มกราคม 2556

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
24
25
26
27
29
30
31
 
 
บทสวดมนต์ก่อนนอน

บทสวดมนต์ก่อนนอน

(อ้างอิงจากบทสวดมนต์ของพระธรรมสิงหบุราจารย์: หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)

บูชาพระรัตนตรัย

อิมินาสักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ 

อิมินาสักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ

อิมินาสักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ

กราบพระรัตนตรัย
อะระหังสัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิ (กราบ)
สะวากขาโตภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมะสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโนภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

นมัสการพระรัตนตรัย
นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

ไตรสรณคมน์ (พุทธัง ธัมมัง สังฆัง)

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆังสะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ตติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ตติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ถวายพรพระ (อิติปิ โส)
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติฯ (พุทธคุณ)

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ (ธรรมคุณ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆอุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปฏิปันโน ภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิอัฏฐะ ปุริสะปุคคะลาเอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโยทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ (สังฆคุณ)

พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)

พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต(เม)* ชะยะมังคะลานิฯ

มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขังขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท  ตันเตชะสา ภะวะตุ เต(เม) ชะยะมังคะลานิฯ
นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตังทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท  ตันเตชะสา ภะวะตุเต(เม) ชะยะมังคะลานิฯ
อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะสะตุ เต(เม) ชะยะมังคลานิฯ
กัตตะวา กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียาจิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต(เม) ชะยะมังคะลานิฯ
สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตังปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต(เม)ชะยะมังคะลานิฯ
นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธังมะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโตอิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท  ตันเตชะสา ภะวะตุ เต(เม) ชะยะมังคะลานิฯ
ทุคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะ หัตถัง พรัหมัง** วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง ญาณาคะเทนะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต (เม) ชะยะมังคะลานิฯ

เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา โย วาจะโนทินะทิเน สะระเต มะตันที หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญฯ

 *ถ้าสวดให้คนอื่นให้เปลี่ยนจากเมเป็น เต **พรัหมัง อ่านว่า พรัมมัง

มหาการุณิโก
มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะสัพพะปาณินัง ปูเรตวาปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลังฯ

ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง นันทิวัฑฒะโน เอวัง อะหัง วิชะโย โหมิ ชะยัสสุ ชะยะมังคะเลอะปะรา ชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร อะภิเสเกสัพพะพุทธานัง อัคคุปปัตโต ปะโมทะติฯ สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฏฐิตังสุขะโณ สุมุหุตโต จะสุยิฏฐัง พรัหมะ*จาริสุ ปะทักขิณัง กายากัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณิธีเต ปะทักขิณา ปะทักขิณานิ กัตตะวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณฯ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุสัพพะเทวะตา สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุเต (เม)
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุสัพพะเทวะตา สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวะตุ เต(เม)
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุสัพพะเทวะตา สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต(เม)

อิติปิโส (เท่าอายุ)

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติฯ

แผ่เมตตาให้กับตัวเอง

อะหัง สุขิตาโหมิ  ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข
นิททุกขาโหมิ  ปราศจากความทุกข์
อเวรา โหมิ ปราศจากเวร
อัพยาปัชฌา โหมิ  ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง
อะนีฆา โหมิ  ปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ  มีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

คำอธิษฐานอโหสิกรรม

ข้าพเจ้าขออโหสิกรรม กรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวร จงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลย

แม้แต่กรรมที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไป

ด้วยอนิสงค์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้า ครอบครัว บุตรหลาน ตลาดจนวงศาคณาญาติ และผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้ามีความสุข ความเจริญปฏิบัติแต่สิ่งที่ดี และสิ่งที่ชอบด้วยเทอญ
บทแผ่เมตตา
สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อัพยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
บทอุทิศส่วนกุศล
อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตาโหนตุ มาตาปิตะโร ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่มารดา บิดา ของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุญาตะโย ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติ ทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจะริยานังโหตุสุขิตาโหนตุ คุรูปัชฌายาจะริยา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาอาจารย์ ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาอาจารย์ของข้าพเจ้าจงมีความสุข

