Group Blog
 
 
สิงหาคม 2548
 
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
4 สิงหาคม 2548
 
All Blogs
 

การชำระเงินค่าสินค้า

การชำระเงินค่าสินค้า
เมื่อมีการซื้อขายสินค้าในธุรกรรมระหว่างประเทศเกิดขึ้น การชำระเงินค่าสินค้าที่ผู้ซื้ออยู่ในประเทศหนึ่ง และผู้ขายอยู่ในอีกประเทศหนึ่ง สามารถกระทำได้หลายวิธีดังนี้

1. การชำระโดยตรงด้วยการโอนเงิน
ผู้ซื้อชำระเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ขายด้วยการโอนเงินก่อนการส่งมอบสินค้า (T/T) การซื้อขายในเทอมนี้ผู้ซื้อจะเสียเปรียบหากผู้ขายไม่ส่งสินค้าให้ ในภายหลัง หากจะใช้เทอมนี้ผู้ซื้อและผู้ขายต้องเป็นทำธุรกิจร่วมกันมานาน เพราะใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นพิ้นฐานในการรับประกัน
.
2. การชำระโดยผ่านธนาคาร
ในธุรกิจระหว่างประเทศ การชำระเงินที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ ชำระเงินผ่านธนาคาร ซึ่งมี 4 ประเภทดังนี้

• การชำระเงินด้วย Letter of credit (L/C)
• การชำระเงินโดยวิธีเรียกเก็บจากธนาคาร (Bill for collection)
• การชำระเงินแบบ Open Account
• การชำระเงินแบบ Consignment

1.1 การชำระเงินด้วย Letter of credit
เป็นการชำระเงินค่าสินค้าผ่านธนาคาร เพราะเป็นหลักประกันว่าผู้ขายจะได้รับเงินค่าสินค้าเมื่อมีการส่งมอบสินค้าลงเรือหรือยานพาหนะขนส่งตามแต่ที่ได้ตกลงไว้ และผู้ซื้อสินค้าจะได้รับสินค้าเมื่อจ่ายเงินค่าสินค้า

L/C เป็นตราสารทางการค้าซึ่งออกโดยธนาคารพาณิชย์จามคำสั่งของผู้ซื้อ (applicant) ซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคารในประเทศหนึ่ง เพื่อส่งไปให้แก่ผู้รับประโยชน์ (beneficiary) ซึ่งเป็นผู้ขายในอีกประเทศหนึ่ง โดยส่งผ่านธนาคารผู้รับแอลซีในประเทศของผู้ขาย (advising bank) ตราสารนี้เป็นคำรับรองหรือสัญญาของธนาคารผู้เปิดแอลซีว่าจะจ่ายเงินเงินตามที่ระบุไว้ในแอลซีให้แก่ผู้ขายสินค้า เมื่อผู้ขายสินค้าส่งมอบสินค้า และได้แสดงเอกสารให้แก่ธนาคารผู้รับซื้อเอกสารและตั๋วเงิน (negotiating bank) ได้ครบถ้สนถูกต้องตามที่ระบุไว้ในแอลซี ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆและระยะเวลาที่กำหนดในแอลซีด้วย

ข้อควรรู้
- เงื่อนไขต่างๆในแอลซีจะใช้ควบคุมได้เฉพาะความถูกต้องของเอกสารเท่านั้น ไม่สามารถควบคุมตัวสินค้าได้
- ในส่วนคุณภาพของสินค้า หากผู้ซื้อไม่แน่ใจว่าผู้ขายจะเชื่อถือได้หรือไม่ ผู้ซื้อสามารถแต่งตั้งบริษัทตัวแทนผู้ตรวจสินค้าโพ้นทะเล (independent surveyor) ในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าและออกหนังสือรับรองการตรวจสอบให้ ดังนั้นต้องระบุในแอลซีด้วยว่า ผู้ขายจะต้องแนบหนังสือรับรองการตรวจสอบสินค้า (inspection certificate) ที่ออกให้โดยตัวแทนของผู้ซื้อแนบไปกับเอกสารขึ้นเงินที่ผู้ขายนำส่งธนาคารด้วย


