Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2551
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
 
2 กุมภาพันธ์ 2551
 
All Blogs
 
หลักการสะเดาะเคราะห์ที่ให้เกิดผลดี (ทำได้ด้วยตัวเองค่ะ)

หลักการสะเดาะเคราะห์ที่ให้เกิดผลดี

ก่อนที่จะใช้ช่วงใดช่วงหนึ่งของแต่ละวันส่งกระแสจิตไปติดต่อ คารวะ เสมือนกับเครื่องผูกมิตรหรือเครื่องบรรณาการแก่ดาวทั้งหลาย (คือดาวเคราะห์และดาวฤกษ์) ที่ท่านผู้เป็นโหราจารย์รู้แจ้งด้วยการติดตามสังเกต และการค้นคว้ากล่าวว่ามีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์ทั้งด้านให้โทษและให้คุณ

ให้ดีควรน้อมสิ่งหรือคุณอันศักดิ์สิทธิ์ในโลกธาตุหรือในวัฏจักร เข้ามาสถิตอยู่ในเบญจขันธ์หรือในจิตใจของตนให้เต็มเปี่ยมเสียก่อน แล้วจึงน้อมจิตหรือส่งกระแสจิตที่มีคุณศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่นั้น ไปเป็นเครื่องบรรณาการแก่ดาวทั้งหลายในจักรวาลอีกทีหนึ่ง ซึ่งพร้อมๆกันก็เป็นการทำการเสริมให้ชีวิตตนมีของดีอยู่ในตัวไปด้วย จึงควรปฏิบัติดังนี้

พระคุณอันศักดิ์สิทธิ์ที่ควรน้อมมาสาธยายบรรจุไว้ในจิต

ตั้งนะโม 3 จบแล้วกำหนดจิตให้เกิดศรัทธาอย่างบริสุทธิ์ประกอบด้วยความแน่วแน่เป็นหนึ่งของจิต สาธยายคุณด้วยจิตที่มีสติและปัญญา (ปัญญาเกี่ยวกับธรรมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์) ตามที่พระคันถรจนาจารย์ผู้วิเศษและรู้แจ้งแตกฉานในพระอภิธรรมปิฏกฝ่ายปรมัตถ์ได้บันทึกประสิทธิไว้ในคัมภีร์พระอภิธัมมัตถสังคะหะมีข้อความเป็นบาลีภาษาว่า

1. นะโม ตัสสาระหันตัสสะ ภะคะวันตัสสะ ตาทิโน สัมมา สามังวะ พุทธัสสะ ธัมเม วิภัชชะวาทิโน
สาธุ! ข้าพระพุทธเจ้า... ขอน้อมเกล้ากราบสักการะบูชาคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทรงความศักดิ์สิทธิ์ เป็นสรณะที่พึ่งอันสูงสุดของปวงเทพปวงพรหมและมวลมนุษย์ตามความเป็นจริง (สุดแต่ใครจะรู้คุณหรือไม่รู้คุณ) ซึ่งมีพระคุณฟุ้งขจรไปแล้วว่า
"อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ภะคะวาติ พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ" (กราบ)

2. นะโม ตัสเสวะ ธัมมัสสะ นิยยานิกัสสะ วัฏฏะโต ปะเภทา นะวะวีธัสสะ สุอากขาตัสสะ สัจจะโต
สาธุ! ลำดับต่อไป ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้ากราบสักการะบูชาพระคุณทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ ซึ่งทรงความศักดิ์สิทธิ์ เป็นสรณะที่พึ่งอันสูงสุดของปวงเทพปวงพรหมและมวลมนุษย์ตามความเป็นจริง (สุดแต่ใครจะรู้คุณหรือไม่รู้คุณ แต่ข้าพระพุทธเจ้าเป็นอัครมนุษย์เลิศล้ำกว่าใครๆในปฐพีมณฑล รู้ประจักษ์แจ้งคุณของพระสัทธรรม) ซึ่งมีพระคุณกระจายไปแล้วว่า
"สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฎฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ตัง ธัมมัง นะมัสสามิ" (กราบ)

