ตุลาคม 2558

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
เตือนภัย !! 7 ความเสี่ยงต่อสุขภาพที่มีสาเหตุ จากการพักผ่อนไม่เพียงพอ + เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
7 Health Risks Caused by Sleep Deprivation
7 ความเสี่ยงต่อสุขภาพ  ที่มีสาเหตุ จากการพักผ่อนไม่เพียงพอ
Sleep is important for your physical and mental health.
การนอนหลับสำคัญสำหรับสุขภาพกายและสุขภาพจิต
Lack of sleep can cause damage to your body in short term.
การนอนหลับไม่เพียงพอสามารถเป็นสาเหตุของการทำลายร่างกายของคุณในระยะเวลาไม่นาน
Over time, this can lead to chronic health problems.
ในระยะยาว จะทำให้เกิดปัญหาโรคเรื้อรัง

1.Obesity
ความอ้วน
A study conducted by the Dietetics and American Journal of Clinical Nutrition showed that healthy females who sleep for less than 5 hours each night consumed approximately 329 more calories the next day.

การศึกษานำโดย วารสารชาวอเมริกันและการควบคุมอาหารเพื่อสุขภาพของคลินิกโภชนาการ เปิดเผยว่า ผู้หญิงสุขภาพดี ถ้าหลับน้อยกว่า 5 ชั่วโมงต่อวัน ในแต่ละคืน จะบริโภคพลังงานมากกว่า 329 แคลอรี ในวันต่อไป
Further studies also showed the relationship of sleep deprivation, glucose metabolism dysfunction and appetite regulation-known cause of weight gain.
การศึกษาเพิ่มเติมมีการเปิดเผยว่า ความสัมพันธ์ของการนอนหลับไม่เพียงพอ  การเผาผลาญกลูโคส ผิดปกติ และ การควบคุมการอยากอาหาร เป็นสาเหตุของน้ำหนักเพิ่ม

2.Heart Disease and Hypertension
โรคหัวใจและความดันโลหิตสูง
Studies showed that lack of sleep in people who have hypertension can cause elevated blood pressure the next day.
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าขาดการนอนหลับในคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง เป็นสาเหตุของความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้นในวันต่อไป
This explains the correlation between heart disease and stroke.
สิ่งนี้ได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง

3.Risk of Diabetes
ความเสี่ยงของโรคเบาหวาน
A research conducted by the Sciences from the University of Chicago Medical Center shows that 3 nights of sleep deprivation on young adults resulted to an increased risk of developing type 2 diabetes.
งานวิจัยนำโดย การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์จาก มหาวิทยาลัยศูนย์การเเพทย์ ชิกคาโก้ เปิดเผยว่า การนอนหลับไม่เพียงพอ 3 คืน ในวัยรุ่น มีผลให้เพิ่มความเสี่ยงของการพัฒนาโรคเบาหวานชนิดที่ 2
This is due to the participants's inability to regulate blood sugar levels efficiently. Also lack of sleep can decrease the bodies sensitivity to insulin that may lead to type 2 diabetes.
เนื่องมาจากผู้เข้าร่วมไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนอนหลับไม่เพียงพอยังสามารถลดการตอบสนองของร่างกาย ต่ออินซูลิน จึงก่อให้เกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้อีกด้วย

4.Mood Disorders
ความผิดปกติของอารมณ์
Have you noticed how irritable you are when you lacked sleep for even a day?
คุณเคยสังเกตไหมว่า คุณหงุดหงิดอย่างไรเมื่อคุณหลับไม่เพียงพอเเค่วันเดียว
So you won’t be surprised that chronic sleep deficiency may lead to long-term mood disorders. Sleep deprivation have been linked to anxiety; mental disorders and depression.
ดันนั้นคุณจะไม่ประหลาดใจเลยว่าการนอนหลับไม่เพียงพอติดต่อกันนานๆอาจจะทำให้เกิด ความผิดปกติของอารมณ์ระยะยาว การนอนหลับไม่เพียงพอยังเชื่อมโยงกับความวิตกกังวล ความผิดปกติของทางจิต เเละ ภาวะซึมเศร้า
Data from numerous case studies revealed that sleeping five hours or less each night can increase the mortality risk by roughly 15%. This is in due to the adverse health effects of insufficient sleep.
ข้อมูลจากหลากหลายกรณีศึกษาเปิดเผยว่าการนอนหลับ 5 ชั่วโมง หรือน้อยกว่าในแต่ละคืนสามารถเพิ่ม ความเสี่ยงของอัตราการตาย 15 % เนื่องมาจากผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ของการนอนหลับไม่เพียงพอ

