"ความรักอยู่เหนือเซ็กส์และความเคยชิน สิ่งที่ความรักต้องการคือการใกล้ชิดทางสติปัญญา และการเป็นเพื่อนชีวิต" Jean-Paul Sartre
Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2552
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
4 พฤษภาคม 2552
 
All Blogs
 

song dharma

//www.immmusic.com/


ชอบฟังเพลงเป็นชีวิตจิตใจ

แล้วก็ชอบอ่านธรรมะ โดยเฉพาะเวลาที่มีความทุกข์ความเครียด ธรรมะเป็นทางออกที่ดี ยังไม่ถึงขั้นปฏิบัติ บรรลุ

เมื่อดนตรี เพลง และธรรมะ รวมกันได้อย่างเหมาะเจาะ สร้างความเย็นใจ สบายจิตได้อย่างนี้นี่เอง

ปกติชอบใช้บริการ imeem หาเพลงไหนๆ ก็เจอ วันนี้เกิดอยากฟังแผ่เมตตาทำนองธิเบต (the Chant of Metta) ก็เลยลองค้นดู

เจออีกหลายเพลง ก็เลยเอามาขึ้นบลอกไว้เผื่อใครจะค้นเจอแล้วจะได้ลองฟัง


song dharma


จะพยายามเอามาขึ้นไว้ให้ฟังกันง่าย ในโอกาสต่อไปGreat Mantra -ข้อมูลประวัติของผู้แต่งเรียบเรียง

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Imee OoiImee Ooi (Ch: 黃慧音, pinyin: Huáng Huìyīn) is a Malaysian music producer, composer, arranger and vocalist who produces chants Buddhist mantras and dharanis (typically from the Sanskrit, Pali, Tibetan or Mandarin language). She is also the musical director and composer of two highly-acclaimed stage musicals, Siddhartha and Above Full Moon.

Ooi established I.M.M Musicworks in 1997 and has released over 20 albums to date. She is a classical pianist by training.

She is also working on a musical entitled Jewel of Tibet. The musical is set during the Tang Dynasty and is about a princess who marries a Tibetan and how he brings Buddhism to China.


