ชีวิตนี้ เพื่อลมหายใจผู้อื่น
Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2552
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
10 มิถุนายน 2552
 
All Blogs
 
การหาอัตตาที่ซ่อนอยู่ภายในตัวของมนุษย์ ครั้งพุทธกาล ...

การหาอัตตาที่ซ่อนอยู่ภายในตัวของมนุษย์ ครั้งพุทธกาล โดยพระเจ้าปายาสิ...

ความเชื่อทางศาสนาในเรื่องของอัตตามีผลต่อมนุษย์มากทั้งในอดีตและในปัจจุบันทัศนะคติ ต่าง ๆ ที่ส่งผลมาถึงพฤติกรรมของมนุษย์ส่วนใหญ่ ล้วนมีพื้นฐานมาจากความเชื่อเรื่องอัตตาเป็นแรงบันดาลใจทั้งนั้น เช่น ความเชื่อเรื่องโลกหน้า ความเชื่อเรื่องผลของกรรมดีกรรมชั่วที่มนุษย์ทำไว้ ความเชื่อเรื่องสวรรค์ นรก เทวดา เปรต อสุรกาย ความเชื่อเรื่องพระเป็นเจ้า สร้างโลกและจักรวาล

ความเชื่อเรื่องอัตตานี้ตามทัศนะของศาสนาฮินดูมีความเชื่อว่า สรรพสิ่งเกิดมาจากปรมาตมันหรือพระพรหมหรือท้าวมหาพรหมเป็นผู้สร้าง พระพรหมมีฐานะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ ไม่มีใครข่มเหงได้ รู้สิ่งทั้งปวง เป็นผู้กุมอำนาจ เป็นอิสระ เป็นผู้สร้าง เป็นผู้บันดาล ผู้ประเสริฐ ผู้ บงการ ผู้ทรงอำนาจ เป็นพระบิดาของสัตว์ที่เกิดมาแล้วและกำลังจะเกิด ท่านบันดาลสัตว์ทั้งหมดขึ้นมา และสิ่งที่สร้างขึ้นมานั้นก็มีภาวะเป็นชีวิตนิรันดรไม่มีวันดับสูญ
อ้างอิง (ที.สี.(ไทย) ๙/๔๒/๑๗)

ในบรรดาความเชื่อเหล่านั้น ความเชื่อเรื่องอัตตานี้เป็นปัญหาใหญ่ที่ถูกนำมาพิสูจน์และนำมาอภิปรายกันเป็นหัวข้อหลัก เมื่อพระพุทธศาสนาเริ่มก่อตัวเผยแผ่คำสอนใหม่ ๆ ในยุคเริ่มแรกขณะที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ ได้มีเจ้าผู้ครองนครแห่งหนึ่งพระนามว่า เจ้าปายาสิ ปกครองเสตัพยนคร ทรงได้พยายามพิสูจน์หาอัตตาหรืออาตมันที่ซ่อนอยู่ภายในตัวของมนุษย์ หลายวิธีการด้วยกัน แต่เมื่อทรงค้นหาสิ่งที่เรียกว่าอัตตาหรืออาตมันไม่พบ

วิธีการพิสูจน์ค้นหาอัตตาที่เจ้าปายาสิทรงกระทำในอดีตนั้น โดยได้ค้นหาจากบุคคลต่าง ๆ ที่กำลังจะตาย หรือแม้กระทั่งการฆ่านักโทษเพื่อการค้นหาอัตตาโดยเฉพาะมี ๘ วิธีการด้วยกัน คือ
๑. พิสูจน์กับผู้ประพฤติอกุศลกรรมที่ใกล้ตาย
๒. พิสูจน์กับผู้ประพฤติดีเป็นกุศลกรรมที่ใกล้ตาย
๓. พิสูจน์กับญาติสายโลหิตที่ประพฤติดีในขณะป่วยหนัก
อ้างอิง (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๐๗/๒๘๕)

การพิสูจน์จากบุคคลทั้ง ๓ ประเภทนี้ โดยการสั่งผู้ใกล้จะตายว่าถ้าตายไปแล้วให้กลับมาทูลด้วยว่าโลกหน้ามีจริงหรือไม่ ถ้าไม่กลับมาทูลแสดงว่าโลกหน้าไม่มีจริง

