เปิดมุมมอง “ผู้นำรุ่นใหม่” สานฝันในเวที ‘ONE YOUNG WORLD 2016’ ปลุกพลังความคิด-จิตสาธารณะ ร่วมเปลีในขณะที่เศรษฐกิจโลกเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่ก้าวล้ำสมัย ปฏิเสธไม่ได้ว่าความเจริญก้าวหน้าเหล่านี้ได้สร้างปัญหาและผลกระทบกับสังคมโลกในมิติต่างๆเอาไว้มากมาย หนทางหนึ่งที่จะหยุดยั้งปัญหาและเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้นั้นประชาคมโลกคงจะต้องฝากความหวังไว้กับคนรุ่นใหม่หรือผู้นำรุ่นใหม่ที่มีจิตสาธารณะ

ด้วยเชื่อมั่นในพลังของคนรุ่นใหม่ “องค์กรOneYoung World” จึงถือกำเนิดขึ้นมาในปี พ.ศ. 2552 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เพื่อส่งเสริมและจุดประกายให้คนรุ่นใหม่สร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมด้วยการเปิดเวทีให้เยาวชนทั่วโลกได้สร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์อันจะนำไปสู่การพัฒนาโลกที่น่าอยู่กว่าเดิม

ที่ผ่านมาได้มีการจัดการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนโลกOneYoung World Summit มาแล้ว 6 ครั้งมีผู้นำรุ่นใหม่ที่เคยร่วมโครงการกว่า 8,000 คนจาก 196 ประเทศทั่วโลกโดยเป็นการประชุมนานาชาติที่มีการรวมตัวของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มากที่สุดในโลกเทียบเท่ากับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

เพราะเชื่อมั่นว่าโลกจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยพลังของคนรุ่นใหม่“เครือเจริญโภคภัณฑ์” จึงได้เดินหน้า “โครงการซีพีสานฝันปันโอกาส สู่คนรุ่นใหม่” สนับสนุนให้ผู้นำรุ่นใหม่จากกลุ่มธุรกิจต่างๆในเครือเจริญโภคภัณฑ์จำนวน 20 คนเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลก “One Young World 2016” ต่อเนื่องเป็นปีที่2 ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นที่เมือง Ottawa ประเทศแคนาดาเพื่อสร้างประสบการณ์ ปลุกพลังความคิดและจิตสาธารณะให้แก่ผู้นำรุ่นใหม่ได้ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

นางสาววลี หวังถึงอำนวย “ดาว” รุ่นพี่ที่ได้เข้าร่วมในเวที One Young World ปี 2015เล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าได้รับแรงบันดาลใจดีๆ จากตัวแทนหลายประเทศที่ทำโครงการเพื่อสังคมในประเทศของตนเองกลับมามากมายแล้วก็เกิดความคิดที่อยากจะทำอะไรดีๆ ให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติและสังคมของเราบ้าง

“ปัจจุบันได้มีโอกาสเข้ามาทำโครงการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยที่ชื่อว่าโครงการผู้นำเพื่อพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนหรือ CONNEXTED ภายใต้ โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนจำนวน3,342 แห่ง ซึ่งก็ได้นำเอาประสบการณ์จากเวที One YoungWorld ในครั้งนั้นมาช่วยทำงานตรงนี้ด้วยซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและเป็นครั้งแรกที่ภาครัฐกับภาคเอกชนจับมือกันเพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการศึกษาของไทย”

ด้าน นายศุภวุฒิ รันวนิชย์โรจน์ “โตโต้”รุ่นพี่อีกคนหนึ่งที่ถึงแม้จะทำงานอยู่สำนักการเงินกลาง CPF แต่ก็ยังสละเวลาอีกส่วนหนึ่งไปทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมในเรื่องเกี่ยวกับการปลูกข้าวโพดอย่างยั่งยืนเพื่อช่วยให้เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคงและสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ย่างยั่งยืนกล่าวว่า

“One YoungWorld ได้สร้างบันดาลใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง โดยการเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นจะต้องรอให้คนอื่นเปลี่ยนเราสามารถเริ่มต้นได้ด้วยการเปลี่ยนตนเอง อย่างงานที่ช่วยทำอยู่ในปัจจุบันนั้น มองว่าไม่ได้เสียเวลาไปเปล่าๆถึงตัวเราจะไม่ได้อะไร แต่เกิดประโยชน์ขึ้นกับชาวบ้านหรือชุมชน และเกิดประโยชน์ในภาพรวมขององค์กรก็พอใจแล้ว”