2.2 ประเภทของ Letter of credit
แอลซีที่ใช้ในการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศมี 2 ประเภท คือ
1. แอลซีที่เพิกถอนได้ (Revocable Letter of credit) เมื่อผู้ซื้อขอเปิดแอลซีไปให้แก่ผู้ขายในต่างประเทศแล้ว ผู้ซื้อหรือธนาคารจะแจ้งยกเลิกเสียเมื่อไหร่ก็ได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขาย ดังนั้นจึงไม่มีนิยมนำมาใช้ในการซื้อขายระหว่างประเทศ

2. แอลซีที่เพิกถอนไม่ได้ (Irrevocable Letter of credit) เมื่อธนาคารของผู้ซื้อเปิดแอลซีไปแล้ว ธนาคารและผู้ซื้อไม่สามารถยกเลิกแอลซีได้ อย่างไรก็ตามแอลซีที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นแอลซีที่เพิกถอนได้ ในทางปฎิบัติจะถือว่าเป็นแอลซีที่เพิกถอนไม่ได้

3.3 ชนิดของ Letter of credit
1. Fix L/C คือ แอลซีที่กำหนดแน่นอนทั้งวงเงินและอายุของแอลซี เมื่อครบกำหนดอายุของแอลซีแล้วหรือผู้ขายได้ส่งสินค้าตามวงเงินแอลซีครบถ้วนแล้วจะใช้ในการส่งสินค้าหรือขอรับเงินจากธนาคารอีกไม่ได้

2. Straight Documentary L/C คือ แอลซีที่ธนาคารผู้เปิดแอลซีรับรองว่าจะจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายสินค้า เมื่อผู้ขายสินค้าส่งเอกสารไปให้แก่ธนาคารผู้เปิดแอลซีโดยตรงเท่านั้น แอลซีชนิดนี้ถึงแม้ผู้ขายจะเตรียมเอกสารถูกต้องทั้งหมดแต่ส่งเอกสารผ่านธนาคารของผู้ขายหรือธนาคารอื่นๆไปยังธนาคารผู้เปิดแอลซี ดังนั้นธนาคารผู้เปิดแอลซีจะไม่จ่ายเงินให้

3. Negotiation Documentary L/C คือ แอลซีที่ธนาคารผู้เปิดแอลซีกำหนดให้ผู้ขายสินค้านำตั๋วเงินพร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนดในแอลซีไปขึ้นเงินค่าสินค้ากับธนาคาร ซึ่งแบ่งตามลักษณะการกำหนดธนาคารที่รับซื้อตั๋วเป็น 2 ประเภทดังนี้
- Restricted L/C คือ ธนาคารผู้เปิดแอลซีกำหนดชื่อธนาคารที่จะขึ้นเงืนได้เป็นการเฉพาะเจาะจง
- Unrestricted L/C คือ ธนาคารผู้เปิดแอลซีไม่ได้กำหนดชื่อของธนาคารที่จะขึ้นเงินได้ ดังนั้นผู้ขายสามารถนำตั๋วไปขึ้นเงินกับธนาคารใดๆก็ได้

