Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2558
 
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
24 มิถุนายน 2558
 
All Blogs
 

พระธารณะปริตรคาถา

พระธารณะปริตรคาถา


(๑). พุทธานัง ชีวิตัสสะ นะ สักกา เกนะจิ, อันตราโย กาตุง ตถา เม โหตุ
    * อันพระชนม์ชีพของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย บุคคลใดไม่อาจกระทำอันตรายได้ฉันใด ขออันตรายทั้งปวงจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน

(๒). อตีตังเส พุทธัสสะ ภควโต อัปปฏิหะตัง ญานัง,

อนาคะตังเส พุทธัสสะ ภควโต อัปปฏิหะตัง ญานัง,

ปัจจุปปันนังเส พุทธัสสะ ภควโต อัปปฏิหะตัง ญานัง,
    * พระพุทธองค์ผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยบุญ ๖ ประการ*
    * ทรงมีพระญาน ทั้งอดีต อนาคต และปัจจุบัน
    * ที่ไม่มีเครื่องกระทบ ไม่มีการปิดกั้น ถดถอย

อิเมหิ ตีหิ ธัมเมหิ สะมันนาคะตัสสะ พุทธัสสะ ภควโต
    * ทรงเป็นผู้มีพระคุณ สมบูรณ์ด้วยพระญานทั้ง ๓ ดังกล่าวแล้วนี้
(* บุญทั้ง ๖ ประการ คือ อิสลริยะ ธัมมะ ยสะ สิริ กามะ และปยัตตะ)

(๓). สัพพัง กายะกัมมัง ญาณะปุพพังคะมัง ญาณานุปริวัตตัง,

สัพพัง วจีกัมมัง ญาณะปุพพังคะมัง ญาณานุปริวัตตัง,

สัพพัง มโนกัมมัง ญาณะปุพพังคะมัง ญาณานุปริวัตตัง,
    * พระพุทธองค์ผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยบุญ ๖ ประการ*
    * กายกรรมทั้งปวง วจีกรรมทั้งปวง มโนกรรมทั้งปวงของพระองค์ ทรงมีพระญาณเป็นเครื่องนำ เป็นไปตามลำดับพระญาน

อิเมหิ ฉะหิ ธัมเมหิ สะมันนาคะตัสสะ พุทธัสสะ ภควโต
    * ทรงเป็นผู้มีพระคุณสมบูรณ์ด้วยพระญาณทั้ง ๖ ดังกล่าวแล้วนี้
(* บุญทั้ง ๖ ประการ คือ อิสลริยะ ธัมมะ ยสะ สิริ กามะ และปยัตตะ)

(๔). นัตถิ ฉันทัสสะ หานิ,
    * อันว่าความเสื่อมลงของคุณธรรมทั้ง ๖ นี้ ย่อมไม่มีแก่พระพุทธเจ้า ผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยบุญ ๖ ประการ*
    * คุณธรรม ๖ นี้ได้แก่ ความเสื่อมถอยลงของพระพุทธประสงค์ ย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์

นัตถิ ธัมมะเทสะนายะ หานิ,
    * ความเสื่อมถอยลงของการแสดงธรรม ย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์

      นัตถิ วีริยัสสะ หานิ,
    * ความเสื่อมถอยลงแห่งความเพียร ย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์

นัตถิ วิปัสสะนายะ หานิ,
    * ความเสื่อมถอยลงของวิปัสสนาญาน ย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์

นัตถิ สมาธิสสะ หานิ,
    * ความเสื่อมถอยลงของสมาธิ ย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์

นัตถิ วิมุตติยา หานิ,
    * ความเสื่อมถอยลงของความสุขในอรหัตผล ย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์

อิเมหิ ทวาทะสะหิ ธัมเมหิ สะมันนาคะตัสสะ พุทธัสสะ ภควโต
    * พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้มีพระคุณ สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมทั้ง ๑๒ ประการ ดังกล่าวแล้วนี้

(๕). นัตถิ ทวา, นัตถิ รวา,
    * พระพุทธองค์ผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยบุญ ๖ ประการ* ชื่อว่า
    * การหัวเราะสรวลเสเฮฮา ย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์
    * การพูดพลั้งเผลอโดยขาดสติ ย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์
(* บุญทั้ง ๖ ประการ คือ อิสสริยะ ธัมมะ ยสะ สิริ กามะ และปยัตตะ)

นัตถิ อัปผุตัง,
    * พระธรรมที่มิได้สัมผัสด้วยพระญาน ย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์

นัตถิ เวคายิตัตตัง,
    * การหุนหันพลันแล่น ขาดวิจารณญาน ย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์

นัตถิ อัพยาวะฏะมโน,
    * การปล่อยใจเหม่อลอย ขาดสติ ย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์

นัตถิ อัปปฏิสังขานุเปกขา,
    * การเพ่งเฉยโดยปราศจากการพิจารณา ย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์

อิเมหิ อัฏฐาระสะหิ ธัมเมหิ สะมันนาคะตัสสะ
    * พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมทั้ง ๑๘ ประการ ดังกล่าวแล้วนี้

