‘ซีพี’ เตรียมความพร้อมผู้นำรุ่นใหม่สู่เวที ‘ONE YOUNG WORLD 2016’ เติมเต็ม “ประสบการณ์” ผสาน “จิตสา

“ในโลกยุคปัจจุบันที่สรรพสิ่งต่างๆล้วนเติบโตทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมซึ่งการเติบโตนี้เองได้ก่อให้เกิดผลกระทบข้างเคียงมากมายผู้นำรุ่นใหม่จึงต้องมีบทบาทในการแก้ปัญหา สร้างความเจริญก้าวหน้าและสร้างความยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน”

มุมมองจาก นายศุภชัยเจียรวนนท์ รองประธานกรรมการด้านความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กรเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในการเปิดตัวโครงการ “ซีพี สานฝันปันโอกาสสู่ผู้นำรุ่นใหม่” ที่สนับสนุนให้ผู้นำรุ่นใหม่จากกลุ่มธุรกิจต่างๆในเครือเจริญโภคภัณฑ์จำนวน 20 คน เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมใน“เวทีการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลก One Young World 2016” ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดาเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ในเวทีโลก ปลูกพลังความคิดและจิตสาธารณะแก่ผู้นำรุ่นใหม่ให้มาร่วมกันเปลี่ยนแปลงโลกอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

โดยการประชุม One Youngworld ในปีนี้มี 6 หัวข้อการประชุมซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของโลกที่รอให้ผู้นำรุ่นใหม่จากทุกมุมโลก196ประเทศเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองสะท้อนไปสู่ความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดียิ่งขึ้นคือการศึกษา, สันติภาพและความปลอดภัย, ธุรกิจระดับโลก, สิ่งแวดล้อม, สิทธิมนุษยชนและ สุขภาพจิต ซึ่งล้วนมีความเกี่ยวข้องกับปรัชญาและค่านิยมในการดำเนินธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่มุ่งหมายให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมั่งคั่ง และธุรกิจยั่งยืน

ด้วยเหตุนี้ “เครือเจริญโภคภัณฑ์”โดย สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ CPLI (CP LeadershipInstitute) จึงได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำรุ่นใหม่ระดับโลกให้กับผู้นำรุ่นใหม่ทั้ง20 คน เพื่อเปิดมุมมองสร้างเสริมประสบการณ์ใหม่ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่มีคุณค่าแล้วนำกลับมาพัฒนาประเทศและองค์กรไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองจากวิทยากรชั้นนำแชร์ประสบการณ์ในเวทีโลกกับรุ่นพี่ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม One Youngworld ในปีที่ผ่านมา

และการลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงาน“โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันของเด็กนักเรียน” ที่ โรงเรียนบ้านมาบนาดีจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อฉายภาพปัญหาด้านสุขภาพที่เชื่อมโยงไปถึงปัญหาด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเรียนรู้การเข้าไปจัดการและแก้ปัญหาต่างๆ แก่นักเรียนและชุมชนที่ได้ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนที่ได้รับการสนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างต่อเนื่องครบวงจร

นายอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ รองกรรมการผู้จัดการด้านประสานกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่าโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันฯดำเนินงานโดยมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท มาตั้งแต่ปี 2532ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 600 โรงเรียนช่วยให้เด็กนักเรียนนับแสนคน พ้นจากภาวะทุพโภชนาการจากการได้รับโปรตีนและสารอาหารจำเป็นจากไข่ไก่

“โครงการนี้เป็นที่ยอมรับแล้วว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาภาวะโภชนาการต่ำของเด็กไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็ก เนื่องจากพบว่ามีนักเรียนระดับประถมศึกษาเป็นจำนวนมากขาดแคลนอาหารกลางวันหรือมีอาหารกลางวันในปริมาณไม่เพียงพอหรือมีคุณค่าทางโภชนาการต่ำ ทำให้ภาวการณ์เจริญเติบโตของเยาวชนไทยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขและยังส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กอีกด้วย”นายอภัยชนม์ระบุ

“ลองจินตนาการภาพที่เด็กๆทุกคนบนโลกได้ไปโรงเรียน และเรียนในสิ่งที่พวกเขาสนใจ สิ่งแวดล้อมสีเขียวทุกธุรกิจหันมาใส่ใจผู้บริโภค ทุกคนหันมาใส่ใจซึ่งกันและกันความไม่เท่าเทียมของสังคมถูกลดช่องว่าง ทุกแห่งในโลกสงบสุขและปลอดภัยเพียงสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น โลกจะน่าอยู่เพียงใด ซึ่งก็อยู่ที่พวกเราจะช่วยกัน” “จ็อบ” นายพีรพงศ์ คิ้วดาวเรือง บริษัทเกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งทำงานอยู่ที่ประเทศบังคลาเทศ หนึ่งในตัวแทนผู้นำรุ่นใหม่กล่าวถึงเป้าหมายของโลกในอนาคตหลังจากที่ได้พูดคุยสัมผัสและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆที่โรงเรียนมาบนาดีอย่างใกล้ชิด