4. Revolving L/C คือ แอลซีที่เมื่อใช้แล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกหรือใช้หมุนเวียนได้ ผู้ซื้อต้องการให้ผู้ขายใช้ขึ้นเงินในการส่งสินค้าได้เรื่อยๆโดยที่ผู้ซื้อไม่ต้องเปิดแอลซีใหม่หรือไม่ต้องมีคำขอแก้ไขเพิ่มจำนวนเงินใหม่ (amendment)โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเปิดแอลซีเป็นจำนวนมาก แอลซีชนิดนี้จะเป็นแอลซีใบเล็กๆที่ใช้แทนใบใหญ่ๆที่เปิดเพียงครั้งเดียวแล้วทยอยส่งของเรื่อยๆในช่วงระยะเวลาที่ยาวนาน จึงเหมาะสำหรับการซื้อขายที่ทำกันเป็นประจำ และเป็นสินค้าชนิดเดียวกันที่ซื้อขายเป็นจำนวนมาก ดังนั้นแอลซีนี้จะกำหนดจำนวนเงินที่มากพอสำหรับการส่งออกและขึ้นเงินในแต่ละครั้งของผู้ขายจนกว่าจะหมดอายุของแอลซีหรือจนกว่าจะหยุดการส่งสินค้า

การเปิด revolving L/C มี 2 แบบ คือ
- Automactic revolving L/C เป็นแอลซีที่ใช้งานต่อได้ทันที
- Controlled revolving L/C เป็นแอลซีที่ต้องขออนุญาติหรือคำยินยอมจากผู้ซื้อก่อน ผู้ขายจึงจะนำไปใช้งานได้อีก

ข้อควรรู้
- หากผู้ขายส่งสินค้าไม่ครบ อาจกำหนดให้นำสินค้าส่วนที่เหลือไปรวมกับการส่งของในครั้งถัดไปเรียกว่า Accumulative Revolving L/C ถ้าไม่อนุญาตให้นำสินค้าส่วนที่เหลือไปรวมกับการส่งสินค้าครั้งถัดไป เรียกว่า Non-
Accumulative Revolving L/C


5. Transferable L/C คือ แอลซีที่สามารถโอนต่อให้บุคคลอื่นได้ไม่ว่าบุคคลอื่นนั้นจะอยู่ในประเทศเดียวกันต่างประเทศก็ได้ และโอนให้บุคคลอื่นเพียงรายเดียวหรือหลายรายก็ได้ แต่จะโอนได้เพียงทอดเดียว ผู้รับประโยชน์ (beneficiary) ที่ได้รับโอนมาจะโอนต่อไปให้บุคคลอื่นอีกทอดหนึ่งไม่ได้ และผู้โอนไม่สามารถเพิ่มเงื่อนไขที่นอกเหนือจากแอลซีที่ได้รับมาจากต่างประเทศ ยกเว้นจำนวนเงินหรือราคา ระยะเวลาการส่งมอบสินค้า การส่งเอกสาร การหมดอายุของแอลซี โดยจะเป็นการโอนทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน แต่จำนวนเงินที่โอนต้องไม่เกินไปกว่าที่ระบุในแอลซี

6. Back to Back L/C คือ การเปิดแอลซีภายในประเทศ โดยอาศัยหลักประกันแอลซีที่เปิดมาจากต่างประเทศ เพราะ ผู้ขายได้รับแอลซีจากต่างประเทศแต่ไม่มีสินค้าเป็นของตนเอง จึงใช้แอลซีชนิดนี้สั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตในประเทศเดียวกัน เพื่อให้ผู้ผลิตส่งสินค้าไปนอกราชอาณาจักรแทน ดังนั้นเงื่อนไขต่างๆในแอลซีฉบับที่สองที่เปิดให้ผู้ผลิตจึงยึดตามแอลซีฉบับแรก ยกเว้นราคาสินค้าเท่านั้นที่มีราคาต่ำกว่าแอลซีฉบับแรก เมื่อมีการส่งมอบสินค้าผู้ผลิตจะนำเอกสารไปขึ้นเงินที่ธนาคารของผู้ขาย ผู้ขายจะนำเอกสารต่างๆพร้อมตั๋วขึ้นเงินของผู้ขายไปยื่นต่อธนาคาร ธนาคารจะทำการ negotiate L/C ทั้งสองฉบับพร้อมกัน โดยนำเงินที่ได้จากแอลซีฉบับแรกไปชำระค่าสินค้าให้แก่ผู้ผลิตจามแอลซีฉบับที่สอง และนำส่วนต่างค่าสินค้าที่ได้เข้าบัญชีของผู้ขาย

