ประวัติเจ้าของบล๊อก

ประวัตนายสุระวิชญ์ พูนจันทร์

1.ชาติกำเหนิด

ชื่อนายสุระวิชญ์พูนจันทร์ (เดิมชื่อนุกูล พูนจันทร์) บิดาชื่อนายฉ่ำ มารดาชื่อนางจวน เกิดวันพฤหัส ที่  8  พฤษภาคม พ.ศ. 2495 ที่บ้านป่าระกำ หมู่ที่ ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศีธรรมราช  มีพี่น้อง  8  คน ดังนี้

1. นายนายสุระวิชญ์ พูนจันทร์ อดีตหัวหน้าฝ่ายอำนวยการสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี และหัวหน้างานสืบสวนสอบสวนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. นางนิกิจ เสือล่องประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว บ้านใสดง อ.บ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานี

3. นายประสิทธิ์ พูนจันทร์ ประกอบอาชีพ รับราชการ กรมจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

4. เด็กหญิง เกสร พูนจันทร์เสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในวัยเรียน

5. นางสาวสุจิตตา พูนจันทร์ ประกอบอาชีพ ภาคเอกชน

6. นางกัญญารัตน์ จารุดิเรกกุล ประกอบอาชีพ รับราชการ กระทรวงสาธารณสุข

7. นายวิโรจน์ พูนจันทร์ ประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว คลองจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

8. นายชูเกียรติ พูนจันทร์ ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว กรุงเทพ

2.ประวัติการศึกษา

- ชั้นประถมปีที่ 1- 4 ที่โรงเรียนวัดป่าระกำเหนือ ตำบลป่าระกำอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างปี 2502 -2506

- ชั้นประถมปีที่5 - 7 ที่โรงเรียนจรรยานุยุติวิทยา ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างปี 2507 -2510

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ที่โรงเรียนพึ่งตนเอง อำเภอฉวาง

จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างปี 2513 -2514

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2- 3 ที่โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างปี2515 -2516

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 - 6 ที่วิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ระหว่างปี2517 -2519

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระหว่าง ปี 2519 – 2522

3. ประวัติการทำงาน

- เริ่มรับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญครั้งแรก ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ระดับ 1 ที่เรือนจำกลางคลองเปรมเมื่อ 20 ธันวาคม 2519 และพ้นจากกรมราชทัณฑ์เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2526

รวมเวลาที่รับราชการที่กรมราชทัณฑ์ 5 ปี 7 เดือน 13 วัน

- โอนมารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงมหาดไทย .ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสํานักงานจังหวัดเลย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2526 โดยไปช่วยราชการที่ศูนย์ผู้หลบหนีเข้าเมืองอำเภอ เชียงคำ จังหวัดพะเยา จนถึงปี2531 รวมเวลาที่รับราชการอยู่ที่นี่ 4 ปี1 เดือน 13 วัน

- ย้ายไปรับราชการในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ฝ่ายอำนวยการ ที่สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่ 31

สิงหาคม 2531

- ย้ายจากจังหวัดนครศรีธรรมราชไปรับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ ที่สำนักงานจังหวัดตากเมื่อวันที่

16 เมษายน 2532

- ย้ายจากจังหวัดตากไปรับราชการในตำแหน่งนักการข่าว ฝ่าย

อำนวยการ ที่สำนักงานจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2535

- ย้ายจากจังหวัดพิจิตรไปรับราชการในตำแหน่งนักการข่าว ฝ่าย

อำนวยการ ที่สำนักงานจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2537

- ย้ายจากจังหวัดลำปางไปรับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน

ทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ ที่สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่1

มีนาคม 2539

- ย้ายจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปรับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่

วิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายนโยบายและแผน ที่สำนักงานจังหวัด

นะนอง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2543

- ย้ายจากจังหวัดระนองไปรับราชการในตำแหน่งหัวหน้า ฝ่ายอำนวยการ

ที่สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2543

- ย้ายจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกครั้งไปรับราชการในตำแหน่งหัวหน้า

ฝ่ายอำนวยการ ที่สำนักงานจังหวัดชุมพร

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546

- ย้ายจากจังหวัดชุมพรกลับสุราษฎร์ธานีมารับราชการในตำแหน่งหัวหน้า

ฝ่ายอำนวยการ ที่สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2547

- ลาออกจากข้าราชการพลเรือนสามัญเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2547 ใน

ตำแหน่ง หัวหน้า ฝ่ายอำนวยการ สํานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อ

โอนไปอยู่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

- ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานอิสระสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อ

วันที่ 3 ธันวาคม2547

4.ประวัติการอบรม

-อบรมหลักสูตร การประสานงานข่าว ของ กองอำนวยการมั่นคงภายใน. หลักสูตร 45 วัน ระหว่าง วันที่ 14 กย. 2535 – 29 ตค. 2535 ที่สวนรื่นฤดีกรุงเทพมหานคร

-อบรมหลักสูตรพัฒนาการบริหาร ที่วิทยาลัยมหาดไทย

-อบรมหลักสูตรการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ที่วิทยาลัยมหาดไทย ชลบุรี

-อบรมหลักสูตรการบริหารสํานักงานจังหวัด(1) ที่การประปานครหลวงกรุงเทพมหานคร

-อบรมหลักสูตรการบริหารสํานักงานจังหวัด (2) ที่วิทยาลัยมหาดไทยชลบุรี

5.การศึกษาดูงาน

-นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

-ประเทศจีน

6.เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

-จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (..)

-จตุรถาภรณ์ช้างเผือก (.)

-ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (..)

-ตริตาภรณ์ช้างเผือก (..)

7.เหรียญตราที่ได้รับ

-เหรียญพิทักษ์เสรีชนม์ ชั้นที่ 2

-เหรียญทหารผ่านศึก

8.เกษีนณอายุราชการ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ อัตราเงินเดือน

ครั้งสุดท้าย๕๐,๙๖๐ บาท.

9.ชีวิตครอบครัว

เมื่อวันที่  8  สิงหาคม พ.ศ. 2530 ได้สมรสกับคุณรุจิพรรณสมทธิ์ ข้าราชการโรงพยาบาลเชียงคำ อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา

มีบุตรด้วยกัน  2  คนคือ

1. นางสาวธิติมานันท์ พูนจันทร์ วุฒิการศึกษา ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

2. นายยศวีร์ พูนจันทร์ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมการท่าอากาศยาน จากสถาบันเทคโยโลยี่พระนครเหนือ.
 

Create Date : 07 กุมภาพันธ์ 2554
0 comments
Last Update : 1 สิงหาคม 2557 18:17:23 น.
Counter : 866 Pageviews.


nuyect
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
WELLCOME TO PEENUY BLOG

bigoo.ws
ตั้งเว็บนี้เป็นหน้าแรก
บล๊อกพี่หนุ่ย ... ยินดีต้อนรับทุกท่าน..และขอบคุณที่มาเยี่ยมครับ ..
Group Blog
 
 
กุมภาพันธ์ 2554
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
 
7 กุมภาพันธ์ 2554
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add nuyect's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.