ยื่นขอวีซ่าไปไต้หวัน

- แบบฟอร์มขอวีซ่า (หลังจากคลิกที่ แบบฟอร์มวีซ่า แล้ว หน้าใหม่ จะถูกเปิดขึ้น มองหา คำว่า General Visa Applicationsแบบฟอร์มต้องกรอกให้ครบทุกช่องค่ะ
- หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุ การใช้ งาน เหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมหนังสือเดินทาง เล่มเก่า (ถ้ามี)
- รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป แนะนำให้ตัดรูปติดให้เรียบร้อยเลยนะคะ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปติดค่ะ แต่หากลืมติดหรือไม่ได้ติดที่สถานทูตก็มีกาวให้ติดค่ะ
- หลักฐานการทำงาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วยค่ะ (สำหรับหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทให้เซ็นสำเนาถูกต้องประทับตราบริษัทด้วยค่ะ และอายุหนังสือรับรองไม่เกิน 3 เดือนค่ะ)
 1. - สำหรับผู้ที่เป็น เจ้าของ กิจการ ใช้ หนังสือรับรองจดทะเบียน บริษัท ที่ระบุชื่อผู้ยื่นขอวีซ่า 
 2. - สำหรับผู้ที่เป็นลูกจ้าง หรือ ข้าราชการ ใช้จดหมายรับรอง การทำงาน จากบริษัท หรือ หน่วยงานราชการ
 3. - สำหรับผู้ที่เป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือ รับรอง สถานะ การเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา
- หลักฐานการเงิน ที่พอเพียง กับค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง
 1. หลักฐานการเงินจาก ธนาคาร หรือ สมุดเงินฝาก แสดงบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป
 2. ในกรณีที่หลักฐานการเงิน ไม่เพียงพอ สามารถ ยื่นหลักฐาน การเป็นเจ้าของ ทรัพย์สินอื่นๆ หรือ เอกสาร การชำระภาษี ประกอบ การพิจารณา
- หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน 
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- หลักฐานการจองโรงแรม (สำหรับผู้ยื่นวีซ่าท่องเที่ยว) 
- โปรแกรมท่องเที่ยวในไต้หวัน ตัวอย่างที่เราทำประมาณนี้ค่ะ
เอกสารเพิ่มเติม แยกตามวัตถุประสงค์ ของการเดินทาง ท่องเที่ยว 
 • เยี่ยมญาติหรือ จะไปพักกับญาติ
  - สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนา หนังสือเดินทาง ใบถิ่นที่อยู่ (ARC) หรือ บัตรพำนักถาวร (PR) ของญาติในไต้หวัน 
  - สำเนาทะเบียนบ้านที่คัดจาก สำนักงาน ทะเบียนราษฎร์ ในไต้หวัน ที่ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน
 • ธุรกิจ
  - จดหมายชี้แจง รายละเอียด การไป ประกอบ ธุรกิจใน ฐานะตัวแทนของ บริษัทหรือ ผู้ประกอบการ
  - จดหมายเชิญจากไต้หวัน
  - เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น การติดต่อธุรกิจ, L/C ใบเสร็จชำระค่าสินค้า ฯลฯ
 • ประชุมหรือ ร่วมงานนิทรรศการ
  - รายละเอียดการประชุม นิทรรศการ

หมายเหตุ
- ผู้ยื่นขอวีซ่ามีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมี หนังสือยินยอม จากบิดา มารดา หรือ ผู้มีอำนาจปกครอง พร้อมหลักฐาน แสดง ความเกี่ยวข้อง 
- ผู้ยื่นขอวีซ่า ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่ต้องแสดงหลักฐาน การเงิน และ หลักฐานการทำงาน

* ผู้เดินทางไม่จำเป็น ต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง สามารถยื่นแทนได้

ค่าธรรมเนียม Single entry 1,500 บาท Multiple entrie3,000 บาท 

ใช้ระยะเวลา 3 วันทำการ

ยื่นแบบเร่งด่วน ( 1 วันทำการ) เสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม
Single entry800 บาท Multiple entries1,500 บาท