7. Red Clause L/C คือ แอลซีที่ผู้ซื้อเปิดให้ผู้ขาย โดยอนุญาติให้ผู้ขายรับเงินค่าสินค้าบางส่วนหรือทั้งหมดไปก่อนการส่งสินค้า เมื่อผู้ขายรับเงินค่าสินค้าล่วงหน้าไปแล้ว ธนาคารผู้รับแอลซี (advising bank) จะส่งเอกสารการจ่ายเงินไปเรียกเก็บค่าสินค้าจากผู้ขายในทันที ส่วนเอกสารการส่งออกจะส่งตามไปภายหลังจากที่ผู้ขายได้ส่งออกสินค้าและนำเอกสารมามอบต่อธนาคารแล้ว แอลซีชนิดนี้ถือเป็นสินเชื่อที่ผู้ซื้อให้แก่ผู้ส่งออก ดังนั้นผู้ซื้อต้องมีความไว้วางใจในผู้ขายเป็นอย่างมาก โดยผู้ขายต้องจ่ายดอกเบี้ยและไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยขึ้นอยู่กัยข้อตกลง

8. Stand by L/C คือ แอลซีที่ใช้ในการค้ำประกันค่าสินค้าหรือบริการ ค้ำประกันเงินกู้ ค้ำประกันการออก Letter of Guarantee

9. Domestic L/C or Local L/C คือ แอลซีที่ผู้ซื้อสินค้าเปิดให้แก่ผู้ขายที่อยู่ในประเทศเดียวกัน ซึ่งเป็นการซื่อสินค้าภายในประเทศหรือส่งออกไปยังต่างประเทศก็ได้ สกุลเงินที่ใช้เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

4.4 ความน่าเชื่อถือของ Letter of credit
ผู้ขายจะแน่ใจได้อย่างไรว่าแอลซีที่เปิดมาจากผู้ซื้อมีความน่าเชื่อถือเพียงไร ดังนั้นธนาคารจึงมีส่วนสำคัญในการที่จะเพิ่มคำรับรองว่าจะจ่ายค่าสินค้าให้แก่ผู้ขาย เมื่อมีการซื้อขายครั้งแรก ผู้ขายอาจร้องขอให้ผู้ซื้อเปิดแอลซีที่เพิ่มคำรับรองว่าจะรับซื้อตั๋วของธนาคารผู้รับแอลซี เพื่อเป็นหลักประกันในการที่จะได้รับการชำระค่าสินค้าจากธนาคารผู้รับแอลซีที่อยู่ในประเทศของผู้ขาย แอลซีที่ใช้ในการชำระค่าสินค้าสามารถจำแนกความน่าเชื่อถือได้ 2 แบบ คือ

1. แอลซีที่ไม่มีการเพิ่มคำรับรองว่าจะรับซื้อตั๋ว (Letter of credit without adding confirmation) คือ แอลซีที่ธนาคารผู้เปิดแอลซีไม่ได้ร้องขอให้ธนาคารตัวแทนผู้รับแอลซีเพิ่มคำรับรองให้ผู้ขายว่าจะเข้าร่วมผูกพันในการชำระค่าสินค้าร่วมกับธนาคารผู้เปิดแอลซี ดังนั้นธนาคารผู้รับแอลซีจะดำเนินการเพิ่มคำรับรองดังกล่าวโดยพลการให้แก่ผู้ขายไม่ได้

