ดาวน์โหลดโปรแกรม ดูละครย้อนหลัง อ่านเรื่องราวของความรู้รอบตัว วิทยาศาสตร์ ท่องเที่ยว สุขภาพ อาหาร รถยนต์ต่างๆ ไม่ทิ้งเรื่องราวความบันเทิงและเรื่องส่วนตัวอีกด้วย
Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2552
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
7 ตุลาคม 2552
 
All Blogs
 
เป้าประสงค์ของโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

เป้าประสงค์

1. ด้านผู้เรียน
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพของตนเอง
2. นักเรียนร้อยละ 90 ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนได้
3. นักเรียนร้อยละ 90 ประพฤติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. นักเรียนทุกคนปลอดจากสิ่งเสพติด
5. นักเรียนทุกคน มีจิตสำนึกของความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะต่อสังคม
6. นักเรียนร้อยละ 90 อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
7. นักเรียนร้อยละ 90 มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสาธารณสมบัติ
8. นักเรียนร้อยละ 85 มีสุขภาพแข็งแรงตามเกณฑ์
9. นักเรียนร้อยละ 90 มีทักษะทางด้านดนตรี กีฬา และศิลปะ อย่างน้อยคนละ 1 ประเภท
10. นักเรียนระดับปฐมวัย ร้อยละ 85 มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญาเหมาะสมกับวัย
11. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาร้อยละ 90 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการสื่อสารได้อย่างน้อย 1 โปรแกรม
12. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 90 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการสื่อสารได้อย่างน้อย 2 โปรแกรม จากอินเตอร์เน็ต
13. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีผลการเรียนตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
14. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีผลการเรียนตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
15. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แก้ปัญหาได้อย่างมีความสุข

2. ด้านครู
2.1 ครูทุกคนมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมมีจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพครู และ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข
2.2 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้คู่คุณธรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3 ครูใช้การประเมินพัฒนาการผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
2.4 ครูร้อยละ 70 เป็นผู้นำทางด้านวิชาการ


3.ด้านโรงเรียน
3.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
3.2 มีอาคารสถานที่ สาธารณูปโภคที่สะอาด ปลอดภัย จำนวนเพียงพอ
3.3 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
3.4 มีเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน และต่อการเรียนการสอน
3.5 มีการจัดกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน และองค์กรอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ
3.6 มีระบบบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาจาก สมศ.
3.7 โรงเรียนเป็นที่ตั้ง ศูนย์เสาะหาและการพัฒนาเด็กที่มีความสามารถในท้องถิ่น ศูนย์วิทยพัฒนา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

4. ด้านปัจจัย
4.1 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ
4.2 ครูมีคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจำนวนเพียงพอ
4.3 มีบุคลากรสนับสนุนในการบริหารและจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอ
4.4 มีการดำเนินการให้ผู้เรียนมีความพร้อม และมีประสบการณ์พื้นฐานโดยมีจำนวน และเกณฑ์อายุตามที่กฎหมายกำหนด
4.5 มีการนำทรัพยากร ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4.6 มีงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
4.7 มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอนและทรัพยากรที่เอื้อต่อการบริหารจัดการการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
4.8 มีข้อมูล สารสนเทศ และใช้ประโยชน์ในการบริหาร การจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4.9 มีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องพิเศษ ที่เอื้อต่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม
4.10 มีสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้

5. ด้านกระบวนการบริหาร
51. จัดระบบการบริหารงานวิชาการให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลาง กรอบสาระท้องถิ่น และหลักสูตรสถานศึกษา
5.2 บริหารงานบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
5.3 บริหารจัดการอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม เอื้อต่อการพัฒนาทุกด้าน มีความปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุด
5.4 บริหารงานธุรการ การเงิน และพัสดุอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้
5.5 จัดกิจกรรมและบริการต่างๆ ที่ส่งเสริม สนับสนุนตามความต้องการของผู้เรียน
5.6 ผู้ปกครอง โรงเรียน ชุมชน และองค์กร ช่วยเหลือ เกื้อกูลและร่วมมือกันจัดการศึกษา และพัฒนาชุมชน
5.7 จัดและพัฒนาการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
5.8 จัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการที่หลากหลายตามขั้นตอนการเรียนรู้
5.9 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเน้นกระบวนการกลุ่ม
5.10 จัดการเรียนการสอนเสริมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
5.11 บุคลากรในโรงเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
5.12 ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อนำผลมาปรับปรุง พัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานสูงขึ้น