สำหรับการประชุม One Youngworld ในปีนี้มี 6หัวข้อการประชุมซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของโลกที่รอให้ผู้นำรุ่นใหม่จากทุกมุมโลกมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองสะท้อนไปสู่ความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดียิ่งขึ้นคือการศึกษา, สันติภาพและความปลอดภัย, ธุรกิจระดับโลก, สิ่งแวดล้อม, สิทธิมนุษยชนและ สุขภาพจิตซึ่งล้วนมีความเกี่ยวข้องกับปรัชญาและค่านิยมในการดำเนินธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่มุ่งหมายให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมั่งคั่ง และธุรกิจยั่งยืน โดยผู้นำรุ่นใหม่จากกลุ่มธุรกิจต่างๆในเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่จะได้ไปเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้นำรุ่นใหม่จากนานาประเทศได้แสดงทัศนะในเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจ

นายคเณศร์ เลื่อนไธสง “เคน” จาก TrueInternational Gateway ที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมในเวทีOne Young World 2016 กล่าวว่าทั้ง 6หัวข้อที่จะถูกนำมาสนทนาในการประชุมครั้งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งเนื่องมาจากทั้ง 6ด้านนี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบไม่ว่าจะทั้งทางตรงและทางอ้อมกับสังคมในยุคปัจจุบันและที่สำคัญคือมีผลกระทบต่อโลกในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะในหัวข้อธุรกิจระดับโลกหรือGlobal Business ซึ่งถือว่าขับเคลื่อนโลกอยู่ในปัจจุบัน

“ปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกเราทุกวันนี้ขับเคลื่อนด้วยระบบเศรษฐกิจเสียเป็นส่วนใหญ่แต่ในโลกทุกวันนี้ธุรกิจส่วนใหญ่มักจะดำเนินธุรกิจด้วยแนวทางที่ไม่ได้ทำให้บริษัทเติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนไม่ได้คำนึงถึงสังคมหรือสิ่งแวดล้อมในอนาคตหากปล่อยไว้โดยไม่มีการแก้ไขก็จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจและสังคมได้”

นางสาวกรรณุมาเกียรติทรงศักดิ์ “บวกนิ้ง” จาก True4U กล่าวว่า 6 หัวข้อล้วนเป็นประเด็นปัญหาสำคัญของสังคมโลกที่เผชิญอยู่ปัจจุบัน การที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมการประชุมในครั้งนี้หวังว่าจะได้นำเอาความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการแก้ไขและพัฒนาประเด็นหัวข้อดังกล่าวในประเทศไทย

“เรื่องที่สนใจมากที่สุดคือเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพจิต เพราะวันนี้ปัญหาของโรคซึมเสร้าและการฆ่าตัวตายกำลังเพิ่มมากขึ้นซึ่งกำลังเป็นปัญหาในสังคมโลก เพราะเชื่อว่าสุขภาพกายที่ดีจะต้องเริ่มต้นจากสุขภาพใจที่แข็งแรงเมื่อร่างกายและจิตใจของเราแข็งแรงเราก็พร้อมที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและสังคมต่อไปได้”

นางสาวปัญญดาชีวะสุทธิ์ “ปูน” จาก สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่าเวที One YoungWorldเป็นเวทีของคนรุ่นใหม่ที่จะมากำหนดข้อตกลงร่วมกันในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นซึ่งโลกทุกวันนี้เดินได้ด้วยระบบเศรษฐกิจ ถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงโลกก็จะต้องสร้างระบบที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงและระบบเศรษฐกิจใหม่ก็ควรเป็นระบบที่จะคำนึงถึงคนทุกๆ ฝ่าย

“เรื่องของการศึกษาและสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันสนับสนุนควบคู่กันไปดังนั้นเพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืนจะต้องหาช่องทางที่จะทำให้ผู้คนที่ประสบปัญหาอยู่นั้นกลับมาอยู่ในระบบเศรษฐกิจเพราะการดึงคนเข้ามาอยู่ในระบบเศรษฐกิจ จะสามารถสร้างธุรกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนไปด้วยจึงจะถือเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน”

นายศุภชัยเจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ ด้านความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กรเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ถ่ายทอดมุมมองให้กับผู้นำรุ่นใหม่ตัวแทนประเทศไทยที่จะไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลกOneYoung World 2016 เอาไว้สั้นๆ แต่กระชับว่า ในวันนี้ทั่วโลกมองว่าภาคเอกชนเป็นผู้ที่จะสามารถช่วยผลักดันให้โลกของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้

“ในโลกยุคปัจจุบันที่สรรพสิ่งต่างๆล้วนเติบโตทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการเติบโตนี้เองได้ก่อให้เกิดผลกระทบข้างเคียงมากมายผู้นำรุ่นใหม่จึงต้องมีบทบาทในการแก้ปัญหา สร้างความเจริญก้าวหน้าและสร้างความยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน” นายศุภชัยสรุปทิ้งท้าย.
Create Date : 14 ตุลาคม 2559
Last Update : 14 ตุลาคม 2559 12:14:56 น.
Counter : 320 Pageviews.

0 comments

ควายน้อยดีใจได้ไปโรงเรียน
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]ฉันเขียนภาษาไทย
ตุลาคม 2559

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
All Blog