2. แอลซีที่มีการเพิ่มคำรับรองว่าจะรับซื้อตั๋ว (Letter of credit with adding confirmation) คือ แอลซีที่ธนาคารผู้เปิดแอลซีได้ร้องขอให้ธนาคารตัวแทนผู้รับแอลซีเพิ่มคำรับรองให้ผู้ขายว่าจะเข้าร่วมผูกพันในการชำระค่าสินค้าร่วมกับธนาคารผู้เปิดแอลซี ทำให้ผู้ขายมั่นใจว่าจะได้รับการชำระค่าสินค้าจากธนาคารที่ยืนยันแอลซี ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับธนาคารผู้เปิดแอลซีหรือประเทศของธนาคารผู้เปิดแอลซีก็ตาม

ข้อความที่พบเสมอในแอลซีที่เพิ่มคำรับรอง คือ This credit is confirmed by us and we undertake that all documents presented in accordance with the terms and conditions of this credit will be honored by us.

ข้อควรรู้
- ธนาคารผู้รับแอลซีจะเพิ่มคำรับรองให้แก่ผู้ขายหรือไม่ก็ได้
- หากธนาคารผู้รับแอลซีไม่เพิ่มคำรับรองให้แก่ผู้ขาย ผู้ขายจะร้องขอให้ธนาคารผู้รับแอลซีจัดหาธนาคารอื่นมาเพิ่มคำรับรองให้ก็สามารถกระทำได้
- แอลซีที่ได้รับการยืนยันเรียกว่า Confirmed L/C ส่วนธนาคารที่ยืนยันเรียกว่า Confirming Bank
- ค่าใช้จ่ายในการ confirm L/C โดยปรกติจะเป็นของผู้ขาย ซึ่งธนาคารอาจเรียกเก็บในอัตราที่สูงมากขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของประเทศและฐานะของธนาคารผู้เปิดแอลซี
- แอลซีที่ได้รับการยืนยันแล้ว หากมีคำขอแก้ไขเพิ่มเติม (amendment) มาจากผู้ซื้อ มิได้หมายความว่าคำขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นจะได้รับการยืนยันด้วย


5.5 แนวทางปฎิบัติโดยสากลของ Letter of credit (UCP500)UCP500 เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับประเพณีและพิธีการที่เกี่ยวกับแอลซีที่มีเอกสารประกอบ (The uniforms custom & practice for documentary credits,1993 revision, ICC publication no.500) ที่บัญญติขึ้นโดยสภาหอการค้าระหว่างประเทศ (International Chamber of Commerce) หรือเรียกย่อว่า I.C.C. เป็นบทบัญญัติที่ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งจะต้องปฎิบัติเป็นมาตรฐานที่เหมือนกันหมดทั่วโลก และถือเป็นส่วนหนึ่งในสัญญาที่ผู้ซื้อและผู้ขายและธนาคารทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องปฎิบัติตามและมีผลผูกมัดในการซื้อขายที่กระทำโดยแอลซีนั้นๆ

ข้อความที่พบในแอลซีเกี่ยวกับการระบุให้มีผลบังคับใช้ “ประเพณีและพิธีการเกี่ยวกับแอลซีที่มีเอกสารประกอบ” คือ Subject to uniform customs & practice for documentary credit,international chamber of commerce publication no.500 หรือ Subject to UCP500 หรือ Subject to UCP 1993 revision, ICC publication No.500

3. การชำระเงินโดยวิธีการเรียกเก็บผ่านธนาคาร (Bill for collection)เป็นการเรียกเก็บเงินค่าสินค้าผ่านธนาคาร โดยยึดถือข้อปฎิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับตั๋วเรียกเก็บฉบับที่ 522 ปี ค.ศ.1955 (URC522) ของสภาหอการค้านานาชาติ แบ่งได้เป็น 2 ชนิดดังนี้

