Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2555
 
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 
 
21 กุมภาพันธ์ 2555
 
All Blogs
 

update วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม Garment Engineering

จากที่พี่เคยเขียนเอาไว้ก่อนหน้านี้ วันนี้พี่จะมาอัพเดทหลักสูตร ปี54
วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม(Garment Engineering)


รศ.ธีระพงษ์ ไชยเฉลิมวงศ์ หัวหน้าภาควิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ ได้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2518 เป็นส่วนราชการหนึ่งที่สังกัดในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยฯ แรกในประเทศไทย ที่จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการเฉพาะงานในแขนงต่างๆ ทางด้านอุตสาหกรรมสิ่งทออย่างครบวงจร โดยมุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทุกหลักสูตรฯ
ซึ่งปัจจุบันได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สำหรับระดับปริญญาตรีเปิดสอน 3 สาขาวิชา ได้แก่

1.สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งทอ) B.Eng.(Textile Engineering) นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมเส้นใยกระบวนการปั่น การถัก การทอ เมื่อสำเร็จหลักสูตร สามารถเข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมการปั่นด้าย ทอผ้า และถักผ้า นับตั้งแต่ขั้นตอน อุตสาหกรรมการเตรียมเส้นใยสิ่งทอ การปั่นด้าย การทอผ้า การผลิตผ้าไม่ทอ การถักผ้า กระบวนการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบสมบัติ และมาตรฐานของเส้นด้านและผ้าผืน

2.สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ แบ่งออกเป็น 2 แขนงได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ-เคมีสิ่งทอ) B-Eng. (Textile Chemistry Engineering-Text Chemistry) โดยนักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับกะบวนการฟอกย้อม การพิมพ์ การตกแต่งสำเร็จบนผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เมื่อสำเร็จหลักสูตรสามารถทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมการฟอกย้อมสิ่งทอ การพิมพ์สิ่งทอ การตกแต่งสำเร็จ การผลิตเคมีในงานสิ่งทอและการผลิต และการใช้สีย้อมสิ่ง

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ-การผลิตเส้นใยสังเคราะห์) B-Eng. (Textile Chemistry Engineering-Synthetic Fiber Manufacturing) เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต วัสดุเส้นใยสังเคราะห์การขึ้นรูปเส้นใยให้ได้ตามสมบัติการใช้งานของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย เมื่อสำเร็จหลักสูตรสามารถทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม การผลิตเส้นใยสังเคราะห์ ตั้งแต่กระบวนการสังเคราะห์วัตถุดิบเส้นใยสังเคราะห์ การอัดรีดเส้นใยสังเคราะห์ การผลิตเส้นใยสังเคราะห์ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบสมบัติและมาตรฐานของเส้นใยสังเคราะห์ และการบริการเทคนิคการใช้งานของเส้นใยสังเคราะห์

3.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม) B.Eng. (Garment Engineering) นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต การจัดการอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม เมื่อสำเร็จหลักสูตรสามารถทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป นับตั้งแต่ขั้นตอน กระบวนการจัดหาและเตรียมวัตถุดิบ การสร้างแบบตัด การเย็บ การตกแต่งประกอบปละบรรจุภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบสมบัติ และมาตรบานของผลผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
ระดับปริญญาโทเปิดสอน สาขาวิชาสิ่งทอ วศ.ม. (สิ่งทอ) M.Eng (Textiles) บัณฑิตเข้าใจลึกซึ้งในวิทยาการและเทคโนโลยีขั้นสูง ด้านวิศวกรรมสิ่งทอทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ต้น จนสิ้นสุดกระบวนการ โดยมีความรู้ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ในกระบวนการผลิตสิ่งทออย่างมีเหตุผล เป้าหมายของหลักสูตรเพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางด้านการผลิต การปรับปรุงคุณภาพ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และสามารถรำเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมสิ่งทอไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
โดย 90 % ของนักศึกษาที่สำเร็จมาสถานประกอบการรองรับการทำงาน โดยบทบาทของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท จะมุ่งเน้นเข้าแขนงงานของอุตสาหกรรมสิ่งทอ วิศวกรเฉพาะด้าน ปฏิบัติงานในการควบคุมกระบวนการผลิต ควบคุมคุณภาพ การจัดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์


สาขาที่พี่จะมาแนะนำ คือ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม) B.Eng. (Garment Engineering) น้องๆหลายคนคงสงสัยว่าหากเราเข้าศึกษาแล้วจะมีงานด้านใดรองรับบ้าง มีดังนี้ค่ะ

