"ความรักอยู่เหนือเซ็กส์และความเคยชิน สิ่งที่ความรักต้องการคือการใกล้ชิดทางสติปัญญา และการเป็นเพื่อนชีวิต" Jean-Paul Sartre
Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2552
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
6 พฤษภาคม 2552
 
All Blogs
 

บุคคลล้มละลายกับการเดินทางไปต่างประเทศ

หลายๆ อาจจะเคยมีความเกี่ยวข้องหรือรู้จักกับบุคคลล้มละลาย และต้องการเดินทางออกไปยังต่างประเทศ เพื่อให้ได้รับความสะดวก และไม่ต้องพลาดการเดินทางหรือต้องยกเลิกเที่ยวบินเพราะความไม่รู้ วันนี้เลยอยากทำบลอกเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับคดีล้มละลาย

ข้อความด้านล่างเป็นการรวบรวมและเรียบเรียงจากเวบไซด์ กรมบังคับคดี //www.led.go.th/

อ่านเพิ่มเติมโดยละเอียดได้ที่ //test.led.go.th/faqn/sara.asp?nomod=g&page=1


บุคคลล้มละลาย

บุคคลล้มละลายมีภาระผูกพันอะไรบ้าง

ตอบ บุคลล้มละลายมีภาระผูกพันอะไรบ้างนั้น มีดังนี้

1. เมื่อเป็นบุคคลล้มละลายแล้ว ตามพระราชบัญญัติล้มละลายไม่สามารถทำนิติกรรมใด ๆ ได้ สาเหตุจาก : มีหนี้สินล้นพ้นตัว เกินกว่า 1,000,000 บาท

2. ไม่สามารถกระทำการที่เกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
หลังจากที่ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย จะมีอายุความกี่ปี ถึงจะหลุดจากการเป็นบุคคลล้มละลาย แต่เกินกำหนดแล้วเจ้าหนี้สามารถสืบทรัพย์ได้ในภายหลังจะยึดได้หรือไม่

ตอบ ปกติบุคคลธรรมดาจะปลดจาการล้มละลายเมื่อครบ 3 ปี นับแต่ศาลพิพากษาให้ล้มละลาย แต่มีบางกรณีอาจขยายได้เป็น 5 ปี หรือ 10 ปีก็มี นอกจากนี้ถ้าลูกหนี้ไม่ให้ความร่วมมือในการรวบรวมทรัพย์สิน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็ยื่นคำขอต่อศาลให้สั่งหยุดนับระยะเวลาการปลดจากการล้มละลายได้อีก แต่ทั้งนี้ศาลจะสั่งหยุดนับระยะเวลากี่ครั้งก็ได้แต่ไม่เกิน 2 ปี (ตามพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับล่าสุด มาตรา 67/1,81/1-81/4) ถ้าปลดจากล้มละลายแล้ว ลูกหนี้มีอำนาจจัดการทรัพย์สินของตนเองได้ แต่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยังมีอำนาจรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ที่มีอยู่ก่อน หรือได้มาในระหว่างล้มละลาย (แม้จะเพิ่งสืบทรัพย์เจอภายหลังก็ได้)

บุคคลล้มละลายสามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้หรือไม่ อย่างไร

ตอบ เดินทางได้ โดยต้องมายื่นคำขออนุญาตต่อ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แจ้งว่าจะไปที่ไหน เป็นเวลาเท่าไร จะมีรายได้เท่าไรและจะขอนำส่งรายได้ ประมาณร้อยละ 30 เข้ากองทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ และ เจ้าพนักงานฯจะพิจารณาว่าจะอนุญาตให้ออกไปหรือไม่ โดยจะแจ้งให้บุคคลที่ล้มละลายต้องทำบัญชีรับ-จ่ายส่งต่อ เจ้าพนักงานฯ ทุกๆ 6 เดือน พร้อมส่งรายได้ตามที่เจ้าพนักงานจะอายัดเข้ากองทรัพย์สินด้วย โดยบุคคลที่ล้มละลายควรแจ้งชื่อผู้ที่เจ้าพนักงานจะติดต่อได้ระหว่างที่ไปทำงานต่างประเทศ นอกจากนี้บุคคลที่ล้มละลายอาจขอใช้วิธีประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ถ้าสำเร็จ ก็จะได้พ้นภาวะล้มละลาย แต่ทั้งนี้ ไม่ว่าวิธีใดก็ต้องปฏิบัติตามที่ได้ตกลงไว้กับเจ้าพนักงานฯโดยเคร่งครัด