1. D/P (Document Against Payment)b> คือ ผู้ขายส่งเอกสารไปเรียกเก็บเงินค่าสินค้าที่ส่งไปให้ผู้ซื้อผ่านธนาคารของผู้ขายไปยังธนาคารตัวแทนในประเทศของผู้ซื้อ เพื่อเรียกเก็บค่าสินค้าก่อนการส่งมอบเอกสาร ซึ่งมี 2 แบบ คือ
- D/P sight คือ ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าสินค้าก่อนจึงจะรับเอกสารจากธนาคารไปออกของได้
- D/P term คือ ผู้ซื้อต้องชำระค่าสินค้าภายในเวลาที่กำหนดในตั๋วก่อน จึงจะรับเอกสารจากธนาคารไปออกของได้ เช่น 30 วันหรือ 90 วัน

2. D/A (Document Against Acceptance)b> คือ ผู้ขายส่งเอกสารไปให้ผู้ซื้อผ่านธนาคารของผู้ขายไปยังธนาคารตัวแทนในประเทศของผู้ซื้อ เพื่อให้ผู้ซื้อนำเอกสารจากธนาคารไปออกของก่อนการชำระเงิน โดยเทอมนี้ต้องกำหนดจำนวนวันจ่ายเงินด้วย เช่น 30 วันหรือ 120 วัน

3. การชำระค่าสินค้าโดยวิธี Open Account
เป็นการที่ผู้ขายและผู้ซื้อตกลงซื้อขายกันโดยตรง โดยผู้ขายจะส่งสินค้าไปให้แก่ผู้ซื้อก่อน เมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าแล้วจึงไปติดต่อธนาคารเพื่อโอนเงินค่าสินค้าให้ผู้ขายตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น 30 วันหรือ 60 วัน หลังจากที่ได้รับสินค้าหรือเห็นเอกสารตามแต่จะตกลงกัน ซึ่งเป็นการโอนทาง T/T Remittance หรือตั๋วเงิน การวื้อขายด้วยวิธีนี้ผู้ขายเป็นฝ่ายเสียเปรียบเพราะไม่มีหลักประกันว่าผู้ซื้อจะชำระค่าสินค้าให้แก่ผู้ขาย ธนาคารเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อมีการโอนเงินเท่านั้น


หากมีคำแนะนำหรือติชม กรุณาติดต่อได้ที่
แผนกบริหารนำเข้าและส่งออก ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ สำนักจัดซื้อเครือ
 

Create Date : 04 สิงหาคม 2548
20 comments
Last Update : 9 มกราคม 2551 16:24:32 น.
Counter : 20649 Pageviews.

 

การชำระเงินให้กับผู้ขายในต่างประเทศ ที่มีการร้องขอให้ชำระแบบ T/T in advance ผู้ซื้อเสียเปรียบอย่างไร และควรใช้วิธีการชำระเงินแบบไหนที่ดีที่สุด

 

โดย: ชนากานต์ IP: 124.121.34.152 16 พฤษภาคม 2549 16:34:49 น.  

 

เงินไปก่อนหากของไม่มาหรือมาแบบห่วยแล้วจะบินไปตามยังไงค๊ะ คิดแล้วมันปวดเฮดน๊ะค๊ะ เปิด แอลซี มาดีกว่าน๊ะค๊ะ อบอุ่นใจหน่อย ก็แบบว่ายังไม่ได้เชื่อใจกันนี่ค๊ะ หากเชื่อใจกันยิ่งกว่าพี่น้องคลานตามกันมา ก็ยินดีค๊ะ TT ไปก่อน TT in advance เนี่ยส่วนใหญ่ใช้กับบริษัทฯที่เราค้าขายกันมานานไว้เนื้อเชื่อใจกันค๊ะ หรือบริษัทฯแม่กับบริษัทลูก ก็แหม แม่ลูกัน เราไม่โกงกันอยู่แล้วหรือเปล่าค๊ะ

 

โดย: Rose IP: 58.8.170.158 20 มิถุนายน 2549 19:52:01 น.  

 

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ

 

โดย: Tuchi IP: 124.120.135.93 8 กุมภาพันธ์ 2550 14:56:42 น.  