1.เราสามารถทำงานเป็น IE(วิศวอุตสาหการ Industrial Engineering) ซึ่งเราจะมีส่วนเกี่ยวข้องในสายงานการผลิตไม่ว่าจะเป็นการจัดกระบวนการผลิต จะผลิตแบบไหนให้เราได้ส่งสินค้าทันตามที่กำหนด หลายบริษัทใหญ่ที่ผลิตเสื้อผ้าส่งออกรายใหญ่ๆของไทยยังขาดผู้ที่จะมาทำการควบคุมดูแลในด้านนี้อย่างมากค่ะ

2.วิศวกรรมแบบตัด เสื้อผ้าที่มีคุณภาพไม่ใช่มาจากการเย็บและเนื้อผ้าอย่างเดียวค่ะ แต่แบบตัดเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกคล่องตัววิศวกรรมแบบตัดก็เช่นเดียวกันค่ะ ยังขาดผู้ที่มีความชำนาญในด้านนี้มาก และแบบตัดนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ทำให้เกิดการแย่งชิงเพื่อที่จะซื้อตัวเข้าไปทำงานในบริษัทค่ะ

3.Merchandising เป็นผู้ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและบริษัทค่ะ โดยจะต้องมีความสามารถในการติดต่อกับลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติ และต้องมีความเข้าใจในรูปแบบที่ลูกค้าสั่ง

4.ด้านงานฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายจัดซื้อก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญเพราะเราจะต้องผลิตให้ทันตามที่เราได้ตกลงตามสัญญาจากลูกค้า และจำต้องคำนวณปริมาณการใช้วัตถุดิบ เพื่อให้เพียงพอต่อการผลิต

5.QA,QC อาจจะต้องใช้ความสามารถด้านสิ่งทอเทคนิคอยู่ในห้องตรวจสอบลักษณะของผ้าที่เข้ามานั้นว่าอยู่ในมาตรฐานตามที่ลูกค้ากำหนดหรือไม่ ในด้านนี้อาจจะเปรียบเสมือนตัวแทนของลูกค้า อย่างเสื้อผ้าแบรนด์ดัง จ้างบริษัทตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งถึงมือลูกค้า จะต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องแบบตัด ชนิดของผ้า เทคนิคการเย็บ ผ้าชนิดใดควรเย็บฝีเข็มแบบใดเพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งาน

6.LEAN Manager ในด้านนี้บางโรงงานได้นำกระบวนการผลิตแบบลีนไปใช้ในการลดต้นทุน การศึกษากระบวนการทำงานของพนัก ควรทำอย่างไรให้เกิดมูลค่ามากที่สุด ลดการสูญเสีย ลดงานเสีย


สาขานี้เรียนอะไรบ้าง พี่จะอธิบายคร่าวๆนะคะ
ปี1/1

Fundamental English เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานที่พวกน้องได้เรียนกันมาแล้วในช่วงม.ปลายเหมือนเป็นการฟื้นฟู ฝึกทักษะพูด อ่าน เขียนและโครงสร้างภาษาพื้นฐาน ข้อความสั้นๆค่ะ

Basic Engineering Training วิชาตะไบค่ะ ศึกษาและปฏิบัติงานพื้นฐานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัด เครื่องมือกลพื้นฐาน และอุปกรณ์ต่างๆ วิชานี้จะเป็นการฝึกความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบต่องานของตัวเอง

Textile Technology เป็นวิชาภาคค่ะ เรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีของสิ่งทอ ส่วนประกอบเส้นด้าย1เส้น นั้นมันเป็นอย่างไร เกลียว S หรือเกลียว Z ดูให้ออก ลักษณะผิวสัมผัสทั่วไปของเส้นด้ายจากธรรมชาติและสังเคราะห์ คือตั้งแต่เส้นใยจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การตรวจสอบเบื้องต้น รวมไปถึงการทราบประโยชน์ที่จะนำมาใช้สอย

Calculus l for Engineers วิชานี้ก็เป็นวิชาที่นักศึกษาต้องเรียนอีกเช่นกันค่ะ เคยถามตัวเองเหมือนกันว่าเรียนเอาไปใช้อะไร มันเหมือนเป็นการฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ตามขั้นตอนนั้นแหละค่ะ เกี่ยวกับฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์รูปแบบยังไม่กำหนด การหาปริพันธ์ และการประยุกต์เทคนิคต่างๆค่ะ