ฟังบทสวดแผ่เมตตา พร้อมคำแปล
//www.geocities.com/chruawan/page28.htm


คำแผ่เมตตาAham avero homi
อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศจากเวร
abyapajjho homi
อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน
anigho homi
อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
sukhi - attanam pariharami
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
Mama matapitu
มะมะ มาตาปิตุ ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า
acariya ca natimitta ca
อาจาริยา จะ ญาติมิตตา จะ ครูอาจารย์ และญาติมิตร
sabrahma - carino ca
สะพราหมะจาริโน จะ ผู้ประพฤติธรรมทั้งปวง
avera hontu
อะเวรา โหนตุ จงปราศจากเวร
abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนตุ จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน
anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
sukhi - attanam pariharantu
สุขี อัตตานัง ปะริหรันตุ ขอให้ท่านจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
Imasmim arame sabbe yogino
อิมัสมิง อาราเม สัพเพ โยคิโน ขอให้ท่านโยคี ( ผู้ทรงสมาธิ)ทั้งปวงในเขตนี้ )
avera hontu
อะเวรา โหนตุ จงปราศจากเวร
abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนตุ จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน
anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
sukhi - attanam pariharantu
สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ ขอให้ท่านจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
Imasmim arame sabbe bhikkhu
อิมัสมิง อาราเม สัพเพ ภิกขู
ขอพระภิกษทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในเขตนี้
samanera ca
สามะเณรา จะ และสามเณร
upasaka - upasikaya ca
อุปาสะกา อุปาสิกายา จะ ทั้งอุบาสกและ อุบาสิกา
avera hontu
อะเวรา โหนตุ จงปราศจากเวร
abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนตุ จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน
anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
sukhi - attanam pariharantu
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ขอให้ท่านจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
Amhakam catupaccaya - dayaka
อัมหากัง จะตุปัจจายะทายะกา ขอทายกทายิกา ผู้ให้ปัจจัย๔ แก่พวกเราทั้งหลาย
avera hontu
อะเวรา โหนตุ จงปราศจากเวร
abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนตุ จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน
anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
sukhi - attanam pariharantu
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ขอให้ท่านจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
Amhakam arakkha devata
อัมหากัง อารักขา เทวาตา ขอเทวดาผู้อารักขาเราทั้งหลาย
Ismasmim vihare
อิมัสมิง วิหาเร ในวิหารแห่งนี้
Ismasmim vihare
อิมัสมิง อาวาเส ในอาวาสแห่งนี้
Ismasmim arame
อิมัสมิง อาราเม ในอารามแห่งนี้
arakkha devata
อารักขา เทวาตา ขอเทวาผู้รักษาสถานที่เหล่านี้
avera hontu
อะเวรา โหนตุ จงปราศจากเวร
abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนต จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน
anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
sukhi - attanam pariharantu
สุขี อัตตานัง ปะริหรันตุ ขอให้ท่านจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
Sabbe satta
สัพเพ สัตตา ขอสัตว์ทั้งหลาย ทั้งปวง
sabbe pana
สัพเพ ปาณา ขอสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
sabbe bhutta
สัพเพ ภูตา ขอภูติทั้งหลาย
sabbe puggala
สัพเพ ปุคคะลา ขอบุคคลทั้งหลาย
sabbe attabhava - pariyapanna
สัพเพ อัตตภาวา ปริยาปันนา ขอผู้มีอัตภาพทั้งหลาย
sabba itthoyo
สัพพา อิตถีโย ขอสตรีทั้งหลาย ทั้งปวง
sabbe purisa
สัพเพ ปุริสา ขอบุรุษทั้งหลาย ทั้งปวง
sabbe ariya
สัพเพ อริยา ขอพระอริยเจ้าทั้งหลาย ทั้งปวง
sabbe anariya
สัพเพ อนริยา ขอผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย ทั้งปวง
sabbe deva
สัพเพ เทวา ขอเทวาทั้งหลาย ทั้งปวง
sabbe manussa
สัพเพ มนุสสา ขอมนุษย์ทั้งหลาย ทั้งปวง
sabbe vinipatika
สัพเพ วินิปาติกา ขอสัตว์วินิปาติกะทั้งหลาย ทั้งปวง
avera hontu
อะเวรา โหนตุ จงปราศจากเวร
abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนตุ จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน
anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
sukhi - attanam pariharantu
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ขอให้ท่านจงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
Dukkha muccantu
ทุกขา มุจจันตุ ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์
Yattha-laddha-sampattito mavigacchantu