การปลดจากการล้มละลาย
1.ผู้ล้มละลายเมื่อปลดจากการล้มละลายแล้ว ทำงานมีอาชีพและมีทรัพย์สินเกิดขึ้น เจ้าหนี้ทั้งหลายที่เคยเป็นเจ้าหนี้จำนองก่อนล้มฯยังสามารถบังคับคดีกับทรัพย์สินที่เกิดขึ้นใหม่ได้หรือไม่
2.จะถือว่าหมายบังคับคดีขาดอายุความเมื่อลูกหนี้ตกเป็นผู้ล้มละลายได้หรือไม่
3.ลูกหนี้ต้องทำตัวอย่างไรบ้างไรจึงจะปลดจากล้มละลายภายใน 3 ปี

ตอบ 1.ทรัพย์สินทั้งหลายอันลูกหนี้มีอยู่ในเวลาเริ่มต้นแห่งการล้มละลายและทรัพย์สินซึ่งลูกหนี้ได้มาภายหลังเวลาเริ่มต้นแห่งการล้มละลายจนถึงเวลาปลดจากล้มละลาย ถือว่าเป็นทรัพย์สินในคดีล้มละลายอันอาจแบ่งแก่เจ้าหนี้ได้ ตามมาตรา 109 พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2489 ฉะนั้น หากเป็นทรัพย์สินที่ผู้ล้มละลายได้มาหลังจากปลดจากล้มละลายแล้ว ทรัพย์สินดังกล่าวจึงมิใช้ทรัพย์สินในคดี ล้มละลาย อันอาจแบ่งแก่เจ้าหนี้ได้แต่ประการใด ดังนั้นเจ้าหนี้จำนองจะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์ หลักประกันทั้งหมด ส่วนกรณีที่เจ้าหนี้จำนองที่ยังได้รับชำระหนี้ไม่ครบถ้วนนอกเหนือจากทรัพย์ หลักประกันจะสามารถได้รับชำระหนี้โดยเฉลี่ยกับเจ้าหนี้อื่นๆในคดีล้มละลาย หากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สามารถรวบรวมทรัพย์สินที่เกิดตั้งแต่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จนถึงวันที่ปลดจากล้มละลายเท่านั้น ส่วนทรัพย์สินภายหลังจากปลดจากล้มละลายแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะไม่มีอำนาจจัดการทรัพย์สินดังกล่าว

2. เมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้แล้ว คำสั่งศาลที่ให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ไว้ชั่วคราวหรือหมายบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้นั้น จะใช้ยันแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ไม่ได้ เว้นแต่ การบังคับคดีนั้นได้สำเร็จบริบูรณ์แล้วก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งการบังคับคดีถือว่าสำเร็จบริบูรณ์เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่อนุญาตให้เจ้าหนี้อาจยื่นคำขอเฉลี่ยตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติล้มละลาย มาตรา 110


3. กรณีลูกหนี้ หากประสงค์จะได้รับการปลดจากการล้มละลายภายในระยะเวลา 3 ปี ตาม พระราชบัญญัติล้มละลาย มาตรา 81/1 ลูกหนี้มีหน้าที่ต้องให้ความร่วมมือต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการรวมรวมทรัพย์สิน กล่าวคือ ต้องไปให้การสอบสวนต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และเข้าร่วมประชุม เจ้าหนี้เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับทรัพย์สินและกิจการต่างๆ และไปให้การไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผยที่ศาลตามกำหนดนัด รวมทั้งไม่ประพฤติตนให้เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติกฎหมายล้มละลายถูกฟ้องล้มละลายต้องออกจากราชการหรือไม่