Chemistry for Engineers วิชาเคมีพื้นฐานธรรมดาค่ะ เนื้อหาก็มาจากม.ปลาย เช่นทฤษฎีอะตอมและมวลสารต่างๆ จลน์ศาสตร์เคมี

Fundamentals of Chemistry Laboratory แลปเคมีค่ะ

Physics l ฟิสิกส์1 เนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับกลศาสตร์การเคลื่อนที่ แรง โมเมนต์ของแรง

Physics Laboratory 1แลปฟิสิกส์

ปี1/2

Communicative English เป็นว่าชาที่ฝึกทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อที่จะสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆโดยใช้ภาษาที่ซับซ้อนขึ้น

Recreation for Daily Life วิชากิจกรรมนันทนาการต่างๆ

Engineering Drawing เขียนแบบวิศวกรรมค่ะ เรียนเกี่ยวกับการเขียนแบบ อ่านแบบ เขียนภาพฉาย ภาพประกอบ ภาพตัด ภาพสามมิติ เขียนทั้งมือและโปรแกรมค่ะ

Apparel's Machines and Maintenance วิชาภาคที่ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักรชนิดต่างๆที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมค่ะ การบำรุงรักษา การกำหนดเวลาเพื่อบำรุงรักษา

Computer Programming เป็นวิชาบังคับที่นักศึกษาวิศวะต้องเรียนทุกคน เป็นวิชาของภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เนื้อหาที่เรียนก็พวกภาษาซี แนวคิดและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การอัตรกิริยาระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

Calculus for Engineers 2 เรียนในเนื้อหาพิกัดเชิงขั้ว และสมการอิงตัวแปรเสริม ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร เส้น ระนาบและผิวปริภูมิสามมิติ ฯลฯ

Physics 2 เรียนในเนื้อหา ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก-ไฟฟ้า ฟิสิกส์อะตอมฯลฯ

Physics Laboratory 2 เป็นแลป เนื้อหาเดียวกับฟิสิกส์2

ปี2/1

Fundamentals of Electrical Engineering การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับเบื้องต้น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า พื้นฐานเตรื่องจักรกลไฟฟ้า

Textile Physical Testing จะต้องรู้มาตรฐาน และวิธีการเลือกใช้มาตรฐาน รวมถึงการศึกษาหลักและวิธีการทดสมบัติของวัสดุสิ่งทอทางฟิสิกส์ เช่น การทดสอบเกลียวเส้นด้าย ความแข็งแรงของเส้นด้ายที่ทนต่อแรงดึง ฯลฯ

Apparel Design เรียนเกี่ยวกับ ประวัตศาสตร์การแต่งกายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และ โครงร่างมนุษย์ การว่างภาพแบบร่างของเสื้อผ้าประเภทต่างๆ ให้ตรงตามการใช้งาน และการออกแบบโดยใช้วิธีทางการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้อง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปของคอมพิวเตอร์ในงานปัก และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์การออกแบบเครื่องนุ่งห่ม วิธีการตลาดและการจัดจำหน่ายที่มีผลกระทบต่อการออกแบบ เป็นต้น

Industrial Pattern Construction 1 เรียนเกี่ยวกับหลักการทั่วไปในการสร้างแบบตัด หลักการวัดตัว ขนาดมาตรฐานของประเทศต่างๆ การดัดแปลงแบบตัดต่างๆและหลักการทำงานและการจัดการพื้นฐานของแผนกตัดในระบบงานอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มค่ะ

Garment System 1 ศึกษากลวิธีการเย็บ ตะเข็บและฝีเข็ม การเลือกใช้ฝีเข็มและตะเข็บให้เหมาะสมกับชนิดของผ้าและการใช้สอย เทคนิคการใช้อุปกรณ์ช่วยเย็บ คุณสมบัติของช่างเทคนิค วิเคราะห์การรวมหน่วยเสื้อแบบต่างๆ

Apparel Marketing Management การศึกษาด้านการตลาด ระบบการตลาด การวางกลยุททางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับสินค้า การกำหนดราคาขาย ต้นทุน และช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสม หลักการและเทคนิคการทำวิจัยด้านการตลาด เพื่อหาข้อมูลให้เข้าใจถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

General Statistics สถิติทั่วไป เช่น การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน


ปี 2/2

Personality Development การพัฒนาบุคลิกภาพในด้านต่างๆ เช่น ด้านการแต่งกาย ด้านการคิดสร้างสรรค์ การใช้ภาษา มารยาททางสังคม การเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ ความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

