Group Blog
 
 
ตุลาคม 2552
 
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
25 ตุลาคม 2552
 
All Blogs
 
การศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ

การศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ สถาบันวิชาทหารอากาศชั้นสูง กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาของกองทัพอากาศที่ถ่ายทอดวิชาความรู้สำหรับทหารอาชีพตามระบบการศึกษาของทหารอาชีพ (Professional Military Educations: PME) โดยหลักสูตรของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศฯนี้เป็นหลักสูตรระดับกลางของระบบ PME ต่อเนื่องจากหลักสูตรของโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง และเป็นสถาบันที่นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศควรได้รับการฝึกศึกษาและอบรมก่อนเข้ารับการศึกษาหลักสูตรของวิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศฯเน้นการพัฒนาบุคลากรของกองทัพอากาศที่เข้ารับการศึกษาให้มีศักยภาพของผู้บังคับบัญชาและฝ่ายเสนาธิการของกองทัพอากาศที่มีคุณภาพและคุณธรรม หรือสามารถเป็นฝ่ายอำนวยการในระดับกองบินได้เป็นอย่างน้อย ผู้เขียนได้รับโอกาสอันดีจากการพิจารณาคัดสรรจากกรมจเรทหารอากาศให้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรเสนาธิการกิจ รุ่นที่ ๕๔ ในระยะเวลา ๑ ปีสำหรับการศึกษาในหลักสูตรนี้ ผู้เขียนมีความคาดหวังเป็นอย่างมากที่จะได้รับความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งความรู้และประสบการณ์เหล่านี้อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับการรับราชการของผู้เขียนในอนาคต เรียงความนี้จะบรรยายเกี่ยวกับการศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศของผู้เขียน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นต่างๆดังนี้ ประเด็นแรกเป็นการบรรยายโดยทั่วไปเกี่ยวกับชีวิตและประสบการณ์การทำงานก่อนเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศฯ ประเด็นที่สองจะกล่าวถึงความเข้าใจและทัศนคติก่อนเข้ารับการศึกษาของผู้เขียนที่มีต่อของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศฯ ประเด็นต่อไปเป็นประเด็นที่สำคัญ โดยจะกล่าวถึงเป้าประสงค์และความคาดหวังของผู้เขียนต่อการศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศฯ นอกจากนี้จะมีการกล่าวถึงการเตรียมการในการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการกิจ รุ่นที่ ๕๔ และประเด็นสุดท้ายจะบรรยายถึงอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการกิจนี้ และวิธีการขจัดอุปสรรคเหล่านี้
ชีวิตและประสบการณ์ทำงานที่สำคัญของผู้เขียนก่อนเข้ารับการศึกษาในโรงเรียน
เสนาธิการทหารอากาศฯ เริ่มต้นจากการได้รับการคัดเลือกไปปฏิบัติหน้าที่ นักบินแลกเปลี่ยน C-130 ณ ฐานทัพอากาศ Dyess AFB เมือง Abilene มลรัฐ Texas ประเทศ สหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 2 ปี โดยเป็นคนไทยคนเดียวที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกองทัพอากาศสหรัฐ ในระหว่างที่ประจำการที่นั่น ผู้เขียนได้เข้ารับการฝึกเพื่อเป็นนักบินที่ ๑ (Aircraft Commander) หลังจากสำเร็จแล้วได้ปฏิบัติหน้าที่ตามผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย จนได้รับความไว้วางใจให้เข้ารับการฝึกเป็นครูการบิน ( Instructor Pilot) และทำหน้าครูการบินจนหมดวาระการปฏิบัติหน้าที่นักบินแลกเปลี่ยน
หลังจากกลับมารับราชการที่ประเทศไทยได้เข้ารับตำแหน่ง นายทหารการฝึก,นายทหารตรวจสอบมาตรฐานการบิน กองบิน ๖ และนายทหารตรวจสอบมาตรฐานการบิน นักบินลำเลียง กองตรวจสอบมาตรฐานการบิน กรม จเรทหารอากาศตามลำดับ
ก่อนเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศฯ ผู้เขียนคิดว่าสถาบันแห่งนี้สอนผู้ที่เข้ารับการศึกษาให้สามารถทำหน้าที่เป็นฝ่ายเสนาธิการของกองทัพอากาศที่มีคุณภาพ สามารถวางแผนการรบได้ เปรียบเสมือนขงเบ้งของเล่าปี่ในประวัติศาสตร์จีนในยุคที่เรียกว่า สามก๊ก แต่เนื่องจากผู้เขียนมีโอกาสน้อยมากที่จะปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการของกองทัพอากาศ ดังนั้นโดยภาพรวมแล้วผู้เขียนอาจจะได้รับประโยชน์ในทางตรงจากหลักสูตรนี้น้อย แต่เนื่องจากหลักสูตรนี้ประกอบด้วยหลายหมวดวิชา ดังนั้นผู้เขียนคิดว่าผู้ที่เข้ารับการศึกษาสามารถนำแต่ละวิชาในหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานของตนเองได้ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการรับราชการในอนาคตต่อไป
เป้าประสงค์และความคาดหวังของผู้เขียนต่อการศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศฯ มีมากมายซึ่งจะได้กล่าวต่อไป เป้าประสงค์ของผู้เขียนคือการที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจในทั้ง ๕ หมวดวิชาได้แก่ ผู้นำและการบริหาร ความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์ การทหาร เสนาธิการกิจ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยผู้เขียนคาดหวังว่าหลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศฯแล้วจะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้ ประการแรกผู้เขียนคาดหวังว่าจะมีความรู้และความเข้าใจในพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของฝ่ายอำนวยการ โดยเฉพาะงานฝ่ายอำนวยการด้านกำลังพล ด้านการข่าว ด้านการส่งกำลังบำรุงและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประการที่ ๒ ผู้เขียนคาดหวังว่าจะได้รับความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการทหาร โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีทางการทหารสมัยใหม่ รวมทั้งมีความเข้าใจปฏิบัติการรบโดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง สงครามอิเล็กทรอนิกส์และสงครามข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับการรบในศตวรรษที่ ๒๑ นอกจากนี้ผู้เขียนคาดหวังว่าในหมวดวิชาที่ ๒ จะช่วยให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และนำไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้โดยให้สอดคล้องกับบทบาทของกองทัพในการต่อต้านภัยคุกคามต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตามความคาดหวังที่กล่าวมาเป็นเพียงความรู้ที่นำไปใช้ได้ในทางอ้อมสำหรับผู้เขียน ความรู้ที่ผู้เขียนสามารถนำไปใช้ได้โดยตรงคือ หมวดวิชาที่ ๑ ผู้นำและการบริหาร ซึ่งเป็นเนื้อหาที่สำคัญที่สุดสอดคล้องกับตำแหน่งและหน้าที่ที่รับผิดชอบในปัจจุบัน ผู้เขียนคาดหวังว่าสามารถนำความรู้ด้านศิลปะและจิตวิทยาการปกครองและการบังคับบัญชาไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนเองได้ และได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ การวางแผนกลยุทธ์ภาครัฐ การวางแผนปฏิบัติราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารงบประมาณของกองทัพอากาศแบบมุ่งเน้นผลงาน การบริหารการตัดสินใจ และการบริหารทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมการบริหารในหน่วยงานของผู้เขียนได้ ความคาดหวังสุดท้ายของผู้เขียนซึ่งมีความสำคัญน้อยที่สุดที่จะได้ประโยชน์ได้แก่การฝึกปฏิบัติสังคมและกีฬากอล์ฟ รวมทั้งความรู้จากการบรรยายพิเศษซึ่งผู้เขียนมีความสนใจเพียง ๒ เรื่องเท่านั้นคือ (๑) นโยบายและแนวความคิดในการพัฒนากองทัพอากาศ (๒) กองทัพกับการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน จากที่กล่าวมาเป็นเพียงความคาดหวัง แต่ความสำเร็จที่จะได้รับขึ้นอยู่กับการเตรียมการของผู้เขียนในการศึกษาหลักสูตรนี้
ผู้เขียนมีการเตรียมการในการศึกษาหลักสูตรนี้น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับการเตรียมการเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง การเตรียมการที่สำคัญได้แก่ การรับฟังคำแนะนำจากผู้ที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้มาแล้ว ซึ่งมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนในการศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศฯแห่งนี้ การเตรียมการอีกอย่างหนึ่งได้แก่ การเตรียมหัวข้อสำหรับการทำวิจัยซึ่งผู้เขียนยังไม่ได้กำหนดหัวข้อของการวิจัย แต่ผู้เขียนก็มีหัวข้อในใจของตัวเองอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ผู้เขียนอยากจะทำตั้งแต่ผู้เขียนกลับมาจากการปฏิบัติหน้าที่นักบินแลกเปลี่ยน แม้ว่ามันจะยาก แต่ผู้เขียนก็คิดว่าอย่างน้อยมันก็เป็นประโยชน์สำหรับกองทัพอากาศไม่มากก็น้อย ถ้าเราได้เอามันไปใช้
อุปสรรคที่ผู้เขียนคิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวผู้เขียนเองต่อการศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศฯ ได้แก่ การสร้างความสมดุลในการบริหารเวลาสำหรับส่วนตัว ครอบครัวและการศึกษาการบริหารเวลาเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการกิจ จากการสอบถามผู้ที่จบการศึกษาหลักสูตรนี้พบว่าสิ่งที่ได้จากหลักสูตรนี้คือ การบริหารเวลา ผู้เขียนคิดว่าการที่จะได้มาซึ่งการบริหารเวลาที่ดี พร้อมทั้งได้รับความรู้และความสามารถที่สมบูรณ์แบบเป็นสิ่งที่ยากบางครั้งอาจจะต้องยอมสูญเสียคุณภาพของผลงานเพื่อที่จะได้มาซึ่งการตรงต่อเวลา วิธีการในการขจัดอุปสรรคนี้ ผู้เขียนได้พยายามใช้ในขณะที่ศึกษาในหลักสูตรต่างๆคือ การจัดลำดับความสำคัญและเร่งด่วนของแต่ละงานซึ่งจะทำให้ผู้เขียนทราบว่าควรทำงานอะไรก่อนและหลัง
จากที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดเป็นการศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศฯ ของผู้เขียน ซึ่งได้บรรยายเกี่ยวกับผู้เขียนในเรื่อง ชีวิตและประสบการณ์ ทัศนคติ ความต้องการ การเตรียมการ อุปสรรคและวิธีการขจัด เนื้อหาเหล่านี้ช่วยให้ผู้เขียนได้มีโอกาสทำความเข้าใจกับการศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศฯ และได้สำรวจความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาและความมุ่งหมายในการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการกิจ รุ่นที่ ๕๔ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต
Create Date : 25 ตุลาคม 2552
Last Update : 30 ตุลาคม 2552 9:49:53 น. 10 comments
Counter : 3852 Pageviews.