อิทัง สัพพะ เทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุสัพเพ เทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข

อิทัง สัพพะ เปตานังโหตุ สุขิตาโหนตุสัพเพ เปตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปตรทั้งหลายทั้งปวง ขอเปรตทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข

อิทัง สัพพะ เวรีนังโหตุ สุขิตาโหนตุสัพเพ เวรี ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข

อิทัง สัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพสัตตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง
ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข

กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศล จากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่ภพใดหรือภูมิใดก็ตาม ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ แล้วโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทอญ.

คาถาชินบัญชร โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โตพรหมรังสี)

เริ่มสวด นโม 3 จบ นึกถึงหลวงปู่โตแล้วตั้งอธิษฐาน
ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานังปิยะตังสุตตะวา
อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ

เริ่มบทพระคาถาชินบัญชร

1. ชะยาสะนากะตา พุทธา เชตะวามารัง สะวาหะนัง จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา

2. ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะตินายะกา สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเกเต มุนิสสะรา

3. สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร

4. หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะทักขิเณ โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะ วามะเก

5. ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะ ราหุโล กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก

6. เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะ ปะภังกะโร นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิปุงคะโว

7. กุมาระกัสสโป เถโร มะเหสี จิตตะ วาทะโก โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง ปะติฏฐาสิ คุณากะโร

8. ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ อุปาลี นันทะ สีวะลี เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเต ติละกา มะมะ

9. เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา เอเตสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา
ชะลันตา สีละเตเชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา

10. ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง ธะชัคคัง ปัจฉะโตอาสิ วาเมอังคุลิมาละกัง

11. ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา

12. ชินาณา วะระสังยุตตา สัตตัปปาการะ ลังกะตา วาตะปิตตาทะสัญชาตา พาหิรัชฌัตตุปัททะวา

13. อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะ เตชะสา วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร

14. ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะฮี ตะเล สะทาปาเลนตุ มัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา

15. อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว
ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จะรามิ ชินะปัญชะเรติ

คำแปล

1. พระพุทธเจ้าและพระนราสภาทั้งหลายผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยบัลลังก์ ทรงพิชิตพระยามาราธิราชผู้พรั่งพร้อมด้วยเสนาราชพาหนะแล้วเสวยอมตรสคืออริยะสัจธรรมทั้งสี่ประการ เป็นผู้นำสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข์

2. มี ๒๘ พระองค์คือพระผู้ทรงพระนามว่า ตัณหังกรเป็นต้น พระพุทธเจ้าผู้จอมมุนีทั้งหมดนั้น

3. ข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเศียรเกล้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่บนศีรษะพระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสอง พระสงฆ์ผู้เป็นอากรบ่อเกิดแห่งสรรพคุณอยู่ที่อก

4. พระอนุรุทธเถระอยู่ที่ใจพระสารีบุตรอยู่เบื้องขวาพระโมคคัลลาน์อยู่เบื้องซ้ายพระอัญญาโกณทัญญะอยู่เบื้องหลัง

5. พระอานนท์กับพระราหุลอยู่หูขวาพระกัสสะปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้าย

6. มุนีผู้ประเสริฐคือพระโสภิตะผู้สมบูรณ์ด้วยสิริดังพระอาทิตย์ส่องแสงอยู่ที่ทุกเส้นขนตลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลัง

7. พระเถระกุมาระกัสสะปะผู้แสวงบุญทรงคุณอันวิเศษ มีวาทะอันวิจิตรไพเราะอยู่ปากเป็นประจำ

8. พระปุณณะ พระอังคุลิมาลพระอุบาลี พระนันทะ และพระสีวะลี พระเถระทั้ง ๕ นี้ จงปรากฏเกิดเป็นกระแจะจุณเจิมที่หน้าผาก