ตอบ การฟ้องคดีล้มละลายบุคคลธรรมดานั้น ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 กำหนดหลักเกณฑ์ว่าลูกหนี้ต้องมีหนี้สินล้นพ้นตัว กล่าวคือ มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน หรือมีทรัพย์สินไม่พอจะชำระหนี้ โดยลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์คนเดียวหรือหลายคนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท เบื้องต้นเมื่อศาลพิจารณาได้ความจริงดังกล่าวแล้ว ศาลจะมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ และจะส่งผลให้อำนาจในการจัดกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้จะตกอยู่แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งก่อนที่ศาลจะพิพากษาให้ล้มละลาย ระหว่างระยะเวลา ดังกล่าวลูกหนี้สามารถยื่นคำขอประนอมหนี้ต่อที่ประชุมเจ้าหนี้ได้และหากที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติรับคำขอประนอมหนี้ของลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้จะไม่ถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย แต่หากการประนอมหนี้ไม่สำเร็จลูกหนี้จะถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายต่อไป อนึ่งนับแต่ศาลมี คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนได้ความว่าลูกหนี้มีรายได้เป็น เงินเดือน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะแจ้งอายัดเงินเดือนดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่ลูกหนี้ทำงานอยู่ ส่วนลูกหนี้ สามารถมาขอค่าเลี้ยงชีพจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ ส่วนประเด็นปัญหากรณีเมื่อศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ซึ่งเป็นข้าราชการเป็นบุคคลล้มละลายแล้วจะต้องออกจากราชการหรือไม่นั้น ทางหน่วยงานต้นสังกัดจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติดังกล่าวว่าจะสามารถรับราชการต่อไปได้หรือไม่

กรณีเป็นบุคคลล้มละลาย มีสิทธิ์ที่จะเดินทางไปต่างประเทศได้หรือไม่

ตอบ ลูกหนี้จะออกไปนอกราชอาณาจักรไม่ได้ เว้นแต่ศาลหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะอนุญาตเป็นหนังสือ ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 67(3) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 จึงต้องมาขออนุญาตเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี
โดนคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์และต้องการเดินทางไปต่างประเทศ ต้องทำอย่างไรและใช้เวลาในการดำเนินการนานประมาณกี่วัน

ตอบ หากลูกหนี้ในคดีล้มละลายมีความจำเป็นต้องเดินทางออกนอกประเทศ สามารถขออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หากได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
1. ไปให้การสอบสวนเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามหมายเรียก
2. ปฏิบัติตามคำสั่งศาลและตามคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตลอดจนให้ความร่วมมือแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการรวมรวมทรัพย์สินต่างๆของลูกหนี้โดยสุจริตทุกครั้ง
วิธีปฏิบัติคือ ยื่นคำร้อง (ตามแบบฟอร์ม) ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แสดงเหตุจำเป็นจะต้องเดินทางออกนอกประเทศโดยแจ้งรายละเอียดว่าจะไปประเทศใด ในเวลาใด ไปทำอะไร กำหนดกลับเมื่อใด และค่าใช้จ่าย ใครเป็นผู้ออกให้
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เมื่อได้รับคำร้องของลูกหนี้ จะทำการตรวจสอบว่ามีการสอบสวนกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้แล้วหรือไม่ หากยังไม่มีการสอบสวน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะทำการสอบสวนกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ เพื่อมีคำสั่งอนุญาตให้ลูกหนี้เดินทางออกนอก ราชอาณาจักรและมีหนังสือรายงานศาลขอเพิกถอนหมายจับ ในกรณีที่มีการออกหมายจับลูกหนี้ไว้

 

Create Date : 06 พฤษภาคม 2552
27 comments
Last Update : 6 พฤษภาคม 2552 9:21:35 น.
Counter : 25030 Pageviews.

