Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2558
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
29 กรกฏาคม 2558
 
All Blogs
 
132. อาสาฬหบูชา


เพราะปีนี้มีเดือนแปดแปดมีสอง
ถึงคราวต้องถึงกาลเข้าพรรษา
ถึงวันเพ็ญ อาสาฬหบูชา
ขอเชิญมาเข้าวัดนัดทำบุญ

วันอาสาฬหบูชา

วันที่สำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา
คือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้
เป็นครั้งแรกแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ณ มฤคทายวัน ตำบลอิสิปตนะ
เมืองพาราณสี ในชมพูทวีปสมัยโบราณซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย ด้วยพระพุทธองค์ทรงเปรียบดังผู้ทรงเป็นธรรมราชา ก็ทรงบันลือธรรมเภรียังล้อแห่งธรรมให้หมุนรุดหน้า เริ่มต้นแผ่ขยายอาณาจักรแห่งธรรม นำความร่มเย็นและความสงบสุขมาให้แก่หมู่ประชา ดังนั้น ธรรมเทศนาที่ทรงแสดงครั้งแรกจึงได้ชื่อว่าธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม หรือพระสูตรแห่งการแผ่ขยายธรรมจักร กล่าวคือดินแดนแห่งธรรม

เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงออกผนวช บำเพ็ญตนนานถึง ๖ ปี
ก็ไม่อาจพบทางแก้ได้ ต่อมาจึงได้ทางค้นพบ มัชฌิมาปฏิปทา
หรือทางสายกลาง เมื่อทรงปฏิบัติตามมรรคานี้ก็ได้ค้นพบสัจธรรม
ที่นำคุณค่า แท้จริงมาสู่ชีวิต อันเรียกว่า อริยสัจ ๔ ประการ ในวันเพ็ญ
เดือน ๖ ก่อนพุทธศก ๔๔ ปี ที่เรียกว่า การตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
จากนั้นทรงงานประกาศศาสนาโดยทรงดำริหาทางที่ได้ผลดีและรวดเร็ว
คือ เริ่มสอนแก่ผู้มีพื้นฐานภูมิปัญญาดีที่รู้แจ้งคำสอนได้อย่างรวดเร็ว
และสามารถนำไปชี้แจงอธิบาย ให้ผู้อื่นเข้ามาได้อย่างกว้างขวาง
จึงมุ่งไปพบนักบวช ๕ รูป หรือเบญจวัคคีย์ และได้แสดงธรรม
เทศนาเป็นครั้งแรกในวันเพ็ญ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘

การแสดงแสดงปฐมเทศนาครั้งแรกของพระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมสำคัญ ๒ ประการคือ
1. มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลาง ๆ ถูกต้อง
และ เหมาะสมที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายได้ มิใช่การดำเนินชีวิตที่เอียง
สุด ๒ อย่าง หรืออย่างหนึ่งอย่างใด คือ
1.1 การหมกหมุ่นในความสุขทางกาย มัวเมาในรูป รส กลิ่น เสียง รวมความ
เรียกว่า เป็นการหลงเพลิดเพลินหมกหมุ่นในกามสุข
1.2 การสร้างความลำบากแก่ตนดำเนินชีวิตอย่างเลื่อนลอย
เช่น บำเพ็ญตบะ
การทรมานตน คอยพึ่งอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น
การดำเนินชีวิตแบบที่ก่อความทุกข์ให้ตนเหนื่อยแรงกาย แรงสมอง
แรงความคิด
ดังนั้นเพื่อละเว้นห่างจากการปฏิบัติทางสุดเหล่านี้
ต้องใช้ทางสายกลาง ซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตด้วยปัญญา
โดยมีหลักปฏิบัติเป็นองค์ประกอบ ๘ ประการ เรียกว่า
อริยอัฏฐังคิกมัคค์ หรือ มรรคมีองค์ ๘ ได้แก่
• สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ คือ รู้เข้าใจถูกต้อง เห็นตามที่เป็นจริง
• สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ คือ คิดสุจริตตั้งใจทำสิ่งที่ดีงาม
• สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือ กล่าวคำสุจริต
• สัมมากัมมันตะ กระทำชอบ คือ ทำการที่สุจริต
• สัมมาอาชีวะ อาชีพชอบ คือ ประกอบสัมมาชีพหรืออาชีพที่สุจริต
• สัมมาวายามะ พยายามชอบ คือ เพียรละชั่วบำเพ็ญดี
• สัมมาสติ ระลึกชอบ คือ ทำการด้วยจิตสำนึกเสมอ ไม่เผลอพลาด
• สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ คือ คุมจิตให้แน่วแน่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่าน