ยถา ลัทธาสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ จงอย่าพลัดพรากจากสมบัติที่ได้มา
Kammassaka
กัมมัสสะกา ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น
Purathimaya disaya
ปุรถิมายะ ทิสายะ ขอสัตว์ทั้งปวง ในทิศบูรพา ( ทิศตะวันออก )
pacchimaya disaya
ปัจฉิมายะ ทิสายะ ในทิศปัจฉิม ( ทิศตะวันตก )
uttara disaya
อุตตรายะ ทิสายะ ในทิศอุดร ( ทิศเหนือ )
dakkhinaya disaya
ทักขิณายะ ทิสายะ ในทิศทักษิณ ( ทิศใต้ )
purathimaya anudisaya
ปุรถิมายะ อนุทิสายะ ในทิศอาคเนย์ ( ทิศตะวันออกเฉียงใต้ )
pacchimaya anudisaya
ปัจฉิมายะ อนุทิสายะ ในทิศพายัพ ( ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ )
uttara anudisaya
อุตตระ อนุทิสายะ ในทิศอิสาน ( ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ )
dakkhinaya anudisaya
ทักขิณายะ อนุทิสายะ ในทิศหรดี ( ตะวันตกเฉียงใต้ )
hetthimaya disaya
เหฎฐิมายะ ทิสายะ ในทิศเบื้องล่าง
uparimaya disaya
อุปาริมายะ ทิสายะ ในทิศเบื้องบน
Sabbe satta
สัพเพ สัตตา ขอสัตว์ทั้งหลาย
sabbe pana
สัพเพ ปาณา ขอสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
sabbe bhutta
สัพเพ ภูตา ขอภูติทั้งหลาย
sabbe puggala
สัพเพ ปุคคะลา ขอบุคคลทั้งหลาย
sabbe attabhava - pariyapanna
สัพเพ อัตตภาวา ปริยาปันนา ขอผู้มีอัตภาพทั้งหลาย
sabbe itthiyo
สัพพา อิตถีโย ขอสตรีทั้งหลาย
sabbe purisa
สัพเพ ปุริสา ขอบุรุษทั้งหลาย
sabbe ariya
สัพเพ อริยา ขอพระอริยเจ้าทั้งหลาย
sabbe anariya
สัพเพ อนริยา ขอผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย
sabbe deva
สัพเพ เทวา ขอเทวา ทั้งหลาย
sabbe manussa
สัพเพ มนุสสา ขอมนุษย์ทั้งหลาย
sabbe vinipatika
สัพเพ วินิปาติกา ขอสัตว์วินิปาติกะทั้งหลาย
avera hontu
อะเวรา โหนตุ อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
abyapajjha hontu
อัพยาปัชฌา โหนตุ อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
anigha hontu
อะนีฆา โหนตุ อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
sukhi - attanam pariharantu
สุขี อัตตานัง ปะริหรันตุ จงมีความสุข บริหารตนให้พ้นจากทกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
Dukkha muccantu
ทุกขา มุจจันตุ ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์
Yattha-laddha-sampattito mavigacchantu
ยถา ลัทธา สัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ จงอย่าพลัดพรากจากสมบัติที่ได้มา
Kammassaka
กัมมัสสะกา ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น
Uddham yava bhavagga ca
อุทธัง ยาวะ ภะวัคคา จะ และสัตว์ที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงภวัคคภูมิ
adho yava aviccito
อโธ ยาวะ อวิจจิโต และสัตว์ที่อยู่เบื้องล่างจนถึงอเวจีมหานรก
samanta cakkavalesu
สมันตา จักกะวาเลสุ สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล
ye satta pathavicara
เย สัตตา ปถวิจารา ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี
abyapajjha nivera ca
อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ ขอจงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน
nidukkha ca nupaddava
นิทุกขา จะ นุปัททวา ปราศจากทุกข์ และอุปัทวันตราย
Uddham yava bhavagga ca
อุทธัง ยาวะ ภะวัคคา จะ ขอสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยูเบื้องบนคือภวัคคภูมิลงมา
adho yava aviccito
อโธ ยาวะ อวิจจิโต ตั้งแต่อเวจีมหานรกขึ้นไป
samanta cakkavalesu
สมันตา จักกะวาเฬสุ สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล
ye satta udakecara
เย สัตตา อุทักเขจารา ขอสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดในน้ำ
abyapajjha nivera ca
อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ ขอจงอย่าได้เบียดเบียนใครเลย อย่าได้มีเวรกับใครเลย
nidukkha ca nupaddava
นิทุกขา จะ นุปัททวา ปราศจากทุกข์ ปราศจากอุปัทวันตราย
Uddham yava bhavagga ca
อุทธัง ยาวะ ภะวัคคา จะ ขอสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยูเบื้องบนคือภวัคคภูมิลงมา
adho yava aviccito
อโธ ยาวะ อวิจิโต ตั้งแต่อเวจีมหานรกขึ้นไป
samanta cakkavalesu
สมันตา จักกะวาเฬสุ ขอสัตว์ทั้งหลายในจักรวาลโดยรอบๆ
เย สัตตา ปถวิจารา ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี
อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ ขอจงอย่าได้เบียดเบียนใครเลย อย่าได้มีเวรกับใครเลย
นิทุกขา จะ นุปัททวา ปราศจากทุกข์ ปราศจากอุปัทวันตราย ทั้งสิ้นเทอญฯ 

Create Date : 04 พฤษภาคม 2552
0 comments
Last Update : 29 พฤศจิกายน 2552 23:15:49 น.
Counter : 397 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


hidepod
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
search engine submission
Friends' blogs
[Add hidepod's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.