Group Blog
 
<<
สิงหาคม 2553
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
24 สิงหาคม 2553
 
All Blogs
 

อบรมดับเพลิง

และแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องจัดอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟกันแล้ว
ซึ่งตามกฎหมายจะต้องจัดให้มีการอบรมดับเพลิงขั้นต้นให้กับพนักงาน40 % ของพนักงานที่มีอยู่ในแต่ละplant และซ้อมอพยพหนีไฟปีละ 1 ครั้ง(อบรมถ้าพนักงานอบรมครบ 40% ไม่ต้องฝึกทุกปีก็ได้เว้นแต่บริษัทไหน เจ้าของเห็นความสำคัญก็จะรีเฟรช ทุกปีแต่ซ้อมหนีไฟต้องทำทุกปี)ซึ่งตรงนี้ต้องมีใบรับรอง เพื่อเก็บไว้ให้เจ้าหน้าที่แรงงานตรวจ โปรแกรมการฝึกอบรมจะใช้ระยะเวลา 1 วัน ทฤษฏิ 3 ชั่วโมง ปฏิบัติอีก 3 ชั่วโมง

ทฤษฏี
*ทฤษฏีการเกิดเพลิงไหม้
*การแบ่งประเภทของไฟ
* จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย
* แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย
* การป้องกันแหล่งกำเนิดการติดไฟ
* วิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ
* เครื่องมือดับเพลิงชนิดต่างๆ
* วิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง
* การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย และการประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบการ
* การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ปฏิบัติ

* ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆที่ใช้ภายในโรงงาน
* การใช้สายฉีดน้ำดับเพลิงและหัวฉีด
* ฝึกการดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงประเภท น้ำมัน แก๊ส และฝึกดับเพลิงที่ไหม้น้ำมันพืชในกะทะ
* การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
* การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย
* การอพยพหนีไฟ


ซึ่งในการประสานงานการฝึกอบรม ก่อนอื่นเราต้องดูแผนงานความปลอดภัยประจำปีที่เราแพลนไว้ก่อนว่าจะทำเดือนไหน
เมื่อใกล้ถึงก็ติดต่อหน่วยงานที่รับจัดฝึกอบรม ซึ่งตรงนี้จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม และราตา ของแต่ละที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหารเหมือนกัน ว่าจะจ้างถูกหรือแพง(ราชการ,เอกชน) แต่เรานโยบายเน้นถูก คอร์ส 5000 บาท รับได้ 60 คน จึงต้องติดต่อหน่วยงานราชการซึ่งก็จะมีเอกสารที่จะต้องให้หน่วยงาน
คือเอกสารขอความอนุเคราะห์วิทยากรฝึกอบรม และหลังอบรมเสร็จต้องขอหนังสือรับรองการฝึกอบรมด้วย
โดยหน้าตาเอกสารก็จะเป็นแพทเทิร์นเอกสารราชการ หน้าตาแบบนี้

เลขที่เอกสารของบริษัท
วัน.....เดือน....ปี....

เรื่อง (ขอความอนุเคราะห์อะไร...วิทยากร(ก่อนฝึก)...ขอหนังสือรับรอง(หลังฝึก))
เรียน (หน่วยงานที่เราจะขอวิทยากร ส่วนมากจะเป็นหน่วยงานดับเพลิงในเขตพื้นที่ที่ตั้งโรงงานของเรา)

เนื่องด้วยบริษัทXXXได้จัดให้มีการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการซ้อมอพยพหนีไฟขึ้นเพื่อให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้น และวิธีการอพยพหนีไฟที่ถูกต้องและปลอดภัย อีกทั้งให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย โดยจะจัดให้มีการฝึกอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟ ในวัน .... ที่ .... เดือน...พ.ศ....
ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์วิทยากรจาก(ชื่อหน่วยงานที่จะมาฝึกอบรมให้เรา)มาทำการฝึกอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟ ตามวันและเวลาดังกล่าว ทางบริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ จากหน่วยงานของท่าน และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

.............
(ลงชื่อ)
ตำแหน่ง

และอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องมีแบบรายงานการฝึกและหนังสือนำส่ง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในเขตพื่นที่ตั้งโรงงาน ซึ่งหน้าตาเจ้าเอกสารที่ว่าก็มีประมาณนี้


เลขที่เอกสารของบริษัท
วัน.....เดือน....ปี....