2. อริยสัจ ๔ แปลว่า ความจริงอันประเสริฐของอริยะ ซึ่งคือ บุคคลที่ห่าง
ไกลจากกิเลส ได้แก่
2.1 ทุกข์
ได้แก่ ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ บุคคลต้องกำหนดรู้
ให้เท่าทันตามความเป็นจริงว่ามันคืออะไร ต้องยอมรับรู้กล้าสู้
หน้าปัญหา กล้าเผชิญความจริง ต้องเข้าใจในสภาวะโลกว่าทุกสิ่ง
ไม่เที่ยง มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น ไม่ยึดติด
2.2 สมุทัย
ได้แก่ เหตุเกิดแห่งทุกข์ หรือสาเหตุของปัญหา ตัวการสำคัญของทุกข์
คือ ตัณหาหรือเส้นเชือกแห่งความอยากซึ่งสัมพันธ์กับปัจจัยอื่น ๆ
2.3 นิโรธ
ได้แก่ ความดับทุกข์ เริ่มด้วยชีวิตที่อิสระ อยู่อย่างรู้เท่าทันโลกและชีวิต
ดำเนินชีวิตด้วยการใช้ปัญญา
2.4 มรรค
ได้แก่ กระบวนวิธีแห้งการแก้ปัญหา อันได้แก่ มรรคมีองค์ ๘ ประการดังกล่าวข้างต้น

วันเข้าพรรษา

ในยุคต้นพุทธกาล ก็ยังไม่มีการเข้าพรรษา เพราะฉะนั้นตลอดทั้งปี เมื่อพระภิกษุมีความเห็นว่าท่านควรจะไปเทศน์ ไปสอนญาติโยมที่ไหนได้ ท่านพอมีเวลา ท่านก็จะไป หรือไม่ได้ไปเทศน์ไปสอนใคร ถ้าเห็นว่าที่ไหนมันเงียบ มันสงัดดี เหมาะในการที่จะไปบำเพ็ญภาวนา ทำสมาธิ(Meditation)ของท่าน ท่านก็จะไป ซึ่งแน่นอน ส่วนมากก็จะอยู่ในเขตที่เป็นป่าเป็นเขา ไกลๆออกไปจากตัวเมือง หรือว่าต้องผ่านไปในชนบทนั่นเอง

จากการที่ท่านต้องไปอย่างนี้ เนื่องจากในฤดูฝนที่เขาทำไร่ทำนากันอยู่นั้น บางครั้ง ข้าวกล้าของเขาก็เพิ่งหว่านลงไปในนา มันเพิ่งงอกออกมาใหม่ๆ บางทีก็ดูเหมือนหญ้า พระภิกษุก็เดินผ่านไป นึกว่ามันเป็นดงหญ้า ก็เลยย่ำข้าวกล้าของเขาไป ซึ่งก็ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน เขาก็มาฟ้องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระไปย่ำข้าวของเขาที่ปลูกเอาไว้ หว่านเอาไว้ นกกาฤดูฝนมันยังอยู่กับรังของมัน พระทำไมไม่รู้จักพักบ้าง

