ความเรียง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการพัฒนาชุมชนภาคเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการพัฒนาชุมชนภาคเหนือ

มหา’ลัย ก้าวใหญ่ ในชีวิต
ปลูกความคิด คอยปั้น ความฝันใฝ่
สร้างรากฐาน สานคน จนเกิดใบ
ก่อร่มให้ ผลงาน การพัฒนา
อริสโตเติล นักปราชญ์ชาวกรีกเคยกล่าวไว้ว่า “ อนาคตของจักรวรรดิ ขึ้นอยู่กับการศึกษาของเยาวชน “ ซึ่งนับเป็นประโยคที่สามารถพิสูจน์ความจริงได้อยู่เสมอ เช่นเดียวกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มุ่งหวังให้เยาวชนทุกคนกลายเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความใฝ่รู้ และรู้จักฝึกฝนตนเอง แม้เวลาจะล่วงเลยมาถึง 36 ปี แต่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังคงยึดถือปณิธานดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร พัฒนาชาติบ้านเมือง ทั้งนี้มหาวิทยาลัยตระหนักอยู่เสมอว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คือสัญลักษณ์ของการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนชาวภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแห่งแรกของภูมิภาคที่คนในท้องถิ่นร่วมกันผลักดัน จนเกิดการก่อตั้งขึ้นมาในที่สุด ปัจจุบัน สถาบันการศึกษาแห่งนี้มีความสัมพันธ์ต่อเยาวชน ชุมชน และประเทศชาติ ในหลายด้านและมีอิทธิพลต่อความคิด วิถีชีวิตความเป็นอยู่ สังคมวัฒนธรรม หรือแม้แต่ค่านิยม คติความเชื่อ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่นำมาซึ่งความเจริญ หรือสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า การพัฒนา ส่งผลให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เป็นรากฐานที่สำคัญอีกประการหนึ่งของการพัฒนา อันนำไปสู่การพัฒนาอย่างถาวรต่อไป
สมัยอดีตกาล วัด ถือเป็นศูนย์กลางของคนในชุมชน เป็นสถานที่ที่ผู้คนทั่วไปนิยมนัดพบเพื่อโอภาปราศรัย เป็นสถานที่ที่สำหรับประกอบพิธีทางพุทธศาสนา ตลอดจนเป็นสถานศึกษาสำหรับเด็กในชุมชนแถบนั้น ครั้นเวลาผ่านไป มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ ได้เข้ามามีบทบาทต่อสภาพการดำเนินชีวิตของสังคม และถือเป็นศูนย์กลางความเจริญแทนที่วัดในสมัยก่อน ภาคเหนือของประเทศไทยจึงมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นแหล่งสร้างการพัฒนา โดยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเข้าสู่สังคม เพื่อบริหารประเทศชาติบ้านเมืองให้รุดหน้า ด้วยเหตุนี้ค่านิยมของคนจึงเปลี่ยนแปลงไป ชาวภาคเหนือส่วนใหญ่ มักคาดหวังให้ลูกหลานของตนได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นถือเป็นความภาคภูมิใจอันสามารถจะโอ้อวดใครต่อใครได้ว่า ลูกหลานของตนได้เล่าเรียนสูง แต่ละปีจึงมีนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก ทางสถาบันได้แก้ปัญหาด้วยการจัดตั้งโครงการพัฒนาชุมชน ในรูปแบบของการกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นน้อยใหญ่ทั่วภูมิภาค เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันและเกิดการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ส่งเสริมโครงการพัฒนาหลายด้าน ในด้านการศึกษาซึ่งจัดเป็นหน้าที่หลักและสำคัญ มหาวิทยาลัยได้พยายามสื่อความรู้ต่อชุมชน ไม่เฉพาะแต่เป็นนักศึกษาเท่านั้น คนในท้องถิ่นที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาสามารถรับข้อมูล สิ่งที่น่าสนใจ จากหน่วยงานการศึกษาที่คอยให้บริการ หรือหน่วยงานเคลื่อนที่ซึ่งออกไปเยี่ยมเยือนชาวเหนืออาศัยในถิ่นห่างไกล
ด้านสังคมและชุมชน มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้มีศูนย์กลางการบริการสังคม เช่น โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ นอกจากงานให้บริการชุมชน ยังมีการติดต่อประชาสัมพันธ์กับชาวภาคเหนือและคนทั่วไป โดยผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงสื่อสารมวลชน ตามนโยบายแหล่งความรู้สู่ชุมชน ทำให้เปิดโอกาสสำหรับโลกข้อมูลข่าวสารซึ่งกำลังเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชน เพิ่มความสมบูรณ์แบบในฐานะมหาวิทยาลัยของภูมิภาคได้อย่างดี
สำหรับการส่งเสริมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่รองรับทั้งในระดับชมรม จนถึงสถาบัน มีการสนับสนุนประเพณีอันสืบทอดมาเก่าก่อนของชาวล้านนา เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีแห่เทียนพรรษาเนื่องในโอกาสเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ตลอดจนส่งเสริมกิจกรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา เช่น การตักบาตร การปล่อยปลา โครงการเหล่านี้นอกจากจะส่งผลดีในด้านภาพลักษณ์ของวัฒนธรรม ยังเป็นการปลูกฝังจริยธรรมแก่นักศึกษาและคนในท้องถิ่น เมื่อสำเร็จการศึกษา บัณฑิตเหล่านี้จะไม่ใช่แค่ผู้มีการศึกษา แต่เป็นผู้มีจริยธรรม มีศีลธรรมอันงดงามเหมาะสมและประยุกต์ต่อการดำเนินชีวิตต่อไป
การพัฒนาอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญ คือ การพัฒนาด้านเกษตรกรรมซึ่งจัดเป็นงานสำคัญ ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม พื้นที่เพาะปลูกสินค้าเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ จึงมีศูนย์วิจัยพันธุ์พืช สถาบันส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาผลไม้ เช่น ศูนย์วิจัยการเกษตรแม่เหียะ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาลำไยหริภุญชัย เป็นต้น
อุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตและมีการสนับสนุนคือ อุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดโครงการอบรมทางอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับเงินทุนมิยาซาว่าจากรัฐบาล ผ่านทางคณะอุตสาหกรรมเกษตร มีโรงงานต้นแบบสำหรับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ ให้ผู้สนใจได้ติดต่อขอรับข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมของตนเอง


ผู้เขียน - นายภาคิน มณีกุล รหัส ๔๐๑๓๐๘๔ ภาควิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


หมายเหตุ บทความชิ้นนี้ ได้รับรางวัลชมเชยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๓Create Date : 03 กันยายน 2551
Last Update : 3 กันยายน 2551 18:58:43 น.
Counter : 307 Pageviews.

6 comments
  
Hi ! แหมเดี๋ยวนี้เหงาถึงขนาดต้องเขียนความเรียงแล้วเหรอ
มีไรก็เมล์มาคุยกันได้นะที่ nuttapolsr@ttt.co.th
โดย: ณัฐพล IP: 58.147.1.98 วันที่: 11 กันยายน 2551 เวลา:10:40:53 น.
  


ป้าเชิญนางฟ้า...มาอวยพรวันเกิดค่ะ
ขอให้พบแต่สิ่งดีๆ คนที่ดีมีจิตใจดี
และเหตุการณ์ดีๆรวมทั้ง...
ความรักที่ดีที่สุดในชีวิตนะคะ
หวังว่าคงจะไม่ช้าไปนะคะ
*********
******
*****
***
*โดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) วันที่: 22 ตุลาคม 2552 เวลา:13:48:00 น.
  

happy birthdayสุขสันต์วันเกิดค่ะ ขอให้มีความสุขมากๆ มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ ทำสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกประการค่ะ
โดย: แม่น้องแปงแปง วันที่: 22 ตุลาคม 2552 เวลา:15:09:41 น.
  

Happy Birthday.
May all your wishes come true!.
สุขสันต์วันเกิดนะคะ
ขอให้สุขภาพแข็งแรง
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
และภยันตรายทั้งปวง
สมใจในทุกสิ่งที่ปรารถนา
ประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง
มั่งมีศรีสุขตลอดไปนะคะ
โดย: ป้าตุ้ย (amornsri ) วันที่: 22 ตุลาคม 2552 เวลา:16:07:21 น.
  

ป้าเชิญนางฟ้า...มาอวยพรวันเกิดค่ะ
ขอให้พบแต่สิ่งดีๆ คนที่ดีมีจิตใจดี
เหตุการณ์ดีๆสุขภาพที่แข็งแรง
รวมทั้งความรัก
ที่ดีที่สุดในชีวิตนะคะ


โดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) วันที่: 22 ตุลาคม 2555 เวลา:11:32:31 น.
  
ขอบคุณมากครับ
โดย: PeeEm วันที่: 24 ตุลาคม 2555 เวลา:16:32:53 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

PeeEm
Location :
ลำพูน  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]สวัสดีครับ ผมชื่อ ภาคิน มณีกุล ครับ ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ บริษัท ลานนาโปรดักส์ จำกัด เป็นบริษัทผลิตวาซาบิรายใหญ่ของประเทศ งานอดิเรกของผม นอกจากส่วนใหญ่จะเล่นกีฬา คือ ปั่นจักรยานและเล่นแบดมินตัน อ่านหนังสือ ดูภาพยนตร์และชอบเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อถ่ายรูปหรือพักผ่อนแล้ว ผมยังชอบเขียนบทความ เรื่องสั้น และนวนิยายอีกด้วยครับ

เพื่อน ๆ คนไหนเข้ามาอ่านก็สามารถติชมได้นะครับ ขอบคุณครับ
New Comments
กันยายน 2551

 
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30