๔. พิสูจน์โดยใช้ตรรกะกับสมณะพราหมณ์ ผู้ประพฤติดีที่ยังต้องการได้ชีวิตในโลกนี้ไม่รีบฆ่าตัวตายไปรับผลบุญในชาติหน้า โดยจะเห็นได้จากนักบวชที่มีศีลประพฤติธรรมดี แต่ยังมีความต้องการจะมีชีวิตในโลกนี้อยู่ นั่นเมื่อแสดงว่าโลกหน้าไม่มี ท่านเหล่านั้นจึงไม่รีบตายไปเพื่อเกิดเสวยรับผลกรรมดีในภพหน้านั้น
อ้างอิง (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๐๙/๒๘๘.)
๕. พิสูจน์โดยการจับมนุษย์ที่มีชีวิตใส่หม้อให้เสียชีวิต โดยวิธีสั่งให้ราชบุรุษจับนักโทษประหารที่ยังมีชีวิตอยู่ใส่ลงในหม้อแล้วทำการปิดปากหม้อ ใช้หนังที่ยังสดอยู่รัดไว้อย่างแน่นหนาแล้วใช้ดินเหนียวพอกหม้อให้หนาแล้วนำไปต้มยังเตาไฟ เมื่อเวลาผ่านไปพอสมควรคาดว่านักโทษนั้นจะตายแล้ว จึงยกหม้อนั้นลงจากเตาไฟทำการกะเทาะดินออกค่อย ๆ เปิดฝาหม้อตรวจดูว่า บางทีจะเห็นชีวะของบุรุษนั้นออกมาบ้าง แต่แล้วพวกเขาก็ไม่เห็นชีวะ (อัตตา) ของนักโทษนั้นออกมาแต่ประการใด
อ้างอิง (ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๑๑/๒๙๐)

๖. พิสูจน์ด้วยวิธีชั่งน้ำหนักของนักโทษขณะที่ยังมีชีวิตอยู่กับขณะที่ตายแล้ว วิธีพบว่าน้ำหนักของนักโทษนั้นขณะที่ยังมีชีวิตอยู่มีน้ำเบาแต่หลังจากตายแล้วมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น ซึ่งถ้ามีอัตตาจริง ตอนที่มีชีวิตอยู่ซึ่งมีอัตตาซ้อนอยู่ด้วย น่าจะหนักกว่าตอนตายที่อัตตาออกจากร่างไปแล้ว

๗. พิสูจน์ด้วยการฆ่ามนุษย์โดยมิให้ผิวหนังเนื้อ เอ็น กระดูก และเยื่อในกระดูกชอกช้ำพระองค์ได้รับสั่งให้ราชบุรุษพิสูจน์ศพคนที่ตายแล้วนั้นด้วยวิธีจับศพนั้นนอนหงายบ้าง นอนคว่ำบ้าง นอนตะแคงข้างนั้นข้างนี้บ้างเป็นต้น เพื่อจะดูชีวะของผู้นั้นหลุดออกมาจากร่างกายของคนที่ตายนั้น ทางด้านใด แต่แล้วก็ไม่เห็นชีวะของผู้ตายออกมาจากของศพนั้นเลย

๘. พิสูจน์ด้วยวิธีเชือดผิวหนังของนักโทษอาชญาเด็ดขาดที่ละชั้น ๆ ไป ครั้นไม่พบชีวะในชั้นของผิวหนัง จึงสั่งให้เฉือนหนัง เฉือนเนื้อ ตัดเอ็น ตัดกระดูก ตัดเยื่อในกระดูกของผู้นั้น แต่บทสุดท้ายก็ไม่พบชีวะของเขาอีก
อ้างอิง (สํ.นิ.(ไทย)๑๖/๔๗/๙๔)

ดังนั้น เมื่อพระองค์ได้ทรงทดลองกับมนุษย์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อจะค้นหาอัตตาให้พบ แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จ จึงทำให้พระองค์สรุปว่า ไม่มีอัตตา เมื่ออัตตาไม่มี โลกหน้าจึงไม่มี เพราะไม่มีผู้จะไปเกิดในโลกหน้าและเมื่อเป็นเช่นนั้น เทวดาผู้ที่จะเสวยผลกรรมดีและสัตว์นรกผู้ที่จะเสวยผลกรรมชั่วของตนก็ต้องไม่มีเช่นกัน ดังนั้นกรรมดีกรรมชั่วก็ต้องไม่มีไปด้วย

แต่ทฤษฎีการพิสูจน์หาอัตตาหรืออาตมันของเจ้าปายาสินี้ ถูกพระกุมารกัสสปะ อธิบายชี้แจงให้เห็นว่า มีความบกพร่องและมีความเข้าใจผิดจึงไม่สามารถพิสูจน์ในเรื่องนี้ได้