คนไทยที่ไม่ต้องยื่นวีซ่าไต้หวัน

ผู้ถือหนังสือเดินทาง ของประเทศ ไทย ที่มีวีซ่า (หรือสิทธิ การพำนัก ถาวร) ของประเทศใด ประเทศหนึ่ง คือ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น อังกฤษ อียู (Schengen Visa) ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ที่ยัง ไม่หมดอายุ สามารถ เดินทาง เข้าไต้หวันได้ โดย ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าไต้หวัน และ สามารถพำนัก อยู่ในไต้หวันไม่เกิน 30 วัน

ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย ดังกล่าว ข้างต้น สามารถ ขอหลักฐาน การเข้า ไต้หวันได้ ที่ oa1.immigration.gov.tw/ และนำหลัก ฐาน ที่ได้รับ แสดงต่อ สายการบิน และ เจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้า เมือง ของไต้หวัน (กรณีที่ผู้แสดง หลักฐาน แต่ไม่สามารถ แสดงวีซ่าของ ประเทศ ดังกล่าวในข้อ 1 จะถูกปฏิเสธ การเข้าไต้หวัน)

คุณสมบัติ ของผู้ยื่นขอ มีดังนี้

เป็นผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุ เหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ไม่รวม เอกสาร การเดินทาง อื่นๆ ที่มิใช่ พาสปอร์ต) ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคย ได้รับ การว่าจ้าง ไปใช้แรงงาน ในไต้หวัน มาก่อน

ตั๋วโดยสารเครื่องบิน หรือ ตั๋วโดยสาร เรือขากลับ หรือ จุดหมายถัดไป พร้อมวีซ่าที่ยังมีอายุ และระบุวันเดินทาง และ เที่ยวบิน หรือเที่ยวเรืออย่างชัดเจน

ไม่เป็นผู้เคยมี ประวัติ เป็นผู้ไม่พึง ประสงค์ ของสำนักงาน ตรวจคนเข้าเมือง ของไต้หวัน สำนักงานเศรษฐกิจ และ วัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย

ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตไต้หวัน ประจำประเทศไทย
ชั้น 20 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนน สาทรตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10120
โทร 02-670-0200-1
อีเมล์ tecovisa(at)i-net.com 
เว็บไซต์ www.roc-taiwan.org/th

เวลาทำการ 
วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุด) 09.00 - 11.30 น. (รับยื่นวีซ่า) 13.30 - 15.00 น. (รับหนังสือเดินทางคืน)

*** แนะนำให้เพื่อนๆ ไปแต่เช้านะคะเพราะเค้าปิดรับคิวก่อนเที่ยงค่ะ และเจ้าหน้าที่เค้าจะตัดคิวเป็นรอบเช้าและรอบบ่ายค่ะ และเราก็ต้องรอค่ะ ขอบอกว่าตอนเราไปยื่นได้คิวที่ 122 55+ รอยาวเลยค่ะ คิวสุดท้ายของวัน 55+ กลับ 4โมงเย็นเบาๆค่ะ เราไปถึงประมาณ 11.30 ค่ะ เพราะหลง 55+อยู่ในตึกเอมไพร์หลายรอบ เพราะที่รับบัตรคิวอยู่ที่ ตึกบี ชั้น 20 ค่ะ เพราะถ้าเราไปตึก เอ จะเป็นส่วนของเจ้าหน้าที่ขอสถานทูตค่ะ เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารแปบเดียวค่ะ ก็กลับบ้านได้ และเจ้าหน้าที่เค้าจะให้ใบสีเหลืองเรามาหนึ่งใบในนั้นจะระบุวันรับ Passport ไว้เราก็มารับได้เลยตามวันนที่ที่เค้าแจ้งค่ะ

ส่วนวันรับ Passport เจ้าหน้าที่จะเปิดรับคิวช่วง 1.30 ค่ะ แนะนำให้มารอต่อคิวก่อนนะคะ ประมาณเที่ยงๆค่ะ ได้คิวรอรับเอกสารค่ะ ใช้เวลาไม่นานมากค่ะ ได้แล้วก็เตรียมตัวแพ็กกระเป๋าได้เลยค่ะ Smiley


Create Date : 07 ธันวาคม 2558
Last Update : 7 ธันวาคม 2558 15:53:38 น.
Counter : 2078 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Raining Rain
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]ธันวาคม 2558

 
 
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
MY VIP Friends