9. ส่วนพระอสีติมหาเถระที่เหลือผู้มีชัยและเป็นพระโอรสเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัยแต่ละองค์ล้วน รุ่งเรืองไพโรจน์ด้วยเดชแห่งศีลให้ดำรงอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่

10. พระรัตนสูตรอยู่เบื้องหน้าพระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวาพระอังคุลิมาลปริตรอยู่เบื้องซ้ายพระธชัคคะสูตรอยู่เบื้องหลัง

11. พระขันธปริตรพระโมรปริตร และพระอาฏานาฏิยสูตร เป็นเครื่องกางกั้นดุจหลังคาอยู่บนนภากาศ

12. อนึ่งพระชินเจ้าทั้งหลายนอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ ผู้ประกอบพร้อมด้วยกำลังนานาชนิดมีศีลาทิคุณอันมั่นคงสัตตะปราการเป็นอาภรณ์มาตั้งล้อมเป็นกำแพงคุ้มครองเจ็ดชั้น

13. ด้วยเดชานุภาพแห่งพระอนันตชินเจ้าไม่ว่าจะทำกิจการใดๆ เมื่อข้าพระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในพระบัญชรแวดวงกรงล้อม แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอโรคอุปัทวะทุกข์ทั้งภายนอกและภายใน อันเกิดแต่โรคร้าย คือ โรคลมและโรคดีเป็นต้น เป็นสมุฏฐานจงกำจัดให้พินาศไปอย่าได้เหลือ

14. ขอพระมหาบุรุษผู้ทรงพระคุณอันล้ำเลิศทั้งปวงนั้น จงอภิบาลข้าพระพุทธเจ้าผู้อยู่ในภาคพื้น ท่ามกลางพระชินบัญชร ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาภายในเป็นอันดีฉะนี้แล

15. ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการอภิบาลด้วยคุณานุภาพแห่งสัทธรรม จึงชนะเสียได้ซึ่งอุปัทวอันตรายใดๆด้วยอานุภาพแห่งพระชินะพุทธเจ้า ชนะข้าศึกศัตรูด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมชนะอันตรายทั้งปวงด้วยอานุภาพ แห่งพระสงฆ์ขอข้าพระพุทธเจ้าจงได้ปฏิบัติ และรักษาดำเนินไปโดยสวัสดีเป็นนิจนิรันดรเทอญฯ

~*~*~*~ *~*~*~*~ *~*~*~ *~*~*~*~ *~*~*~ *~*~*~*~ *~*~*~


ติดตาม Up date ข่าวสารกันได้ที่ Facebook :  https://www.facebook.com/kimmyandmais
Create Date : 22 มกราคม 2556
Last Update : 30 สิงหาคม 2556 10:29:56 น.
Counter : 144321 Pageviews.

49 comments
  
Wallpaper สีสวยดีคะ ขอบคุณนะค
โดย: yaoyao IP: 27.55.13.69 วันที่: 4 มีนาคม 2556 เวลา:0:23:33 น.
  
ขอบคุณค่ะ
โดย: เรียมเจ้าขา วันที่: 4 มีนาคม 2556 เวลา:21:16:19 น.
  
ขอบคุณค่ะชอบมาก
โดย: Waw IP: 183.89.66.28 วันที่: 27 มีนาคม 2556 เวลา:1:26:15 น.
  
ขอบคุณค่ะ ช่วยได้มาก เวลาไม่มีหนังสือสวดมนต์อยู่ใกล้ ๆ
โดย: ดี IP: 115.67.164.165 วันที่: 27 มีนาคม 2556 เวลา:23:44:41 น.
  
ดีใจค่ะที่มีประโยชน์

เราเอาไว้เปิดบน Ipad สวดตอนก่อนนอนค่ะ เพราะไม่กล้าเปิดไฟ เดี๋ยว
ลูกตื่น เลยเปิดจาก Ipad สวดแทน ไม่ค่อยสว่างมากค่ะ
โดย: เรียมเจ้าขา วันที่: 1 เมษายน 2556 เวลา:22:46:25 น.
  