 
เห็นด้วยค่ะ การบริหารเวลา เป็นอะไรที่ยากที่สุดเลย ทุ่มเทไปทางไหนมากก้อไม่ดี จะทำให้ล้มละลายทางด้านอื่นหมด.... ต้องวางลำดับความสำคัญ


โดย: ผีกองกอย วันที่: 25 ตุลาคม 2552 เวลา:16:21:43 น.  

 
ง่ายาวจังตาลายเลยก่าจะอ่านจบ...


โดย: พรเพ็ญ IP: 58.9.130.253 วันที่: 26 ตุลาคม 2552 เวลา:12:41:50 น.  

 
ก่อนอื่นต้องบอกว่าไม่ค่อยได้อ่านเนื้อหาแบบนี้เลย

โลกของทหาร คนธรรมดาที่อยู่ข้างนอก ไม่ค่อยเข้าใจนัก

ขอให้การเรียน เป็นไปโดยราบรื่นนะคะ

มีเพื่อนที่เพิ่งจะเรียนจบไปในรุ่นที่แล้ว (53 มั้งคะ)

ได้ข่าว่าหาเวลายากเหลือเกิน

ส่วนตัวคิดว่าเป็นธรรมดาค่ะ การจะก้าวหน้าต่อไปใน step
การทำงานที่สูงขึ้น คงจะต้องผ่านหลักสูตรที่ต้องปรับทัศนคติการทำงาน เพิ่มมุมมองความคิด ให้รอบรู้และรอบด้านมากขึ้น

ถ้าเป็นข้าราชการพลเรือน อย่างที่ทำอยู่ ก็จะมีการอบรมผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง แต่ไม่ได้ใช้ระยะเวลาเป็นปี ค่ะ เนื้อหาจะเน้นเรื่องการ บริหาร เป็นหลัก บริหารทุกอย่าง คน เงิน สิ่งของ ซึ่งค่อนข้างได้ประโยชน์มากค่ะ

ขอให้สนุกกับการออกรอบ การศึกษาภูมิประเทศ และลีลาศนะคะ (ei..ei)

1 ปี ไม่นานนะคะ แป๊บเดียวเอง

มาเล่าความคืบหน้าและบรรยากาศการเรียนให้ ฟังบ้างนะคะ ว่ามันจะยุ่งจริงๆ จนหาเวลาไม่ได้อย่างที่เค้าว่ารึเปล่า


โดย: ผ่านมา IP: 125.26.131.35 วันที่: 26 ตุลาคม 2552 เวลา:21:49:30 น.  