 

ดิฉันติดแบ็คลิสต์ส่งงวดรถยนต์ โดยยอดเงินคงเหลือจ่ายประมาณ400000 บาท ทางบริษัทได้ติดต่อให้เอารถไปคืน แตปัญหาอยู่ว่ารถได้หายไปตั้งนานแล้ว ตามหาไม่เจอ และอยากทราบว่าดิฉันจะขอเดินทางไป ประเทศทางยุโรปสัก 1 อาทิตย์ไม่ทราบว่าดิฉันจะถูกปฏิเสธเรื่องการขอวีซ่าหรือเปล่าคะ หรือ ถ้ามี ดิฉันควรทำอย่างไรเพื่อจะได้เดินทางและไม่ถูกปฏิเสธวีซ่าคะ

 

โดย: น้อย IP: 110.49.17.156 10 กรกฎาคม 2552 1:02:46 น.  

 

การให้หรือปฏิเสธวีซ่าเป็นดุลพินิจของสถานทูตประเทศนั้นๆที่จะพิจารณา โดยดูจากเอกสารที่คุณยื่นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารทางการเงิน พยายามเตรียมให้ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่สถานทูตระบุไว้ แต่จะได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่ดุลพินิจอีกที

คิดว่าไม่น่ามีปัญหาค่ะ และกรณีของคุณไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขล้มละลายนี่ค่ะ 

โดย: hidepod IP: 124.121.112.105 11 กรกฎาคม 2552 8:39:46 น.  

 

ขอถามบ้างนะคะ คือทำบัตรเสริมไว้ แล้วตอนนี้บัตรหลักไม่ใช้คืน เลยถูกฟ้องเป็นลูกหนี้ร่วมกัน ตอนนี้มีหมายศาลนัดให้ไปไกล่เกลี่ย
คืออยากทราบว่ามีผลกับการเดินทางออกนอกประเทศด้วยรึเปล่าคะ ต้องทำอย่างไรคะ
ขอบคุณค่ะ

 

โดย: air IP: 58.64.87.239 21 กรกฎาคม 2552 21:59:10 น.  

 

1 ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ในการฟ้องล้มละลาย หลังจากยื่นต่อศาลแล้ว หลักกฎหมายเป็นอย่างไรครับ 2แล้วจะมีผลเมื่อไหร่เมื่อถูกฟ้องล้มละลายครับ ขอบพระคุณครับ

 

โดย: tony IP: 122.25.148.36 11 สิงหาคม 2552 21:40:28 น.  

 

อยากทราบว่าทรัพย์สินอะไรบ้างที่จะถูกเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รวบรวม


 

โดย: ชนิดา IP: 119.31.126.141 22 พฤศจิกายน 2552 20:24:45 น.  

 

ดิฉันติดแบ็คลิสต์สถาบันการเงินประมาณ30000บาท และมีหมายศาลเรียกให้ไปติดต่อ ดิฉันยังไม่ได้ไปติดต่อศาลจะสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้หรือไม่ กำลังดำเนินการขอวีซ่าค่ะ

 

โดย: ตอง IP: 125.26.86.127 24 ธันวาคม 2552 15:33:04 น.  

 

ต้องนำเอกสารไปยื่นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไหมคะ

 

โดย: แนน IP: 203.144.144.164 4 มีนาคม 2553 20:19:23 น.  

 

ถูกฟ้องล้มละลายแต่ผ่านมาแล้ว8ปีอยากทราบว่าจะเดินทางไปจีนได้หรือเปล่าค่ะ

 

โดย: การ IP: 58.8.35.123 2 สิงหาคม 2553 21:28:29 น.  

 

จะรู้ได้อย่างไรว่าใครคือบุคคลล้มละลาย

 

โดย: สมยศ IP: 223.205.176.156 9 มีนาคม 2554 20:26:31 น.  

 