เพื่อตัดปัญหานี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยทรงกำหนดให้พระภิกษุ เมื่อเข้าพรรษา หรือเมื่อเข้าฤดูฝน ให้พระอยู่กับที่ คือ ตั้งแต่แรม 1 ค่ำเดือน 8 จนกระทั่งขึ้น 15 ค่ำเดือน11 ให้อยู่เป็นที่เป็นทาง


ขอบคุณ ข้อมูลจาก อินเตอร์เน็ต

ก้อนเงิน
29 ก.ค. 2558Create Date : 29 กรกฎาคม 2558
Last Update : 16 สิงหาคม 2558 0:37:31 น. 30 comments
Counter : 1131 Pageviews.

 


เจิมค่ะ

เมตตาธรรมค้ำจุนโลก
..แสงธรรมนำทาง..
อนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะ


โดย: เขมอนันท์ วันที่: 29 กรกฎาคม 2558 เวลา:13:54:04 น.  

 
สวัสดียามบ่ายครับ: เขมอนันท์โดย: ก้อนเงิน วันที่: 29 กรกฎาคม 2558 เวลา:14:00:49 น.  

 
สวัสดียามบ่ายครับ
ก้อนเงิน Dharma Blogโดย: moresaw วันที่: 29 กรกฎาคม 2558 เวลา:15:34:26 น.  

 


แวะมาชมบรรยากาศ เข้าพรรษา
งดเหล้า ทำบุญเข้าพรรษา ค่ะ


โดย: ชมพร วันที่: 29 กรกฎาคม 2558 เวลา:15:36:19 น.  

 
อนุโมทนาในการเผยแพร่ความรู้ด้วยนะคะ

สวัสดียามบ่ายค่ะ


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 29 กรกฎาคม 2558 เวลา:15:38:47 น.  

 
ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆ นะคะ
และขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมเยียนกันค่ะ


โดย: ปลาทอง9 วันที่: 29 กรกฎาคม 2558 เวลา:18:59:46 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณก้อนเงิน
วันนี้ได้ความรู้เรื่องวันอาสาฬหบูชาเยอะเลยค่ะโดย: mambymam วันที่: 29 กรกฎาคม 2558 เวลา:19:28:40 น.  

 
สาธุ สาธุ ครับผม


โดย: วัคคุวัท วันที่: 29 กรกฎาคม 2558 เวลา:19:42:35 น.  

 
สวัสดียามค่ำครับ

: moresaw
: ชมพร
: สาวไกด์ใจซื่อ
: ปลาทอง9
: mambymam
: วัคคุวัทโดย: ก้อนเงิน วันที่: 29 กรกฎาคม 2558 เวลา:20:09:36 น.  

 
ขอขอบพระคุณที่อวยพรวันเกิดมาให้นะคะ..

รักษาสุขภาพด้วยนะคะ..ฝนตกหนักบ่อยๆ


โดย: อ้อมแอ้ม IP: 49.230.121.92 วันที่: 30 กรกฎาคม 2558 เวลา:0:27:57 น.  

 

สวัสดีค่ะ


โดย: newyorknurse วันที่: 30 กรกฎาคม 2558 เวลา:4:48:58 น.  

 
สวัสดีวันพฤหัสค่ะพี่


โดย: ญามี่ วันที่: 30 กรกฎาคม 2558 เวลา:9:11:37 น.  

 
สวัสดีวันอาสาฬหบูชาค่ะพี่ก้อนเงิน

พี่ก้อนเงินนอนหลับฝันดีคืนนี้นะคะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 30 กรกฎาคม 2558 เวลา:20:02:23 น.  

 
สวัสดียามค่ำครับ
: อ้อมแอ้ม
: newyorknurse
: ญามี่
: Sweet_pills


โดย: ก้อนเงิน วันที่: 30 กรกฎาคม 2558 เวลา:20:15:27 น.  