 
อยากทราบเรื่องราวในวงการนี้นะคะเพราะอยากเป็นอาจารย์สอนในโรงเรียนแบบนี้จริงๆ ไม่ทราบว่ารับอาจารย์หรือผู้บรรยายพิเศษจากข้างนอกหรือเปล่าคะ หรือว่าเป็นเฉพาะนายทหารรุ่นพี่ที่มาเป็นอาจารย์เท่านั้น เพราะมีประสบการณ์ตรง มีความรู้เฉพาะทางในวิชาที่สอน อยากทราบมากๆเลยค่ะ แต่ก็ดีใจนะคะที่มีพี่มาถ่ายทอดให้ได้รู้บ้าง เริมเรียนแล้วใช่ไหมคะ ถ้ามีเวลาก็มาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะ


โดย: อยากเป็นคนใน IP: 58.9.190.233 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2552 เวลา:17:52:40 น.  

 
ครับผม ผมเขียนเรื่องในระหว่างการศึกษาทุกวันถ้าการบ้านไม่มากครับ เเต่ส่วนมากจะอยู่ในกลุ่ม blog life อะครับขอบคุณครับที่มาเยียม


โดย: Abilene วันที่: 9 พฤศจิกายน 2552 เวลา:10:31:58 น.  

 
พอดีแวะมาเยี่ยมครับ.....โรงเรียนเสธ.ทอ. โดยปกติจะใช้อาจารย์จากข้างนอกในหมวดวิชาที่ 1 และ ที่เห็นว่าจำเป็นครับมีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านที่มาให้ความรู้กับ นายทหารนักเรียน การจะมาสอนได้นั้นต้องผ่านการพิจารณาเป็นอย่างดี เพราะเป็นการปูพื้นฐานที่สำคัญยิ่งให้มันสมองของกองทัพ ...ขอบคุณคุณพี่สุดหล่อที่เขียนให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ให้คนภายนอกได้รับรู้ครับ เอาใจช่วยและคิดว่าการดูงานภาคเหนือคงสนุกและได้ข้อคิดกลับมาครับ


โดย: เอ..เอ..อธิ.. IP: 58.9.237.75 วันที่: 18 ธันวาคม 2552 เวลา:12:18:38 น.  

 


คงการบ้านเยอะ งานยุ่ง สมคำร่ำลือ

เจ้าของ blog หายไปเป็นระยะโดย: ผ่านมา IP: 125.26.130.155 วันที่: 12 มกราคม 2553 เวลา:22:35:59 น.  

 
ส่งเอกสารวิจัยย้าง

งานเยอะเขียนบล็อกไม่ออกเลยอ่ะจิ

แต่ BB กระจาย หุหุ


โดย: คนใกล้ๆ IP: 125.25.230.66 วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:18:07:19 น.  

 
นทน.เสธ.ทอ.ดูดีที่สุดกว่าเหล่าอื่นแล้วคร้า คริคริ
แฟน ACSC 54 คะ


โดย: TeeRaK 3340 IP: 124.121.20.47 วันที่: 31 สิงหาคม 2553 เวลา:12:45:33 น.  

 
อ่านภาระที่ต้องรับผิดชอบแล้วรู้ว่าหนัก รู้ว่าเหนื่อยแต่ขอเอาใจช่วยและเป้นกำลังใจให้เสมอ แม้ว่าจะไม่รู้หรือรู้แต่ไม่เคยใยดี ก็ยังอยากติดตามอยู่อย่างนี้เพราะรัก เคารพ ศรัทธา อย่างเต็มที่ ขอแอบดูแลห่างๆแบบนี้แม้ไร้ซึ่งความใยดีก็ไม่เป็นไร สู้ๆนะคะ


โดย: ติดตามใกล้ๆให้รู้ว่าห่วง IP: 61.19.224.162 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2554 เวลา:11:07:22 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Abilene
Location :
Texas United States

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
This is where I begin. My first entry. I’ve decided to write in this online, cause I don’t like my handwriting. Well, I might not write it everyday. However, I’ll try my best to keep it up, to write down to whatever I want and tell everyone what I feel.

Although this is my thing, you are always welcome to tag along too, maybe you can learn something and the same way I’ll learn something for you. Whatever you do…enjoy.

But there is one problem. English is not my language, so don’t expect me write perfect.

That’s all for now !
>
Friends' blogs
[Add Abilene's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.