หลังกลับจากเรียนรู้ปัญหาต่างๆในระดับพื้นที่ ก็มีการเปิดเวทีพูดคุยในเรื่อง SocialEnterprise หรือ วิสาหกิจเพื่อสังคม และ มุมมองในมิติใหม่ด้านการศึกษาโดยได้รับเกียรติจาก 2 วิทยากรชั้นนำแห่ง School of Global studies หรือ GSSE (Global studies & Social Entrepreneurships)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “นางสาวแพรวา สาธุธรรม” และ “ดร.อภิวัฒน์ หาญวงศ์”

“SocialEnterprise คือการดำเนินธุรกิจการค้าที่เน้นความโปร่งใสและคุณธรรมมีความรักต่อกันโดยมีเป้าหมายร่วมกันที่จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยเน้นไปที่ประโยชน์ของผู้บริโภค ซึ่งเป็นแนวคิดธุรกิจในสังคมใหม่ที่จะไม่ใช้ทุนเข้าห้ำหั่นกันเหมือนเช่นในอดีตแต่จะแข่งขันกันด้านคุณภาพหรือจับมือร่วมกันในธุรกิจมากขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด” อ.แพรวากล่าว

“สังคมใหม่นับจากนี้จะถูกขับเคลื่อนด้วยความต้องการของคนเทคโนโลยี และระบบธุรกิจ ดังนั้นระบบการศึกษาใหม่จะต้องสร้างระบบขึ้นมารองรับความต้องการดังกล่าวด้วยการลดขนาดห้องเรียนและกลุ่มผู้เรียนให้เล็กลงมีความสะดวกสบายและรวดเร็วในการเรียนการสอนและการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีมีกระบวนการจัดการการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่รวดเร็วแม่นยำ ถ้ามองภาพสังคมอนาคตจะเห็นการจับมือร่วมกันเดินไปด้วยความรักการใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน ไปสู่ความเป็นสากลมากขึ้น โดยมีความใส่ใจในมนุษย์และสิ่งแวดล้อม” ดร.อภิวัฒน์ระบุ

ด้าน นายอชิตศักดิ์พชรวรรณวิชญ์ เจ้าของไอเดียธุรกิจ Happy Farmers ความคิดที่สวนทางกับการผลิตเชิงธุรกิจขนาดใหญ่ด้วยการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายข้าวออร์แกนิกส์ในบรรจุภัณฑ์ทำมือในราคาขายตรงจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคมาร่วมให้มุมมองธุรกิจการค้าใหม่ๆ ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงจากผู้บริโภคจากข้าว"อิ่ม" น้ำหนัก 1 กิโลกรัมขายพร้อมถุงผ้าทอมือในราคา 130 บาท ที่กำหนดราคาของข้าวที่สูงกว่าข้าวทั่วไปถึง5 เท่า ในขณะที่ผู้ซื้อกลับยินดีที่จะจ่ายคือโจทย์ที่นักธุรกิจรุ่นใหม่ต้องขบคิด

“Chemical free และ Organic เป็นทิศทางอนาคตเกษตรกรรมไทยต่อไปจากนี้สินค้าเกษตรไทยจะต้องเป็นสินค้าออร์แกนิกส์ระดับพรีเมี่ยมที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเชื่อมต่อถึงกันได้โดยตรงซึ่งสอดคล้องกับสังคมใหม่ที่เน้นความรักเอื้ออาทรต่อกัน มองไปที่สุขภาพที่ดี และการใส่ใจสิ่งแวดล้อมโลกซึ่งนี่คือโจทย์ใหม่ของผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรที่ต้องนำกลับไปคิดทบทวน” นายอชิตศักดิ์กล่าว

หลังจากการอบรมครั้งนี้จบลงในฐานะผู้อาวุโสสุดในกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ “เกี้ยว” นางสาวณหทัย ภูพิชญ์พงษ์ Assistant Director แห่งAscend Group มีมุมมองต่อสถานการณ์และปัญหาของโลกนับจากนี้ว่า โดยเชื่อว่าในอนาคตเทคโนโลยีจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากขึ้น แต่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่คนรุ่นใหม่จะผสานเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ากับองค์ความรู้ของคนในยุคก่อนเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

“การเดินทางไปเข้าร่วมเวที One YoungWorld 2016 ในครั้งนี้ เป็นโอกาสที่ดีมากที่จะได้จุดไฟให้ตนเองการได้ไปฟังความคิดจากคนชั้นนำของโลก ได้พบเพื่อนใหม่ๆ จะต้องได้ไอเดียใหม่ๆมาสร้างประโยชน์แก่สังคมไทยและหน่วยงานของตนเองอย่างแน่นอน” น.ส.ณหทัยกล่าวย้ำอย่างมั่นใจ

“เครือเจริญโภคภัณฑ์”เชื่อมั่นพลังของคนรุ่นใหม่ในการเปลี่ยนแปลงโลกสู่การพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน(Changethe World) จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมไทยและสังคมโลกให้หลุดพ้นจากปัญหาต่างๆที่เผชิญอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย ปรัชญา และค่านิยมของขององค์กรในการขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศให้ก้าวไกลสู่ความสำเร็จในระดับโลกในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน.
Create Date : 14 ตุลาคม 2559
Last Update : 14 ตุลาคม 2559 12:16:44 น.
Counter : 217 Pageviews.

0 comments

ควายน้อยดีใจได้ไปโรงเรียน
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]ฉันเขียนภาษาไทย
ตุลาคม 2559

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
All Blog