ขอบคุณนะค่ะ ชอบม๊ากๆๆเลยค่ะ
โดย: phueng IP: 110.169.173.101 วันที่: 5 เมษายน 2556 เวลา:20:48:46 น.
  
ต้องท่องคำแปลคาถาชินบัญชรมั้ยคะ
โดย: นุ่น IP: 49.49.68.176 วันที่: 5 เมษายน 2556 เวลา:23:28:36 น.
  
ขอบคุณคับ
โดย: pattadon IP: 58.9.147.224 วันที่: 8 เมษายน 2556 เวลา:20:34:08 น.
  
คุณนุ่น ไม่ต้องค่ะ
โดย: เรียมเจ้าขา วันที่: 15 เมษายน 2556 เวลา:15:48:07 น.
  
ขอบคุณมากค่ะ กำลังหาอยู่พอดี
ได้สวดมนต์ก่อนนอนรู้สึกสงบอย่างบอกไม่ถูก
ขอบคุณอีกครั้งนะคะ มีประโยชน์มากๆเลยค่ะ
โดย: อัญ IP: 115.87.175.248 วันที่: 16 เมษายน 2556 เวลา:23:52:57 น.
  
ขอบคุณนะคะ เอาไว้เปิดสวดมนต์ตอนไปข้างนอก
แต่ไม่แน่ใจว่าบทนี้พิมพ์ผิดหรือเปล่าค่ะ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ท่อนที่2 ต้องเป็น ทุติยัมปิ ธัมมัง..... หรือเปล่าค่ะ
โดย: Dara daraporn IP: 110.49.249.55 วันที่: 21 เมษายน 2556 เวลา:10:20:42 น.
  
คุณ Dara daraporn แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ขอบพระคุณมากค่ะ
โดย: เรียมเจ้าขา วันที่: 23 เมษายน 2556 เวลา:8:19:30 น.
  
ถ้าจะสวดของเจ้าแม่กวนอิมจะต้องทำยังไงค่ะ
โดย: อภิชยา IP: 27.55.138.71 วันที่: 1 พฤษภาคม 2556 เวลา:20:34:21 น.
  
ถ่าจะสวดของเจ้าแม่กวนอิมด้วยจะต้องสวดต่อจากบทอะไรค่ะ
โดย: ไอติม IP: 27.55.1.89 วันที่: 1 พฤษภาคม 2556 เวลา:21:53:06 น.
  
ถ่าจะสวดของเจ้าแม่กวนอิมด้วยจะต้องสวดต่อจากบทอะไรค่ะ
โดย: ไอติม IP: 27.55.1.89 วันที่: 1 พฤษภาคม 2556 เวลา:21:53:20 น.
  
ขอบคุณมากค่ะขอให้บุญกุศลนี้ส่งคุณให้เจริญเจริญค่ะ...สาธุ
โดย: tingly_p IP: 49.0.82.204 วันที่: 8 พฤษภาคม 2556 เวลา:22:00:04 น.
  
คุณไอติม เดี๋ยวไปถามผู้รู้มาให้นะคะ

คุณ tingly_p ขอบคุณค่ะ
โดย: เรียมเจ้าขา วันที่: 9 พฤษภาคม 2556 เวลา:9:14:50 น.
  
ขอบคุณนะคะ เปิดจากมือถือ สวดก่อนนอน
โดย: Wihok us IP: 66.87.101.41 วันที่: 14 พฤษภาคม 2556 เวลา:11:59:10 น.
  
คุณไอติม สวดต่อจากคาถาชินบัญชรได้เลยค่ะ

คุณ Wihok us ยินดีมากค่ะ
โดย: เรียมเจ้าขา วันที่: 14 พฤษภาคม 2556 เวลา:14:55:47 น.
  
ดีจังเลย ขอบคุณนะคะ
โดย: อุ๊ IP: 122.254.224.185 วันที่: 18 พฤษภาคม 2556 เวลา:22:23:00 น.
  