ศาลยกเลิกพิทักษ์ทรัพย์แล้วแต่ยังไม่ได้ประกาศยกเลิกจากราชกิจจานุเบกษา จะไปขอวีซ่าทางสถานทูตจะรู้ไหมว่าเราเคยโดนพิทักษ์ทรัพย์ แต่ก็ได้ไปขอคัดรับรองคำสั่งยกเลิกพิทักษ์ทรัพย์ และยกเลิกห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร์ โดยกรมบังคับคดีเขาออกหนังสือให้ประทับตราเรียบร้อย แต่เป็นภาษาไทย ต้องเอายื่นด้วยหรือเปล่า กลัวไม่ได้วีซ่าจริง ๆ เพราะกำหนดการเดินทาง ซื้อตั๋วแล้ว คือศาลมีคำสั่งยกเลิกพิทักษ์ฯ ตั้งแต่เดือน ก.ค.54 เลยคิดว่ามันนานแล้วคงประกาศเรียบร้อยแล้ว วันนี้สอบถามไปที่กรมบังคับคีเขาบอกว่ายังไม่ประกาศยกเลิกจากราชกิจจานุเบกษาเลย แสดงว่ามันยังโชว์อยู่อีกหรือ ทำไงดี มีใครรู้ไหมว่าสถานทูตยึดเอาข้อนี้ไม่ออกวีซ่าให้หรือไม่ สถานะการเงินในบัญชี มีเงินเข้าออกตลอดไม่ค่อยนิ่ง หลายหมื่นถึงแสนตลอด แต่วันนี้เช็คดูมีเงินติดธนาคาร สี่หมื่นกว่า ไปประเทศอิตาลีนะ แต่มีคนที่สถานทูตไทยประจำอิตาลีออกหนังสือเชิญและรับรองมาให้แต่เขาไม่รู้เรื่องพิทักษ์ฯ คนออกหนังสือมีตำแหน่งสูงในสถานทูต เป็นญาติกันห่าง ๆ อย่างนี้จะได้วีซ๋าไหม หากต้องยื่นหนังสือยกเลิกฯ ต้องแปลไหมแล้วต้องไปประทับตราที่กรมบังคับคดีหรือไม่ ใครรู้ตอบด้วย ช่วยด้วย รู้แล้วเครียด เพราะคิดว่าเรื่องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะศาลสั่งแล้ว

 

โดย: ออม IP: 125.25.38.73 4 ตุลาคม 2554 19:30:31 น.  

 

แต่งงานกับคนต่างชาติและได้เปลี่ยนชื่อและนามสกุลเป็นคนต่างชาติแล้วและได้สัญชาติต่างชาติดัวยแต่กำลังถูกฟ้องล้มละลายที่เมืองไทยเพราะเคยคำ้ประกันวงเงินโอดีให้กับอดีตสามีโดยตัวดิฉันไม่รุ้เลยว่าเขาฟ้องเพราะอยุ่เมืองนอกมาประมาณ๑๔ปีแล้วและอดีตสามีได้เบิกเงินโอดีไปใช้คนเดียวหลังจากดิฉันไปอยุ่เมืองนอกแล้วและอดีตสามีไม่ได้ส่งเงินคืนกับทางธนาคารเลยตอนนี้ศาลกำลังจะยึดที่ดินของดิฉันที่ชื้อดัวยกันกับสามีใหม่ซึ่งเป็นชาวต่างชาติแต่ใช้ชื่อดิฉันเก่าตามบัตรประชาชนในการชื้อ ดิฉันควรทำอย่างไรดีคะ ถ้าสู้คดีจะชนะไหมค่ะ หรือว่าประนอมหนี้ดี ถ้าดิฉันกลับไปเมืองไทยแล้วจะออกนอกประเทศได้ไหมคะเพราะดิฉันอยุ่กับสามีใหม่ที่ต่างประเทศค่ะ กรุณาตอบด้วยนะคะกลุ้มใจมากคะ ขอบคุณมากค่ะ จาก แอนนา

 

โดย: แอน IP: 118.93.221.5 10 ธันวาคม 2554 9:42:29 น.  

 

พ่อเข้ากองทุนฟื้นฟูของธกส ให้เขาปลดหนี้ให้ ดิฉันเปนลูกจะมีผลอะไรไหม เพราะเขาบอกว่าพ่อจะเป็นบุคคลล้มละลาย ดิฉันจะไปทำงานต่างประเทศได้ไหม

 

โดย: ลักษมน สาริวงค์ IP: 118.172.64.172 14 มกราคม 2555 13:18:58 น.  