 

สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน...s...หลับฝันดีนะคะ


โดย: เขมอนันท์ วันที่: 30 กรกฎาคม 2558 เวลา:21:13:34 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณก้อนเงิน สาธุ สาธุ ^^


โดย: mastana วันที่: 31 กรกฎาคม 2558 เวลา:6:39:13 น.  

 
สวัสดีวันเข้าพรรษาค่ะคุณก้อนเงิน


โดย: เนินน้ำ วันที่: 31 กรกฎาคม 2558 เวลา:12:32:16 น.  

 
สวัสดียามค่ำครับ
: เขมอนันท์
: mastana
: เนินน้ำ

โดย: ก้อนเงิน วันที่: 31 กรกฎาคม 2558 เวลา:18:59:23 น.  

 
ขอบคุณมากที่แวะไปทักทายกันนะคะ สุขสันต์วันพระใหญ่ย้อนหลังค่า


โดย: haiku วันที่: 31 กรกฎาคม 2558 เวลา:22:12:33 น.  

 
สาธุ จ้าว


โดย: gripenator วันที่: 1 สิงหาคม 2558 เวลา:12:19:14 น.  

 
ขอบคุณที่แวะะไปเยี่ยมเยียนกันนะคะ


โดย: ปลาทอง9 วันที่: 1 สิงหาคม 2558 เวลา:15:26:58 น.  

 
ยามเย็นๆ สวัสดีค่ะ


โดย: sawkitty วันที่: 1 สิงหาคม 2558 เวลา:16:30:13 น.  

 
สวัสดียามเย็น ค่ะ
งดเหล้าเข้าพรรษา ส่งดอกบัวประสานธรรม นำสุขมาให้นะคะโดย: เขมอนันท์ วันที่: 1 สิงหาคม 2558 เวลา:18:48:52 น.  

 
สวัสดียามค่ำครับ

: haiku
: gripenator
: ปลาทอง9
: sawkitty
: เขมอนันท์
โดย: ก้อนเงิน วันที่: 1 สิงหาคม 2558 เวลา:19:28:39 น.  

 
สวัสดียามดึกจ้าพี่ก้อนเงิน


ทานขนมด้วยกันนะคะ
โดย: กาปอมซ่า วันที่: 2 สิงหาคม 2558 เวลา:21:20:45 น.  

 
ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมเยียนกันนะคะ


โดย: ปลาทอง9 วันที่: 3 สิงหาคม 2558 เวลา:1:43:14 น.  

 
สวัสดีวันจันทร์ค่ะ


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 3 สิงหาคม 2558 เวลา:8:38:44 น.  

 
สวัสดีวันจันทร์ที่ยุ่งๆอีกครั้งค่ะ


ปล.ขอโทษ เพื่อนๆที่ต้องรีบร้อนทักทาย เนื่องจากเอาเวลางานยุ่งๆมาอัพสิ อิอิ


โดย: ญามี่ วันที่: 3 สิงหาคม 2558 เวลา:9:47:08 น.  

 
สวัสดียามค่ำค่ะ


โดย: praewa cute วันที่: 3 สิงหาคม 2558 เวลา:19:02:03 น.  

 
สวัสดียามค่ำครับ
: กาปอมซ่า
: ปลาทอง9
: สาวไกด์ใจซื่อ
: ญามี่
: praewa cuteโดย: ก้อนเงิน วันที่: 3 สิงหาคม 2558 เวลา:20:13:47 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

ก้อนเงิน
Location :
พิจิตร Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 8 คน [?]

ผมก้อนเงินมุ่งหน้ามาที่นี่
ด้วยชีวีชอบกลอนนอนแล้วฝัน
มาลงกลอนออนไลน์ให้อ่านกัน
สื่อสัมพันธ์ฝันหวานงานกวี

เปิดบล็อกออนไลน์เมื่อ
๒๘ เมษายน ๒๕๕๔
New Comments
Friends' blogs
[Add ก้อนเงิน's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.