บทสวดอิติปิโส พิมพ์ไม่ครบคะ อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติฯ
โดย: ปุ๋ย IP: 27.145.49.106 วันที่: 28 มิถุนายน 2556 เวลา:9:13:35 น.
  
คุณปุ๋ย แก้ไขแล้วค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ
โดย: เรียมเจ้าขา วันที่: 28 มิถุนายน 2556 เวลา:13:45:50 น.
  
คือต้องสวดเรียงลงมาทุกบทเลยป่ะครับ คืออยากสวดบางบทแล้วข้ามไปเลยได้ไมอ่า อยากสวดก่อนนอนมากๆน่ะ จะบาปไมถ้าผมจะพูดว่าขี้เกียจอะครับ
ขอคำแนะนำมีแบบย่อลงมาอีกไหมครับ
หรือถ้าไม่ได้ ต้องสวดเต็มก็บอกน่ะครับจะขยันสวดให้ครบ ^^ ขอบคุณมากน่ะครับ
โดย: Choke IP: 110.164.58.98 วันที่: 9 กรกฎาคม 2556 เวลา:23:58:20 น.
  
คือลบกวนอีกข้อครับคือพอจะมีทำนองบทสวดคาถาชินบัญชรไหมครับคือผมพึ่งเริ่มการสวดไหมๆ ยังไม่เคยได้ยินบทนี้เลยวัดก็ไม่ค่อยได้เข้าอะครับ พอจะมีคลิปเสียงแนะนำไหมครับตอนนี้สวดไปก็อ่านๆไปไม่รู้ทำนอง

ปล.ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรน่ะครับ
ปล.แล้วถ้าสวดแบบไม่รู้ทำนองแบบผมเหมือนอ่านๆหนังสือไปจะผิดไหมครับ

ขอโทษที่ลบกวนเยอะแยะน่ะครับ
ขอบคุณมากครับ
โดย: Choke IP: 110.164.48.58 วันที่: 10 กรกฎาคม 2556 เวลา:0:47:30 น.
  
คุณโชค บทสวดมนต์ฉบับย่อ เดี๋ยวหามาใส่ให้นะคะ

ส่วนคลิบเสียง เดี๋ยวหาลิงค์มาให้ค่ะ แต่ถ้าไม่ได้จริงๆ เดี๋ยวขอที่อยู่

เพื่อส่งซีดีที่มีคลิบเสียงสวดของคาถาชินบัญชณให้ค่ะ

โดย: เรียมเจ้าขา วันที่: 11 กรกฎาคม 2556 เวลา:15:44:10 น.
  
ชอบสวดมนต์ก่อนนอนทําให้จิตสงบค่ะ
โดย: อภิชา IP: 115.67.162.182 วันที่: 31 กรกฎาคม 2556 เวลา:20:22:23 น.
  
สวดมนต์ทุกวันตอนเช้ามืด ( ตี4กว่า) เป็นประจำ ทำให้จิตใจสงบ สบาย ไม่เครียด
โดย: หมวย IP: 101.108.175.82 วันที่: 9 สิงหาคม 2556 เวลา:14:05:28 น.
  
บทสวดถวายพรพระ อิติปิโส พิมพ์ตกไปนะคะ สุคะโตหายไปค่ะ
โดย: หมุน้อย IP: 93.82.194.166 วันที่: 27 สิงหาคม 2556 เวลา:5:14:23 น.
  
ถ้าสวดอ่านเสียงไม่ถูกจะมีผลไหมค๊ะ และสวดไม่ครบยกเว้น พาหุงกับชินบัญชรจะได้ไหมค๊ะ. ขอบคุณค่ะ
โดย: อ้อยค่ะ IP: 61.91.131.59 วันที่: 27 สิงหาคม 2556 เวลา:12:08:13 น.
  
