“ซีพี สานฝัน ปันโอกาส” จากโต๊ะทำงานสู่ “One Young World 2016” ปูทางสร้าง “ผู้นำจิตอาสารุ่นใหม่” ขับ


ด้วยความเชื่อมั่นว่าพลังผู้นำรุ่นใหม่สามารถเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น เครือเจริญโภคภัณฑ์ จึงได้เดินหน้า
“โครงการซีพีสานฝัน ปันโอกาส สู่คนรุ่นใหม่” สนับสนุนให้ผู้นำรุ่นใหม่จากกลุ่มธุรกิจต่างในเครือเจริญโภคภัณฑ์จำนวน 20 คน ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลก One Young World 2016 ณ ประเทศแคนาดา เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ ปลูกพลังความคิดและจิตอาสาให้แก่ผู้นำรุ่นใหม่ได้ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

นายศุภชัย เจียรวนนท์
รองประธานกรรมการ ด้านความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์/กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหารบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่นจำกัด เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์มีนโยบายการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศให้ก้าวไกลสู่ความสำเร็จในระดับโลกอย่างยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมาได้ให้การสนับสนุนและพัฒนาเยาวชนในโครงการต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการซีพี สานฝันปันโอกาส สู่ผู้นำรุ่นใหม่ OneYoung World 2016ในปีนี้มีหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจอย่างยิ่งเพราะเป็นเรื่องของการศึกษาสันติภาพและความปลอดภัย ธุรกิจระดับโลก สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน และสุขภาพ เครือเจริญโภคภัณฑ์เชื่อมั่นว่าพลังของคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่ไปเข้าร่วมเวทีในครั้งนี้จะสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการร่วมกับนานาชาติเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นอย่างสร้างสรรค์สอดคล้องกับนโยบายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งธุรกิจและสังคมไทยให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

“ตลอดเวลาที่ผ่านมาเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาตลอดโดยเฉพาะผู้นำรุ่นใหม่คือพลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้และในโลกยุคปัจจุบันที่สรรพสิ่งต่างๆ ล้วนเติบโตทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมซึ่งการเติบโตนี้เองได้ก่อให้เกิดผลกระทบข้างเคียงมากมายผู้นำรุ่นใหม่จึงต้องมีบทบาทในการแก้ปัญหา สร้างความเจริญก้าวหน้า และสร้างความยั่งยืนไปพร้อมๆกัน และในเวทีการประชุมสุดยอดผู้นำรุ่นใหม่ระดับโลก หรือ
One YoungWorld Summit 2016 นี้คือโอกาสสำคัญที่ผู้นำรุ่นใหม่จะได้รับรู้ รับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้นำทางความคิดและตัวแทนผู้นำรุ่นใหม่จากองค์กรชั้นนำระดับโลกหลายแห่งซึ่งจะช่วยเปิดมุมมองใหม่และปลุกความคิดให้เกิดพลังมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาในระดับที่ใหญ่และซับซ้อนขึ้นได้เพราะผู้นำรุ่นใหม่ที่ดีจะต้องมองเห็นปัญหาของทั้งโลก และแสดงถึงการมีส่วนร่วมต่อการแก้ปัญหานั้น”

เวทีการประชุมสุดยอดผู้นำรุ่นใหม่ระดับโลก หรือ
One YoungWorld Summit 2016 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่28 ก.ย. ถึง 1 ต.ค. 59 ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดาทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ของไทยได้เข้าร่วมในเวทีสำคัญระดับโลกที่มีการรวมตัวของเยาวชนคนรุ่นใหม่จาก196 ประเทศ ที่มีจำนวนประเทศเข้าร่วมมากที่สุดในโลกเทียบเท่ากับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกซึ่งจะเป็นการจุดประกายให้คนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนความคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมไทยและสังคมโลกให้หลุดพ้นจากปัญหาต่างๆที่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน

นางสาวศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์
หัวหน้าฝ่ายอาสาสมัครและพัฒนาผู้นำเพื่อความยั่งยืนเครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวเสริมว่า ในปี 2015 กรุงเทพมหานครได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัด การประชุมผู้นำเยาวชนระดับโลก One YoungWorld ครั้งแรกในเอเชีย เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมและโลกโดยมีผู้นำเยาวชน และบุคคลสำคัญของโลกเข้าร่วมกว่า 3,000 คน จาก 196 ประเทศและในปีนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยโครงการ ซีพีสานฝันปันโอกาส สู่ผู้นำรุ่นใหม่มีความภูมิใจที่ได้คัดเลือก และสนับสนุนผู้นำรุ่นใหม่จำนวน 20 คนเป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วมการประชุม One Young World 2016อีกครั้ง ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา โดยก่อนเดินทางทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและวิสัยทัศน์ผ่านเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเหล่าวิทยากรชั้นนำของประเทศในหัวข้อต่างๆอาทิ ธุรกิจเพื่อสังคม นวัตกรรมทางสังคม และการพัฒนานวัตกรรมต่างๆบนรากฐานของการเข้าใจมนุษย์ รวมถึงหัวข้อการบริหารจัดการวัฒนธรรมข้ามชาติเป็นการพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มเติมเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นร่วมกับตัวแทนเยาวชนจากนานาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ตัวแทนผู้นำรุ่นใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง
20คน เป็นบุคลากรจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ได้รับการพิจารณาแล้วว่าเป็นคนเก่งที่มีจิตอาสาซึ่งถือเป็นคุณสมบัติของผู้นำรุ่นใหม่ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ต้องการ เพราะหน้าที่ของผู้นำสมัยใหม่ยุคปัจจุบันควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน ดังนั้นสิ่งที่ตัวแทนผู้นำรุ่นใหม่ได้รับจากเวทีOne Young World Summit 2016คือขุมพลังทางความคิดและแรงบันดาลใจมหาศาลที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่กำหนดไว้”

ทางด้าน นางสาวพรพิสาข์ประเสริฐไทยเจริญ หรือ ฝ้าย อายุ
29 ปี SeniorResearcher บริษัท เพอร์เฟคคอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด ในเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นตัวแทนผู้นำรุ่นใหม่หนึ่งใน 20 คนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม One Young World Summit2016 กล่าวว่า เวทีการประชุมสุดยอดผู้นำรุ่นใหม่ระดับโลกในครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ตัวแทนผู้นำจากทั่วทุกมุมโลกมีโอกาสได้มาแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็น รวมทั้งประสบการณ์ ในทุกแง่มุม เพราะจะช่วยให้เข้าใจสังคมของแต่ละประเทศมากขึ้นและสามารถปรับเอามุมมองที่เป็นประโยชน์มาใช้เพื่อเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืนได้

“เมื่อองค์กรมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วย่อมเป็นผลดีสำหรับการต่อยอดแนวความคิดในการพัฒนาสังคม ประเทศชาติและสังคมโลกต่อไป โดยส่วนตัวคิดว่าหัวข้อที่สำคัญที่สุดคือเรื่องการศึกษา เพราะหากแต่ละประเทศมีการวางรากฐานการศึกษาที่ดีพอสามารถดึงความถนัดออกจากเด็กแต่ละคน และเด็กๆ ได้โชว์ศักยภาพในด้านที่ตนเองสนใจเด็กก็จะสามารถนำประโยชน์จากมุมมองในด้านที่เค้าเรียนมาและจากประสบการณ์ไปต่อยอดและมีส่วนช่วยในการพัฒนาองค์กร สังคม และประเทศชาติต่อไป”

Create Date : 14 ตุลาคม 2559
Last Update : 14 ตุลาคม 2559 11:43:33 น.
Counter : 344 Pageviews.

0 comments

ควายน้อยดีใจได้ไปโรงเรียน
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]ฉันเขียนภาษาไทย
ตุลาคม 2559

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
All Blog