 

ขอบคุณมากนะคะข้อมูลมีประโยชน์มาก

 

โดย: Mooky (JJ_JUNG ) 12 กุมภาพันธ์ 2550 22:30:46 น.  

 

By Irrevocable L/C draw at sight
ถ้าแบบนี้ล่ะครับ เป็นกรณีไหนครับ

 

โดย: RidBetta.Com IP: 117.47.14.136 11 กันยายน 2550 23:53:56 น.  

 

กำลังสั่งซื้อสินค้าจากจีน แต่ราคาไม่มากแค่ 50$ เขาให้ T/T ไปก่อน ไม่น่าจะมีปัญหาเนอะ..

เว็บนี้มีประโยชน์มาก..แค่เริ่มต้นการค้าก็ต้องหาข้อมูลมากมาย...

ขอบคุณเว็บดีๆ ครับ

 

โดย: chain IP: 202.139.223.18 24 กันยายน 2550 9:03:56 น.  

 

อยากรู้หลักการทำ domestic l/c จัง ยุงยากใหม เหตผลในการเปิดส่วนใหญ่จะเป็นในCASE ไหนช่วยบอกด้วยค่ะอยากรู้


THANK YOU VERY MUCH

 

โดย: ANNY IP: 210.86.215.131 10 ธันวาคม 2550 21:12:45 น.  

 

การชำระค่าสินค้า โดยวิธี ตั๋วเงินจ่ายล่วงหน้า

ทำยังไงอ่ะค่ะ ใครรู้ช่วยบอกหน่อย

 

โดย: ไวไวไส้แห้ง IP: 125.24.67.151 5 กุมภาพันธ์ 2551 20:04:52 น.  

 

ได้ความรู้เยอะเลย ขอบคุณนะคะ

 

โดย: Maipk IP: 202.91.18.205 29 กรกฎาคม 2551 16:58:51 น.  

 

กำลังจะนำเข้าสินค้าเคมีภัณฑ์จากจีน ผู้ขายเป็นผู้ผลิตต้องการให้ชำระค่าสินค้าโดยการโอนชำระค่าสินค้าก่อน 20 % ของมูลค้าสินค้า ส่วนอีก 80 % โอนชำระค่าสินค้าหลังจากที่ได้รับหนังสือแจ้งการส่งสินค้าลงทีท่าเรือแล้ว อยากขอคำแนะนำว่า ควรจะโอนเงินค่าสินค้า 20 % ให้เขาก่อนดีไหมและจะเสี่ยงจากการที่ทางผู้ขายไม่ส่งสินค้ามาให้เราไหม

หมายเหตุ

-ผู้ขาย (จีน) เป็นผู้ผลิตโดยตรง
-บริษัทผู้ขาย เปิด web ขายผ่านทาง //www.alibaba.com

 

โดย: mon IP: 125.24.153.65 22 สิงหาคม 2551 14:52:35 น.  

 

มีประโยชน์มากมาย อยากนำเข้าสินค้าจากจีน เฮ้อ ไม่มีความรู้ด้านนี้เลย ไม่ได้เปิดบริษัทด้วย...ยุ่งยากรึเปล่าครับ
เกี่ยวกับขั้นตอน

 

โดย: luk IP: 58.136.127.69 23 กันยายน 2552 11:10:37 น.  

 

ผมจะต้องสั่งซื้อสินค้ารับประเทศจีน เขาให้จ่าย T/T.สินค้ามูลค้า 2000$US.ไม่แน่ใจจะถูกหลอกหรือเปล่า.
ช่วยแนะนำด้วยครับ.เพิ่งจะส่งซื้อเป็น order แรก.

 

โดย: ิีีฺBUUWEB IP: 125.27.66.241 7 ธันวาคม 2552 14:24:03 น.  