คุณหมูน้อย แก้ไขแล้วค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

คุณอ้อย สวดมนต์ให้ใจเป็นสุขและสงบค่ะ ถ้าสวดแล้วทำให้ใจสงบ มีสมาธิบทเดียวก็ได้ค่ะ (ความเห็นส่วนตัวนะคะ)

ส่วนเรื่องออกเสียง แนะนำว่าช่วงแรกๆสวดช้าๆก่อนให้เสียงถูกต้อง หลังๆเราจะคล่องปาก และรื่นเองค่ะ

โดย: เรียมเจ้าขา วันที่: 30 สิงหาคม 2556 เวลา:10:33:32 น.
  
อิติปิโสเท่าอายุ ต้องสวดด้วยใช่มั้ยค่ะ
ถ้าอายุ 20ก้อสวด 20ครั้งใช่มั้ยค่ะ
หรือว่าต้องสวดเพิ่มอีก รบกวนด้วยนะคะ
ขอบคุนค่ะ
โดย: เก๋ค่ะ IP: 118.174.84.44 วันที่: 24 กันยายน 2556 เวลา:19:02:15 น.
  
คุณเก๋ค่ะ ถ้าจะสวดให้ครบก็ควรสวดด้วยค่ะ เพราะจะช่วยเรื่องเสริมดวงชะตาค่ะ เวลาสวดให้สวดจำนวน อายุ +1 ค่ะ เช่นอายุ 20 ก็สวด 20+1 =21 ครั้งค่ะ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การสวดมนต์ผลที่เราจะได้เร็วที่สุดคือ จะทำให้เรามีสมาธิ จิตใจอิ่มเอม เกิดปัญญา ส่วนผลอื่นๆนั้นยังไม่มีผลทางวิทยาศาสตร์มารองรับค่ะ

เวลาสวดถ้ากลัวลืมว่ากี่รอบแล้ว ให้หาสร้อยลูกปัดกลมๆจำนวนเม็ดเท่าอายุ แล้วผูกเชือกไว้สะดุดมือเพื่อเป็นข้อสังเกตว่าคือจุดเริ่มต้นค่ะ แล้วพอสวดเสร็จรอบหนึ่งก็เลื่อนไปเม็ดนึงจนครบค่ะ (คล้ายๆลูกประคำวัดเส้าหลินเวลาทำสมาธิ อะไรประมาณนั้น)

หรือจะหาวิธีอ่นๆก็ได้ค่ะ อันนี้เป็นวิธีที่เรียมใช้ค่ะ
โดย: เรียมเจ้าขา วันที่: 30 กันยายน 2556 เวลา:21:00:03 น.
  
ขอบคุณ มากมายสำหรับบทสวดมนต์ค่ะ สวดแล้วทำให้จิตใจสงบจริงๆๆ ขอส่วนบุญนี้ส่งผลให้ท่านเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆๆขึ้นไปคร๊าาา
โดย: Boonie IP: 84.84.121.198 วันที่: 2 ตุลาคม 2556 เวลา:14:53:55 น.
  
ขอบคุณค่ะ
โดย: เรียมเจ้าขา วันที่: 2 ตุลาคม 2556 เวลา:15:41:29 น.
  
ขอบคุณมากๆเลยนะคะ เป็นคนไม่ค่อยได้สวดมนต์ เลยสวดไม่เป็น ขอคำแนะนำหน่อยนะคะว่าสวดเรียงตามที่พิมพ์มาให้เลยใช่่ไหม
โดย: cherry IP: 118.172.42.15 วันที่: 22 ธันวาคม 2556 เวลา:21:27:15 น.
  
คุณ cherry ใช่ค่ะ สวดตามนี้เลยค่ะ อ้างอิงจากบทสวดมนต์ของพระธรรมสิงหบุราจารย์: หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ค่ะ
โดย: เรียมเจ้าขา วันที่: 25 ธันวาคม 2556 เวลา:22:12:38 น.
  
ขอบคุณนะคะ
โดย: thx IP: 182.255.13.57 วันที่: 28 มีนาคม 2557 เวลา:15:07:31 น.
  
ขอบคุณมากค่ะ ที่เอาบทสวดมาแบ่งปันนะคะ เพิ่งเริ่มฝึกสวดมนต์ก่อนนอนค่ะ สวดไปหลับไปค่ะ :)
โดย: aor IP: 61.90.2.218 วันที่: 18 เมษายน 2557 เวลา:9:55:25 น.
  