Engineering Mechanics วิชาบังคับ จะต้องผ่านฟิสิกส์ 1 มาแล้ว โดยเนื้อหาที่เรียนเกี่ยวกับ หลักการเบื้องต้นกลศาสตร์ แรงและโมเมนต์ของแรง การเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ การวิเคราะห์แรงในชิ้นส่วนโครงสร้าง ฯลฯ

Textile Chemical Testing ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานและองค์กรเกี่ยวกับมาตรฐาน เช่นการทดสอบความคงทนของสีต่อการซัก การทดสอบความคงทนของสีต่อแสง การทดสอบความคงทนของสีต่อเหงื่อ วิธีการใช้เครื่องทดสอบที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

Industrial Pattern Construction 2 เนื้อหาที่เรียนก็จะมีการสร้างแบบตัดในงานอุตสาหกรรมโดยสร้างแบบจากหุ่น การวิเคราะห์ปัญหารูปร่างและการปรับปรุงแบบตัดให้เหมาะสมกับผ้าและกลวิธีการเย็บ เทคนิคในการควบคุมกระบวนการตัด การคำนวณปริมาณการใช้วัสดุ

Garment System 2 การศึกษาวิธีการผลิตเสื้อผ้าจำนวนมาก การจัดการวัสดุ การจัดการระบบการผลิต การจัดสมดุลสายการผลิต การวางแผนการผลิตในห้องเย็บ การคำนวณต้นทุนการผลิต เทคนิคการเย็บและการใช้อุปกรณ์ช่วยเย็บ

Engineering Materials ศึกษาวัสดุวิศวกรรม เช่น โลหะ พลาสติก ยางมะตอย ไม้ คอนกรีต และวัสดุเชิงวิศวกรรม

Calculus 3 for Engineers ศึกษาเกี่ยวกับสมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นการประยุกต์ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ปริพันธ์ตามเส้น อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ฯลฯ


ปี 2/3 (summer)

Thai Wisdom for Sufficiency ความหมาย ขอบข่ายความสำคัญ พัฒนาการและกระบวนการเรียนรู้ของภูมิปัญญาไทย

English for Presentations ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ สำนวน โครงสร้างภาษา การพูดการเขียนเพื่อการนำเสนอผลงาน

Alternative Energy เนื้อหาที่เรียนก็พวกพลังงานต่างๆ พลังงานลม น้ำ แสงอาทิตย์ การประยุกต์ใช้และการอนุรักษ์พลังงานฯลฯ


ปี3/1

Information and Academic Report Writing การเข้าถึงสารนิเทศ การวิเคราะห์และการเขียนรายงานฯลฯ

Preparation for Cooperative Education การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

Manufacturing Processes กระบวนการผลิต กรรมวิธีการผลิตขั้นพื้นฐาน เป็นวิชาของภาควิชาอุตสาหการ

Production Planning and Control การวางแผนและการควบคุมการผลิต ระบบการผลิต เทคนิคการพยากรณความต้องการสินค้า การวางแผนกระบวนการผลิตโดยรวม ฯลฯ

Fabric Performance สมรรถนะผ้า ทบทวนทฤษฎีมูลฐานและเทคนิคการผลิตผ้า สมบัติและลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบ ความสำคัญของโครงสร้างผ้ากับการใช้งาน และอื่นๆ

Garment Production Management การบริหารงานผลิตเครื่องนุ่งห่ม หลักการบริหารงานอุตสาหกรรม การวางแผนและควบคุมการผลิตเครื่องนุ่งห่ม การเพิ่มผลผลิต การวิเคราะห์ระบบการผลิตต้นทนลารควบคุมค่าใช้จ่ายในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม

Work measurement in Apparel Manufacturing การวัดงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม เทคนิคเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและเวลารวมทั้งหลักวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อการศึกษาเรื่องเวลาและวิธีการทำงาน การออกแบบวิธีการทำงาน เทคนิคการหาเวลามาตรฐาน การใช้โปรแกรมในการหาเวลามาตรฐาน

ปี3/2

Human Relations มนุษยสัมพันธ์ ความสำคัญและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวิชามนุษยสัมพันธ์

Engineering Economy เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ในงานวิศวกรรม

Industrial Pattern Construction Technique เทคนิคการทำแบบตัดอุตสาหกรรม การสร้างแบบตัดจากใบสั่งผลิตและเสื้อตัวอย่าง ห้องตัวอย่าง การผลิตเสื้อตัวอย่างและการแก้ไข การจัดการ การใช้วัสดุในการสร้างแบบตัดและแผนกตัด การคำนวณปริมาณการใช้วัสดุจากตารางขนาดและตัวอย่างต้นแบบ