6. ด้านผลผลิต (คุณลักษณะนักเรียน)
6.1 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพพลานามัย และบุคลิกภาพที่ดี
6.2 ผู้เรียนปลอดสิ่งเสพติดให้โทษ สิ่งมอมเมา โรคติดต่อร้ายแรง
6.3 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมที่พึงประสงค์
6.4 ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย
6.5 ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามระดับการศึกษา
6.6 ผู้เรียนสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.7 ผู้เรียนมีทักษะในการคิดคำนวณเหมาะสมตามวัย
6.8 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
6.9 ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา
6.10 ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทำงาน การจัดการ เลือกใช้เทคโนโลยีพื้นฐาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนางานและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
6.11 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
6.12 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลป ดนตรี และกีฬา
6.13 ผู้เรียนมีความรัก และความภูมิใจในความเป็นไทย สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
6.14 ผู้เรียนมีจิตสาธารณะอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

7. ด้านความสัมพันธ์ชุมชน
7.1 ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน
7.2 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูเป็นที่ศรัทธา ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน
7.3 สถานศึกษาได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน
7.4 ผู้ปกครอง ชุมชนให้การสนับสนุนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
7.5 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารทางวิชาการ ข้อมูลด้านอื่น ๆ เป็นศูนย์ข้อมูลหรือคลังวิชาการของท้องถิ่นและชุมชน
Create Date : 07 ตุลาคม 2552
Last Update : 24 ตุลาคม 2553 10:31:43 น. 11 comments
Counter : 1861 Pageviews.

 
้เกะ้ะ้่ั่ั่า


โดย: หนึ่งเดียว พันธ์แก้ว IP: 125.25.125.70 วันที่: 24 ตุลาคม 2553 เวลา:11:31:23 น.  

 
โรงเรียนนี้ดีมาก


โดย: หยก IP: 125.25.125.198 วันที่: 4 มีนาคม 2554 เวลา:14:55:26 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งปัน ติว


โดย: swkt (tewtor ) วันที่: 12 เมษายน 2554 เวลา:0:17:15 น.  

 
โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ดีมากเลยค่ะช้อบชอบ


โดย: เด็กโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ IP: 223.205.1.208 วันที่: 7 ตุลาคม 2554 เวลา:10:28:16 น.  

 
ขอดูผลสอบป6/6


โดย: ดชอนุสรณ์ปานสุคนธ์ IP: 192.168.1.2, 118.172.163.221 วันที่: 10 ตุลาคม 2554 เวลา:9:13:09 น.  

 
ขอทราบผลสอบป6/6


โดย: ดชอนุสรณ์ปานสุคนธ์ IP: 192.168.1.2, 118.172.163.221 วันที่: 10 ตุลาคม 2554 เวลา:9:19:01 น.  

 
ขอดูผลสอบป6/6


โดย: ดชอนุสรณ์ปานสุคนธ์ IP: 192.168.1.2, 118.172.172.5 วันที่: 11 ตุลาคม 2554 เวลา:9:39:23 น.  

 
ขอดูผลสอบป.6/4


โดย: ณัชชา ตันติอำไพ IP: 110.49.249.216 วันที่: 11 ตุลาคม 2554 เวลา:19:03:43 น.  

 
ขอดูผลสอบ


โดย: ดชอนุสรณ์ปานสุคนธ์ IP: 192.168.1.2, 118.172.169.190 วันที่: 12 ตุลาคม 2554 เวลา:10:13:28 น.  

 
ขอดูผลสอบ


โดย: ดชอนุสรณ์ปานสุคนธ์ป6/6 IP: 192.168.1.2, 118.172.169.190 วันที่: 12 ตุลาคม 2554 เวลา:10:16:19 น.  

 
เข้าไปที่เว็บของโรงเรียนได้เลยครับที่

//www.tims.ac.th/index.php

คัดลอกไปวางที่ address bar ได้เลย แต่นักเรียนจะเข้าไปดาวน์โหลดดูได้เมื่อสมัครสมาชิกแล้วเท่านั้น หากไม่มีเมล์สมัครต้องสมัครเมล์ก่อนหรือจะดูกับเพื่อนๆ ก็ได้ครับ


โดย: scimovie วันที่: 13 ตุลาคม 2554 เวลา:9:59:53 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

scimovie
Location :
อุตรดิตถ์ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 106 คน [?]
แหล่งรวบรวมความรู้ โปรแกรม เพลง หนัง เกมส์ วิทยาศาสตร์ ดูละคร เรื่องย่อ ภาพยนตร์ การเงิน และอื่นๆ อีกมากมาย สุดท้ายขอกำลังใจให้มีแรงอัพเดทตลอดๆ ครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยียนกันครับ
ประกันภัยรถยนต์
สถิติการเข้าชมนับจากปี 2551


Friends' blogs
[Add scimovie's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.