว่า 500 ชิ้น โดยมี ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นประธานเปิดนิทรรศการฯ ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)บางไทร พิมพาพรรณ ชาญศิลป์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ กล่าวว่า นิทรรศการผ้าอาเซียน “ภูษา แพรพรรณ สายสัมพันธ์อาเซียน” จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา และเพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์ของผ้าและเครื่องแต่งกายที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของความเป็นชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศไทย, ลาว, กัมพูชา, เมียนมา, เวียดนาม, สิงคโปร์, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, บรูไน และ ฟิลิปปินส์ ให้เป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่เป็นองค์ความรู้สู่สาธารณชนผู้สนใจในทุกวงการทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยาวชน ได้ศึกษาเรียนรู้และรับรู้ถึงความสัมพันธ์ที่มีความโยงใยระหว่างกันของกลุ่มชนในภูมิภาคอาเซียนแต่ครั้งในอดีตกาล จนถึงปัจจุบัน

“ผ้าหรือเครื่องแต่งกาย นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมประการหนึ่งที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของชนชาติไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดในภูมิภาคใดก็ตาม เป็นสิ่งที่จะแสดงถึงอัตลักษณ์ของความเป็นชาติหรือประเทศ รวมทั้งยังเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคได้อีกด้วย วัฒนธรรมของผ้าหรือเครื่องแต่งกายของแต่ละประเทศในแต่กลุ่มชนนั้นจะสะท้อนให้เห็นถึงการสืบทอดภูมิปัญญา ความเชื่อ วัฒนธรรม ศิลปะ วิถีชีวิต ความประณีต และเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละชนชาติ ซึ่งอาจมีทั้งส่วนที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน”

(คัดลอกข้อมูลจากเวปของ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศฯ //www.sacict.net ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ)
( ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดความเป็นมาของศูนย์ฯ ข่าวสารบริการ และองค์ความรู้ทางด้านศิลปหัตถกรรมได้ที่เวป ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศฯ (sacict) )
ประเทศไทยค่ะประเทศลาวค่ะ
ประเทศกัมพูชาค่ะ

ประเทศเมียนมาค่ะ

ประเทศเวียดนามค่ะ
ประเทศสิงคโปร์ค่ะ


ประเทศมาเลเซียค่ะ

ประเทศอินโดนีเซียค่ะ

ประเทศบรูไนค่ะ

ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะ( ขออภัยค่ะที่ภาพไม่คมชัด และหากมีข้อผิดพลาดทางจขบ. ยินดีจะแก้ไขค่ะ)มาต่อกันที่่่่ งานผ้าแพรวา : จากผ้าเบี่ยงธรรมดา สู่ราชินีแห่งไหมไทย ค่ะพิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตั้งอยู่ในเขตพระบรมมหาราชวังหรือวัดพระแก้วค่ะ จะจัดแสดง ราชพัสตราจากผ้าไทย ไทยพระราชนิยม ค่ะ เปิดทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา ๑๕.๓๐ น.อัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ : ๑๕๐ บาท ผู้สูงอายุ (อายุ ๖๕ ปีขึ้นไป) และ นักเรียน / นักศึกษา (โปรดแสดงบัตรประจำตัว) : ๕๐ บาท เด็กอายุ ๑๒-๑๘ ปี : ๕๐ บาท เด็กอายุต่ำกว่า ๑๒ ปี เข้าชมฟรี ปรกติจะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับผ้าทุกเดือน ตอนไปร่วมกิจกรรมก็จะได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มค่ะ จขบ. จะนำชมในโอกาสต่อไปค่ะ
พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดกิจกรรมเสวนาเรื่อง ผ้าแพรวา : จากผ้าเบี่ยงธรรมดา สู่ราชินีแห่งไหมไทย เพื่อตระหนักถึงคุณค่าทางภูมิปัญญาของผ้าแพรวา และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระราชดำริในการพัฒนาการทอผ้าแพรวา ทำให้ผ้าแพรวายังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน ที่ห้องโถง พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านผ้าแพรวา ได้แก่ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อาจารย์บุญชัย ทองเจริญบัวงาม นักจัดการงานในพระองค์ กองศิลปกรรม สำนักพระราชวัง นายพงศ์ชยุตม์ โพนะทา ราษฎรผู้ผลิตผ้าแพรวา บ้านโพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

ทั้งนี้แม่คำใหม่ โยคะสิงห์(ในรูปด้านล่างค่ะ) ยังได้ร่วมบรรยายเรื่องพัฒนาการของผ้าไหมแพรวาในยุคต่างๆเกี่ยวกับผ้าไหมแพรวาโบราณที่หาชมได้ยาก ซึ่งบางผืนมีอายุ 100 ปี และร่วมเสวนาเกี่ยวกับเส้นทางและพัฒนาการของผ้าแพรวา ในยุคต่างๆ จากผืนแพรเบี่ยงจนกลายเป็นราชินีแห่งผ้าไหมไทย ด้วยลวดลายที่วิจิตรงดงามตระการตา นอกจากนี้ นายอุดม เหรียญตระกูล ผู้มีชื่อเสียงด้านสะสมผ้าไทยและผ้าโบราณ ยังได้นำผ้าไทยและผ้าโบราณจัดนิทรรศการ และปิดท้ายรายการด้วยการแสดงพื้นบ้าน ในชุดรำแพรวากาฬสินธุ์ ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมาก(คัดลอกข้อมูลจากเวปของ หนังสือพิมพ์เสียงภูพาน ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ)

ผ้าแพรวาสะสมค่ะ

กิจกรรมและการสาธิต

( ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ข่าวสารบริการ และองค์ความรู้ทางด้านผ้าไทยได้ที่เวป พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ)


องค์ความรู้และภูมิปัญญาของผ้าทอนั้นลุ่มลึก และมีเรื่องเล่าของชาติพันธุ์มาช้านาน เราสามแม่ลูกยังอ่อนด้อยนักในการเรียนรู้เรื่องราวของผ้าทอ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เรียนรู้ ซึมซับความงาม และเข้าใจเรื่องราวของผ้าทอเพิ่มขึ้นเท่าที่โอกาสจะอำนวยค่ะขอขอบคุณ bg สวย ๆ จากคุณยายกุ๊กไก่ค่ะ


Create Date : 23 พฤศจิกายน 2558
Last Update : 25 พฤศจิกายน 2558 11:48:18 น. 2 comments
Counter : 661 Pageviews.

 
งานดีๆ ชอบตรงกับช่วงที่เรามีเวลาแวะไปอย่างจำกัดคะ


โดย: 3K-guy วันที่: 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา:11:43:10 น.  

 
แล้วงานเยอะมากเลยเดี๋ยวนี้ แยกร่างไม่พอกันเลยทีเดียว


โดย: chinging วันที่: 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา:16:09:03 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#15


 
chinging
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 22 คน [?]
INVITING THE BELL TO SOUND


Body, speech, and mind in perfect oneness-
I send my heart along with the sound of the bell,
May the hearers awaken from forgetfulness
and transcend all anxiety and sorrow.


HEARING THE BELL


Listen, listen,
this wonderful sound
bring me back
to my true self.


THICH NHAT HANH


9 Latest Blogs
ขอขอบคุณ คุณSevenDaffodils
ในคำแนะนำวิธีการทำ Latest Blogs ค่ะNew Comments
Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2558
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 
23 พฤศจิกายน 2558
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add chinging's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.