3. นะโม อะริยะสังฆัสสะ สัญจิภูตัสสะ สัตถุโน กิเลสานุสสะเย สัพเพ ปะหานะ ปะฏิปัตติยา
สาธุ! ลำดับต่อไปข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้ากราบสักการะบูชาคุณพระอริยเจ้าอริยสงฆ์ ตั้งแต่ปฐมโพธิกาลจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นเนื้อนาบุญเขตเป็นปฐมโบราณาจาริยเจ้าที่ทรงความศักดิ์สิทธิ์ เป็นสรณะที่พึ่งอันสูงสุดของปวงเทพปวงพรหมและมวลมนุษย์ตามความเป็นจริง (สุดแต่ใครจะรู้คุณหรือไม่รู้คุณ แต่ข้าพระพุทธเจ้าเป็นอัครมนุษย์เลิศล้ำกว่าใครๆในปฐพีมณฑล รู้คุณของพระอริยเจ้าอริยสงฆ์) ซึ่งมีพระคุณปรากฏชัดขจรไปแล้วว่า
"สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลี กะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ตัง สังฆัง นะมามิ" (กราบ)

4. ลำดับต่อไปข้าพระพุทธเจ้า ขออัญเชิญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ อธิษฐานให้เป็น พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ คือเป็นแก้วสารพัดนึกที่ขลังวิเศษประเสริฐศักดิ์สิทธิ์ เหนือคุณานุภาพใดๆในโลกธาตุ และเป็นสรณะที่พึ่งอันแท้จริงของข้าพระพุทธเจ้าด้วยพระคาถาประมวลอัญเชิญว่า
"อะหัง พุทธัญจะ ธัมมัญจะ สังฆัญจะ สะระณัง คะโต สัจจะกิริยัง กะริสสามิ อาทิสสะ ระตะนะตะยันติ" (เป่าลงที่ตัวเรา)

5. ลำดับต่อไปซึ่งเป็นลำดับสุดท้าย ข้าพระพุทธเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานอัญเชิญ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ ให้เสด็จเข้าไปสู่จิตตั้งมั่นอยู่ในดวงจิต ณ ทรวงอก ในเบญจขันธ์ของข้าพระพุทธเจ้าตลอดเวลานาที ชั่วกัลปาวสานของชีวิต ด้วยพระคาถาอัญเชิญว่า
"พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ"

จบแล้วก็ประณมมือขึ้นเหนือศีรษะ แล้วทำท่ากอบโกยเอาพระคุณานุภาพแห่งพระรัตนตรัยเข้าไปทางศีรษะ (จักกระที่ 7) และป้อนเข้าไปทางช่องปาก พร้อมกับกลืนน้ำลายในอุ้งปากที่เกิดหรือก่อตัวขึ้นมา จากการเจริญอัญเชิญคุณพระรัตนตรัยเข้าไปในท้องเสีย

แล้วตั้งจิตปักลงไปให้แน่วแน่มั่นคงเป็นหนึ่ง อธิษฐานขอพรจากพระคุณานุภาพแห่งพระรัตนตรัยซึ่งได้อัญเชิญมาสถิตอยู่ในเบญจขันธ์ของตน ได้โปรดปกป้องคุ้มครอง อภิบาล ทะนุบำรุง ชีวิตตน บันดาลให้ชีวิตตนประสบผลดีในทางไหนประการใดก็พึงอธิษฐานตามประสงค์

จึงเป็นอันจบการให้ชีวิตของตนได้มีคุณอันดี ประเสริฐ ศักดิ์สิทธิ์อยู่ในชีวิตจิตใจสมบูรณ์แล้ว จึงกำหนดเอากองบุญกองกุศลนั้นเป็นพลังอำนาจสาธยายพระคาถาสะเดาะเคราะห์ ส่งไปเป็นเสมือนเครื่องบรรณาการไปผูกมิตรไปคารวะดาวทั้งหลายในจักรวาล อย่าได้ให้โทษภัย ให้แต่คุณและประโยชน์สุขแก่ตนตลอดไป แล้วเริ่มสาธยายพระคาถาสะเดาะเคราะห์

พระคาถาสะเดาะเคราะห์อย่างกลาง

สาธุ!