เพิ่มเติมได้ที่ พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค ปายาสิราชัญญสูตร

ปล.ช่วงนี้เข้าหาธรรมะเล็กน้อย สัญญาณจากแดนไกลกว่าพันไมล์ ไม่มีการตอบสนอง ฮาๆๆๆๆ... ไม่ออกเลย ได้แค่ กระซิกๆๆๆๆ...อยู่ในใจเงียบๆ อย่างเหงาๆ กะแมวตัวน้อยๆ

เสียงเค้าว่ากันพรรณนั้น จ๊ะCreate Date : 10 มิถุนายน 2552
Last Update : 10 มิถุนายน 2552 0:18:30 น. 55 comments
Counter : 1586 Pageviews.

 
สงสับตายหลายคน กว่าจะพิสูจน์เสร็จ


โดย: REX-REX วันที่: 10 มิถุนายน 2552 เวลา:0:46:18 น.  

 
อย่างน้อยการพิสูจน์นั้น
ก็ทำให้นักโทษเหล่านั้นได้ทำความดีสุดท้ายก่อนตาย
เราก็เชื่อเช่นนั้นจ้ะ
โดย: อิ่ม_Aim วันที่: 10 มิถุนายน 2552 เวลา:4:40:53 น.  

 
เรื่องนี้ยังไม่เคยอ่านค่ะ
ดีมากกๆ ขอบคุณค่ะ


โดย: จันทร์ไพลิน วันที่: 10 มิถุนายน 2552 เวลา:7:08:23 น.  

 
เป็นบทความที่น่าสนใจมากค่ะ


</div><!-- End Comment 4-->
				 <br><br>
         <table width=100% border=0>
          <tr> 
           <td width=100%>โดย: <a href=ดอยสะเก็ด วันที่: 10 มิถุนายน 2552 เวลา:7:24:47 น.
 

 
สวัสดีค่ะคุณป้าได้ถ้วย
เข้ามาอ่านและอนุโมทนาค่ะ


โดย: oDaineo IP: 124.120.79.219 วันที่: 10 มิถุนายน 2552 เวลา:7:52:40 น.  

 


ก่อนอื่นต้องขอบคุณที่ไปอวยพรวันเกิด และก็ขอให้จขบ.มีความสุขมาก ๆ สดใสทุกวันเลยค่ะ


โดย: I_sabai วันที่: 10 มิถุนายน 2552 เวลา:8:33:40 น.  

 
อนิจจตา


โดย: บี๋ (Yushi ) วันที่: 10 มิถุนายน 2552 เวลา:10:37:38 น.  

 


ขอบคุณสำหรับคำอวยพรค่ะ...แล้วจะแวะมาเก็บความรู้อีกนะคะ


โดย: ratana_sri วันที่: 10 มิถุนายน 2552 เวลา:13:36:45 น.  

 
เพิ่งเคยอ่านนี่ล่ะค่ะ

สัญญาณพันไมล์ขาดการติดต่อเหรอ เอาใจช่วยให้ติดต่อได้ไวไว


โดย: coji วันที่: 10 มิถุนายน 2552 เวลา:14:46:17 น.  

 
ก็เพราะขี้สงสัย


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 10 มิถุนายน 2552 เวลา:15:06:43 น.  

 
แวะมาอ่านงานดีนิ..


โดย: Nat-cherry วันที่: 10 มิถุนายน 2552 เวลา:16:09:30 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: no filling วันที่: 10 มิถุนายน 2552 เวลา:16:24:44 น.  

 
น้องเหมียว ชอบ
จิตใจสงบ สยบความเคลื่อนไหวเอน


โดย: วนิส วันที่: 10 มิถุนายน 2552 เวลา:18:12:48 น.  

 
แวะมาฝากความคิดถึงให้คนไกลจ๊ะ


โดย: กุ้งน้อย IP: 10.0.100.36, 222.123.20.17 วันที่: 10 มิถุนายน 2552 เวลา:18:20:21 น.  

 
แวะมาทักทายค่าาา
ฝันดี ราตรีสวัสดิ์นะคะ


โดย: บัวริมบึง วันที่: 10 มิถุนายน 2552 เวลา:22:35:29 น.  

