ในฐานะผู้ร่วมงานขับรถ Uber ท่านคือคนสำคัญในการให้บริการรถรับส่งส่วนตัวให้แก่ลูกค้า การบริการ การขับขี่ การแต่งกาย การพูดของท่าน ส่งผลต่อประสบการณ์การเดินทางที่ลูกค้าได้รับในการใช้บริการ

บริษัทต้องการที่จะสร้างความเชื่อถือและไว้วางใจของผู้ใช้บริการ ดังนั้นท่านจึงจำเป็นจะต้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนในแนวทางที่สร้างความประทับใจในทุกเที่ยวการเดินทาง

เราเชื่อมั่นว่าหากท่านประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมตามแนวทางของจรรยาบรรณผู้ร่วมงานขับรถ Uber จะสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ ส่งผลถึงการใช้งานที่มากขึ้นในอนาคต


จรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้ร่วมงานขับรถ UBER

 1. ท่านจะต้องประพฤติตนอย่างเป็นมืออาชีพตลอดเวลา
 2. หากทางบริษัทได้รับรายงานถึงความประพฤติที่ไม่เหมาะสม การขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย หรือขาดซึ่งความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ ท่านจะสิ้นสภาพการเป็นผู้ให้บริการขับรถ Uber ทันที
 3. เมื่อคุณสิ้นสภาพการเป็นผู้ให้บริการขับรถ คุณมีเวลา 7 วันในการคืนอุปกรณ์ของบริษัทซึ่งรวมถึง iPhone/iPad สายชาร์จ และอะแดปเตอร์รถ ถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามเราจะดำเนินการตามกฎหมาย
 4. ผู้ร่วมงานขับรถUber จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการขั้นต่ำดังต่อไปนี้

 มาตรฐานความประพฤติที่ลูกค้าคาดหวังจากท่านในฐานะผู้ให้บริการ

 • ต้อนรับ ทักทายผู้ใช้บริการอย่างสุภาพ ให้ผู้ใช้บริการสบายใจและเกิดความประทับใจ
 • ขับขี่อย่างสุภาพ ให้เกียรติผู้ใช้รถใช้ถนนผู้อื่น
 • มีกริยา วาจาสุภาพ อ่อนน้อมต่อผู้ใช้บริการ
 • ดูแลรถก่อนออกปฏิบัติงานให้สะอาดเรียบร้อย
 • รับผู้ใช้บริการทุกคน ไม่ปฏิเสธผู้โดยสาร
 • เสนอความช่วยเหลือเพื่อให้เกิดบริการที่ดีและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะร้องขอหรือไม่
 • ปฏิบัติตามคำร้องขอของผู้ใช้บริการ หากคำร้องขอนั้นเป็นคำร้องขอที่เหมาะสม
 • ศึกษาข้อมูลในการเดินทางหรือเส้นทาง รวมถึงกฎจราจร

ผู้ร่วมงานขับรถ UBER  ไม่พึงกระทำ

 • ใช้ Uber ในการกระทำกิจการที่ไม่ถูกกฎหมายหรือผิดหลักจริยธรรม
 • ไม่พูดจาแทะโลมหรือปฏิบัติตนส่อไปในทางชู้สาวต่อผู้ใช้บริการ
 • รับเงินสดจากผู้ใช้บริการ
 • รับสิ่งของผิดกฎหมาย แอลกอฮอล์ หรือสารเสพติดจากผู้ใช้บริการ
 • รับประทานอาหารและเครื่องดื่มขณะให้บริการผู้โดยสาร หรือขณะให้การช่วยเหลือผู้โดยสาร
 • ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สารเสพติด หรือสิ่งต้องห้ามใดๆก่อนและระหว่างการเดินทาง ผู้ขับที่ใช้ยาตามคำสั่งแพทย์ สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ตราบใดที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการผู้โดยสาร
 • หยุดการให้บริการผู้โดยสารกลางคัน หรือบอกให้ผู้โดยสารลงจากรถ
 • ปฏิเสธการให้บริการผู้โดยสารพิการทางสายตาที่มีสุนัขนำทาง
 • ใช้วาจาที่ไม่สุภาพ หรือประพฤติตนไปในทางที่หยาบคายต่อผู้โดยสาร
 • ใส่หูฟังขณะให้บริการผู้โดยสาร

ผู้ร่วมงานขับรถ UBER  พึงที่จะ

 • ปฏิบัติตามคำร้องขอของผู้ใช้บริการ โดยไม่แบ่งแยกสีผิว ศาสนา เพศ อายุ ความไม่สมประกอบของร่างกาย ระยะทางการเดินทาง หรือปัจจัยอื่นๆ
 • ขับขี่อย่างปลอดภัยถูกต้องตามกฎหมายจราจร
 • เสนอความช่วยเหลือเพื่อให้เกิดบริการที่ดีไม่ว่าผู้ใช้บริการจะร้องขอหรือไม่ และตอบสนองทุกความต้องการของผู้ใช้บริการ หากเป็นความต้องการที่มีเหตุมีผล
 • ขับขี่ตามเส้นทางที่กำหนดด้วยระบบ GPS เพื่อไปถึงจุดหมายปลายทางของผู้ใช้บริการ ในกรณีที่ไม่มีเส้นทางบนระบบ GPS ให้ท่านเลือกใช้เส้นทางที่เหมาะสมที่สุด ยกเว้นจะได้รับคำขอร้องจากผู้โดยสารให้ใช้เส้นทางอื่น
 • ลงจากรถเพื่อเปิดและปิดประตูให้ผู้โดยสารทั้งเวลาขึ้นและลงรถ และให้ความช่วยเหลือจากประตูรถ จนถึงจุดหมายปลายทางหากมีความจำเป็น
 • แจ้งผู้โดยสารอย่างชัดเจนเมื่อท่านถึงจุดรับผู้โดยสาร
 • เตือนผู้โดยสารในการคาดเข็มขัดนิรภัย และช่วยเหลือผู้โดยสารให้นั่งอย่างสะดวกสบาย รวมถึงการคาดเข็มขัดนิรภัยหากลูกค้าไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
 • เตือนลูกค้าให้ตรวจสอบสัมภาระก่อนออกจากรถ หากมีสัมภาระถูกลืมหรือทิ้งไว้ในรถ ท่านมีความรับผิดชอบในการช่วยเหลือผู้โดยสารให้ได้รับสัมภาระคืน
 • ดูแลรถให้สะอาดเรียบร้อยตลอดเวลา
 • มีกริยา วาจาสุภาพ อ่อนน้อมต่อผู้ใช้บริการ
 • เคารพความเป็นส่วนตัวและความลับของผู้โดยสาร
 • ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องการการให้บริการลูกค้า เช่น การปิดถนน เส้นทางรถติด หรือกิจกรรมต่างๆ

Uber Phuket Team


นี้คือข้อมูลส่วนนึงสำหรับคนที่สนใจมาร่วมขับกับทาง UBER เพื่อเตรียมตัวก่อนมาเป็นคนขับรถสาธารณะครับ

ส่วนข่้อมูลอื่นที่น่าสนใจจะนำมาแชร์ให้เรื่อยๆนะครับ