พุทธัสสะ ภควโต นโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานัง
    *  ข้าพเจ้า ขอน้อมไหว้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง ๗ พระองค์ (พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง ๗ พระองค์ อันมีพระวิปัสสี พระสิขี 

พระเวสสภู เป็นต้น)

(๖). นัตถิ ตถาคะตัสสะ กายะทุจจะริตัง,

นัตถิ ตถาคะตัสสะ วจีทุจจะริตัง,

นัตถิ ตถาคะตัสสะ มโนทุจจะริตัง,
    * การประพฤติไม่ดี ที่เรียกว่า กายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต ย่อมไม่มีแก่พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้เสด็จมาดีแล้ว เหมือนดังพระพุทธเจ้า

องค์ก่อนๆ

นัตถิ อตีตังเส พุทธัสสะ ภควโต ปฏิหะตัง ญาณัง,

นัตถิ อนาคะตังเส พุทธัสสะ ภควโต ปฏิหะตัง ญาณัง,

นัตถิ ปัจจุปปันนังเส พุทธัสสะ ภควโต ปฏิหะตัง ญาณัง,

    * พระญานที่เป็นไปในส่วนอดีต อนาคต และปัจจุบัน ซึ่งมีการปกปิด กีดกัน ถดถอย ไม่มีแก่พระพุทธเจ้า ผู้ทรงสมบูรณ์ด้วย บุญทั้ง ๖ 

ประการ*
    * (* บุญทั้ง ๖ ประการ คือ อิสลริยะ ธัมมะ ยสะ สิริ กามะ และปยัตตะ)

นัตถิ สัพพัง กายะกัมมัง ญาณาปุพพังคมัง ญานัง นานุปริวัตตัง,

นัตถิ สัพพัง วจีกัมมัง ญาณาปุพพังคมัง ญานัง นานุปริวัตตัง,

นัตถิ สัพพัง มโนกัมมัง ญาณาปุพพังคมัง ญานัง นานุปริวัตตัง,
    * กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ที่ไม่มีพระญานเป็นประธาน ไม่เป็นไปตามพระญาน ย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์

อิมัง ธาระนัง อะมิตัง อะสะมัง,
    * พระธารณะปริตรที่ได้สาธยายเป็นประจำนี้ ไม่มีอะไรเสมอเหมือน

สัพพะสัตตานัง ตาณัง เลณัง,
    *  เป็นที่พึ่งพึงอาศัยของสรรพสัตว์ทั้งหลาย

สังสาระภยะภีตานัง อัคคัง มหาเตชัง.
    * ผู้กลัวภัยในวัฏสงสาร

อิมัง อานันทะ ธารณะปริตตัง,
    * ดูก่อนอานนท์ เธอจงท่องสาธยายพระธารณะปริตรนี้

ธาเรหิ วาเจหิ ปริปุจฉาหิ,
    * จงสอนและให้สอบถามพระคาถาอันประเสริฐยิ่ง มีเดชมากนี้เถิด

ตัสสะ กาเย วิสัง นะ กเมยยะ อุทะเก นะ ลัคเคยยะ,
    * ผู้สวดมนต์นี้เป็นประจำไม่ตายด้วยพิษงู พิษนาค

อัคคิ นะ ฑเหยยะ, นานาภยะวิโก,
    * ไม่ตายในน้ำ ในไฟ เป็นผู้พ้นภัยนานา

นะ เอกาหาระโก, นะ ทวิหาระโก, นะ ติหาระโก,

นะ จตุหาระโก,
    * ใครคิดทำร้ายวันเดียวไม่สำเร็จ สองวัน สามวัน สี่วันก็ไม่สำเร็จ

นะ อุมมัตตะกัง, นะ มูฬหะกัง,
    * ไม่เป็นโรคบ้าฟุ้งซ่าน ไม่หลงสติ

มนุสเสหิ อะมนุสเสหิ นะ หิงสะกา.
    * มนุษย์ อมนุษย์ทั้งหลาย ไม่สามารถทำร้าย หรือเบียดเบียนได้

(๗). ตัง ธารณะปริตตัง ยะถา กตะมัง
    * อันว่าพระธารณะปริตรนี้ศักศิ์สิทธิ์อย่างไร

ชาโล, มหาชาโล,
    * มีอานุภาพ เหมือนพระอาทิตย์ ๗ ดวงขึ้นพร้อมกันในเวลาโลกาวินาศ
    * มีฤทธิ์เดชเหมือนตาข่ายเหล็กกางกั้นภัยจาก เทวดา นาคา ครุฑ ยักษ์ รากษส เป็นต้น

ชาลิตเต, มหาชาลิตเต,
    * สามารถป้องกันอันตรายที่เกิดจากน้ำ ไฟ พระราชา โจร ศัตรูทั้งหลาย
    * มีอานุภาพให้พ้นจากกัปทั้ง ๓ คือ โรคันตรกัป สัตถันตรกัป และ ทุพภิกขันตรกัป