5.Life Expectancy
อายุขัย
Of course, just as sleep problems can affect disease risk, several disease and disorders can also affect the amount of sleep we get. While an estimated 50 to 70 million Americans suffer from some type of sleep disorder, most people do not mention their sleeping problems to their doctors, and most doctors do not necessarily ask about them. This widespread lack of awareness of the impact of sleep problems can have serious and costly public health consequences.
เเน่นอนว่าเพียงเเค่ปัญหาการนอนหลับสามารถมีผลกระทบต่อการเกิดโรค หลากหลายโรคเเละอาการผิดปกติ เเละมีผลต่อจำนวนการนอนที่พวกเราอีกด้วยได้รับ ประมาณการว่า 50-70 ล้านคนชาวอเมริกัน ประสบปัญหากับบางอย่างของการนอนหลับที่ผิดปกติ ประชนส่วนมากไม่กล่าวถึงปัญหาการนอนหลับให้หมอฟัง เเละหมอจำนวนมากไม่มีความจำเป็นที่จะถามพวกเขา นี้คือการขาดความตระหนักในผลกระทบของปัญหาการนอนหลับอย่างเเพร่หลาย สามารถเกิดวิกฤติ เเละค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามมา

6. Low Immunity
ภูมิต้านทานต่ำ
Individuals who sleep more when they are sick or have an infection were able to fight the infection compared to those who lacked sleep.
บุคคลที่หลับมากกว่า เมื่อพวกเขาป่วยหรือมีการติดเชื้อจะสามารถต่อสู้กับการติดเชื้อได้ เมื่อเทียบกับคนที่นอนไม่เพียงพอ

7.Aging Skin
ผิวหนังมีมีอายุเพิ่มขึ้น
A study conducted by the University Hospitals Case Medical Center showed that the right amount of sleep is good for your skin. It further revealed relationship between skin function, aging and sleep quality.
การศึกษานำโดยศูนย์การเเพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเปิดเผยว่าหากนอนด้วยจำนวนที่เหมาะสมจะดีสำหรับผิวหนังของคุณ มันยังเปิดเผยอีกว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานของผิวหนัง ความชรา เเละคุณภาพการนอนหลับ
The findings showed that those individuals who slept poorly experienced reduced recovery time and increased signs of skin aging from environmental stress such as free radicals and UV rays.
มีการพบว่าผู้คนเหล่านั้นที่หลับไม่เพียงพอจะมีประสบการณ์ใช้เวลาการฟื้นตัวของอาการป่วยนาน เเละเพิ่มสัญญานของริ้วรอยบนผิวหนัง จากความเครียดในสิ่งเเวดล้อม เช่น รังสีอิสระ เเละรังสีอัลตราไวโอเลต

คำศัพท์
Deprivation noun การกีดกัน การลิดรอน
Over time adverb ล่วงเวลา เกินเวลา
Obesity noun ความอ้วนพุงพลุ้ย
Conduct verb ทำ นำ ดำเนิน
Dietetics noun การควบคุมอาหารเพื่อสุขภาพ
Journal noun วารสาร นิตยสาร
American noun ชาวอเมริกัน
Clinical adjective เกี่ยวกับคลินิก เกี่ยวกับถาพยาบาล
Nutrition noun โภชนาการ
Calorie noun หน่วยพลังงานเป็นแคลอรี
Further adverb นอกจากนี้ ต่อไป
Metabolism noun การเผาผลาญอาหาร
Appetite noun ความอยากอาหาร
Stroke noun โรคหลอดเลือดสมอง
Diabetes noun ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
Participant noun ผู้มีส่วนร่วม
Notice verb ข้อสังเกต พึงสังเกต
Irritable adjective หงุดหงิด ฉุนเฉียวง่าย
Deficiency noun ความขาดเเคลน
Mood noun อารมณ์
Disorder noun ความสับสน ความวุ่นวาย ความระส่ำระสาย
Depression noun ภาวะซึมเศร้า
Adverse adjective ที่ไม่พึงประสงค์, เป็นผลร้าย, ตรงข้าม
Numerous adjective จำนวนมาก
Mortality noun อัตราการเสียชีวิต, ความตาย
Even adverb แม้เเต่
Roughly adverb คร่าว
Expectancy noun ความคาดคิด ความคาดหมาย
Each adjective แต่ละ
Of course adverb เเน่นอน
Affect verb มีผลต่อ
Suffer verb ประสบ
Mention noun การกล่าวถึง, verb กล่าวถึง
Most adjective โดยมาก
Necessarily adverb โดยความจำเป็น
Widespread adjective อย่างแพร่หลาย
Serious adjective ร้ายเเรง จริงจัง วิกฤติ สำคัญ
Consequence noun ผลลัพธ์ ผลเนื่องมาจาก
Individual noun บุคคล
Aging noun การเพิ่มขึ้นของอายุ, วัยชรา, ความเเก่
Further adverb นอกจากนี้
Those adjective นั่น
Those pronoun เหล่านั้น
Recovery noun การฟื้นตัว
Sign noun สัญญาณ
Free adjective อิสระ

Tip
Verbs with each and every are always conjugated in the singular:
Each person is an individual.
Every animal needs food.


แปลโดย Gulin Lunla
ที่มา 1.//www.wellnessbin.com/7-health-risks-caused-by-sleep-deprivation/
   2.https://www.englishclub.com/grammar/adjectives-determiners-each-every.htmCreate Date : 10 ตุลาคม 2558
Last Update : 18 ตุลาคม 2558 11:34:16 น.
Counter : 1710 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

Gulin Lunla
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]