ยินดีค่ะ อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
โดย: เรียมเจ้าขา วันที่: 18 เมษายน 2557 เวลา:16:08:59 น.
  
อนุโมทนาสาธุ ค่ะ
โดย: ข้าวฟ่าง IP: 125.27.23.151 วันที่: 5 พฤษภาคม 2557 เวลา:22:47:30 น.
  
ดี
โดย: ณี IP: 125.26.56.75 วันที่: 6 พฤษภาคม 2557 เวลา:23:33:45 น.
  
สวดมนต์ก่อนนอนเหมือนกัน และก้อใช้บทนี้ค่ะ
อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
โดย: kai IP: 1.10.199.40 วันที่: 26 พฤษภาคม 2557 เวลา:10:19:30 น.
  
ขอร่วมอนุโมทนาบุญ กับคุณเรียมด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย: กชกร IP: 1.47.2.38 วันที่: 2 มิถุนายน 2557 เวลา:0:29:23 น.
  
ขอขอบคุณอ่านง่ายและครบขอให้ผู้ที่ทำจงพบแต่ความสุขความเจริญ พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงด้วยนะค่ะ
โดย: อั้ม IP: 183.89.104.108 วันที่: 17 มิถุนายน 2557 เวลา:18:23:43 น.
  
ขอบคุณที่ร่วมแชร์สิ่งดีๆนะครับ อนุโมทนาบุญนี้ด้วยครับ
โดย: ปี๊ปพ์ ปรมะ IP: 124.120.170.31 วันที่: 18 มิถุนายน 2557 เวลา:0:50:54 น.
  
ขอบคุณค่ะ
โดย: วิไลลักษณ์ IP: 115.87.75.83 วันที่: 4 ตุลาคม 2557 เวลา:15:13:50 น.
  
ขอบคุณค่ะ
สาธุ ขอให้ท่านได้รับกุศลด้วยค่ะ
โดย: วิลาสินี IP: 171.96.172.44 วันที่: 30 มกราคม 2558 เวลา:22:15:50 น.
  
ลูกเลื่อมใสหลวงพ่อจรัญ มากๆ ลูกจะพยายามทำตามที่ท่านสอน เจ้าคะ
โดย: M IP: 223.24.56.33 วันที่: 16 เมษายน 2560 เวลา:20:56:47 น.
  
ขอบพระคุณทุกท่านมากค่ะ
โดย: เรียมเจ้าขา วันที่: 22 เมษายน 2560 เวลา:0:26:25 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

เรียมเจ้าขา
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 143 คน [?]" เรียมเจ้าขา หรือ เก๋ค่ะ "

เขียน blog จริงจัง ปลายปี 2555
Blog นี้ก็จะรวมสิ่งที่ชอบในชีวิต
และเรื่องที่อยากแบ่งปันทั้งเรื่อง
ลูกสาวน้องกล้วยหอม,เรื่องเรียน
ต่อเยอรมนี,Beauty, Skin
care,แฟชั่นสิ่งทอ,ท่องเที่ยว
และก็ตะลอนชิม ค่ะ


ก็ขีดๆเขียนๆข้อมูลต่างๆเอาไว้
และแชร์เผื่อจะเป็นประโยชน์
กับท่านอื่นๆด้วยนะคะ

contact me :
http://www.facebook.com/kimmyandmais
http://instagram.com/sasimamai
ss.suksawang@จีเมล์ดอทคอม

อุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายรูป

* Canon EOS 600D,
* Canon EF-S 15-85mm f3.5-5.6 IS USM
- Sigma 70mm F/2.8 DG Macro
- Canon EF-S 18-55mm 1:3.5-5.6 IS
- Canon EF-S 55-250 mm./4-5.6 IS
* Ipad 3
* Olympus compact camera.


Started at 5/1/2013
เรียมเจ้าขา Blog เนื้อหาของหน้าเว็บ
New Comments