 

ถูกสั่งล้มละลาย แต่มีหนี้กับอีกธนาคารหนึ่งโดยใช้หลักทรัพย์ผู้อื่นค้ำประกันเงินกู้ อยู่มาธนาคารนี้มีจกหมายมาถึงผู้ค้ำ ให้นำเงินไปไถ่ถอนภายใน.....เนื่องจากผู้กู้เป็นบุคคลล้มละลาย จะทำอย่างไรครับ และผมก็พึ่งรู้ว่าถูกตัดสินล้มละลายจากจดหมายนี้เช่นกัน ขอบคุณครับ

 

โดย: วีระ IP: 115.87.29.168 14 มีนาคม 2555 11:10:27 น.  

 

มีคดีฟ้องล้มละลาย แต่ย้ายมาอยุ่ต่างประเทศก่อนตัดสินคดี ไม่ทราบว่าจะเดินทางไปประเทศอื่นในยุโรปได้หรือไม่ เพราะยังใช้พลาสปอร์ต ไทยอยู่
ขอบคุณคะ

 

โดย: ต่าย IP: 188.222.1.95 10 พฤษภาคม 2555 3:35:16 น.  

 

ตอบคุณต่ายแทนได้มั๊ยคะ คุณสามารถเดินทางไปได้ทั่วโลก ตราบใดที่คุณยังอยู่ต่างประเทศ และยังไม่ได้เข้าประเทศไทย เพราคอมพิวเตอร์ของไทยเท่านั้นที่จะแสดงผลไม่ให้คุณออกจากประเทศไทย ประเทศอื่นเค้าไม่มีข้อมูลคดีของคุณ รีบๆไปซะทุกๆประเทศที่คุณอยากไปก่อนที่พาสปอร์ตไทยจะหมดอายะ แต่จะมีปัญหาว่าเมื่อพาสปอร์ตไทยของคุณหมดอายุเมื่อไหร่ก็คือจบ เพราะไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนของโลกกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็จะไม่ต่ออายุ พาสปอร์ตให้คุณ คราวนี้แหละคุณจบเห่.

 

โดย: น้อยหน่า IP: 66.91.54.79 11 มิถุนายน 2555 7:28:04 น.  

 

ถูกฟ้องเป็นบุคคลล้มละลาย อาศัยอยู่ต่างประเทศ ถ้าใช้พาสต่างประเทศเข้าไทย ตอนขาออกมีโอกาสถูกกักตัวหรือไม่

 

โดย: ลูกน้ำ IP: 218.210.86.146 10 กรกฎาคม 2555 21:42:13 น.  

 

ตอนนี้อยู่ต่างประเทศประมาณหกปีแล้ว แต่คดีล้มละลายยังไม่จบ ตอนนี้กำลังทำเรื่องเปลื่ยนพาสปอร์ต ไม่ทราบคดีเค้าจะลิงค์ทั่วทุกประเทศหรือเปล่าคะ

 

โดย: เล็ก IP: 188.222.1.95 12 กันยายน 2555 23:58:05 น.  

 

กรณีที่พ้นจากการล้มละลาย 31 ธันวาคม 2555 และ วันที่ 1 มกราคม 2556 จะเดืนทางไปต่างประเทศได้เลยหรือไม่ หรือจะต้องขออนุญาตจากใครก่อนอีกหรือไม่ หรือมีวิธี
ปฎิบัติอย่างไรบ้าง จึงจะเดินทางไปต่างประเทศได้

 

โดย: สัมฤทธิ์ IP: 223.206.21.253 16 ธันวาคม 2555 21:01:58 น.  

 