เรื่อง นำส่งแบบรายงานผลการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกอพยพหนีไฟ ประจำปี ....
เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด....
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ต้นฉบับแบบรายงานผลการฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟ ประจำปี .... จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาหนังสือรับรองการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ... จำนวน 1 ฉบับ*
3. สำเนารายชื่อพนักงานผู้เข้ารับการฝึกซ้อมหนีไฟ จำนวน 1 ฉบับ*
4. สำเนารูปภาพการฝึกซ้อมหนีไฟ จำนวน 1 ฉบับ*
ด้วยบริษัท XXXX ตั้งอยู่เลขที่ (ใส่สถานที่ตั้งสถานประกอบการ) ประกอบกิจ(ใส่ไปว่าโรงงานเราทำอะไร) ปัจจุบันมีพนักงานจำนวน ... คน ได้จัดให้มีการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี .... ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เมื่อวันที่ ...เดือน...พ.ศ.... จึงขอส่งเอกสารต่าง ๆ มาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.............
(ลงชื่อ)
ตำแหน่ง

* การอพยพหนีไฟ ถ้าไม่ได้ทำพร้อมการฝึกอบรม ก็ตัดคำว่าการซ้อมอพยพหนีไฟและข้อ 2-4 ไปเลย แต่ส่วนมากเขาไม่ทำกันนะ จะอบรมแล้วอพยพพร้อมกันเลย เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการดำเนินการ ส่วนมากที่ทำจะ อพยพแล้วไม่ได้อบรมมากกว่าซึ่งเอกสารตรงนี้ก็จะจะคงเดิมแต่ข้อ 1 จะเอาผลการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นออก


เอกสารอันนี้เป็นรายงานผลการฝึกซ้อมอพยพต้องส่งทุกปี (ก็อย่างที่บอก ถ้าไม่มีอบรมก็ตัดผลการอบรมออก)

รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อสถานประกอบการ ..........(ชื่อบริษัทเรา)
ที่อยู่ ..............(ใส่สถานที่ตั้งสถานประกอบการ)


1. รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิง
1.1 ชื่อหน่วยงานที่ฝึกอบรม ....(ใส่ชื่อหน่วยงานที่ฝึกอบรมให้เรา ออ..หน่วยฝึกต้องได้ใบรับรองจากการการนะถึงฝึกเราได้)
1.2 วันที่ทำการฝึกซ้อม ...วันที่..เดือน..พ.ศ..
สถานที่ฝึกซ้อม ....(ใส่ถานที่ฝึก)
1.3 จำนวนพนักงานที่ผ่านการอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงในปีที่รายงาน
หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น จำนวน .... คน
หลักสูตรการดับเพลิงขั้นรุนแรง จำนวน ... คน

2. รายงานการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ใส่ชื่อบริษัทเรา)
2.1 ชื่อหน่วยงานที่ฝึกอบรม ....(ใส่ชื่อหน่วยงานที่ฝึกอบรมให้เรา ออ..หน่วยฝึกต้องได้ใบรับรองจากการการนะถึงฝึกเราได้)
2.2 วันที่ทำการฝึกซ้อม ...วันที่..เดือน..พ.ศ..
สถานที่ฝึกซ้อม ....(ใส่ถานที่ฝึก)
2.3 จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อมในปีที่รายงาน .... คน

3. ผลการดำเนินงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและการซ้อมอพยพหนีไฟ

ไม่ดี พอใช้

ดี ดีมาก (ตรงนี้ทำช่องสำหรับติคบ็อก ทำไม่เป็นอะค่ะ 55+)

ลงชื่อ.......
ผู้รายงาน
ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
วันที่...เดือน...พ.ศ...


ส่วนการซ้อมอพยพหนีไฟที่เกี่ยวเนื่องกับการฝึกอบ เดี๋ยวค่อยมาต่อค่ะ เพราะเราต้องมีการสมมุติเหตุการณ์ เขียนสคริป แต่ละปีเราก็เปลี่ยนพื้นที่ไปเรื่อยๆ ตามสภาวะการณ์ทำงานที่อาจจะเปลี่ยนไป หรือพื้นที่ที่เสี่ยงมาก เสี่ยงน้อย


 

Create Date : 24 สิงหาคม 2553
2 comments
Last Update : 24 สิงหาคม 2553 20:07:39 น.
Counter : 5705 Pageviews.

 

 

โดย: หาแฟนตัวเป็นเกลียว 24 สิงหาคม 2553 21:54:43 น.  

 

 

โดย: jodtabean (loveyoupantip ) 6 สิงหาคม 2554 2:23:19 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 


env42_tay
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]
ขอบคุณทุกความรัก ความหวังดี ที่มีอยู่รายรอบตัว
Friends' blogs
[Add env42_tay's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.