Apparel Material Management การจัดการวัสดุในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ขอบขายและหน้าที่ของธุระกิจการจัดซื้อ การวางแผนการจัดซื้อ วิธีการลดต้นทุนในการจัดซื้อ การปฏิบัติการจัดซื้อ การระเมินศักยภาพผู้ส่งของ การสั่งซื้อต่างประเทศ การวางแผนความต้องการวัสดุ

Garment Merchandising การจัดการสินค้าเครื่องนุ่งห่ม พัฒนาความเข้าใจและหน้าที่ของผู้จัดการสินค้า (Merchandiser) โดยเฉพาะอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป เน้นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดหาสินค้า ผู้ผลิต ผู้ออกแบบ การขาย การจัดการ และอื่นๆ

Garment Engineering Pre-Project การเตรียมโครงงานวิศกรรมเครื่องนุ่งห่ม การสำรวจแหล่งสำคัญของการศึกษาค้นคว้าทางเทคโนโลยีต่างๆ ในด้านการผลิตสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เน้นความสำคัญของการติดตามและเทคโนโลยีใหม่ๆ

CAD/CAM for Apparel Manufacturing คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม หลักการและเทคนิคการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างแบบตัด การวางแบบตัด การคิดแผนการตัดขั้นสูง การคำนวณปริมาณการใช้วัสดุจากการวางแบบตัด


ปี 4/1

Cooperative Education in Garment Engineering สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม การปฎิบัติงานในสถานประกอบการด้านวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานในตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกร ทำให้เกิดการพัฒนาตนเองและมีประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการก่อนสำเร็จการศึกษา


ปี4/2

English Conversation สนทนาภาษาอังกฤษ

Industrial Plant Design การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม ความคิดเบื้องต้นในการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม การวางแผนการออกแบบกระบวนการผลิต

Garment Engineering วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม แนวคิดวิศวกรรมเครื่อนุ่งห่ม บทบาทสารสนเทศกับงานผลิตเครื่องนุ่งห่ม การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวางแผนการผลิต การศึกษาการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิต แนวคิดการผลิตแบบลีนการวิเคราะห์คุณค่า

Apparel Quality Control การควบคุมคุณภาพเครื่องนุ่งห่ม พื้นฐานของคุณภาพและการควบคุมการใช้เทคนิคต่างๆ ในงานควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์ความแปรปรวนต่างๆที่เกี่ยวกับคุณภาพ การจัดการและการบริหารงานการควบคุมคุณภาพเครื่องนุ่งห่มเกี่ยวกับงานการผลิต วิธีการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพทั้งระบบ

Garment Products Development การพัฒนาผลิตพันธ์เครื่องนุ่งห่ม

Garment Engineering Project โครงงานวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม ค้นคว้าเกี่ยวกับทางการเทคโนโลยีเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่น่าสนใจโดยนำเอาความรู้จากวิชาชีพมาประกอบและประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา


พี่ๆหวังว่าพอจะเป็นข้อมูลการศึกษาต่อของน้องๆที่สนใจได้นะคะ น้องๆท่านใดสนใจสามารถสมัคสอบตรงกับทางมหาวิทยาลัย ดูรายละเอียดการสมัคตามลิงค์นี้ได้ค่ะ //203.158.253.234/info/

สามารถชมคลิปสัมภาษณ์รุ่นพี่ที่จบไปแล้วได้ตามลิงค์นี้ค่ะ
//www.facebook.com/video/?id=1664616747และภาพจากการออกสหกิจศึกษา ระหว่างการเก็บข้อมูลทำ Projectและภาพสุดท้ายน้องๆอาจจะสงสัยว่าพี่ๆทำอะไร ป้ายที่พวกพี่ทำเพื่อใช้ลดเวลาการเปลี่ยนสไตล์งานใหม่ เนื่องจากที่เปลี่ยนสไตล์ใหม่ทำให้เสียเวลาในการผลิต ไม่มีงานออก จึงจำเป็นต้องให้หัวหน้าวางแผนว่าเราจะนำจักรคันไหนใช้ในลำดับที่เท่าไหร่ ให้ใครเป็นผู้รับหน้าที่ในขั้นตอนนั้นๆ
 

Create Date : 21 กุมภาพันธ์ 2555
0 comments
Last Update : 21 กุมภาพันธ์ 2555 23:00:02 น.
Counter : 1361 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


ข้าวเปล่าจานใหม่
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Auang Imjai

สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง
Friends' blogs
[Add ข้าวเปล่าจานใหม่'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.