 

อาจจะโดนหลอก แต่ alibaba เชื่อไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอก เพราะเพื่อนเคยโดนหลอกแล้ว
แต่อย่างว่านะ คนจะหลอกก็โดนทุกประเทศหละค่ะ พูดยากค่ะ

 

โดย: nan IP: 219.134.169.188 29 มิถุนายน 2553 11:09:47 น.  

 

จะสั่งสินค้าเข้ามาขายในประเทศจะต้องทำอย่างไรบ้างคะ

 

โดย: หนูทรัพย์ กิจค้า IP: 110.168.139.25 29 ตุลาคม 2553 13:13:31 น.  

 

อ่านแล้วได้ประโยชน์มากๆค่ะ พอดีกำลังจะไปสัมภาษณ์งาน มาเจอบล็อกนี้ ดีใจอย่างแรง เคยทำแต่ส่งออกค่ะ ตอนนี้เผื่อคนสัมภาษณ์เราเค้าถามเรื่องนำเข้าคงมีอะไรไปตอบเค้าบ้าง

ขอถามเพิ่มเติมค่ะ หลักการ นำเข้า ส่งออก แต่ละประเทศ ส่วนใหญ่จะคล้ายกันมั็ยคะ รวมถึงเอกสารหลักๆที่เราต้องมีด้วยค่ะ หรือแล้วแต่สินค้าคะ

 

โดย: Aey IP: 81.13.178.59 8 พฤศจิกายน 2553 16:17:51 น.  

 

อยากทราบความแตกต่างระหว่าง Irrevocable L/C กับ
Stand by L/C ในส่วนของกระบวนการขั้นตอน ค่ะเพราะอ่านความหมายแล้วยังไม่เข้าใจเคยเปิดแต่ Irrevocable L/C ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

 

โดย: mangpo IP: 115.87.210.232 8 มิถุนายน 2554 21:22:11 น.  

 

แล้วถ้าหากว่าผู้ขายระบุเงื่อนไขเป็น WT50%PPD/50%DOI หมายถึงอะไรคะ รู้แต่ว่าลูกค้าชำระเงินล่วงหน้ามาแล้ว 50% อยากรู้ว่ามีเงื่อนไขของการส่งเอกสารร่วมด้วยหรือเปล่าค่ะ

 

โดย: maprang IP: 203.144.200.22 22 มิถุนายน 2554 11:59:37 น.  

 

ถ้าเป็นนายหน้าจัดส่งสินค้า ต้องจดทะเบียน หรือ ไม่จดอย่างไหน ดีกว่ากันค่ะ

ขอบคุณค่ะ

 

โดย: Kitty IP: 115.87.253.41 9 สิงหาคม 2555 18:16:10 น.  

 

อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับ Certificate of Origin Form E ค่ะ มีประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีขาเข้าจากจีนอย่างไรบ้าง สินค้าประเภทไหนได้รับการยกเว้นและควรใช้ฟอร์มนี้ประกอบ ทำกับไม่ทำแตกต่างกันในด้านอื่นๆด้วยหรือไม่ รบกวนด้วยค่ะ

 

โดย: Tang IP: 1.46.109.98 11 สิงหาคม 2558 12:55:49 น.  

 

ครับ กรณี เราเป็นโบรคเกอร์ซึ่งสั่งซื้อสินค้า อีกประเทศ แล้วก็ส่งไปอีกปรัเทศ ครับ

 

โดย: GUARANTEE TRADING CO.,LTD IP: 192.99.14.36 10 กุมภาพันธ์ 2559 2:00:39 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


Lilac
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 9 คน [?]
ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนค่ะ ทำงานด้านต่างประเทศ

รับเป็นที่ปรึกษาการนำเข้า เพื่อต้องการให้ผุ้นำเข้ามือใหม่มีความรู้และความเข้าใจการค้าระว่างประเทศ โดยไม่เสียเปรียบผู้ขาย
Free Counter
Friends' blogs
[Add Lilac's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.