 

 
เป็นการพิสูจน์หาอัตตาที่ไร้สาระจริง ๆ

วะฮ่าฮ่า

เพราะอัตตาย่อมรับรู้ได้ด้วยตัวตนของเราเอง

แม้จะมีใครมาบอก หรือมีหลักธรรมคำสั่งสอนให้ไว้

ครั้นเชื่อแล้วแต่ไม่รับรู้ ไม่ปฏิบัติด้วยตนเอง

อัตตา ก็ยังเป็นแค่คำ ๆ หนึ่งเพียงเท่านั้น

ไปหละ

ขอให้กินข้าวเที่ยงแซบ ๆ เด้อ


โดย: minporee วันที่: 11 มิถุนายน 2552 เวลา:12:12:40 น.  

 
ได้อ่านเรื่องนี้หลายรอบครับ
รู้สึกว่าคนปัจจุบัน จะอาการหนักกว่า
พระเจ้าปายาสิอีก


โดย: อัสติสะ วันที่: 11 มิถุนายน 2552 เวลา:17:55:12 น.  

 
[ กดเบาๆนะจ๊ะ ]
[ กดเบาๆนะจ๊ะ ]


ขอบคุณ . สำหรับไมตรีจิตในวันดีๆของพี่ป๊อด...ยินดีที่มีโอกาสเป็นเพื่อนนะ ครับ ว่าแต่เรื่องราวมัน น่ากลัวนะ..ครับ***


โดย: พี่ป๊อด วันที่: 12 มิถุนายน 2552 เวลา:0:16:23 น.  

 
นานๆได้อ่านเรื่องธรรมะบ้างก็ดีนะคะ
แต่วิธีพิสูจน์นี่น่ากลัวไมน้อยนะ


โดย: ปลาทอง9 วันที่: 12 มิถุนายน 2552 เวลา:1:57:33 น.  

 
ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไร

แต่ที่เห็นแน่ๆ คือคนโดนพิสูจน์หาความมีอยู่องอัตตา

ผู้ไร้อำนาจ โดนทารุณกรรม โดยผู้มีอำนาจ

เพื่อต้องการค้นหาความมีอยู่ของอัตตา

เฮ้อ.. มีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไร้สติ ครับ..

แต่คนสมัยนี้ก็คงได้ติดตัวมาคนละหน่อยๆ

หน่อยเดียวจริงๆ แต่ เป็นเรื่อง อัฐตูๆๆ.. อิอิ..


โดย: นายปลาดาว.. (yjam ) วันที่: 12 มิถุนายน 2552 เวลา:10:17:48 น.  

 
เข้ามาอ่านค่ะ
ไม่ได้มาเยี่ยมนาน สบายดีนะคะ


โดย: กิ่งไม้ไทย วันที่: 12 มิถุนายน 2552 เวลา:10:45:19 น.  

 
ผมกลับมาแล้วครับ
ไม่รู้ว่าจะจำกันได้หรือปล่าว?

ขอโทษที่หายไปนานมาก
พอดีเพ่งมีคอมให้ใช้
เลยรีบกลับมาเล่นเหมือนเดิม
กลัวจะลืมกันไปแล้ว (ฮา)

ยังไงก็อย่าลืมแวะเข้าไปเยี่ยมกันบ้างนะครับ *-*


โดย: ปีศาจความฝัน วันที่: 12 มิถุนายน 2552 เวลา:14:05:25 น.  

 

สวัสดีตอนเช้าของ เนเธอร์แลนด์ จ้า
ขอให้มีความสุขกับคนที่คุณรักมากๆๆนะจ้า

การที่ต้องพิสูทธิ์ แบบเนี่ย มันน่ากลัวจังอะ


โดย: จอมแก่นแสนซน วันที่: 13 มิถุนายน 2552 เวลา:13:03:50 น.  

 
thank for wishing me happy in my birthday.


โดย: youi (kanita_ket ) วันที่: 13 มิถุนายน 2552 เวลา:15:06:02 น.  

 
ขอบคุณที่แวะไปอวยพรวันเกิดค่ะ


โดย: edelweiss วันที่: 13 มิถุนายน 2552 เวลา:21:58:45 น.  

 
ต้องสารภาพว่า
ได้ยินชื่อคุณบ้าได้ถ้วยมาก็น๊าน นาน
และแอบชื่นชมหลายๆ ความเห็นผ่านกระทู้บ่อยๆ

แต่เพิ่งได้เข้ามาทักทายวันนี้เป็นครั้งแรกค่ะ

ขอบพระคุณรุนช่อง สำหรับคำอวยพรเพราะๆ
และข้อคิดดีๆ ในบล็อคนะคะ

ปล. บล็อคท่านงามแต๊งามว่าเลยล่ะ

ปล.2 เสียงเค้าว่ากันพรรณนั้นจ๊ะ


โดย: ดอกคูณที่จากไป วันที่: 14 มิถุนายน 2552 เวลา:22:23:47 น.  