1.ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย อาทิตย์ ทะโสโร ราหุ จันโท ราหูราลักขณา ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

2.ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จันทร์ ทะโสโร ราหุ จันโท ราหูราลักขณา ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

3.ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย อังคาร ทะโสโร ราหุ จันโท ราหูราลักขณา ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

4.ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย พุธ ทะโสโร ราหุ จันโท ราหูราลักขณา ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

5.ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย เสาร์ ทะโสโร ราหุ จันโท ราหูราลักขณา ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

6.ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย พฤหัสบดี ทะโสโร ราหุ จันโท ราหูราลักขณา ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

7.ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย ราหู ทะโสโร ราหุ จันโท ราหูราลักขณา ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

8.ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย ศุกร์ ทะโสโร ราหุ จันโท ราหูราลักขณา ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

9.ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย เกตุ ทะโสโร ราหุ จันโท ราหูราลักขณา ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

(เป่าลงที่ตัวเรา พร้อมกับชูแขนและฝ่ามือข้างหนึ่งโบกเหนือศีรษะ).

สวดตอนกลางคืนนะคะ ก่อนนอน


Create Date : 02 กุมภาพันธ์ 2551
Last Update : 2 กุมภาพันธ์ 2551 14:19:40 น. 3 comments
Counter : 571 Pageviews.

 
สวัสดีค่ะ ขอบคุณนะคะที่นำสิ่งดี ๆ มาฝากกันค่ะ

บางบทคล้ายกับที่ท่องอยุ่เหมือนกันค่ะ แต่ว่าไม่เหมือนซะทีเดียว

สบายดีไหมคะ ยังคิดถึงเสมอน๊า

ฝันดีค่ะ


โดย: สายป่าน (Doungtawan ม่ะได้ล็อกอินค่ะ) IP: 124.121.116.133 วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:22:53:27 น.  

 
สบายดีค่ะ คิดถึงคุณสายป่านเช่นกันค่ะ


โดย: กาญจน์ฏี วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:20:03:27 น.  

 
คือ ตอนนี้จะ 15 แร้วข๊ะ
เห็นเขาบอกว่าจะต้องสะเดาะเคระห์
พอจะมีบทสะเดาะเคราะห์ไหมข๊ะ
nongmai_pitty@hotmail.com


โดย: นู๋หมูอ้วน IP: 202.129.29.99 วันที่: 11 ธันวาคม 2552 เวลา:10:11:50 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

กาญจน์ฏี
Location :
ลำปาง Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
โอม ศรี คเณศา ยะ นะ มะ ฮา โอม คะชานะนัม ภูตะคะณาธิเสวิตัม กะปิตะถะชัมพูผะละ จารุภักษะณัม อุมาสุตัม โศกะวินาศะการะกัม นะมามิ วิฆเนศวะระปาทะปังกะชัม.


ลิขสิทธิ์ของงานเขียนทุกชิ้นใน blog นี้เป็นของผู้เขียนตามกฎหมาย ห้ามคัดลอก ดัดแปลง หรือนำไปเผยแพร่ต่อ ด้วยวิธีใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน หากต้องการนำงานเขียนชิ้นใดไปเผยแพร่ ไม่ว่าเป็นการส่วนตัวหรือเชิงพาณิชย์ กรุณาติดต่อขออนุญาตโดยติดต่อผ่าน ได้ที่อีเมลล์ภายในบอร์ดข้อมูลส่วนตัว มิฉะนั้นอาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

**คำบูชาองค์ไกรลาสบดี**
'โอม นะมัห ศิวายะ'

Friends' blogs
[Add กาญจน์ฏี's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.