ตอนนี้มีคดีที่สามีฟ้องหลังเลิกกันแล้วคือคดียักยอกค่ะเรียกเก็บเงินทุกเดือนเวลาไม่ส่งสัก2เดือนทนายจะโทรมาให้ไปศาลขู่ต่างๆนานา ยอดหนี้4ล้านปีแรกขั้นต่ำ15000บาทปีที่2นี้ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเป็น25000บาทจนครบนี้ไม่ได้จ่ายมาเดือนที่3แล้วคิดว่าไม่กี่วันนี้คงได้ไปศาลอีกค่ะ ตอนโดนให้เซ็นรับคดีโดนขู่ว่าถ้าไม่เซ็นก็เข้าคุกเลยมีเงินประกันตัวเองไหมพอรับแล้วก็โดนขู่รายเดือน ตอนนี้ไม่มีจะให้จริงๆพลัดผ่อนไม่เคยจะได้เลย ...มีคำนึงที่เค้าพูดกับแม่ว่าไปติดคุกไหมแล้วก็โดนฟ้องเป็นยบุคคลล้มละลายด้วยเอาเปล่า อยากทราบว่่าติดคุกนี้เราประกันตัวออกมาดูแลลูกสามคนกับแม่ได้ไหมหรือไม่ได้ตามนั้นแล้วถ้าเราจะต้องเป็นบุคคลล้มละลายเรายังคงต้องใช้หนี้อีกไหมถ้าเราไม่มีให้เค้าอะคร้า แล้วติดคุก3ปีอย่างที่เค้าบอกหรือเปล่า???ยังไง แล้วถ้าอยากเอาข้อเทจจริงไปบอกศาลว่าเราไม่ได้ยักยอกเนี้ยเราจะทำยังไงได้บ้างมันอึดอัดมาก เราไม่มีเงินทำอะไรเค้าก็ไม่ได้ จ้างทนายเค้าจะคิดแพงหรือเปล่า อยากได้คำแนะนำบ้าง
(ต้องไปจีนไปซื้อของมาขายบ่อยๆถ้าล้มละลายแล้วไปได้ไหม???)

 

โดย: อภิญญา IP: 110.171.152.3 6 มกราคม 2556 8:36:15 น.  

 

Casino online สวรรค์ของนักพนันเรา Casino online เป็นตัวแทนเว็บคาสิโนยอดนิยมมากมาย ซึ่งเราให้บริการทั้งเกมพนันสด บาคาร่าสด แทงฟุตบอลออนไลน์ สล๊อตออนไลน์ และ E-Game เราดำเนินกิจการมาอย่างยาวนาน มีสถานะทางการเงินที่มั่นคง พนันบอลออนไลน์ ท่านจึงวางใจได้ เพราะเราจดทะเบียนตัวแทนกับคาสิโนที่ได้รับอนุญาติโดยตรง และมีทีมงานอยู่ต่างประเทศ ซึ่งมีการบริการที่รวดเร็ว ทันใจ ตลอดเวลา เพราะเราคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก จึงมั่นใจได้ที่จะเลือกเราดูแล ให้คำปรึกษาท่าน ยามที่ท่านเข้าสู่โลกของคาสิโน สมัครเป็นสมาชิก casino online กับเราได้ ตลอด 24 ชม.


Promotion : สมัครวันนี้ฟรี 10%
callcenter : 088-909-3786-9 service 24 hr


link Casino online


//casino-online.zohosites.com/
//gclubcasino-casino-online.zohosites.com/
//royal1688-casino-online.zohosites.com/
//gentingclub-casino-online.zohosites.com/
//princesscrown-casino-online.zohosites.com/
//reddragon88-casino-online.zohosites.com/
//holidaypalace-casino-online.zohosites.com/
//goldclubslot-casino-online.zohosites.com/
//ruby888-casino-online.zohosites.com/
//sbobet-casino-online.zohosites.com/
//ibcbet-casino-online.zohosites.com/
//3mbet-casino-online.zohosites.com/
//855bet-casino-online.zohosites.com/
//ssbet-casino-online.zohosites.com/
//winningft-casino-online.zohosites.com/
//7mlivescore-casino-online.zohosites.com/
//galaxyslot-casino-online.zohosites.com/
//casinoonline-casino-online.zohosites.com/
//baccaratonline-casino-online.zohosites.com/
//tangballonline-casino-online.zohosites.com/
//7mtv-casino-online.zohosites.com/


-----------------------------------

 

โดย: aaa IP: 27.116.63.44 26 มีนาคม 2556 15:53:23 น.  

 i
เพื่อนอยู่ตปท.โดนล้มละลาย ปี 52ต้องทำอย่างไรคะ เพราะต่อพาสปอร์ตที่อังกฤษไม่ได้ค่ะ

 

โดย: ณัฐชยา IP: 110.49.223.86 30 มิถุนายน 2556 14:54:49 น.  