 
ปล.3 (ตกหล่นไป) เพลงนี้เพราะมากมาย ถูกใจดอกคูณฯ แต่ทำไมหนอกระตุกหายไปตอนต้นเพลง


โดย: ดอกคูณที่จากไป วันที่: 14 มิถุนายน 2552 เวลา:22:25:12 น.  

 
เพิ่งได้มีโอกาสเข้ามาขอบคุณและกล่าวทักทายคร่า ขอบคุณมากค่ะที่ไปอวยพรวันเกิดให้(นานแล้วค่ะ) และยินดีที่ได้รู้จักนะคะ ฝันดีคร่า


โดย: โฮมสเตย์ริมน้ำ วันที่: 15 มิถุนายน 2552 เวลา:0:53:39 น.  

 
วิธีพิสูจน์น่ากลัวจัง แต่ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีค่ะ


โดย: pinkyrose วันที่: 15 มิถุนายน 2552 เวลา:9:25:14 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีวันจันทร์วันทำงานแรกของสัปดาห์จ้า
วันที่คนเมืองกำลังหวาดวิตก
ไปกับไข้หวัด 2009 ที่กำลังแพร่กระจายไปทั่วโดย: หอมกร วันที่: 15 มิถุนายน 2552 เวลา:12:39:25 น.  

 
เป็นความเชื่อที่ผิดมากมาย

เสียงเค้าว่ากันพรรณนั้น จ๊ะ


โดย: ไอซ์คุง (ปีศาจความฝัน ) วันที่: 15 มิถุนายน 2552 เวลา:13:27:26 น.  

 
สวัสดีครับคุณ บ้าได้ถ้วย

ขอบคุณสำหรับคำอวยพรในวันเกิดครับ ขอให้พรนั้นกลับคืน คุณ บ้าได้ถ้วย เป็นร้อยเท่าพันทวีคูณครับโดย: nongmalakor วันที่: 15 มิถุนายน 2552 เวลา:14:57:37 น.  

 
รู้สึกว่าการหาอัตตาในสมัยพระพุทธเจ้านี่ช่างโหดเหีี้ยมเหลือหลาย ไม่รู้ว่ามีการบันทึกหรือเปล่าว่ามันเป็นบาปเหมือนกันในสมัยนั้นที่ปลิดชีวิตคนได้อย่างเลือดเย็น

กำลังคิดที่จะศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อถือและยึดมั่นของมนุษย์ในแต่ละศาสนาว่ามันมีอะไรแตกต่างกันตรงไหนแต่ก็ยังไม่มีเวลาที่จะเรื่มสักที

โดยส่วนตัวคิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจหาความรู้แล้วนำมาวิเคราะห์ด้วยเหตุและผลทั้งทางด้านปรัชญาและจิตวิทยาก็คงจะดีค่ะ


โดย: Mellitus วันที่: 16 มิถุนายน 2552 เวลา:1:37:47 น.  

 


โดย: นู๋หญิงจ๋า วันที่: 16 มิถุนายน 2552 เวลา:2:25:02 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

สวัวดีค่ะ
แวะมาทักทายวันสบายๆค่ะ
อ่านแล้วนึกสงสารนักโทษจังค่ะ


โดย: Ann (ann_shinchang ) วันที่: 16 มิถุนายน 2552 เวลา:17:58:32 น.  

 
วันนี้ตั้งใจมาอ่านธรรมะดีๆก่อนนะค่ะ ขอบคุณนะค่ะ นอนหลับฝันดีค่ะ


โดย: นู๋ดีค่ะ (kun_isara ) วันที่: 16 มิถุนายน 2552 เวลา:21:14:09 น.  

 

สวัสดีตอนเย็นของ เนเธอร์แลนด์ จ้าถึงห่างไกลกันเกินครึ่งฟ้า

ไม่อาจขวางใจที่ใกล้กว่า

แม้ไม่ได้คิดถึงทุกครั้งคราว

แต่ก็คิดถึงตลอดเวลาที่ห่างไกล


ขอให้มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะจ้า


โดย: จอมแก่นแสนซน วันที่: 16 มิถุนายน 2552 เวลา:22:37:13 น.  

 


โดย: redclick วันที่: 17 มิถุนายน 2552 เวลา:0:27:05 น.  