ปุคเค, มหาปุคเค,
    * มีอานุภาพให้พ้นจากโรดต่างๆในขณะปฏิสนธิ คือเป็นใบ้ บอด หนวก เป็นบ้าฟุ้งซ่าน และไม่ตกต้นไม้ ตกเขา ตกเหวตาย

สัมปัตเต, มหาสัมปัตเต,
    * สามารถได้สมบัติที่ยังไม่ได้ ทรัพย์สมบัติที่ได้แล้วก็เจริญเพิ่มพูนขึ้น

ภูตังคัมหิ ตะมังคะลัง,
    * สามารถกำจัดความมืด ให้เข้าถึงความสว่างได้

(๘). อิมัง โข ปนานันทะ ธารณะปริตตัง สัตตะสัตตะติ สัมมาสัมพุทธะโกฏีหิ ภาสิตัง,
    * ดูก่อนอานนท์ พระธารณะปริตรนี้ อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย ๗๗ โกฏิ ตรัสไว้ว่า:

วัตเต, อะวัตเต, คันธะเว, อะคันธะเว,
    * พึงทำประโยชน์ที่ดี ไม่พึงทำประโยชน์ที่ไม่ดี
    * พึงนำมาซึ่งกลิ่นรสแห่งธรรมะที่ดี ไม่นำมาซึ่งธรรมะที่ไม่ดี

โนเม, อะโนเม, เสเว, อะเสเว,
    * พึงน้อมนำมาซึ่งจิตใจดี ไม่น้อมนำมาซึ่งจิตใจร้าย
    * พึงสมาคมกับคนดี ไม่พึงสมาคมกับคนไม่ดี

กาเย, อะกาเย, ธาระเณ, อะธาระเณ,
    * พึงทำกายให้เป็นกายดี ไม่ทำให้เป็นกายร้าย
    * พึงนำมาแต่การกระทำที่เป็นฝ่ายดี ไม่นำมาซึ่งการกระทำไม่ดี

อิลลิ, มิลลิ, ติลลิ, มิลลิ,
    * พึงหลับฝันเห็นแต่สิ่งดี ไม่พึงหลับฝันร้าย
    * พึงเห็นอดีตนิมิตที่ดี ไม่พึงเห็นอดีตนิมิตที่ไม่ดี

โยรุกเข, มหาโยรุกเข,
    * ต้นไม้ที่ตายแล้วสามารถฟื้นคืนมาได้
    * ต้นไม้ที่ยังเป็นอยู่ก็ทำให้เจริญงอกงาม

ภูตังคัมหิ, ตะมังคะลัง,
    * สามารถกำจัดความมืด ให้เข้าถึงความสว่างได้

(๙). อิมัง โข ปนานันทะ ธารณะปริตตัง นวะนวุติยา สัมมาสัมพุทธะโกฏีหิ ภาสิตัง,
    * ดูก่อนอานนท์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๙๙ โกฏิ ได้ตรัสแสดงไว้ว่า พระธารณะปริตรนี้ช่วยให้:

ทิฏฐิลา, ทัณฑิลา,
    * รู้ความคิดร้ายของผู้อื่น
    * แคล้วคลาดจากอาวุธ เครื่องประหารทุกชนิด

มันติลา, โรคิลา,
    * สามารถทำให้เวทมนต์คาถาศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น
    * กำจัดปัดเป่าอันตรายจากโรคต่างๆได้

ขะระลา, ทุพภิลา,
    * รอดปลอดภัยจากโรคร้ายแรง
    * หลุดพ้นจากเครื่องจองจำ พันธนาการได้

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
    * ด้วยอำนาจแห่งสัจจะวาจานี้

โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา.
    * ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อเทอญ.

ขอบพระคุณ คุณหมอวัลลภ ด้วยนะครับที่รวบรวมและพิมพ์เอาไว้ 
//gotoknow.org/blog/talk2u/178881
 

Create Date : 24 มิถุนายน 2558
0 comments
Last Update : 24 มิถุนายน 2558 10:34:05 น.
Counter : 984 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


กาญจน์ฏี
Location :
ลำปาง Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
โอม ศรี คเณศา ยะ นะ มะ ฮา โอม คะชานะนัม ภูตะคะณาธิเสวิตัม กะปิตะถะชัมพูผะละ จารุภักษะณัม อุมาสุตัม โศกะวินาศะการะกัม นะมามิ วิฆเนศวะระปาทะปังกะชัม.


ลิขสิทธิ์ของงานเขียนทุกชิ้นใน blog นี้เป็นของผู้เขียนตามกฎหมาย ห้ามคัดลอก ดัดแปลง หรือนำไปเผยแพร่ต่อ ด้วยวิธีใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน หากต้องการนำงานเขียนชิ้นใดไปเผยแพร่ ไม่ว่าเป็นการส่วนตัวหรือเชิงพาณิชย์ กรุณาติดต่อขออนุญาตโดยติดต่อผ่าน ได้ที่อีเมลล์ภายในบอร์ดข้อมูลส่วนตัว มิฉะนั้นอาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

**คำบูชาองค์ไกรลาสบดี**
'โอม นะมัห ศิวายะ'

Friends' blogs
[Add กาญจน์ฏี's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.