 

จะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นบุคคลล้มละลายหรือเปล่า

 

โดย: แก้ววิจิตร IP: 58.9.84.75 2 กรกฎาคม 2556 13:12:34 น.  

 

กำลังจะถูกฟ้องล้มละลายจากสรรพกร มีหนี้อยู่ ล้านเศษ ตอนนี้ บจก. ไม่ได้เปิดรับทำงาน แต่ยังไม่ได้ปืด..ไม่รู้จะโดนฟ้องเมื่อไหร่ เพราะเพิ่งได้รับ จม.แจ้งให้ไปเคลียร์หนี้อยู่ แต่ไม่มีเงิน ไม่มีรายได้อะไรเลย และทรัพย์สินก็โดน ธนาคาร + ไฟแนนซ์ ยึดไปหมดแล้ว ทีกังวลกลัวว่าจะโดนคดีอาญาไปด้วย ใครมีคำแนะนำ กรุณาช่วยหน่อยนะค่ะ

 

โดย: บัวแก้ว บัวขวัญ IP: 101.109.74.1 26 ตุลาคม 2556 11:29:11 น.  

 

อ่านแล้วอยากฟังคำตอบฟังได้ที่ไหนคะ

 

โดย: ปุ่น IP: 94.234.170.65 7 กุมภาพันธ์ 2557 4:56:49 น.  

 

อ่านแล้วอยากฟังคำตอบฟังได้ที่ไหนคะ

 

โดย: ปุ่น IP: 94.234.170.65 7 กุมภาพันธ์ 2557 4:56:49 น.  

 

อยากทราบว่า เป็นบุคคลล้มละลาย เรื่องบ้าน ซึ่งธนาคารเป็นโจทย์ดำเนินการฟ้องและ ดิฉันก็ยินดีให้ศาลสั่งล้มละลายเรียบร้อยแล้ว บ้านที่โดนยึดธนาคารก็ขายไปเรียบร้อยแล้ว อยากทราบว่า ถ้าดิฉันจะไปต่างประเทศ (แต่ไม่ได้ไปทำงาน)จะสามารถเดินทางได้หรือเปล่า ในระยะเวลา สั้น ๆ 1-3 เดือนโดยประมาณคะ ขอทราบรายละเอียดก่อนล่วงหน้า เพราะมีโปรแกรมว่า ปี 58 อาจจะต้องเดินทางไปต่างประเทศคะ ค่อนข้างสำคัญมาก ๆ กับชีวิต ณ ตอนนี้คะ ไม่ทราบว่าจะทราบคำตอบได้อย่างไรคะ email: tumwic@yahoo.com จะสะดวกส่งคำตอบให้ได้ไหมคะ
ขอบพระคุณล่วงหน้าคะ

 

โดย: ตั้ม สุวรรณภูมิ IP: 124.120.155.77 25 เมษายน 2557 3:23:49 น.  

 

ดิฉันเป็นคนนึงที่ถูกฟ้องล้มละลายและตอนนี้ดิฉันก็ทำงานอยู่ที่ต่างประเทศดิฉันอยากทราบว่าจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างในการที่ไม่ต้องต่ออายุความทุก 6 เดือน เพราะปีนึงจะให้ดิฉันกลับมาประเทศไทยก็คงไม่ไหวเพราะค่าตั๋วเครื่องบินมันแพงและอีกอย่างฉันทำงานได้แค่เดือนละ 20,000 บาท ไหนจะค่ากินค่าที่พักอีกเดือนๆนึงแทบจะไม่เหลืออะไรเลยคุณมีวิธีที่จะให้ทางออกกับฉันได้ไหมว่าจะต้องทำอย่างไรที่จะขอให้ฉันลงมารายงานตัวทุก 2 ปี
ขอบพระคุณอย่างที่สุดค่ะที่ช่วยชี้แนะให้กับดิฉัน

 

โดย: กัญญา ธัญญกิจ IP: 223.206.118.4 11 กันยายน 2557 21:56:21 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


hidepod
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
search engine submission
Friends' blogs
[Add hidepod's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.