 
ขอบคุณที่แวะไปอวยพรวันเกิดให้พี่ปัดนะคะ


โดย: lukpad วันที่: 17 มิถุนายน 2552 เวลา:7:04:56 น.  

 
บทความน่าสนใจ และแอบน่ากลัวด้วย...

ขอบคุณที่แวะไปทักทายนะคะ ขอให้มีความสุขในทุกๆวันค่ะ


โดย: สวยสุดซอย วันที่: 17 มิถุนายน 2552 เวลา:16:28:36 น.  

 
Photobucket

เป็นคำสอนที่มีเหตุและผลดีค่ะ

"ไม่มีอัตตา เมื่ออัตตาไม่มี โลกหน้าจึงไม่มี เพราะไม่มีผู้จะไปเกิดในโลกหน้าและเมื่อเป็นเช่นนั้น"


โดย: fleuri วันที่: 18 มิถุนายน 2552 เวลา:1:25:11 น.  

 
รูปสวย glitter emoticon comment glitter.mthai.com


โดย: ดอยสะเก็ด วันที่: 19 มิถุนายน 2552 เวลา:0:02:20 น.  

 
อัตตานี่น่าจะรู้ได้ด้วยตัวเองรึเปล่าครับ

ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกัน แบบว่าไม่ค่อยจะธรรมเท่าไหร่ 5555+

ยังไงก็ขอบคุณสำหรับบทความดี ๆ นะคร๊าบ


โดย: EDDY_TG วันที่: 19 มิถุนายน 2552 เวลา:9:20:34 น.  

 


โดย: ดอยสะเก็ด วันที่: 20 มิถุนายน 2552 เวลา:6:42:53 น.  

 
อนุโมทนาค่ะ ขอบคุณที่แวะไปอวยพรวันเกิดน่ะค่ะ


โดย: zaa_sugus วันที่: 20 มิถุนายน 2552 เวลา:10:34:52 น.  

 
เอาดอกไม้มาฝากหละ แต่ดอกมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มีความสุขมาก ๆ นะค๊า


โดย: minporee วันที่: 21 มิถุนายน 2552 เวลา:10:08:41 น.  

 
สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะ ขอให้มีความสุขในวันหยุดนะค่ะโดย: นู๋ดีค่ะ (kun_isara ) วันที่: 21 มิถุนายน 2552 เวลา:11:14:39 น.  

 
วิธีพิสูจน์โหดจังค่ะ


โดย: Never be Afraid to Dream วันที่: 21 มิถุนายน 2552 เวลา:19:24:43 น.  

 


มาเยี่ยมค่ะ...สบายดีนะคะ


โดย: ratana_sri วันที่: 21 มิถุนายน 2552 เวลา:21:56:19 น.  

 วันจันทร์อีกแล้ว เริ่มงานด้วยความสดชื่น และก๊อย่าลืม.รักษาสุขภาพนะครับ .


โดย: พี่ป๊อด วันที่: 22 มิถุนายน 2552 เวลา:2:16:20 น.  

 

 


ไม่รู้ว่าดอกอะไร...เก็บมาฝากจากบ้านสวนส้มทิพย์ค่ะ


โดย: ratana_sri วันที่: 22 มิถุนายน 2552 เวลา:22:58:56 น.  

 
สวัสดีค่ะ

อ่านแล้วเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง
แต่...ที่รู้คือ
คงต้องทำดีนะคะ

ขอบคุณนะคะ


โดย: raya-a วันที่: 23 มิถุนายน 2552 เวลา:12:03:25 น.  

 


โดย: Ann (ann_shinchang ) วันที่: 23 มิถุนายน 2552 เวลา:18:20:22 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

บ้าได้ถ้วย
Location :
สุราษฏร์ธานี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ไม่ใช่คนดี แต่เบื่อหน่ายที่จะทำในสิ่งที่เลวร้าย

งานเขียนทุกชิ้นในบล็อกนี้ถึงจะเป็นของผู้เขียน อนุญาตให้คัดลอก ดัดแปลงหรือนำไป เผยแพร่ต่อด้วยวิธีใดๆ ก็ได้ ตามใจผู้ที่ต้องการปรารถนา ผู้เขียนไม่ต้องเครดิต ไม่ต้องอ้างอิง ขอให้ผู้ที่นำไปเผยแพร่เป็นคนดี แค่นี้ก็ชื่นใจแล้ว

Non Copyright Act B.E. 2537
Friends' blogs
[Add บ้าได้ถ้วย's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.